Izrada prilagodjenog programa

70 %
30 %
Information about Izrada prilagodjenog programa
Education

Published on February 20, 2014

Author: JasminaM

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Seminarski rad Individualni edukacijski program Uvodna razmatranja Obrasci Zaključak Izrada individualnog / prilagođenog edukacijskog programa: Izrada individualnog / prilagođenog edukacijskog programa Jasmina Mehmedović, prof. RN PowerPoint Presentation:   „Odnosi se prema čovjeku onako kakav on jeste i on će ostati takav. Postupaj prema njemu onako kakav on može postati i kakav bi trebao biti i on će postati onakav kakav može i kakav bi trebao biti“ Goethe Nemoj mi se rugati: Nemoj mi se rugati PowerPoint Presentation: Djeca s posebnim potrebama Posebne potrebe Zakonski okvir Inkluzivne škole Inkluzija Želje i poteškoće Oblici saradničkog odnosa Uvodna razmatranja Uvodna razmatranja: Uvodna razmatranja Kada je riječ o djeci s posebnim potrebama koja su školskog uzrasta, onda je najprimjerenija definicija koju je dao Stančić (1985, prema Ružić i Ljubić 2000., str. 75; i prema Stančić, 2000. str. 37): „Djeca i omladina s posebnim odgojno-obrazovnim (edukacijskim), odnosno rehabilitacijskim potrebama su ona kojoj su u svrhu optimalnog razvoja sposobnosti i drugih društvenih i osobno pozitivnih svojstava ličnosti nužni prilagođeni i individualizirani uvjeti i postupci“. Djecu s posebnim potrebama čine vrlo heterogene i izdiferencirane manje ili veće podgrupe. One se često bitno razlikuju, kako po osnovnim psiho-fizičkim karakteristikama, tako i po mnogim važnim metodološkim askpektima nastavnog rada. Stoga je važno prihvatiti stajalište da neki učenici s posebnim potrebama mogu napredovati do određene granice, ali i stajalište da nema učenika koji se ne bi mogao odgajati i obrazovati, neovisno o tome koliko su skromne njegove mogućnosti. PowerPoint Presentation: U našoj sredini termin „posebne potrebe“ se poistovjećuje sa terminom teškoće u razvoju, te se u Pravilniku o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama Tuzlanskog kantona (2004) u članu 23. navodi da su djeca i mladi s posebnim potrebama ona koja su sa: Mentalnom retardacijom Tjelesnom invalidnošću Oštećenjem sluha Oštećenjem vida Višestrukim oštećenjima Poremećajima u ponašanju, te Poremećajima u glasu, govoru i jeziku. PowerPoint Presentation: Prve tragove o brizi za „onesposobljene“ nalazimo još davne 1500. godine p.n.e., kada car Hamurabi, u zakonu „Thean papirus“ iznosi nekoliko pravila o društvenoj zaštiti duševnih bolesnika. Prema novom Okvirnom zakonu o osnovnoj i srednjoj školi, iz 2003. god., specijalni razredi koje su do sada pohađala djeca s posebnim potrebama će polako iščezavati, s obzirom na to da će se djeca uključivati u redovne inkluzivne razrede i škole. Specijalne škole i ustanove su do sada bile neovisne i odvojene od redovnih škola, te slijedile specijalni nastavni plan i program. One će i dalje imati specijalne razrede koje će pohađati djeca s umjerenom mentalnom retardacijom i kombinovanim teškoćama koja imaju veće teškoće u usvajanju nastavnog sadržaja u redovnim razredima. PowerPoint Presentation: Može se kazati kako se danas problemu učenika s posebnim potrebama pridaje daleko veća pažnja nego što je to bilo u prošlosti. „Ako govorimo o školstvu, onda je društvo, a to znači organizovan sistem – u ovom slučaju to je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – dužno osigurati svakom djetetu priliku da se obrazuje jednako kao i svako drugo dijete. To piše i u Ustavu, to piše i u zakonima,, to piše u deklaracijama koje je Bosna i Hercegovina potpisala i to nije nekakva filozofija, nego je nešto čega se službeni organi imaju pridržavati.“ Da bi se jedna škola proglasila inkluzivnom, ona mora imati određene karakteristike, i to, prema Giangrecou (1997.): : Da bi se jedna škola proglasila inkluzivnom, ona mora imati određene karakteristike, i to, prema Giangrecou (1997.): Suradnički i timski rad; Zajednički okvir rada; Sudjelovanje obitelji – roditelji volonteri kao ispomoć; Jasni profesionalni odnosi između stručnjaka; Efektivna upotreba asistenata; Jasni i sadržajni individualni edukacijski planovi i Procedure za evaluaciju efikasnosti. PowerPoint Presentation: U kontekstu opservacije i prepoznavanja potreba učenika, u predloženom modelu Okvirnog nastavnog plana i programa za 1, 2. i 3. razred stoji: „Nastavnik nije dijagnostičar. On samo promatra, evidentira opažanja i, u suradnji sa specijaliziranim stručnjacima, planira rad s učenikom. On je jedan od realizatora dogovorenoga individualiziranog programa.“ ( Koncepcija devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja Okvirni nastavni plan i program za 1, 2. i 3. razred, 2006, str. 249 ). Inkluzija: Inkluzija Koncept inkluzije pred svakog pojedinca postavlja prilagođavanje osobnih sustava s ciljem zadovoljavanja potreba svih članova društva. Time se mijenja raniji koncpet integracije, prema kojem je dijete s posebnim potrebama trebalo prilagoditi svoje potrebe zahtjevima općeg sustava, kako bi se moglo uklopiti. Inkluzivni pristup zahtjeva mijenjanje percepcije okoline u kojoj se pristup osnovnim uslugama zamjenjuje dosadašnjim načinima iskazivanja milosrđa isključivo materijalnim davanjima, ali na uštrb pružanja prilika za njihovu samoartikulaciju.“ (UPKRDM i ERFUT, 2011, str. 336) U okviru aktivnosti koje se provode na nivou Federacije BiH, a koje se odnose na reformu osnovnog obrazovanja, Koordinacija ministara Federacije BiH donijela je Model dokumenta Djeca s posebnim potrebama u mlađim razredima osnovne škole, kao najznačajniji praktični korak u procesu uvođenja inkluzivnog pristupa. Svaki roditelj za svoje dijete priželjkuje iste ili slične stvari:: Svaki roditelj za svoje dijete priželjkuje iste ili slične stvari: sreća prijatelji ljubav prihvaćenost svijetla budućnost dostojanstvo Poteškoće:: Poteškoće: u provedbi zakona u praksi nepripremljenost negativni stavovi neekipiranost stručnih timova nedostatna pomagala za rad utjecaj socio-ekonomskog statusa Kada se u odjeljenje uključe učenici se posebnim potrebama važno je unapređivati kvalitet rada nastavnika i uvoditi nove oblike potrebne podrške u radu . Autori Bauwens, Hourcade i Friend (1989) predlažu tri moguća oblika saradničkog odnosa:: Autori Bauwens, Hourcade i Friend (1989) predlažu tri moguća oblika saradničkog odnosa: 1. Dodatno učenje - pri čemu je nastavnik u razredu odgovoran za podučavanje određenog nastavnog predmete. 2. Podučavanje u timu je drugi oblik saradničkog poučavanja učenika. Ovakav način podučavanja podrazumijeva da razredni nastavnik i nastavnik podrške prema unaprijed razrađenom planu, podučavaju zajedno sve učenike i sve nastavne predmete. Takav način rada pruža mogućnost boljeg upoznavanja potreba svakog učenika, a posebno učenika sa posebnim potrebama. 3. Aktivnost podrške Nastavnik u integriranom odjeljenju preuzima odgovornost za kreiranje nastavnog plana, dok stručnjak za učenike sa posebnim potrebama osmišljava i primjenjuje dodatne aktivnosti u skladu sa predviđenim sadržajem. I jedan i drugi nastavnik su prisutni u razredu i prate učenike primjenjujući različite oblike podučavanja. PowerPoint Presentation: Terminološko određenje Procjena Koraci u procesu prilagođavanja programa individualnim potrebama Individualni edukacijski program INDIVIDUALNI EDUKACIJSKI PROGRAM (IEP): INDIVIDUALNI EDUKACIJSKI PROGRAM (IEP) Izrada individualnih edukacijskih programa u svijetu se prakticira više od tideset godina. Jedana od pretpostavki uspješnog podučavanja u inkluzivnom odjeljenju je kreiranje i realizacija individualnog edukacijskog programa za učenika sa posebnim potrebama, koji nastaje kroz timski rad a ima za cilj stvaranje uslova za maksimalni i svestrani razvoj pojedinog učenika . Individualni edukacijski program podrazumijeva specifične ciljeve, strategije i mjerila evaluacije kako bi se zadovoljile potrebe učenja i ponašanja pojedinog učenika (Waldron, 1996). Individualni edukacijski program: Individualni edukacijski program IEP je pisani dokument škole ovjeren od odgovornih osoba. To je program koji opisuje potencijale i područja potreba nekog učenika, prilagođene edukacijske sadržaje i usluge planirane sa ciljem zadovoljavanja potreba tog učenika, te kako će program i usluge biti ostvarene. Baziran je na detaljnoj procjeni učenikovih potencijala, interesa i potreba u kome su definisani specifični ciljevi i očekivanja za određenog učenika. Opisno pokazuje na koji način će IEP pomoći određenom učeniku da postigne postavljene ciljeve i ispuni data očekivanja. Procjena:: Procjena: Podaci za praćenje individualnih kompetencija učenika sa posebnim potrebama, popunjavane u svrhu dobijanja funkcionalno – dinamičnog profila. PowerPoint Presentation: Individualni edukacijski program podrazumijeva specifične ciljeve, strategije i mjerila evaluacije kako bi se zadovoljile potrebe učenja i ponašanja pojedinog učenika (Waldron, 1996). To je, ustvari, pisani pedagoški dokument koji predstavlja dopunu postojećeg programa, odnosno pomoć nastavniku da da u radu sa djecom postigne bolje rezultate. Planiranje, programiranje i oživotvorenje rada za i sa tim učenikom u uslovima odgojno – obrazovne integracije, jeste jedno od ključnih pitanja za profesora koji u svom odjeljenju ima učenika s teškoćama u razvoju. „Opći didaktičko-metodički uvjeti djelovanja škole i učenikovih sposobnosti, odnosno nesposobnosti, uz njegove potrebe, putokaz su nastavniku za prilagođavanje nastavnog programa potrebama i mogućnostima konkretnog učenika“ (Mustać i Vicić, 1996, str. 54). Proces prilagođavanja nastavnog programa individualnim potrebama teče na sljedeći način: : Proces prilagođavanja nastavnog programa individualnim potrebama teče na sljedeći način: PowerPoint Presentation: Obrasci Diferencijacija Temeljne odrednice IEP-a Obrasci Obrasci na kojima se radi prilagođeni program (Službene novine, br. 8, od 12. 7. 2012. godine) : Obrasci na kojima se radi prilagođeni program (Službene novine, br. 8, od 12. 7. 2012. godine) PowerPoint Presentation: IEP mora biti u pisanoj formi, kreiran u saradnji sa svim osobama koji su sudionici učenikovog života i edukacije. Adekvatno urađen IEP ojačava ličnost učenika i povećava pozitivna iskustva o samom sebi. Važno je naglasiti i činjenicu da se IEP ne pravi na godišnjem nivou! Diferencijacija: Diferencijacija Diferencijacija je ključna za obezbjeđivanje pristupa nastavnom planu i programu za učenike sa posebnim potrebama. Može i treba se odvijati u svim fazama nastavnog procesa. Prilagođavanje zadataka različitim interesima, potrebama, sposobnostima, iskustvima i prethodnim dostignućima različitih grupa učenika ključ je diferencijacije. PowerPoint Presentation: Pomenut ćemo neka područja primijenjene diferencijacije: Sadržaj Interes-tako da su sve aktivnosti relevantne za učenikovo iskustvo i motivaciju; Pristup Struktura Vrijeme Stil podučavanja Odgovori Temeljne odrednice IEP-a:: Temeljne odrednice IEP-a: Individualizirani program osmišljen je za svakog učenika; Individualizirani program predstavlja smanjivanje dubine i stepen programskih sadržaja u odnosa na određeni nastavni predmet, razinu usvajanja nastavnih sadržaja, vremensku dimenziju te izbor odgovarajućih metoda, oblika i sredstava rada; Zahtijeva visok srepen stručnosti i kreativnosti u nastavi; Polazi od ciljeva i zadataka koji imaju program u odnosu na sve učenike; Učenici sa posebnim potrebama program usvajaju u skladu sa svojim sposobnostima i interesima; Program izrađuje srtučni tim; Program usvaja Nastavničko vijeće. PowerPoint Presentation: Završna razmišljanja Kredo podrške Zaključak Zaključak: Zaključak Redovan razred je pretpostavljeno obrazovno okruženje za djecu. „Međutim, podaci govore da se još uvijek nisu stekli dovoljni uslovi za kvalitetan pristup u vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju u redovnom vaspitnoobrazovnom sisitemu. Nedostaje timski pristup i stručni kadrovi, psiholozi defektolozi i logopedi čija je uloga od značaja u podršci učenicima, nastavnicima i njihovim roditeljima. Nema programa dodatne obuke nastavnika iz oblasti specijalne nastave i inkluzije. Nije osigurana dosljedna primjena savremenih principa obrazovanja ove djece na svim nivoima: individualno prilagođeni programi, programi produženog stručnog tretmana, programi radionica za okupacioni rad, nisu osigurani uslovi za nesmetan pristup i kretanje itd.“ (Šipka, 2009, str. 26). PowerPoint Presentation: Bez partnerstva sa roditeljima i lokalnom zajednicom škola ne stvara adekvatne uslove za podršku djeci koja je pohađaju. Kaufman (1989), recimo, smatra da je pokušaj da se svi učenici uključe u redovno obrazovanje jednako prinudno i diskriminirajuće, kao kada bi se pokušalo sve učenike smjestiti u specijalne razrede i specijalne ustanove. On, također, gleda na inkluziju kao na obrazovnu politiku koja je rukovođena traženjem načina da se smanje izdvajanja za obrazovanje. Potvrđujući da je opšte stanje odgoja i obrazovanja danas vrlo nezadovoljavajuće, te da odgoj i obrazovanje moraju postati primjereniji, kvalitetniji i dostupni svima, ne smijemo zaboraviti da je i u ovakvoj situaciji potrebno raditi na povećanju uspostavljanja suradničkih odnosa između učenika, nastavnika i roditelja što, u izvjesnom smislu, omogućava poboljšanje nivoa integracije učenika sa teškoćama u razvoju u redovne škole. I za kraj....: I za kraj.... Kredo podrške (odlomak): Kredo podrške (odlomak) Ne gledaj moje oštećenje kao problem. Shvati moje oštećenje kao atribut. Ne gledaj moje oštećenje kao nedostatak. Ti si taj koji me vidi devijantnim i bespomoćnim. Ne pokušavaj me popraviti jer nisam slomljen. Podrži me. Ja mogu doprinositi zajednici na svoj način. Ne pokušavaj me mjenjati, nemaš pravo na to. Pomozi mi naučiti ono što želim znati. Ne skrivaj svoju nesigurnost iza «profesionalne» distance. Budi osoba koja sluša i ne oduzimaj mi moju borbu pokušavajući sve ispravljati. Ne koristi teorije i strategije na meni. Budi sa mnom. Ne budi milosrdan prema meni. Zadnje što nam treba je još jedan Jerry Lewis. Pitaj me trebam li tvoju pomoć. Dozvoli da ti pokažem kako ćeš mi pomoći. Nemoj mi se diviti. Želja živjeti punim životom ne podrazumijeva divljenje. Poštuj me jer poštovanje pretpostavlja jednakost. Ne govori, ne ispravljaj i ne vodi. Slušaj, Podržavaj i Prati. Ne radi na meni. Radi zajedno sa mnom. Norman Koontz i Emma Van der Klift, 1998 Hvala na pažnji!: Hvala na pažnji!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Izrada prilagodjenog programa, SlideSearchEngine.com

Izrada prilagodjenog programa Education presentation by JasminaM ... PowerPoint Presentation: Seminarski rad Individualni edukacijski program Uvodna ...
Read more

Dopunska nastava i prilagođeni program iz matematike

izrada: 2005. datoteke za izmjenu ... No, osim tih najjednostavnijih igrica, tu je i mnoštvo onih za uvježbavanje gradiva redovnog programa. tip: ...
Read more

NovaMedia: Kategorija > bebi program

Izrada posteljina , prekrivača ... Svi nasi proizvodi izradjeni su od predivnog pamucnog prediva prilagodjenog neznoj ... kompletnog programa za bebe ...
Read more

NovaMedia: Kategorija > bebi garderoba

IZRADA BABY OPREME I DEČIJE ... tako da osim tekstilnog programa, ... Svi nasi proizvodi izradjeni su od predivnog pamucnog prediva prilagodjenog neznoj ...
Read more

Knjigovodstvo, knjigovodstveni programi i papiri

po mom ličnom iskustvu izbor knjigovodstvenog programa se vrši u Srbiji ... kako se vrsi porudzbina/izrada ... po po meri knjigovodja a prilagodjenog ...
Read more

1

realizacija Programa ... izrada projektne ... Reforma državne uprave usmjerena je na uspostavljanje racionalnog i efikasnog sistema prilagodjenog ...
Read more

Priručnik za rad komisija za usmjeravanje djece s ...

... a koje nijesu dio programa školskog obrazovanja. ... Izrada kontrolnih zadataka, pismenih zadataka. 20.9. Učestvovanje u aktivnostima vrtića. 20.10
Read more

Korisni programi za PC - Dream-Sat

sto se tice instalacije programa, ... zatim moguCnost prikaza prilagodjenog kalendara na radnoj povrsini ... Office nije samo Word i izrada kratkih ...
Read more