K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)

33 %
67 %
Information about K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
Education

Published on March 11, 2014

Author: lhoralight

Source: slideshare.net

Description

Learning materials / modules in Araling Panlipunan Quarter 3 and 4

1 Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4) Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

1 Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4) Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas PAG-AARI NG PAMAHALAAN HINDI IPINAGBIBILI INILAAN PARA SA Distrito/ Paaralan: ____________________________________ Dibisyon: _____________________________________________ Unang Taon ng Paggamit: _______________________________ Pinagkunan ng Pondo (pati taon):________________________

ii Araling Panlipunan– Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: Tagalog Unang Edisyon, 2012 ISBN: Tagalog Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2 nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Mga Consultant: Maria Serena I. Diokno, PhD. at Marie Yvette Concepcion-Alcazar Mga Manunulat: Maria Vanessa P. Lusung-Oyzon at Czarina B. Agcaoili Mga Tagasuri: Haydee Alipustain, Thea Joy G. Manalo, Rodel C. Sampang, Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas Mga Tagasalin: Agnes G. Rolle, Nida C. Santos, Flora R. Matic, Elvira E. Seguerra, Grace U. Salvatus Gumuhit ng mga Larawan: Erica Villanueva, Eric S. de Guia, Erich D. Garcia, at Jayson R. Gaduena Mga Naglayout: Allan R. Thomas, Ma.Theresa M. Castro Encoder: Earl John V. Lee

iii TALAAN NG MGA NILALAMAN YUNIT 3: Ang Aking Paaralan Aralin 1: Pagkilala sa Paaralang Aking Kinabibilangan…………………………………………… 2 Aralin 1.1: Ang Pagkilala sa Aking Paaralan............. 3 Aralin 1.2: Ang Papel na Ginagampanan ng Paaralan sa Aking Buhay…………………………………..…… 6 Aralin 2: Ang Kuwento ng Aking Paaralan …………….. 9 Aralin 2.1: Ang mga Bagay na Nagbago at Di Nagbago sa Aking Paaralan ..................................... 10 Aralin 3: Ang mga Gawaing Dapat Kong Gawin Habang nasa Paaralan ……………………………………...…… 13 Aralin 3.1: Ang Aking mga Gawain sa Paaralan…… 14 Aralin 3.2: Ang Aking mga Tungkulin sa Paaralan..... 17 Aralin 4: Ang Pagsunod sa mga Alituntunin sa Aking Silid- Aralan........................................................................... 24 Aralin 4.1: Ang mga Alituntunin sa Aking Silid-Aralan… 25 Aralin 5: Ang Aking Pagpapahalaga sa Aking Paaralan... 29 Aralin 5.1: Ang Kahalagahan ng Aking Paaralan……… 30 YUNIT 4: Ako at ang Aking Kapaligiran Aralin 1: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan ……… 38 Aralin 1.1: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansiya …………………………………………………. 39 Aralin 1.2: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Direksiyon ..................................................................... 43 Aralin 1.3: Ang Aking Nagawang Mapa…………… 47 Aralin 1.4: Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong Paaralan…………………………………… 55 Aralin 2: Pangangalaga ng Aking Kapaligiran ............. 62 Aralin 2.1: Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa Aking Paaralan........................................................ 63 Aralin 2.2: Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng Kalinisan ng Aking Paaralan........ 68

1 Yunit 3: ANG AKING PAARALAN Panimula Mga Layunin: Matapos ang pag-aaral ng Yunit 3, inaasahang magagawa mo ang sumusunod: 1. naipakikilala ang iyong paaralan; 2. nailalarawan ang pisikal na kapaligiran ng paaralan; 3. nasasabi ang mabuting nagagawa ng paaralan para sa iyo; 4. nasasabi ang konsepto ng pagbabago at pagpapatuloy batay sa kuwento ng paaralan; 5. nasasabi ang mga dapat gawin ng isang mag- aaral; 6. nakatutupad sa mga alituntunin ng silid-aralan; at 7. napahahalagahan ang iyong paaralan.

2 Aralin 1: Pagkilala sa Paaralang Aking Kinabibilangan Panimula

3 Aralin 1.1: Ang Pagkilala sa Aking Paaralan Pag-isipan Anong mahahalagang impormasyon ang masasabi mo sa iyong paaralan? Gawain 1 Itanong sa inyong punong-guro ang sumusunod: 1. Ano ang pangalan ng ating paaralan? 2. Bakit ito ang pangalan ng ating paaralan? 3. Kailan itinayo ang ating paaralan? 4. Saan ito matatagpuan? 5. Sino-sino ang bumubuo sa ating paaralan?

4 Gawain 2 Iguhit ang iyong paaralan sa loob ng kahon sa ibaba. Gawing makulay ang iyong iginuhit.

5 Tandaan: Mahalagang makilala mo ang paaralang iyong pinapasukan. Ito ang nagsisilbing pangalawa mong tahanan. Gawain 3 Buuin ang graphic organizer sa ibaba upang maipakita ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Taon ng Pagkakata- tag Lokasyon ng Paaralan Paaralan Mga Taong Bumubuo sa Paaralan Pangalan ng Paaralan

6 Aralin 1.2: Ang Papel na Ginagampanan ng Paaralan sa Aking Buhay Pag-isipan Ano ang mabuting nagagawa ng paaralan para sa iyo? Gawain 1 Makinig sa kuwentong babasahin ng iyong guro na pinamagatang “Celia Studious and Conrad Cat” ni Regina S. Fernandez. Saan pumupunta si Celia araw-araw? Ano-ano ang ginagawa ni Conrad para hikayatin si Celia na huwag nang pumasok sa paaralan? Bakit hindi nahihikayat ni Conrad si Celia na lumiban sa pagpasok sa paaralan?

7 Ano ang natuklasan ni Conrad sa paaralan ni Celia? Ano-ano ang masayang karanasan ni Celia sa kaniyang paaralan? Ano kaya ang naramdaman ni Conrad noong siya ay napasama sa paaralan ni Celia? Bakit ito ang kaniyang naramdaman? Kung ikaw si Conrad, sasama ka pa ba kay Celia sa paaralan? Bakit? Gawain 2 Ano ang iyong masasayang karanasan sa paaralan? Pumili ng tatlong masayang karanasan at iguhit ito sa loob ng mga bilog. Ang Masasayang Karanasan ko sa Paaralan

8 Gawain 3 Nakaguhit dito ang mga ginagawa at natutuhan ni Celia sa paaralan. Subukin mong iguhit sa kabilang kahon ang mga ginagawa at natututuhan mo sa iyong paaralan. Ang mga ginagawa at natututuhan ni Celia sa paaralan Ang mga ginagawa at natututuhan ko sa aking paaralan Tandaan: Ang paaralan ay isang lugar na marami kang makikilalang bagong kaibigan na iyong makakalaro, makakasama sa pagbabasa, pagsusulat, pagguhit, at iba pang mga gawain para matuto. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng paaralan sa iyong buhay.

9 Aralin 2: Ang Kuwento ng Aking Paaralan Panimula

10 Aralin 2.1: Ang mga Bagay na Nagbago at Di Nagbago sa Aking Paaralan Pag-isipan Ano ang mga bagay na nagbago at di nagbago sa aking paaralan? Gawain 1 Tanungin ang bisitang inanyayahan ng iyong guro tungkol sa pinagmulan ng iyong paaralan. Narito ang maaaring itanong sa inyong bisita: Ano po ba ang hitsura ng aming paaralan noong itinatag ito? Nagbago po ba ang laki o sukat nito? Mas marami po ba ang mga mag-aaral na unang pumasok sa aming paaralan kung ikukumpara sa bilang ng mga mag-aaral sa aming paaralan ngayon? May uniporme po ba sila? Ano po ang mga itinuturo ng mga guro? Ano-ano pa po ang nagbago rito?

11 Gawain 2 Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Subukin ninyo ng iyong mga kapangkat na punan ng impormasyon ang tsart na makikita sa ibaba. Ngayon Noon Pangalan ng paaralan Lokasyon ng paaralan Laki o lawak ng paaralan Mga kasapi ng paaralan Bilang ng mga mag-aaral Uniporme ng mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan Mga itinuturo sa paaralan Batay sa mga impormasyong inyong nakuha at naisulat, ano ang mga bagay na nagbago at di nagbago.

12 Gawain 3 Iguhit ang iyong paaralan noon at ngayon sa mga kahong nasa ibaba. Ang Aking Paaralan Noon Ang Aking Paaralan Ngayon Tandaan: May mga bagay na nagbabago at may mga bagay na nagpatuloy o hindi nagbago sa iyong paaralan. Ang mga desiyon o pagpapasya ng mga kasapi ng isang paaralan ang nagdudulot ng mga pagbabago o pagpapatuloy.

13 Aralin 3: Ang mga Gawaing Dapat Kong Gawin Habang Nasa Paaralan Panimula

14 Aralin 3.1: Ang Aking mga Gawain sa Paaralan Pag-isipan Ano-ano ang iyong ginagawa sa paaralan? Gawain 1 Pagsunod-sunurin ang mga larawan ng mga gawain ng mga mag-aaral sa paaralan. Isulat ang bilang 1 sa loob ng bilog para sa pinakaunang gawain at 5 naman sa pinakahuling gawain. A. B. C. D. E.

15 Gawain 2 Gumawa ng timeline na nagpapakita ng iyong gawain sa iyong paaralan sa loob ng isang araw. Iguhit ang mga ito sa loob ng kahon. Kulayan ang iyong ginawa. Ang Aking mga Gawain sa Paaralan sa Loob ng Isang Araw Bago magsimula ang klase Habang nagtuturo ang aking Guro Oras ng pagkain o recess Bago mag- uwian ang klase

16 Gawain 3 Tingnan mo ang mga larawan. Kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng mga itinuturo ng iyong guro at natututuhan mo sa iyong paaralan. A. B. C. D. E. F. H. G. Maaari po ba akong makipaglaro kay Laya mamaya?

17 Aralin 3.2: Ang Aking mga Tungkulin sa Paaralan Pag-isipan Ano ang mga dapat mong gawin sa paaralan bilang isang mag-aaral? Gawain 1 Si Len ay isang mag-aaral sa Baitang 1. Ano sa palagay mo ang mga dapat gawin ni Len sa paaralang kaniyang pinapasukan. Suriin ang mga larawan at bilugan ang nagpapakita ng mga tungkulin o mga dapat gawin ni Len bilang isang mag-aaral. A. B. C. Magandang umaga po Bb. Pablo.

18 A. C. B. Bakit ito ang mga larawang iyong binilugan? Ano ang mangyayari kapag ginawa ni Len ang mga gawaing iyong binilugan? Ano naman ang mangyayari kapag ginawa ni Len ang mga gawaing hindi mo binilugan?

19 Gawain 2 Makikita sa tsart ang iba’t ibang tungkulin ng mag- aaral sa paaralan. Alin sa mga ito ang ginagawa mo sa bawat araw? Lagyan ito ng tsek () . Mga Tungkulin ng Mag-aaral Mga Araw na May Pasok Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Pumapasok sa paaralan sa wastong oras Nakikinig sa guro habang siya ay nagtuturo Tinatapos ang mga gawaing ipinagagawa ng guro sa klase

20 Mga Tungkulin ng Mag-aaral Mga Araw na May Pasok Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Inililigpit ang pinagkainan matapos ang recess Itinatapon ang basura sa basurahan. Ginagawa ang takdang- aralin Marami ka bang nailagay na tsek sa tsart? Ano ang iyong naramdaman matapos mong malagyan ng tsek ang mga tungkuling nagagawa mo bilang mag-aaral? Sa iyong palagay, bakit mahalagang gawin mo ang iyong mga tungkulin sa paaralan?

21 Gawain 3 Tingnan at suriin ang mga larawan sa letrang A at letrang B. Subukin mong iguhit sa loob ng kahon kung ano ang posibleng mangyari sa huling bahagi ng ipinakikitang sitwasyon. A 1 2 3 4 Tahimik siyang umupo sa kaniyang upuan at nakinig sa kaniyang guro habang nagtuturo Nagbigay ng pagsusulit ang kaniyang guro Pumasok si Jun sa kanilang silid- aralan

22 B 1 2 3 4 Oras ng recess ng klase ni Mimay. Masayang kumain si Mimay kasama ng kaniyang mga kaibigan. Nang magsisimula na muli ang klase, itinapon nina Mimay sa sahig ang kanilang pinagkainan ?

23 Alin sa dalawang pangkat ng mga larawan ang nagpapakita ng paggawa sa tungkulin ng isang mag-aaral, letrang A o letrang B? Bakit ang iyong iginuhit ang napili mong huling pangyayari sa ipinakitang sitwasyon? Bakit mahalagang gawin ng mga mag-aaral ang kanilang mga tungkulin? Tandaan: Mayroon kang iba’t ibang tungkulin sa paaralan. Mahalagang gawin mo ang iyong mga tungkulin bilang mag-aaral upang mapanatili ang kaayusan sa iyong paaralan. Makatutulong din ito upang mapabuti ang iyong pag-aaral.

24 Aralin 4: Ang Pagsunod sa mga Alituntunin sa Aking Silid-Aralan Panimula

25 Aralin 4.1: Ang mga Alituntunin sa Aking Silid-Aralan Pag-isipan Anong mga alituntunin ang ipinatutupad sa inyong silid-aralan? Gawain 1 Bilang isang klase, bumuo ng isang graphic organizer na nagpapakita ng iba’t ibang alituntunin na ipinatutupad sa loob ng inyong silid-aralan. Bago magsimula ang klase Habang nagkaklase Tuwing recess Bago mag- uwian Gawain 2 Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Ano kaya ang mangyayari o magiging bunga kapag ginawa mo ang mga ito? Isulat sa nakalaang bahagi ng graphic organizer ang iyong sagot sa bawat sitwasyon.

26 B. Nakikipag- kuwentuhan ka sa iyong katabi habang nagtuturo ang iyong guro. C.Isinisigaw mo ang iyong sagot kahit hindi ka pa tinatawag ng iyong guro para sumagot. D. Pumipila nang maayos E. Hindi nagpapasa ng takdang- aralin sa napagkasunduang araw ng pasahan. F. Tinatapos ang gawaing ipinagagawa ng guro sa takdang oras/araw ng pasahan. A. Tahimik na hinihintay ang iyong guro bago magsimula ang klase.

27 Gawain 3 Balikan ang inyong ginawang graphic organizer. Sa iyong palagay, alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin ng inyong silid-aralan? Alin naman sa mga ito ang nagpapakita ng hindi pagsunod sa mga alituntunin? Isulat ang letra ng sitwasyon sa loob ng angkop na kahon. Ano ang nagiging bunga ng pagsunod sa alituntunin? Ano naman ang naging bunga ng hindi pagsunod sa alituntunin? Sa iyong palagay, bakit mahalagang sundin ang mga alituntunin? Pagsunod sa Alituntunin Hindi Pagsunod sa Alituntunin

28 May iba ka pa bang naiisip na alituntunin na maipatutupad para sa ikabubuti ng inyong samahan sa silid-aralan? Tandaan: May iba’t ibang alituntuning ipinatutupad sa inyong silid- aralan. Mahalagang sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa paaralan. Makabubuti rin ang mga ito sa pagpapanatili ng mabuting samahan ninyo ng iyong mga kamag-aral at ng inyong guro.

29 Aralin 5: Ang Aking Pagpapahalaga sa Aking Paaralan Panimula

30 Aralin 5.1: Ang Kahalagahan ng Aking Paaralan Pag-isipan Bakit mahalaga ang iyong paaralan? Gawain 1 Sabay-sabay ninyong awitin o bigkasin ang “Bata pa Ako” na sinulat ni Julia Abueva. Bata Pa Ako Di ka ba nagtataka Ako'y nasa lansangan At ikaw ay nasa sasakyan Papuntang paaralan Makatapos kaya ako Kahit mga libro'y pinaglumaan mo Pangarap lang ba Pagka't mahirap lang ako Pwede bang sumali sa inyong laro Kahit kunwa-kunwaring nag-aaral din ako Dala ba ng tadhana na tayo'y magkaiba Sana balang araw maging tulad din kita

31 Ano ang nararamdaman mo habang inaawit o binibigkas ninyo ang nilalaman ng “Bata pa Ako”? Ano sa iyong palagay ang karanasan ng bata sa inyong inawit o binasa? Nag-aaral kaya siya? Ano-ano kaya ang mayroon ka ngayon na wala siya? Ano kaya ang nagagawa mo ngayon na gusto rin niyang magawa o maranasan? Paano bang sumulat, magbasa ng gaya mo Bata alam mo ba, na bata rin ako? Musmos pa rin ako, Di lang napapansin Magulang at kapatid, Nakaasa sa akin Bata sino ba Ang nagtuturo't gumagabay sa'yo May pag-asa pa bang Maturuan din nya ako Sa lahat ng inaasam Isa ang pinakagusto Na sana'y pagtanda natin Wala ng batang tulad ko Mula sa : http://www.elyrics.net/read/j/julia-abueva-lyrics/bata-pa-ako-lyrics.html

32 Gawain 2 Ano kaya ang mangyayari sa isang bata sa kaniyang pagtanda kung hindi man lamang siya makapag-aral sa isang paaralan? Alin sa mga larawan sa ibaba ang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong nakapag-aral? Alin naman ang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong hindi nakapag-aral? Lagyan ng arrow ( ) papunta sa larawan ng paaralan ang mga larawang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong nakapag-aral. Tingnan mo ang halimbawa. Nilagyan ng arrow ang larawan ng guro papunta sa larawan ng paaralan.

33 Gawain 3 Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng iyong paaralan. Sa tulong ng guro o magulang o tagapag-alaga, punan ang patlang na nagpapahayag kung bakit mahalaga sa iyo ang iyong paaralan. Mahalaga ang aking paaralan dahil_________ ______________________________________________ ______________________________________________ Tandaan: Mahalaga ang paaralan sa buhay ng batang tulad mo. Sa tulong ng paaralan, mapapaunlad mo ang iyong mga angking kakayahan at mga kaalaman. Malaki ang pag-asa mong mapaunlad ang iyong buhay kung pumapasok ka at nag-aaral nang mabuti sa isang paaralan.

34 Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan Panuto. Makinig sa babasahin ng guro. Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong sagot. Nagamit ko ang mga kasanayang ito: 1. Nasunod ko ang mga panuto. 2. Nagamit ko ang aking mga kasanayan sa sining. 3. Nagbahagi ako ng aking kuwento sa aking kamag-aral. 4. Nakinig ako sa kuwento ng aking guro. 5. Nakinig ako sa kuwento ng aking kaklase. 6. Nasuri ko ang iba’t ibang bagay. 7. Nakapaghambing ako ng iba’t ibang bagay. 8. Natukoy ko ang mga bagay na nanatili at nagbago sa aking paaralan. 9. Nakapag-isip ako ng maaaring mangyari sa isang sitwasyon . 10. Napahalagahan ko ang aking paaralang kinabibilangan. Mag-aaral Guro

35 Nagawa ko ang mga bagay na ito: 1. Nasabi ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan. 2. Natukoy ko ang iba’t ibang kasapi ng paaralan. 3. Nakagawa ako ng isang panayam. 4. Nakaguhit ako ng iba’t ibang larawan. 5. Nakabuo ako ng timeline. 6. Nakagawa ako ng graphic organizer. 7. Nakaawit ako ng isang awitin. 8. Nakabigkas ako ng isang tula. 9. Nasuri ko ang isang awit o tula. 10. Naipagmalaki ko ang aking paaralan. Mag-aaral Guro

36 Naipahahayag ko ang mga ito: 1. Natutuhan ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan. 2. Natutuhan ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan. 3. Natutuhan ko na may iba’t ibang kasapi na bumubuo sa aking paaralan . 4. Natutuhan ko na may mga bagay na nanatili at nagbago sa aking paaralan. 5. Natutuhan ko ang kahalagahan ng mga alituntuning ipinatutupad sa aking paaralan. 6. Natutuhan ko ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang mag-aaral. 7. Natutuhan kong pahalagahan ang aking pag-aaral at paaralan. Komento ng iyong guro ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________. Mag-aaral Guro

37 Yunit 4: AKO AT ANG UGNAYAN NG AKING PAMILYA AT PAARALAN Panimula Mga Layunin: Matapos ang pag-aaral ng Yunit 4, inaasahang magagawa mo ang sumusunod: 1. natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at malayo; 2. naituturo ang direksiyon tulad ng kanan at kaliwa, likod at harapan, at iba pa; 3. natutukoy ang paraan ng pag-uugnayan at pagtutulungan ng pamilya at paaralan para sa kabutihan ng anak/mag-aaral; at 4. napahahalagahan ang ugnayan at pagtutulungan ng pamilya at paaralan.

38 Aralin 1: Ang Pisikal na Kapaligiran ng Aking Tahanan at Paaralan Panimula

39 Aralin 1.1: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansiya Pag-isipan Ano ang distansiya? Gawain 1 Bumuo ng pangkat na may tatlong kasapi. Magtakda ng letra sa bawat kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay letrang A, ang ikalawa ay letrang B at ang ikatlo ay letrang C. Pahawakan ninyo sa kasapi A ang dalawang taling ibinigay ng inyong guro. Ang kasapi B at kasapi C naman ang hahawak sa dulo ng magkabilang tali. Hawak ang dulo ng tali, sabihan ang kasapi B at kasapi C na lumayo sa kasapi A hanggang sa maunat ito. Kasapi A Ano ang napansin mong pagkakaiba ng dalawang tali? Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo? Aling tali ang hawak ng kasaping mas malapit? Kasapi C Kasapi B Ang lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay ay tumutukoy sa distansiya.

40 Gawain 2 Tingnan at suriin mo ang mga larawang nasa ibaba. Kulayan ang larawan na nagpapakita ng distansiyang malapit. A. Mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit? B. Mula sa bag, aling bagay ang mas malapit?

41 C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit? D. Mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit?

42 Gawain 3 Subukin mong sukatin ang distansiya ng mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay. Mga bagay Ilang hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay? A. A. pisara at mesa ng B. iyong guro C. B. pisara at upuan D. ng iyong guro C. pisara at pintuan E. D. pisara at iyong F. upuan Mula sa pisara, alin sa mga gamit ang nagpapakita ng distansiyang malapit? Alin sa mga gamit ang nagpapakita ng distansiyang malayo? Tandaan: Ang distansiya ay nagpapakita ng lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay.

43 Aralin 1.2: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Direksiyon Pag-isipan Nasaan ang iyong kanan, kaliwa, likod, at harapan? Gawain 1 Buksan ang iyong kwaderno sa magkatapat na malinis na pahina. Bakatin ang iyong kaliwang kamay sa unang pahina at bakatin ang iyong kanang kamay sa kabilang pahina. Gawain 2 Tingnan ang mga larawan ng iba’t ibang hayop sa ibaba. Itupi ng pahalang ang isang pahina ng iyong kwaderno kagaya ng nasa ibaba. Isulat ang bilang ng mga hayop na nakaharap sa kaliwa sa unang hanay. Isulat ang bilang ng mga hayop na nakaharap sa kanan sa ikalawang hanay.

44 Gawain 3 Awitin ang kantang “Kumusta ka?” at sundin ang kilos na gagawin ng iyong guro. Kumusta ka? Kumusta ka? Halina’t magsaya Pumalakpak, pumalakpak Ituro ang paa Padyak sa kanan Padyak sa kaliwa Umikot nang umikot at humanap ng iba 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

45 Gawain 4 Suriin ang larawan. Ano ang mga bagay na nasa harapan ng bata? Bilugan ang mga ito. Ano naman ang bagay na makikita sa kanyang likuran. Ikahon ang mga bagay na ito.

46 Gawain 5 Maglaro tayo. Bumuo ng dalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng kinatawan. Tatakpan ng inyong guro ang mata ng kinatawan ng inyong pangkat. Layunin ng laro na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan ng pangkat ang panyo na inilagay ng inyong guro sa isang bahagi ng inyong silid-aralan. Ang mga natitirang kasapi ang magbibigay ng direksiyon---kanan, kaliwa, harap at likod--- upang mapuntahan ng kinatawan ang kinalalagyan ng panyo. Ang grupong kinabibilangan ng kinatawan na pinakamabilis na makakakuha ng panyo ang siyang panalo. Tandaan: May iba’t ibang direksiyon tulad ng kanan, kaliwa, harapan, at likod na magagamit sa pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.

47 Aralin 1.3: Ang Mapa ng Aming Bahay Pag-isipan Ano ang mapa? Gawain 1 Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng isang lapis, isang aklat, isang pangkulay, at isang pirasong papel sa mesa o sahig. Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang inyong nakikita? Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay. Subuking ilarawan sa isang papel ang iyong napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit ng iba’t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.

48 Halimbawa: Kayo naman sa inyong grupo, ano ang inyong iginuhit? Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng mapa. Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinakikita nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito mula sa itaas. Idikit ang inyong ginawa sa isang bahagi ng silid-aralan.

49 Gawain 2 Balikan ang ipinakitang halimbawa ng mapa sa Gawain 1. Ipinakita rito ang iba’t ibang bagay tulad ng papel, lapis, aklat, at pangkulay. Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel, lapis, aklat, at pangkulay ay tinatawag na pananda. Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o kulay na ginamit sa mapa. Balikan ang mapang ginawa ng inyong pangkat. Subukin ninyong gumawa ng isang pananda ng inyong ginawang mapa. Pananda: aklat pambura lapis bag

50 Gawain 3 Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Pag- aralan ang itsura ng inyong silid-aralan at gumuhit ng mapa nito. Lagyan ito ng pananda. Ibahagi sa klase ang ginawa ninyong mapa. Magkakapareho ba ang ginawa ninyong mapa? Bakit o bakit hindi?

51 Gawain 4 Ilarawan mo ang iyong paaralan. Aling bahagi ng iyong paaralan ang paborito mo? Iguhit mo ito sa loob ng picture frame na nasa ibaba. Magpatulong sa guro o magulang upang sagutin ang mga sumusunod batay sa nagawang mapa: 1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid- aralan? 2. Anu-ano ang mga malalayo sa iyong silid- aralan?

52 Gawain 5 Ipinakikita sa ibaba ang mapa ng loob ng isang bahay. Ano-ano ang iyong nakikita? Subukin mong gumawa ng mapa ng loob ng inyong bahay. Tiyakin na lagyan ito ng pananda.

53 Gawain 6 Aling bahagi ng inyong tahanan ang paborito mo? Iguhit mo ito sa loob ng kahon at ipakita ang sumusunod: 1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito mo 2. ang pinto o bintana (kung mayroon) 3. mga kagamitang matatagpuan dito 4. iba pang mga detalye

54 Sa tulong ng iyong guro o magulang o tagapag- alaga, punan ang patlang sa ibaba. Paborito ko ang bahaging ito ng aming bahay dahil__________________________________________. Magpatulong sa guro o magulang upang sagutin ang mga sumusunod batay sa nagawang mapa: 1. Ano-ano ang mga bagay ang malapit sa pinto? 2. Ano-ano ang mga bagay ang malayo sa bintana (kung mayroon)? 3. Ano-ano ang mga bagay ang magkakalapit? 4. Ano-ano ang mga bagay ang magkakalayo? Tandaan: Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.

55 Aralin 1.4: Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong Paaralan Pag-isipan Ano- ano ang iyong nakikita mula sa inyong bahay patungong paaralan? Gawain 1 Sa loob ng bintana sa ibaba, iguhit ang iyong mga nakikita sa paligid ng inyong tahanan. Gawing makulay ang iyong gawain.

56 Gawain 2 Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan? Paano ka nakakarating sa iyong paaralan? Kulayan ang mga larawang tumutukoy sa mga paraan upang makarating ka sa iyong paaralan.

57 Gawain 3 Ano-ano ang nakikita mo sa daan patungo sa iyong paaralan? Kulayan ang mga larawang nakikita mo sa iyong dinaraanan tuwing pumupunta ka o pauwi mula sa paaralan. Pamilihan Mga puno Palaisdaan Simbahan Sementeryo Ospital

58 Ibang paaralan Mga gusali Bundok Ilog Istasyon ng Bumbero Istasyon ng Pulis Mga bahay

59 Gawain 4 Pagmasdan mo ang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng bahay ni Mimi at ng kaniyang paaralan. Ano-ano ang nadaraanan niya papunta sa kaniyang paaralan? Pananda: Bahay ni Mimi Bahay ng mga kaklase ni Mimi Simbahan Puno

60 Gawain 5 Gumawa ng mapa sa loob ng kahon na nagpapakita ng lokasyon ng inyong bahay at paaralan. Tiyaking maiguhit din ang mga nakikita sa dinaraanan mo papunta sa paaralan. Maglagay ng pananda. Gawing makulay ang iyong gawain.

61 Tingnan ang ginawa mong mapa. Magpatulong sa magulang o guro at sagutin ang mga sumusunod: Saan matatagpuan ang iyong paaralan, sa kaliwa o kanan ng inyong bahay? Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan? Malayo ba ang iyong bahay sa iyong paaralan? Bakit mo nasabi ito? Madali bang puntahan ang iyong paaralan? Tandaan: Nakatutulong ang mapa upang malaman mo ang daan patungo sa iyong mga pinupuntahan. May iba’t ibang paraan ng pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba pang lokasyon.

62 Aralin 2: Ang Pag-uugnayan at Pagtutulungan ng Aking Pamilya at Paaralan Panimula

63 Aralin 2.1: Ang Ugnayan ng Aking Pamilya at Paaralan Pag-isipan Bakit mahalagang magkaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan? Gawain 1 Pagmasdan ang dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba. Aling paaralan ang nais mong pasukan? Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang iyong sagot.

64 Gawain 2 Basahin ang sumusunod na sitwasyon at piliin ang maaring mangyari. Isulat ang napiling pangungusap sa iyong kwaderno. 1. Sa aming paaralan, bago mag-umpisa ang klase… a. Ang paligid ng aming paaralan ay malinis. b. Ang paligid ng aming paaralan ay marumi.

65 2. Nagpupulong ang mga mag-aaral upang mapanatiling malinis ang paaralan. a. Alam ng mga mag-aaral ang tamang pagtapon ng basura. b. Ang mga mag-aaral ay nagtatapon ng basura kahit saan. 3. Naglalaro ang mga mag-aaral sa mga halamanan ng paaralan. a. Wala nang makikitang halamanan ang paaralan. b. Namumulaklak at malulusog ang mga halaman sa halamanan ng paaralan. Oo, para mabawasan ang kalat sa paaralan. Mainam kung magkaroon tayo ng basurahan para sa iba’t ibang uri ng basura.

66 Gawain 3 Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan ng paaralan? Alin ang mga larawan na ginagawa ng kasapi ng paaralan na nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Tukuyin ang mga ito at sabihin sa mga kaklase.

67 Gawain 4 Pag-usapan ang mga pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran. Paano ito nakapagpapaganda ng inyong kapaligiran? Tandaan: Maraming paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng paaralan. Mahalaga ang mga gawaing tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng bawat isang mag-aaral.

68 Aralin 2.2: Ang Aking Pagpapahalaga sa Mabuting Ugnayan ng Aking Pamilya at Paaralan Pag-isipan Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga sa mabuting ugnayan ng iyong pamilya at paaralan? Gawain 1 Suriin ang iba’t ibang sitwasyon sa ibaba at iguhit ang iyong pakiramdam sa bawat pangyayari. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o isang papel. 1. 2. 3. 4.

69 Gawain 2 Pagmasdan at suriin ang mga larawan sa loob ng kahon. Iguhit sa pinakahuling kahon ang maaaring mangyari sa bawat sitwasyon. 1. 2. 3.

70 Gawain 3 Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari mong gawin upang mapabuti pa ang ugnayan ng iyong pamilya at paaralan? 1._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 2._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 3._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Tandaan: Nakatutulong sa iyo ang mabuting ugnayan ng iyong pamilya at paaralan. Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa pagpapatatag at pagpapabuti ng ugnayang ito.

71 Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan Panuto. Makinig sa babasahin ng guro. Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong sagot. Nagamit ko ang mga kasanayang ito: 1. Nasunod ko ang mga panuto. 2. Nagamit ko ang aking mga kasanayan sa sining. 3. Nakapaghambing ako ng iba’t ibang bagay. 4. Nagbahagi ako ng aking kuwento sa aking kamag-aral. 5. Tumulong ako sa pangkatang gawain. 6. Nakinig ako sa kuwento ng aking guro. 7. Nakinig ako sa kuwento ng aking kamag-aral. 8. Nasuri ko ang iba’t ibang bagay 9. Nakapag-isip ako ng maaaring sumunod na mangyayari sa isang sitwasyon. Mag-aaral Guro

72 Nagawa ko ang mga bagay na ito: 1. Naikumpara ko ang distansiyang malayo at malapit. 2. Natukoy ko ang direksiyong kaliwa, kanan, harap at likod. 3. Nakaguhit ako ng iba’t ibang larawan. 4. Nakagawa ako ng mapa. 5. Naitala ko ang mga dahilan ng ugnayan ng pamilya at paaralan. 10. Napahalagahan ko ang ugnayan ng aking pamilya at paaralan. 11. Nasabi ko ang iba’t ibang pagkakataon na nagkaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan. 12. Natukoy ko ang iba’t ibang gawaing nagtutulungan ang aking pamilya at paaralan. Mag-aaral Guro Mag-aaral Guro

73 Naipahahayag ko ang mga ito: 1. Natutuhan ko ang batayang konsepto ng distansiya at direksiyon. 2. Natutuhan ko ang batayang konsepto ng distansiya at direksiyon. 3. Natutuhan ko ang iba’t ibang gawaing nagkakaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan. 4. Natutuhan ko ang bahaging dapat kong gampanan upang mapatatag ang mabuting ugnayan g aking pamilya at paaralan. 5. Natutuhan kong pahalagahan ang mabuting ugnayan ng aking pamilya at paaralan. Komento ng iyong guro: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________. Mag-aaral Guro

ISBN: ___________ Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum Development Division 2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA) Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347 E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Grade 1 | Araling Panlipunan - Ang Aking Paaralan

K to 12 Grade level Ladder. ... Language Resource Type Actions; 1 : 4981 : Araling Panlipunan 1: ... Tagalog : Learning Materials: View: 2 : 5754 :
Read more

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN ...

... modules in araling panlipunan grade 1 ... k to 12 grade 1 learning material in araling ... 12 grade 1 learning material in arts (q3-q4) ...
Read more

Grade 4 | Araling Panlipunan - Ang Aking Bansa

K to 12 Grade level Ladder. Grade 4 | Araling Panlipunan ... An infographic material that contains safety reminders about earthquake.
Read more

K to 12 Curriculum Guide - Official Gazette of the ...

araling panlipunan (grade 1 to grade 7) january 31, ... k to 12 araling panlipunan ... i. learning area standard
Read more

K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN

... to 12 grade 7 learning module in araling panlipunan. ... k to 12 grade 1 learning material in araling ... 12 grade 1 learning material in music (q3-q4)
Read more

K To 12 Grade4 Learning Materials In Araling Panlipunan ...

... TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) 638 x 826 jpeg 80kB, To 12 Grade 4 ... K To 12 Grade4 Learning Materials In Araling ...
Read more

Grade 3 Araling Panlipunan Learning Material | Share The ...

K to 12 grade 1 learning material in araling panlipunan (q3-q4) 1. 1 kagamitan ng mag-aaral (quarters 3 & 4) kagawaran ng edukasyon republika ng pilipinas.
Read more