K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)

100 %
0 %
Information about K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE (Q3-Q4)
Education

Published on March 11, 2014

Author: lhoralight

Source: slideshare.net

Description

Learning materials / modules in Mother Tongue Base Quarter 3 and 4

1 Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE) Kagamitan ng Mag-aaral (Ikalawang Bahagi) Tagalog Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas PAG-AARI NG PAMAHALAAN HINDI IPINAGBIBILI INILAAN PARA SA Distrito/ Paaralan: ________________________________________ Dibisyon: ________________________________________________ Unang Taon ng Paggamit: _______________________________ Pinagkunan ng Pondo (pati taon): ________________________

ii Mother Tongue Based Multilingual Education – Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: Ikalawang Bahagi sa Tagalog Unang Edisyon, 2012 ISBN: ___________ Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaring gawin ng nasabing ahensiya o tangapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2 nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue. Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Development Team of the Teacher’s Guide Consultant: Rosalina J. Villaneza Author: Nida C. Santos and Agnes G. Rolle Editor: Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas Graphic Artist: Erich D. Garcia, Amphy B. Ampong, Deo R. Moreno Layout Artist: Anthony Gil Q. Versoza

iii Talaan ng Nilalaman (Ikalawang Bahagi) Yunit 3............................................................................... 1 Pagsasanay 1................................................................. 1 Pagsasanay 2................................................................. 2 Pagsasanay 3................................................................. 4 Pagsasanay 4................................................................. 5 Pagsasanay 5................................................................. 7 Pagsasanay 6................................................................. 9 Pagsasanay 7............................................................... 12 Pagsasanay 8............................................................... 13 Pagsasanay 9............................................................... 14 Pagsasanay 10…………………………………………..15 Pagsasanay 11............................................................. 16 Pagsasanay 12............................................................. 18 Pagsasanay 13............................................................. 20 Pagsasanay 14............................................................. 21 Pagsasanay 15............................................................. 22 Pagsasanay 16............................................................. 23 Pagsasanay 17............................................................. 24 Pagsasanay 18............................................................. 25

iv Pagsasanay 19 .............................................................26 Pagsasanay 20 .............................................................27 Pagsasanay 21 .............................................................28 Yunit 4 Activity Sheets ..................................................29 Pagsasanay 22 .............................................................29 Pagsasanay 23 .............................................................30 Pagsasanay 24 .............................................................31 Pagsasanay 25 .............................................................32 Pagsasanay 26 .............................................................33 Pagsasanay 27 .............................................................34 Pagsasanay 28 .............................................................35 Pagsasanay 29 .............................................................36 Pagsasanay 30 .............................................................37 Pagsasanay 31 .............................................................38 Pagsasanay 32 .............................................................39 Pagsasanay 33 .............................................................40 Pagsasanay 34 .............................................................42 Pagsasanay 35 .............................................................43

v Pagsasanay 36............................................................. 44 Pagsasanay 37............................................................. 45 Pagsasanay 38............................................................. 46 Pagsasanay 39............................................................. 47 Pagsasanay 40............................................................. 48 Pagsasanay 41............................................................. 49

1 Ika dalawampung Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng tig limang tiyak na ngalan ng tao, bagay, at pook sa inyong sagutang papel. Pagsasanay 1 Tiyak na ngalan ng pook Tiyak na ngalan ng tao Tiyak na ngalan ng bagay

2 Ika dalawampung Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pagmasdan ang mga larawan. Basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang tiyak na ngalan ng bawat larawan sa inyong sulatang papel. 1. Ano ang pangalan ng bata sa larawan? ____________________________________________ 2. Ano ang tatak ng sapatos? ____________________________________________ 3. Saan kumakain ang mag – anak? ______________________________ Pagsasanay 2 Naykee JOLLYDEE

3 4. Ano ang kinuha ng bata sa kahon? ___________________________ 5. Saang simbahan magsisimba ang mag anak? ___________________________ Pasig Catholic Church

4 Ika dalawampu’t isang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan at pag-aralan ang larawan. Sagutin ang mga tanong upang mabuo ang mga pangungusap. 1. Ano ang pangalan ng simbahan? ________________ ang pangalan ng simbahan. 2. Ano ang pangalan ng lapis? ________________ ang pangalan ng lapis. 3. Ano ang pangalan ng batang lalaki? Si ________________ ang batang lalaki. 4. Ano ang pangalan ng batang babae? Si ________________ ang batang babae. 5. Ano ang pangalan ng sapatos? _________________ang pangalan ng sapatos. Pagsasanay 3 Pasig Catholic Church Naykmee Shoes

5 Ika dalawampu’t dalawang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip na pantukoy. Iguhit ang iyong kasagutan. Ito ________________________ ________________________ ________________________ Dito Pagsasanay 4

6 Iyan Diyan Iyon Doon

7 Ika dalawampu’t dalawang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap tungkol sa larawan gamit ang tamang panghalip na pantukoy. 1. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 2. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Pagsasanay 5

8 3. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 4. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 5. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

9 Ika dalawampu’t tatlong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa sagutang papel ang nawawalang panghalip sa loob ng lobo upang mabuo ang usapan ng nanay at ng anak. Pagsasanay 6 Pupunta _____ ng ate mo sa grocery. Sasama ka ba? Opo, sasama ________. Huwag ka nang sumama. Hindi rin sasama sina tatay at kuya . ______na ang magbantay kay bunso. ______ na lang po ni ate ang pumunta sa grocery. Maglalaro na lang po ______ ni bunso.

10 Sumulat ng pangungusap gamit ang mga panghalip. Ako/ko __________________________________ __________________________________ __________________________________ Ikaw __________________________________ __________________________________ __________________________________ Siya Aalis na _____. Mag-ingat po _____.

11 Kami Sila

12 Ika dalawampu’t apat Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin ang pangungusap. Iguhit sa mga linya ang masayang mukhakung ang pangungusap na pautos ay ginamit nang wasto at malungkot na mukhakung hindi. 1. Pakilagay ang baso sa mesa. ______ 2. Bilisan mo ang paghuhugas, ang bagal mo! ______ 3. Maaari bang damputin mo ang basurang papel sa ilalim ng upuan? ______ 4. Pakikuha ang lapis ko sa bag. ______ 5. Magpalit ka ng damit. ______ Pagsasanay 7

13 Ika dalawampu’t limang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Punan ang patlang ng angkop na salitang pautos. Tingnan ang wastong baybay. Pumili ng angkop na salita sa loob ng kahon. Tamang Paliligo Maagang gumising si Ana. Inihanda niya ang mga kailangang gamitin sa paliligo. “_______ ka ng tuwalya sa banyo. Huwag mong kalilimutan,” sabi ni nanay Linda. “Opo, nanay,” sagot ni Ana. “Para maging malinis ang iyong katawan, ganito ang gagawin mo”. _________ nang maayos ang iyong katawan. _________ nang maayos ang iyong ulo at ang buo mong katawan. Pagsasanay 8 Magdala Sabunin Dalhin Banlawan Linisin

14 Ika dalawampu’t anim na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pag-ugnayin ang mga dinaglat na salita sa mga salitang pantawag. Lagyan ng guhit. A. B 1. Gng. Doktora 2. G. Kapitan 3. Dra. Ginoo 4. Gob. Ginang 5. Kap. Gobernador Pagsasanay 9

15 Ika dalawampu’t anim na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Punan ng angkop na salitang dinaglat ang patlang upang maging buo ang isinasaad ng pangungusap. 1. Nagpapagaling ng mga maysakit si ____ Libio M. Macatangay. 2. Tumutulong sa mahihirap ang namumuno sa aming barangay. Nangunguna sa pagtulong si ____ Alejandro Ilagan. 3. Dalaga pa ang aming bagong guro. Siya si ____ Melanie Camacho. 4. Namigay ng mga gamit sa paaralan ang pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan. Pinangunahan ito ni ____ Vilma Santos Recto. 5. Maayos kaming inaalagaan ng aking inay na ____ Erlinda Salvo Pagsasanay 10

16 Ika dalawampu’t anim na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap gamit ang salitang kilos ayon sa larawan. Isulat ito sa unang guhit. At sumulat ng pangungusap gamit ang dinaglat na pangalan ng ayon sa larawan. Isulat sa pangalawang guhit. 1. ___________________________ __________________________ 2. __________________________ __________________________ Pagsasanay 11

17 3. ______________________ ______________________ 4. _______________________ _______________________ 5. ________________________ ________________________

18 Ika dalawampu’t pitong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ipinakikita sa larawan. 1. _________________________________ _________________________________ _________________________________ 2. ___________________________________ __________________________________ __________________________________ 3. _________________________________ _________________________________ _________________________________ Pagsasanay 12

19 4. _________________________ _________________________ _________________________ 5. _________________________ _________________________ _________________________

20 Ika dalawampu’t walong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat nang paikli ang pangalan ng mga larawan. Isulat sa iyong sagutang papel. 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________ 5 ______________________ Pagsasanay 13

21 Ika dalawampu’t walong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng mga salitang pinaikli at gamitin sa pangungusap. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Isulat ang katumbas na pinaikling salita. 1. mesa at silya _____________ 2. kutsara at tinidor _____________ 3. timba at tabo _____________ 4. relo at singsing _____________ 5. batya at tubig _____________ Pagsasanay 14

22 Ika dalawampu’t walong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Pagtambalin ng guhit ang salitang kilos at ang larawan.  umaawit  nagbabasa  nanonood  pumapasok  naglalaba Pagsasanay 15

23 Ika dalawampu’t walong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin sa papel ang tamang salitang babanggitin ng guro. 1. inaaruga bantog bundok yungib 2. himagsikan ilog bulaklak kaibigan 3. bundok mandirigma bantog engkantado 4. yungib gubat bato bantog 5. engkantado inaaruga yungib himagsikan Isulat sa sagutang papel ang markang (/) kung wasto ang baybay at ang (x) kung mali. 1. bantog x / 2. inaaruga x / 3. engkantado x / 4. mandirigma x / 5. himagsikan x / Pagsasanay 16

24 Ika dalawampu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. ____ 1. Naulila sa kanyang mga magulang si Andres sa gulang na labing-apat. ____ 2. Sila ay pitong magkakapatid. ____ 3. Araw-araw ay nangunguha ng sanga ng puno sa gubat si Andres Bonifacio. ____4. Tuwing Linggo, nagtitinda ang magkakapatid ng suman sa simbahan. ____5. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Maynila. B. Sipiin sa sagutang papel ang mga salitang nagsasaad ng kilos. nagtatrabaho naglilinis nagtitinda tungkod baston ulila abaniko uminom gumagawa umuupo bata Pagsasanay 17

25 Ika dalawampu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ C.Bilugan ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. 1. Ang magkakapatid ay nangunguha ng kawayan sa gubat. 2. Si Andres ay palaging nagkikiskis ng kawayan. 3. Nagtitinda sila ng abaniko at tungkod. 4. Pumasok sa paaralan si Andres. 5. Bumili ng tungkod ang mga tao. D. Buuin ang tsart ayon sa panahunan ng salitang kilos. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Salitang- ugat Ginawa na Ginagawa pa Gagawin pa lamang dasal luto Pagsasanay 18

26 Ika dalawampu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung wasto ang gamit ng salitang kilos at mali kung hindi. ____1. Nakinig kami kagabi sa kuwento ni Lola Sita. ____2. Palaging tutulungan ng nanay ang mga anak. ____3. Araw-araw ay naligo sa sapa ang mga hayop. ____4. Nag-usap sina nanay at tatay kahapon. ____5. Pagdating nila sa ilog, lumalangoy sila para mapreskuhan. Pagsasanay 19

27 Ika dalawampu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. 1. a. naglalakad b. tumatakbo 2. a. nagsisimba b. kumakanta 3. a. nagwawalis b. nagtuturo 4. a. nagsasalita b. gumagapang 5. a. nagbabasa b. nagsusulat Pagsasanay 20

28 Ika dalawampu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin ang salitang nagsasaad ng kilos sa bawat pangungusap. 1. Nagwawalis ng sahig si Edna. 2. Ang tatay ay nag-iigib ng tubig. 3. Malalim ang baha kaya siya ay naglakad. 4. Masarap maligo sa ulan. 5. Maayos at malinis siyang sumulat ng pangalan. Isulat nang wasto ang mga pangungusap. 1. ang bata ay nagbubunot ng damo ___________________________________ 2. si ben ay kumakain ng langka ___________________________________ 3. lumilipad ang ibon sa parang ___________________________________ 4. malalaki ang isdang lumalangoy sa dagat ___________________________________ 5. umiinom ng gatas si rosa __________________________________ Pagsasanay 21

29 Ika tatlumpong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Kopyahin ang salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap. 1. Malalaki ang mga isda sa dagat. 2. Masipag si tatay. 3. Ang sariwang prutas ay masarap. 4. Mabango ang bulaklak. 5. Ang paligid ay malinis. Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa bawat pangungusap. 1. Sariwa ang isdang uwi ni tatay. 2. Dapat laging malinis ang paligid. 3. Ang masustansiyang pagkain ay mabuti sa katawan. 4. Luntian ang dahon. 5. Mabango ang bulaklak sa hardin ni Nanay. Pagsasanay 22

30 Ika tatlumpu’t isang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang larawan. Sumulat ng mga pangungusap na may salitang naglalarawan tungkol dito. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Pagsasanay 23

31 Ika tatlumpu’t isang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Piliin sa loob ng kahon ang salita upang mabuo ang pangungusap. matibay malinis mahaba masaya matigas 1. __________ sila dahil marami ang kanilang naibentang produkto. 2. Laging sinisigurado ni Roy na ____________ ang paninda nilang sapatos. 3. ____________ang taling ginamit sa paggawa ng palamuti. 4. _______________ ang upuang gawa sa puno ng niyog. 5. Ilagay ang basura sa tamang lalagyan upang mapanatiling ______________ang paligid. Pagsasanay 24

32 Ika tatlumpu’t dalawang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan. Salungguhitan ang ginamit na salitang naglalarawan. 1. Ilarawan ang pisara 2. Ihambing ang pisara sa mesa 3. Ihambing ang walis sa basahan 4. Ihambing ang ruler sa lapis at pambura _______________________________________ 5. Ihambing ang tuwalya sa bimpo at panyo. _______________________________________ Pagsasanay 25

33 Ika tatlumpu’t dalawang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan sa mga bagay na nasa loob ng kahon.Salungguhitan ang mga salitang naglalarawan. 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. ___________________________________ Pagsasanay 26

34 Ika tatlumpu’t tatlong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Paghambingin ang larawan gamit ang salitang naglalarawan.Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Ang payong ay __ kaysa lapis. Ang bundok ang _____ sa lahat. Ang cake ay_____ kaysa sorbetes. Si Romar ang sa tatlo . Pedro Danilo Romar Ang ilog ay ______ kaysa kanal. Pagsasanay 27

35 Ika tatlumpu’t apat na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang mga larawan sa loob ng kahon. Isulat ang salitang naglalarawan sa unang guhit at isulat ang kasalungat na kahulugan nito sa ikalawang guhit. 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ Pagsasanay 28

36 Ika tatlumpu’t apat na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Iguhit ang bituin sa ibabaw ng guhit kung ang dalawang pares ng salita ay magkasingkahalugan at iguhit ang tatsulok kung magkasalungat ng kahulugan. _______________ 1. masipag – tamad _______________ 2. marunong – matalino _______________ 3. mabilis – mabagal _______________ 4. malinis – madumi _______________ 5. tahimik – maingay _______________ 6. masaya – malungkot _______________ 7. malapad – malawak _______________ 8. madilim – maliwanag _______________10. mataas – matangkad Pagsasanay 29

37 Ika tatlumpu’t apat na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Lagyan ng tsek (√) ang loob ng kahon kung ang dalawang salita ay may magkasalungat na kahulugan at ekis (x) kung ang dalawang salita ay magkasingkahulugan. malinis – marumi maalaga - maaruga masipag – tamad mabilis - matulin matigas - malambot kahali-halina – kaakit-akit payapa - tahimik matalas - mapurol mataba - mapayat matipid - masinop Pagsasanay 30

38 Ika tatlumpu’t limang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Pagtambalin ang dalawang salita Panuto: Pagdugtungin ng guhit ang dalawang salitang may magkasalungat na kahulugan mula sa hanay A patungo sa hanay B. A B 1. malamig a. pangit 2. tunay b. mainit 3. mataas c. malungkot 4. maganda d. mababa 5. masaya e. peke Pagsasanay 31

39 Ika tatlumpu’t limang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ B. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. 1. Malawak ang palaruan sa aming plasa. (malapad, maikli, mataba) 2. Kaaya-ayang mamasyal sa mga palaruan. (malungkot, maganda, tamad) 3. Masiglang nagtatakbuhan ang kabataan. (mahina, mabagal, maliksi) 4. Bughaw ang kulay ng ulap sa langit. (asul, pula, dilaw) 5. Tunay na masayang mamasyal sa ating plasa. (malamig, totoo, maliit) Pagsasanay 32

40 Ika tatlumpu’t limang Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ C. Basahin at unawain ang maikling kuwento. Sagutin ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. Kahit saan ay pinag-uusapan ang pabago-bagong klima. Sa tindi ng init, maraming halaman ang nalalanta. Maraming tao ang nagkakasakit. Hindi lamang ang sobrang init ang pinagtatakhan ng mga tao. Kung panahon ng tag-ulan, maraming lugar ang binabaha. Maraming ari-arian ang nasisira. Maraming tao ang namamatay. May mga lupang gumuguho. Sino ang dapat sisihin? Tayo bang mga tao? O sadyang nagbabago na ang panahon. Maraming katanungan ang nasa ating isipan. Huwag nating kalilimutang ito ang ating tirahan, kaya atin itong pangalagaan. Mahalin natin ang mga likas na yamang bigay sa atin ng Lumikha. Pagsasanay 33

41 Mga tanong: 1. Ano ang palaging pinag-uusapan ng mga tao? a. takbo ng panahon b. pamumuhay ng mga tao c. ang pag-aaral 2. Ano ang mangyayari kapag sobra ang init ng panahon? a. mabilis lumago ang mga halaman b. marami ang naglalaro sa palaruan c. nalalanta ang mga halaman 3. Ano ang nangyayari kapag may baha? a. marami ang naliligo b. masayang naliligo sa baha ang mga bata c. may mga namamatay 4. Sa anong paraan ninyo mapapangalagaan ang ating tirahan? a. palaging makinig ng balita b. huwag putulin ang mga punongkahoy at iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga ilog at daluyan ng tubig c. maglaro araw-araw

42 Ika tatlumpu’t anim na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Basahin ang mga pangungusap. Sipiin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap 1. Palaging pumupunta si Tina sa palengke. 2. Nakalagay sa basket ang kanyang mga pinamili. 3. Alas-otso na ng umaga nang siya ay maka- uwi. 4. Agad-agad iniluto ni Tina ang kanyang pinamiling gulay. 5. Maingat niyang isinalin ang mga nalutong gulay sa malaking mangkok. B. Sumulat ng pangungusap gamit ang sumusunod na pang-abay. 1. tuwing Pasko ______________________________ 2. patakbo __________________________________ 3. nasa bukid ________________________________ 4. sa likod-bahay_____________________________ 5. sa makalawa ______________________________ Pagsasanay 34

43 Ika tatlumpu’t pitong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Bilugan ang mga salitang pang-abay. 1. Bukas pa ako pupuntang Lucena. 2. Maganda ang boses ni Mona. 3. Nawala ang bola sa madamong lugar ng plasa. 4. Bakit maliliit ang dala niyang mangga? 5. Isa-isang pumasok ang mga bibe sa kulungan . B. Gamitin ang mga salitang pang-abay sa pangungusap. 1. dagdagan pa_______________________________ 2. mamaya na ________________________________ 3 kahapon ___________________________________ 4. walang ibinigay_____________________________ 5. bukas_______________________________________ Pagsasanay 35

44 Ika tatlumpu’t pitong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ A.Gamitin ang mga pang-abay na nasa loob ng kahon upang mabuo ang pangungusap. Bukas, _________ pa ay pupunta na sa bukid si tatay. Maraming gulay doon. Mangunguha siya ng kalabasa, talong, sitaw, okra, at labanos. Sa palengke, ____________ bumili ang kanyang mga suki. ________ ubos ang kanyang tindang gulay, kaya __________ siyang nakakauwi. Pagsasanay 36 madilim-dilim mahirap nag-uunahang palaging maaga makuha

45 Ika tatlumpu’t walong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang mga larawan at basahin nang maayos ang mga pangungusap. Kopyahin ang mga salitang pang-abay na ginamit sa pangungusap. 1. Nagpalipad ng saranggola si Lito kahapon. 2. Nagpunta sa palengke si Ana at ang kanyang nanay. 3. Ngayon ang kaarawan ni Tony. 4. May kambing sa ibabaw ng burol. 5. Natutulog ang aso sa ilalim ng puno. Pagsasanay 37

46 Ika tatlumpu’t walong Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Tingnan ang larawan. Piliin ang angkop na pang- abay. Pagkatapos gamitin ito sa pangungusap. 1. a. sa bukid b. sa bahay c. sa kusina 2. a. sa plasa b. sa tindahan c. sa paaralan 3. a. sa duyan b. sa mesa c. sa garahe 4. a. sa kusina b. sa kuwarto c. sa hardin 5. a. sa basket b. sa bag c. sa kahon Pagsasanay 38

47 Ika tatlumpu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin ang mga pangungusap. Lagyan ng tsek (√) ang unahan ng pangungusap kapag ang salitang may guhit ay pang-abay at lagyan ng ekis (X) kung hindi. 1. Maaga pa nang itinayo ng mga tao ang bakod ng kanilang bahay. 2. Mabilis na nilinisan ng mga tao ang kanal. 3. Agad-agad na inayos ang mga natanggal na bubong. 4. Tuwang -tuwa ang mga tao sa nangyari. 5. Dinadala sa pagamutan ang mga nasugatan. 6. Nakalagay sa first aid kit ang mga gamot. 7. Buong araw umulan nang malakas. 8. Wala sina nanay at tatay sa bahay. 9. Iwasang lumabas ng bahay kapag may bagyo. 10. Takot si Karen sa kidlat at kulog. Pagsasanay 39

48 Ika tatlumpu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Sumulat ng kuwento gamit ang mga salitang pang-abay ayon sa larawan. _______________________ Pamagat __________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Pagsasanay 40

49 Ika tatlumpu’t siyam na Linggo Pangalan:_______________________ Petsa: ________ Baitang: ____________________ Basahin at kopyahin ang mga pang-abay na nasa loob ng pangungusap. 1. Bumaha sa likod ng bahay nina Lita at Oscar. 2. Mabilis tumaas ang tubig-baha. 3. Malakas ang hangin kahapon. 4. Dinala sa ospital ang mga biktima ng baha. 5. Mabilis na lumikas ang mga biktima ng bagyo Pagsasanay 41

ISBN: ___________ Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum Development Division 2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA) Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347 E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASE ...

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4) Learning materials / modules in Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP) Grade 1 Quarter 3 ...
Read more

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE BASED ...

information about k to 12 grade 1 learning material in mother tongue based ... k to 12 grade 1 learning material in mother tongue base (q3-q4) education.
Read more

K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter ...

K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 ... K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN Mother Tongue Based ... K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MOTHER TONGUE ...
Read more

DepEd K-12 Learner's Materials in MTB-MLE Tagalog (Grade 1)

Mother Tongue; MTB-MLE; Tagalog; Public; Download here: DepEd K-12 Learner's Materials in MTB-MLE Tagalog (Grade 1 ... Does good teaching equal good learning?
Read more

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4)

... Grade Education ... K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS (Q3-Q4) Tweet. Information about K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS ...
Read more

K TO 12 CURRICULUM | Elementary Education Division, DepEd-NCR

... the assessment and rating of learning outcomes under the k to 12 basic ... the k to 12 curriculum: k to 12 ... k to 12 teacher’s guide; grade 1 title ...
Read more