Kajian islam intensif modul 3 Niat

45 %
55 %
Information about Kajian islam intensif modul 3 Niat
Spiritual

Published on March 12, 2014

Author: AlJambary

Source: slideshare.net

Description

Apa yang membedakan sholat seseorang saat masuk masjid, apakah dia sholat tahiyat masjid atau sholat sunnah rowatib? Tentu niatnya. Dimana letak niat? Ikuti ulasannya di modul ini.

KajianKajian IslamIslam IntensifIntensif MODULMODUL 33 NiatNiat

Etimologi NiatEtimologi Niat Secara bahasa niat berarti maksud dan tujuan. Kata niat juga diartikan sebagai ‘azam (kemauan keras). Penulis kitab Mishbahul Munir mengatakan: “Kata niat diartikan secara umum dengan kemauan hati untuk melakukan suatu perkara”.

Asy SyaikhanAsy Syaikhan ‫رسول‬ ‫سمعت‬ : ‫قال‬ ‫عنه‬ ‫ا‬ ‫رضي‬ ‫ب‬ ‫الخطا‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫حفص‬ ‫ابي‬ ‫المؤمنين‬ ‫امير‬ ‫عن‬ ‫فمن‬ ‫نوى‬ ‫ما‬ ‫امرئ‬ ‫لكل‬ ‫وانما‬ ‫لنيات‬ ‫با‬ ‫العمل‬ ‫انما‬ : ‫يقول‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلي‬ ‫ا‬ ‫لدنيا‬ ‫هجرته‬ ‫كانت‬ ‫ومن‬ ,‫ورسوله‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫فهجرته‬ ‫ورسوله‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫هجرته‬ ‫نت‬ ‫كا‬ ‫اليه‬ ‫جر‬ ‫ها‬ ‫ما‬ ‫الي‬ ‫فهجرته‬ ‫ينكحها‬ ‫اة‬ ‫امر‬ ‫او‬ ‫يصيبها‬ Dari amirul mukminin, abi hafs Umar bin AL khattab Radiallahuanhu, dia berkata : saya mendengar Rasulullah bersabda : sesungguhnya setiap perbuatan (tergantung pada niatnya ). Dan sesungguhnya setiap orang ( akan dibalas ) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ( ingin mendapatkan keridhaan ) Allah dan rasulnya, maka hijrahnya kepada ( keridhaan ) Allah dan rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya ( akan bernilai sebagaimana ) yang dia niatkan.

Imam NawawiImam Nawawi Secara syar’i, niat berarti keinginan kepada sesuatu dan kemuan keras untuk melakukan sesuatu. Sebagian ulama menyamakan antara niat dengan ikhlas yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Ta’ala. Karena maksud utama dari niat itu sendiri adalah ibadah kepada Allah.

Tempat NiatTempat Niat Syaikh al Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Perlu diketahui bahwasanya tempat niat ada di hati dan bukan di lisan. Karena sesungguhnya engkau beribadah kepada Dzat yang mengetahui orang yang berkhianat dan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Allahlah Dzat yang Maha mengetahui apa yang ada di setiap dada manusia. Tentunya engkau tidak bermaksud untuk berdiri di hadapan dzat yang bodoh sehingga engkau harus mengucapkan apa yang engkau niatkan namun engkau berdiri karena takut kepadaNya karena Dia Dzat yang mengetahui was-was dalam hatimu, Dzat yang akan membalikkan hatimu.

Tidak DilafadzkanTidak Dilafadzkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menegaskan hal yang serupa, beliau berkata, “Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menukil baik dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam maupun salah seorang dari para sahabat radhiallahu’anhum bahwasanya dia mengucapkan niat sebelum takbir (takbiratul ihram, pen) dengan lafadz-lafadz niat baik dengan suara lirih maupun keras dan tidak pula memerintahkan hal ini.”(Majmu’ Fatawa 22/237, Maktabah Asy Syamilah)

Teladan TerbaikTeladan Terbaik ‫أصلى‬ ‫رأيتمونى‬ ‫كما‬ ‫صلوا‬ “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan dikeluarkan di Irawaul Ghalil No. 213)

QS 49 : 16QS 49 : 16 ‫ت‬ِ ‫وا‬َ‫ا‬ ‫ما‬َ‫ا‬ ‫س‬َّ ‫ال‬ ‫ف ي‬ِ ‫ما‬َ‫ا‬ ‫م‬ُ ‫م‬ ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ع‬ْ‫َل‬ ‫ي‬َ‫ا‬ ‫ه‬ُ ‫م‬ ‫ل‬َّ ‫وال‬َ‫ا‬ ‫م‬ْ‫َل‬ ‫ك‬ُ ‫م‬ ‫ن‬ِ ‫دي‬ِ ‫ب‬ِ ‫ه‬َ‫ا‬ ‫ل‬َّ ‫ال‬ ‫ن‬َ‫ا‬ ‫مو‬ُ ‫م‬ ‫ل‬ِّ‫م‬ ‫ع‬َ‫ا‬ ‫ت‬ُ ‫م‬ ‫أ‬َ‫ا‬ ‫ل‬ْ‫َل‬ ‫ق‬ُ ‫م‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬ْ‫َل‬ ‫ل‬ْ‫َل‬َ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف ي‬ِ ‫ما‬َ‫ا‬ ‫و‬َ‫ا‬ “Katakanlah, Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang ketaatanmu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?” (Qs. AL-Hujurat: 16)

Tidak Ada Hadits ShohihTidak Ada Hadits Shohih Semua Ulama Mujtahid mutlak menyatakan Jika pendapatku berbeda dengan hadits shohih, ikutlah hadits shohih dan buanglah pendapatku, karena hadits shohih lah madzhabku.

Imam Syafi’iImam Syafi’i Hilyatul Auliya’, 9: 107Hilyatul Auliya’, 9: 107 Hilyatul Auliya’, 9: 107Hilyatul Auliya’, 9: 107 ‫ف‬ِ ‫ال‬َ‫ا‬ ‫خ‬ِ ‫ب‬ِ ‫ل‬ِ ‫ق‬ْ‫َل‬ ‫ن‬َّ ‫ال‬ ‫ل‬ِ ‫ه‬ْ‫َل‬ ‫أ‬َ‫ا‬ ‫د‬َ‫ا‬ ‫ن‬ْ‫َل‬ ‫ع‬ِ ‫هللا‬ِ ‫ل‬ِ ‫سو‬ُ ‫م‬ ‫ر‬َ‫ا‬ ‫ن‬ْ‫َل‬ ‫ع‬َ‫ا‬ ‫ر‬ُ ‫م‬ ‫ب‬َ‫ا‬ ‫خ‬َ‫ا‬ ‫ل‬ْ‫َل‬ ‫ا‬ ‫ها‬َ‫ا‬ ‫ي‬ْ‫َل‬ ‫ف‬ِ ‫َح‬َّ ‫ص‬َ‫ا‬ ‫ة‬ٍ ‫ص‬ ‫ل‬َ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ا‬ ‫س‬ْ‫َل‬ ‫م‬َ‫ا‬ ‫ل‬ّ ‫َم‬ ‫ك‬ُ ‫م‬ ‫ت ي‬ِ ‫و‬ْ‫َل‬ ‫م‬َ‫ا‬ ‫د‬َ‫ا‬ ‫ع‬ْ‫َل‬ ‫ب‬َ‫ا‬ ‫و‬َ‫ا‬ ‫ت ي‬ِ ‫يا‬َ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ا‬ ‫ف ي‬ِ ‫ها‬َ‫ا‬ ‫ن‬ْ‫َل‬ ‫ع‬َ‫ا‬ ‫ع‬ٌ ‫ع‬ ‫ج‬ِ ‫را‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ا‬ ‫أن‬َ‫ا‬ ‫ف‬َ‫ا‬ ‫ت‬ُ ‫م‬ ‫ل‬ْ‫َل‬ ‫ق‬ُ ‫م‬ ‫ما‬َ‫ا‬ “Setiap masalah yang di sana ada hadits shahihnya menurut para ahli hadits, lalu hadits tersebut bertentangan dengan pendapatku, maka aku menyatakan rujuk (meralat) dari pendapatku tadi baik semasa hidupku maupun sesudah matiku.”

Syaikh Al UtsaiminSyaikh Al Utsaimin Syaikh Ibnu Ustaimin rahimahullah berkisah: “Betapa eloknya cerita tentang seorang, sebagian orang telah bercerita kepadaku tentangnya, “Ada seseorang yang berada di masjidil haram telah lama ia ingin mendirikan shalat, ketika iqamah dikumandangkan iapun berkata, “Ya Allah, aku berniat akan menunaikan shalat dzuhur empat rakaat karena Mu dibelakang imam Masjidil Haram.” Namun tatkala ia hendak mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram,ada orang yang berkata kepada si pengucap niat, “Tunggu dulu masih ada yang tersisa!” Pengucap niat menjawab,”Apa yang tersisa?”Dia berkata, “Katakanlah (dalam ucapan niatmu) pada hari ini, pada tanggal ini, pada bulan ini, pada tahun ini sampai engkau tidak abaikan satupun ini dan itu”. Maka si pengucap niat terheran-heran. Pada hakekatnya pelajaran penting dari kisah ini adalah rasa heran si pengucap niat. Penegur berkata, “Bukankah engkau tahu Allah Maha Mengetahui apa yang engkau maksudkan dalam hatimu?” Pengucap niat menjawab, “Tentu Allah tahu apa yang terlintas dalam jiwamu” “Tidakkah engkau tahu bahwa Allah maha mengetahui jumlah bilangan rakaat dan waktu-waktunya?” Si pengucap niat pun terdiam. Karena dia meyadari tentang hal ini bahwa niat itu tempatnya di hati.”

Fungsi NiatFungsi Niat 1. Untuk membedakan amalan itu ibadah ataupun adat dan perbuatan biasa. Misal : mandi , mandi ini adalah hal biasa, namun jika dilakukan dengan niat ibadah , maka mandi ini akan bernilai ibadah, misal mandi wajib, mandi sebelum ihram, mandi sebelum sholat jum’at, begitu juga orang berkumur-kumur kemudian mencuci muka dan tangan dan mengusap kepala serta kaki, kalo dilakukan setelah bangun tidur dengan tujuan supaya bersih maka ini adalah hal biasa bukan ibadah, namun jika di lakukan dengan niat wudhu maka bernilai ibadah dsb. 2. Untuk membedakan amalan satu dengan yang lainnya, Misalnya: orang menjamak sholat dhuhur dan ashar, keduanya dilakukan dalam satu waktu & sama-sama 4raka’at, maka untuk membedakan ini sholat dhuhur & itu sholat ashar adalah dengan niat, atau misalnya : kita masuk masjid kemudian kita sholat 2 raka’at, ada kemungkinan kita melakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah (sunnah rawatib) untuk membedakannya adalah dengan niat dsb.

4 Varian Ibadah4 Varian Ibadah 1. Iklash yang sesuai dengan syariat 2. Iklash namun tidak sesuai syariat 3. Sesuai syariat tetapi tidak iklash 4. Tidak iklash dan tidak sesuai dengan syariat,

QS Al Bayyinah 98:5QS Al Bayyinah 98:5 “Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.”

QS An Nisa 4 : 114QS An Nisa 4 : 114 ‫ه‬ِ ‫تهي‬ِ ‫ؤ‬ْ‫ِت‬ ‫ن‬ُ‫ؤ‬ ‫ف‬َ ‫ن‬ ‫و‬ْ‫ِت‬ ‫س‬َ ‫ن‬ ‫ف‬َ ‫ن‬ ‫ه‬ِ ‫ِهـ‬‫ل‬َّ ‫ال‬ ‫ت‬ِ ‫ضتا‬َ ‫ن‬ ‫ر‬ْ‫ِت‬ ‫م‬َ ‫ن‬ ‫ء‬َ ‫ن‬ ‫غتا‬َ ‫ن‬ ‫ت‬ِ ‫ب‬ْ‫ِت‬ ‫ا‬ ‫ك‬َ ‫ن‬ ‫ل‬ِ ‫َذ‬َٰ ‫ن‬ ‫ل‬ْ‫ِت‬ ‫ع‬َ ‫ن‬ ‫ف‬ْ‫ِت‬ ‫ي‬َ ‫ن‬ ‫م ن‬َ ‫ن‬ ‫و‬َ ‫ن‬ ‫متا‬ً‫ا‬ ‫ظهي‬ِ ‫ع‬َ ‫ن‬ ‫را‬ً‫ا‬ ‫ج‬ْ‫ِت‬ ‫أ‬َ ‫ن‬ Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

‫ءل‬ُ ‫شءا‬َ‫ءا‬ ‫ن‬َ‫ءا‬ ‫مءال‬َ‫ءا‬ ‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫فهي‬ِ‫ي‬ ‫هل‬ُ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫نءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫ج‬َّ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ءا‬ ‫ةل‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ج‬ِ‫ي‬ ‫عءا‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫دل ا‬ُ ‫ردي‬ِ‫ي‬ ‫دي‬ُ ‫نل‬َ‫ءا‬ ‫كءا‬َ‫ءا‬ ‫مك نل‬َّ‫ل‬ ‫ءل‬ُ ‫شءا‬َ‫ءا‬ ‫ن‬َ‫ءا‬ ‫مءال‬َ‫ءا‬ ‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫فهي‬ِ‫ي‬ ‫هل‬ُ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫نءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫ج‬َّ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ءا‬ ‫ةل‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ج‬ِ‫ي‬ ‫عءا‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫دل ا‬ُ ‫ردي‬ِ‫ي‬ ‫دي‬ُ ‫نل‬َ‫ءا‬ ‫كءا‬َ‫ءا‬ ‫مك نل‬َّ‫ل‬ ‫مءال‬ً‫ا‬ ‫ممو‬ُ ‫ذ‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َ‫ءا‬ ‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ص‬ْ‫اَن‬ ‫دي‬َ‫ءا‬ ‫مل‬َ‫ءا‬ ‫ن‬َّ‫ل‬ ‫ه‬َ‫ءا‬ ‫ج‬َ‫ءا‬ ‫هل‬ُ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫نءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫ع‬َ‫ءا‬ ‫ج‬َ‫ءا‬ ‫مل‬َّ‫ل‬ ‫ث‬ُ ‫دل‬ُ ‫ردي‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ُّ ‫مك نل‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫مءال‬ً‫ا‬ ‫ممو‬ُ ‫ذ‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َ‫ءا‬ ‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ص‬ْ‫اَن‬ ‫دي‬َ‫ءا‬ ‫مل‬َ‫ءا‬ ‫ن‬َّ‫ل‬ ‫ه‬َ‫ءا‬ ‫ج‬َ‫ءا‬ ‫هل‬ُ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫نءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫ع‬َ‫ءا‬ ‫ج‬َ‫ءا‬ ‫مل‬َّ‫ل‬ ‫ث‬ُ ‫دل‬ُ ‫ردي‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ُّ ‫مك نل‬َ‫ءا‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫را‬ً‫ا‬ ‫حمو‬ُ ‫د‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َّ‫ل‬‫را‬ً‫ا‬ ‫حمو‬ُ ‫د‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َّ‫ل‬ Barangsiapa ‫ل‬menghendaki ‫ل‬kehidupan ‫ل‬ sekarang ‫(ل‬duniawi), ‫ل‬maka ‫ل‬Kami ‫ل‬segerakan ‫ل‬ baginya ‫ل‬di ‫ل‬dunia ‫ل‬itu ‫ل‬apa ‫ل‬yang ‫ل‬kami ‫ل‬ kehendaki ‫ل‬bagi ‫ل‬orang ‫ل‬yang ‫ل‬kami ‫ل‬ kehendaki ‫ل‬dan ‫ل‬Kami ‫ل‬tentukan ‫ل‬baginya ‫ل‬ neraka ‫ل‬jahannam; ‫ل‬ia ‫ل‬akan ‫ل‬memasukinya ‫ل‬ dalam ‫ل‬keadaan ‫ل‬tercela ‫ل‬dan ‫ل‬terusir. ‫ل‬QS ‫ل‬ 17:18

‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫هي‬َ‫ءا‬ ‫ع‬ْ‫اَن‬ ‫س‬َ‫ءا‬ ‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ىل‬ٰ ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ءا‬ ‫س‬َ‫ءا‬ ‫و‬َ‫ءا‬ ‫ةل‬َ‫ءا‬ ‫ر‬َ‫ءا‬ ‫خ‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫دل ا‬َ‫ءا‬ ‫را‬َ‫ءا‬ ‫أ‬َ‫ءا‬ ‫ك نل‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َ‫ءا‬ ‫و‬َ‫ءا‬ ‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫هي‬َ‫ءا‬ ‫ع‬ْ‫اَن‬ ‫س‬َ‫ءا‬ ‫هءال‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ىل‬ٰ ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ءا‬ ‫س‬َ‫ءا‬ ‫و‬َ‫ءا‬ ‫ةل‬َ‫ءا‬ ‫ر‬َ‫ءا‬ ‫خ‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ْ‫اَن‬ ‫دل ا‬َ‫ءا‬ ‫را‬َ‫ءا‬ ‫أ‬َ‫ءا‬ ‫ك نل‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َ‫ءا‬ ‫و‬َ‫ءا‬ ‫همل‬ُ ‫هي‬ُ ‫ع‬ْ‫اَن‬ ‫س‬َ‫ءا‬ ‫نل‬َ‫ءا‬ ‫كءا‬َ‫ءا‬ ‫كل‬َ‫ءا‬ ‫ئ‬ِ‫ي‬ ‫ـ‬ٰ ‫ل‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫أو‬ُ ‫ف‬َ‫ءا‬ ‫ك نل‬ٌ ‫ف‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ؤ‬ْ‫اَن‬ ‫م‬ُ ‫مول‬َ‫ءا‬ ‫ه‬ُ ‫و‬َ‫ءا‬ ‫همل‬ُ ‫هي‬ُ ‫ع‬ْ‫اَن‬ ‫س‬َ‫ءا‬ ‫نل‬َ‫ءا‬ ‫كءا‬َ‫ءا‬ ‫كل‬َ‫ءا‬ ‫ئ‬ِ‫ي‬ ‫ـ‬ٰ ‫ل‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫أو‬ُ ‫ف‬َ‫ءا‬ ‫ك نل‬ٌ ‫ف‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ؤ‬ْ‫اَن‬ ‫م‬ُ ‫مول‬َ‫ءا‬ ‫ه‬ُ ‫و‬َ‫ءا‬ ‫را‬ً‫ا‬ ‫كمو‬ُ ‫ش‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َّ‫ل‬‫را‬ً‫ا‬ ‫كمو‬ُ ‫ش‬ْ‫اَن‬ ‫م‬َّ‫ل‬ Dan ‫ل‬barangsiapa ‫ل‬yang ‫ل‬menghendaki ‫ل‬ kehidupan ‫ل‬akhirat ‫ل‬dan ‫ل‬berusaha ‫ل‬ke ‫ل‬arah ‫ل‬ itu ‫ل‬dengan ‫ل‬sungguh-sungguh ‫ل‬sedang ‫ل‬ia ‫ل‬ adalah ‫ل‬mukmin, ‫ل‬maka ‫ل‬mereka ‫ل‬itu ‫ل‬adalah ‫ل‬ orang-orang ‫ل‬yang ‫ل‬usahanya ‫ل‬dibalasi ‫ل‬ dengan ‫ل‬baik. ‫ل‬QS ‫91:71ل‬

‫ل‬ ‫ل‬‫انمءال العملل بءال لنهيءات‬‫انمءال العملل بءال لنهيءات‬ Sesungguhnya ‫ل‬setiap ‫ل‬ perbuatan ‫ل‬tergantung ‫ل‬ pada ‫ل‬niatnya

KHOTIMAHKHOTIMAH Do your best, Be the best,Do your best, Be the best, Allah will take care of the restAllah will take care of the rest Doddy Al Jambary 0818 884 844Doddy Al Jambary 0818 884 844 2ABED4A62ABED4A6 jambary67@gmail.comjambary67@gmail.com slideshare.net/Aljambaryslideshare.net/Aljambary www.cordova.co.idwww.cordova.co.id ‫م‬َّ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ل‬َّ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ك‬َ‫ءا‬ ‫ن‬َ‫ءا‬ ‫حءا‬َ‫ءا‬ ‫ب‬ْ‫اَن‬ ‫س‬ُ ‫م‬َّ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ل‬َّ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ك‬َ‫ءا‬ ‫ن‬َ‫ءا‬ ‫حءا‬َ‫ءا‬ ‫ب‬ْ‫اَن‬ ‫س‬ُ ‫ك‬َ‫ءا‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫م‬ْ‫اَن‬ ‫ح‬َ‫ءا‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫و‬َ‫ءا‬‫ك‬َ‫ءا‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫م‬ْ‫اَن‬ ‫ح‬َ‫ءا‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫و‬َ‫ءا‬ ‫ت‬َ‫ءا‬ ‫ن‬ْ‫اَن‬ ‫أ‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َّ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ه‬َ‫ءا‬ ‫إل‬ِ‫ي‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ن‬ْ‫اَن‬ ‫أ‬َ‫ءا‬ ‫د‬ُ ‫ه‬َ‫ءا‬ ‫ش‬ْ‫اَن‬ ‫أ‬َ‫ءا‬‫ت‬َ‫ءا‬ ‫ن‬ْ‫اَن‬ ‫أ‬َ‫ءا‬ ‫ل‬َّ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ه‬َ‫ءا‬ ‫إل‬ِ‫ي‬ ‫ل‬َ‫ءا‬ ‫ن‬ْ‫اَن‬ ‫أ‬َ‫ءا‬ ‫د‬ُ ‫ه‬َ‫ءا‬ ‫ش‬ْ‫اَن‬ ‫أ‬َ‫ءا‬ َ‫ءا‬ َ‫ءا‬َ‫ءا‬ َ‫ءا‬

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Kajian Kitab: Riyadhus Shalihin 4: Bab Niat Hadits #2 - #3 ...

Kajian Kitab Riyadhus Shalihin memasuki hadits ke-2 dan ke-3 dalam bab Niat. Kajian ini rutin dilaksanakan ... Kajian Islam ini bisa disaksikan ...
Read more

PANDUAN DOA UMROH SESUAI SUNNAH | Doa-doa dan Kajian Islami

Niat LABBAIKA UMROTAN. 2. Talbiyah ... 3. Doa Ketika Masuk Masjid ... Posted in Kajian and tagged doa dan kajian islami, ...
Read more

Panduan Menuntut Ilmu-4 Niat Pokok Belajar Islam - YouTube

Video kajian Islam tentang Adab Menuntut Ilmu dari Kitab Ta ... Panduan Menuntut Ilmu-4 Niat Pokok Belajar Islam ... 3:25. Kuliah Islam Online ...
Read more

PANDUAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT TAHUN SATU 1 ...

intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah ... 6.3.3. Guru Pendidikan Islam dan guru j-QAF bekerjasama ... LDK 3 - Niat solat.
Read more

kajian intensif | Artikel Islam Salafiyah Ahlus Sunnah wal ...

KAJIAN INTENSIF & I’TIKAF ... KBBI Offline versi 1.3 ... Jamaah Free Download Gratis Ebook MP3 Video Turorial Ceramah Kajian Islam ...
Read more

Ihram - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

(suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang; Ekonomi; Politik; Perkahwinan; ... Niat Ihram merujuk kerada 'Niat Haji' dan 'Niat Umrah' tatkala seseorang ...
Read more

Rukun solat - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

(suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang; Ekonomi; Politik; ... 3: Takbiratul ihram: ... Niat dalam solat merupakan rukun qalbi tetapi turut termasuk ...
Read more