Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö, Pirkko Nykänen

50 %
50 %
Information about Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö, Pirkko Nykänen
Technology

Published on March 11, 2014

Author: TurkuSciencePark

Source: slideshare.net

Description

Monitori 2014 – ”Seuraavat kymmenen vuotta” -seminaari, 5.3.2014

6.3.2014 1 Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö Pirkko Nykänen Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö www.uta.fi/sis

6.3.2014 2 eHealth, eTerveys • eHealth muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisen ja käyttämisen organisaatiokeskeisestä toimintamallista kansalaiskeskeiseen palvelumalliin - citizen- centered care model • Citizen-centered care painottaa kansalaispalvelujen kehittämistä – Kansalaisten oletetaan ottavan yhä enemmän vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan – Kehitetään kansalaisille suunnattuja palveluja, jotka ovat kansalaisten saatavilla ja vapaassa käytössä • esimerkiksi sähköisen asioinnin palvelut, terveystietoa välittävät sivustot, kroonisten sairauksien kotiseurantaan kehitetyt palvelut, erilaiset henkilökohtaiset terveysjärjestelmät • On tärkeää, että eTerveys -palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita ja täyttävät tietosuojavaatimukset

6.3.2014 3 Terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulisi pystyä lähivuosina vastamaan ainakin seuraaviin haasteisiin: – Kansalaisten ikääntyminen – Kansanterveysongelmien (mm. diabetes ja lihavuus) kasvu, – Kansalaisten parantunut tulotaso, kulutuksen kasvu ja vaatimukset tasa-arvoiseen ja yhdenmukaiseen palvelujen saantiin, – Lisääntynyt lääketieteellinen tietämys ja parantuneet hoitomahdollisuudet, – Palvelujen epätasainen jakaantuminen sosiaalisesti ja maantieteellisesti, – Kohonneet kustannukset kauttaaltaan terveydenhuollossa – Kansalaisten lisääntynyt terveystietoisuus • Kansalaiset haluavat olla tietoisia omasta terveydestään ja erilaisista hoitomahdollisuuksista ja haluavat tehdä tietoisia omaan terveyteensä ja sairauksiensa hoitoon liittyviä valintoja Nykänen ja Ruotsalainen, 2012

6.3.2014 4 Maailmanlaajuisesti on käynnissä lukuisia kansallisia ohjelmia, joilla terveydenhuollon palvelujärjestelmiä pyritään kehittämään – Yhdenmukaisina käyttöön keskeiset potilaan hoitoon liittyvät tiedot (ainakin diagnoosit, lääkitystiedot, tutkimukset ja niiden tulokset, hoitotoimenpiteet ja potilaan riskitiedot), – Keskeisten potilastietojen sisällön määrittely yleisesti hyväksytyllä tavalla ja keskeisten potilastietojen kirjaaminen rakenteellisesti, – Luokitusten, termistöjen ja koodistojen käyttö tiedon yhdenmukaistamiseksi, – Kansalaispalvelujen kehittäminen • Monituottajuuteen perustuvassa ja monimutkaistuvassa terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tarvitaan paljon tietoa ja kansalaisen tulee pystyä neuvottelemaan eri osapuolten kanssa • Tavoitteena on yksilöiden oikeus määrätä omista asioistaan ja palveluprosessien avoimuus ja oikeudenmukaisuus • Kansalaispalvelujen mahdollistamiseksi kansalaisella tulee olla pääsy omiin terveystietoihinsa riippumatta siitä, missä terveydenhuollon organisaatioissa ne on tuotettu tai missä ne on tallennettuna

6.3.2014 5 - Saumattomuus, continuity of care – kansalaisen elinympäristö – preventiivinen, personoitu, kansalaiskeskeinen – kansalaisten tarpeita vastaavat palvelut – Citizen-centered care model, pHealth – personal health – kansalainen voimaantuu, on osallinen oman terveytensä hoidossa WHO

6.3.2014 6 STM, Suomen eTerveys – tiekartta 2007 • Tiedon saatavuuden varmistaminen hoitoon osallistuville ajasta ja paikasta riippumatta – Asiakastietojen kattava digitalisointi, sähköisten potilaskertomusjärjestelmien semanttinen ja tekninen yhteistoiminnallisuus, kansallisen terveydenhuollon infrastruktuurin ja tietoverkkoratkaisujen kehittäminen, tunnistamis- ja todentamisratkaisut, sähköinen allekirjoitus, päätöksenteontuki • Kansalaisen ja potilaan osallistumisen mahdollistaminen – Kansalaisen tiedonsaannin lisääminen sekä laadukkaan terveystiedon varmistaminen • Tavoitteena saada merkittäviä taloudellisia ja laadullisia hyötyjä sekä vaikuttavuutta aikaan (työtehtävissä, prosesseissa, toiminnoissa), kehittää toimintaa, maksimoida tallennetun tiedon hyödyntäminen

6.3.2014 7 eTerveys-tilanne Suomessa • Potilastiedon sähköinen käsittely ja organisaatioiden välinen sähköinen potilastiedon luovuttaminen ja vastaanottaminen ovat lisääntyneet nopeasti 2000-luvulla • Julkisten ja yksityisten terveydenhuollon toimintayksiköiden käytössä olevat tietojärjestelmät muodostavat kansallisen arkkitehtuurin kehittämisen lähtökohdan – eArkisto, eResepti, eKatselu • Järjestelmien yhteistoiminnallisuus on kuitenkin vielä puutteellista, samoin tietojen välitys eri järjestelmien ja organisaatioiden välillä • Alueelliset erot suuret, toteutettuja ratkaisuja on monenlaisia, kenttä on heterogeeninen, ei yhtä ainoaa, harmonista tapaa erilaisten ratkaisujen integroimiseksi

6.3.2014 8 - eHealth-järjestelmiä käytetään ja kehitetään laajalti ja lähes kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla - Suomessa lähes 100 % potilastiedoista on tällä hetkellä sähköisessä muodossa pääosin paikallisissa ja alueellisissa tietojärjestelmissä - eHealth - ongelmat, esteet - Puutteellinen tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus - Huono käytettävyys - eHealth - mahdollistajat - Sähköiset potilaskertomukset – tietojen digitalisointi - Internet-teknologiat - Standardointi

6.3.2014 9 Ubiikki terveydenhuolto – Ubiquitous computing, pervasive computing, proactive computing, ambient intelligence • Ubiikin tietotekniikan soveltaminen terveydenhuollossa – Terveyspalvelujen tuottaminen ja käyttäminen ajasta ja paikasta riippumatta – Terveydentilaan liittyvää tietoa voidaan hankkia ja mitata älykkäiden materiaalien, puettavan tietotekniikan, erilaisten sensorien ja mittalaitteiden avulla, käsitellä ja siirtää langattomasti – Kansalaisten omat järjestelmät ja terveydentilan seurantaan liittyvät laitteet ja järjestelmät

6.3.2014 10 Edison-minitietokoneella varustettu potkupuku – sen anturit valvovat vauvan ruumiinlämpöä, pulssia ja hengitystä ja käynnistävät tuttipullonlämmittimen, kun lapsi alkaa itkeä (Tietoviikko, tammikuu, 2014)

6.3.2014 11 Ubiikki tietotekniikka poistaa rajat kansalaisen oman terveysmaailman ja terveydenhuollon organisaation terveysmaailman väliltä ja rakentaa uuden terveystietojen avaruuden (information space) 11

6.3.2014 12 Ubiikin terveysmaailman piirteitä • Palveluja käytetään merkittävässä määrin säädellyn terveydenhuollon palvelujärjestelmän ulkopuolella • Yksilö toimii oman terveytensä hallinnan koordinaattorina ja hänellä on laaja itsemääräämisoikeus • Yksilön ja palvelujen tuottajan välinen suhde voi muuttua – terveysvalmentaja, terveysavustaja • Ubiikki terveys on osittain säätelemätöntä terveyden ja hyvinvoinnin hallintaa • Palveluympäristö on yksilön jokapäiväinen elinympäristö – koti, työpaikka, matkustaminen, harrastukset • Palveluja tuottavat terveydenhuollon palvelujärjestelmän lisäksi monet toimijat – kolmas sektori, kaupalliset yritykset • Ubiikki terveys mahdollistaa yksilön jatkuvan valvonnan ja monitoroinnin 12

6.3.2014 13 Ubiikin terveyden laillisuuskehys • Terveystietojen suojaamisella on pitkät perinteet – Hippokrateen vala – lääkäri sitoutui pitämään potilaan luottamuksellisen tiedon salassa • Terveystietojen käsittelyllä on hyvin kehittynyt juridinen ympäristö – tietosuojalainsäädäntö: kansanterveyslaki, terveydenhuoltolaki, ammatinharjoittamislaki, apteekkilaki, laki potilaan oikeuksista, henkilötietolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä – Eun tietosuojadirektiivi – henkilötietoja saa kerätä vain ennalta määriteltyä ja laillista tarkoitusta varten, tietoja ei saa käyttää alkuperäisen tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla • Nykyinen lainsäädäntö painottaa terveydenhuollon ammattihenkilön tiedonsaannin ja tietoturvan kehittämistä enemmän kuin kansalaisen yksityisyyden suojaamista

6.3.2014 14 Ubiikki terveys – haasteita • Yksilöstä voidaan kerätä hyvin monenlaista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa ja käsitellä niitä ilman yksilön suostumusta tai jopa niin, ettei yksilö ole tietojen keruusta ja käsittelystä tietoinen • Henkilökohtainen, eliniän kattava terveyskertomus - digitaalinen terveyspersoona Miten kansalainen voi valvoa omien tietojensa käsittelyä ja suojata yksityisyyttään? 14

6.3.2014 15 Yksityisyys - privacy • Henkilön mahdollisuus valvoa ja kontrolloida omien henkilöhtaisten tietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta – Henkilöt määrittelevät kuka, milloin ja missä laajuudessa voi jakaa tietoa – Yksityisyys on henkilökohtainen ja tilanne- sidonnainen käsite • LUOTTAMUS (TRUST) syntyy jos yksilö voi luottaa tietojensa yksityisyyden säilymiseen palvelujen ja tietojen tuottamisessa, käsittelyssä ja luovutuksessa

6.3.2014 16 Henkilökohtaisen terveyden tietomalli

6.3.2014 17 17 26.10.11Nykänen and Seppälä, 2012

6.3.2014 18 Yksityisyys - ominaisuudet • Konteksti (Context) – kohdealue, ilmiöt, aika, paikka, kuka, kulttuuri, perustelu (miksi) • Kyvykkyys (Capability) – mahdollisuus osoittaa ominaisuuden arvot • Kompetenessi (Competence) – taso millä yksityisyys voidaan osoittaa • Luotettavuus (Reliability) – Kuinka luotettavana yksilö pitää tietolähdettä • Etu (Benefit) – Yksityisyyden edut • Hyväntahtoisuus (Benevolance) – Ei oman edun tavoittelua • Luotettavuus (Confidence) – Miten luotettavana yksilö pitää tietoa • Arvo (Value) – Kuinka arvokasta yksityisyys on yksilölle

6.3.2014 19 Yksityisyyden ominaisuuksien arviointi Saa neuvoja ja ohjeita ja lääkitystä diabetekseen Aloittaa elintapojensa parantamisen, dokumentoi tiedot omaan henkilökohtaiseen terveyssysteemiinsä (PCllä) Etsii vertaistukea Internetistä, ja tietoa diabeteksestä ja sen hoidosta Tuntee olonsa masentuneeksi ja alakuloiseksi,pyrkii toipumaan näistä Elämäntavat Terveydenhuolto Sosiaaliset verkostot Henkinen ja tunne-terveys TAPAUS - 50-vuotias terve, työssäkäyvä mies, diagnoosi hiljattain: DM T2 Nykänen, Seppälä, Ruotsalainen, Blobel, 2013

6.3.2014 20 Yksityisyys-ominaisuudet / terveydenhuolto Context säädelty Capability Yksityisyys ja luottamus pystytään tuottamaan Competence Oletettavasti korkea Reliability Organisaatio- perustainen luottamus Benefit Suuri etu henkilölle Benevolance Hyvä aikomus Confidence Organisaatio pystyy toteuttamaan, luottamus olemassa terveydenhuolto Saa diagnoosin, lääkityksen ja ohjeet diabeteksen kotihoitoon ja elintapojen muutokseen Yksityisyys-ominaisuus Sisältö

6.3.2014 21 Yksityisyys-ominaisuudet / elintavat Context Säätelemätön Confidence Maineeseen perustuva – on/ei Reliability Aiempaan historiaan perustuen – on/ei Benefit Suuri hyöty henkilölle Value Suuri arvo Elintavat Pyrkii muuttamaan elintapojaan, dokumentoi omaan henkilökohtaiseen systeemiinsä PCllä Yksityisyys-ominaisuus sisältö

6.3.2014 22 Hyvä yksityisyys – miten voidaan saavuttaa? • Säädellyn ja säätelemättömän ympäristön integraatio – Yksilön pitää olla tietoinen ja saada käyttöön hallintakeinot • Säätelemättömälle ympäristölle pitää kehittää yksityisyyden suojaamisen keinot ja välineet – Yksityisyyden ominaisuuksien seuranta ja valvonta • Luottamuksen rakentaminen – Kolmannen osapuolen sertifikaatit, brandäys, tietolähteen omistajan julkistaminen, itse-säädeltävät politiikat • Itse-säädeltävät politiikat – Jokaiselle tietomallin entiteetille, kaikelle suojattavalle tiedolle tulee määritellä yksityisyyden ominaisuudet, ne tehdään tunnetuksi ja yksilölle annetaan keinot ja välineet ominaisuuksien hallintaan

6.3.2014 23 Ruotsalainen, Blobel, Seppälä, Nykänen, 2013

6.3.2014 24 Yksityisyys on ubiikin terveyden kulmakivi • Kansalaiset eivät käytä ubiikin terveyden palveluja, jos yksityisyyden säilymiseen ei ole luottamusta • Yksityisyys on välttämätön säätelemättömän terveydenhuollon liiketoiminnan kehittymiselle • Monet nykyiset henkilökohtaisen terveydenhuollon järjestelmät eivät täytä yksityisyyden ja luottamuksen säilymistä

6.3.2014 25 Tulevaisuus ? • Ubiikit palvelut ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä kehittyvät rinnakkain, osittain yhteistyössä, osittain kilpaillen – Ennakoivat, preventiiviset palvelut kehittyvät ubiikissa ympäristössä – Sairauksien hoito, hoidon seuranta terveydenhuollon palvelujärjestelmässä • Ubiikissa terveydessä kansalaisen asema vahvistuu – kansalainen on tietoinen kuka ja mihin tarkoitukseen hänen tietojaan käsittelee - kansalainen voi lainsäädännön puitteissa määrittää säännöt kuka, missä ja mihin tarkoitukseen voi käsitellä hänen tietojaan • Lainsäädännön tulee kehittyä mahdollistamaan ubiikki terveys – kansalaislähtöiset periaatteet, infrastrukturaaliset tietoturvapalvelut – Yksityisyydelle määriteltävät ominaisuudet auttavat kansalaisia valvomaan ja kontrolloimaan tietojen yksityisyyden säilymistä

6.3.2014 26 Kiitos ! Pirkko.Nykanen@uta.fi 1) Seppälä A, Nykänen P, Ruotsalainen P, Privacy related context information for pervasive health. Accepted for publication in Journal of Medical Internet Research, 2014 2) P Ruotsalainen, B Blobel, A Seppälä, P Nykänen, Trust Enabled Privacy Management Architecture for Pervasive Health. Journal of Medical Internet Research, 2013, 1[2], e23. 3) P Nykänen, A Seppälä, P Ruotsalainen, B Blobel, Feasibility analysis of the privacy attributes of the personal wellness information model. In: Lehmann CU, Ammenwerth E, Nøhr C [eds.], MEDINFO2013. Studies in Health Technology and Informatics 192. IOS Press, Amsterdam, 2013, 219-223 4) Seppälä A, Nykänen P, Ruotsalainen P, Development of personal wellness information model for pervasive healthcare. J of Computer Networks and Communication, vol. 2012, article 596749, 10p 5) Ruotsalainen P, Blobel B, Seppälä A, Sorvari H, Nykänen P, A Conceptual Framework and Principles for Trusted Pervasive Health. Journal of Medical Internet Research 2012; 14(2):e52 6) Nykänen P and Seppälä A, Collaborative approach for sustainable citizen-centered health care. In: N Wickramasinghe, R K Bali, S Kirn and R Suomi (eds.), Critical issues of sustainable E-health solutions. Health care delivery in the information age. Springer Verlag, 2012, 115-134 7) Nykänen P ja Ruotsalainen P, Kansalaisen luotettava eterveys-palvelumpäristö. In. Anttonen ja muut (toim.), Julkisen ja yksityisen rajalla, julkisen palvelun muutos. TUP, 2012, 243-263 8) Seppälä A, Nykänen P. (2011). Contextual analysis and modeling of personal wellness. In: Joaquim Filipe and Jan L. G. Dietz (Eds.) KEOD 2011, Proceedings of the International Conference Knowledge Engineering and Ontology Development , 2011: SciTePress - Science and Technology Publications, 202- 207 9) P Ruotsalainen, B Blobel, P Nykänen, A Seppälä, H Sorvari, Framework model and principles for trusted information sharing in pervasive health. In: A Moen, SK Andersen, J Aarts and P Hurlen (eds.), User Centred Networked Health Care. Proccedings of MIE2011, Oslo. IOS Press, Amsterdam, 2011, 497- 501 10) Nykänen P, Ruotsalainen P, Blobel B and Seppälä A, Research on trusted personal health and wellness information in ubiquitous health information space. In: O. Dössel and WC Schlegel (Eds.): WC 2009, IFMBE Proceedings 25/XII, 432–435, 2009.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Kansalaisen luotettava eterveyspalveluympäristö

Kansalaisen luotettava eterveyspalveluympärist ... Nykänen, Pirkko; ... Kansalaisen luotettava eterveyspalveluympäristö TamPub.
Read more

Publisher's version - TamPub etusivu

274 KANSALAISEN LUoTETTAvA eTERvEYSPALvELUYmPäRISTö Pirkko Nykänen ja Pekka Ruotsalainen Johdanto Terveydenhuollon palvelujärjestelmät pyrkivät ...
Read more

Antto Seppälä ja Pirkko Nykänen ja - Tampereen yliopisto

Antto Seppälä ja Pirkko Nykänen ... P, Kansalaisen luotettava ... P, Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö.
Read more

Pirkko Nykänen, Joonas Mäkinen ja Antto Seppälä ...

Pirkko Nykänen, Joonas Mäkinen ... kansalaisen€ja ... vähemmän.€ Vastaajat€ arvostivat€ sitä,€ että€ Pärjäin€ on€ luotettava ...
Read more

Monitori – Turku Science Park

13:00 Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö Professori Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto. 13:30 ...
Read more

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation vaikutukset ...

Pirkko Nykänen Professori, ... • Nykänen P and Seppälä A, ... Kansalaisen luotettava eTerveyspalveluympäristö.
Read more

Pirkko Nykänen (toim.) - SIS Etusivu ...

... ja kansalaisen suostumuksella kaikissa hoitotilanteissa. ... Käyttäjän luotettava autentikointi, ... Nykänen Pirkko ...
Read more

Recent CIS Publications

Recent CIS Publications. ... Nykänen Pirkko, Ruotsalainen Pekka. (2012). ... Kansalaisen luotettava eterveyspalveluympäristö.
Read more

Pirkko Nykänen, Johanna Viitanen ja Anne kansallisen ...

Pirkko Nykänen, Johanna Viitanen ... ja€ suostumuksenhallintapalvelu€ sekä€ kansalaisen€ katseluyhteys€ (eKatselu).€ Näiden
Read more