Judaism

67 %
33 %
Information about Judaism
Education

Published on March 9, 2014

Author: patrickpascual3557

Source: slideshare.net

Ang Tora o turo ay ang katawagan sa unang limang mga aklat ng Tanakh. Kinabibilangan ito ng: Bereshit (Henesis), Shemot(Eksodo), Vayikra (Lebiti ko), Bemidbar (Mga Bilang), at Devarim (Dyuteronomyo). Sinulat ni Moshe (Kastila: Moisés) ang Tora upang ipaalala sa mga Israelita ang mga batas na ibinigay sa kanila ng Diyos noong Shavu'ot. Binabasa ang isang kabahagi ng Tora tuwing umaga ng Shabat.

Si Moises ay isang mahalagang propeta sa Hudaismo, at pati na rin sa Kristiyanismo at Islam. SaTora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya, siya ang dakilang pinuno ng mga Hudyo sa paglikas nila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang nagdala ng batas ng Diyos sa mga tao ng Israel. Sa kalaunan, dinala ni Moises ang mga Israelita sa ilang o disyerto,patungo sa Canaan noong mga 1200 BK.Isa siyang inapo ni Levi. Namatay si Moses bago pa man narating o napasok ng mga Israelita ang Lupang Ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa Bagong Tipan ng Bibliya, nilarawan si Moises bilang isang matapat na pinuno na tumurong pausad patungo sa kapanahunan ni Kristong Hesus. Dating isang pangalang Ehipsiyo angMoises.

Ang unang rekord ng pangalang Israel (bilang ysrỉꜣr) ay umiiral sa Merneptah stele na itinayo para sa Paraon na Ehiptong si Merneptah c. 1209 BCE. Nakita ng mga arkeologo ang "Israel" na ito sa mga sentral na matataas na lupain bilang isang kultura at malamang ay politikal na entidad ngunit isa lamang pangkat etniko sa halip na isang organisadong estado. Ang mga ninuno ng mga Israelita ay maaaring kinabibilangan ng mga Semita na tumira sa Canaan at ang mga Taong Dagat. Ayon kay McNutt, "Malamang na ligtas na ipagpalagay na sa isang panahon noong Panahong Bakal I(ca. 1200 BCE), ang isang populasyon ay nagsimulang kumilala sa kanilang mga sarili bilang Israelita na nagtatangi ng sarili nito mula sa mga Cananeo gaya ng mga marka na pagbabawal ng pagpapakasal sa ibang lahi, isang pagbibigay diin sa kasaysayan at heneolohiya at relihiyon. Noong mga 1920, ang ideya ng pananakop ng mga Israelita sa Canaan ayon sa Aklat ni Josue ay hindi sinusuportahan ng rekord na arkeolohikal. Wala ring ebidensiya na ang mga Israelita ay nagmula sa Ehipto ayon sa Aklat ng Exodo. Ang mga Israelita ayon sa mga arkeologo ay mga katutubong Cananeo

Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko, kasama na ang Kristyanismo at Islam. Sa gayon, naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig. Ang kanilang naging SIMBOLO ay ang Bituin ni David; sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyangmay pitong sanga, na tinatawag na menora.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Judaism - Wikipedia, the free encyclopedia

Judaism (from Latin: Iudaismus, derived from Greek Ἰουδαϊσμός, originally from Hebrew יהודה, Yehudah, "Judah"; in Hebrew: יהדות ...
Read more

Judaismus – Wikipedia

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der frühchristlichen Ausrichtung. Für die falsche Übernahme des englischen „judaism“ siehe den Artikel Judentum.
Read more

Judaism 101

A traditional, observant Jew writes his encyclopedia about Judaism, to share his knowledge on practices, holidays, people and beliefs. For beginners ...
Read more

Judaism | religion | Britannica.com

Judaism, the religion of the Jews. It is the complex phenomenon of a total way of life for the Jewish people, comprising theology, law, and innumerable ...
Read more

Islamic–Jewish relations - Wikipedia, the free encyclopedia

Islamic–Jewish relations started in the 7th century AD with the origin and spread of Islam in the Arabian peninsula. The two religions share similar ...
Read more

dict.cc | Judaism | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für Judaism im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more

Judaism, Torah and Jewish Info - Chabad Lubavitch

Official homepage for worldwide Chabad-Lubavitch movement that promotes Judaism and provides daily Torah lectures and Jewish insights. Chabad-Lubavitch is ...
Read more

About Judaism: Its History, Traditions, People

Join About.com on a journey through the Torah, the life-altering bar mitzvah, the mystical hamsa, Jewish holidays, conversion to Judaism, and more.
Read more

Iudaism - Wikipedia

Iudaismul (din grecescul Ioudaïsmos, derivat din limba ebraică: יהודה, Yehudah, „Iuda”; în ebraică: יַהֲדוּת, Yahadut, caracterele ...
Read more