Kabanata 18

50 %
50 %
Information about Kabanata 18
Books

Published on March 9, 2014

Author: davonluna

Source: slideshare.net

Kabanata 18 Karapatang Pantao

Mga Anyo Ng Paglabag Sa Karapatang Pantao • -- Sa Katunayan,laganap pa rin sa buong mundo ang mga paglabag sa karapatang pantao. Maaaring mga indibidwal, grupo o ang mismong estado ang dahilan o pasimuno ng paglabag na ito

Paglabag ng mga Indibidwal • -- Maaaring lumabag ang isang indibidwal sa karapatan ng kanyang kapwa. • --Kung lumalabag ang mga karaniwang mamayan sa karapatan ng iba, may roon ding mg Pagkakataong lumalabag ang pamahalaan.

• -- Nariyan ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na “nagpapatahimik” o nagpapatay sa kanilang mga kalaban sa pulitika • May roon ding mga opisyal ng pamahalaan na inaabuso ang hawak ng a mga kapangyarihan Tulad ng pagtanggap ng suhol, “SEXUAL HARASSMENT ’’ sa impleyado at iba pa.

Paglabag ng mga pangkat • -- Isang pang at na mamilimit maging biktima ng paglabag ng karapatang pantao ang mga kasapi ng iba;t ibang pangkat-etniko dahil sa kawalan ng lubos na pagkaunawa sa kanila

Ang estado at ang karapatang pantao • -- Isang mahalagang salik sa mga pandaigdigang pamantayan ng karapatang pantao ang pagkakaroon ng estado ng mga tungkuling may kinalaman sa mga karapatan ng mga mamayan. • -- At may Tatlong tunkulin sila una Igalang ,pamahalaan, bigyangkatuparan

May Tatlong tungkulin ang pamahalaan • #1. IGALANG - Dapat iwasan ng pamahalaan na gumawa ng anumang hakbang na lalabag sa integridad ng bawat tao o sa kanyang kalayaan sa

• #2. PANGALAGAAN – Dapat tiyakin ng estado na hindi ni lalabag ng ibang indibidwal o grupo ang integridad, kalayaan sa pagkilos at iba pang kalayaang sibil at pulitika • #3. BIGYANG-KATUPARAN – Tungkulin ng estado na mabigyan ang lahat ng pagkakataon upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan tulad ng “karapatan sa hanap buhay ’’sapat na antas ng pamumuhay”edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan

• Mayroon ding karapatan ang pamahalaan na limitahan ang mga ito sa ilang mga piling pagkakataon tulad ng sumusunod. • #1.- Para sa paghadlang sa krimen • #2.- Sa kapakanan ng katarungan • #3.- Kapag likas sa mga tungkulin at pananagutan ng indibidwal • #4.- Sa kapakanan ng mga bata • #5.- Para sa pangangalaga ng kalusugan

• #6. Para sa pangangalaga sa moralidad • #7. Para sa pangangalaga sa kagalingang panlahat • #8. Para sa pangangalaga sa awtoridad at sa kawalangkinikilingang katarungan • #9. Para sa pangangalaga sa kaligtasang pampubliko • #10. Para sa pangangalaga sa karapatan at ng iba

• #11. Para sa “TERRITORIAL INTEGRITY”, isang prinsipyo sa ilalim ng pandaigdigang batas na hindi dapat magtangka ang mga bansa na itaguyod ang mga kilusang pagtitiwalag o itaguyod ang mga pagbabago ng hangganan sa ibang bansa • #12. Para sa pangangalaga sa siguridad ng bansa

Bago kumilos ang estado upang limitahan ang nga karapatang pantao • #1.- Dapat itong naaayon sa batas • #2.- Dapat itong mahalaga sa pagpapanatili ng lipunan • #3.- Hindi ito dapat lumabis sa kinakailangan upang matamo ang hangarin

• Sa kabilang ng pagkakaroon ng mga gabay na ito, nangyayari pa rin ang mga paglabag ng estado sa karapatang pantao. May tatalong uri ang mga ito

Una- Omission o ang paggawa ng mga • batas na nangangalaga sa karapatang pantao Dalawa- Paglabag sa mga umiiral na • batas. Tatlo – Hindi makatuwirang • panunuligsa o paglabag na nagaganap dahil sa hindi pagsuspinde sa mga kalayaan.

Mga uri at dahilan ng paglabag sa karapatang pantao • -- Ang sistemang pampulitika, ang kalagayan ng ekonomiya.kultura at maging ang relihiyon. Ang sumusunod na mga dahilan ang nagtatakda ng uri ng paglabag

Diskriminasyon • Ang kasarian ang isa sa pangunahing batayan ng pagsasamantala. Nauugat ito sa sistemang patriyarkal na pamilya, na kung saan ang ama ang nasusunod. • Sa ngayon ginagamit sa larangan ng ekonomiya na kung saan ring pinapaboran ang mga lalaki kaysa mga babaye

Marginalisasyon • Pag-tatangi sa mga taong ipinapalagay na hindi na makatutulong sa pag-unlad ng lipunan O mga taong hindi kabilang sa alinmang uring panlipunan. • Karamihang biktima nito ang mga kasapi ng mga grupong katutubo,matatanda,walang trabaho o may kapansanan

Panunupil ng kultura • Karaniwang ginagawa ng mga mananakop o ng pangkat ng nakararami ang panunupil ng kultura • May mga insidente na may mga mananakop na sinusunog o sinisira ang anumang aspetong materyal ng kultura upang mawala ang mga ito.

• Ang nang yari sa china sa ilalim ng pamumunuan ni “Shih huang-ti”. Naging pinuno siya ng estado ng Ch’in noong 247 BCE, at mula 234 hanggang 222 BCE, sinakop at nagtatayo ng mahigpit na pamahalaang sentralisado. • Ipinapatay niya ang mga taong sumalungat sa kanyang kagustuhan at sapilitang pinagtrabaho ang maraming tsino upang ipatayo ang “Great Wall”. • Nakukulong sa isang “Stereotype” ang kabilang sa nakababang pangkat at nahihirapan silang kumalas dito.

Terorismo • Isang pampasaherong tren ang pinasabugan ng sunod-sunod na bomba • Pumatay ito ng humugit kumulang sa dalawang-daang pasahero at sumugat sa maraming tao. • Al-Qaeda ang nagsabing sumuporta raw ang spain sa united states sa kampanya nito laban sa terorismo kaya nila nito ginawa

• Kasaysayan- Zealost isang sekta ng mga hudyo sa judea na ayaw sa pamamahla ng mga emperador na romano. • SiCA- isang primitibong balisong sa kanilang pag-atake sa araw,karaniwang sa mataong pook o kung saan may pista ito. • Sa pagitan ng 1090-1212, isang ISLAMIC MOVEMENT , ang ASSASSINS ay gumamit din ng kaparihong taktika laban sa mga “Christian Crusaders” na nakop sa tinatawag ngayong syra

TAON PANGKAT NA NAGHASIK BIKTIMA 1981 (Beirut) Al-Dawa- Gumamit ng car bomb Upang pasabugin ang Iraq subway May 61 namatay at sumugat sa mahigit 100 tao 1983 (Beirut) Islamic Jihad- nagsasawa ng pag atake May 49 ang namatay at sa US Embassy sa beirut sa mahigit 120 ang nasaktan pamamagitan ng isang truck na puno ng explosives 1995 (Japan) Aum Shinrikyo- isang kultong panrelihiyon sa japan na responsible sa pagpapsabog sa isang subway sa tokyo May 12 namatay at sumugat sa halos 50 tao

TAON PANGKAT NA NAGHASIK BIKTIMA 2001 (US) Al-Qaeda- sinasabing pinamumunuan ito ni Osama binladen at may kakayahang gumamit ng chemical, BIOLOGY WEAPONS. Pinabagsak nila ang world trade center sa new york noong setyembre 11,2001 May 3,000 tao ang namatay at sumugat sa halos 5,000 tao 2002 (Indonesia) Jemaah Islamiah- nagpasabog ng tatlong bomba sa US Consulate at Holiday Resort of kuta sa Bali, Indonesia noong Oktubre 12,2001. May 200 tao ang namatay 2004 (Indonesia) Al Qaeda- umaming sila ang may gawa sa pagpapasabog ng tren sa Madrid Spain May halos 200 tao ang namatay at marami ang nasugatan 2004 (Pilipinas) Abu sayyaf- umaming sila ang may kinalaman sa pagkasunog at paglubog ng Superferry 14 na patungo sa bacolod at cagayan de oro May mahigit sa 100 tao ang nawala at tinatayang kasamang nasunog sa barko

• Ang gawain nila ay may kalakip na sakripisyo,”Suicidal martyrdom at itinurong nila itong “Sacramental o Divine Act.” • Salitang terorismo- ay unang ginamit sa france sa panahon ng rebolusyon. • “Regime de la terreur o reign of terror” - ang panahon kung kailan sila ay naghahangad ng demokasya at ang lahat na hahadlang ay kanilang pinapatay.

• Motibo ng mga Terorista – Ang terorismo ay isang gawaing lumilikha ng takot at pangamba sa mga tao. • Ang Halimbawa nito ay ang sumunod  Suicide bombing  Pagpapasabog ng mga pampublikong sasakyan,palengke, mall,gusali,simbahan at iba pang mataong lugar  Kidnapping,panununog(arson)pagpatay  Pagpasabog sa mga embahada,consulate,military bases  Pagpasabog sa mga subway,mga malalaking opisina,airport at iba pa.

Mga kagamitan ng terorista • Gumamit sila ng mga pamuksang bagay tulad ng  Bomba- maaaring ito ay ginawa lamang o maaaring sopistikado. Kung minsan, Suicide bomber ang nagpasabog o kung minsan ay itinatanim na lang

 Biological weapon – lumikha ito ng mga karamdaman. Ang halimbawa nito ay ang Anthrax spores na isinasama sa mga sulat sa bansang united states. Ang maaaring gamitin ay Toxic chemical compound gaya ng Dioxin, salmonelia at Viruses  Chemical weapon – lumilikha ito ng Choking at Blistering. Kabilang dito ang Tear gases , pepper salts na naka aapekto sa balat ng tao.

Epekto ng mga paglabag sa karapatang pantao.  Lahing aprikano noong panahon ng Apartheid (sistemang pulitikal sa south africa noong 1948 hanggang 1990 kung saan pinaghihiwalay ang magkakaibigang lahi ng mga tao na naninirahan doon at binibigyan ng mas maraming pribilehiyo ang may dugong europeo)  Isa rin sa mga pangunahing epekto ng paglabag sa karapatang pantao ang pagkawala ng pagkakataon upang makapamuhay ang mga mamamayan nang ayon sa kanilang nais

Labis ding nakaapekto sa ugnayan ng mga bansa ang mga paglalabag sa karapatang pantao. Halimbawa ang naganap sa Tiananmen Square sa china noong 1989. Pinaputukan ng mga sundalong tsino ang mga aktibistang nagpoprotesta para sa mga demokratikong pagbabago sa nasabing bansa. Naging malaking usapin ito sa buong mundo at labis na maka-apekto sa relasyon ng china at ng mga demokratikong bansa, partikular ang united states

• Sa bahagi naman ng myanmar,patuloy ang paghihigpit ng State law and order restoration council (SLORC), Military junta na may hawak sa kapangyarihan ng pamahalaan. • Aung san suu kyi- Ang lider ng oposisyon na nagtataguyod ng demokrasya. • Ethnocentrism – isang paniniwala na ang pangkat etniko ng isang grupo ay siyang sentro ng lahat ng bagay at ito ang basehan ng panghusga ng ibang pangkat.

Programa ng bansa ukol sa pagtataguyod sa karapatang pantao. Kilala ito bilang Bill of Rights . Ito ang nagiging proteksyon ng mga mamamayan laban sa mga paglabag sa kanilang mga karapatan May kabuuang 22 seksyon ang artikulo III o ang Bill of Rights.

Isa sa pinakamatagumpay ang pamahalaan ng south africa na tumapos sa mahigit na tatlong dekada ng Aparthied. Noong 1991, sinimulan ni pangulong F. W. de klerk ang malawakang reporma. Nelson Mandela – pinuno ng African National Congress (ANC), mula sa 18 taon na pagkabilanggo. Bago natapos ang 1993.bumalangkas ng pansamantalang saliganh batas ang south africa na nagkabisa noong Abril 1994.

Ang Bagong saligang batas sa isang malaya at demokratikong bansa ang south africa na naniniwala sa sumusunod. 1. Dignidad ng bawat tao,pagkakapantaypantay,pagsusulong ng mga karapatang pantao at kalayaan 2. Walang pagtatangi batay sa kulay, lahi at kasarian. 3. Pananaig ng saligang batas at ng iba pang mga batas

4. Pagkakaroon ng karapatan sa pagboto.regular nahalalan at demokratikong pamamahala upang matiyak ang Accountability (pagiging responsible para sa isang bagay), Responsiveness (pagpapakita ng positibong reaksyon o pagsang-ayon sa isang mungkahi o isyu) at Openess (pagiging bukas ang isip tungkol sa isang bagay o isyu)

Nakapaloob sa Bill of rights nito ang mga karapatang iginagawad sa lahat ng mamamayan ng south africa at pinagtitibay ang kahalagahan ng dignidad ng bawat isa,pagkakapantay at kalayaan Gayundin, patuloy ang pag-aaral ng Truth and Reconcilation Commission sa mga dahilan at uri ng paglalabag sa karapatang pantao noong panahon ng Apartheid.

 May lima silang karapatang pantao, kundi ang pagtutulungan ng mga bansa<=

» 1. Maaaring magkaroon ng Breakdown ang pamahalaan na magdudulot ng kalabisan sa mga mamamayan » 2. May mga batas o patakarang may kinalaman sa hudikatura sa isang bansa na maaaring maging taliwas sa pandaigdig pamantayan ng karapatang pantao » 3. Maaaring mabigo ang sistema ng katarungan sa isang bansa, kung saan mawalan ng pagkakaktaon upang malunasan ang mga paglabag sa karapatan at pundamental na kalayaan

» 4. Lubos na mahalaga ang pagkakaroon ng pandaig-digang grupo upang maiwasan o mabawasan man lamang ang paglabag sa mga karapatang pantao sa panahon ng digmaan o alitan, maging sa pagitan ng dalawang bansa o ng isang bansa. » 5. May mga grupo o sektor ng lipunan na sadyang nangangailangan ng nagtatanging proteksyong maaari lamang ibigay ng mga pandaigdig grupo. Pangunahin dito ang mga bata,kababaihan at mga katutubo

Noong Pebrero 1993, sa gitna ng isang Coup d’etat, dumulog sa United Nations ang pamahalaan ng hati upang hilingan ang pagtatag ng isang ahensyang magmamatyag sa kalagayan ng karapatang pantao sa naturang bansa. Dito nabuo ang International Civilian Mission in Haiti (MICIVIH) Sa Guatemala naman,itinatag ang UN MISSION FOR THE VERIFICATION OF HUMAN RIGHTS IN GUATEMALA (MINUGUA) bilang bahagi ng pagpapanumbalik ng kapayapaan.

» Sa tulong ng UN, nagkaisa ang pamhalaan at ang rebeldeng gupong Unidad Revolutionaria Nacional Guatemalteca na magtatag ng isang ahensyang mangangalaga sa karapatng pantao. » Pangunahing tungkulin ng MINUGUA ang pagtanggap at pagsubaysubay sa mga reklamo ukol sa paglabag sa karapatng pantao

=>Mga mahalagang dokumento<= Universal Declaration of human Rights (UDHR) – Ito ang itinuturing na pangunahing dokumento na nagpapahayag sa mga karapatang pantao. Bago nabuo ang UDHR, nakasaad na sa Charter ng UN na isa sa mga layunin nito ang pagsulong sa paggalang sa mga karapatang pantao at pundamental na kalayaan na walng itinatangi anuman ang lahi, wika o relihiyon.

May roon ding mga tratado at deklarasyong rehiyonal tulad ng European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms at ang African charter on human and people’s right. Mahigit sa 20 naman ang mga natatanging tratado at deklarasyon tulad ng Convention on the rights of the child

Mga Organisasyon May malaking papel na ginagampanan ang mga orginisasyon sa pagtatahuyod sa karapatang pantao. Pangunahin na rito ang UN Mula nang maitatag ito noong 1945, naging mahalagang bahagi na ng UN ang pagtataguyod at pangangalaga sa karapatang pantao. Commission on human Rights -ang pangunahing kapulungang tumatalakay sa mga usapin sa karapatang pantao.

Dalawang mahahalagang tungkulin ginagampanan ang mga orginisasyong ito. Una – Sila ang nangangalap, nagsisiyasat at nagbibigay –kabatiran sa mga Impormasyon ukol sa karapatang pantao at paglabag dito Pangalawa – Tungkulin nila ang pagpapanatiling demokratiko ang sistemang pulitikal upang matiyak ang pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakataong matamasa ng mga mamamayan ang kanilang mgs karapatan

Add a comment

Related presentations

Related pages

El Filibusterismo / Kabanata 18 : Ang mga - tl.wikibooks.org

Buod . Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa kanyang perya. Bago nagsimula ang palabas, nagsiyasat si Ben Zayb upang makita ang salamin sa kanyang ...
Read more

Noli Me Tangere/Kabanata 18 : Mga Kaluluwang Naghihirap ...

Layunin ng Kabanata . Tinuligsa sasabing ito ay isang kamangmangan. Pinuna niya ang mga Pilipinong nagwawalang bahala sa mga huwad na turong simbahan.
Read more

Kabanata 18 | Ang Buod ng El Filibusterismo

Kabanata 18: Mga Panlilinlang Ninais na patunayan ni Ben zayb na optikal ilusyon lamang ang palabas na ulo. Sinabi niya na puro lamang ito salamin ngunit ...
Read more

Kabanata 18 - Jose Rizal [ Noli Me Tangere ]

Kabanata XVIII Mga Kaluluwang Naghihirap. Buod Napuna ng mga manang na matamlay at tila may-sakit si Pari Salvi ng magmisa kinabukasan. Naruon sa kumbento ...
Read more

Kabanata 18 | Ibong Adarna H1D

Si Don Juan ay natamo ng maraming sugat at malapit ng mamatay. Dahil siya ay sadyang pinutulan ng lubid ni Don Pedro nang pababa siya sa balon upang ...
Read more

Kabanata 18 | Noli Me Tangere

Posts about Kabanata 18 written by winsideout ... Mornings I Miss. Mornings I Miss. My official blog ——–> littleinglenook.wordpress.com
Read more

Kabanata 18 | iAdarna

Buod Naabutan ng lobo si Don Juan. Binigay ng lobo ang tatlong bote ng tubig galing sa Ilog Herdan kay Don Juan. Gumaling si Don Juan. Nilapitan ng lobo si ...
Read more

Kabanata 18 ng El Filibusterismo - YouTube

Kabanata 17: Perya sa Don Jesus Gonzales High School (batch 2014-2015) - Duration: 33:21. kim carlo lampa 426 views
Read more

Kabanata 18 | Ibong Adarna Resource Website

Kabanata 18. Muling Paghahanap. Muling Pagtatagpo. Ano ang ipinanggamot kay Don Juan? Ano ang nakatagpo kay Juan habang siya ay natutulog? Saan papunta si ...
Read more

Jose Rizal [El Filibusterismo]

Kabanata XVII Ang mga Kadayaan. Buod Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa kanyang perya. Bago nagsimula ang palabas, nagsiyasat si Ben Zayk ...
Read more