Jacek Bukowicki (PARP)/Igor Dzierżanowski (Aula Polska), „Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1”

67 %
33 %
Information about Jacek Bukowicki (PARP)/Igor Dzierżanowski (Aula Polska), „Najczęściej...

Published on January 25, 2009

Author: aulapolska

Source: slideshare.net

Aula 31 15.01.2008 “ Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1” Jacek Bukowicki Igor Dzierżanowski PARP Aula Polska

WNIOSKI ZŁOŻONE, WNIOSKI ODRZUCONE... Działanie 8.1 Złożono: 452 Formalnie odpadło: 38 Merytorycznie odpadło: 182 Dofinansowano: 232 Woj. mazowieckie: 61 Działanie 8.2 Złożono: 290 Formalnie odpadło: 32 Merytorycznie odpadło: 106 Dofinansowano: 152 Woj. mazowieckie: 15

 

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

B ŁĘ DY FRAJERSKIE Niewłaściwa data rejestracji działalności gospodarczej Złożenie wniosku po upływie terminu. Po wezwaniu do uzupełnienia wniosku Wniosko-dawca w sposób nieuprawniony zmienia wartości wskaźników, wartość i nazwy kategorii wydatków kwalifikowanych, kwoty dot. źródeł finansowania  Błędnie lub w ogóle niewypełnione Oświadczenie Finansowe Wnioskodawcy ( uproszczony bilans )

B ŁĘ DY ZANIE CHAŃ I NADGORLIWOŚCI Błęd nie okr eś lony kod klasyfikacji PKD lub EK D podstawowej dz iał aln oś ci Wnioskodawc y Tabela „ Plan finansowy ” projektu nie uwzg lę dnia wszystkich kwart ałów Ws kaźniki produktu i rezultatu wykracza ją poza okres realizacji projektu W sk aź nik „Liczba nowych e-u sł ug” zost ał rozbity na rodzaje

B ŁĘ DY INNE Nie z ałą czono wersji elektronicznej wniosku lub wersja p apierowa wniosku r óż ni się od wersji elektronicznej wniosku Błęd y rachunkowe we wniosku - w tabeli dotyc zą cej przebiegu rzeczowo-finansowego i tabeli dotyczącej planu finansowego projektu Błęd ne wyliczenie wart oś ci procentowej wydatków podlega ją cych cross-financingowi Oznaczenie podatku VAT zarówno jako wydatku kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego

NAJCZĘSTSZE POWODY ODRZUCENIA NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ Działanie 8.1

E-USŁUGA – ALE O CO CHODZI? N iezgodn ość z definic ją lub założeniami e-u słu gi : - jest zautomatyzowana - polega na wymianie danych za pomocą systemów teleinformatycznych - jest zindywidulizowana - jest realizowana zdalnie P rojekt nie wprowadza nowej e-u sł ugi Zbyt duży udz iał c zł owieka O drzucenie za wsk aź niki - liczba zaplanowanych e - u sł ug niewykonalna z powodu niespełnienia definicji .

ODBIORCY E-USŁUGI – ALE O KOGO CHODZI? Brak, niejednoznaczne lub zbyt lakoniczne określenie odbiorców e-usługi / grupy docelowej, ich wielkości i rozmieszczenia / lokalizacji Brak metodologii identyfikowania potrzeb i liczby odbiorców Słabo opisane potrzeby odbiorców Projekt nie odpowiada na potrzeby zidentyfikowanej grupy odbiorców

BUDŻET – ALE ZA ILE? Za dużo Za mało Nieprawidłowo oszacowany Źle opisany Nieuzasadnione wydatki BRAK ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU!

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU N ie są mierzalne Są niespójne z treścią wniosku Brak uzasadnień pozwalających określić metodologię oszacowania oraz liczenia wskaźników rezultatu W skaźniki realizacji celów projektu (pkt. 17) nie są wystarczająco szczegółowo opisane oraz uzasadni o ne (pkt. 15) Ogólny brak spójności między opisem projektu, a wskaźnikami

PROBLEM OGÓLNY WIELE OPISÓW JEST ZBYT LAKONICZNYCH! Brak wystarczających danych.

NAJCZĘSTSZE POWODY ODRZUCENIA NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ Działanie 8.2

System nie ma znamion B2B – jest opisany jak o B2C Projekt niezgodny ze zdefiniowanymi potrzebami wnioskodawcy / ze zidentyfikowanymi potrzeb ami współpracujących przedsiębiorstw Niejasny, niespójny z Biznes Planem harmonogram Zbyt wysokie kwoty inwestycji / zakup ów np. opro - gramowania, sprzętu komputerowego , które jest albo niepotrzebne albo dużo t ań sze niż opisuje to Wnioskodawca Biznes Plan w ogóle niezgodny z Wnioskiem Poszczególne założ enia z wniosku nie znajdują umocowania w danych z B iznes P lanu. RÓŻNE

WSKAŹNIKI w sk aź niki we wniosku i B iznes P lanie są nie spójne rozbieżn ości przy wsk aź niku produktu dot . liczby wprowadzonych procesów biznesowych ob ję tych systemem B2B w skaźniki nie zostały precyzyjnie okr eś lone lub nie są weryfikowalne. b rak metodologii ich wyliczania oraz ich weryfikacji

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Add a comment

Related pages

Jacek Bukowicki (PARP)/Igor Dzierżanowski (Aula Polska ...

×Close Share Jacek Bukowicki (PARP)/Igor Dzierżanowski (Aula Polska), „Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1”
Read more

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o ...

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1. ... Jacek Bukowicki (PARP)/Igor Dzierżanowski ...
Read more

Jacek Bukowicki - Aula Polska

Jacek Bukowicki (PARP)/Igor Dzierżanowski (Aula Polska), „Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1 ...
Read more

31 Aula - GoldenLine.pl - Oferty pracy, profile ...

Jacek Bukowicki (PARP )/Igor Dzierżanowski (Aula Polska ), „Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1” 2.
Read more

Spoti.pl - Jacek Bukowicki (PARP) Igor Dzierżanowski ...

Jacek Bukowicki (PARP) Igor Dzierżanowski (Aula Polska) Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 81
Read more

PARP : Najczęściej popełniane błędy przy ...

Celem działania PARP jest udział w realizacji programów rozwoju gospodarki, ... Działanie 8.1. ... Błędy popełniane we wnioskach o płatno ...
Read more

Dofinansowanie - Documents

Jacek Bukowicki (PARP)/Igor Dzierżanowski (Aula Polska), „Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1”
Read more

⭐AULA POLSKA MA 3 LATA!

... Jacek Bukowicki PARP Igor Dzierżanowski Aula ... Aula Polska Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie z działania 8.1 ...
Read more

Aula Polska 2010 by Maciej Budzich - issuu

Aula Polska 2010. issuu company logo Explore Publish Sign Up Sign In. Sign In. User profile menu Publisher Home Feed Explore Collaborate . Profile ...
Read more