kawalan dalaman handoutpptx

50 %
50 %
Information about kawalan dalaman handoutpptx
Education

Published on October 8, 2008

Author: tk1_an

Source: authorstream.com

LAKARAN PERBINCANGAN : LAKARAN PERBINCANGAN Maksud Kawalan Dalaman Objektif Asas Kawalan Dalaman Tanggungjawab Audit Dalam Klasifikasi Kawalan Dalaman Jenis-jenis Kawalan Dalaman Study Case Profile Of A Fraudster Rumusan MAKSUD KAWALAN DALAMAN : MAKSUD KAWALAN DALAMAN Kawalan Dalaman adalah suatu proses, dihasilkan dan di kuatkuasa oleh pihak Lembaga Pengarah dan Pengurusan atau pihak berkenaan. Ia dibentuk bagi memastikan suatu kepastian munasabah berkenaan pencapaian objektif entiti yang bertujuan untuk memberi kepastian yang munasabah tentang pencapaian objektif dalam satu atau lebih kategori berikut: Kecekapan dan keberkesanan operasi – capai matlamat organisasi Laporan kewangan yang tepat dan boleh dipercayai – pembuatan keputusan Pematuhan kepada undang-undang dan peraturan – governan COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Jawatankuasa Organisasi-organisasi Penganjur Suruhanjaya Treadway 1992 OBJEKTIF ASAS KAWALAN DALAMAN : OBJEKTIF ASAS KAWALAN DALAMAN Kawalan dalaman adalah proses yang merupakan kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dan bukan kawalan itu sendiri yang menjadi matlamatnya. Kawalan dalaman adalah proses yang dilaksanakan oleh manusia di setiap peringkat organisasi. Kepastian yang diharapkan daripada sistem kawalan dalaman hanyalah setakat kepastian yang munasabah. Kawalan dalaman dirancang untuk mencapai objektif-objektif dalam satu atau lebih kategori yang bertindih. TANGGUNGJAWAB AUDIT DALAM(SPP BIL 3/1998) : TANGGUNGJAWAB AUDIT DALAM(SPP BIL 3/1998) Antaranya adalah: Mengkaji semula organisasi dalam tempoh tertentu untuk mengetahui sama ada fungsi perancangan, penyeliaan, arahan dan pengawalan berdasarkan dasar, arahan dan peraturan pengurusan telah dilaksanakan dengan berkesan sejajar dengan objektif dan amalan pengurusan yang baik. Menentukan kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kawalan dalaman dan pengawasan operasi. Mengkaji cara yang sesuai untuk melindungi aset dan mengesahkan kewujudan aset tersebut. KLASIFIKASI KAWALAN DALAMAN : KLASIFIKASI KAWALAN DALAMAN Kawalan Pentadbiran Meliputi perancangan organisasi serta tatacara dan juga rekod-rekod yang berkaitan dengan proses membuat keputusan yang membawa kepada kelulusan aktiviti/ urusniaga oleh pihak pengurusan yang secara langsung dihubungkan dengan tanggungjawab untuk mencapai objektif organisasi. Kawalan Perakaunan Meliputi perancangan organisasi serta tatacara dan juga rekod-rekod yang berkaitan dengan penjagaan keselamatan aset dan kebolehpercayaan rekod-rekod kewangan. KAWALAN PENTADBIRAN : KAWALAN PENTADBIRAN Terdapat susunan organisasi yang menentukan dengan jelas hubungan pihak berkuasa dengan tanggungjawab. Tugas semua kakitangan hendaklah diterapkan secara bertulis dan had wibawa mereka jelas. Organisasi seharusnya mengambil kakitangan yang kebolehannya sejajar dengan tanggungjawab masing-masing. Organisasi perlu mengadakan program latihan kakitangan yang teratur. Setiap kerja diawasi/dikawal dengan sistematik. Ini termasuklah kawalan mutu, kawalan daya pengeluaran buruh dan laporan statistik kepada pihak pengurusan. Membuat ‘rotation’ tugas bagi mengelakkan penipuan dan penyelewengan. KAWALAN PERAKAUNAN : KAWALAN PERAKAUNAN Semua urusniaga dikendalikan mengikut kelulusan pihak pengurusan ; Semua urusniaga direkodkan supaya Membolehkan penyediaan penyata kewangan dengan mematuhi prinsip-prinsip perakaunan diterima umum atau kriteria-kriteria lain yang berkenaan dengan penyata-penyata itu; dan Sentiasa memelihara sifat bertanggungjawab ke atas aset. Hak menggunakan aset hanya dibenarkan mengikut kelulusan pihak pengurusan; Daftar aset perlu disemak dan dikemaskinikan dari semasa ke semasa. JENIS-JENIS KAWALAN DALAMAN : JENIS-JENIS KAWALAN DALAMAN Controls can also be classified according to when they occur in relation to an operation: Preventive Controls (kawalan Pencegahan)- before the operation - cth: polisi & garis panduan, pengasingan tugas (segregation of duties) Corrective Controls (Kawalan Pembetulan) -occur during the operation and react soon enough to address deficiency. -cth: laporan penilaian & semakan, susulan Detective Controls (Kawalan Pengesanan) - after the operation has taken place - penyata penyesuaian bank Of the three types of control identified above, the most effective is preventive followed by corrective and detective. UJIAN KEFAHAMAN : UJIAN KEFAHAMAN KISAH BENAR 1 : KISAH BENAR 1 Syarikat A telah dipilih untuk membekal 67 item bahan makmal berjumlah RM155,000. Juruteknik Makmal telah menerima bahan makmal berkenaan pada hari cuti. Penolong Pensyarah telah merekod bahan makmal ini mengikut delivery order. Pemeriksaan audit mendapati: 7 item tidak dibekalkan (dibekal selepas pemeriksaan audit) 11 item dibekalkan tetapi tidak cukup kuantiti 15 item harganya melebihi nilai pasaran 10 item lewat dibekalkan (selepas bayaran dijelaskan) Bayaran bagi bahan makmal ini telah dijelaskan sepenuhnya walaupun bekalan tidak dibekalkan sepenuhnya. Penerimaan bahan ini telah disahkan oleh Ketua Program. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pembekalan bahan-bahan makmal ini? ISU-ISU PENGAUDITAN TERIMAAN : ISU-ISU PENGAUDITAN TERIMAAN Daftar Borang Hasil tidak diselenggara bagi buku resit dan buku kupon kemudahan sukan. Tiada kawalan keselamatan oleh pengawal keselamatan ditempatkan di kesemua kaunter penerimaan Jabatan Bendahari. Kesemua kaunter penerimaan Jabatan Bendahari tidak menyelenggara Daftar Cek Tak Laku bagi memantau dan mendapatkan balik bayaran. Wang kutipan tidak dibankkan dengan segera. Kelewatan adalah antara 8 – 343 hari. Pemeriksaan mengejut tidak dijalankan Kesemua pegawai yang memungut dan menghantar wang di semua PTJ tidak mempunyai sebarang kuasa atau kebenaran menerima wang dari Bendahari. Tidak memaparkan notis meminta resit apabila membuat bayaran Wang tunai disimpan di laci meja bekerja dan mesin daftar tunai (cash register). Apakah KESAN-KESAN dari ketidakpatuhan kepada peraturan? Apakah langkah-langkah KAWALAN DALAMAN yang perlu? KISAH BENAR 2 : KISAH BENAR 2 Pembantu makmal telah mendapatkan 5 sebutharga Jawatankuasa Teknikal dan Sebutharga (Fakulti) telah membuat pemilihan syarikat dengan jumlah tawaran berjumlah RM21,000 (terendah) Pembantu makmal telah menukar sebutharga berkenaan dengan syarikat lain dengan harga tawaran yang sama (RM21,000) sebelum pesanan jabatan dikeluarkan. Beliau telah menggunakan ‘letter head’ syarikat dan mencetak sebutharga bagi kelima-lima syarikat berkenaan. Beliau merupakan ‘master mind’ dalam menentukan syarikat yang dipilih dengan meletakkan harga tawaran. Syarikat yang terpilih memberi komisen berjumlah RM8,000 kepada pembantu makmal berkenaan. Harga pasaran peralatan tersebut adalah dianggarkan bernilai RM12,000 Nyatakan kelemahan-kelemahan kawalan dalaman yang boleh diperhatikan. KISAH BENAR 3 : KISAH BENAR 3 Seorang pegawai ditugaskan menguruskan pindahmilik tanah (Borang 14A) di Pejabat Tanah. Beliau telah bertugas di bahagian pindahmilik tanah selama hampir 15 tahun. Pemeriksaan audit mendapati: Semua pembayaran pindahmilik tanah dikutip oleh pegawai berkenaan. Resit tidak dikeluarkan kepada pembayar. Semua borang pindahmilik telah direkod dengan lengkap dalam daftar. No. resit, tarikh bayaran dan jumlah bayaran telah dicatat dalam Borang 14A Penolong Pegawai Daerah telah tandatangan semua Borang 14A . Semua borang 14A telah dijilid dan dibukukan Pemeriksaan mengejut tidak dijalankan oleh Ketua Jabatan Bayaran pindahmilik tanah tidak diakaunkan ke dalam hasil berjumlah RM250,000 untuk tempoh auditan (3 tahun) Sebanyak 145 nombor resit yang dicatatkan dalam borang 14A adalah bagi lain-lain bayaran seperti bayaran cukai tanah, gadaian, kaveat dll Apakah kelemahan-kelemahan dalam pengurusan pindahmilik tanah? Apakah langkah-langkah kawalan dalaman yang perlu? ISU-ISU PENGURUSAN KONTRAK : ISU-ISU PENGURUSAN KONTRAK Pengurusan kontrak Perjanjian kontrak lewat tandatangan / Tidak dimatikan stem Bon Pelaksanaan / Polisi Insuran lewat/tidak dilanjutkan (EOT) Laporan Prestasi Perunding tidak disediakan Pematuhan kepada syarat kontrak Kerja-kerja yang dijalankan tidak mengikut spesifikasi Kualiti kerja tidak memuaskan Prestasi kewangan / bayaran kemajuan lewat disediakan Kurangnya penyeliaan oleh pegawai penguasa (SO) Buku Harian Tapak / Mesyuarat Tapak tidak dijalankan Sistem perekodan lemah Kemajuan Kerja Lewat daripada jadual asal Arahan Perubahan Kerja (VO) / Lanjutan Masa (EOT) PROFILE OF A FRAUDSTER : PROFILE OF A FRAUDSTER The analysis examines 100 of the company fraud cases investigated by KPMG, UK Findings: 2/3 are directors or senior managers Long serving employees (between 10 and 25 years) Not operating alone – 2 to 5 were involved 72% fraudsters were found to be male-only Age between 36 and 45 (41%), 46 and 55 (29%), PROFILE OF A FRAUDSTER : PROFILE OF A FRAUDSTER Report from Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) which examined nearly 700 U.S fraud cases shows that: 42% of fraud perpetrators are in management positions 54% are male Most damage done by employees are over 60 years old. The higher dollar losses make sense because senior managers are often older employees entrusted with control over more assets Education is a factor as well – a college education racked up more lost dollars than those schemers armed with only a high school diploma TYPES OF PROCUREMENT FRAUD : TYPES OF PROCUREMENT FRAUD Payment claims for services that were not provided or were only partially provided Manipulation of documents supporting payments Contractors submit more than one original invoice for the same goods or services Companies submitting bids under several different names with same address and similar signatures Deliver look-alike goods which is lower in quality End user produced false quotation (company does not exist)

Add a comment

Related presentations