IUVENTA Presentations - Aktivita "The activity"

50 %
50 %
Information about IUVENTA Presentations - Aktivita "The activity"
Education

Published on February 27, 2014

Author: PatrikKT

Source: slideshare.net

Youth in Action Future in Your Hands Partneri: Obchodná akadémia v Roţňave, www.oarv.edu.sk Fundation Tramp, ustanova za izobrazevanje, www.fundacijatramp.si Trvanie projektu: Marec 2013 - Marec 2014 Trvanie aktivity: 9.09. - 14.09.2013 Miesto: Slovinsko, Portoroţ "Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu IUVENTA, akcia 1.1 Mládež v akcii."

With the support of EU... ...we would offer a space to young people for the interaction with their peers, we would prepare a space for their active approach in learning new skills, competences and attitudes from the very beginning of the project. Within the program YOUTH IN ACTION the participants are able to „see and touch“ and so learning new competencies and it is quite clear that doing is much better then just listening 

Podpora zo strany EÚ Ponúka priestor mladým ľuďom pre interakciu s rovesníkmi počas ktorej aktívne získavajú nové zručnosti, skúsenosti, odborné kompetencie a postoje počas celého obdobia trvania projektu. Program IUVENTA, Mládeţ v akcii 1.1 ponúkol prostredníctvom neformálneho vzdelávania mladým účastníkom túto moţnosť

Téma projektu Hlavná téma vychádza a sleduje záujmy/potreby zúčastnených mladých ľudí:  úloha ľudí, ktorí pracujú s mládeţou, je pripraviť mladých ľudí pre ich budúce zaradenie sa vo svete práce,  radi by sme mladým ľuďom prezentovali za ich aktívnej účasti, ako vyzerá ţivot v oboch krajinách, čo je potrebné brať do úvahy ako začínajúci podnikateľ, dať im priestor aby sami zistili čo všetko je potrebné zabezpečiť na začiatku, ako sa rozbehnúť a najmä vedieť zhodnotiť svoje silné a slabé stránky,  pomôcť mladým ľuďom pochopiť čo znamená v praxi otvorený európsky pracovný trh. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania a aktivít, ktoré účastníci absolvujú, chceme podporiť rozvoj osobnostných vlastností a rozvíjať sociálne zručnosti.

Theme of the project The main theme follows the logical result of interest/needs of the participating young people:  their future establishment in the world and the aim of us as the leaders is to do everything to prepare them the best for that task,  we would like to show the youth, with their active participating, what life is like in both countries, what to think about if one wants to be an entrepreneur, to let them find for themselves everything needed and to help them understand in practice how to judge their strength and weakness,  to help them to find out through their personal experience to understand what an open European labor market means. As we will be using many nonformal ways of learning during which all the participants will be involved, they will fulfill personal needs in developing the social skills.

Metódy Všetky aktivity a pracovné metódy sme s účastníkmi zostavili tak, aby prispeli čo najviac prispeli k dosiahnutiu cieľov v zmysle sebavzdelávania, sebavedenia a sebahodnotenia všetkých účastníkov počas realizácie aktivít projektu.

Ciele Veríme, ţe účasť na tomto projekte a vypracovávanie cieľov projektu povzbudí aktívnu účasť a mobilitu medzi mládeţou, keďţe sú budúcnosťou rozvinutej a bezpečnej Európy. Toto povzbudenie iniciatív a kreativity medzi mládeţou má viesť k zvýšeniu podnikavosti a zamestnanosti a to bez predsudkov voči rozdielom v národnosti alebo v kultúre. Účasť v projekte by mala mladým ľuďom pomôcť porozumieť, ţe Európska Únia je otvorený priestor pre akékoľvek občianstvo ochotné pracovať pre dobro kaţdého a veríme, ţe spoločne nájdu nejaké nápady, ktoré vyuţijú pre svoj profesionálny ţivot.

Goals The aim of the project is fighting an unemployment by stimulating micro entrepreneurship and this way stimulate the future ex-change of know-how and resources, to secure a space to "feel" the active citizenship via learning from each other, identifying the needs of the locals, identifying what are the possibilities of changing (in a local scale) the bad economic situation of the youth for better and then present the ideas on public. We are aiming to foster mutual understanding among youth during all activities carried out to fulfill and implement the ideas of the project.

Účastníci projektu – Slovensko 1. Mirka Szenderáková mirusqua_28@azet.sk   2. Niki Kántorová niki2103@azet.sk   7. Simona  13.Mary Valachová Peniašková simonka.valachova@gmai mery5po@gmail.com l.com  14.Lenka  8. Eva Prcúchová eprcuchova@gmail.com Pavlovská lenka216pavlovska@gmail .com 9. Juri  15.Aďa Leštáková Oravec jerryoravec@gmail.com  16.Patrik Zakhar  3. Vanda  10.Michael 123patokt@gmail.com Szappanošová Ďurišin vanda227@azet.sk michaeldurisin23@gmail.  17.Lea Potocká com  4. Laura leuspotocka@zoznam.sk Noveková  11.Danny  18.Patrik laura.novekova@gmail.co Fazekaš Ţori m sidzej@post.sk patko0770@gmail.com  5. Kevin  12.Lucia Baláţ Tiščenkovová kebalaz@gmail.com jenna136@azet.sk

Účastníci projektu - Slovinsko  Rebecca Anastasia Dofnikav  Tadej Rojac  Marcel Jereb  Ţan Cevov Šimenc  Nik Poţar  Damian Fortuna  Lea Natalie Kosmačin  Laura Pasavec  Veronika Malačič  Nastija Petrovič  Matej Dipalo  Timi Koletnik

Slovenský večer (Slovak evening)

Slovinský večer (Slovenian evening)

Návštevy (Visits)

Návšteva škôl (School visits)

Návšteva podnikateľov (Visits of entrepreneurs)

Návšteva hlavného mesta (Visit of Ljubljana)

Objectives... ...of our project which meet the objectives and priorities of the Programme are: to know and learn the ideas and about/from each information, other while working  learn from a and playing together, successful  bring students  discuss the entrepreneur by together and let possibilities and visiting and having a them get known each think on ways what discussion with him, other, should be done to be  stimulate creative an entrepreneur in  stimulate active ideas via learning different EU member approach of the how a successful states, youth while company is being preparing the project  identify the needs of run, aims, thinking of the the youth after the  stimulate the activities and then schooling period via interest and working out the discussing them, reinforce knowledge presentations and  learn from and about of the importance of presenting them each other while preparing a good publicly, collecting, doing a business plan,  give them the chance research and sharing necessity to have a business vision and ways how to fulfil it,  present their creative ideas preparing presentations and presenting them for the others  learn while respect each other, develop intercultural learning when doing joint activities,

 find possibilities for future cooperation,  keep the relationship - developing new ideas for future cooperation,  learn promotional techniques by doing,  learn presentational techniques by preparing some,  because of preparing presentations, materials, articles and websites, the participants will be gaining skills in using the IT, and because of presenting them to audience the participants will be gaining the language skills, self-confidence and self-assurance while assessing the work,  preparing the Activity is a great opportunity to practice and gain skills in managing, organizing and leading out activities, mathematical skills when getting ready the budget,  learn to work in a safety when organizing the insurance and while working out the planned activities...

...Activities

Thank you for attention! Patrik Ţori

Add a comment

Related presentations

Related pages

KAPITOLA 3 Enzymová katalýza I katylytická aktivita enzymů ...

KAPITOLA 3 Enzymová katalýza I katylytická aktivita enzymů interakce enzym ...
Read more

pulib.sk

AED Edukačná aktivita ako organizačná forma predprimárneho vzdelávania / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. In: Manažment materskej školy : ...
Read more

www.pulib.sk

Dostupný na internete Read more

Publikačná činnosť za rok 2008 (rok vydania 2007-2008) (s ...

Publikačná činnosť za rok 2008 (rok vydania 2007-2008) (S obmedzením podľa kategórie publikačnej činnosti) Prešovská univerzita v Prešove
Read more