Kauppatieteiden opintojen esittely 2013

100 %
0 %
Information about Kauppatieteiden opintojen esittely 2013
Education

Published on February 21, 2014

Author: sonjaka

Source: slideshare.net

Description

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opintojen esittely. Kaipailee uudistamista...

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kiinnostaako bisnes? Kauppatieteiden opiskelu Itä-Suomen yliopistossa

Laitos lyhyesti • Toiminta kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa • Henkilökuntaa: 45 • Perustutkinnon opiskelijoita 800, jatkotutkinnon opiskelijoita 70 • Tutkintotavoitteet: 85 maisteria, 3 tohtoria vuosittain Kauppatieteiden laitos 2

Opetus ja opiskelu

Opintojen kulku: Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op • Aluksi n. 3 vuotta kestävä kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto • Opintojen suuntautuminen omalta kampukselta Kaikille yhteiset opinnot: Johtaminen ja markkinointi 30 op Laskentatoimi ja rahoitus 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 30 op Muut yhteiset opinnot 42-48 op Suuntautumisopinnot: Aineopinnot 30-36 op Seminaari ja tiedonhaku 2op Kandidaatintutkielma 10 op yhteensä vähintään 180 op Kauppatieteiden opinnot Itä-Suomen yliopistossa / Terho Kontioinen 21.2.2014 4

Opintojen kulku: Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120op • Maisteriopinnot, eli ylempi korkeakoulututkinto tehdään kandidaatin tutkinnon päälle. Kauppatieteiden maisteri saa ekonomin arvon. Suuntautumisopinnot Syventävät opinnot 30 op Pro gradu –tutkielma ja graduopinnot 40 op Sivuaineopinnot Vähintään 25-30op Omalta laitokselta tai haluttaessa muualta Itä-Suomen yliopistosta. Huom! Vapaa sivuaineoikeus (muutamin poikkeuksin) kaikki opinnot yhteensä vähintään 180op (kandi) + 120op(maisteri) = 300op Kauppatieteiden opinnot Itä-Suomen yliopistossa / Terho Kontioinen 21.2.2014 5

Kauppatieteiden opintojen suuntautumisvaihtoehdot Joensuu Kuopio Kandidaatin *Palvelujohtaminen tutkinto 180 op *Laskentatoimi ja (3 vuotta) verotus *Johtaminen, innovaatiot ja markkinointi *Laskentatoimi ja rahoitus Maisterin *Palvelujohtaminen tutkinto 120 op *Yritysoikeus ja -talous (2 vuotta) *Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinja *Innovaatiojohtaminen *Taloushallinto ja rahoitus *Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja * MDP in International Business and Sales Management * MDP in Health and Business Kauppatieteiden laitos 6

Miten opiskellaan? • Monipuoliset opetusmenetelmät ja tiivis yritysyhteistyö • Runsaasti työelämän taitoja vahvistavia työmuotoja – ryhmässä työskentelyä, harjoitustöitä, esiintymistä, esimiestaitoja, verkossa toimimista, etätyöskentelyä • Kansainvälisyys on meille tärkeää – opetusta englanniksi – erinomaiset mahdollisuudet lähteä vaihtoon – yhteistyö meille tulevien vaihto-opiskelijoiden kanssa • Mahdollisuus työharjoitteluun Suomessa tai ulkomailla • Ainejärjestöt Optimi (Joensuu) ja Preemio (Kuopio) järjestävät aktiivisesti erilaisia opiskelijatapahtumia ja toimivat apuna opintojen kehittämisessä Kauppatieteiden laitos 7

Joensuun kampuksen suuntautumisvaihtoehdot

Palvelujohtaminen (kandi- ja maisteriopinnoissa) • Palvelujohtaminen on lupausten antamista, mahdollistamista ja lunastamista • Asiakkaan valintojen perustana on koettu hyöty, jonka tuottamiseen palvelujohtamisen opinnoissa muun muassa perehdytään • Suuntautumisessa yhdistyvät markkinoinnin ja johtamisen keskeiset osa-alueet: – markkinoinnin suunnittelu – henkilöstön johtaminen ja esimiestyö – Asiakkuusajattelu – liiketoimintaprosessien sekä kilpailukyvyn ymmärtäminen • Osaajia yritysten tai muiden organisaatioiden asiantuntija-, markkinointi- ja johtotehtäviin Kauppatieteiden laitos 9

Laskentatoimi ja verotus (kandiopinnoissa) • Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten • Verotus liittyy läheisesti laskentatoimeen ja se vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan • Suuntautumisessa yhdistyvät laskentatoimen ja verotuksen ydinasiat (laskentatoimi, kirjanpito, tuloslaskenta, tilinp äätös, verotus ja yhtiöoikeus) • Valinnaisissa opinnoissa voit perehtyä tarkemmin esimerkiksi konsernitilinpäätökseen tai sopimusoikeuteen. Kauppatieteiden laitos 10

Yritysoikeus ja -talous (maisteriopinnoissa) • Suuntautumisessa yhdistyvät yritystoiminnan kannalta keskeiset yritystalouden ja -oikeuden opinnot • Valmiudet toimia taloudellista ja juridista osaamista edellyttävissä liike-elämän ja tilintarkastusyhteisöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä • Lisäksi tarjolla syventäviä opintoja – Tilintarkastukseen ja kirjanpitoon – Verotukseen – Kansainväliseen kauppaoikeuteen – Yrityksen talouden ohjaukseen Kauppatieteiden laitos 11

Kuopion kampuksen suuntautumisvaihtoehdot

Johtaminen, innovaatiot ja markkinointi (kandiopinnoissa) • Suuntautumisessa keskitytään liiketoiminnan ja organisaatioiden uudistamiseen • Opinnoissa yhdistyvät johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen • Olennaista on uusien toimintatapojen, prosessien, tuotteiden ja palvelujen – siis innovaatioiden – luominen • Pääset sisälle siihen, miten innovaatioita tuotetaan ja edistetään • Harjaannut tunnistamaan uudistamisen mahdollisuuksia sekä toteuttamaan uudistamis- ja kehittämishankkeita • Osaavia uudistajia tarvitaan työelämässä, sillä jokaisen yrityksen ja yksilön menestyksen salaisuus on kyky uudistua Kauppatieteiden laitos 13

Innovaatiojohtaminen (maisteriopinnoissa) • Innovaatiojohtamisessa mennään maisteriopinnoissa syvemmälle innovaatioiden maailmaan • Opinnoissa yhdistyvät johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja yrittäjyys • Opetuksessa painottuvat työelämän taidot (yhteistyö, ongelmanratkaisu, esiintyminen) ja kriittisen ajattelun kehittäminen • Valmentaa liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtäviin • Työnimikkeitä – Markkinointipäällikkö – Markkinatutkija – Henkilöstöpäällikkö – Myyntijohtaja – Key Account Manager Kauppatieteiden laitos 14

Laskentatoimi ja rahoitus (kandiopinnoissa) • Laskentatoimen tehtäviin kuuluu organisaation toimintaa kuvaavien taloudellisten tunnuslukujen kerääminen, rekisteröiminen ja analysoiminen. • Rahoituksen opiskelu antaa valmiuksia mm. rahoitusmarkkinoiden toiminnan hahmottamiseen sekä organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen suunnitteluun • Kandidaatin tutkinto laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa sisältää ydinosaamisen laskentatoimesta ja rahoituksesta. • Aineopinnot sisältävät syvemmälle meneviä opintoja ulkoisesta laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi tilintarkastuksesta tai pankki-ja vakuutustoiminnasta. Kauppatieteiden laitos 15

Taloushallinto ja rahoitus (maisteriopinnoissa) • Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen • Olennaista laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alainen osaaminen ja taloudellisen osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä tai rahoitusmarkkinoilla • Valmentaa taloudellista osaamista edellyttäviin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tyypillisiä työllistymispaikkoja ovat esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja tilintarkastustoimistot. • Uraesimerkkejä – – – – – – Tilintarkastaja Veroasiantuntija Talousjohtaja Business controller Analyytikko Rahoituspäällikkö • Kauppatieteiden laitos 16

Työllistyminen ja palkkaus

Työllistyminen ja palkkaus • Ekonomeja työskentelee yli 4400 erilaisella tehtävänimikkeellä – Kolmannes asiantuntijoina – Neljännes keskijohdon tehtävissä – Viidennes johdon ja ylimmän johdon tehtävissä sekä – Toimihenkilöitä, opetushenkilökuntaa ja yrittäjiä • Työtilanne on hyvä: tutkintotodistuksen saadessaan kolme neljäsosaa kauppatieteilijöistä on jo mukana työelämässä • Vastavalmistuneen mediaanipalkka 3020 €/kk (2012) • Ekonomin mediaanipalkka 4800 €/kk (2012) • Ekonomin keskiarvopalkka 5578 €/kk (2012) Kauppatieteiden laitos 18

Hakeminen opiskelijaksi

Hakeminen opiskelijaksi • Seuraava päävalinta keväällä 2014 • Vuosittain otetaan 100 uutta opiskelijaa, 50 kummallekin kampukselle • Hakeminen tapahtuu valtakunnallisen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa www.kauppatieteet.fi • Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan haetaan yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.yliopistohaku.fi • Yhteisvalinnassa on sama pääsykoe kaikille • Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea kolmeen yliopistoon ja niiden sisällä niin moneen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen kuin kyseessä olevan yliopiston kohdalla on määritelty. Yliopistot ja niiden mahdolliset sisäiset hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen Kauppatieteiden laitos 20

Valintatilastoja • Vuonna 2013 Joensuuhun haki 1073 ja Kuopioon 1031 opiskelemaan kauppatieteitä • Ensisijaiset hakijat (prioriteettijärjestyksessä 1. yliopisto ja 1. sisäinen hakukohde) – hakukohde: Kauppatieteet, Joensuu 305 (v. 2012 275) – hakukohde: Kauppatieteet, Kuopio 429 (v. 2012 331) Kauppatieteiden laitos 21

Lue lisää: http://www.uef.fi/kauppatieteet Facebookissa www.facebook.com/uefkauppatieteet www.uef.fi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta – hpk ...

Title: Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta – hpk, opintohallinto Author: milaukka Last modified by: Ulla Turunen Created Date: 8/25/2009 12:09:23 PM
Read more

Esittely - Tariffi ry | Vakuutustieteen ainejärjestö

Esittely. Tariffi ry on ... Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnasta valmistutaan kauppatieteiden maisteriksi, ja opintojen aikana opintosuunnan ...
Read more

1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op

12.45–13.00 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden ... - Opinto- ja opetuspalveluiden esittely ... 9.2013 10.15–12.00 Infotilaisuus: opintojen ...
Read more

Perustutkinnot — Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

... 2010-13 ja 2013-16 opetussuunnitelmien vastaavuudet ... Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) Kauppatieteiden maisteri ... opintojen tueksi; Opetus ja tentit;
Read more

Yleistä opinnoista - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulun ...

Kauppatieteiden maisterin opinto ... ja se on opiskelijan tärkein työväline opintojen ... jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2012–2013, ...
Read more

Kauppakorkeakoulun opinto-opas 2013-2014

... Kauppakorkeakoulun opinto-opas 2013-2014 ... Tutkintojen ja opintojen ... Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on ...
Read more

OPINTO-OPAS 2012 2013

OPINTO-OPAS 2012–2013 ... 2.3 Matkailualan syventävien opintojen tasoiset opinnot ... 1 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON ESITTELY JA NEUVONTA
Read more

KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN ORIENTOIVAT OPINNOT (2013)

KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN ORIENTOIVAT OPINNOT (2013) Torstai 29.8.2013 Luentosali Pinni B 1100 (kauppatieteiden tutkinto-ohjelman uudet opiskelijat)
Read more

Kauppatieteet - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT ...

Mitä kauppatieteiden koulutusohjelmassa opiskellaan? Kauppatieteen opinnoista saat monipuoliset valmiudet ... » Kauppatieteiden opintojen sisältö ja ...
Read more