Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte?

100 %
0 %
Information about Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte?
Technology

Published on March 7, 2014

Author: beweaver

Source: slideshare.net

Description

Lusax presentation vid en workshop om övervakning och integritet, organiserad av Wilhelm Agrell på uppdrag av Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB), 5 mars 2014 i Lund.

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte? ! Markus Lahtinen & Benjamin Weaver Lusax, Lunds Universitet www.lusax.ehl.lu.se 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 1

Disposition! •  Fungerar kameraövervakning? Varför är detta en viktig fråga? •  UK – en unik kontext •  Luckor i forskningen: andra nyttor, kontext och teknologiskifte 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 2

Vad säger forskningen?! Brottsförebyggande effekter av kameraövervakning •  Ingen eller tveksam effekt på offentliga platser – främst stadskärnor – spontana brott •  Påvisad effekt på parkeringsplatser – planerade brott 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 3

Varför är forskningen viktig?! •  Brå rapport 2007:29 – Kameraövervakning och brottsprevention •  SOU 2009:87 – Betänkande kring ny kameraövervakningslag •  SFS 2013:460 – Ny kameraövervakningslag •  Länsstyrelserna hanterar tillståndsprövning 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 4

Kamerövervakningslagen! 9 § Kameraövervakning av allmän plats! Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål. 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 5

Brå-rapporten 2007! Meta-analys av kameraövervakningens brottsförebyggande effekt 44 vetenskapliga studier av hög kvalitet 20 från 1978-1999, 24 från 2000-2005 Land! UK Offentlig Allmän- Kollektiv- Parkering! plats! nytta! trafik! ! Övrigt! Totalt! 7 2 3 1 6 3 SE, NO 17 3 2 37 6 2 Totalt 22 9 4 6 3 44 US, CA 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 6

5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 7

UK – en unik kontext! •  4-5 miljoner övervakningskameror (?) •  20% av världens hela CCTV-bestånd •  En kamera per 14 invånare •  I London fångas man på bild ca. 300 ggr / dag •  Shetland Islands Council (minsta kommunen i UK) har mer CCTV-kameror än San Francisco eller Sydney 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 8

Starkt stöd bland allmänheten! •  CCTV är helt oreglerat och integrerat i samhället •  Hygienkrav för en säker och modern stadsmiljö •  Jamie Bulger-fallet (1993), och efterföljande exempel •  Media förmedlar positiv bild – bidrar till brottsuppklaring 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 9

Unik alkohol- och våldskultur! 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 10

UK CCTV bakgrund! •  Många års experimenterande med CCTV inom polisen •  Terrorism: IRA (Brighton bombing 1984) •  Stigande brottstrend under flera decennier •  Upprörd debatt kring ungdomsvåld och dryckesvanor •  Eskalerande fotbollshuliganism 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 11

John Major 1992! “The fight against crime – all kinds of crime – has to be unremitting” “We will always be tough on crime; firm in defence of the rule of law; firmly behind those who defend us. That's why Britain will always be safer under the Conservatives.” 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 12

Kameror ersätter poliser! •  Med teknologi kunde Major både bekämpa brott och skära ner i de offentliga utgifterna 5 mars 2014 X Workshop om övervakning och integritet 13

CCTV campaigns 1994 – 2004! •  Riktat CCTV-stöd på £250 m •  Förutsatte matchande investering från lokala “public-private partnerships” •  1994 -1997 stod CCTV för 78% av budgeten för brottsprevention •  Totalt £670 m statliga CCTV- investeringar fram till 2006 •  Lokala myndigheter har spenderat £515 m 2007 - 2011 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 14

UK är ett specialfall!! •  Skattefinansierad, oreglerad CCTV i stor skala •  Brottsprevention ett uttalat politiskt mål •  Omfattande och kostsamma lokala övervakningssystem har byggts upp över åren •  Särskild våldskultur i stadskärnorna: binge drinking, huliganism etc. •  Allmänna opinionen är positiv till övervakning 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 15

Vad mäter forskningen?! •  Brottsprevention (anmälda brott före/efter) i princip det enda mått som undersökts –  Särskilt relevant i UK där brottsprevention är ett uttalat politiskt mål med kameraövervakning –  Relativt lätt att mäta och duplicera tidigare studier och metodologi –  Kvantitativ metod = ”vetenskap” (dataism) 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 16

Andra samhällsnyttor?! •  Upptäckt och insats •  Upplevd trygghet •  Uppklaring och lagföring av brott –  Förkortad utredningstid –  Tidigt erkännande –  Bevismaterial –  Moraliskt viktigt för allmänheten •  Dokumentation / utbildning •  ”Folkbildning” etc… •  Svårt att mäta kvantitativt 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 17

Andra kontext! Fokus på stadskärnor och parkeringsplatser lämnar stora luckor i forskningen: ! •  Skolor: Anekdotisk evidens för mycket goda resultat mht skadegörelse, bränder •  Butiker, företag: Använder kameraövervakning på många olika sätt, och ser många olika nyttor •  Kollektivtrafik •  Idrottsarenor etc… 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 18

Teknologiskifte! Pågående skifte från analog till digital teknologi! •  Lagring: VHS till DVR (ca. 2000) •  Kamera: analoga till digitala (ca. 2006) •  Värmekameror •  Fjärrövervakning och intelligent övervakning •  Videoanalys, rörelsedetektion etc. •  Nästan all befintlig forskning är baserad på fall som använder traditionell, analog teknologi 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 19

Slutsatser ! •  Forskning på kameraövervakningens effekter är central för lagstiftning och tillståndsprövning •  Finns betydande forskning på den preventiva effekten, andra nyttor ignoreras helt •  Flesta studierna från UK – en väldigt unik och politiserad kontext •  Ny forskning behövs som prövar mer än prevention och inkluderar andra kontext, ny teknologi 5 mars 2014 Workshop om övervakning och integritet 20

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet ...

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte? Author: Benjamin Weaver (Ph.D. Cand.) Markus Lahtinen; Editor: Wilhelm Agrell (professor)
Read more

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet ...

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet ... title = {Kamera{"o}vervakningens effekter -- vad vet vi och vad vet vi inte?} ...
Read more

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet ...

Markus Lahtinen & Benjamin Weaver Lusax, Lunds Universitet www.lusax.ehl.lu.se markus@lusax.se benjamin@lusax.se 11 maj 2015 Seminarium - Övervakning och ...
Read more

Övervakning och integritet 11 maj 2015 ...

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte? Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare, LUSAX-gruppen, Lunds universitet
Read more

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet ...

Uppsatsseminariet och efter; Inte klar inom ... Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet ... Myndigheten för samhällsskydd och ...
Read more

Vet inte vad vi gör videon - YouTube

... biologi och vad vi ännu inte vet om dyslexi - Duration: 15:40. Torbjörn Lundgren 746 views. 15:40 ... Vi vet inte vad du vill orka, ...
Read more

Vad vet vi om IT i skolan - Education

... arbetet har inte tillgodosetts. 12. Vad s ... effekter på elevers utveckling och inl ... Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad ...
Read more

Vad är riskfritt och varför kan inte experterna enas ...

Vad är riskfritt och varför kan inte ... äktaeller ej?Missar vi effekter medtraditionell ... Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad ...
Read more

Snäv forskning om kameraövervakningens effekter utgör ...

Kameraövervakningens effekter på ... som har tagit fram en rapport som summerar vad vi vet om kameraövervakningens effekter och vad vi inte vet.
Read more