Katulad ka ba niya?

80 %
20 %
Information about Katulad ka ba niya?
Spiritual-Inspirational
tao

Published on September 20, 2008

Author: ptrmaurice

Source: authorstream.com

Katulad ka ba niya? : Katulad ka ba niya? Lukas 10:30-37 Ito po’y kwento ng apat na tao: : Ito po’y kwento ng apat na tao: Ang binugbog na Hudyo Ang Pariseo Ang Levita Ang Samaritano Ang may-ari ng bahay-panuluyan May kani-kanya silang katangian: : May kani-kanya silang katangian: Ang Hudyo Binugbog kaya masakit ang katawan at halos mamatay na Hubad dahil ninakawan kaya nakakahiya ang kalagayan Walang itinira sa kanya kaya mabigat ang pangangailangan May kani-kanya silang katangian: : May kani-kanya silang katangian: Ang Pariseo Walang pakialam sa kalagayan ng binugbog na Hudyo Hindi pinansin ang ngangailangan May kani-kanya silang katangian: : May kani-kanya silang katangian: Ang Levita Walang ding pakialam sa kalagayan ng binugbog na Hudyo Nakita pero iniwasan ang ngangailangan May kani-kanya silang katangian: : May kani-kanya silang katangian: Ang May-ari ng Bahay-panuluyan Tumulong dahil binayaran Tumulong dahil may nakakikita Tumulong dahil inutusan May kani-kanya silang katangian: : May kani-kanya silang katangian: Ang Samaritano Tumulong dahil marunong maawa Tumulong kahit hindi inuutusan Tumulong kahit walang nakakikita Tumulong kahit hindi niya kaibigan ‘yung nangangailangan Sinabi ni Jesus,“Humayo ka at gayon din ang gawin mo.”Lukas 10:37 : Sinabi ni Jesus,“Humayo ka at gayon din ang gawin mo.”Lukas 10:37 Siyempre,… : Siyempre,… Hindi ‘yung Pariseo Hindi rin ‘yung Levita At hindi rin ‘yung May-ari ng Bahay-panuluyan ang tutularan natin! …kundi ‘yungMabuting Samaritano!Kumusta ka?Katulad ka ba niya? : …kundi ‘yungMabuting Samaritano!Kumusta ka?Katulad ka ba niya?

Add a comment

Related presentations