Jedinice tereta

67 %
33 %
Information about Jedinice tereta
Education

Published on April 6, 2014

Author: milenaboogey

Source: slideshare.net

Description

Transport
Osnovno pakovanje
Jedinica pakovanja (rukovanja)
Slog
Jedinica tereta
Jedinica transporta

JEDINICE TERETA S. Milena

SADRŢAJ:  Transport  Osnovno pakovanje  Jedinica pakovanja (rukovanja)  Slog  Jedinica tereta  Jedinica transporta

TERET JE ROBA KOJOM SE MANIPULIŠE U SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNOM SMISLU.

O S NO VN O PA KO VA NJ E Osnovno pakovanje je najmanje pakovanje odreĊenog proizvoda u potrošaĉkoj ambalaţi.

JEDINICA PAKOVANJA (RUKOVANJA) Jedinica pakovanja je fizička cjelina koju čini više jedinica osnovnog pakovanja (kutije, sanduci i sl.). Prvenstveno su namijenjena ručnom manipulisanju.

SL O G Slog predstavlja objedinjene teretne jedinice bilo kojeg oblika sloţenih tako da su pogodni za transportne procese(utovar , istovar, prevoz, pretovar).

JEDINICA TERETA:  je ukrupnjena transportno manipulativna jedinica saĉinjena od veće koliĉine proizvoda, racionalno sloţenih u jedinstvenu cjelinu kojom se moţe manipulisati kao sa jednim komadom pomoću savremenih pretovarnih i transportnih sredstava.

SKLADIŠTENJE

JEDINICA TRANSPORTA  sadrţi odreĊeni broj zajedno sloţenih jedinica tereta. Njihova veliĉina zavisi od naĉina otpreme i treba da omogući što boljeiskorišćenje tovarne površine i zapremine.

FORMIRANJE JEDINICE TERETA

PALETE  Jedinica tereta se moţe formirati na paleti i u kontejneru. Paleta je podloga na koje se slaţu pojednaĉni komadi robe radi formiranja tovarne jedinice kojom se moţe lako i brzo manipulisati.  Palete mogu biti: ravne, boks-palete, stubne palete.

FORMIRANJE JEDINICE TERETA NA RAVNIM PALETAMA  Ravna paleta je pogodna za slaganje ambalaţe koja ima prizmatiĉan oblik (sanduci, kutije, letvarice,vreće i dr.).  Pri slaganju treba nastojati da se površina palete maksimalno iskoristi, ali pri tome paziti da se roba uklapa u dimenzije osnovice palete.

NAĈINI SLAGANJA

FORMIRANJE JEDINICE TERETA U BOKS- PALETAMA  Boks-paleta je naroĉito pogodna kada su u pitanju proizvodi nepravilnog oblika, zatim paketi raznih veliĉina i teţine i kada u jednoj pošiljci ima mnogo paketa koji nisu vezani. Dakle, u boks-paletu se slaţe sva roba koja nije podesna za slaganje na ravnu paletu.

Add a comment

Related presentations

Related pages

FORMIRANJE JEDINICA TERETA NA RAVNIM PALETAMA

Title: FORMIRANJE JEDINICA TERETA NA RAVNIM PALETAMA Author: Maja Last modified by: FASTEST Created Date: 12/8/2009 9:30:02 PM Document presentation format
Read more

Prijevoz tereta - Documents - Discover, share, present ...

Jedinice tereta Transport Osnovno pakovanje Jedinica pakovanja (rukovanja) Slog Jedinica tereta Jedinica transporta Prijevoz kamena ...
Read more

Formiranje jedinica tereta u sanducastim paletama | Olinka ...

Formiranje jedinica tereta u sanducastim ... se složi na ravnu visina formirane jedinice je ograničena njenim stranicama palete se ...
Read more

PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA OPASNOG TERETA U DRUMSKOM ...

O NAČINU TRANSPORTA OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", ... OPREMA ZA TRANSPORTNE JEDINICE br. Kontrolne tačke da ne N/P
Read more

Integralni transport - Wikipedia, slobodna enciklopedija

Ro-Ro brodovi spadaju u kategoriju trajektnih brodova, a prevoze uglavnom standardizovane jedinice tereta koje se redovno utovaraju horizontalno.
Read more

Prijevoz Teskih Tereta Morem

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara

Formiranje jedinice tereta na paleti. AMBALAŽA I PAKETIZACIJA KAO PODSISTEM SAOBRAĆAJA. Pojam, podela i funkcija ambalaže. Suština i značaj paketizacije.
Read more

Jedinice terata.docx - Scribd

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Prijevoz tereta - Scribd - Read books, audiobooks, and more

Vozač motornog vozila – Prijevoz tereta. 1 SADRŽAJ Stranica 1. Pojam, sadržaj i uloga cestovnog teretnog prijevoza ...
Read more