Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?

50 %
50 %
Information about Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Education

Published on March 6, 2014

Author: siltinam

Source: slideshare.net

Description

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Evija Piebalga, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
2014.gada 6.marts

Kas jāņem vērā ieviešot projektu aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 06.03.2014 .

• • • • • • • • • • • Saturs Projekta īstenošanas soļi Kas jāņem vērā īstenojot projektu? ETAG 004 LIAA pārbaudes Publicitātes prasības Projekta finanšu vadība Avansa pieprasīšana Līguma grozījumi Progresa pārskats Noslēguma/ starpposma pārskats Finansējuma samazināšana, finanšu korekcija, finansējuma atmaksa !! Saistošie dokumenti un informācija par programmu ir pieejamam LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi!

Projekta īstenošana Finansējuma saņēmējs var sākt projekta īstenošanu: pēc LIAA pieņemtā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai vai pēc LIAA parakstīta atzinuma par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi Svarīgi! Energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta izstrādes izmaksas, kā arī tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas ir attiecināmas pirms iepriekšminēto nosacījumu izpildes

Projekta īstenošanas soļi Līguma noslēgšana ar LIAA Konta atvēršana bankā Avansa pieprasīšana no LIAA* Noslēguma/ Starpposma pārskata iesniegšana LIAA Iepirkuma plāna iesniegšana LIAA Iepirkuma procedūras veikšana Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas saskaņošana ar LIAA Veiktā iepirkuma dokumentācijas iesniegšana un saskaņošana ar LIAA Grāmatvedības uzskaites veikšana Līguma slēgšana ar būvnieku un būvuzraugu Publicitātes prasības (ERAF logo, ES karogs ar norādi Eiropas Savienība un sauklis: Ieguldījums Tavā nākotnē!) LIAA pārbaudes Finansējuma saņemšana no LIAA Līguma grozījumu veikšana** Progresa pārskata iesniegšana LIAA Uzraudzības periods (Pārskata par siltumenerģijas patēriņu pēc būvniecības (3 gadus) iesniegšana LIAA, t.sk. LIAA uzraudzības pārbaudes) Dokumentu uzglabāšana (līdz 31.12.2021.) * Ja projekta iesniegumā tika plānots Avanss. Avansa pieprasījums LIAA jāiesniedz 6 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas. ** Ja ir nepieciešami

Kas jāņem vērā ieviešot projektu? Projekta īstenošanas laikā jāievēro: Projekta iesniegumā (t.sk. tehniskajā dokumentācijā) paredzētais Līguma ar LIAA nosacījumi Līguma ar būvnieku nosacījumi (termiņi, materiāli, apjomi u.t.t.) Svarīgi! Sekot līdzi faktiskajai būvdarbu izpildei, par jebkurām novirzēm no būvdarbu līguma jāinformē LIAA savlaicīgi.

Kas jāņem vērā ieviešot projektu? • Būvdarbu žurnālam un autoruzraudzības žurnālam (obligāti – reģistrētam būvvaldē) ir jābūt! • Visiem materiāliem jābūt kvalitātes atbilstības deklarācijām, ko izsniedz ražotājs. Jābūt pieejamiem segto darbu pieņemšanas aktiem. Logu un durvju ražotāju izdotiem sertifikātiem. • Ja ir iepirkums, jāseko līdzi, lai nemainās materiāli, apjomi un darbu izpildes termiņi netiek pārsniegti, jo tas ietekmē iepirkuma procedūru. Par iepirkuma pārkāpumiem tiek piemērota finanšu korekcija • Būvniecības lokālajās tāmēs KOMPLEKTI ir JĀATŠIFRĒ, norādot darbus, materiālus, mērvienības-konkrētus metrus, kvadrātmetrus, gabalus utt. • Faktiskajiem būvniecības darbiem ir jāatbilst būvprojektam tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā

Kas jāņem vērā ieviešot projektu? Ar būvdarbiem saistītā izpilddokumentācija ir jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām: • Aktus par izpildītiem darbiem (forma 2) paraksta darbu veicējs, pasūtītājs un būvuzraugs • Aktos par izpildītiem darbiem (forma 2) norāda tikai veiktos darbus. Bieži pieļauta kļūda - apjomi un cenas atšķiras no būvniecības līgumā un iepirkuma procedūrā paredzētā un faktiski veiktā • Energoauditā norādīto materiālu maiņa un tās ietekme uz projektā paredzēto energoefektivitāti, ir jāsaskaņo ar energoauditoru un LIAA SVARĪGI! Vēršam uzmanību - veicot izmaiņas būvniecības laikā, izmaiņas ir jāveic arī tehniskajā dokumentācijā, t.sk. tās jāsaskaņo ar energoauditoru!

Kas jāņem vērā ieviešot projektu? Būvdarbi ir jāveic atbilstoši noslēgtajam līgumam ar LIAA: • Papilddarbi, darbi, kas netiks veikti, materiālu maiņa, cenu izmaiņas pieejamā finansējuma ietvaros u.c. izmaiņas ir jāsaskaņo ar LIAA • Atbalstu var prasīt tikai par darbiem un materiāliem, kas faktiski ir veikti/izmantoti • Būvdarbi ir jāveic kvalitatīvi, izmantojot kvalitatīvus materiālus, tos nedrīkst aizvietot ar sliktākas kvalitātes materiāliem nekā ir paredzēts projektā • Būvdarbus nedrīkst veikt nepiemērotos laika apstākļos (lietū, salā u.tml.)

Svarīgi par projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu! Lai iestātos civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošinātāja pienākums maksāt atlīdzību, ir nepieciešams, lai klienta darbība vai bezdarbība būtu veikta apdrošināšanas periodā vai retroaktīvajā periodā, bet trešās personas prasībai jābūt iesniegtai apdrošināšanas periodā vai pagarinātajā zaudējumu pieteikšanas periodā. Lai nodrošinātu segumu konkrētajam objektam, apdrošināšanas līgumā jāparedz, ka retroaktīvais periods vai apdrošināšanas periods sākas ne vēlāk kā projektētājs reāli sāk darbu vai tam darbs būtu jāsāk. Par to, kad projektētājs ir uzsācis tehniskā projekta izstrādi, LIAA pārliecināsies Jūsu iesniegtajā dokumentācijā (piemēram, līgumā ar projektētāju).

ETAG-004 Ar 2010.gada 27.novembri stājas spēkā 2010.gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1064 „Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"“ Grozījums paredz sekojošas izmaiņas: – Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. Svarīgi! Nosacījumi par ETAG 004 piemērošanu attiecas uz tiem būvprojektiem un fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartēm, kur saskaņošana un akcepts ir saņemts pēc grozījumu stāšanās spēkā par ETAG 004 - 2010. gada 27. novembra

ETAG-004 • ETAG 004, gan uz tā pamata izdotais ETA satur pilnu informāciju par sistēmas un tās atsevišķu sastāvdaļu tehniskajām īpašībām, kā arī detalizētu instrukciju sistēmas instalācijai un darbu veikšanas tehnoloģijai, pēc kuras var vadīties gan celtnieks, gan būvuzraugs, gan arī pats pasūtītājs • Par šīs prasības ievērošanas nepieciešamību ir savlaicīgi jāinformē siltināšanas procesā iesaistītos (būvnieku, būvuzraugu, u.c.) • Ir jāsazinās ar attiecīgās sistēmas turētāju par nodomu siltināt ēku • Darbi jāveic, izmantojot attiecīgajā sistēmā paredzētos materiālus un tehnoloģijas • Pēc darbu pabeigšanas tiek saņemta CE zīme vai apliecinājums par siltumizolācijas sistēmu ETAG 004 prasību ievērošanu

LIAA pārbaudes Pārbaužu veidi: Pirmslīguma pārbaude Pārbaudes projekta īstenošanas laikā Pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas (uzraudzība)

Publicitātes prasības Kā ir jānodrošina publicitāte projektiem, kas iesniegti no 2011.gada 1.jūnija (9. un turpmākās kārtas)? Projekta veidlapā nav jānorāda konkrēti pasākumi, tomēr finansējuma saņēmējam ir jānodrošina noteiktās prasības atbilstoši savām iespējām.

Projekta finanšu vadība Ir jānodrošina atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, izmantojot atsevišķus kontus/subkontus vai dimensijas un Ir jāatver atsevišķs norēķinu konts bankā ar projektu saistīto maksājumu veikšanai

Grāmatvedības uzskaite • Projektam grāmatvedības konti/subkonti • Kontu plāns, kas tiek papildināts ar projekta īstenošanu saistītiem kontiem/subkontiem*, ir jāapstiprina (paraksta tiesīgās amatpersonas parakstītam) ne vēlāk kā projekta īstenošanas uzsākšanas dienā saskaņā ar noslēgto līgumu ar LIAA • Kontus/subkontus grāmatvedības kontu plānā noformē vienotā stilā (piemēram, Norēķinu konts bankā Projekts L-DMS-10-0001 ) • Grāmatvedības kontu plānā ir atsevišķi jānodala arī ieņēmumu konts 6. vai 8. kontu grupā, kur tiks grāmatots saņemtais ES finansējums • Grāmatvedības kontu plāns (kopija) Starpposma/Noslēguma pārskata (NP/SP) uzskaitē ir jānodala atsevišķi ir grāmatvedības jāpievieno pie Svarīgi! Par projekta īstenošanu ir jāinformē grāmatvedis * Ja grāmatvedības uzskaiti nodala, izmantojot dimensijas, tad ir jāiesniedz uzņēmuma vadītāja apstiprināta kontu plāna kopija un rīkojuma kopija par grāmatvedības uzskaites nodalīšanu, izmantojot dimensijas, kurā tiek norādīti konkrēti konti/subkonti, kuri tiks nodalīti

Grāmatvedības uzskaite Kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukas  Pie NP/SP ir jāpievieno kontu vai subkontu apgrozījumu izdrukas no grāmatvedības uzskaites programmas. Šajās izdrukās ir jābūt iespējamam identificēt pārskata periodu, darījuma partnerus, pamatojuma dokumentus (datumus, numurus u.tml.), kontu atlikumus pārskata perioda sākumā un beigās  Kontu vai subkontu apgrozījuma periodam izdrukās ir jāsakrīt ar NP/SP I daļas 1.sadaļā “Informācija par pieprasījumu” minētajiem pārskata perioda sākuma un beigu datumiem Svarīgi! Izmaksas, kas radušās un ir atbalstāmas pirms Līguma ar LIAA noslēgšanas, nepieciešams pārgrāmatot ar projekta īstenošanu saistītos grāmatvedības kontos.

Norēķinu konts bankā • NP/SP ir jāpievieno līgums par atsevišķa norēķina konta atvēršanu bankā (kopija) • Ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi ir jāveic tieši no projektam atvērtā norēķinu konta, nevis no citiem, dažādiem banku kontiem (piemēram, finansējuma saņēmēja pamatkonta) • Pie NP/SP nav jāpievieno maksājumu apliecinošie dokumenti par katru veikto maksājumu, bet bankas konta apgrozījuma pārskats (kopija) par visiem projekta pārskata periodā veiktajiem maksājumiem • Bankas konta pārskatam ir jābūt apstiprinātam ar bankas elektronisko parakstu vai bankas darbinieka parakstu un zīmogu

Avansa pieprasīšana Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no pieprasītā ERAF finansējuma Saņemšanas nosacījumi: • noslēgts līgums ar LIAA par projekta īstenošanu • noslēgts līgums ar darbu izpildītāju par vismaz 50% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas • iesniegts iepirkuma plāns LIAA • pirmā iepirkuma procedūra ir uzsākta ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar LIAA • projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts norēķinu konts Valsts kasē vai darījumu konts kredītiestādē, kas norādīts līgumā ar LIAA par projekta īstenošanu • LIAA ir jāiesniedz Avansa pieprasījuma forma un līgums ar darbu izpildītāju

Līguma par projekta īstenošanu grozījumi • • • • Ja projekta īstenošana nav iespējama atbilstoši projektā iesniegumā noteiktajam, var ierosināt līguma grozījumus, ja šie grozījumi neietekmēs projekta mērķa un horizontālo prioritāšu sasniegšanu Maksimālais projekta īstenošanas termiņš – 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža ar LIAA Netiek atbalstīti līguma grozījumi, kā rezultātā palielinās pieprasītā finansējuma apmērs un intensitāte Iesniedzot LIAA Līguma grozījumus, ir jāiesniedz pavadvēstule, kurai pievieno formu “Izziņa par Līguma grozījumiem” (Līguma ar LIAA pielikums Nr.5), kā arī grozījumus pamatojošos dokumentus (ja nepieciešams) Svarīgi! Ja projekta ietvaros ir veikts iepirkums, tad FS jāņem vērā izmaiņu ietekme uz tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomu un prasībām Ja ir izmaiņas būvniecības līgumos (apjomi, materiāli), jāinformē par tām LIAA, kā arī atbilstoši jānoformē līguma ar būvnieku grozījumi un pieņemšanas - nodošanas akti (forma 2), lai neveidotos situācija, ka dokumentos ir norādīti vieni darbi, bet faktiski veikti citi

: LIAA iesniedzamie pārskati Projekta īstenošanas laikā FS jāiesniedz šādi pārskati: Progresa pārskats (PP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 3 Starpposma pārskats (SP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 1 Noslēguma pārskats (NP) – Līguma ar LIAA pielikums Nr. 1

Progresa pārskats (PP) Līguma ar LIAA pielikums Nr.3 Kad tas ir jāiesniedz? Progresa pārskats ir iesniedzams ne vairāk kā par katriem 6 projekta īstenošanas mēnešiem Piemēram: Ja projekts ir uzsākts 22.07.2013. tad pirmais PP periods ir 22.07.2013 + 6 mēneši, līdz 21.01.2014. Ja perioda ietvaros ir iesniegts starpposma pārskats, piemēram, 22.10.2013., tad pirmais periods ir no 22.07.2013 līdz 21.10.2013, nākamais periods sākas no 22.10.2013 + 6 mēneši vai SP iesniegšanas laiks, par īsāku periodu Svarīgi! Pie Progresa pārskata jāpievieno apliecinājumi veiktajiem publicitātes pasākumiem, piemēram, fotogrāfijas, kurās var identificēt, ka ir ievērotas vizuālas identitātes prasības, mājas lapu izdrukas, preses relīžu vai publikāciju kopijas

Progresa pārskats (PP) Kā jāaizpilda? • 2.1. tabula ir jāaizpilda, norādot visas PI paredzētās aktivitātes un šo aktivitāšu īstenošanu attiecībā pret PI 3.2. sadaļā „Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts” paredzēto laika grafiku; • 2.2. tabula ir jāaizpilda, norādot PI paredzēto aktivitāšu rezultātus, skaitu un mērvienības un šo rezultātu sasniegšanas ceturksni; • 2.1. tabulā ar “X” vai aizkrāsojumu atzīmē īstenošanas progresu, savukārt 2.2. tabulā – tikai to ceturksni, kurā aktivitātes rezultāts (auditējamā vērtība) ir pilnībā sasniegts. Piemēram: 2.1. tabula - ja aktivitātes nosaukums ir „Ēkas fasādes sienu siltināšana”, tad aktivitātes īstenošanā veiktās darbības var būt: 1) Nosiltināta ēkas fasādes siena; 2) Tiek veikti vai uzsākti ēkas fasādes siltināšanas darbi. Aktivitāte veikta par 40%; 3) Aktivitātes īstenošana nav uzsākta, u.tml. 2.2. tabula - ja aktivitātes nosaukums ir „Ēkas fasādes sienu siltināšana” un rezultāts skaitliskā izteiksmē ir 1000m2, tad šajā tabulā norādāmais aktivitātes rezultāts ir „Nosiltināta ēkas fasāde, 1000m2”. Svarīgi! Ja aktivitāšu īstenošana nenotiek saskaņā ar PI paredzēto, kolonnā „Piezīmes” norāda skaidrojumus par kavēšanas iemesliem. •5.tabulā jāaizpilda informācija kumulatīvi papildinot informāciju par aktuālo PP periodu •Ja kaut kas tiek labots/precizēts izmaksu apliecinošajos dokumentos, attiecīgi ir jālabo arī PP, ja tas skar izmaiņas šajā pārskatā

Noslēguma/ starpposma pārskats (SP/NP) Līguma ar LIAA pielikums Nr.1 • Pārskats ir jāsagatavo saskaņā ar Noslēguma/starpposma pārskata metodiku un jāiesniedz LIAA • Pārskatam jāpievieno izdevumus apliecinošie dokumenti. Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts ir Līguma ar LIAA pielikums Nr.2 • Starpposma pārskatu iesniedz LIAA 15 darba dienu laikā pēc attiecīgajā projekta posmā paredzēto darbību pabeigšanas • Noslēguma pārskatu iesniedz LIAA 15 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas • Pēc iesniegšanas papīra formātā, pārskata forma elektroniski jānosūta uz e-pastu: atskaite@liaa.gov.lv

Kas jāņem vērā iesniedzot SP/NP? • Ir jāiesniedz visi dokumenti saskaņā ar attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu sarakstā norādīto (līguma pielikums nr.2) • Ir jāiesniedz viss maksājumu pieprasījums, nevis tikai atsevišķas tā sadaļas. Maksājuma pieprasījumam ir jābūt aizpildītam un cauršūtam • Uz projekta dokumentācijas ir jānorāda līguma ar LIAA numurs • Uz darījumu (rēķiniem u.c.) un maksājumu dokumentiem (uz bankas konta apgrozījuma izdrukām) ir jānorāda grāmatojumi un grāmatojuma summas eiro konta kredītā un debetā • Ir jāuzglabā visi ar projektu īstenošanu saistītie dokumentu oriģināli līdz 2021.gada 31.decembrim. Ieteikums: izveidot atsevišķu mapi, kurā tiek glabāta ar projektu saistītā dokumentācija

Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekas • Jāprecizē izpilddokumentācija attiecībā uz materiālu, to apjomu, veicamo būvdarbu izmaiņām, jāpagarina projekta īstenošanas termiņš (jāveic līguma grozījumi ar būvnieku, ar LIAA) • Nekvalitatīvi veikta mājas siltināšana, nesasniedzot plānoto energoietaupījumu • Iedzīvotāju neapmierinātība (veiktie ieguldījumi neattaisno cerēto siltumenerģijas ietaupījumu) • Finanšu korekcijas attiecībā uz atmaksājamo ERAF finansējuma apjomu

Ieteikumi būvdarbu kvalitatīvai izpildei • • • jāalgo profesionāls un no būvnieka neatkarīgs būvuzraugs • jābūt skaidram un saprotamam līgumam starp būvnieku, būvuzraugu un pasūtītāju – precīzi definētas prasības, precīzi darbu veikšanas termiņi • jābūt precīzam un saprotamam tehniskajam projektam vai vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei • būvdarbu veikšanas tāmei jābūt precīzai, lai būvniekam ēkas renovācijas laikā nebūtu iespējas atteikties no darbu veikšanas ar attaisnojumu, ka nepietiek finanšu līdzekļi būvuzraugam objektā jāatrodas vismaz reizi dienā arī autoruzraugam jāseko līdz objektā notiekošajam un nepieciešamības gadījumā jāpaskaidro, kā labāk īstenojami tā izstrādātie risinājumi

Ieteikumi būvdarbu kvalitatīvai izpildei • pirms renovācijas darbu nodošanas jāaptaujā visi mājas iedzīvotāji par darbu kvalitāti • regulāri jāinformē mājas iedzīvotāji par projekta norisi • jāinformē LIAA par visām izmaiņām projektā • neparakstiet ēkas pieņemšanas – nodošanas dokumentus, ja ir šaubas par darbu kvalitāti. Neuzticieties mutiskam goda vārdam, ka problēmas tiks novērstas. Vispirms būvniekam ir jāizlabo defekti un tikai tad var parakstīt dokumentus par darbu pieņemšanu

LIAA ir tiesības proporcionāli samazināt ES finansējuma summu, ja: • faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums paredzēts projekta iesniegumā • nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis • nav iesniegti dokumenti • līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots • iepirkums nav veikts atbilstoši iepirkuma procedūras jomā finanšu līdzekļu ir mazāks izlietojumu nekā apliecinošie normatīvajiem aktiem

Finanšu korekcija Piemēram: • nav nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite - finanšu korekcijas apmērs līdz 10% no pieprasītā finansējuma • netiek aizpildīts būvdarbu būvuzraudzības izmaksām • neatbilstības, kas ir konstatētas saistībā ar veikto iepirkuma procedūru (gan līgums, gan līguma izpilde neatbilst veiktajai iepirkuma procedūrai) - finanšu korekcijas apmērs tiek noteikts atkarībā no konstatētajām neatbilstībām • nav nodrošināta publicitāte – finanšu korekcijas apmērs līdz 2% no pieprasītā finansējuma (detalizēts skaidrojums par finanšu korekcijas gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi publicitātes prasību izpildē ir pieejams LIAA mājas lapā http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/zzz/Skaidrojums_par_fin_korekciju_pi emerosanu_par_publicitates_normu_parkapumiem_26.04.2012.pdf ) žurnāls - finanšu korekcija 25% Aicinām projektu īstenotājus atbildīgi ieviest projektus! no

LIAA, vienpusēji izbeidzot līgumu, var pieprasīt atmaksāt finansējumu, t.sk., gadījumos, ja: • nav vai netiek sasniegts projekta mērķis, t.sk., daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas ir mazāks kā 20% gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa • daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai līdz uzraudzības perioda beigām tiek mainīts lietošanas veids vai tā tiek nojaukta • finansējuma saņēmējam ar pilnvaroto personu ir izbeidzies pilnvarojuma līgums un finansējuma saņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā nav noslēdzis pilnvarojuma līgumu ar citu personu, kas atbilst līguma un normatīvo aktu nosacījumiem Svarīgi! Uzraudzības periods ir 5 (piecu) gadu periods pēc pēdējā atbalsta finansējuma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam

Paldies par uzmanību! LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442 Tālrunis: +371 67039499 Fakss: +371 67039401 E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?

Kas jāņem vērā ieviešot projektu? Būvdarbu žurnālam un autoruzraudzības žurnālam ir jābūt! Un tiem jābūt reģistrētiem Būvvaldē!
Read more

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? 2012. gada 28. jūnijā
Read more

„Kvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana un ...

10:05 – 10:25 Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? Olga Pižikova , Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Read more

Informatīvais seminārs - vidzeme.lv

10:05 – 10:25 Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? Olga Pižikova , Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra .
Read more

www.vidzeme.lv

... 10:50 Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? Latvijas Investīciju un ... jumta ekspluatācija un ilgtspējas ...
Read more

Informatīvais seminārs - liepaja.lv

10:10 – 11:00 Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? Kārlis ērenfelds, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Read more

„Kvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana un ...

10:05 – 10:25 Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? ...
Read more

www.latgale.lv

10:05 – 10:50 Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites? Evija Piebalga, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
Read more