Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat

50 %
50 %
Information about Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat
Marketing

Published on March 12, 2014

Author: tiitta68

Source: slideshare.net

Description

Visuaalinen matka pitkälle tulevaisuuteen. Kahdeksan erilaista kuluttajaskeenaariota ja neljä erilaista tulevaisuuden konseptia: uuden ajan ostoskeskus, puhtauskonsepti, asumisen malli ja lähikauppa. Teos julkaistu sähkökirjana (164 sivua) rajatulla jakelulla muutama vuosi sitten. Jatkomatka suunnitteilla!

kahdeksan ikkunaa

kahdeksan ikkunaa copyright © 009 Kuudes Kerros Helsinki Oy & TNS Gallup Oy All Rights Reserved 8 ikkunaa tulevaisuuteen art direction leena fredriksson / editor in chief tiitta tiilikainen tekstit tiitta tiilikainen, leena fredriksson, ulla-riikka tapionlinna, saara järvinen, sanna piiroinen & heidi nielsen design leena fredriksson, saara järvinen & kuudes kerros / copy mikko mäkinen valokuvat kaapo kamu / viewmasters, s. -9 & s. 45-70 kuvitukset & kuvat leena fredriksson, saara järvinen & designtoimisto kuudes kerros erityiskiitos TNS Gallup & Designtoimisto Kuudes Kerros

kahdeksan ikkunaa

4kahdeksan ikkunaa Intro pictures and text

5kahdeksan ikkunaa /a /b /c /d sisällys johdanto miksi kirja on tehty? kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen tekijöiden esittelyt tulevaisuuden kuluttaminen megatrendit maalaavat maiseman päävärit norsuunluutornista jalkautettuun ennakointiin / tanja kotro miltä brändi tulevaisuudessa näyttää? / kirsti lindberg-repom mitä enemmän myönnämme ettemme tiedä, sitä enemmän tulemme tietämään / christel vaenerberg kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen & neljä unelmaa johdanto ilmiökartta kahdeksan ikkunaa rauha tottumus vapaus verkosto valta tunne valo laatu neljä unelmaa/ kuudes kerros palsternakka kotona lumous spotlss opas tulevaisuuteen matkalla tulevaisuuteen? kommentaattori / johanna maula kommentaattori / pirjo kyläkoski hipeistä hybridikuluttajiin / tiitta tiilikainen maailma tyhjien tarinoiden jälkeen / jari danielsson lähdekirjallisuutta 6 7 8 14 16 18 20 27 32 36 39 40 41 42 48 56 64 72 80 88 96 105 106 116 125 133 145 147 151 152 155 159 164

kahdeksan ikkunaa /ajohdanto miksi kirja on tehty?

7kahdeksan ikkunaa Tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Halu tarjota makupaloja tulevaisuudesta. Mikä kaikki on mahdollista? Entä todennäköistä? Skenaariot ohjaavat ajattelua uusille poluille totuttujen sijaan. johdanto Tulevaisuuden ennakointi tuo kilpailuetua. Mitä tulevaisuus haluaa kertoa meille tänään? Matka huomiseen alkaa tänään. Kuluttajan äänen tulee olla aina keskiössä. Näkemyksellisyys on menestymisen edellytys. Itseluottamus ja riskinottokyky kasvaa kun näkee tulevaisuuteen selkeämmin. Kysymällä ei aina opi.

kahdeksan ikkunaa kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen Tulevaisuudentutkimusta ohjaa periaate, ettei tulevaisuutta voi ennustaa. Periaate avaa samalla oven skenaariotyöskentelylle. Tulevaisuuteen ei vie vain yksi tie vaan monta mahdollista reittiä. Tässä kirjassa avaamme kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen. Kustakin ikkunasta avautuu yksi näkymä tulevaisuuden kuluttajiin ja heidän maailmaansa. Kukin näkymä on mahdollinen, osin jopa todennäköinen kuva tulevasta. Toivomme niiden antavan paljon ajattelemisen aihetta ja inspiraatiota omaan työhösi. Skenaariot toimivat onnistuessaan eräänlaisina tulevaisuuden käsikirjoituksina. Ikkunoista mikään ei ole täysin oikea, koska tulevaisuus etsii aina yllättävät uomansa. Ne on siksi tarkoitettu myös puitaviksi, haastettaviksi, jopa kiistettäviksi. Näin skenaariotyö jatkuu. Kuten sen kuuluukin. mennyt maailma ja tulevaisuuden lumo Aikanaan maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tulevaisuus nähtiin pääasiassa menneisyyden toistona, eikä se herättänyt suurtakaan kiinnostusta. Kevät tuli talven jälkeen, ja se tarkoitti, että oli aika kylvää vilja maahan. Teollistumisen myötä näkemys muut- tui lähes päinvastaiseksi. Kevät ehkä tulikin, mutta mitä se toi tullessaan – sitä ei kukaan enää tiennyt. Tule- vaisuudesta oli tullut ennakoimaton ja opportunismi kukoisti; oli parempi saada hyödyt irti nykyhetkestä kuin yrittää edes ymmärtää tulevaa. Ei kulunut kauaa, kun huomattiin, että nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassakin tiettyjä piirteitä voi kuin voikin ennakoida. Samalla tutkijat todensivat, että ennusta- malla tulevaisuutta yritykset saavuttivat parempia tuloksia kuin vain mukautumalla nykyhetkeen. Katseet kääntyivät vasta nyt kunnolla eteenpäin: Mihin suun- taan kehitys kulkee? Mitä asioista meidän pitäisi jo nyt huomioida, jotta pärjäämme jatkossa? Minkä- laista tulevaisuutta olemme itse rakentamassa? Olisiko tulevai- suuden ymmärtämisessä avain suurempaan menestykseen? Lienee turha sanoakaan, että nykypäivänä tämänkaltaiset kysymykset ovat entistä kiinnostavampia. Ja tulevai- suuden ennakoiminen on vaikeampaa kuin koskaan. johdanto

9kahdeksan ikkunaa johdanto lisätyötä tiedossa Skenaariotyö saattaa kuulostaa propellipäiseltä aikamatkailulta, pää pilvissä ja jalat irti maasta. Ja on se ehkä sitäkin, mutta ennen kaikkea se on nimensä mukaisesti työtä. Työ tätä kirjaa varten kesti puolitoista vuotta. Työ alkoi ikkunattomassa neuvottelutilassa, ihan konkreettisesti. Sinne kokoontui kuusi tulevaisuuden kuluttamisesta kiinnostunutta henkilöä kahdesta eri yrityksestä. Designtoimisto Kuudes Kerros oli huomannut työssään, että innovatiivisimmat konseptit vaativat tuekseen vahvaa näkemystä tulevasta kehityksestä. Toimistossa syntyi ajatus luoda systemaattisempi näkemys huomisen kuluttajasta. Sopiva yhteistyökumppani löytyi markkinatutkimusyritys TNS:stä, jossa tulevaisuutta kartoitettiin RISC Monitor arvo- ja asennetutkimuksen tiimissä jo osana toimenkuvaa. ennen lähtöä maha täyteen Yhteinen matka lähti liikkeelle skenaarioille ravintoa antavasta juuristosta eli nykyhetkestä. Poh- dimme nykyään vallitsevia ilmiöitä kuluttamisessa, elämäntyyleissä ja yhteiskunnassa apunamme laaja RISC Monitor -tietopankki. Tarkastelimme myös eri alaryhmiä, esimerkiksi eri-ikäisten suoma- laisten yhtäläisyyksiä ja eroja. Lopuksi arvioimme tiedon valossa kansainvälisesti näkyvien trendien mahdollisia vaikutuksia kulutukseen Suomessa. Seuraavassa vaiheessa päästimme TNS:n tilastotieteilijät töihin. RISC- aineiston kaikista kuluttamiseen liittyvistä väittämistä rakennettiin uusi segmentointi, jonka tuloksena syntyi kuusi toisistaan poikkeavaa kuluttajaryhmää. Ne kuvasivat nimenomaan kuluttamisen suhteen toisistaan eroavia alaryhmiä tässä päivässä. RISC-tiimissä laadittiin käsikirja kustakin ryhmästä, mm. ryhmän demografioista, arvostuksista, elämäntavasta, vapaa-ajasta, ruokatottumuksista ja mediakäytöstä. Käsikirjan valmistuttua saatoimme alkaa pohtia erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Tulevaisuus etsii aina yllättävät uomansa

0kahdeksan ikkunaa johdanto mikä on mahdollista? Prosessin keskivaiheessa pääsimme jo aikamatkailuun. Kuudes Kerros visualisoi tämän päivän kuluttajaryh- mät suurelle lakanalle, jolle sijoi- tettiin hiljaisia signaaleita Suomesta ja maailmalta. Kartasta rakentui vähitellen mahdollisten tulevaisuuk- sien avaruus ja virikeaitta ilmiöiden tulevan kehityksen pohtimiseen. Tämän jälkeen ryhmien eri tulevaisuudenpolut kuvattiin kuuden sisällöllisen teeman sekä niissä tapahtuvien muutosten avulla. Teemat olivat ajankäyttö, hyvinvointi, elinpiiri, perinteet, vastuullisuus sekä hedonismi. Näillä alueilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat väistämättä myös kuluttamisen tapoihin ja mahdollisuuksiin. mikä on todennäköistä? Skenaariotyössä käytetty tulevaisuusakseli kulki nykyhetkestä hyvin todennäköisenä pitämämme tulevaisuudennäkymän kautta kohti epätodennäköisempiä vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa palasimme vielä hetkeksi menneisyyteen pystyäksemme analysoimaan tarkemmin eri vaihtoehtojen toteutumismahdollisuuksia. RISC-tutkimuksen mittaaman muutoksen avulla määritimme, mitkä suunnat ovat kullekin ryhmälle ehkä muita ehdolla olleita polkuja todennäköisempiä. Ryhmille identifioitiin näin selkeät muutosdraiverit – eräänlaiset moottorit, jotka ohjaavat niiden matkaa tulevaisuuteen. Samalla loimme kokonaiskuvan odotettavissa olevasta tulevaisuudesta varmistaen isojen kehityssuuntien oikeanlaisen näkymisen omaa matkaansa tehneissä skenaarioissa. Isoja kehityssuuntia ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen tai länsimaissa yhä kasvava mukavuudenhalu. Joidenkin asioiden myös oletettiin muuttuvan jatkossakin aika vähän. Lopputuloksena syntyi kahdeksan näkymää kuluttamisen tulevaisuuteen, jotka ovat sekä mahdollisia että riittävän todennäköisiä toimiakseen skenaarioina. Skenaario on hypoteettinen tulevaisuudenkuva

kahdeksan ikkunaa johdanto elämää laatikoissa Tarkoituksemme ei ole kategorisoida tulevaisuuden kuluttamista tai kulut- tajia toisensa poissulkeviin ilmiöihin. Kukin ilmiö on vain yksi kurkistus tulevaisuuteen, tiettyyn sektoriin siellä. Pidimme ryhmittelyä havainnollisena tapana pohtia kuluttamisen kehittymistä. Kenen elämässä joku ilmiö saa jalansijaa ja miksi? Minkälaisia eri muotoja ympäristöystävällisyys voi saada? Mitä tapahtuu arkikuluttamiselle? Minkälaisia rooleja ihmiset ottavat suhteessa kuluttamiseen? Ryhmittelyn avulla pystyimme myös paremmin kuvaamaan kuluttajakentän heterogeenisyyttä. Valitsimme tarkoituksella toisistaan poikkeavia ilmiöitä. Tämä on skenaa- riotyön luonne, kuvata erilaisia mahdollisuuksia. keisarin uudet vaatteet? Niin kiinnostavaa kuin onkin poh- tia kuluttamisen uusia ilmiöitä, on samalla hyvä muistaa, että suuri osa suomalaistenkin kulutuksesta on tottumusten ohjaamaa ja varsin arkista marketeissa asiointia. Arkikuluttamisessakin tapahtuu muutoksia, esimerkkinä vaikkapa kevyttuotteiden rantautuminen ruokapöytiin. Silti esimerkiksi suomalaisten harrastukset ovat kokeneet vain pieniä muutoksia vuosien kuluessa. Toisilla sektoreilla taas muutokset ovat olleet suurem- pia. Kahdeksasta ikkunasta kaksi – tottumus ja rauha - kuvaavat ilmiöitä, joissa muutos on tietoisesti vähäisempää. Saattaa olla, että tällaiset ”tavallisen kuluttamisen” ryhmät tulevat olemaan jatkossakin kaikkein isoimpia kuluttajaryhmiä. Tässä kirjassa emme kuitenkaan määrittele ilmiöiden suuruusluokkaa numeroina tai todennäköisyyksinä. Skenaariotyössä annoimme paljon painoa arjelle, mutta kahdeksaa tulevaisuuden näkymää kuvaavissa tarinoissa ja etenkin Kuudennen Kerroksen rakentamissa unelmakonsepteissa (luku 3) tilaa annettiin tietoisesti paljon myös mielikuvitukselle ja luovuudelle. Ja sitä on koko tulevaisuudentutkimuskin – taiteilijana ja tutkijana olemista samaan aikaan. Tulevaisuuden- tutkimus on taiteilijana ja tutkijana olemista samaan aikaan

kahdeksan ikkunaa Tässä kirjassa avaamme kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen. Kustakin ikkunasta avautuu yksi näkymä tulevaisuuden kuluttajiin ja heidän maailmaansa.

kahdeksan ikkunaa

4kahdeksan ikkunaa tekijät leena fredriksson Trendiasiantuntijana Leena tuo projekteihin tietoa olemassa olevista ja tulevista trendeistä, sekä kuluttajien arvojen ja osto- käyttäytymisen muutoksista. Hän osallistuu Kuudennen Kerroksen työskentelyyn myös designerina. Leena on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta ja muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutista. Hän työstää parhaillaan väitös- kirjaa TaiKiin tulevaisuuden kuluttajaryhmistä. Leena vastasi skenaariotyökaluista, tulevaisuuden visualisoinneista ja kuvaamisesta sekä graafisesta suunnittelusta. Kuvassa kolmas vasemmalta. saara järvinen Saara on Lahden Muotoiluinsti- tuutista valmistunut pakkaus- muotoilun ja tuotegrafiikan taitaja. Hän on kansainvälisesti kokenut nuori suunnittelija, jolla on kyky rakentaa oivaltavia pakkauskonsepteja. Tällä hetkellä Saara suorittaa maisteriopintojaan arvostetussa Design Academy Eindhovenissa, Hollannissa. Saara painottui tulevaisuuden visualisointiin ja kuvaamiseen. Kuvassa toinen oikealta. heidi nielsen Heidi vastaa Kuudennessa Kerrok- sessa nimetyistä asiakkuuksista ja niiden kehittämisestä. Hän on kokenut brandinrakentaja, joka on luotsannut menestykseen sekä suomalaisia että ruotsalaisia lifestyle-brändejä. Heidin vahvuudet ovat tuotekehitysprosessien tuntemisessa, kuluttajan käyttäytymisen ymmärtämisessä sekä tuottavan bisneslogiikan hahmottamisessa. Heidi toi panoksensa skenaarioiden kuvaamiseen ja projektin etenemiseen. Kuvassa toinen vasemmalta. designtoimisto kuudes kerros

5kahdeksan ikkunaa tiitta tiilikainen Arvo- ja asennetutkimus Risc Moni- torin tutkimusyksikköä johtava Tiit- ta toimi ennen tutkimusmaailmaan siirtymistään yli kymmenen vuotta viestintäalalla, muun muassa viestin- tätoimiston toimitusjohtajana. Tiitta on valtiotieteiden maisteri viestinnästä, ja opiskellut myös kasvatustiedettä ja dramaturgiaa. Hän vastaa yksikön vetämisen ohella tiedon hyödyntämisestä brändi- ja mediataloissa sekä julkisilla toimi- joilla. Tiitta vastasi nykytiedon matkasta skenaarioiksi sekä toimi teoksen päätoimittajana. Kuvassa oikealla. ulla-riikka tapionlinna Tutkimuspäällikkönä työskentelevä Ulla-Riikka on sosiologina alati kiinnostunut ihmisen käyttäyty- misestä ja aivan erityisesti arjen ilmiöistä. Ulla-Riikka on syventynyt markkinointitutkimukseen, ensin päivittäistavarakaupan tavarantoimittajien ja sitten kuluttajen ja erityisesti syömisen tutkimiseen. Ulla-Riikka toi osaamisensa mukaan skenaarioiden rakentamiseen. Kuvassa vasemmalla. sanna piiroinen TNS Gallupin tutkijana toiminut Sanna ratkoo kysymyksiä kuluttajien toimintaan ja asenteisiin liittyen. Alunperin elintarvikemaisteriksi opiskellut Sanna on toiminut tutkimustyössä Kuluttajatutkimuskeskuksessa tunnistaen ja seuraten kulutus- tottumusten muutoksia niin meillä kuin muualla. Sanna koosti tietoa nykykuluttajista ja kuvasi tulevaisuuden ryhmiä. Kuvassa kolmas oikealta. tekijät tns gallup

kahdeksan ikkunaa

7kahdeksan ikkunaa /btulevaisuuden kuluttaminen Hiljaisten signaalien avulla saadaan rikottua pitkien trendimuutosten mekanistinen jatkumo. Tulevaisuus löytää näin yllättäviäkin uomia.

kahdeksan ikkunaa megatrendit megatrendit maalaavat maiseman päävärit Skenaarioiden rakentamisessa hyödynnetään pieniä ja jopa hiljaisia signaaleja. Niiden avulla saadaan rikottua pitkien trendimuutosten avulla piirrettävä mekanistinen jat- kumo. Tulevaisuus löytää näin yllät- täviäkin uomia. Ihan mikä tahansa ei ole tulevaisuudessakaan mahdollista. Pitkät, vahvat trendimuutokset sekä isot megatrendit asettavat raja- aitoja kehitykselle. Megatrendit ovat kehityksen pitkäkestoisia linjoja, jotka usein ovat maailmanlaajuisia. Iso megatrendi on esimerkiksi väestön vanheneminen. Ei ole järkevää kuvitella tulevaisuutta, joka ei huomioisi ikäpyramidin keikahtamista. Samankaltaisia megatrendejä ovat muun muassa globalisaatio, kestävän kehityksen nousu, sekä uusi teknologia ja sen mahdollistama verkostoituminen. Nämä isot kehityslinjat on huomioitu peruslähtökohtina skenaarioiden rakentamisessa. Megatrendejä nykyajassa ovat mm. globalisaatio verkostoituminen kestävä kehitys väestön ikääntyminen uuden teknologian kehitys individualismi yhteisöllisyyden kaipuu mukavuudenhalu, kiireen tunne nopeus ja reaaliaikaisuus joustavuus ja säätelyn purkautu- minen megatrendit ja uudet innovaatiot Megatrendit näkyvät kuluttamisessa monin eri tavoin ja muodostavat lukuisia alatrendejä. Esimerkiksi uusi teknologia, individualismi ja verkostoituminen näkyvät kuluttajien voimaantumisena (empowerment) eli voimistuvana haluna vaikuttaa asioihin. Tekes, teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus on vastikään analysoinut megatrendien vaikutuksia uusien innovaatioiden syntyyn. Vuonna 009 toteutetussa Tekesin Megatrendit ja me -projektissa koottiin asiantuntijoiden voimin näkemyksiä suurista kehityslinjoista ja pohdittiin sen jälkeen niiden merkittävyyttä raadeissa. Megatrendit näkyvät kuluttamisessa monin eri tavoin ja muodostavat lukuisia alatrendejä.

9kahdeksan ikkunaa megatrendit Aineisto on nähtävillä Tekesin verkkosivuilla. Työn tuloksena nousi esiin kuusi kokoavaa tai kyseenalaistavaa Suomessa näkyvää trendiä, jotka tuovat mukanaan uudenlaisia innovaatioita. Niissä on helppo nähdä suurten megatrendien vaikutus. Jokainen Tekesin projektissa löydetty iso trendi näkyy myös tämän kirjan skenaarioissa, vaikka projekti valmistuikin vasta skenaariotyön jälkeen. 1. shoppailutottumusten uusjako Kestävän kulutuksen arvojen nousu ja globalisaatio aiheuttavat muutospaineita shoppailutapoihin ja shoppailun aiheuttamien kustannusten madaltamiseen. Tavaran kuljettamisen pitää onnistua nopeasti ja edullisesti. Samalla seurataan ostamisen ympäristövaikutuksia. Tämä voi tuoda mukanaan mm. uusia logistisia ratkaisuja sekä uusia foorumeita kaupanteolle. 2. niukkuus kulutuksen ajurina Ihmisten arvot muuttuvat. Kestävän kehityksen mukainen elämäntapa on yleistymässä, kulutusta ja haaskaamista vastustavia ratkaisuja kaivataan. Palveluiden kuluttaminen kasvaa. 3. vapaa-ajan kulutuksessa suurimmat muutokset Merkittävä trendi on, että arvojen ja asenteiden muutokset näkyvät, mutta muuttuvat hitaasti käytännöksi. Kaikki viittaa siihen, että arvomuutokset realisoituvat ensimmäisenä vapaa-aikaan liittyvänä kulutuksena, josta opittu käytäntö voi levitä myös arkeen ja työelämään. 4. uudenlainen kuluttajaliike nousee Uusi kuluttajaliike voi muuttaa aidon markkinamekanismin kautta energia- ja ympäristökehitystä kestävään suuntaan. Verkostoituvat, tietoiset ja tiedostavat kuluttajat sekä heidän valintojaan ja päätöksentekoaan tukeva tietoinfrastruktuuri muodostavat tähän uuteen markkinamekanismiin pohjautuvan uuden kuluttajaliikkeen ytimen, ei niinkään järjestäytyminen ja julistaminen. 5. Osaaminen keskiöön Elinkeinoelämän uudistuminen kiihtyy. Uudistuminen edellyttää innovaatioita, ja tästä seuraa että globaali talous muuttuu innovaatiotaloudeksi. Innovaatioita syntyy kaikkialla. Kilpailu osaamisesta johtaa keskittymiseen ja valintoihin. 6. Teknologian rooli kasvaa Kulutuksen ja arvomaailman muutokset johtavat teknologian tarpeen jatkuvaan kasvuun. Samaan aikaan on nähtävissä varsin ristiriitaisia kehityssuuntia. Kulutuksen uskotaan määrällisesti kasvavan samaan aikaan kun niukkuus elämäntapana ja arvona nousee. Tähän ristiriitaan liittyy kasvava kysyntä teknologialle, joka voi auttaa ratkaisemaan tätä ristiriitaa. www.tekes.fi

0kahdeksan ikkunaa Norsunluutornista jalkautettuun ennakointiin Tieteen syntinä on perinteisesti pidetty maailman tarkkailua norsun- luutornista. Se tarkoittaa käytännön elämästä irrallista näkökulmaa, jolla ei ole mitään tekemistä tavallis- ten ihmisten arkisten kokemusten kanssa. Modernin tieteen asetelma onkin perustunut kahtiajakoon, koh- teestaan irralliseen tarkkailevaan tutkijaan ja kohteeseen, joka odot- taa tutkituksi tulemistaan. Nykyi- sessä yritysten ja akateemisten tahojen yhteistyössä kahtiajako on edelleen voimissaan. Akateemisuus tarkoittaa monille yritysten edus- tajille vaikeaselkoisuutta ja pääosin hyödytöntä abstraktia tietoa, jolla on merkitystä vain tieteen sisäisessä keskustelussa yliopisto-instituution rajojen sisäpuolella, joskin siitä nähdään joskus olevan hyötyä myös yritysten luovassa työssä. luova työ suomessa? Luova työ on viime vuosina ollut tapetilla suomalaisessa keskuste- lussa. Sitä innoitti muun muassa amerikkalaisen kirjoittajan Richard Floridan luokittelu, jonka mukaan Suomi menestyy hyvin moniarvoisen ja korkeasti koulutetun yhteiskunnan kehittämisessä ja siten luovuuden ja taloudellisen kasvun edellytysten luomisessa. Akateemisuus tarkoittaa monille yrityksen edustajille vaikeaselkoisuutta ja pääosin hyödytöntä abstraktia tietoa. tanja kotro Taiteiden tohtori, erikoistutkija Kuluttajatutkimuskeskus asiantuntijapuheenvuoro

kahdeksan ikkunaa Millaista luovaa työtä Suomessa sitten nykyään tehdään? Kansainvälisissä yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa työn luonne on hyvin samankaltaista missä tahansa länsimaassa. Työ rakentuu ennalta määritetyille prosesseille ja vuorovaikutukselle tietokoneen ja ihmisen välillä. Luovuus ei enää näyttäydy artesaanitaitoina kuin eskapistisissa savipajoissa, joissa voidaan kesälomalla käydä ihastelemassa vanhan maailman terveitä arvoja. Arvot ovat kunnossa nykyisellä työikäisten väestöllä, mutta ne eivät välttämättä näy valinnoissa: vihreät arvot ovat pinnalla ilmastonmuutoksen vuoksi, mutta auto tai kaksi kuuluu normaalin perhe-elämän standardeihin. Töissä yhä useampi toimii sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden korostamisen parissa, mutta viettää aikaansa yksin ja tekee pitkiä päiviä etäällä perheestään. Voisi siis väittää, että vielä tämä sukupolvi ei ole löytänyt tasapainoa sosiaalisten verkostojen, perheen ja tietokonesymbioosin välillä. Seuraava sukupolvi voi löytää. Norsunluutornista on vaikea ymmärtää, mitä kentällä tapahtuu. Ilmiöt tulevat kuvatuiksi kummallisesta vinkkelistä, joka ei anna niiden sisäiselle logiikalle oikeutta. Yllättävän monet firmat yrittävät silti vielä eriyttää tutkimuksen, luovuuden ja ennakoinnin toiminnot päivittäisistä käytännöistään. Strategiapäiville kutsutaan strateginen johto. Innovatiivisuus rajataan aivoriiheen. Enää ei puhuta asiakas- ja käyttäjäpalautteen merkityksestä vaan käyttäjien osallistamisesta konseptointiin. tanja kotro

kahdeksan ikkunaa käyttäjä yrityksen tuotekehit- täjänä Viime vuosien hitti suunnitte- lutyössä on ollut käyttäjien osallistaminen tuote- ja palveluke- hitystyöhön. Niin akateemisessa tutkimuksessa kuin yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnassa on innostuttu tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjien vapaaehtoisesta ja arvokkaasta osallistumisesta ide- ointiin ja tuotteiden käytännön to- teutukseen. Enää ei puhuta asiakas- ja käyttäjäpalautteen merkityksestä vaan käyttäjien osallistamisesta konseptointiin. Yritykset ovat maail- malla vastanneet hyvin käyttäjien aktiivisuuteen. Esimerkiksi Lego oli lähteä oikeustaisteluun käyttäjäyh- teisöjen hakkerointiyrityksiä vas- taan, mutta päätyikin kehittämään nettipalveluitaan tukemaan käyttäjäyhteisön ideointia ja saattamaan ideat tuotteiksi asti. Käyttäjäyhteisön tuki on muodos- tunut Legon kannalta korvaamat- tomaksi voimavaraksi. Vaikka käyttäjien menestyksekkäästä valjastamisesta tuotekehitykseen on olemassa useita ennakkotapauksia, ihmetyttää, että monessa yrityksessä matka oman työntekijäyhteisön innovatiivi- suuden ja osallistamisen ruokki- miseen on vielä pahasti kesken. tuote muuttuu palveluksi Tulevaisuus perustuu jokapäiväisiin valintoihin enemmän kuin johtoryh- mien strategisiin linjanmuutoksiin. Harva menestystarina on syntynyt päätöksellä, jonka aihiot eivät olisi jo poreilleet siinä mitä työntekijöi- den päässä liikkuu ja käsistä syntyy. Erehdyksissä on usein kysymys siitä, ettei pitkän aikavälin kehitystä osata seurata riittävän arkisella tai yksityiskohtaisella tasolla. Tällöin huomioita tulevaisuudesta tehdään makrotulkintojen ja konsulttikirjo- jen, ”Heathrow School of Manage- ment” -sloganeiden tasolla, jolloin päädytään jo kaikkien muidenkin huulilla oleviin hokemiin. Tulevaisuus perustuu jokapäiväisiin valintoihin enemmän kuin johtoryhmien strategisiin linjanmuutoksiin. asiantuntijapuheenvuoro

kahdeksan ikkunaa Mutta mitä kävi suomalaiselle ”elämystaloudelle”? Keskustelua elämystaloudesta innoitti Gilmoren ja Pinen The Experience Economy vuodelta 999. Elämyksellisyystrendin haistelijat huomasivat, että kahvia voi juoda miellyttävissä olosuhteissa – palvelu voi olla tuote. Starbucks sai jäljittelijöitä, ja kahvi merkitseekin nykyään kokonaiselämystä, joka koostuu tauosta, ystävistä, visuaalisesti ja fyysisesti miellyttävästä ympäristöstä sekä individualismista valinnanmahdollisuuksineen (amerikkalaisittain de-caffeine, non fat, no sugar, ice latte with vanilla extract). Mutta eikö tämä kahvin merkitys kaikkine siihen liittyvine käytäntöineen keksitty jo yli sata vuotta sitten Keski-Euroopan kahvisalongeissa? Luovan luokan vapaa-ajassa paljon merkitystä on ollut jo sata vuotta juuri kahvilakulttuurin ympärillä, seurapiireissä ja kauniissa designesineissä. Vuonna 999 Helsingin Kaisaniemenkadulla oli jo Wayne’s Coffee. tulevaisuus on täällä tänään Pyörä on keksitty uudelleen. Nimit- täin Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Bensan hinta nousi gallonasta lu- kemiin, joihin varakas amerikkalai- nenkaan ei ole valmis. Vielä näkyy valtatiellä Toyotan hybridien lo- massa joitain Hummereita, mutta huippuyliopiston kirjakaupassa on jo myynnissä tuikitavallista polkupyö- rää esittäviä t-paitoja, joiden teksti kertoo kantajansa olevan Radikaa- li. Ilmiöiksi nousevat asiat ovat jo ilmassa. Niiden havaitsemiseksi tarvitaan laajapohjaista ymmärrystä ja kokemusta, jonka keräämiseksi arki organisaatioissa on arvokkaam- paa kuin erilliset visiointisessiot. Luovuus ja ennakointi edellyttävät yllättävän monesti lähelle näkemistä. Mitä kävi suomalaiselle elämystaloudelle? tanja kotro

4kahdeksan ikkunaa Harva menestystarina on syntynyt päätöksellä, jonka aihiot eivät olisi jo poreilleet siinä mitä työntekijöiden päässä liikkuu ja käsistä syntyy.

5kahdeksan ikkunaa

kahdeksan ikkunaa asiantuntijapuheenvuoro

7kahdeksan ikkunaa Miltä brändi tulevaisuudessa näyttää? Millainen on tulevaisuuden brändi? Millaisia vaatimuksia on tulevaisuu- den kuluttajalla? Uskon, että tulevaisuudessa kuluttajat valitsevat brändinsä entistä tarkemmin ja huolellisemmin. Brändit myös ulottuvat laajemmin palveluihin. Hyvän esimerkin tulevaisuuden suunnasta tarjoaa Interbrandin selvitys maailman arvostetuimmista brändeistä. Vuonna 00 muutokset olivat arvostetuimpien listan kärjessä vähäisiä. Yhdeksän arvostetuimman listalla oli samat nimet kuin edellisvuonna. Sen sijaan sijalle 10 pomppasi harppauksella Google. Mikä on Google? Jo vuonna 007 Google oli maailman suosituin hakukone, jolloin se oli listauksessa sijalla 0. Google on tehnyt määrätietoista työtä ulkoasunsa ja toimivuutensa suhteen. Googlella on brändi-imago sekä helppokäyttöinen palvelukonsepti, joiden eteen on tehty paljon töitä. Voi sanoa, että Google ja sen kaltainen palvelukonsepti on tulevaisuuden brändi jo tänään. Toinen suuren loikan tekijä Interbrandin listalla on H&M, joka ponkaisi sijalle , vaikka brändi ei edellisvuonna mahtunut edes sadan joukkoon. H&M on pikemminkin palvelukonsepti kuin yksiselitteinen tuote tai myymäläketju. H&M on luonut kauppaketjun, jossa tarjotaan maailmanlaajuisesti samankaltaisella konseptilla vaatteita ja mielihyvää. Kohtuullisella hinnalla. H&M:n mainonta, kauppojen sisustus ja myyjien palvelutehtävät on konseptoitu mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Näin on määrä- tietoisesti luotu brändi-imago, jota asiakkaat ovat oppineet arvostamaan. Tulevaisuuden brändeissä on mielikuvitusta, kurinalaisuutta ja ehdottomasti designia. kirsti lindberg-repo kirsti lindberg-repo Kauppatieteiden tohtori, tutkija

kahdeksan ikkunaa Tulevaisuuden brändeissä on mielikuvitusta, kurinalaisuutta ja ehdottomasti designia. Apple on esimerkki tästä. Sen tuotteet ovat yksinkertaisia ja omaperäisiä. Applen kaupat ja palvelukonseptit noudattavat tiukkaa kurinalaisuutta. Applen lähtökohta on design, joka on silmäterä myös yhtiön pääjohtaja Steve Jobsille. Jobs on ilmoittanut osallistuvansa designosaston työntekoon. Uudet mallit eivät lähde edes suunnitteluun ellei Jobs ole niitä hyväksynyt. Applen tietokonetta ei kutsuta tietokoneeksi vaan Maciksi tai suomeksi jopa mäkiksi. Musiikkisoitin ei ole musiikkisoitin, vaan iPod. Applen puhelinkin on aivan oman nimisensä eli iPhone. Macin, iPodin ja iPhonen käyttäjät tietävät, että kyse ei ole vain tusinatuotteesta vaan elämyksellistä ja kokemuksellisesta välineestä. Apple olikin Interbrandin listalla Googlen jälkeen toiseksi eniten brändiarvoaan nostanut yritys. Google, H&M ja Apple on esimerkkejä siitä, kuinka maailman arvostetuimpien brändien listalle on noustu uudenlaisilla tai ainakin erilaisilla konsepteilla. Nämä brändit olivat viime vuonna (00) menestyneitä, ja kertovat siitä, kuinka brändituotteet tai -palvelukonseptit laajenevat uusilla tavoilla. Tulevaisuudessa on sija myös niin sanotuilla vanhemmilla brändeillä, jos nämä osaavat uusiutua kuluttajien vaatimukset täyttäviksi. Ovat osanneet ainakin aikaisemmin, koska Interbrandin listalla muutokset kärjessä ovat olleet vähäisiä. Kuluttajien luottamuksen saaneet brändit ovat harvoin lyhyessä ajassa menettäneet asiakaskuntaansa, mutta pitemmällä ajalla aina palvelunsa laiminlyöneet brändit ovat menettäneet asemaansa. Macin, iPodin ja iPhonen käyttäjät tietävät, että kyse ei ole vain tusina- tuotteesta vaan elämyksellistä ja kokemuksellisesta välineestä. asiantuntijapuheenvuoro

9kahdeksan ikkunaa Jokaisella menestyneellä brändillä on selkeä positiointi, joka ilmenee identiteetin, nimen ja tuoteominaisuuksien, sekä palveluiden ja käyttäytymisen kautta. Suuryrityksillä on laajempi ohjeistus. Suuryrityksille brändi tarkoittaa toimintamallia. Nokia on Interbrandin mittauksen mukaan maailman viidenneksi arvokkain brändi. Edellä ovat Coca-Cola, IBM, Microsoft ja GE. Maailman suuryhtiöiden brändeillä on tietenkin erilainen merkitys kuin pienemmillä tekijöillä. Suuryhtiöissä noudatetaan hyvin tarkkaa strategiaa ja pelisääntöjä. Näin siksi, että asiakkaat tai yhteistyökumppanit kokevat brändilupauksen toteutuvan kun ovat kanssakäymisessä suuryhtiön kanssa. Näille yhtiöille brändi ei ole tuotenimi vaan toimintamalli, joka ulottuu puhelinkeskuksesta ylimpään johtoon. Coca-Colalla, Nokialla tai Microsoftilla on ohjeistus, miten puhelinkeskuksessa vastataan tai millaisia sähköposteja asiakkaille lähetetään. Globaalit brändiyhtiöt ajattelevat, että brändi kohdataan jo esimerkiksi puhelinkeskuksessa eikä vain kaupassa tuotehyllyllä. Yhtiöiden tavoitteena on antaa asiakkaalle ymmärrys siitä, että Coca-Colasta, Microsoftista tai Nokiasta syntyy kokonaisvaltainen brändiymmärrys. Vanhoilla brändeillä on vaikea pysyä tuoreena ja luoda kuluttajille uudenlaisia elämyksiä. Siksi Googlen, H&M:n tai Applen kaltaiset toimijat pystyvät tulevaisuudessa menestymään. Tulevaisuuden kuluttaja etsii edistyksellisiä tuotteita ja palveluita, joissa designin merkitystä ei pidä vähätellä. Näille yhtiöille brändi ei ole tuotenimi vaan toimintamalli. kirsti lindberg-repo

0kahdeksan ikkunaa Yritykset, jotka elävät ja hengittävät yksilöiden tahtiin ja jotka ehdoitta kunnioittavat yksilöiden tapaa toimia, ovat niitä, jotka luovat uutta.

kahdeksan ikkunaa

kahdeksan ikkunaa Mitä enemmän myönnämme ettemme tiedä, sitä enemmän tulemme tietämään Tämän päivän yritysten on luovittava yhä monimutkaisemmassa maail- massa. Alalla kuin alalla painitaan samojen kysymysten parissa: Mitkä talouden, politiikan ja tekniikan alojen muutokset sekä yksilötason sosiaaliset käyttäytymismallit ovat tärkeitä yritykseni tulevaisuudelle? Kuinka löydämme tapoja hahmottaa ja käsitellä kaikkea sitä tietoa, joka ohjaa meitä kohti tulevaisuutta? miksi näin? Pitkäjänteisesti toimivassa yrityksessä yksi keskeisiä kysymyksiä on ymmärtää, kuinka tavaramerkit voidaan pitää ikuisesti ajankohtaisina, tuoreina ja edistyksellisinä. Kuinka pysyä merkityksellisenä vuodesta toiseen? Kuinka luoda todellista kasvua kannibalisoimatta sitä mitä on jo saavutettu? Miten saada yksilö tuntemaan yhteenkuuluvuutta juuri oman tavaramerkin kanssa. Enää ei riitä, että se tuodaan yksilön tietoisuuteen. Yksilön tulee tuntea yhteenkuuluvuutta tavaramerkin kanssa. Tällaisia kysymyksiä pohtiessa ei päästä kovinkaan pitkälle, jos tukeudutaan vain perinteiseen demografiseen tietoon. Kuluttajat ovat yksilöitä. He toimivat ja ajattelevat eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Demografinen tieto ei riitä ennakoimaan mihin yksilöt ovat matkalla ja miten. Se kertoo lähinnä siitä, missä kuluttajat ovat juuri nyt. Kuinka löydämme tapoja hahmottaa ja käsitellä kaikkea sitä tietoa, joka ohjaa meitä kohti tulevaisuutta? christel vaenerberg luova johtaja, Iittala Group asiantuntijapuheenvuoro

kahdeksan ikkunaa Yritykset tarvitsevat työkaluja ymmärtääkseen sekä suuret että pienet muutokset, joita ympärillämme tapahtuu. Skenaariomallit sekä jäsennelty tapa käsitellä tietoa toimivat navigaattoreina tulevaisuuteen ja auttavat meitä valitsemaan haluamamme suunnan. Ne ovat myös avuksi luodessamme yhteistä ajattelutapaa kehittämistyötä tekeville. Kehitystiimin on helpompi työskennellä samansuuntaisesti, kun ensin visualisoimme, sitten puemme sanoiksi ja lopuksi vielä kvantifioimme tavoitteet. 180 astetta Ajatustapaamme on käännettävä 0 astetta. Yksilöt ovat olleet jo usean vuoden ajan uusien teknologioiden, blogien ja erilaisten yhteisöjen avulla niitä oikeita vaikuttajia, suurem- massa määrin kuin moni yritys saattaa tai haluaa käsittää. Uutena kohderyhmänä ovat tänä päivänä yri- tykset ja tuotemerkit. Näin ollen se suuri tilaisuus on kyvyssä ymmärtää, mitä yksilön toiminta pitää sisällään, nähdä uudet asiayhteydet, muokata ne ideoiksi ja luoda sitten uutta merkityksellistä kysyntää. Palvella sitä, joka ei halua tulla palvelluksi. 0 asteen käännös tarkoittaa oman ja yrityksen maailman sijasta usei- den yksilöiden maailmoihin paneu- tumista ja niiden ymmärtämistä. Ei ole olemassa vain yhtä tulevaisuutta, vaan useita. Työ on tehtävä sekä systemaattisesti että luovasti. Yritykset tarvitsevat työkaluja ymmärtääkseen sekä suuret että pienet muutokset, joita ympärillämme tapahtuu. christel vaenerberg

4kahdeksan ikkunaa käsittele ja ohjaa tietotulvaa Ympäriltämme tulvivaa tietoa tulee käsitellä ja ohjata järjestelmällisesti osaksi luovaa prosessia. Merkityk- sellinen tieto toimii inspiraationa erilaisissa luovissa mallinnoksissa, workshopeissa ja skenaarioiden rakentamisessa. Tänä päivänä on yhdistettävä idealismi ja uudet ideat kaupallisuuteen ja aivan uusiin palvelukonsepteihin, jotta löydetään uusia tapoja kasvuun tai muuhun menestykseen. Onnistunut yhdistäminen vaatii monipuolista osaamista. Tarvitaan sekä kokemusta että kykyä uusajat- teluun. Tarvitaan järjestelmällisyyttä ja luovuutta. Intuitiolla on suuri merkitys tässä prosessissa. Varmista, että prosessissa, ja myös projektissa, on mukana henkilöitä, joilla on kyky yhdistää kokemus ja intuitio. Tarvitaan suuri sekasotku, josta seu- raavan melkein taianomaisen siiven- lyönnin myötä syntyy joskus raken- teita ja järjestelmällisyyttä. Kaikkein vaarallisinta on luottaa yksinomaan omiin sisäisiin asiantuntijoihin. Ovi maailmaan aukeaa todellakin ulos- päin. Vaarallista on myös ulkoistaa ajattelu liian suuressa määrin kon- sulttien huoleksi. Yritysten, jotka haluavat selviytyä, tulee uskaltaa olla paraatin etujou- koissa. Rohkeus, uteliaisuus, intuitio, kokemus, onni ja ajoitus ovat yhtei- siä nimittäjiä niille, jotka ovat uskal- taneet. Länsi-Euroopassa ei ole enää kyse mielihaluista vaan jälleen kerran tarpeista. Mitkä ovat ne todelliset vaikuttimet ja tarpeet, kun läpinä- kyvyys, velvollisuus ja vastuullisuus nousevat asialistalla yhä tärkeäm- miksi? Mitä nämä sanat tarkoittavat yksilölle, mitä uusia tarpeita niistä syntyy ja mitä nämä lopulta tarkoit- tavat omalle yritykselleni ja omalle tavaramerkilleni? Yritysten, jotka haluavat selviytyä, tulee uskaltaa olla paraatin etujoukoissa. asiantuntijapuheenvuoro

5kahdeksan ikkunaa Yritykset, jotka elävät ja hengittävät yksilöiden tahtiin ja jotka ehdoitta kunnioittavat yksilöiden tapaa toimia, ovat niitä, jotka luovat uutta. Ne ovat yrityksiä, jotka ovat tulevien vuosien aikana mukana juuri niissä merkityksellisissä kohtaamisissa yksilöiden kanssa. ikuinen kysymys resursseista Monissa yrityksissä uskotaan edelleenkin, että ympärillämme tapahtuvien muutosten seurantaa voi hoitaa sivutoimena markkinoin- nin tai tuotekehityksen ohella. Näin ei ole. Tarvitaan erityisresursseja; sekä ihmisiä, aikaa että työkaluja. Tarvitaan tiimityöskentelyä niiden kesken, jotka tuntevat ja osaavat yrityksesi sekä niiden, jotka haastavat sinut. Tarvitaan ihmisiä, jotka viitoittavat uusia mahdollisuuksia, jotka osaavat muunnella, inspiroida ja provosoida. Jotka haastavat uusien ajatusten ja uusien skenaarioiden avulla. Tarvitaan paljon ajattelutyötä ja valtavasti kärsivällisyyttä, jotta löydetään ne muutokset, jotka ovat todella tärkeitä juuri sinun tavaramerkillesi. Ei riitä, että tietää. Täytyy myös pystyä muuntamaan tieto todellisuudeksi ja luomaan kauas- katseinen, kestävä suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Merkityksellisen tiedon suodattaminen on toki vaikeaa. Mutta jos kukaan ei esitä kysymyk- siä, sinä saatat ajaa edelleen maastoautolla, kun naapurisi on jo kauan sitten vaihtanut hybridiin. Ja toisella, nuoremmalla naapurillasi ei ole edes ajokorttia. Tarvitaan ihmisiä, jotka viitoittavat uusia mahdollisuusia, jotka osaavat muunnella, inspiroida ja provosoida. christel vaenerberg

kahdeksan ikkunaa

7kahdeksan ikkunaa Tässä luvussa esittelemme kahdeksan tulevaisuuden ilmiötä ja neljä unelmaa. /ckahdeksan ikkunaa neljä unelmaa

kahdeksan ikkunaa

9kahdeksan ikkunaa Kahdeksan tulevaisuuden ilmiötä ja neljä unelmaa Tässä luvussa avaamme ikkunat. Skenaariotyön tuloksena syntyneet ikkunat kuvaavat tulevaisuuden ilmiöitä, joille olemme määrittäneet nimet rauha, tottumus, verkosto, vapaus, valta, tunne, valo ja laatu. Kustakin ilmiöikkunasta hahmottuu yksi näkymä tulevaisuuden ihmisiin ja heidän maailmaansa. Ne ovat mahdollisia, osin jopa todennäköisiä kuvia tulevasta. Kurkistamme ikkunoista kyseisen ilmiön omaksuneiden ihmisten elämään ja elämässä tapahtuneisiin muutoksiin. Ilmiöiden ytimen olemme kiteyttäneet muutamaan avainsanaan. Esittelemämme ilmiöt täydentävät toisiaan, mutta eivät muodosta yhtä ehyttä kuvaa. Luvun loppuosassa esittelemme Kuudennen Kerroksen suunnittelijoiden ideoimia unelmacaseja: tulevaisuuden ilmiöiden inspiroimia tuote-, palvelu ja myymäläkonsepteja. Ne hahmottavat ilmiöitä konkreettisin esimerkein. Unelmacaset on suunniteltu neljän tulevaisuusryhmän – tottumus, verkosto, tunne ja laatu – todellisten tarpeiden pohjalta. Konseptit ovat esimerkkejä innovatiivisista ja rohkeista ratkaisuista tulevaisuuden kuluttajaryhmille.

40kahdeksan ikkunaa ilmiökartta ilmiökartta Skenaariotyön tuloksena syntyneet ikkunat kuvaavat tulevaisuuden ilmiöitä, joille olemme määrittäneet nimet rauha, tottumus, verkosto, vapaus, valta, tunne, valo ja laatu. 01 rauha 02 tottumus -> 03 vapaus 04 verkosto -> 05 valta 06 tunne -> 07 valo 08 laatu -> Unelmacaset on suunniteltu neljän tulevaisuusryhmän – tottumus, verkosto, tunne ja laatu – todellisten tarpeiden pohjalta. Konseptit ovat esimerkkejä innovatiivisista ja rohkeista ratkaisuista tulevaisuuden kuluttajaryhmille. palsternakka kotona lumous spotless

4kahdeksan ikkunaa ilmiökartta tasainen elämä aktiivinen elämä me minä kokemus kerrallaan teknologia perustyytyväisyys perhe tuttuus ja turvallisuus muiden puolesta luovuus kriittisyys ympäristö verkostoituminen mukavuudenhalu oman elämän hallinta yksilöllisyys halu vaikuttaa aktiivisuus elämykset, tunteet yhteisöllisyys shoppailu hedonismi äärikokemukset uutuudet luovuus estetiikka edelläkävijyys

4kahdeksan ikkunaa 01 driverit kokemus kerrallaan teknologia tasainen elämä rauha

4kahdeksan ikkunaa

44kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Arkea leimaa tyytyväinen välin- pitämättömyys. Maailma on ehkä tullut hulluksi, mutta omassa elämässä kaikki on kohtuullisen kohdallaan. Ja tohtiiko ihminen enempää odottaakaan. Arkiasioiden toivotaan soljuvan helposti. Arki kulkeekin normaalia tuttua rataansa - kotoa töihin ja töistä kotiin. Samalla hedonismi on vallannut elämässä tilaa vakain askelin. Pihankin käy jo hoitamassa naapuruston kimpassa tilaama puutarhapalvelu. Muutosten myötä vapaa-aikaa löytyy nyt entistä enemmän. Mutta mihin sen sitten käyttäisi? Vapaa-ajalta ei kaivata niinkään virikkeellisyyttä kuin mukavaa oloa ja rentoutumista. Tätä palvelevat usein uuden teknologian ja median yhteenliittymän myötä tulleet uudet sisällöt. Hometainment kulkee mukana minne ikinä mennäänkin. Ihanteena on säilynyt tavallinen, arkinen, luonnonläheinen elämä. Oma mukavuudenhalu vie kuitenkin useammin voiton. Mielenkiinnon kohteena on usein yksittäinen harrastus, johon panostetaan paljon aikaa. Ideoita ja uusia näkemyksiä harrastamiseen löytyy myös kansainvälisistä harrastuslehdistä ja erikoismessuilta. Messuille lähdetään ystävien kanssa nautiskelemaan ja hakemaan yhteisiä virikkeitä. Harrastuksen parissa tulee myös käytettyä paljon rahaa. Koti on ennen kaikkea asumispaikka, turvapaikka ja rauhoittumispaikka. Kasvanutta nimby-ilmiötä on helppo ymmärtää, sillä kyllähän omaa kotiaan jokainen haluaa suojella. Jokainen ihminen vastaa omasta onnestaan. Arki kulkee normaalia tuttua rataansa - kotoa töihin ja töistä kotiin. kuluttaminen Aktiivinen kuluttaminen kohdistuu vain tietyille sektoreille riippuen omista mielenkiinnon kohteista. Teknologiset innovaatiot tai ruuanlaitto saattavat innostaa kun taas esimerkiksi muoti ei merkitse juuri mitään. Jos rahaa on riittävästi ei myöskään hintoihin viitsi aina kiinnittää huomiota. Jos on nälkä, voi tilata valmiit ruuat kotiin, vaikka itse tekemällä säästäisikin rahaa. Toisaalta uusi matkalaukku tuli tilattua Koreasta, kun sen sai sieltä todella halvalla. rauha

45kahdeksan ikkunaa Vastuullinen kuluttaminen ei herätä suuria tunteita, sillä ekologisuudesta huolehtimisen ei pitäisi ylipäätään olla kuluttajien harteilla. Kierrätys on osa arkea jo säädösten takia, mutta sähköauto ostetaan vasta kun sen muut ominaisuudet ovat tarpeeksi houkuttelevia. Liian hankalaksi tehty ostaminen ärsyttää muutenkin. Itsepalveluruokakaupoissa tulee kuitenkin käytyä, sillä niistä selviää nopeasti ulos. Myös ostosapuripäätteisiin syötetyt valmiit ostoslistat ovat käteviä ja nopeuttavat asiointia. Kodinhoitopalvelut kiehtovat, kun huomataan aikaa löytyvän itselle ja perheelle näin entistä enemmän . Sen voi käyttää vaikka läheisessä kylpyläkeskuksessa. Tosin kotonakin on lähes kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Internetin kautta on innostuttu mahdollisuudesta vaikuttaa ja antaa palautetta hyvinkin nopeasti. Kriittisyys tuotteita ja palveluita kohtaan on kasvanut. Välillä tuntuu ympärillä tapahtuvan ihan liikaa, eikä perässä edes huvita pysyä. Onneksi kotona saa olla rauhassa poissa kaikesta turhasta hälinästä. Mediapäätteen ääressä rentoutuminen on oikeastaan parasta tekemistä perustyöpäivän jälkeen. Uusi screeni maksoi aika lailla, mutta siihen oli järkevää satsata. On melkein koko vanha kodinkoneisto jouduttu uusimaan. Enää ei tähän taloon osteta kuin pitkäkestoisia laitteita. Intohimona on jonain päivänä omistaa sellainen kätevä pääte, joka ohjaa sormen liikautuksesta kodin kaikkia koneita. Nykyäänhän on tarjolla kaikenlaisia uusia palveluita, mutta ne eivät aina vastaa todellisiin ihmisten tarpeisiin. Kerron kyllä suoraan kun joku asia ei miellytä. Lähikaupastakin on vähennetty ihan liikaa valikoimaa. Ja aamun lehden saa vasta liian myöhään, ruokakauppatoimitusten mukana iltapäivällä. Kaveriporukalla lähdetään kaamoslomalle vaeltamaan ja kalastamaan Alaskaan. Pintakalastuksen uusimmat suuntaukset kiehtovat. Luin näistä uusista ideoista lounasruokalan medianoutopisteestä mukaan tarttuneesta englantilaisesta urheilulehdestä. Hypergooglasin lehdestä vielä lisää mac gyver -niksejä, jotta voin hauskuuttaa kaikkia reissullamme. Parhaimmat ideat sain kyllä keskustelupalstalla. Neuvoivat kokeilemaan kalastustakin kosketussensorilla. Muokkailen pihavajassa nykyisin myös kaikenlaista hyödyllistä vanhoista huonekaluista. Aikaa on alkanut kulua myös oikean rakenteluharrastuksen parissa; kellariin nousee joku päivä vielä oma kuntosali. Sukumökille ei enää niin usein jaksa lähteä, sillä kotona viihtyy parhaiten. rauha

4kahdeksan ikkunaa rauha

47kahdeksan ikkunaa rauha Välillä tuntuu ympärillä tapahtuvan ihan liikaa, eikä perässä edes huvita pysyä. Onneksi kotona saa olla rauhassa poissa kaikesta turhasta hälinästä. Mediapäätteen ääressä rentoutuminen on oikeastaan parasta tekemistä perustyöpäivän jälkeen.

4kahdeksan ikkunaa 02 driverit perhe tuttuus ja turvallisuus muiden puolesta tottumus

49kahdeksan ikkunaa

50kahdeksan ikkunaa klo 18 treenittottumus

5kahdeksan ikkunaa 14.5.klo 18 treenit Puuhaa on koko ajan - keskiviikkoisin käyn salilla, on lasten harrastukset, pihamaa, esiintymispuvutkin pitäisi ommella, siskon esitystä ehtiä kuuntelemaan. En ole sen enemmän ajatellut mihin aika kuluu, mutta eikös sen näin kuulu mennäkin. tottumus

5kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Arjessa pyöritettävät rutiinit luovat turvallisuutta ja yksinkertaistavat monimutkaistuvaa maailmaa. Oma koti ja perhe tuovat elämässä yhä enemmän tyydytystä, ja niiden eteen nähdään paljon vaivaa. Muutoksiin sopeudutaan hitaasti. Vakituinen työpaikka on keskeinen elämää rytmittävä asia. Monilla työpaikoilla on jouduttu siirtymään joustavampiin työaikajärjestelmiin, mutta toisille kellokortti on edelleen vain hyvä asia. Kun kellokortti on leimattu, työasiat on helppo unohtaa ja siirtyä aktiiviseen vapaa- ajanviettoon. Ja puuhaahan aina riittää! Kodin käsite on muuntunut. Sen ytimessä ovat ydinperhe ja oma pihapiiri. Mutta yhä useammalla kotia on myös virtuaalinen nettiolohuone, jossa tavataan itse määritettyä, rajattua tuttavajoukkoa päivittäin. Niistä keskusteluista saattaa joskus poikia myös uusia ideoita ja ostosvinkkejä. Lähipiiriltä saatuihin tietoihin on helpompi suoralta käsin luottaa. Muuten uutuuksiin suhtaudutaan kevyen epäilevästi. Kolmiulotteisista virtuaaliyhteisöistä intoilevat työtoverit saavat hymyn huulille. Maailma on täynnä turhaa roinaa, ja netin palveluistakin hyödyllisiä on vain murto-osa. Omaa reviiriä tulee suojata kaikelta turhalta – erityisesti teknologialta, joka vie tilaa ihmisten elämästä. Perhejuhliin sen sijaan panostetaan yhä enemmän, sillä ne tuovat kaivattua syvempää merkitystä elämään. Myös muutama eri maiden juhlista, diwali ja sabar, kuuluvat nykyisin perinteisiin omiin juhliin. Muutoksiin sopeudutaan hitaasti. kuluttaminen Vaikka elämä olisi taloudellisesti melko turvattua, leimaa kuluttamista säätelyn tunne – on parempi ostaa vähemmän. Siksi erilaiset kanta-asiakkuudet, bonukset, nipputarjoukset ja “superlöydöt” ovat mieluisia ja saavat usein aikaan ostopäätöksen. Kaupat näkevät paljon vaivaa keksiäkseen helppoja, uusia sitouttamiskeinoja. Ruokakuluttaminen on keskeisessä roolissa. Kotona syödään monia aterioita, viikonloppuisin jälkiruokiakin. Itse tehty pondu ja itse paistettu leipä ovat ruokalistalla ainakin kerran kuukaudessa. Oman taikinajuuren hankkimiseen tarvittiin useamman viikon nettikeskustelu, ennen kuin luotettava myyjä löytyi. Omasta ja perheen terveellisestä syömisestä huolehditaan tarkasti. Find healthy -tuotetietolukijalla luetaan kaikki kotiin ostetut ruuat. Näin jokaisen perheenjäsenen ravintoaineiden saanti pysyy tottumus

5kahdeksan ikkunaa suositusten mukaisina. Laite kertoo myös tuotteiden ekotaseen, eikä punaiselle meneviä tuotteita osteta lainkaan. Shoppailu, erityisesti markkinat ja kauppakeskuksen teemapäivät, ovat tapahtumia, joista on merkintä taskutieturissa. Uudelleen lanseeratut lähitorin markkinat ovat traditio, jota ei haluta jättää väliin. Siellä tavataan toki tuttuja, mutta hauskinta on tavaroiden katselu ja “löytöjen” etsintä. Lomamatkailu on lisääntynyt vuosi vuodelta. Pakettimatkojen tarjonta on niin laajaa, että aina löytyy mieluinen kohde. Myös kummityttöä voidaan lähteä katsomaan Gambiaan, kun hän on siellä vaihto-oppilaana koko lukuvuoden. Puuhaa on koko ajan – keskiviikkoisin käyn salilla, on lasten harrastukset, pihamaa, esiintymispuvutkin pitäisi ommella, siskon esitystä ehtiä kuuntelemaan. En ole sen enemmän ajatellut mihin aika kuluu, mutta eikös sen näin kuulu mennäkin. Ilman nettiä ja taskutieturiani en kyllä saisi päiviäni pysymään järjestyksessä. Maanantai-iltana tilaan aina viikon ruuat. Tuovat tiistaina päivällä tuohon laatikkoon ja samalla vievät tyhjät maitotölkit pois. Niistä saa pisteitä. Ja kun tilaan joka viikko ja aina 10 kiloa, saan alennusta ihan mukavasti. Muutenkin säästän kuponkeja ja kerään leimoja, sillä lailla saa aina hankittua jotain kivaa pientä vähän halvemmalla. Tilataan naapurin kanssa yhdessä, tulevat sitten molempien ruuat tuohon meidän laatikkoon, ja naapuri maksaa osan laatikkovuokrasta. Itse ei halunnut ryhtyä vakitilaajaksi, kun vaatii kuulemma säännöllisyyttä. Ihan kun ihminen ei tietäisi mitä haluaa syödä seuraavana päivänä. Nettikaupan tilaussivuilta voi lukea paljon eri ruuista – niitä voi tilata myös kokeeksi. Sieltä löytää vaikka mitä. Saan bonusta mitä useammin tilaan jotain muuta kuin ruokaa. Laittavat sitten tilattujen tuotteiden mukana ruokaohjeita ja tuotteita kokeiltavaksi, ihan ilmaiseksi. Jouluksi vinkkasivat ihan uudesta jälkiruoasta ja antoivat maistiaisiakin. Perjantaina käyn kaupassa. Silloin teen ostokset “apurini” kanssa. Apuri, se päätelaite, näyttää tietoja tuotteesta, kun sitä osoittaa tavaraa kohti: kaikki kalorit ja mausteet ja kaiken mitä olen itse laittanut sen lukemaan. Ostan ne ruuat, joista se näyttää vihreää, punaiset eivät ole minun “makuuni”. Kerran järjestettiin työkaverin kanssa intialainen ilta. Löysin kaikki – ruokaohjeet, ainekset, kattausohjeet ja tarvikkeet – koko paketin tuolta kaupan sivuilta. Taidan tempaista toistekin. tottumus

54kahdeksan ikkunaa 14.5. klo 18 treenit tottumus

55kahdeksan ikkunaa - 2 maitoa - naan - tomaatteja (luomu vaikk tottumus

5kahdeksan ikkunaa 03 driverit luovuus kriittisyys ympäristö vapaus

57kahdeksan ikkunaa

5kahdeksan ikkunaa vapaus

59kahdeksan ikkunaa vapaus

0kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Elämäntyyliä määrittää vastuun kantaminen ympäristöstä ja maailman tilasta. Oman elämäntavan ja kulutustottumusten radikaaleilla muutoksilla halutaan näyttää esimerkkiä myös muille. Joku puhuu uus-linkolalaisista, mutta ihan niin radikaaliksi harva ryhtyy. Vaikutushalut suuntautuvat etenkin omaan lähiympäristöön. Itselle tärkeiden asioiden hoitamista ei jätetä päättäjien vastuulle: pientuulivoimalan tai aurinkokeräimen voi hankkia ihan itsekin tai naapurien kanssa yhdessä. Koti löytyy tiiviisti rakennetusta kaupungista, jossa autoteiden, parkkipaikkojen ja yksityisen tilan sijasta on suosittu istutuksia ja yhteistä julkista tilaa. Kattoja on muutettu puutarhoiksi, joista saadaan lautaselle todellista lähiruokaa. Koti on tukikohta, mutta se voidaan rakentaa nopeasti uuteen paikkaan. Lapset kulkevat polkupyörän perävaunussa mukana. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat toisiinsa. Työssäkin parannetaan usein maailmaa. Joskus aika omistetaan täysillä perheelle, joskus uppoudutaan kokonaan työhön omassa korupajassa. Käsityöläisammatit kiinnostavat monia, mutta työ ei saa olla koko elämä, sitä voidaan tehdä kausittaisesti sitoutumatta tarkkoihin tulevaisuudensuunnitelmiin. Tämä voi luoda toisinaan taloudellista niukkuutta, joka ei kuitenkaan rajoita elämää vaan luo arvokkaampia mahdollisuuksia. Itselle tärkeiden asioidenhoitamista ei jätetä päättäjien vastuulle kuluttaminen Turvallisuuden tunne ei tule taloudellisesta varmuudesta. Kuluttaminen ei ole keskiössä, mutta rahaa voidaan käyttää runsaastikin koulutukseen, harrastuksiin, kulttuuriin, hyvinvointipalveluihin, pientuottajien tuotteisiin ja käsityöläisten palveluihin. Eurot halutaan antaa ihmisten eikä kasvottomien yritysten hyväksi. Omistamattomuus on riippumattomuutta. Uudet aineettoman kuluttamisen muodot sekä jaettu omistaminen kiinnostavat. Helposti päivitettäviä ja korjattavia tuotteita suositaan. Elektroniikkaa ostetaan koottavina osina, joten puhelintakaan ei tarvitse laittaa vaihtoon pikkuvian takia. Ihmiset jakavat myös taitojaan kaikkia hyödyttävästi. Missiona on pitää oma ekologinen jalanjälki pienenä ja elinympäristö puhtaana mitättömästä roinasta. Turhan kulutuksen rajaa on kuitenkin yhä vapaus

kahdeksan ikkunaa joskus vaikea vetää. Perheeseen voidaan ostaa nanomateriaaleja hyödyntävät, ilmansaasteilta suojaavat lastenvaunut, kunhan ensin on punnittu tarkkaan niiden ympäristökuormitus suhteessa omaan ja lapsen tarpeeseen – ja varmistettu, että ystäväpiiri on kiinnostunut käyttämään niitä jatkossa. Minulla on mielestäni velvollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan maailma menee. Silti elämäntapani palkitsee minua joka tasolla. Olen ymmälläni, kun minua pidetään uhrautuvana ja esimerkillisenä ihmisenä. Päinvastoin, elämä on helppoa. Vapautta on se, etten ole sidottu omaisuuteen ja rutiineihin. Suosin merkkejä, joiden taustat tunnen. Tarkistan aina, millaisten arvojen mukaan tuotteiden valmistajat toimivat. Saan verkostojeni kautta heti tiedon, jos joku yritys tekee jotakin arveluttavaa, tai toisaalta, jos markkinoille tulee uusia positiivisia juttuja. Yksi iloinen yllätys oli, että hyväntekeväisyysmielessä tekemämme eettiset sijoitukset ovat tuottaneet tosi mukavasti. Kauneimpia asioita ovat itse tehdyt. Bongailen erikoisuuksia ja hylättyjä esineitä. Olen kiinnostunut epätäydellisyydestä, rumankauneudesta, viehättävistä virheistä, hassuttelusta. Kerettiläisimmät ystäväni ihmettelevät joskus, miten voin kulutuskriittisenä ihmisenä olla niin kiinnostunut kauniista esineistä ja niiden tarinoista. Monet ”vaikeat” valinnat ovat usein yllättävän hauskoja. Esimerkiksi junamatkustaminen on melko ekologinen vaihtoehto, ja sen myötä matkailusta saa oikeasti yhä avartavan kokemuksen. Kiertely ja katselu onkin lempiharrastukseni. Ensi viikolla yksi meistä esittelee porukalle Vuosaaren komeimmat maisemat. Ulkomaille matkustan vain kun olen siellä pitkään, kuten viimeksi neljä vuotta sitten Brasiliaan, missä olimme ystäväni kanssa avustustyössä vuoden. Toimivat ratkaisut onneksi joskus palaavat: nyt tuntuisi hullulta, että ei olisi kauppoja mistä saa tuoretta kalaa ja juustoja tai lähialueen marjatilan mehuja sen verran kuin haluaa. En silti vastusta teknistä kehitystä, jos se johtaa kestäviin muutoksiin. Nykyään en tulisi toimeen ilman kirjojen ja lehtien lataamista. Luen paljon, ja näin voin säästää ympäristöä – eikä meille edes mahtuisi sellaista kirjavuorta jota nyt kannan laukussa mukanani. On hienoa, että osa yrityksistä on jälleen oivaltanut kestävyyden merkityksen kertakäyttökulutuksen aikakauden jälkeen. Minulla on kyllä varaa ostaa arvojani kunnioittava palvelu. vapaus

kahdeksan ikkunaa vapaus

kahdeksan ikkunaa vapausvapaus

4kahdeksan ikkunaa 04 driverit verkostoituminen mukavuudenhalu oman elämän hallinta verkosto

5kahdeksan ikkunaa

kahdeksan ikkunaa verkosto

7kahdeksan ikkunaa verkosto Odotan karavaanilomaa Norjan pohjoisrannikolle, siellä en ole vielä käynyt. Reissulla testataan uusia lämmitysmuotoja ainakin aurinkoenergialla.

kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Työ ja harrastukset sekoittuvat toisiinsa ja luovat kokonaisvaltaisen sosiaalisen verkoston. Verkostoituminen ei ole rasite vaan monipuolistaa arkea. Siihen on kasvettu, eikä muunlaista elämää osata edes nähdä. Third life on elämäntapa. Olemisen helppous, mukavuudenhalu ja valinnanvapaus ovat kaikessa tekemisessä tärkeää. Kotipesään palataan aina, jos vaikka välillä lähdetäänkin maailmalle harrastuksen tai työn perässä. Koti ja perhe löytyvät on/off napin takaa – ympäri maailmaa. Tuttuja on ympärillä paljon, mutta todelliset ystävät ovat aarteita. Monitekeminen, uusi hypernation, leimaa elämää. Verkostoitumisen kautta nousee myös uusia kiinnostuksen kohteita. Ennakkoluulot karisevat ja uskalletaan ajautua esimerkiksi korkeakulttuurin pariin. Uudenlaiset kansainväliset tavat tulevat tutummiksi ja tapoja uskalletaan sekoittaa omiin tottumuksiin, ensin huomaamattaan. Päivätyötä kartetaan, koska se rajoittaa mahdollisuuksien maksimoimista ja aktiivista toimintaa. Suuri nautinto on laadukas ja rentouttava vapaa-aika, jonka on saanut itse määritellä vapaana muiden rajoitteista. Personal observoijat tekevät arjesta entistä helpompaa. Modifioituneet yhteisöllisyyden muodot saavat yksilöiden kehittäminä uusia suuntia ja kaikki voivat olla odottamattomien yhteisöjen kehittäjiä. Poikkeavien alojen vaikuttajat tekevät yhteistyötä keskenään – älyllinen haaste on tärkeää kaikessa tekemisessä. Monitekeminen, uusi hypernation, leimaa elämää. Verkostoitumi- sen kautta nousee myös uusia kiinnostuksen kohteita. kuluttaminen Kuluttamista leimaa nopeuden ja helppouden arvostaminen. Puhtaat kivijalkakaupat pystyvät enää harvoin kilpailemaan online- kauppojen kanssa – ainakaan valikoiman runsaudessa ja nopeudessa. Ruokaakin saa muutamassa minuutissa tilattua kotiin toimitettuna. verkosto

9kahdeksan ikkunaa Harrastuksiin ja työtehtäviin liittyvien tuotteiden tiukat laatuvaatimukset ja odotukset laajenevat osin muuhunkin kuluttamiseen. Esimerkiksi vaatteita halutaan ostaa hyvinkin personoituina. Uniikkituotteiden omistaminen tuottaa tyydytystä. Kuluttaminen on lisääntynyt tasaisesti. Uudet virtuaalitilat ja third life -pervasiiviset maailmat luovat mahdollisuuden kokeilla erilaisia uutuuksia ja tapoja elää ja kuluttaa. Virtuaalimaailmoissa ja internetin keskustelupalstoilla tuotteita ja palveluita kommentoidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asian- tuntijan, sisällöntuottajan tai kommentaattorin roolissa. Tämä motivoi myös ostamaan tuotteita, joihin ei muuten edes törmäisi. Oon lähinnä oleskellut tällä viikolla Daressa (third life). Asiat eivät etene jos pääkollektiivi tahtoo vain olla paikoillaan nauttimalla pelkästä pysähtyneestä olemisesta, vaikka ”siellä” on vielä aika paljon kiireellistä joukkojen kokoamista ja palveluiden kehittämistä monelle eri yritykselle. Gatheroimisella tarkoitan tietysti eri arvostelupaneelien aktivoimista. Välillä on vain niin vaikea saada kaikkia ammattialansa asiantuntijoita tekemään tätä työprojektia samalla hetkellä. Virtuaalimaailmassa se ajan käyttö niin usein unohtuu ja vastapuolen yritysjengi työskentelee virka- aikaan. Silloin toiset nukkuvat. Aloitin samalla Daressa uuden lehden kuraattorina ja täällä (real life) DJ-kiertueen organisoijana. Tuntuu, että erilaiset työtehtävät virkistävät nyt enemmän kuin ennen. Kaverini kanssa mietittiin, että järjestetään kiertueen oheistoimintana virtuaalinen versio galleriasta, joka avattiin toissa viikolla Tallinnassa. Samaan proggikseen liitetään uuden tunnepelin ja interaktiivisen tunnegooglen testausjengin kokoaminen. Monipolvinen design on alkanut houkuttaa. Kotona on oltava tuotteita, joita kellään muulla ei ole ja joihin muilla ei ole mahdollisuutta. Elektroniikkavalmistajien koneringin kautta löytyy myös uudenlaisia ekologisia ideoita kehittää kodin laitteistoa. Yritän muistaa mennä retriittitunneille useammin ja säännöllisemmin. Daressa on välillä niin helppo tehdä kaikkea ja unohtaa, että siellä ei ole fyysinen elämä. Odotan myös karavaanilomaa Norjan pohjoisrannikolle, siellä en ole vielä käynyt. Reissulla testataan uusia lämmitysmuotoja ainakin aurinkoenergialla. verkosto

70kahdeksan ikkunaa verkosto

7kahdeksan ikkunaa verkosto Monipolvinen design on alkanut houkuttaa. Kotona on oltava tuotteita, joita kellään muulla ei ole ja joihin muilla ei ole mahdollisuutta. verkosto

7kahdeksan ikkunaa 05 driverit yksilöllisyys halu vaikuttaa aktiivisuus valta

7kahdeksan ikkunaa close|

74kahdeksan ikkunaa elämäntyyli Kuluttajat ovat kasvaneet maail- maan, jossa kaikki on muutaman klikkausen päässä ja jossa mihin tahansa asiaan voi vaikuttaa. Sa- mankaltainen ajatusmalli ohjaa myös muuta elämää. Kaikki vaihtoehdot ovat aina mahdollisia. Keskeistä on päästä itse valitsemaan mitä haluaa. Valta on netistä opittu tapa saada nautintoa. Oman naapuruston parannusprojektista voidaan innostua – kunhan sitä varten on rakennettu houkutteleva nettifoorumi, jossa oikeasti voi jättää jälkensä kehitysprojekteihin. Teknisesti taitava henkilö saattaa jopa rakentaa koko foorumin itse. Hänelle suurin palkinto on mahdollisuus nähdä omien klikkauksien ansiosta kadulla vaikkapa täysin uudistetut viheristutukset. Oma jälki halutaan jättää kaikkialle. Oma työ räätälöidään ideaalitilanteessa juuri itselle sopivaksi. Tuotteet muokataan itselle sopiviksi ihan periaatteesta. Massaviestintää ja massatuotteita kammoksutaan. Periaatteena on samalla säilyttää valinnanvapaus kaikessa. Perinteiset yhteisötkin, kuten kirkko, voivat olla kiinnostavia jos joku asia puhuttelee siellä juuri minua. Mitään ei rajata pois – maailma on minun sormissani. Oma jälki halutaan jättää kaikkialle. Oma työ räätälöidään ideaalitilanteessa juuri itselle sopivaksi. kuluttaminen Kuluttajan ja kaupan roolit ovat lähestulkoon vaihtaneet paikkaansa. Tämä valtaan kasvanut kuluttaja toimii itse suunnittelijana, myyjänä, kaupanpitäjänä. Kaupan tehtävänä on tehdä vain ne osat joita hän ei halua tehdä. Pärjätäkseen kauppojen on pitänyt muuntua entistä joustavammiksi. Kuluttajien itsensä suunnittelemat kengät ovat jo vanha ilmiö, nyt voi valita myös ammattisuunnittelijan, joka suunnittelee seuraavan kenkäparin. Tuote ei saa vaikuttaa itsetehdyltä, vaan estetiikka on tärkeää. Välillä ostetaan myös täysin valmista, ja silloin on olennaista hyvä laatu, houkutteleva tarina tai muu piirre, joka erottelee tuotteen massasta. Kekseliäisyys erityisesti uuden teknologian tarjomien mahdollisuuksien parissa palkitaan myös usein kassavirtana. valta

75kahdeksan ikkunaa Eräs ruokabrändi ylläpitää kuluttajaraatia videokännyköiden avulla. Maanantaina tiedustellut ”Mitä haluaisit tänään syödä” –einekset ovat kaupoissa saatavilla parhaimmillaan jo keskiviikkona. Eikä kauppaan tarvitse itse mennäkään, vaan normaalin kotikuljetuksen ohella omat kiinnostuksen kohteet voi tilata lähellä oleviin noutopisteisiin, joissa voi sitten päättää haluaako ne vai ei. Mikä tahansa ei kelpaa, vaan ryhmän jäsenet ovat erityisen vaativia kuluttajia. No, onhan tämä tällaista peliä koko elämä. Tiedän kyllä, että olen kauppojen pommituksen kohteena ja ne tekee mitä vaan saadakseen mut koukkuun. Mutta se on vaan hyvä, pääasia onkin että on valinnanvaraa ja kova kilpailu parantaa myös laatua. Minä osaan niiden pelin säännöt, ja itse asiassa määrään koko touhua. Tänään hain aamulla kioskibussista sinne buukkamiani croissantteja, mutta en ottanut niitä, koska ne oli liian kuivia. Kuski katsoi vihaisesti, mutta se vaan osoittaa ettei se ole sisäistänyt nykymeininkiä. Minulla on tuhat paikkaa mistä saan croissantteja, joten en osta huonoa. Vaikka voisin tietysti ostaa vaan kannattaakseni niiden liikeideaa, joka on aika loistava. Bussi tulee joka aamu klo 7.30 meidän kohdalle ja sinne voi buukata lähes mitä vaan. No, en minä tietysti aina niin vaativainen jaksa olla. Erityisesti viikonloppuisin saatan tilata perheelle kaupan herkkupöydän ilman että varsinaisesti selvitän mitä juuri siinä vaihtoehdossa on. Ne on kuitenkin aina hyviä, ja välillä sitä haluaa vaan jotakin nopeasti ja helposti. Joskus jopa edelleen kävelen itse markettiin kun siellä voi hyllyn order-painikkeilla tilata kaikkea kivaa valikoimaan. Paikan päällä saa ensin maistella, ja se on tärkeää, sillä ruuanlaitto on nykyisin suuri harrastukseni. Juuri eilen tilasin sveitsiläistä vuohenmaitoa. Joskus päätän myös sulkea ovet. Silloin laitan eston kaikkien päätteiden kuluttajapalveluihin – sen saa kätevästi yhdellä klikkauksella. Vaikka eihän ne palvelut paljon lopulta häiritse kun olen ne itse valinnut. Olen muuten myös kansallisessa vaalipaneelissa, jolla mitataan aina ennen vaaleja kansalaisten toiveita vaalikeskusteluaiheiksi sekä suosituimpia ehdokkaita. Sovelluksen kautta pääsee suoraan myös äänestämään, mikä lisäsi viime vaalien äänestysmääriä selvästi. Se oli tosi hyvä juttu. valta

7kahdeksan ikkunaa valta etusivu| profilointi| boardi| galleria| newz|

77kahdeksan ikkunaa valta info linkit finder powerkulma

7kahdeksan ikkunaa valta

79kahdeksan ikkunaa valta close|

0kahdeksan ikkunaa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi- scing elit. Mauris mollis feugiat ligula. Praesent malesuada aliquet dolor.Aliquam

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Tiitta Vaulos - HubSlide

Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen: Kuluttajaskenaariot & uudet unelmat Visuaalinen matka pitkälle tulevaisuuteen. Kahdeksan erilai...
Read more