Introducere în Resursele Educaționale Deschise

50 %
50 %
Information about Introducere în Resursele Educaționale Deschise
Education

Published on March 12, 2014

Author: kosson

Source: slideshare.net

Description

Introducere în Resursele Educaționale Deschise, o prezentare oferită Brașovenilor cu sprijinul Bibliotecii Județene G. Barițiu.

Introducere in Resurse Educa ionaleț Deschise Nicolaie Constantinescu Coali ia pentru Educa ie Deschisăț ț http://www.kosson.ro/ martie 2014 Bra ov, Romaniaș

O cultură CITE TE - SCRIEȘ http://codev2.cc/ http://www.free-culture.cc/ http://the-future-of-ideas.com/ http://remix.lessig.org/ http://www.lessig.org/ este profesor de drept i leadership Roy L. Furman al Facultă ii de Dreptș ț de la Harward i director al Centrului Edmond J. Safra Center pentru Eticăș al Universită ii Harward. Înainte de a se realătura facultă ii de la Harwardț ț a fost profesor la Facultatea de Drept de la Stanford, unde a fondat Centrul pentru Internet i Societate în cadrul Stanford, cât i la Universitatea dinș ș Chicago. Lawrence Lessig „Oamenii sunt parte a crea iei i re-creăriiț ș propriei lor culturii”. Din pozi ia de consumatori nu putem fiț decât parte a unei culturi READ ONLY. O cultură care este distribuită de la vârf, care poate fi privită ca o posesie restrânsă

Sir Ken Robinson Educa ia este un sistem adaptativ complex.ț Educa ia nu este monolitică.ț Educa ia nu este liniară.ț leader în dezvoltarea creativită ii, inova iei i a resurselor umane în educa ie i în mediul de afaceriț ț ș ț ș http://sirkenrobinson.com Educa ia va func iona acum i în viitor doar dacă este personalizată.ț ț ș întreaga etică i for ă a sistemelor informa ionale este aceeaș ț ț că le po i adapta propriilor necesită i i intereseț ț ș http://new.ted.com/speakers/sir_ken_robinson

Free as in Freedom http://shop.fsf.org/product/free-as-in-freedom-2/ http://stallman.org/articles/online-education.html Atunci când o operă este concepută pentru a face ni te lucruri practiceș cu ea, utilizatorii trebuie să aibe control asupra acelui lucru, astfel, au nevoie de control asupra operei. http://www.gnu.org/copyleft/ Acest lucru se aplică softwareului, dar i operelor educa ionale.ș ț

Βιβλιοθήκη – Bibliothēkē – un rol nou Prim furnizorPrim furnizor al resurseloral resurselor din Domeniuldin Domeniul Public localcPublic localc http://www.istorielocala.ro/ Numi i un singur spa iu comunitarț ț capabil să ofere acest serviciu „biblioteca publică ca for ă vieț pentru educa ie, cultură iț ș informa ie”ț Manifestul pentru biblioteci publice al UNESCO „Biblioteca publică este centrul local de informare, care pune la îndemână tot felul de informa ii i cunoa tere utilizatorilor săi”.ț ș ș http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994 O bibliotecă digitală este o colec ieț online de obiecte digitale care au o calitate garantată [...] susţinereasusţinerea educaţieieducaţiei individualeindividuale şi autodidacteşi autodidacte http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-manifesto-for-digital-libraries http://www.ifla.org/news/unesco-endorses-the-ifla-manifesto-for-digital-libraries

Probleme legate de RED-uri http://www.educause.edu/ero/article/ten-years-later-why-open-educational-resources-have-not-noticeably-affected-higher-education-and-why-we-should-ca nu sunt u orșnu sunt u orș de descoperitde descoperit motoarele de căutare nu pot oferi traseul unei descoperiri, al unui rezultat de cercetare confirmat sau pur i simplu să indice careș sunt pa ii de urmat pentru aș ajunge să stăpâne te un anumitș subiect DepoziteleDepozitele DigitaleDigitale nu comunicănu comunică între eleîntre ele O căutare federată trebuie Să asigure un standard comun Privind metadatele utilizate AsigurareaAsigurarea ControluluiControlului calită iițcalită iiț Actualmente se face prin evaluare colegială (peer review) + Creatorii sunt neglijen iț În a scrie metadate Eliberarea deEliberarea de contextulcontextul facilitantfacilitant Pentru o bună reutilizare resursa trebuie gândită ca i format, ca i agregare săș ș poată fi u or desprinsă deș contextul în care este oferită. „con inutul ar trebui săț anime i să controlezeș CMS-ul (Course Management System), nu invers” Obliga iițObliga iiț CuratorialeCuratoriale (prezervare(prezervare digitală)digitală)

La intersec ieț

UNESCO Resursele Educa ionale Deschise (RED) sunt oriceț tip de materiale educa ionale care se află înț domeniul public sau care au fost introduse cu o licen ă deschisă. Natura acestor materiale deschiseț presupune faptul că oricine le poate copiacopia, utilizautiliza, adaptaadapta iș reutilizareutiliza liber în termeni legali. RED-urile includ manuale, curricule, programemanuale, curricule, programe de studiu, note de curs, teme, teste, proiecte,de studiu, note de curs, teme, teste, proiecte, materiale audio, materiale video i anima iiș țmateriale audio, materiale video i anima iiș ț .

PARADIGMa/e RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE EDUCA IEȚ DESCHISĂ ACCES DESCHIS DATE DESCHISE DESCHIShttp://bit.ly/deschishttp://opendefinition.org/od/ acces redistribuire reutilizare Absen a restric iilorț ț de natură tehnologică atribuire Licen a nu trebuieț să restric ionezeț distribu ia altorț opere integritate Fără discriminare împotriva persoanelor sau grupurilor Fără discriminări la adresa domeniilor de cercetare Distribuirea licen eiț Licen a nu trebuie săț fie specifică unui anume pachet MANUALE DESCHISE

Un context favorizant GNU.ORG Software liber: 4 libertă iț : Libertatea de a rula programul Libertatea de a studia codul sursă Libertatea de a redistribui copii Libertatea de a distribui copii modificate http://commons.wikimedia.org/ http://archive.org/ Acces DeschisAcces Deschis http://drupal..org/ Toate resursele plătite din bani publici sunt resurse cu licen e deschiseț 

De unde a început? ● MIT - Massachusetts Institute of Technology - OpenCourseWare -ini iat în 2002ț ● După 10 ani – peste 2100 de cursuri postate online ● Licen a CC BY-NC-SAț

O recapitulare Anatomia unui curs programa (syllabus) pe capitole (units) intri în contact cu profesorul i asisten iiș ț intri în con inutulț cursului pe sesiuni Ce resurse pot fi întâlnite într-o SESIUNE imagini luate chiar din manuale Activită iț cu transcriptul materialului video predare fixarea cuno tin elorș ț verificare Un examen http://ia600306.us.archive.org/22/items/MIT18.06S05_MP4/01.mp4 Strang, Gilbert. 18.06 Linear Algebra, Spring 2010. (MIT OpenCourseWare: Massachusetts Institute of Technology), http://ocw.mit.edu/courses/math ematics/18-06-linear-algebra- spring-2010 (Accessed 28 Feb, 2014). License: Creative Commons BY-NC-SA

OpenCourseWare OpenCourseWare este numele dat resurselor educa ionale deschise care sunt prezentate sub formăț de curs, de regulă fiind incluse i planificărileș cursului cum ar fi programa i desfă urătorele.ș ș

www.ocwconsortium.org/ http://ocw.mit.edu www.tekotago.ac.nz/ http://play.powerhousemuseum.com/http://www.aesharenet.com.au/ http://opentraining.unesco-ci.org http://www.oercommons.org/ http://cnx.org/ http://www.curriki.org/ http://www.open.ac.uk/openlearn/home.php http://www.ck12.org/index.html http://projects.siyavula.com/ http://www.khanacademy.org http://oyc.yale.edu/

De unde mă inspir, de unde iau resurse? www.edumedia-share.com

Pentru cine sunt create resursele? http://nsdl.org/search/resources/

Ce tipuri de resurse? http://nsdl.org/search/resources/

Lansarea Open Education Europa 1. Crearea de oportunită i de inovareț pentru organiza ii, cadreț didactice i cursan i;ș ț 2. Utilizarea sporită a resurselor educa ionale accesibile permanentț i gratuit (Open Educationalș Resources - OER), asigurarea faptului că materialele didactice realizate cu fonduri publice sunt la dispozi ia tuturor;ț 3. O mai bună infrastructurii iș conectivitate TIC în coli.ș http://openeducationeuropa.eu/

Noile tehnologii i resurseleș educa ionaleț deschise Recunoa te faptul că RED sunt produse înș general într- un număr limitat de limbi în principal de institu iile de învă ământ superior;ț ț încurajează institu iile de învă ământ i cele deț ț ș instruire de la toate nivelurile din Statele Membre să producă RED-uri în propriile limbi este încurajată educa ia secundară pentruț a dezvolta RED-uri invită introducerea în nomenclatorul ocupa iilor din statele membre a noilorț realită i care reflectă abilită ile necesareț ț constituirii i utilizării RED-urilor i aleș ș MOOC-urilor

c/xMOOC-uri cu o posibilă traducere cursuri deschise online de mare volum CDOMV caracteristici participative În re eaț distribuite pervazive monetizabile George Siemens este cercetător i strategist laș Universitatea Athabasca din Canada Stephen Downes este cercetător în cadrul Grupului pentru Cercetare în e-Learning la Institutul pentru Tehnologia Informa iei NRCț http://www.downes.ca au organizat i operat primul MOOC în 2008ș Dincolo De limita manualului Orientat vizual http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc http://www.youtube.com/watch?v=KqQNvmQH_YM X – liniareC- interconectate (cunoa tereș construită în comun) conectivism edX, Coursera, Udacity

Massive Open Online Courses MOOC-uri Pornit în februarie 2012, Eliademy este sprijinit de CBTec LTD, o companie pornită de veterani fo ti angaja i ai Nokia care auș ț expertiză în utilizarea tehnologiilor cu Surse Deschise. Eliademy a fost contruit folosind tehnologii cu Surse Deschise în cooperare cu instructori i studen i din Finlanda oferind acces liber la resurse.ș ț

Coursera 100+ parteneri100+ parteneri institu ionaliținstitu ionaliț Oferă 500+ cursuriOferă 500+ cursuri la 5 million+ studen ițla 5 million+ studen iț a fost lansată beneficiind de un capital de 22 de milioane de dolari, care a generat 43 de milioane (iulie 2013) http://moocsandlibraries.blogspot.ro/ http://www.openculture.com/category/moocs

„Sprijinim dezvoltarea i utilizareaș tehnologiilor care îmbunătă escț educa ia i învă area a a cum suntț ș ț ș cursurile online care pot fi integrate în curiculele colegiilor sau care pot fi utilizate de studen ii care lucreazăț individual pe Internet. Acestea includ cursuri deschise online de mare volum (MOOCs = masive online open courses), care se adaptează automat nevoilor fiecărui student i stilului său de învă are”.ș ț Nu este o modă trecătoare. Indiferent de termenul folosit acesta este parte a viitorului ecosistem educa ionalț http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/US-Program/Postsecondary-Success http://blog.coursera.org/post/35759846893/gates-to-fund-gateway-moocs 3 milioane de Dolari doar în 2012 în granturi. 550.000 pentru Elaborarea de A a-ziseș „gateway Courses” (curs fundament introductiv) Nu este o modă trecătoare. Indiferent de termenul folosit acesta este parte a viitorului ecosistem educa ionalț

Instrumente open-source pentru a elabora propriile resurse Viitorul „CAMBRIDGE, MA – Sept. 10, 2013 – EdX, the not-for-profit online learning initiative, today announced its partnership with Google to jointly develop the edX open source learning platform, Open edX, and expand the availability of the platform and its learning tools to individuals and institutions around the world.”

Repere privind manualele digitale în România25 martie 2013 Ministrul anun ăț manuale.ro o platformă deschisă împrospătarea manualelor cu accent pe flexibilitate 27 martie apare Manualul Verde „primul manual digital oficial aprobat de Ministerul Educaţiei” 28 aprilie este anun atăț folosirea din sept. „Din septembrie, copiii vor avea manualul in format clasic, pe masa, iar pe pagina de internet manuale.edu.ro vor exista manualele in format digital. Care digital inseamna pdf pe de-o parte, pe de alta parte inseamna aplicatie multimedia. Deci un program, un mic program.” 30 aprilie UER cere amânarea 18 mai este anun atăț data trecerii la noile manuale 2017 „Potrivit calendarului, schimbarea manualelor este prevazuta sa se incheie in 2017. Vom avea atat carti in format pdf, dar si de aplicatii multimedia. ” 22 mai ministerul publică caietul de sarcini Formatul PDF este ales 26 iunie Read Forward pledează pentru formate deschise 17 septembrie Ministrul anun ăț o investi ie de pesteț 100 de miloane de euro „Editorii au cerut un timp pentru a avea posibilitatea sa dezvolte aceste manuale digitale” februarie 2014 licita ie neînceputăț Situa ie incertăț „Manualele digitale trebuie sa fie dezvoltate folosind urmatoarele tehnologii web: HTML5, CSS3, JavaScript, SVG, MathML sau sisteme de redare a formulelor matematice echivalente”. 13 noiembrie emite un nou caiet de sarcini

Nu chiar OER dar române tiș http://mate-online-pentru-toti.blogspot.ro/ http://www.academiaonline.ro/ http://mate-online-pentru-toti.blogspot.ro/

Biblioteca RED https://oerknowledgecloud.org Lista filmelor educative privind OER

Lista resurselor folosite Mul umiri!ț http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cog-scripted-svg-blue.svg By Xander89 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druplicon.vector.svg By Argento http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heckert_GNU_white.svg By Abigor http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commons-logo-bw.svg http://www.slideshare.net/Jessicacoates/creative-commons-in-the-classroom-2013 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancientlibraryalex.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:George_Siemens_at_UNESCO_Conference_2009.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stephen_Downes_2009_cropped.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_Richard_Stallman_(Copyright_vs_Communi ty)_at_CRI_of_Paris_014.JPG By Copyleft https://www.iconfinder.com/icons/89044/adobe_pdf_reader_icon http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Catalin_Ivan.jpg

Add a comment

Related presentations

Related pages

Introducere in Resurse Educaționale Deschise

UNESCO Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt orice tip de materiale educaționale care se află în domeniul public sau care au fost introduse cu o
Read more

Resurse educaționale deschise - Wikipedia

Resursele educaționale deschise (Open Educational Resources) ... Pâna în urmă cu câțiva ani, majoritatea materialelor create erau protejate, ...
Read more

Resurse Educaționale Deschise - Introducere

Resursele Educaționale Deschise provoacă o schimbare majoră în educație. Cu ajutorul acestui tip de resurse trecem la un sistem de învățare în ...
Read more

Resurse Educaționale Deschise – Definiții de lucru | APED

Resursele educaționale deschise ... la perfecționarea resurselor de învățare datorită modului liber în care sunt licențiate resursele ...
Read more

Atelier dedicat utilizării resurselor educaționale ...

Atelier dedicat utilizării resurselor educaționale deschise în ... educația adulților în ... resurselor educationale deschise ...
Read more

Arhitecturi Deschise Pentru E-guvernare - Documents

Introducere în Resursele Educaționale Deschise Introducere în Resursele Educaționale Deschise, ...
Read more