Izbori i izborno_pravo

50 %
50 %
Information about Izbori i izborno_pravo
News & Politics

Published on February 20, 2014

Author: GordanaComic

Source: slideshare.net

Description

77 slajdova sa svim informacijama o izborima

Izbori – izborno pravo Pojam i sadržaj izbornog prava Zaštita izbornog prava

Izborno pravo - pojam Termini  Izborno pravo Skup prava (obaveza) građana i drugih učesnika u izborima Posebna oblast prava (grana pravnog sistema) Pravna nauka  Biračko pravo Aktivno (biračka sposobnost)   Skup prava vezanih za pravo biranja Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost Pasivno (poslanička sposobnost)    Skup prava vezanih za pravo građana da budu birani Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost Pravo glasa Skup prava birača vezanih za čin glasanja

Izborno pravo - izvori Međunarodno pravo  Opšti sistem UD OUN (čl. 2 i 21) PGP – protokol (1976)  Evropski sistem Evropska konvencija (čl. 3 Protokola 1) Završni dokument Kebs (Kopenhagen 1990)  Opšti standardi Pravo na učešće u javnim poslovima Pravo na povremene i istinske izbore Opšte pravo glasa Volja naroda kao osnova vlasti

Opšti standardi - Kopenhagen Univerzalnost  Nepristrasna i pravična procedura registracije birača i kandidata Jednakost  Glas svakog birača ima podjednaku vrednost Pravičnost  Jednaki uslovi za sve učesnike u izbornom procesu Tajnost  Tehnike glasanja koje obezbeđuju tajnost glasa

Opšti standardi - Kopenhagen Sloboda  Glasanje birača po sopstvenoj volji Javnost   Izbornog procesa Prebrojavanja glasova Odgovornost  Izabranih predstavnika biračima

Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Slobodni izbori  Razumni intervali utvrđeni zakonom   Neposredan izbor poslanika u barem jedan od domova parlamenta Opšte i jednako pravo glasa svih punoletnih građana

Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Tajno glasanje  Slobodna procedura glasanja  Tačno prebrojavanje glasova  Zvanično objavljivanje rezultata glasanja  Pravo na monitoring izbora

Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Pravo izbora na javne funkcije bez diskriminacije  Osnivanje političkih partija  Garancije za slobodno nadmetanje partija  Jednak tretman partija

Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Preuzimanje dužnosti od strane izabranih predstavnika Nesmetano Na vreme  Nesmetano uživanje mandata (slobodan mandat)

Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Zakonski uslovi za kampanju u fer i slobodnoj atmosferi Slobodno iznošenje programa kandidata Pravo građana da     Saznaju sve o svojim izbornim pravima Diskutuju o kandidatima i programima Slobodno i bez zastrašivanja ocenjuju ponuđene programe kandidata Nesmetani pristup medijima Na nepristrasnoj osnovi za sve Bez zakonskih i administrativnih prepreka

Izvori – unutrašnje pravo Ustav Zakoni    Izborima Biračkim spiskovima Izbornim jedinicama Subsidijerno zakonodavstvo   O upravnom postupku O ustavnom sudu Podzakonski pravni akti centralne izborne komisije    Pravila Uputstva Obrasci

Sadržaj izbornog prava Materijalno izborno pravo  Prava (dužnosti) učesnika u izbornom postupku koja određuju njihov status i ulogu u izbornom procesu Procesno izborno pravo  Pravila koja uređuju tok i sadržaj izbornog postupka

Sadržaj izbornog prava Pravila izborne geometrije  Načela, kriterijumi i pravila po kojima se obrazuju izborne jedinice i postavljaju granice među njima Pravila izborne matematike  Matematičke metode koje se primenjuju na raspodelu mandata na osnovu broja osvojenih glasova Pravila izborne tehnike  Tehnička pravila vezana za glasanje i sprovođenje izbora

Materijalno izborno pravo Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Pravo kandidovanja Pravo na upis u birački spisak Pravo glasanja Pravo na informisanje o izborima Pravo na kontrolu izbora Pravo na zaštitu izbornog prava

Procesno izborno pravo Izvorna pravila – postupak po kome se odvijaju izborne radnje     Postupak kandidovanja Postupak glasanja Postupak utvrđivanja rezultata glasanja Postupak upisa u birački spisak Subsidijerna pravila     Upravni postupak Sudski postupci (upravni spor, krivični postupak) Ustavno- sudski postupak (izborni spor, ustavna žalba) Prekršajni postupak

Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Pravna priroda  Subjektivno pravo – građanin kao nosilac suvereniteta Subjektivno javno pravo   Obaveza birača Slobodan mandat Subjektivno privatno pravo     Fakultativnost Vezani mandat Opoziv Javna funkcija – pravo na vršenje javne službe Uslove pod kojima se stiče biračka služba određuje zakon Oblik u kome se pravo ostvaruje (neposredno/posredno) određuje zakon  Subjektivno pravo i javna funkcija Fakultativnost Slobodan mandat

Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Uslovi sticanja  Državljanstvo Stranci u ograničenom obimu     Izbori za lokalne zajednice Domicil u određenom vremenskom trajanju Punoletstvo Poslovna sposobnost Svojstva  Opšte Pravo uživaju svi građani pod istim uslovima  Jednako Svaki glas ima jednaku vrednost  Slobodno Glasanje je fakultativno /oslobođeno svakog pritiska

Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Sadržaj prava   Aktivno pravo kandidovanja Pasivno pravo kandidovanja Subjekti Način ostvarivanja Postupak kandidovanja

Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost sadržaj Aktivno pravo kandidovanja – prava na strani birača Neposredno predlaganje kandidata Podrška kandidatu / kandidatskoj listi Prikupljanje izborne dokumentacije Zaštita prava kandidovanja

Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost sadržaj Pasivno pravo kandidovanja prava na strani kandidata Prihvatanje / odbijanje kandidature Otklanjanje smetnji za kandidaturu – parlamentarna nepodudarnost Odustanak od kandidature Pravo na uverenje o izboru Verifikacija mandata Zaštita prava kandidovanja

Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Subjekti prava na kandidovanje  Aktivno pravo Birači Političke stranke  Pasivno pravo Kandidat – nezavisni kandidat Način ostvarivanja   Pojedinačno (uninominalno) Po listama (plurinominalno)

Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Nominacija   Građani ili političke stranke Samostalno ili u koaliciji Podnošenje predloga kandidature / liste   Pojedinačna kandidature Kandidovanje po listama Tipovi kandidatskih lista Različite tehnike glasanja

Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Razmatranje predloga kandidata / liste    Izborna komisija Postupak razmatranja kandidature / liste Ovlašćenja izborne komisije Odbacivanje predloga Vraćanje neurednog predloga na dopunu Proglašenje urednog predloga Rok za donošenje odluke izborne komisije

Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Postupak po tužbi podnosioca predloga kandidature na odluku izborne komisije   Prigovor Tužba sudu – upravni spor Proglašenje kandidature   Rok za proglašenje kandidature / liste Zbirna izborna lista Izborna kampanja Pravo na učešće u radu organa za sprovođenje izbora  Od momenta potvrde kandidature / liste

Kandidatske liste - tipovi  NEUREĐENA LISTA SLABO STRUKTURIRANA LISTA  UREĐENA ZATVORENA KRUTA LISTA VEZANA LISTA

Kandidatske liste - tipovi  NEUREĐENA LISTA Redosled po azbučnom (abecednom redu) Glasanje za kandidata na listi Distribucija mandata prema osvojenim glasovima  UREĐENA Redosled na listi određuje predlagač Glasanje za listu Distribucija mandata po redosledu na listi

Kandidatske liste – tipovi i tehnike glasanja      NEUREĐENE LISTE SA POJEDINAČNIM GLASOM UREĐENE (ZATVORENE, KRUTE) LISTE SA JEDNIM GLASOM UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I OGRANIČENIM GLASOM UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I KUMULATIVNI GLAS UREĐENE LISTE SA PRAVOM IZBORA U OBLIKU JEDNOG GLASA – POJEDINAČNO PČRENOSIV GLAS

Uređene liste – personalni glas listi su dodeljena 4 poslanička mesta ukupan broj glasova je 50 pojedinačnih i 50 za listu na listi je istaknuto 8 kandidata izborna kvota je 100 : 5 (4+1) = 20 kandidati personalni glasovi glasovi za listu A 1 + 19 izabran B 1 + 19 izabran C 1 + 12 D 1 E F kvota mandat 20 20 5 20 izabran G 1 H 20 izabran ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 50 50 4

Kandidatske liste - Srbija Zatvorene      Redosled kandidata određuje predlagač Nosilac liste Glasanje za listu – jedan glas Kvote za manje zastupljeni pol - 30% Potpisi birača za svakog kandidata 30 odnosno ukupno 200 u opštinama sa manje od 20 000 Poluotvorene  Distribucija mandata Predlagač - 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora Dodatni rok od 5 dana Izborna komisija po redosledu na listi

PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Pravna priroda i dejstvo Subjekti Sadržaj prava na upis u evidenciju birača Načela vođenja evidencije o biračima

PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Pravna priroda i dejstvo  Dokaz o biračkom pravu  Priroda biračkog prava i evidencija birača javna funkcija,   biračka dužnost dužnost upisa u birački spisak subjektivno pravo,   biračko pravo pravo upisa u birački spisak

PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Subjekti   pravo na upis pripada pojedincu – biraču pravo na podnošenje zahteva za upis – birač ovlašćeni državni organi Sadržaj prava na upis u evidenciju birača    upis / brisanje unošenje izmena dopuna i ispravke zaštita prava na upis u evidenciju birača

PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Načela vođenja evidencije o biračima   Oficijalnost Stalnost i ažurnost Godišnje ažuriranje Obavezno ažuriranje nakon raspisivanja izbora Registracija za svake izbore    Tačnost Javnost Jedinstvenost

PRAVO GLASA - SADRŽAJ Glasanje na biračkom mestu lično, neposredno i tajno uz pomoć drugog lica Glasanje putem pisma Lica na izdržavanju zavodskih sankcija Pravo birača da bude upoznat sa načinom glasanja Pravo na zaštitu prava glasa Dužnosti birača

PRAVO GLASA – METODE GLASANJA pojedinačni glas pojedinačno prenosiv glas metoda alternativnog glasanja preferencijalni glas dodela bodova   aritmetički niz geometrijski niz

PRAVO GLASA – METODE GLASANJA Glasanje sa više glasova  veći od broja poslanika koji se bira Ograničeno glasanje sa više glasova  manji od broja poslanika koji se bira Kumulativni glas  koncentrisanje glasova

PRAVO GLASA – METODE GLASANJA Glasanje sa dva glasa   glas za listu pojedinačni glas Postupak panaširanja  izbor sa više kandidatskih lista

PRAVO GLASA – POSTUPAK SRBIJA      vreme u kome se odvija glasanje mesto na kome se odvija glasanje – izgled poziv za glasanje kontrola optičkim čitačem utvrđivanje identiteta birača isprave kojima se dokazuje identitet    lična karta pasoš vozačka dozvola

PRAVO GLASA – POSTUPAK SRBIJA  evidentiranje u izvodu iz biračkog spiska  nanošenje nevidljivog mastila  predaja glasačkog listića  glasanje  zaštita prava glasa

PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA prava na informisanje u toku celokupnog izbornog postupka prava na informisanje u toku izborne kampanje pravo na zaštitu prava na informisanje o izborima

PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA Prava na informisanje u toku celokupnog izbornog postupka pravo birača na informisanje o izborima i o svojim pravima u izbornom procesu prava predlagača na informisanje o toku izbora prava kandidata na informisanje o toku izbora dužnosti organa za sprovođenje izbora obaveze medija

PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA Prava na informisanje u toku izborne kampanje o izbornim programima kandidata jednak pristup medijima svih kandidata drugi oblici informisanja (zborovi, javne tribine, propagandni materijal) dužnosti državnih organa      uvid u izborni materijal nepristrasnost u toku izborne kampanje informisanje javnosti o pitanjima od značaja za izbore praćenje ostvarivanja obaveza medija u toku kampanje poštovanje izborne ćutnje

IZBORNE RADNJE pre glasanja Raspisivanje izbora Predlaganje kandidata / kandidatskih lista Evidencija birača Formiranje organa za sprovođenje izbora Određivanje biračkih mesta Formiranje izbornih jedinica Priprema izbornog materijala Prijem izbornog materijala

IZBORNE RADNJE pre glasanja Raspisivanje izbora  Odluka o raspisivanju izbora Predsednik parlamenta Predsednik republike    Rokovi za izborne radnje Dan za glasanje Rok za donošenje odluke Redovni izbori – pre isteka mandata Vanredni izbori – po raspuštanju parlamenta

IZBORNE RADNJE pre glasanja Predlaganje kandidata / kandidatskih lista   Rok za podnošenje kandidature Materijal potreban za podnošenje kandidature Izvod iz knjige državljana Potvrda o biračkom pravu Izjava o prihvatanju kandidature Potpisi birača koji podržavaju kandidaturu     Parlamentarne političke stranke Vanparlamentarne političke stranke Proglašenje kandidature / kandidatske liste Zbirna izborna lista

IZBORNE RADNJE pre glasanja Evidencija birača      Ažuriranje biračkog spiska Rok za zaključenje biračkog spiska Objavljivanje ukupnog broja birača Overeni izvodi iz biračkog spiska za biračka mesta Overeni posebni izvodi iz biračkog spiska Birači koji su na izdržavanju kazne Birači u diplomatsko konzularnim predstavništvima Birači koji ne žive u zemlji Birači na odsluženju vojnog roka Birači koji plove na brodovima pod zastavom zemlje čiji su državljani

IZBORNE RADNJE pre glasanja Formiranje organa za sprovođenje izbora  Članovi izborne / izbornih komisija Centralna izborna komisija Izborne komisije izbornih jedinica  Članovi biračkih odbora Na biračkim mestima  Članovi organa za sprovođenje izbora Stalni članovi   Bira iz parlament ili imenuje izborna komisija Vreme izbora Nakon raspisivanja izbora Pre raspisivanja izbora Na polovini mandata parlamenta Predstavnici predlagača nakon proglašenja kandidature Inkompatibilnost

IZBORNE RADNJE pre glasanja Određivanje biračkih mesta  Min/max broj birača na koji se određuje biračko mesto  Teritorijalni raspored biračkih mesta  Objavljivanje biračkih mesta  Prostor na kome je smešteno biračko mesto  Izgled biračkog mesta

IZBORNE RADNJE pre glasanja Formiranje izbornih jedinica  Zakon o izbornim jedinicama Priprema izbornog materijala    Obrasci Štampanje izbornog materijala Kontrola štampanja glasačkih listića Prijem izbornog materijala   Pre dana za održavanje izbora Tehnika primopredaje

IZBORNE RADNJE Aktivnosti u toku dana za glasanje  Kontrola izbornog materijala  Uređenje biračkog mesta  Kontrola glasačke kutije  Glasanje

IZBORNE RADNJE Aktivnosti posle završetka glasanja  Na biračkom mestu Odvajanje neupotrebljenih glasačkih listića Utvrđivanje broja birača koji su glasali Kontrola glasačke kutije Odvajanje važećih od nevažećih glasačkih listića Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu Sastavljanje zapisnika o radu biračkog odbora

IZBORNE RADNJE Aktivnosti posle završetka glasanja  U izbornoj komisiji Dostavljanje zapisnika i izbornog materijala Utvrđivanje rezultata glasanja Saopštavanje rezultata glasanja Objavljivanje rezultata glasanja Izdavanje uverenja izabranim poslanicima Čuvanje izbornog materijala

IZBORNE RADNJE Aktivnosti tokom celog izbornog postupka  Kontrola izbora  Posmatranje izbora  Zaštita izbornog prava

Kontrola i zaštita izbornog prava Kontrola izbora Zaštita izbornog prava

PRAVO NA KONTROLU IZBORA Sadržaj prava Subjekti prava na kontrolu izbora Postupak ostvarivanja prava ma kontrolu izbora

PRAVO NA KONTROLU IZBORA Sadržaj prava na kontrolu izbora    kontrola zakonitosti izbora (propisi, materijalno izborno pravo, tok izbora) kontrola izbora od strane predlagača kandidata pravo na posmatranje izbora

PRAVO NA KONTROLU IZBORA Subjekti prava na kontrolu izbora    organi za sprovođenje izbora (birački odbori i izborne komisije) predlagači kandidata (članstvo u organima za sprovođenje izbora) posmatrači izbora (domaći i strani)

PRAVO NA KONTROLU IZBORA Postupak ostvarivanja prava    kontrola ustavnosti i zakonitosti propisa o izborima postupak kontrole od strane organa za sprovođenje izbora postupak kontrole od strane predlagača kandidata / kandidatskih lista  postupak kontrole od strane posmatrača  postupak kontrole od strane birača

PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Sadržaj Subjekti Pravni instrumenti Organi koji odlučuju o zaštiti

PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Sadržaj   Zaštita materijalnog izbornog prava Zaštita procesnog izbornog prava Subjekti     Organi za sprovođenje izbora Predlagači kandidata/kandidatskih lista Kandidati Birači

PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Pravni instrumenti     Prigovor Tužba sudu – redovni ili posebni sudovi Zahtev za ocenu ustavnosti – ustavni sud Zahtev za pokretanje izbornog spora – ustavni sud Organi koji odlučuju o zaštiti     Organi za sprovođenje izbora Redovni sud – upravni spor Posebni sudovi za rešavanje izbornih sporova Ustavni sud

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – Ko odlučuje o zaštiti Organi za sprovođenje izbora    RIK OIK Birački odbori Sudovi   Vrhovni sud Nadležni sudovi Opštinski sud – vanparnični postupak Sud nadležan za rešavanje u upravnim sporovima Okružni sud

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – Ko odlučuje o zaštiti Ministarstvo nadležno za poslove uprave (čl. 18 ZINP)  Žalba na rešenje o brisanju iz biračkog spiska Ustavni sud (Ustav Zakon o ustavnom sudu) Izborni spor Ustavna žalba

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – birački spisak Upis/brisanje/izmene bs (čl. 19)  Sud nadležan za rešavanje u upravnim sporovima Tužba 48 časova od dostavljanja rešenja Dostavljanje dokumentacije 24 časa Odluka suda 24 časa od prijema tužbe Izmena u bs nakon zaključenja (čl. 22)   Opštinski sud u vanparničnom postupku Izmene obavlja RIK 28 časova pre dana glasanja

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Subjekti    Birač Kandidat za odbornika Predlagač kandidata Predmet zaštite     Kandidovanje Sprovođenje izbora Utvrđivanje rezultata izbora Objavljivanje rezultata izbora

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Odbornički mandat i njegova zaštita  Odluka Skupštine lokalne zajednice Potvrđivanju mandata Prestanku mandata Propuštanje skupštine da donese odluke o potvrđivanju odnosno prestanku mandata Ugovor – podnosilac liste i odbornik  Pravo podnosioca izborne liste da podnese blanko ostavku umesto odbornika Blanko ostavka -

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Žalba – okružni sud   Subjekti – svaki odbornik Rok 48 časova od Donošenja odluke Dana održavanja sednice na kojoj je propustila da je donese Odluka suda  Odluka Skupštine lokalne zajednice Potvrđuje ili odbija da potvrdi mandat Utvrđuje prestanak mandata

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Bitne povrede izbornog prava     Broj glasačkih listića u kutiji veći od broja birača Izmene u biračkom spisku na dan glasanja Povreda tajnosti glasanja Nema kontrolnog listića u glasačkoj kutiji Sankcije   Ponavljanje glasanja Raspuštanje biračkog odbora

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Instrumenti   Prigovor Žalba na odluku izborne komisije Organi koji odlučuju o zaštiti   Izborna komisija Sud – okružni sud

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Postupanje - rokovi  Izborna komisija Prigovor 24 časa od donošenja akta, učinjene radnje ili propusta Rešenje izborne komisije – 48 časova od prijema prigovora  Sud Žalba 24 časa od dostavljanja rešenja IK IK dostavlja podatke i spise u roku od 12 časova Odluka - 48 časova od prijema žalbe sa spisima

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Dejstvo odluka  Izborna komisija Poništava odluku ili radnju  Sud (čl. 55) Poništava odluku ili radnju (kandidovanje, postupak izbora) Poništava izbor Može meritorno rešiti izborni spor   Ako je poništena odluka Odluka suda zamenjuje poništenu odluku

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Dejstvo odluka suda  Ponavljanje Izborne radnje koja je poništena Izbora u celini ako je poništen izbor  Odluka po žalbi je pravosnažna  Protiv odluke se ne mogu podneti Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke Zahtev za ponavljanje postupka

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Procesna pravila   Zakon o lokalnim izborima Shodna primena zakona koji reguliše postupak u upravnim sporovima Pitanje:  Nadležnost Ustavnog suda da rešava izborne sporove?

Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Uslov  Sporovi koji nisu u nadležnosti sudova Subjekti      Birač Kandidat za predsednika Republike Kandidat za poslanika Kandidat za odbornika Podnosilac predloga kandidature Rok  15 dana od dana okončanja izbornog postupka koji se osporava.

Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Postupanje    Podnosilac navodi razloge zbog koji pokreće postupak i dokaze US dostavlja zahtev organu za sprovođenje izbora u vezi sa čijom se aktivnošću pokreće spor Nalog da dostavi odgovor, odgovarajuće akte i dokumentaciju

Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Uslovi   Dokazana nepravilnost Bitan uticaj na rezultat izbora Dejstvo odluke - poništava   Ceo izborni postupak Deo izbornog postupka - jasno naznačiti Ponavljanje  10 dana od dana dostavljanja odluke US

Zaštita poslaničkog mandata – Ustavni sud Žalba  Odluka o (ne)potvrđivanju mandata Subjekti   Kandidat za narodnog poslanika Podnosilac predloga kandidature Dostavljanje dokumentacije  Organ protiv koga je podneta žalba 24 sata Rok u za odlučivanje US  72 sata od podnošenja žalbe

Add a comment

Related presentations

Related pages

Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike ...

Priopćenje - zaštita osobnih podataka u izbornoj promidžbi / / Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016.
Read more

Izborno pravo i izborni sustavi - Katedra za ustavno pravo

Vrste izbora (državni i lokalni izbori, izbori za predstavnička i izvršna tijela), Temeljne značajke izbornog sustava, Načela izbornog sustava.
Read more

Izbori u Republici Hrvatskoj - Wikipedija

Izbori u Republici Hrvatskoj se u određenim periodima odvijaju na dvije razine - državnoj i lokalnoj razini. Na državnoj razini se, u pravilu, ...
Read more

Izlazak na izbore – pravo ili obaveza? | Srbija izbori 2016

Biračko ili izborno pravo, kao tekovina demokratskih buržoaskih revolucija, jedno je od najznačajnijih političkih prava građana. Sastoji se od dve ...
Read more

Biračko pravo - Wikipedia, slobodna enciklopedija

Ždrijeb (izbori) Dopunski izbori; Izborna prevara; Izborna predstava; Izbori s fiksnim terminom; Opći izbori; Preliminarni izbori; Posredni izbori ...
Read more

ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA - mduls.gov.rs

Izborno pravo građani ostvaruju neposredno, tajnim glasanjem. (2) ... Kada se istovremeno održavaju izbori za odbornike i izbori za narodne poslanike Narodne
Read more

Biračko pravo - Wikipedija

Izbori; Izborni sustav; Utvrđivanje izbornih rezultata; Hrvatski izborni sustav ...
Read more

srbijaizbori.com; izlazak; izbori; biračko; pravo; obaveza ...

Parlamentarni izbori; Drugi krug; Vesti; Video; Istraživanja. Ankete; Istraživanja javnog mnjenja; Lokalni izbori. Beograd; Novi Sad; Kragujevac ...
Read more

Izborno pravo - dadalos.org

Većinsko izborno pravo i izborno pravo proporcionalne reprezentacije . Sljedeći tekst rasvjetljava obje osnovne varijante izbornog prava, imenuje njihove ...
Read more