Kaedah kajian PBS Sejarah

0 %
100 %
Information about Kaedah kajian PBS Sejarah

Published on March 9, 2014

Author: SkyLee1

Source: slideshare.net

950422-13-5693 4.0 KAEDAH KAJIAN Sayatelahmenggunakanbeberapakaedahkajianuntukmendapatkanmaklumat.Antaranyaadal ahsepertiberikut: 4.1 PERSAMPELAN Kajianilmiahinimenggunakanpersampelanbukanprobabilitiiaituteknikpersampelanbertuju anuntukmenjawabobjektif yang diutarakanolehpengkaji. Seramai 25 orang Saizsampelinidikatakanrelevenmenurut Bailey respondentelahdipilihuntukmenjawabborangsoalselidikini, iaituterdiridaripadapenduduktempatan. (1984), di manalebihkurang 30 kesmerupakansaiz memerlukananalisis minimum bagikajian data yang perangkaan. Pemilihanrespondenadalahberdasarkankesudiandankelapanganmerekauntukmenjawabbor angsoalselidik. Antara ciri-ciri yang diambilkirasemasa pemilihanrespondenialahmerekaseharusnyamerupakanpenduduktempatan tinggalberdekatandengankawasankajian. Selainitu, proses yang respondenharuslahberumur13 tahundankeatas, keranapadausiatersebutmerakabolehmembuatkeputusansendiritanpadipengaruhiolehsesiap a. 4.2 PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data yang temubual digunakandalamkajianiniadalahmenggunakankajiselidik, da pemerhatian. Soalankajiselidiktelahdibentukuntukmendapatkanpersepsipenggunaterhadapimpakaktiviti perniagaankantinsekolah di SekolahMenengahKebangsaanKabong. 4.2.1 Data Primer Kaedahsoalselidikdantemubualbersemukadilakukandenganpenduduktempatan. Selainitu, kaedahpemerhatianturutdigunakanuntukmeninjaukeadaankawasankajianiaituSekolahMen engahKebangsaanKabong. a. BorangSoalselidik 7

950422-13-5693 Soalselidikadalahkaedahutamadalampengumpulan data keranaiaberhubungterusdengankumpulansasaran. Penggunaanborangsoalselidikperlumelaluistrategimerekabentuksoalansoalselidik yang bersesuaiansupayatidakberlaku bias. Kaedahiniadalahkaedah yang paling popular yang digunakan para pengkajiuntukmendapatkan data primer. Borangsoalselidikiniperlulahbersesuaiandanmengikutobjektifdankerangkakonsept ual yang telahditetapkan. Hal ini Bahasa soalantersebuttidakmenyimpangjauhdaripadasasaran. digunakanjugaharuslah agar yang bahasa yang mudahdansenangdifahamiolehsemuagolonganresponden. Hal inisupayarespondenfahamsemasamenjawabsoalandantidakmemberikanjawapan yang tidakbenar. Borangsoalselidikiniberbentuksoalantertutupdanterbuka. Rasionalmenggunakansoalselidiktertutupadalahuntukmendapatkanjawapan yang berbezabezadanmudahdibandingkansertajawapanmudahdiprosesmenerusisistempengkoda n yang bersifatpiawaidanmudahdianalisis. Bagisoalselidikberbentukterbuka pula, rasionalnyaadalahuntukmemudahkanrerpondenbebasmemberikanberbagaibentukja wapan, repondenjugabebasmemberikanpendapat yang dirasakansesuai. b. Temubual Kaedahinidigunakanbagimendapatmaklumatsecaralangsungdansecaralebihmendal amtentangsesuatuisidalampenyelidikan. Pengkajitelahmengumpulmaklumatmelaluijawapan (lisan) hasiltemubual. Pengkajijugatelahmenerangkandenganjelasmaksudsoalankepadarespondenuntukm engelakkansalahtafsirdansalahanggap. Bentuktemubual terlibatialahtemubualberstrukturiaitudilakukandengansoalan-soalan yang yang telahdirangkadenganramalan-ramalanjawapan yang mungkindiberiolehresponden. Kaedahsecaratidak formal digunakaniaituberdasarkantemubualdenganpelanggan. Melaluicaraini, sayatelahmenemubualsebanyak3 orang penggunamengenaipersepsimerekatentangaktivitiperniagaankantinsekolah di SMK Kabong. c. Pemerhatian Kaedahpemerhatianialahkaedah yang yangadadalampengumpulanmaklumatataupengumpulan selainsoalselidikdantemubual. 8 merupakanalternatif data

950422-13-5693 Pemerhatianmemerlukanpenyelidikmemerhatikansendirikeadaan kawasankajian. di Kaedahinimembolehkanpengkajilebihmemahamisituasi yang sebenar yang hendakdigambarkanolehresponden. 4.2.2 Data sekunder Data sekunderdiperolehidariPerpustakanPekanKabong. Data-data pentingtermasuklahbuku-buku, majalah, keratanakhbar, jurnal-jurnaldanbahanilmiah yang lain. Selainitu, petadangambar rajah yang diperolehdaripadalaman web “Bing” danlaman web PekanKabong. 4.3 TEKNIK PENGANALISAAN DATA Data dianalisisdenganmenggunakankaedahdiskriptifdalambentukperatusan, danjugakekerapan. Analisis data dilakukanapabilamemperolehi data min primer daripadasoalselidik yang diedarkankepadaresponden. Tahapanalisisdicapaiapabila data yang diperolehidipastikan, disuntingdanditukarkankepadaangka. Seterusnya, data tersebut yang telahdianalisisdipersembahkandalambentukjadualdangraf. Dalamborangkajiselidikini, Skala Likert 5 peringkatdigunakandalammenilaipersepsipenggunaterhadappengangkutan di KampungKabong. SetiapperingkatpenilaiandiberinilaidalambentukangkamenggunakanSkala Likert, di manaangka 5 mewakilisangatsetuju, 4 mewakilisetuju, 3 mewakilitidaksetuju, 2 mewakilisangattidaksetujudanangka 1 mewakilitidakpasti. 4.4 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Bahagianinimembincangkananalisis data telahdilakukandaripadaborangsoalselidik danmemaparkanhasilpenemuankajian yang telahdiisiolehresponden. Data yang yang telahdimasukkantelahdiprosesbagimendapatkanstatistiksepertinilaiperatusan, taburankekerapandanpurata. 4.4.1 DemografiResponden Seramai 25 orang responden yang terdiridaripadapenduduktempatantelahdisoalselidik. Huraiananalisislatarbelakangrespondenmelibatkanaspekjantina, umur, bangsadan agama dipersembahkandalambentuk rajah. 9

950422-13-5693 8

Add a comment

Related pages

Contoh Kertas Cadangan Penulisan Pbs Part 3

KAEDAH KAJIAN 6. 1 Temuramah Kaedah ini merupakan ... persoalan kajian saya dan seterusnya memenuhi aspek penyelidikan dalam kajian PBS Sejarah STPM ...
Read more

Blog Budak STPM: Format Proposal PBS Sejarah

Kaedah / Metodologi Kajian ... ini ke yg cikgu korang ajar utk pbs sejarah stpm?cikgu kitorang ajar lain sangat.sedih betul. 14 January 2013 at 18:20
Read more

Elemen 2 Kajian Sejarah Tempatan Tingkatan 2

This is the elemen 2 in Kajian Sejarah Tempatan ... maklumat bagi menyempurnakan Kajian Sejarah Tempatan ini. Antara kaedah yang telah saya ...
Read more

Panduan Penghargaan, Objektif ,Kaedah ,dan Rumusan Kajian ...

Panduan Penghargaan, Objektif ,Kaedah ,dan Rumusan Kajian Kerja Kursus Sejarah
Read more

Cikgu Razak: Contoh Hasil Kajian Kerja Kursus Sejarah 2012

Contoh Hasil Kajian Kerja Kursus Sejarah 2012 Cara tulis hasil kajian. ... Meneliti kaedah , cara kajian lapangan dijalankan terutama daripada segi ...
Read more

PBS Sejarah : Contoh Cadangan Kajian - SEJARAH STPM KERTAS ...

PBS Sejarah : Contoh Cadangan Kajian ... Untuk hasil kajian saya ini, saya telah mengaplikasikan beberapa kaedah kajian. Antaranya ialah . a) ...
Read more

Cikgu Karthik's Blog: PBS Pengajian Perniagaan- Kaedah kajian

PBS Pengajian Perniagaan- Kaedah kajian Kaedah kajian merujuk kepada cara ... Kumpulkan maklumat tentang organisasi seperti a. sejarah organisasi ...
Read more