Joc motor i esport : recursos pel creixement personal - Raquel Font

50 %
50 %
Information about Joc motor i esport : recursos pel creixement personal - Raquel Font
Sports

Published on February 27, 2014

Author: aulablanes

Source: slideshare.net

Description

Des d’una perspectiva holística,l’individu experimenta,i creix,implicant en el procés cada una de les cèl·lules del seu organisme.
Com a pares i mares,docents,o entrenadors en edats d’iniciació,tenim la responsabilitat social d’educar a l’individu perquè esdevingui un ciutadà personal i socialment competent. Per aquesta raó,hem de proposar situacions que afavoreixin aquest aprenentatge.
I si la situació que presentem a l’infant és un joc motor?
Doncs,amb els criteris adequats i les ajudes pertinents,l’individu desenvoluparà la seva competència motriu que alhora incidirà en el seu creixement personal.

EL JOC MOTOR I L’ESPORT: recursos pel creixement personal Raquel Font Lladó. EUSES- centre adscrit a la UdG Aula Blanes. 25 febrer 2014

DESENVOLUPAMENT MOTOR COMPETÈNCIA MOTRIU CREIXEMENT PERSONAL Desenvolupament i aprenentatge

COMPETÈNCIA MOTRIU Medi Confluència de les dimensions perceptivo-cognitiva, motriu i afectiva dels subjectes alhora d’interaccionar amb el medi per tal de resoldre els problemes plantejats amb eficàcia i eficiència. (Ruiz Pérez, 1995) Individu  PROBLEMA MOTOR D. cognitiva D. motriu D. afectiva RESPOSTA MOTRIU Eficaç i eficient Autònoma Adaptada Blanes. Font, 2013

COMPETÈNCIA MOTRIU HABILILTATS Resultat: salt horitzontal amb un peu saltant la bassa. Criteris d’èxit associats a: carrera prèvia, batuda, fase de vol i recepció COMPETÈNCIES Resultat: resolució del repte. Criteris d’èxit associats a dimensió: cognitiva, afectiva o motriu Blanes. Font, 2013

COMPETÈNCIA MOTRIU D. Cognitiva (Saber) - Coneixement conceptual - Decisió tàctica D. Actitudinal /afectiva (Saber estar) - Responsabilitat - Autoestima - Superació D. Motriu (Saber fer) -Tècnica, gest observable RESPOSTES VÀLIDES Manifesta què ha de fer, perquè ho ha de fer i ho fa (Ruiz Pérez, 2005) Blanes. Font, 2013

COMPETÈNCIA MOTRIU CAPACITATS MOTRIUS CAPACITATS PERCEPTIU-MOTRIUS CAPACITATS CONDICIONALS HABILITATS MOTRIUS MOVIMENT: desplaçament dels segments corporals + FINALITAT MOTRIU COMPETÈCNIA MOTRIU Component: motriu + socialafectiu + cognitiu + EFICIÈNCIA I EFICÀCIA: en la resolució d’un problema motriu Blanes. Font, 2013

CREIXAMENT PERSONAL Desenvolupament i aprenentatge  El desenvolupament de la competència motriu suposa un procés de canvi en el control de si mateix sobre l’entorn (físic i social).     Dinàmic Complex No lineal Individual Blanes. Font, 2013

CREIXAMENT PERSONAL Desenvolupament i aprenentatge  Un nen mostra la seva competència quan posseeix un repertori de respostes per actuar i sap som gestionar-lo (Ruiz-Pérez, 2005)     Selecciona les informacions més rellevants (de si mateix i l’entorn) Elabora un pla d’acció (en relació a la informació obtinguda) Programa i dur a terme la seqüència de moviments prevista Avalua l’efecte de les seves accions i formula nous plans d’acció Fases interdependents i no lineals Blanes. Font, 2013

CREIXAMENT PERSONAL Desenvolupament i aprenentatge  La incompetència motriu genera a (Hellín, Moreno y Rodríguez, 2006)    Sentiment de fracàs Baixa autoestima Inseguretat  Aquests sentiments porten a una inhibició o inactivitat progressiva  + incompetència  El paper de les famílies, dels entrenadors i dels professors d’educació física és imprescindible:  Facilitar la competència motriu  Gestionar els sentiments associats a la incompetència Blanes. Font, 2013

EL JOC MOTOR I L’ESPORT ETAPES DE DESENVOLUPAMENT MOTOR CLASSIFICACIÓ DE JOCS: Segons la interacció social ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL JOC I L’ESPORT

ETAPES DE DESENVOLUPAMENT MOTOR Període (Piaget) Moviment Desenvol. Motor Tipus Joc (Piaget) (Gallahue) (Gallahue) 0-2anys (Sensoriomotor) Reflexos Mov. reflexos i (estimular-los) rudimentaris(0-3 anys) Sensoriomotor o funcional 2-6 anys (preoperacions) Voluntaris HM bàsiques (3-7 anys) 2-4: Simbòlic egocèntric 4-6: simbòlic imitació 6-12 anys (operacions concretes) Voluntaris HM específiques (7-12anys) 6-7: simbòlic col·lectiu 7-9: reglat (regla acàcter absolut) 9-.... Reglat (comprensió real de la regla) 12-adult (operacions formals) Automàtics HM especialitzades …: Reglat (comprensió (12 i+ anys) real de la regla) Blanes. Font, 2013

CLASSIFICACIÓ DE JOCS Segons la interacció social (Parlebas, 1981)  Jocs (esports) de col·laboració o cooperació: Jocs sense oposició, sense competició (col·laboració amb competició desvirtua els beneficis dels jocs)    L’objectiu s’assoleix amb els altresmetes empàtiques i constructives. Cal assolir l’objectiu compartit per tothomtothom participa amb intervencions individuals que beneficien al grup El procés està per damunt del resultat Afavoreix l’aprenentatge de competències socials (escoltar els altres, negociar, ajudar, comunicar-se) Blanes. Font, 2013

CLASSIFICACIÓ DE JOCS Segons la interacció social (Parlebas, 1981)  Jocs (esports )d’oposició: Jocs sense col·laboració, amb interessos individuals. Jocs de tipus competitiu      L’objectiu s’assoleix en relació als altres l’èxit d’uns implica el fracàs dels altres El procés està marcat pel resultat final Permet conèixer limitacions i possibilitats envers els altres, autosuperar-se i millorar l’autoconcepte si hi ha domini de la situació També pot propiciar: por al fracàs, actituds de rivalitat, limitació de la recerca creativa per la necessitat de guanyar, individualització Relacions d’interacció 1x1, 1xn, nx1 Blanes. Font, 2013

CLASSIFICACIÓ DE JOCS Segons la interacció social (Parlebas, 1981)  Jocs (esports) de col·laboració- oposició: Jocs de tipus competitiu   Es prioritza el resultat sobre el procés Relacions d’interaccióderivades de les situacions d’interacció en la col·laboració (relació intergrupal. Comunicació positiva) i en l’oposició (relació intragrupal. Comunicació negativa)    Col·laboració pot ser obligatòria (lligam físicagafats de la mà, avançar passant-se la pilota) o voluntària (per avançar pots botar o passar) Jocs d’incertesa elevadadifícil repetir els acontaixements i la dinàmica del joc Pot afavorir el sentiment de pertinença a un grup, la motivació, la responsabilitat, l’empatia Blanes. Font, 2013

CLASSIFICACIÓ DE JOCS Segons la interacció social (Parlebas, 1981)  Jocs individuals: Jocs sense interacció amb altres participants     Es prioritza la millora, l’expressió o la introjecció de l’acció motriu Jocs amb baixa incertesa, el control de l’acció depèn únicament de les intencions, decisions i accions personals La incertesa provocada pel medi pot ser-hi present, o no. Necessitat d’un gran control personal Blanes. Font, 2013

ELEMENTS ESTRUCTURALS Joc i esport  Objectiu educatiu    Allò que ha d’aprendre l’alumne Associat a la resolució d’un problema motriu Associat a criteris d’èxit (aprenentatge)   desenvolupament de les tres dimensions de la competència Modifica l’estructura interna del joc o l’esport     Espai: Limitat (Zones i subzones) o Il·limitat Temps: Inicial i final; Parcial; Associat a accions o espais ObjectesEls medis auxiliars Relacions: Rols i tasques; Formes de participació Blanes. Font, 2013

EL PAPER DE L’EDUCADOR LA TASCA AMBIENT EMOCIONAL I MOTIVACIONAL

LA TASCA Planificació  Criteris de selecció       Que doni resposta a un objectiu d’aprenentatge Ajustat a la ZDP (Vigotsky, any) Resolució flexible permetre múltiples solucions, en funció de les individualitats Ajustat a mitjans i recursos dels que disposem Adaptables en quan a complexitat Variats en relació a l’estructura interna i la disponibilitat motriu que requereix Blanes. Font, 2013

LA TASCA Planificació  Criteris d’exclusió     Que afavoreixin l’exclusió del menys hàbil  eliminació Que generin llargues esperes Que el temps de pràctica sigui desigual pels diferents participants Que suposin un risc pels participants: sobrecàrregues, excés de competició i per tant descontrol individual Blanes. Font, 2013

AMBIENT EMOCIONAL I MOTIVACIONAL  L’autoconcepte (Gallahue, 1989)    Es forma a la primera infantesa Fruit de múltiples interaccions socials i culturals Es configura en dos nivells   1er nivell: competència percebuda basada en les experiències d’èxit i fracàs 2on nivell: reconeix competències i incompetències en la interacció amb el medi. Les accepta o treballa per canviar-les (cal ajudar-lo a que sigui real) genera sentiment de confiança en les pròpies capacitats i s’autoestima Blanes. Font, 2013

AMBIENT EMOCIONAL I MOTIVACIONAL  L’autoconcepte és un element que predisposa a l’aprenentatge  Paper de l’educador      Diversificar les situacions d’aprenentatge Consensuar objectius d’aprenentatge a curt i llarg termini assequibles (Magill, 1989)  individuals i significatius Centrar els objectius en la tasca (èxit en relació als propis resultats d’aprenentatge) en lloc de centrar-los en l’ego (èxit en relació als resultats dels altres) (Decy y Rayan, 1985) Integrar la reflexió sobre l’error com un recurs d’aprenentatge Potenciar les motivacions intrínseques a (Molt, 2007) (Vallerand, 1997) Blanes. Font, 2013

Add a comment

Related presentations

Related pages

Agenda: Aula Blanes. El joc motor i l'esport: recursos pel ...

El joc motor i l'esport: recursos pel creixement personal. , ... El joc motor i l'esport: recursos pel creixement personal. Salta al menú principal;
Read more

Conferència: El joc motor i l’esport: recursos pel ...

Data: Dimarts 25 de Febrer. Hora: 20.00 h. Lloc: Biblioteca comarcal de Blanes. Ponent: Dr. Raquel Font. Des d’una perspectiva holística,l’individu ...
Read more

Agenda: Aula Blanes. El joc motor i l'esport: recursos pel ...

Aula Blanes. El joc motor i l'esport: recursos pel creixement personal. , plana web. Visiti tot el contingut a blanes.cat
Read more

Activitats febrer by Biblioteca Comarcal de Blanes - issuu

a les 8 del vespre, Conferència: El joc motor i l'esport: recursos pel creixement personal amb la Raquel Font (EUSES). dimarts. 18.
Read more

Conferenciants « Aula Blanes

Una mirada educativa del joc ... Raquel Font. 25 de Febrer (dimarts) “ El joc motor i l’esport:recursos pel creixement personal ...
Read more

Mercè Conangla Marin | Qui és Qui | Educació Demà ...

Toggle navigation. INICI; EL PROJECTE
Read more