اتمسفر هیدرولوژی Introduction to the atmosphere

50 %
50 %
Information about اتمسفر هیدرولوژی Introduction to the atmosphere
Education

Published on October 23, 2013

Author: arghavanakbarieh

Source: slideshare.net

Description

هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. اگرچه جو زمین به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما در واقع جرمی به مقدار 〖" تن5.6 ∗" 10〗^12 دارد. نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده جو تا ارتفاع 60 Km تقریبا ثابت است.
78% جو را نیتروژن، 21% اکسیژن و 1% را باقی گازها شامل بخار آب تشکیل داده است.
این پاور پوینت درباره سایر اجزای جو زمین به همراه توضیحاتی درباره لایه های جو و خصوصیات آنهاست.همچنین دربرگیرنده دو فیلم از اتمسفر و لایه های آن است.

‫جو زمین‬ ‫هیدرولوژی‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(‬ ‫دانشکده فنی و مهندسی‬ ‫گروه مهندسی عمران‬ ‫مهر 1931‬ ‫1‬

60 Km 2

‫جو زمین‬ ‫3‬

‫ترکیبات جو‬ ‫4‬

5

‫%87 جو را نیتروژن، 12% اکسیژن و 1% را باقی گازها‬ ‫شامل بخار آب تشکیل داده است.که در جدول زیر ترکیبات را‬ ‫می بینید. جو ار دو بخش اجزا ثابت و اجزا متغیر تشکیل شده‬ ‫اسیت. در مقیاس جهانیی ا، بیه طور متوسیط ییک درصد جرم‬ ‫اتمسفر را بخار آب تشکیل داده است ، اما عمل ممکن است‬ ‫در یک مکان ، هوا فاقد بخار آب باشد و یا درنقطه دیگر تا 4‬ ‫درصد حجمی بخار آب وجود داشته باشد.‬ ‫6‬

7

8

‫بیشترین مقدار بخار آب در لیه مجاور سطح زمین است و با‬ ‫افزایش ارتفاع، از مقدار آن کاسته می شود. وجود بخار آب‬ ‫در نزدیک سطح زمین اول به دلیل وجود اقیانوس هاست که‬ ‫منبیع اصیلی تامیین آین میی باشنید و ثانییا سیرد بودن لیه های‬ ‫فوقانیی جیو اسیت کیه مانیع نفوذ بخار آیب بیه ایین لییه هیا می‬ ‫شوند.‬ ‫در جو زمین، ترکیباتی مانند گرد و غبار و نمک یا قطرات‬ ‫بسیار کوچک آب است که نباید آنها را جزو ترکیبات ثابت جو‬ ‫حساب کرد.هنگامی که بخار آب- که خود بخشی از جو است-‬ ‫از حالت بخار به مایع یا جامد تبدیل می شود، این ذرات نسبت‬ ‫به ترکیبات قبلی بیگانه بوده و به شکل های مختلفی مانند ابر،‬ ‫باران و... ظاهر می شوند.‬ ‫9‬

10

11

12

13

‫ساختار جو‬ ‫41‬

‫جو زمین پوشش عظیم گازی شکل است که اطراف کره زمین‬ ‫را فراگرفتآآه و حتآآی در سآآطح آآآن نیز نفوذ کرده‬ ‫اسآت.ساختارجو را مآی توان از دیدگاههای مختلآف بررسی‬ ‫کرد :‬ ‫.1 بر اسآاس دمآا کآه بآه آآن لیآه بندی دمایآی یآا حرارتی‬ ‫)‪(Thermal Stratification‬می گویند.‬ ‫.2 یونیزاسآیون )‪ ، (Ionization‬طبقآه بندی بر اساس وجود‬ ‫ذرات باردار در جو.‬ ‫51‬

‫لیه بندی دمایی یا حرارتی‬ ‫61‬

‫تروپوسفر‬ ‫پایین ترین لیه جو که دربرگیرنده بیشترین جرم هوا است. 99%‬ ‫بخار آآب در لیآه تروپوسآفر اسآت. ایآن لیآه 11 کیلومتر ارتفاع‬ ‫دارد و ما در آن زندگی می کنیم. ) هواپیما ها در ارتفاع 9-11‬ ‫کیلومتری پرواز می کنند.(این لیه در قطب نازک تر )7-8 ‪(Km‬‬ ‫و در استوا ضخیم تر )71-‪ (18Km‬است. این لیه نام خود را از‬ ‫واژآه یونانآی ‪ tropos‬بآه معنآی زیرو رو شدن گرفتآه است.و‬ ‫تغییرات آب و هوایی در این لیه رخ می دهد.05%جرم هوا در‬ ‫لیه کمتر از ‪ 5.5Km‬سطح زمین قرار داشته م نیمی از آنچه باقی‬ ‫می ماند نیز در ‪ 5.5Km‬دوم متمرکز است. به عبارت دیگر 08‬ ‫% جرم اتمسفر در این لیه است.‬ ‫71‬

‫استراتوسفر‬ ‫ضخامت این لیه که بالی تروپوسفر است 32 کیلومتر است که در 3‬ ‫کیلومتر اول آن ، دمای هوا ثابت است.‬ ‫مزوسفر‬ ‫در این لیه دمای هوا نسبت به افزایش ارتفاع بطور سریع کاهش می یابد‬ ‫و سردترین لیه اتمسفر تلقی می شود و شب تاب در آن رخ می دهد.‬ ‫ترموسفر‬ ‫این لیه نامه خود را از واژه ‪ Thermodynamic‬گرفته است زیرا‬ ‫تحت تابش مستقیم خورشید است و دمای آن در قسمت هاب بالیی به بیش‬ ‫از 0051 سلسیوس می رسد. ولی به دلیل اینکه تعداد مولکول های هوا‬ ‫در آن کم است با وجود بال بودن دما مقدار گرمای آن کم است. این لیه‬ ‫از ارتفاع تقریبی 08 تا 091 کیلومتری سطح زمین ادامه دارد تا‬ ‫سرانجام با جو خورشد در هم بیامیزد.‬ ‫81‬

‫یونسفر‬ ‫بخش فوقانی جو و بخشی از لیه ترموسفر از نظر وجود ذرات باردار‬ ‫غنی است،به طوری که یک لیه مشخص یونیزه را در این قسمت تشکیل‬ ‫می دهد. ارتباطات رادیویی راه دور از طریق اعکاس های یک یا‬ ‫چندگانه تابش های طول موج کوتاه از لیه های یونیزه مذکور امکان پذیر‬ ‫است. تنها 05% ای لیه یونیزه می شود.‬ ‫اگزوسفر‬ ‫این لیه ارتفاع بالی 006 تا 00001 کیلومتری از سطح زمین است که‬ ‫عموما اتم ها و مولکول های جو تحت تاثیر بادهای خورشیدی و میدان‬ ‫مغناطیسی زمین به فضای اطراف رانده می شوند.‬ ‫91‬

‫ترموسفر‬ ‫مزوسفر‬ ‫استراتوسفر‬ ‫تروپوسفر‬ ‫02‬ ‫مزوپاز‬ ‫استراتوپاز‬ ‫تروپوپاز‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫12‬ ‫مرز میان تروپوسفر و استراتوسفر ، تروپوپاز نام دارد.‬ ‫مرز میان استراتوسفر و مزوسفر، استراتوپاز نام دارد.‬ ‫مرز میان مزوسفر و ترموسفر، مزوپاز نام دارد.‬ ‫مشخص است که مرز بین دو لیه نام خود را از نام لیه‬ ‫پایین و پسوند پاز گرفته است.‬

‫:توضیح فیلم‬ ‫هواپیما از لیه تروپوسفر وارد لیه استراتوسفر می شود و در‬ ‫فیلم پیداست که تمامی ابرها در زیر هواپیما و در لیه‬ ‫تروپوسفر است.‬ ‫22‬

23

24

‫:توضیح فیلم‬ ‫بالن هواشناسی از لهیه تروپوسفر وارد لهیه استراتوسفر می‬ ‫شودو بال می رود .اهین فیلم در سال 0691 است که خلبان از‬ ‫بال ی ابرها می پرد. اهین پرش بلند ترهین پرش تارهیخ است و‬ ‫51 دقیقه به طول می انجامد و خلبان در نیومکزهیکو فرود می‬ ‫آهید.سرعت او بسیار زهیاد است در حد ی که خودش نمی تواند‬ ‫ببیند و فقط با دورهیین فیلم مشخص است. اهین خلبان دوبرابر‬ ‫خلبان فیلم قبلی در جو بال رفته است.‬ ‫52‬

‫تصوهیر ی از غروب خورشید بر فراز اقیانوس هند از اهیستگاه بین المللی فضاهیی‬ ‫62‬

27

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫82‬ ‫نارنجی تیره و زرددر تروپوسفرهستند و ابرها در اهین لهیه، تیره‬ ‫رنیگ، دهیده میی شوند.دلییل تغییرات رنیگ اهیین لهییه در اهیین عکس،‬ ‫ذرات معلق در هوا هیا قطرات آب هستند.‬ ‫منطقه سفید- صورتی بال ی ابرها، لهیه استراتوسفر هست.اهین لهیه هیا‬ ‫ ِ‬ ‫ابر ندارد هیا بسیار بسیار کم ابر دارد.‬ ‫بال ی استراتوسفر،لهیه ها ی آبی رنگ، لهیه ها ی فوقانی جو شامل:‬ ‫مزوسفر،ترموسفر، هیونوسفر و اگزوسفر می باشند ، که به تدرهیج‬ ‫در سیاهی فضا محو می شوند.‬ ‫فضانوردانیی کیه اهیین عکیس را گرفتیه انید بیه دلییل سرعت بال ی‬ ‫اهیسیتگاه فضاهییی-000,82 کیلومتیر در سیاعت- در هر روز 61‬ ‫بار ، طلوع و غروب خورشیید را میی بینند. اهیین عکیس با خوش‬ ‫شانسی زهیاد ی گرفته شده است زهیرا هر کدام از اهین طلوع و غروب‬ ‫ها فقط چندهین ثانیه طول می کشند.‬

29

‫دمای جو‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫03‬ ‫در تروپوسیفر کاهیش دما ی هوا بیا افزاهییش ارتفاع رخ می‬ ‫دهد. و بیشترهین تغییرات جو ی در اهین لهیه است.‬ ‫در استراتوسفر در 3 کیلومتر اول دما ی هوا ثابت است اما‬ ‫با بال رفتن ارتفاع دما اقزاهیش می هیابد.‬ ‫در مزوسفر دما ی هوا با افزاهیش ارتفاع کاهش می هیابد.‬ ‫در ترموسفر دما ی هوا با افزاهیش ارتفاع افزاهیش می هیابد.‬

31

32

‫در ناحیه بالهیی استراتوسفر لهیه ازن قرار دارد که ضخامت‬ ‫آن بین 61 تا 03 ‪ Km‬است اما مرز مشخصی ندارد. در واقع‬ ‫ازن در لهییه ا ی کیه از ‪ 50Km‬سیطح زمیین شروع و تا‬ ‫‪ 150Km‬ادامه دارد متمرکز است.اما بیشترهین تراکم آن در‬ ‫05-‪ 80Km‬اسیت. لهییه ا ی از اتمسیفر کیه حاو ی ازن است‬ ‫ازونسفر نام دارد.مقدار ازن جو به قدر ی کم است که اگر کل‬ ‫ازن جو را در فشار متعارف رو ی هم انباشته کنیم ضخامت‬ ‫آن از چند میلیمتر تجاوز نخواهد کرد. اما با وجود جرم اندک‬ ‫اشعه ها ی فرابنفش را جذب می کند.‬ ‫33‬

34

35

36

‫شفق قطبی‬ ‫73‬

38

39

40

‫تنما ی زیبا ی جو از بال ی ابرها و تنور شهرها،در این عکس شب تابه تنیز دیده می شود. عکش توسط شاتل فضایی آتلتنتیس، ‪ISS‬‬ ‫12 جول ی 1102‬ ‫14‬

‫هواتاب یا شب تابه چیست؟ هواتاب‪ ، Air Glow‬درخشندگي خفیفي در جو بال ي زمین است كه در شب آشكارا‬ ‫دیده میشود. هواتاب هنگامصي بصه وجود ميآیصد كصه اشعصه ها ي قو ي خورشیصد بصه گازهایصي خصصوصا اكسیژن و‬ ‫ ً‬ ‫آ‌‬ ‫نیتروژصن بتابد. ایصن تابصش موجصب واكنشهایصي ميشود كصه اتمهصا و مولكولها ي خنثصي را بصه یون تبدیل ميكند.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫وقتي كه این اتمها و مولكولها ي یونیزه شده دوباره با هم گرد شوند، نور تولید ميشود.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫هواتاب تا پاسي از شب كه از غروب خورشید گذشته است، ادامه پیدا ميكند.‬ ‫آ‌‬ ‫منبع : ‪www.noojum.com‬‬ ‫24‬

‫:منابع‬ ‫• علی زاده، امین، کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی تالیف‬ http://www.hupaa.com/Data/P00424.php • http://www.theatlantic.com/infocus/2011/08/nasa-after-the-space-shuttle/1 • / http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/earth_atmosph_r • adiation_budget.html http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/overview/Helio-facts.html • /http://spaceinfo.com.au/2010/06/21/sunset-in-space • /http://www.challenger.org/tag/iss • http://www.environment.gov.au/soe/2001/publications/theme- • reports/atmosphere/introduction-1.html http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Red_and_green_ • auroras.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Iss030e015472_E • dit.jpg 43

By Arghavanii www.meyfam.mihanblog.com 44

45

46

Add a comment

Related presentations

Related pages

ناسا | هوافضای نوین

ناسا از تکمیل نخستین دور از آزمایش طراحی بال هواپیما که طی شش ماه و با انجام ۲۲ پرواز ...
Read more

Slide 1 - payamgo.persiangig.com

... فصل اول اتمسفر ATMOSPHERE ... چرخه هیدرولوژی و ... Introduction The Atmosphere The ...
Read more

Slide 1 - water.fa.uk.ac.ir

All forms of water that reach the earth from the atmosphere is called ... های آب از اتمسفر: ... باران و برف. Introduction ...
Read more

دانلود کتاب اتمسفر؛ معرفی هواشناسی

مهندسی آب، هیدرولوژی، ... کتاب “اتمسفر؛ معرفی هواشناسی” به ... The Atmosphere: An Introduction to ...
Read more

اصطلاحات منابع طبیعی دو - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

دانلود کتاب an introduction to surfactants ... Adiabatic atmosphere: ... تصاعد گاز به اتمسفر:
Read more

فیزیک هسته ای کاربردی و تئوری

این بطور پیوسته در اتمسفر بالای ... It is produced by cosmic radiation in the upper atmosphere where ... Introduction For the ...
Read more

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی - دانلود کتاب زمین شناسی ...

... the state of the atmosphere and hydrosphere with ... ژئوشیمی و هیدرولوژی آبهای حاصل ... آنالیز گاز و اتمسفر
Read more

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی - مکانیک سیالات محیط زیست ...

Fig. 2 Velocity distribution in the atmosphere and ocean. ... Introduction to Geophysical Fluid Dynamics, ... آنالیز گاز و اتمسفر
Read more

اموزش پی اس کد جریان هجومی

مدل neural wavelet network و ann در شبیهسازی فرایند جريان رودخانه ...مدل NEURAL WAVELET NETWORK و A.N.N در ...
Read more