Kannada - Media and Child rights

0 %
100 %
Information about Kannada - Media and Child rights
Education

Published on December 12, 2009

Author: vadesha

Source: authorstream.com

Slide 1: ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÀªÀiÁð ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À læ¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀ. Slide 2: ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄäAiÀÄ ¨sÁUÀå §zÀÄPÀ° ¤vÀåªÀÅ ¸ÀvÀå // ²PÀët ¹UÀ° gÀPÀëuÉ EgÀ° CªÀgÀ ªÀiÁwUÀÆ zÀ¤ §gÀ° // ªÉÆzÀ®r EqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÀÄ DqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä // ºÀ®ªÀÅ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀjAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄPÀ̼ÀÄ KPÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÀÄ? // CªÀÄä C¥Àà£À D¸ÀgÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ ¸À« ªÀiÁvÀÄUÀ¼À° è // ¨Á¼À° §zÀÄPÀ° ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀ¼ÀgÀ¼À° zÉñÀ ¨É¼ÀUÀ° // ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄäAiÀÄ ¨sÁUÀå ªÀÄPÀ̼ÀzÉÃPÉ ªÀÄgÀÄUÀ®Ä¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄ£À¸ÉÃPÉ PÉÆgÀUÀ®Ä ¨ÉÃPÀÄ? // zÀÄrªÉÄ ¨ÉÃqÀ NzÉà ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ£À¹UÀÄ §tÚªÀÅ ¨ÉÃPÀÄ // J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉüÉÆÃt eÉÆvÉ eÉÆvÉUÀÆr ºÁqÉÆÃt // zÀÄrªÉÄ ¨ÉÃqÀ ²PÀët ¨ÉÃPÀÄ ±Á¯ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ° J®ègÀÄ PÀ°AiÀÄ° // - ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÀªÀiÁð ZÀZÁð «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ – DªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÁªÀiÁd PÁAiÀÄð, SÁ¸ÀVà ªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀgÀuÉ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀ ¥À¸Àj¸ÀÄ«PÉ. ZÀZÁð «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ Slide 4: PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄPÀ̼Éà DVzÉݪÀÅ. . . . £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉÝà DVzÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ JAzÁUÀ ¤ªÀÄä°è GzÀ㫸ÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? «¨sÁVvÀgÁzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. . . : «¨sÁVvÀgÁzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. . . ¨sÁgÀvÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉå 1,02,86,10,328. EzÀgÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 45,04,95,445. CAzÀgÉ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ 44. (2001 d£ÀUÀtw) : ¨sÁgÀvÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉå 1,02,86,10,328. EzÀgÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 45,04,95,445. CAzÀgÉ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ 44. (2001 d£ÀUÀtw) ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ EzÉÃQµÀÄÖ zÉÆqÀØ PÀÆUÀÄ? ªÀÄPÀ̼À ¹ÜwUÀw : ªÀÄPÀ̼À ¹ÜwUÀw C¥Ë¶ÖPÀvÉ C£ÁgÉÆÃUÀå ²±ÀÄ ªÀÄgÀt (IMR) 5 ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À ªÀÄgÀt (U 5 MR) «PÀ¯ÁAUÀvÉ ¨Á®å «ªÁºÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÁ®AiÀÄ PÉÆgÀvÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ ¹Üw ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt ºÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ºÀvÉå-°AUÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀĹvÀ ²PÀëtzÀ°è CªÀPÁ±À gÀ»vÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀzÀ PÉÆgÀvÉ ¨Á®å «ªÁºÀ, ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlPÉÌ §° - ¨Á®å ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ. ²PÀët ¸Ë®¨sÀåzÀ PÉÆgÀvÉ PÀ¤µÀ× PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀĹvÀ ²PÀët ¸ÁA«zsÁ¤PÀ ºÀPÀÄÌ? «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀPÉÌ UÁæ«ÄÃt ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆmÉÖÃ¥ÁqÉà zÉÆqÀØzÁzÁUÀ ²PÀëtPÉÌ°è ¨É¯É? gÁdPÁgÀtzÀ°è ²PÀëtPÉÌ ªÀĺÀvÀé«®è. ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ - ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀÄ CxÀªÁ ¨sÁ«Ã ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀÄ!? PÀrªÉÄ/E®èzÀ PÀÆ°, ¢ÃWÀð PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ/CªÀ¢ü ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ½®è. ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ£ÉÆßzÀV¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÁUÀuÉAiÉÄà ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ºÉÆmɯï, PÀȶ, PÁSÁð£É EvÁå¢UÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ Cj«£À ªÀÄlÖ E£ÀÆß C¢üPÀªÁV®è. ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ – K£ÁVzÉ E°è-PÀ£ÁðlPÀzÀ°è?! : ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ – K£ÁVzÉ E°è-PÀ£ÁðlPÀzÀ°è?! Slide 9: PÀ£ÁðlPÀzÀ®è° °AUÀ ¥ÀæªÀiÁt - ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæw ¸Á«gÀ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ JzÀÄgÁV EgÀĪÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀASÉåUÉ °AUÀ ¥ÀæªÀiÁt J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀÄÆ®: d£ÀUÀtw 2001 Slide 10: §qÀvÀ£À Source: Karnataka Human Development Report 2005 Slide 11: ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì Source: DLHS-RCH, 2002-04 F ªÀÄPÀ̼À ¹Üw »ÃUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉ? : F ªÀÄPÀ̼À ¹Üw »ÃUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉ? PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ : PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ C£ÁxÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ¨Á®Q. «ÄãÀÄ »rAiÀįÉAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár¤AzÀ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ qÁA§gÀÄ ºÁPÀĪÀ, PÀl×qÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß gÁwæ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â£À UÀzÉÝ, ºÀwÛ ºÉÆ®, zÁæQë, UÉÆÃqÀA© vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ HgÀ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, gÁwæ ºÉÆ® PÁAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃPÀj, UÁågÉÃeï, ªÀÄAqÀQÌ ¨sÀnÖAiÀÄ°è, gÉõÉä zÁgÀ ©r¸ÀĪÀ, PÀ©ât UÀtÂAiÀÄ°è zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, §®èªÀjAzÀ¯ÉÆÃ, C¥ÀjajAzÀ¯ÉÆà ¯ÉÊAVPÀ ±ÉÆõÀuÉUÉ FqÁUÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è aA¢, PÀ¸À DAiÀÄĪÀ, §ZÀÑ®Ä ±ÀÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ – CRC 1989 : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ – CRC 1989 fë¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÉ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¨ÉÃ¥Àðr¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀzÀ ªÀÄPÀ̼À £Á®ÄÌ ªÀÄÄRå ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ Slide 15: PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¹UÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ... ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁr eÁj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. . . AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀ / vÀqÉ»rAiÀÄĪÀ C¢üPÁgÀ«®è. Slide 16: wÃgÁ CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄÆ® DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ. . . AiÀiÁªÀÅzÀÄ £ÁåAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀªÉÇÃ. . . AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ¤gÁPÀj¸À¨ÁgÀzÉÆÃ. . . AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀĨÁgÀzÉÆÃ. . .AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß G®èAX¸À¨ÁgÀzÉÆÃ. . .CªÀÅ CvÀåAvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ ºÀPÀÄÌ…...JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À : ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 14. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁ£ÀƤ£ÉzÀÄgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ 15. zsÀªÀÄð, eÁw, d£ÁAUÀ, °AUÀ CxÀªÁ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ F AiÀiÁªÀÅzÀgÀ DzsÁgÀ¢AzÀ®Æ vÁgÀvÀªÀÄå ¤µÉÃzsÀ 16. ¸ÁªÀðd¤PÀ /¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À 17 C¸Ààø±ÀåvÉ ¤µÉÃzsÀ 18. AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ C¢üPÁgÀ/¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À ¤µÉÃzsÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 19 (J) ªÀiÁvÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ (©) ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV UÀÄA¥ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ CªÀPÁ±À (¹) ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀPÀÄÌ; (r) zÉñÀÀzÁzÀåAvÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV NqÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À (E) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ ªÁ¹¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ (J¥sï) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈwÛ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±À Slide 18: 20 zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ «gÀÄzÀÞ gÀPÀëuÉ 21 fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæzÀ gÀPÀëuÉ 21 J ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ 22 PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èè §AzsÀÀ£À¢AzÀ gÀPÀëuÉ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ ºÀPÀÄÌ 23 ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀAvÀzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ 24 PÁSÁð£ÉUÀ¼À°èè ªÀÄPÀ̼ÀÆ zÀÄrAiÀÄĪÀÅzgÀ ¤µÉÃzsÀ.. EvÀgÉ zsÁ«ÄðPÀ ºÀPÀÄÌ25 vÀªÀÄVµÀÖªÁzÀ ªÀÈwÛ, ªÁå¥ÁgÀ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå26 zsÁ«ÄðPÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå27 AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå28 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°èè vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ29 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÀ gÀPÀëuÉ30 C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ : zsÁ«ÄðPÀ ºÀPÀÄÌ25 vÀªÀÄVµÀÖªÁzÀ ªÀÈwÛ, ªÁå¥ÁgÀ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå26 zsÁ«ÄðPÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå27 AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå28 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°èè vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ29 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÀ gÀPÀëuÉ30 C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ JA§ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß 1924gÀ°è dUÀwÛ£ÉzÀÄgÀÄ ElÖªÀgÀÄ EAUÉèAr£À ²æêÀÄw JUÁèAmÉÊ£ï eɨï. FPÉ ¸Éêï zÀ a®Øç£ï ¥sÀAqï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CA¢£À °ÃUï D¥sï £ÉõÀ£ï ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁrvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̼À §zÀÄQ£À §ºÀÄvÉÃPÀ J®è «ZÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§®è 54 ¥ÀjZÉÒÃzÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß «±Àé¸ÀA¸ÉÜ 1989gÀ°è JzÀÄjnÖvÀÄ. ¨sÁgÀvÀ 1992gÀ°è MqÀA§rPÉUÉ ¸À» ºÁQvÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjUÁV 1994gÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁj ªÀiÁrvÀÄ. gÁdåUÀ¼ÀÆ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ªÉ. «±Àé¸ÀA¸ÉÜUÉ 1997gÀ°è ºÁUÀÆ 2000zÀ°è ¨sÁgÀvÀ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ. «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀlÄ «ªÀĵÉðAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ 2000 ºÁUÀÆ 2003gÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÉ. ªÀÄPÀ̼À QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É 2003gÀ°è ªÀÄvÉÛ ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. (»A¢£ÀzÀgÀ «ªÀĵÉð DV®è) ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀgÀ¢ 2008gÀ°è «±Àé¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ½AzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ. ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¥ÀæªÀÄÄR ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¥ÀæªÀÄÄR ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CRC ªÀÄUÀÄ«£À »vÀzÀÈ¶× (¥ÀjZÉÑÃzÀ 3) ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÉ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ fë¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ (¥ÀjZÉÒÃzÀ 12) fë¸ÀĪÀ, C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁzÀÄzÀÄ (¥ÀjZÉÒÃzÀ 6) vÁgÀvÀªÀÄå gÀ»vÀ §zÀÄQUÉ CªÀPÁ±À (¥ÀjZÉÒÃzÀ 2) ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ PÀÄjvÀÄ KPÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ? : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ PÀÄjvÀÄ KPÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ? ªÀÄPÀ̽UÉ «²µÀÖ ªÀåQÛvÀé / UÀÄgÀÄvÀÄ EzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ zÀ馅 - ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¨ÉgɸÀĪÀÅzÀÄ! §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨Áj PÀÄlÄA§ / PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÁzÀªÀjAzÀ¯Éà ±ÉÆõÀuÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV®è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ J£ÀÄߪÀ zÀȶÖPÉÆãÀ E£ÀÆß §®¥ÀqÉ¢®è eÁUÀwPÀªÁV ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ w½ªÀ½PÉ ªÀÄPÀ̼ÉAzÀgÉ . . . EA¢£À ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ! Slide 41: ¸ÀgÀPÁgÀ Slide 42: CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀî ªÀÄPÀ̽UÉ gÀPÀëuÉ. ¥ÀjZÉÒzÀ 23 Slide 43: ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀuÁ ªÉZÀÑ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨Áj ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀå. ¥ÀjZÉÒÃzÀ 27 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ. ¥ÀjZÉÒzÀ 24 ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 21 ‘J’ ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀAvÉ ²PÀët ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ. : ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 21 ‘J’ ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀAvÉ ²PÀët ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀQÌ£À G®èAWÀ£É (Commission) ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀ. F ºÀQÌ£À G®èAWÀ£É DUÀÄwÛgÀĪÁUÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ C¥ÀgÁzsÀ (Omission) EzÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, UÁæºÀPÀgÀÄ, PÁ£ÀƤ£À eÁj ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀ G¼ÀîªÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. Slide 52: ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ «±ÉõÀ ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀët£É CvÀåUÀvÀå. ¥ÀjZÉÒÃzÀ 30 F J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁVªÉAiÉÄÃ?ªÀÄPÀ̼À ¥Àj¹Üw GvÀÛªÀĪÁVzÉAiÉÄÃ? : F J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁVªÉAiÉÄÃ?ªÀÄPÀ̼À ¥Àj¹Üw GvÀÛªÀĪÁVzÉAiÉÄÃ? 1992gÀ°è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß M¦àzÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ 1995gÀ°è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ¸À«ÄwAiÉÄzÀÄgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°èè¸À¨ÉÃQvÀÄÛ DzÀgÉ ªÀgÀ¢ vÀ®Ä¦zÀÄÝ 1997gÀ°è. JgÀqÀ£Éà ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß 2001gÀ°è ¸À«ÄwUÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ ¤ÃrzÉ. 2008gÀ°è ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀgÀ¢UÉ UÀqÀªÀÅ ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ : ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ zÉñÀzÀ ªÀÄPÀ̼À CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV PÀpt ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¹ÜwAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀĪÀ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ ªÀÄÄRåªÁVzÉ. PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄlÖzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvɬĮè. DzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄPÀ̼À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀ ««zsÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ MvÀÛqÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃQzÉ. zÉñÀzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉAiÀÄ eÁjAiÀÄ£ÀÄß G¸ÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½UÉ ¥ÁvÀæ«zÉ. Slide 56: C£ÀĸÀgÀuÁ QæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæ 1. ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ 2. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀÀÀ£É ªÀÄvÀÄ ÛzÁR¯Áw 3. gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁåAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼À «ªÀıÉð 4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀuÉ ªÀQð 5. UÀÄA¥ÀÄ MvÀÛqÀ 6. ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÉÆÃd£É 7.vÀgÀ¨ÉÃw 8. MqÀA§rPÉAiÀÄ C£ÀĸÀgÀuÉUÉ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ Slide 61: ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À eÁj AiÀiÁgÀ dªÁ¨ÁÝj? ¸ÀgÀPÁgÀzÉÝÃ...… ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀzÉÝÃ... ¤ªÀÄäzÉÃ... AiÀiÁgÀzÀÄ? £ÁªÀÅ, ¤ÃªÀÅ F ¢±ÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ? Slide 62: ªÀÄPÀ̼À PÀqÁØAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët, ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É, ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ¥ÀgÀªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ MvÁ۬Ĺ. ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw ¤°èè¸À®Ä ªÀÄÄAzÁV ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ UËgÀªÀ PÉÆr, CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÉ, «PÁ¸ÀPÉÌ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ ªÀQð ªÀiÁr, ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À «±ÉõÀ UÁæªÀĸÀ¨sÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÀ G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ªÉÄïÁUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwUÉ zÀÆgÀÄ ¤Ãr (GavÀ CAZÉ ¥ÀvÀæ: CAZÉ ¥ÉnÖUÉ ¸ÀASÉå 5555, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¦M -1) CxÀªÁ 1098UÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÀÆgÀÄ ¤Ãr. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CxÀªÁ gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉAiÀÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹. ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Decline of Kannada Medium Schools: Is It because of ...

You all esteemed readers of BV are absolutely right in ... how many of them are ready to send their children to Kannada medium when today they have ...
Read more

Canadian Coalition for the Rights of Children - www ...

The Coalition aims to ensure a collective voice for Canadian organizations and youth advocates of children's rights as described in the United Nations ...
Read more

Versus - Supreme Court of India

Versus Associated ... mother tongue of the child or Kannada. ... The High Court has held that the parent or a child has a right to choose medium of ...
Read more

What are children’s rights? « Law Stuff

What are international children’s rights? What rights do children ... that the media includes programmes and ... about children’s rights, ...
Read more

Child Rights in India | Right To Education And Health ...

International / National Media; Regional ... The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) defines Child Rights as the ...
Read more

Children's rights - Wikipedia, the free encyclopedia

... it is believed that the key difference between children's rights and youth rights is that children's rights supporters generally advocate the ...
Read more

Convention on the Rights of the Child

States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has access to ... child the right to ...
Read more

Media News - India Together

Keeping your child safe in the age ... One would think that Hindi and Kannada music would never play in ... © Oorvani Media Pvt. Ltd., all rights ...
Read more

Anae banthondhanae... - YouTube

Kannada Rhymes - Anae banthondhanae... is one of the most popular rhyme in Kannada. Also Watch other videos of ours on YouTube @ theteamscifi.
Read more