Karahasan

50 %
50 %
Information about Karahasan

Published on November 22, 2016

Author: mastermine2001

Source: slideshare.net

1. Nakalulungkot na ang lugar na dating sagrado dahil dito dumadaloy ang karunungan at katuwiran ay nababahiran na ng karahasan Ayon sa ginawang survey ng Plan Philippines noong 2008 sa 2,442 mga bata sa 58 pampublikong paaralan sa bansa lumabas na karamihan sa mga karahasan na nararanasan ng mga mag-aaral sa paaralan ay dulot ng kanilang kapwa kabataan.

2. Ano nga ba ang karahasan sa paaralan ? Ayon sa National Criminal Justice Reference ng Estados Unidos, ang karahasan sa paaralan ay anumang kilos na lumalabag sa misyon at bisyon ng edukasyon, sa paggalang sa kapwa mag-aaral o anumang kilos na humahadlang sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao, pag-aari, droga, armas, o kaguluhan. Ano-ano na nga ba ang karahasan na maaring nagaganap sa paaralan ? Ang ilan sa mga pangunahing kategorya ng karahasan sa paaralan ay PAMBUBULAS o bullying , labanan, pag-aaway o pagsasakitan sa loob man o sa labas ng paaralan, pagdadala ng droga, sexual harassment, vandalism, pagnanakaw, pagdadala ng mga nakasasakit na bagay, at marami pang iba.

3. Ang Pambubulas o bullying Ang pambubulas o bullying ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na saktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan.

4. Pasalitang Pambubulas Pagsasalita o pagsusulat ng masamang salita laban sa isang tao.

5. Sosyal o Relasyonal na Pambubulas Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao.

6. Pisikal na Pambubulas Ito ay ang pisikal na pananakit sa isang indibidwal o pangkat at paninira ng kaniyang pag-aari.

7. Ayon sa isinagawang pag-aaral ni Karen E. Tusinski (2008) ang dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaring maugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Sabi niya sa kanyang pag-aaral, ang isang bata na nambubulas ay: 1. Mas malamang na napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kaniyang gustong gawin at hindi napaaalalahan lalo na sa mga hindi tamang nagagawa.

8. 2.Hindi naramdaman sa kanyang pamilya ang pagmamahal. 3.Hindi napalago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya.

9. 4.Ginagamitan ng pananakit bilang disiplina. 5.Nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakaroon ng damdamin ng poot sa kapwa at malaon ay makaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba.

10. Ito ang lumalabas na pasimula sa pagkakaroon ng kakayahan ng isang mambubulas na makapanakit ng kanyang kapwa. Ang isang mambubulas ay may pagkiling sa mga gawaing masama at nakakasakit sa kapwa at makikita ang kanilang malabis na pagnais na mangibabaw (dominance) sa lahat. Ginagamit nila ang pangingibabaw na ito upang maisakatuparan ang kanilang mga ninanais, napasusunod nila ang mga batang mas mahina sa kanila. Nakalulugod sa kanila ang maramdaman ang kanilang kapangyarihan at kakayahang kontrolin ang ibang tao. Kumikilos sila ng ganito dahil na mataas ang kanilang tiwala sa kanilang sarili (Tusinki, 2008). Iniisip nila na nararapat lamang para sa kanila ang sundin at katakutan ng iba (entitlement) at kailangang kilalanin bilang pinakamakapangyarihan sa buong paaralan.

11. 1.Kakaibang Pasikal (physicaly different). Ang mga halimbawa nito ay ang maaring pagkakaroon ng kapansanan sa katawan, masyadong, mataba o payat, mahina o astigin, masyadong matangkad o bansot, at iba pa.

12. 2.Kakaibang Estilo ng pananamit (dresses up differently). Halimbawa kung ikaw ay isang babae maaring magiging target ka nila kung masyadong maiksi o bulgar ka sa iyong pananamit, o di kaya masyado namang mahaba ang balot o konserbatibo ka kung manamit.

13. 3.Oryentasyong seksuwal (sexual orientation). Lapitin ka ng mambubulas kung nakikitaan ka nila ng pagiging mahina bilang lalaki o di kaya sa pagiging astigin bilang babae.

14. 4.Madaling mapikon (short tempered). Matutuwa ang isang mambubulas kung makikitang kagyat ang galit na ipakikita kapag tinutukso o kinukutya. Alam nilang nakaapekto ang kanilang ginagawa kung kaya matutuwa silang ito ay ulit-uliting gawin.

15. 5.Balisa at di panatag sa sarili (anxious and insecure). Ang kawalan ng seguridad sa sarili ay isang palatandaan ng kahinaan. Madali itong nakikita ng mga nambubulas.

16. 6.Mababa ang tingin sa sarili (low self-esteem). Maging ang kawalan ng tiwala ay isang napakagandang indikasyon na magiging madali para sa isang mambubulas na maipakita ang kanyng nakahihigit na kapangyarihan.

17. 7. Tahimik at lumalayo sa nakararami (quiet and withdrawn).

18. 8.Wala kang kakayahang ipagtanggol ang sarili (inability to defend oneself) laban sa kanila.

19. Ayon kay Michael Diamond, Direktor ng Plan Philippines, “Nakababahala ang palaki nang palaking bilang ng mga nabibiktima ng pambubulas dahil ang mga biktima nito ay mayroong posibilidad na makalinang ng pagiging mailap at ng takot na makaaapekto sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa, makahahadlang sa kanilang pakikilahok sa paaralan at makapagpapababa ng kanilang marka sa pag-aaral.” Mas hihit pa rito, maari itong magdulot ng takot sa pagharap ng mga bata sa lipunan. Magdudulot ito ng madalas na pagliban sa klase na malaon ay magbubunga ng paghinto sa pag-aaral at pag-ayaw na mula pang bumalik sa paaralan.

20. 1. May mga pag-aaral na makapagpapatunay na ang mga biktima ng pambubulas ay may posibilidad na mag-karoon ng labis na pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog (sleep difficulties), mababang tiwala sa sarili,maging sakit ng ulo at tiyan at pangkalahatang tensiyon kumpara sa mga kabataan na hindi nagiging biktima ng pambubulas

21. Maaalala ko habangbuhay at hindi kailanman malilimutan Lunes: Kinuha nila ang aking pera Martes: Tinawag sa iba’t ibang pangalan Miyerkules: Pinunit nila ang aking uniporme Huwebes: Puno ng dugo ang aking katawan Biyernes: Tapos na ang lahat Sabado: Kalayaan Isinalin mula sa tulang sinulat ng isang batang 13 taong gulang na biktima ng pambubulas sa England. Winakasan niya ang sariling buhay dahil sa seryosong pambubulas ng kanyang kapwa mag-aaral

22. 2. Ang biktima ng pambubulas ay madalas na kakaunti ang kaibigan o maaaring walang kaibigan. Dahil sa labis na pagiging balisa at sa kanilang mababang pagtingin sa sarili, masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng kaibigan.

23. 3.Isa pa sa posibleng epekto sa biktima ng pambubulas ay ang posibilidad na sila mismo ay maging marahas, maaring sa panahon ng pambubulas o sa hinaharap. Ang karahasnan na ito ay pwede nilang gawin sa sarili, sa paaralan, o sa taong nambubulas sa kanila.

24. Mayroong panandalian at pangmatagalang epekto ng ang kanilang gawing pambubulas. Sila ay mas malamang masangkot sa mga panganib na gawain bilang bata at maging sa kanilang pagtanda. Sa kanilang kabataan, mas mataas ang posibilidad na sila ay masangkot sa :

25. Maari silang magsimulang magkaroon ng di kanais nais na asal sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, di katanggap- tanggap na kakayahan sa pakikipagkapwa, at maaring masangkot pa sa maraming gulo sa hinaharap. Ang mga ganitong kaytangian ng mambubulas ay kailangang mabago dahil kung hindi ay maaring magdulot ng malaking suliranin sa hinaharap. Ang hindi magandang imahe na nabubuo ng isang nambubulas sa lipunan ay magiging sanhi upang hindi siya makatagpo ng tunay na kaibigan at hindi makatanggap ng tunay na paggalang mula sa kanyang kapwa kabataan.

26. Katulad ng lumalalang suliranin sa pambubulas ay ang paglago rin ng bilang mga kabataan na kabilang sa fraternity at gang maging sa loob ng paaralan. Noon ang imahe ng gang ay simpleng mga kalalakihan na walang malinaw na layunin at direksyon ang buhay , gusto nilang makialam sa maraming bagay ngunit hindi ito nangangahulugan na naghahanap sila ng kaguluhan o nagsisimula sila ng kaguluhan at karahasan ngunit maaring masangkot sila sa karahasan pero di nangangahulugan na kailangang magdala ng nakakasakit at nakakamatay na armas.

27. Sa kasalukuyan, ang gang ay mas bata, mas marahas, walang takot at higit sa lahat ay maroong mga kababaihan. Pabata ng pabata ang hinihinging edad at ang bilang ng babae at lalaki na nagkakaroon ng interes ay palaki ng palaki.

28. 1. Pagsasamahan ng tatlo o mahigit pang indibidwal 2. Ang mga miyembro nito ay kolektibong kinikilala ang kanilang pangkat sa pamamagitan ng paggamit ng pangkatang pagkakakilanlan (group identity) na kanilang ginagamit upang makalikha ng takot o intimadation, madalas ay ginagamit nila ang isa o mahigit pa sa mga sumusunod:

29. Isang pangalan o pagkakakilanlan Tattoo Islogan Palatandaan Kulay ng Damit Ayos ng Buhok Senyales ng kamay o graffiti

30. 3. Ang tanging layunin ay makilahok o sumali sa masasasamng gawain o mga krimen at gumagamit ng karahasan o intimidation upang maisagawa ang mga ito.

31. 4. Ang mga kasapi ay sumasali sa masasamang gawain o krimen na kung ang gagawa ay mga nakakatanda, ay mga krimen na may layuning mas palakasin ang kapangyarihan ng pangkat, reputasyon at pinansiyal na panustos sa kanilang mga pangangailangan.

32. 5. Ang samahan ay maari ding magtaglay ng sumusunod na katangian: a. Mayroon silang sinusunod na mga panuntunan para sa pagsama o paglahok. b. Nagkikita nang regular na miyembro c. Nagbibigay ang mga kasapi nito ng proteksyong pisikal sa mga kapwa kasapi nito lalo na mula sa kapwa gang d. Mayroon silang itinuturing na partikular na lugar na tinatawag na TERITORYO.

33. Group 2 Members: Peter John Tumang Bernadette Malolos Aiden Morales Geraldine Melitante Justine Abajo Ressel Cuaton Febbie Lucero Roycee Malapo Shane Racuya Lloyde Donaire Jibril Padua

Add a comment