สไลด์การอบรม Joomla! 2.5

33 %
67 %
Information about สไลด์การอบรม Joomla! 2.5
How-to & DIY

Published on March 8, 2014

Author: chueachatchai

Source: slideshare.net

Description

Slide อบรม Joomla! 2.5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการ อบรม Joomla! 2.5 โดยคุณ พิศาล เชื้อชาติไชย บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. สามารถนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอความกรุณา อย่าลบ เครดิตของบริษัท ที่อยู่ใน Slide นี้

ÍอºบÃรÁมÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบ´ดŒŒÇวÂย www.colorpack.co.th

พิศาล เชื้อชาติไชย (บู) 
 Project Manager - ColorPack Creations Co., Ltd. ! www.facebook.com/ chueachatchai ! www.colorpack.co.th ! ! www.colorpack.co.th

·ท∙ÓำàเÇว็ºบàเ¾พÍอÍอÐะäไÃร ? ×ื่ www.colorpack.co.th

àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ·ท∙Õี·ท∙Óำ ่ ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น·ท∙Õี่´ดÕี ÍอÍอ¡กáแºบºบãใËหŒŒãใªชŒŒ§งÒา¹น¹น‹‹Òาàเªช×ื่Íอ¶ถ×ืÍอ www.colorpack.co.th

¡กÓำËห¹น´ด¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 1. คนกลุ่มไหนที่เราต้องการให้มาเว็บเรา ? 2. เมื่อมาแล้วเขาจะได้อะไรกลับไป ? 3. เมื่อมาแล้วอยากให้เขาจะทำอะไรกับเว็บเรา ? www.colorpack.co.th

Joomla! เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บ หรือ CMS (Content management system) ที่ เป็น Open Source ที่เขียนด้วยภาษา PHP และ ใช้ฐานข้อมูล MySQL

·ท∙ÓำäไÁมàเÅล×ืÍอ¡ก joomla! - ใช้ง่าย (ต้องเรียนรู้) - เปิดเผยโค้ด Open Source - รองรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ - ฟรี (ถ้าลงมือทำเอง) - ลิขสิทธิ์เป็นแบบ GNU/GPL www.colorpack.co.th

ãใ¤คÃรãใªชŒŒ Joomla! ºบŒŒÒา§ง www.colorpack.co.th

¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบäไ«ซµตâโ´ดÂย·ท∙Ñั่Çวäไ»ป 1. ¨จ´ดªช×ื่Íอâโ´ดàเÁม¹น (Domain Name) 2. àเªช‹‹Òา¾พ×ื้¹น·ท∙Õี่àเ¡ก็ºบàเÇว็ºบ (Hosting) 3. ÍอÍอ¡กáแºบºบàเÇว็ºบäไ«ซµต µตÒาÁมáแ¼ผ¹น§งÒา¹น 4. Upload àเÇว็ºบ¢ขÖึ้¹น hosting 5. »ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธàเÇว็ºบäไ«ซµตãใËหŒŒàเ»ปšš¹น·ท∙Õี่ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก 6. Update áแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาàเÇว็ºบäไ«ซµต www.colorpack.co.th

IP Address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ internet เช่น ! 203.146.102.112 203.150.3.242 192.168.1.1 10.107.1.1 www.colorpack.net

ªช×ื่Íอâโ´ดàเÁม¹น คือ ชื่อเรียกเสมือน เช่น www.webmaster.or.th เป็นชื่อโดเมนของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชื่อโดเมนนั้นมีความ สำคัญมาก เพราะบ่งบอกประเภทของหน่วยงาน และสถานที่จด ทะเบียนการใช้งาน www.colorpack.co.th

www.colorpack.co.th

Install Joomla! ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§ง¨จÙูÁมÅล‹‹Òา www.colorpack.co.th

www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th www.colorpack.net

Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

พิมพ์ /administrator Text www.colorpack.co.th

Joomla! Article Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ¹น×ื้ÍอËหÒา www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น คิด SiteMap สร้าง Category ตาม Sitemap ใส่เนื้อหาตาม Category www.colorpack.co.th สร้างเมนูเพื่อแสดง เนื้อหา ในCategory

Site Map Ëห¹นŒŒÒาáแÃร¡ก Category Sub Category Article ข่าวบันเทิง Home บทความ ข่าวกีฬา ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 ข่าวการเมือง ข่าว ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 ¢ข‹‹ÒาÇวºบÑั¹นàเ·ท∙Ôิ§ง1 คอมพิวเตอร์ ท่องเที่ยว ประกาศ ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1 ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1 ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1 www.colorpack.co.th ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม 1

www.colorpack.co.th

àเ¾พÔิ่Áม Category Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

àเ¾พÔิ่Áม àเ¹น×ื้ÍอËหÒา Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

àเ¾พÔิ่Áม link ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม Text www.colorpack.co.th

ãใÊส‹‹ÃรÙู»ปãใ¹นàเ¹น×ื้ÍอËหÒา Text www.colorpack.co.th

ãใÊส‹‹»ปØุ††ÁมÍอ‹‹Òา¹นµต‹‹Íอ Text www.colorpack.co.th

Joomla! Menu Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

àเÁม¹นÙู Text www.colorpack.co.th

Text www.colorpack.co.th

www.colorpack.net

ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ãใËหÁม‹‹ www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู äไ»ปËหÒา Category Text www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย Text www.colorpack.co.th www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.th

Joomla! Module Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรâโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th

Module Manager โมดูล ใน Joomla เปนต ัวต ัวแสดงผล บนหน้าเว็บ ็ มี 2 แบบ ! 1.โมดูลของ คอมโพเน้น
 ! 2.โมดูล ทีแสดงผลได้ดวยต ัวอง < ้ www.colorpack.co.th

Module Manager โมดูลของ คอมโพเน้น
 ! ั โมดูลประเภทนีB จะอาศยข้อมูลจาก คอมโพเน้นมาแสดงผล หากคอมโพเน้นไม่มขอมูล โมดูลก็ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ ี ้ ต ัวอย่าง ! B โมดูล แสดงเนือหาล่าสุด จะนําข้อมูลจาก Component Content มาแสดง
 ! โมดูล แสดงเมนู จะนําข้อมูลจาก Component Menu มา แสดง
 ! โมดูล แสดงกระทูลาสุด จะนําข้อมูลจาก Component ้ ่ Webboard มาแสดง
 www.colorpack.co.th

Module Manager โมดูลของทีแสดงผลด้วยต ัวเอง
 < ! ่ โมดูลประเภทนีB จะสามารถแสดงผลได้ดวยต ัวเอง เชน ้ ! ํ โมดูล แสดงราคาน้าม ัน เปนโมดูลทีแสดงผลโดยการดึงหน้า ็ < ํ ํ ราคาน้าม ันมาจากเว็บบริษ ัทน้าม ัน ! โมดูล Custom HTML เป็นโมดูลที<เรา ใส่ข้อความรูปภาพลง ไปในโมดูลได้เลย
 ! ! www.colorpack.co.th

Module Manager www.colorpack.co.th

New Module www.colorpack.co.th

New Module www.colorpack.co.th

New Module 1 ส่วนของ Toolbar 2 3 ส่วนรายละเอียดโมดูล ส่วนการตั้งค่าแสดงผล 4 www.colorpack.co.th ส่วนของการกำหนด เชื่อมโยงเมนู

New Module 1 2 3 ชื่อของโมดูล ตั้งค่าแสดงชื่อโมดูล เลือกตำแหน่งที่จะ แสดงโมดูล 4 สถานะของโมดูล 5 www.colorpack.co.th ตั้งค่าสิทธิการเข้าถึง โมดูล

New Module ส่วนการตั้งค่าแสดงผล ! ส่วนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า แต่ละโมดูลไม่ เหมือนกัน ต้องศึกาาวิธิการตั้งค่าของ แต่ละโมดูล 1. 2. 3. 4. 5. www.colorpack.co.th àเÅล×ืÍอ¡ก Category ·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒâโÁม´ดÙูÅล´ดÖึ§งÁมÒาáแÊส´ด§ง ¨จÓำ¹นÇว¹นàเ¹น×ื้ÍอËหÒา·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒáแÊส´ด§ง áแÊส´ด§งàเ¹น×ื้ÍอËหÒา·ท∙Õี่àเ»ปšš¹น Featured ËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒáแÊส´ด§ง ¼ผÙูŒŒàเ¢ขÕีÂย¹น·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒáแÊส´ด§ง

New Module ส่วนของการกำหนดเชื่อมโยงเมนู ! ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าให้โมดูล ไปแสดงที่ เมนูไหนบ้าง On All Page คือ แสดงทุกหน้า No Page คือไม่แสดง Only on the pages selected คือ เฉพาะหน้าทีเลือก < On all pages except those selected คือ แสดง หน้าทีไม่ได้เลือก < ! www.colorpack.co.th

Module Position คือ ตําแหน่งต่างๆบนแทมเพลต โดย ื< ชอของตําแหน่งจะแตกต่างก ันไป แล้ว แต่คนทําแทมเพลต
 1 ตําแหน่ง สามารถวางได้หลายโมดูล www.colorpack.co.th

Module Position www.colorpack.co.th

àเÃรÕีÂย¡ก´ดÙู Module Position www.colorpack.co.th

àเÃรÕีÂย¡ก´ดÙู Module Position www.colorpack.co.th

àเÃรÕีÂย¡ก´ดÙู Module Position www.colorpack.co.th

www.colorpack.co.th

User Viewing Access Levels www.colorpack.co.th

User Viewing Access Levels Access คือการจำกัดการเข้าถึง Public = ทุกคน Registered = เฉพาะสมาชิก Special = ผู้มีหน้าที่ www.colorpack.co.th

User Group ¡กÅลØุ‹‹Áม Special ¡กÅลØุ‹‹Áม·ท∙Óำ§งÒา¹นÊส‹‹Çว¹นËหÅลÑั§งºบŒŒÒา¹น ้ Manager = สามารถเข้าหล ังบ้านได้ แต่ไม่สามารถใชงาน คอมโพเน้นได้ Administrator = สามารถเข้าหล ังบ้านทํางานได้ทกอย่าง ุ ยกเว้น Global Configuration ¡กÅลØุ‹‹Áม·ท∙Óำ§งÒา¹นËห¹นŒŒÒาàเÇว็ºบ Author = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของต ัวเอง ได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ Editor = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของคนอืน < ได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ Publisher = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของ คนอืนได้ สามารถเผยแพร่ บทความได้ < www.colorpack.co.th

User Manager User Manager เป็นส่วนของการ จัดการสมาชิก จะแสดงรายชื่อสมาชิก ทั้งหมด และสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้ จากที่นี่ www.colorpack.co.th

User Manager 1 2 สมาชิกยังไม่เปิดใช้งาน สมาชิกยังไม่ยืนยันตัวตน 3 4 www.colorpack.co.th แสดงกลุ่มที่สังกัด ปุ่มสร้างสมาชิกใหม่

User Manager www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu ที่ Menu Manager เป็นการเพิ่ม กลุ่มเมนูใหม่ นอกเหนือจาก MainMenu www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu 1 2 3 www.colorpack.co.th ชื่อของกลุ่มเมนู ชื่อชนิดของเมนู รายละเอียด

ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu จะเห็นว่าเรามีกลุ่มเมนูใหม่ขึ้นมา แล้ว www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu เมนู แก้ไข้ข้อมูลส่วนตัว จะแสดงก็ ต่อเมื่อ สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ แล้ว www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu เมนู เขียนบทความ จะแสดงก็ต่อ เมื่อ สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ เป็นสมาชิกระดับ Special www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§ง User Menu 1 ชื่อเมนู 2 Access ของเมนู 3 www.colorpack.co.th ชนิดของเมนู

ÊสÃรŒŒÒา§ง Module User Menu ที่Module Manager คลิ๊ก New เลือกชนิดโมดูล Menu www.colorpack.co.th

ÊสÃรŒŒÒา§ง Module User Menu โมดูลเมนูสมาชิก จะแสดง เฉพาะ ที่ Login (3) แล้ว และ ดึงเมนู User Menu มาแสดง (4) และแสดงทุกหน้า (5) www.colorpack.co.th

User Access View Public www.colorpack.co.th Registered Special

Joomla! Extensions ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÊส‹‹Çว¹นàเÊสÃรÔิÁม¢ขÍอ§ง Joomla! www.colorpack.co.th

Êส‹‹Çว¹นàเÊสÃรÔิÁม¢ขÍอ§ง Joomla! B joomla! เปน ระบบจ ัดการเนือหา ทีสามารถเพิม ็ < < ึ< ความสามารถได้ โดยติดตง สวนเสริมเข้าไป ซง ัB ่ ่ สวนเสริมของจูมล่า จะแบ่งออกเปน
 ็ ! • • • • • www.colorpack.co.th Components Modules Plugins Templates Languages

Êส‹‹Çว¹นàเÊสÃรÔิÁม¢ขÍอ§ง Joomla! www.colorpack.co.th

Joomla! Component C ่ คอมโพเน้น ถือเป็ นสวนเสริมใหญ่ทสด ี3 ุ เรียกได ้ว่าเป็ น โปรแกรมขนาดเล็ก ในจูมล่าอีกทีกได ้ ็ คอมโพเน ้นต่าง ๆ จะถูกพัฒนาขึนมาเพือทํางานเฉพาะ J 3 ด ้าน และการทํางานของคอมโพเน ้นท์จะอยูทสวนของ ่ ี3 ่ หลังบ ้าน (back end) เป็นหลัก ! การแสดงผลของคอมโนเน ้นท์ทด ้านหน ้าเว็บไซต์นัน จะ ี3 J สามารถทําได ้โดยการสร ้างเมนูไปหาคอมโพเน ้นท์ และ ้ การทําโมดูลเพือเรียกใชงานคอมโพเน ้นท์ 3 ! ่ ตัวอย่างเชน Content (com_content) เป็ นคอมโพเน ้น ่ ทีใชแสดงเนือหา โดยคนเข ้าเว็บจะเห็นเนือหา สวนผู ้ 3 ้ J J ดูแลก็เพิมแก ้ไขเนือหาทีหลังบ ้าน 3 J 3 www.colorpack.co.th

Joomla! Module M ่ โมดูล เป็ นสวนเสริมเล็กๆ ทีแสดงเป็ นกล่องๆ 3 ่ ่ ั สวนใหญ่ใชประกอบตกแต่งเว็บ โดยจะอาศยข ้อมูล จาก คอมโพเน ้นมาแสดงผล หากคอมโพเน ้นไม่มข ้อมูล ี โมดูลก็ไม่สามารถแสดงข ้อมูลได ้ 
 
 ่ B ตัวอย่างเชน โมดูล แสดงเนือหาล่าสุด ( mod_articles_latest) จะนํ าข ้อมูลจาก Component Content มาแสดง ! แต่กมโมดูลบางตัว จะสามารถแสดงผลได ้ด ้วยตัวเอง ็ ี ่ ่ เชน โมดูล Custom HTML เป็ นโมดูลทีเรา ใสข ้อความ 3 รูปภาพลงไปในโมดูลได ้เลย
 www.colorpack.co.th

Joomla! Plugin P ่ ปลกอิน เป็ นสวนเสริมทีทํางานอยูเบืองหลัง Rั 3 ่ J เสริมการทํางานของคอมโพเน ้น เราจะไม่เห็นรูปร่าง ั ชดเจนของปลัTกอินนัก ! ่ ยกตัวอย่างเชน 
 
 ปลัTกอิน Search - Content จะทําหน ้าทีไปค ้นหา 3 ข ้อมูลใน Content (com_content) เมือมีคนพิพม์คํา 3 ค ้นหา หากปิ ด ปลัTกอิน ตัวนีกจะค ้นหาไม่เจอ J ็ 
 ปลัTกอิน Authentication - Joomla จะทําหน ้าที3 ตรวจสอบ เมือมีคน Login ว่า User Name กับ 3 Password ตรงกันหรือไม่ หากปิ ด ปลัTกอิน ตัวนีกจะไม่ J ็ สามารถ loginได ้ www.colorpack.co.th

Joomla! Plugin T ่ แทมเพลต เป็ นสวนเสริมทีเป็ นเหมือน 3 หน ้ากากของเว็บ ทีกําหนดส ี ขนาดตัวอักษรเป็ นตัว 3 กําหนดการแสดงผลทีหน ้าเว็บ รูปร่างหน ้าตาของ 3 เว็บไซต์ ว่าสามารถวางโมดูลไว ้ตําแหน่งใดๆได ้บ ้าง ! ื3 แทมเพลตมีการวางตําแหน่งและชอตําแหน่งแตกต่าง กันไปแล ้วแต่คนสร ้างแทมเพลต ! www.colorpack.co.th

Joomla! Plugin L www.colorpack.co.th ่ ภาษา เป็ นสวนเสริมทีแสดงเมนู คําอธิบายในจูมล่าเป็ น 3 ภาษาต่างๆได ้

Joomla! Extension Install 1 2 3 ใช้เลือกไฟล์แล้วติดตั้ง ใส่โฟลเดอร์บนเว็บเพื่อติด ตั้ง 4 www.colorpack.co.th เมนูจัดการส่วนเสริม ใส่ URL เพื่อติดตั้ง

Joomla! Contact Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ ระบบจ ัดการการติดต่อในจูมล่า ใช ้ สร้างฟอร์มในการติดต่อและแสดง ข้อมูลการติดต่อ ! สามารถแบ่งหมวดหมูของผูตดต่อออก ่ ้ ิ เปนฝายได้ ็ ่ www.colorpack.co.th

¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ สร้าง Category ในการติดต่อ www.colorpack.co.th สร้าง รายชื่อผู้ติดต่อ สร้างเมนูเพื่อแสดง ผลการติดต่อ

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่ÁมËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่ÁมËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่Áม¼ผÙูŒŒµตÔิ´ดµต‹‹Íอ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - àเ¾พÔิ่Áม¼ผÙูŒŒµตÔิ´ดµต‹‹Íอ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู * ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ¨จÐะ¹นÓำäไ»ปäไÇวŒŒ¡กÅลØุ‹‹ÁมàเÁม¹นÙูäไËห¹น¢ขÖึ้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ äไÁม‹‹¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งàเ»ปšš¹น Mainmenu www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู List All Contact Categories = แสดงรายการ หมวดหมูการติดต่อทงหมด ่ ัB ื< List Contacts in a Category = แสดงรายชอผู ้ ติดต่อในหมวดหมูทเลือก ่ ี< Single Contact = แสดงรายละเอียดผูตดต่อคน ้ ิ ใดคนหนึง < Featured Contacts = แสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่ ถูกเลือกให้เป็น Featured Contacts www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

Joomla! Weblink Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค ระบบจ ัดการเว็บลิงค์ เปนระบบเอาไว้ ็ รวบรวมเว็บลิงค์ทนาสนใจ ทีเกียวข้อง ี< ่ < < ก ับเว็บเรา สามารถสร้างหมวดหมูได้ ่ www.colorpack.co.th

¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - àเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค สร้าง Category ของเว็บลิงค์ www.colorpack.co.th สร้าง รายการเว็บลิงค์ สร้างเมนูเพื่อแสดง ผลเว็บลิงค์

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู * ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ¨จÐะ¹นÓำäไ»ปäไÇวŒŒ¡กÅลØุ‹‹ÁมàเÁม¹นÙูäไËห¹น¢ขÖึ้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ äไÁม‹‹¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งàเ»ปšš¹น Mainmenu www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู List All Weblink Categories = แสดงรายการ หมวดหมูเว็บลิงค์ทงหมด ่ ัB List Weblink in a Category = แสดงรายชื่อ เว็บลิงค์ในหมวดหมูทเลือก ่ ี< Submit a Web Link แนะนํา www.colorpack.co.th ิ ่ = เมนูให้สมาชกสงเว็บ

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูàเÇว็ºบÅลÔิ§ง¤ค www.colorpack.co.th

Joomla! Newsfeeds Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds Newsfeeds เปนระบบเอาไว้รวบรวม ็ ื< ข่าวจากเว็บทีนาสนใจ โดยจะดึง ชอ < ่ ่ B ข่าว เนือหาบางสวนมาแสดงทีเว็บเรา < ได้ www.colorpack.co.th

¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - Newsfeeds สร้าง Category Newsfeeds www.colorpack.co.th สร้าง รายการ Newsfeed สร้างเมนูเพื่อแสดง Newsfeeds

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§ง Feed www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§ง Feed www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ËหÒา¢ข‹‹ÒาÇว·ท∙Õี่»ปÅล‹‹ÍอÂย Feed www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ËหÒา¢ข‹‹ÒาÇว·ท∙Õี่»ปÅล‹‹ÍอÂย Feed www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§ง Feed www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู * ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ¨จÐะ¹นÓำäไ»ปäไÇวŒŒ¡กÅลØุ‹‹ÁมàเÁม¹นÙูäไËห¹น¢ขÖึ้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ äไÁม‹‹¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งàเ»ปšš¹น Mainmenu www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู List All News Feeds Categories = แสดง รายการหมวดหมู่ News Feeds ทงหมด ัB List News Feeds in a Category = แสดงราย ชื่อ News Feeds ในหมวดหมูทเลือก ่ ี< Single News Feeds Feeds เดียว www.colorpack.co.th = แสดงข่าว News

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Newsfeeds - ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู www.colorpack.co.th

Joomla! Banner Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร»ป‡‡ÒาÂยâโ¦ฆÉษ³ณÒา www.colorpack.co.th

¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น - Banner สร้าง Category Banner สร้าง Clients สร้าง รายการ Banner สร้างModule
 เพื่อแสดง Banner * àเ¾พÃรÒาÐะÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง¼ผÅล¢ขÍอ§งáแºบ¹นàเ¹นÍอÃร µตŒŒÍอ§ง¹นÓำäไ»ปáแÊส´ด§งµตÒาÁม¨จØุ´ดµต‹‹Òา§งæๆ ¨จÖึ§งÍอÒาÈศÑัÂยâโÁม´ดÙูÅลãใ¹น¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner Banner เป็นคอมโพเน้นที่ใช้ จัดการ ป้ายโฆษณา สามารถกำหนด ให้จำนวนครั้งในการแสดงได้ สามารถ แสดงตาม tag ได้ และสามารถแสดง ั ได้หลายจุดบนหน้าเว็บโดยอาศย ความสามารถของโมดูล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Clients www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Clients www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง ËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง ËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Banners www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง Banners www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง âโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง âโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Banner - ÊสÃรŒŒÒา§ง âโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th

Joomla! Search Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÊส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ ¤คÅลÔิ๊¡ก·ท∙Õี่ Options àเ¾พ×ื่ÍอµตÑั้§ง¤ค‹‹Òา www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร Êส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹น - àเ»ป´ด¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ àเÁม×ื่ÍอàเÃรÒาàเ»ป´ดÃรÐะºบºบÊส¶ถÔิµตÔิ¤คÓำ¤คŒŒ¹นáแÅลŒŒÇว ËหÒา¡กÁมÕี¤ค¹นÁมÒา¤คŒŒ¹นËหÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลãใ¹นàเÇว็ºบàเÃรÒา ÃรÐะºบºบ¨จÐะàเ¡ก็ºบ¤คÓำ¤คŒŒ¹นáแÅลÐะ Êส¶ถÔิµตÔิ Çว‹‹ÒาÁมÕี¤คÓำ äไËห¹นºบŒŒÒา§ง ¤คŒŒ¹น¡กÕี่¤คÃรÑั้§ง ¤คŒŒ¹นáแÅลŒŒÇวàเ¨จÍอ ¡กÕี่ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม àเ¾พ×ื่ÍอãใËหŒŒàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ¹นÓำäไ»ปÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จ ¢ขÍอ§ง¤ค¹นàเ¢ขŒŒÒาàเÇว็ºบ * ËหÒา¡กàเÇว็ºบÁมÕี¤ค¹นàเ¢ขŒŒÒาàเÂยÍอÐะ ¡กÒาÃรàเ¡ก็ºบÊส¶ถÔิµตÔิ¨จÐะÁมÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¾พ×ื้¹น·ท∙Õี่ãใ¹น°ฐÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÁมÒา¡ก¢ขÖึ้¹น www.colorpack.co.th

Joomla! Language Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งÀภÒาÉษÒาàเ¾พÔิ่Áม www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งÀภÒาÉษÒาàเ¾พÔิ่Áม www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งÀภÒาÉษÒาàเ¾พÔิ่Áม www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก Ëห¹นŒŒÒาàเÇว็ºบ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก Ëห¹นŒŒÒาàเÇว็ºบ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก ¼ผÙูŒŒ´ดÙูáแÅล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÀภÒาÉษÒา - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹ÒาÀภÒาÉษÒาËหÅลÑั¡ก ¼ผÙูŒŒ´ดÙูáแÅล www.colorpack.co.th

Joomla! Template Manager ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต เทมเพลต เปน รูปร่างหน้าตาของ ็ เว็บไซต์ทเราเห็นทงหมด ทงล ักษณะ ี< ัB ัB ต ัวอ ักษร ส ี และรูปแบบการจ ัดวาง โมดูล เทมเพลตจึงเปรียบเหมือน บ้าน พร้อมอยูทรอการตกแต่ง ด้วยโมดูล ่ ี< ต่างๆ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹Òาàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµตËหÅลÑั¡ก เทมเพลตที่มีรูปดาวอยู่คือเทมเพลตที่เราใช้งานเป็นเทมเพลตหลักอยู่ หากต้องการเปลี่ยนให้คลิ๊กที่รูปดาวสีขาว www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÑั้§งàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹Òาàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµตËหÅลÑั¡ก www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃรµตÑั้§ง¤ค‹‹Òาàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµตËหÅลÑั¡ก www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร´ดÙูµตÓำáแËห¹น‹‹§งâโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร´ดÙูµตÓำáแËห¹น‹‹§งâโÁม´ดÙูÅล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง เมื่อเราเปลี่ยนเทมเพลตแล้ว ตำแหน่งโมดูลจะเปลี่ยนไป ตามเทมเพลตนั้น ชื่อเรียกจะไม่เหมือนกัน เมื่อเรารู้ตำแหน่ง โมดูลของแต่ละแทมเพลตแล้ว ให้ มาเปลี่ยนตำแฟน่งของ โมดูลให้ตรงกับเทมเพลตที่เราใช้งาน www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง 2 1 คลิ๊กเลือกตำแหน่ง www.colorpack.co.th เลือกเทมเพลต

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ·ท∙Áมàเ¾พÅลµต - ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบâโÁม´ดÙูÅลãใËหŒŒµตÃร§งµตÒาÁมµตÓำáแËห¹น‹‹§ง www.colorpack.co.th

Joomla! Backup ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup การสำรองข้อมูล หรือ Backup เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ การทำเว็บ มีความเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลสูญหายอยู่ตลอดเวลา การ สำรองข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ ! การวางแผนการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับ เจ้าของเว็บ ว่าจะทำการสำรอง เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายวัน ! *เมื่อทำการสำรองข้อมูลแล้วให้โหลดมาเก็บ อย่าทิ้งไว้บนเว็บ
 ! 
 www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup คอมโพเน้นที่เราจะใช้สำรองข้อมูลคือ Akeeba backup ! จากเว็บ http://akeebabackup.com/ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÔิ´ดµตÑั้§ง Akeeba Backup www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÑั้§ง¤ค‹‹Òา Akeeba www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - µตÑั้§ง¤ค‹‹Òา Akeeba Backup www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Akeeba Backup หากเว็บมีขนาดใหญ่เกิน 1GB ให้ใช้ JPA www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup Progress www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Backup Completed www.colorpack.co.th

¡กÒาÃรÊสÓำÃรÍอ§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Download Backup www.colorpack.co.th

Joomla! Restore ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore การกู้คืน ข้อมูลจาก Akeeba Backup ให้เราแตกไฟล์ ที่เราสำรองไว้ จากนั้นนำโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมด ไปไว้บน Server ที่ต้องการติดตั้ง แล้วเรียกหน้าเว็บ www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th

¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¤ค×ื¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล - Restore www.colorpack.co.th

CSS Basic àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ CSS àเºบ×ื้Íอ§งµตŒŒ¹น www.colorpack.co.th

àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ CSS àเºบ×ื้Íอ§งµตŒŒ¹น - ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก CSS CSS ย่อมาจากคำว่า Cascading Style Sheets อาจจะเรียกว่า Style Sheets CSS กำหนดการแสดงผลของสิ่งต่างบนเว็บ เช่น สีอักษร สีพิ้นหลัง ขนาดตัว อักษร จัดการเลย์เอ้าท์

àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ CSS àเºบ×ื้Íอ§งµตŒŒ¹น - ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก CSS

Add a comment

Related presentations

Belief comes through hearing. In order to have belief, we must listen, but we also...

Presentation held at the Etsy Team Captain Summit in Berlin, March 14-16, 2014

Download hack tool @ http://dragoncity.cooldownloadz.com

An how-to build an inexpensive Arduino Board for 5 USD.

step by step guide on how small businesses can start payroll software in -mid-year.

CLC Trendspotting - The Technologies of Makerspaces, presented by Edward Iglesias ...

Related pages

joomla 2.5 - Documents

• Joomla 2.5 is the actual long term support release and will be replaced by Joomla 3 ... สไลด์การอบรม Joomla! 2.5. Joomla 2.5 ...
Read more

Installing Extensions in Joomla! 2.5 - Technology

Share Installing Extensions in Joomla! 2.5. ... สไลด์การอบรม Joomla! 2.5 Joomla 2.5 Feature Install joomla 2.5 on wamp server in ...
Read more

แหล่งเรียนรู้ - luksaduan_joomla2.5

ใช้งาน joomla ... 80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8Cjoomla-2-5.html JoomlaHiTz : Joomla webdesign community ...
Read more

Libro joomla 2.5 - Technology - docslide.us

libro tutorial de Joomla 2.5. libro tutorial de Joomla 2.5. Docslide.us. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; Education; Marketing; Design; More ...
Read more