Internet căn bản

37 %
63 %
Information about Internet căn bản
g i

Published on July 3, 2009

Author: giasutamviet

Source: slideshare.net

Description

Internet căn bản

G i thư i n t b ng Outlook Sau khi hoàn thành bài h c này, b n s có th : So n, a ch , nh d ng thân thư và g i thư. G n m t t p tin vào thư. Ki m tra thư i n t và c thư. Tr l i và chuy n ti p thư. In, tìm và xóa thư. Lưu gi b n th o thư. Ngày nay, thư i n t cho b n kh năng trao i và chia s thông tin v i ngư i khác theo cách nhanh hơn và linh ho t hơn các phương pháp t ng có trong quá kh . Thư i n t là cách g i hay nh n thông tin qua máy tính, có th qua Internet ho c qua chương trình g i thư ư c dùng trong m ng n i b c a t ch c, hay intranet. T o, g i, nh n và c thư i n t là các ho t ng mà có l b n s th c hi n thư ng xuyên nh t v i Microsoft® Outlook®. Thư i n t cung c p cách th c nhanh chóng g i và nh n thư, t p tin và tài li u như báo cáo, b ng tính và tranh nh. Trong bài h c này, b n s h c cách g i và qu n lý thư i n t . Lưu ý hoàn thành m t s các bài t p trong bài h c này, b n s c n trao i thư i n t v i b n cùng l p. N u b n th c hi n bài t p m t mình, b n có th g i thư cho chính mình. ơn gi n ch c n gõ a ch thư i n t c a chính b n thay vì a ch c a m t ngư i b n h c. So n, a ch và g i thư N u ã dùng chương trình thư i n t khác, b n s th y r ng vi c t o ra và g i thư cũng tương t như trong Outlook. t o ra thư m i, nháy nút New khi b n ang trong thư m c Inbox. Nhưng b n

cũng có th t o thư i n t m i t b t kỳ thư m c nào: Tr vào New trong b ng ch n File và nháy Mail Message hi n th m t c a s thư m i. Thư có th dài tùy ý và ch a b t kỳ thông tin nào. Minh h a sau ây hi n th c a s ư c dùng t o ra thư i n t . Tài kho n thư i n t Internet Microsoft Outlook h tr nhi u ki u tài kho n thư i n t Internet. Các ki u tài kho n bao g m POP3, IMAP và HTTP. Post Office Protocol 3 (POP3) - Ki u thông d ng cho các tài kho n thư i n t do nhà cung c p d ch v Internet cung c p. nh n thư, b n k t n i v i máy ch thư i n t và t i thư v máy tính c c b c a b n. Internet Message Access Protocol (IMAP) - Thư ư c lưu gi trên máy ch thư i n t . Khi b n k t n i v i máy ch thư i n t , b n c tiêu và ch n các thư t i xu ng máy tính c c b c a b n. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - Thư ư c lưu gi , truy v n và hi n th như trang web. MSN Hotmail®, m t d ch v thư i n t mi n phí d a trên web c a Microsoft, cung c p các tài kho n HTTP. Dư i nút To là nút Cc ( ng g i). Cc là ch vi t t t ti ng Anh c a carbon copy, nghĩa là ng g i. Nh ng ngư i nh n có a ch n m trong h p Cc s nh n ư c b n sao c a thư và b n sao thư

G i thư i n t b ng Outlook 3 ư c g i t i cho h ch v i m c ích thông tin; ngư i nh n ng g i không b yêu c u ph i th c hi n i u gì. Ch c năng Cc là tùy ch n, b n có th g i thư mà không g i b n sao nào. g i b n sao, ch c n ưa a ch thư i n t vào h p Cc. cho nhi u ngư i nh n, b n gõ d u ch m ph y sau t ng a ch . Khi ngư i nh n ng g i nh n ư c thư, a ch c a ngư i ó xu t hi n trong tiêu thư như m t Cc. Ch thư thư ng là mô t ng n g n v thông tin trong thư. M i ngư i nh n thư u th y tiêu thư trong Inbox c a h . Tiêu g m tên ngư i g i, ch c a thư và ngày gi thư ư c g i. Thông tin này giúp ngư i nh n nhanh chóng nh n bi t m c ích c a thư mà không c n m thư. N u thư không có ch , Outlook s c nh báo r ng thư này không có ch trư c khi b n g i i. Lưu ý Khi b n nháy nút Send, thư chưa h n ã ư c g i (qua Internet hay qua m ng n i b ). Theo ng m nh, Outlook k t n i v i máy ch thư g i và nh n thư i n t sau t ng kho ng th i gian 10 phút. Thư ã ư c g i có th v n chưa ư c ưa lên máy ch mà ư c lưu trong Outbox (H p thư i) c a b n, m t thư m c trong nhóm My Shortcuts trên thanh Outlook. g i và nh n thư i n t ngay l p t c, nháy nút Send/Receive. Khi ó máy tính c a b n ư c k t n i v i máy ch , g i t t c các thư i n t trong Outbox và t i m i thư t máy ch xu ng máy c a b n. nh d ng thư Outlook s d ng Microsoft Word làm chương trình so n th o thư i n t ng m nh. Thanh nh d ng c a Microsoft Word cho b n kh năng áp d ng các nh d ng b n mu n. Vi c áp d ng các nh d ng r t ơn gi n. Ch n văn b n b n mu n nh d ng và nháy nút thích h p trên thanh công c nh d ng. Văn b n ư c ch n s có nh d ng mong mu n. B n có th ưa a ch website vào thư i n t . Khi ngư i nh n nháy vào a ch web này, nó t ng kh i ng trình duy t web và

hi n th website này. Ngư i nh n không c n r i kh i thư m trình duy t web và gõ a ch website truy nh p vào trang này. t c cho thư B n t c cho thư v i m c ích t nh c mình hay lưu ý cho ngư i nh n v t m quan tr ng c a thư b n g i, ví d như th i h n hay yêu c u thông tin,... t c khi b n t o thư m i, nháy nút Flag For Follow Up trên thanh công c Message trong c a s thư. H p tho i cho phép l a ch n m c ích t c cho thư. Khi ngư i dùng nh n ư c thư có c , m c ích c a c ư c hi n th trên u c a thư. Thư xu t hi n trong Inbox v i m t c có nghĩa yêu c u m c ích v n còn hi u l c, ho c v i c xám, ch ra r ng yêu c u này không c n thi t n a. ánh d u thư ưu tiên B n cũng có th ánh d u ưu tiên cho thư. Khi ánh d u m t thư có ưu tiên High (cao), tiêu thư này xu t hi n trong Inbox c a ngư i nh n v i d u ch m than , ng ý r ng b n mu n ngư i nh n tr l i thư này s m. Khi ánh d u m t thư có ưu tiên th p, mũi tên màu lam tr xu ng xu t hi n trong tiêu thư, ch ra r ng ngư i nh n có th tr l i hay c thư này khi thu n ti n. ánh d u m c ưu tiên cho thư, b n nháy nút Importance High (d u ch m than ) ho c nút Importance Low ( ư c ch b i mũi tên xu ng màu lam) trên thanh công c chu n trong c a s thư. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n so n thư và g i nó cho b n cùng l p. 1. Khi ang trong thư m c Inbox, nháy nút New Mail Message trên thanh công c chu n. M t c a s thư ư c hi n th . 2. Trong h p To, gõ a ch thư i n t c a b n cùng l p hay gõ a ch thư i n t c a chính b n n u b n làm vi c m t mình. 3. Nh n Tab hai l n. i m chèn chuy n sang h p Subject. 4. Gõ Nh c ngày i dã ngo i và nh n Enter. Ch này ư c ưa vào và i m chèn chuy n sang vùng thư. 5. Gõ Như ã thông báo, bu i dã ngo i “Vui hè” l n th 5 c a chúng ta s ư c t ch c vào th b y, mùng 6 tháng sáu. C a s thư c a b n ch a t t c các thông tin c n thi t.

G i thư i n t b ng Outlook 5 6. Nháy nút Send trên thanh công c Message trong c a s thư. Thư ư c g i cho ngư i nh n. G n kèm t p tin vào thư Thay vì phân phát tài li u in hay gõ l i n i dung c a tài li u vào thư i n t , b n có th g n kèm t p tin như m t ph n c a thư và g i thư cùng t p ính kèm cho t t c ngư i nh n. B n ính kèm có th là t p tin ư c lưu trên ĩa như văn b n Word. b ng tính Excel, hay b c nh, ho c m t kho n m c Outlook khác. Kho n m c là m t i tư ng Outlook, như m t liên h , nhi m v , hay ghi chú. B n s bi t cách t o và dùng nh ng kho n m c Outlook trong bài sau. B n ính kèm xu t hi n dư i h p Subject. B n ính kèm ư c hi n th như m t bi u tư ng. Khi b n g i thư, ngư i nh n thư có th nháy úp vào bi u tư ng m và xem t p tin hay kho n m c. g n kèm m t t p tin vào thư, b n so n thư như bình thư ng và nháy nút Insert File trên thanh Message trong c a s thư. Trong h p tho i hi n ra, b n m thư m c ch a t p tin, nháy tên t p tin và nháy nút Insert. L p l i thao tác này n u b n mu n g n kèm nhi u t p tin vào thư. ính m t kho n m c Outlook, nháy mũi tên xu ng bên c nh nút Insert Item trên thanh công c Message. Ch n Item hi n th h p tho i Insert Item. Trong danh sách Look In, nháy tên thư m c cho ki u kho n m c Outlook, như liên h , mà b n mu n ính kèm. Trong danh sách Items ngăn dư i, nháy kho n m c b n mu n

ính và nháy OK. Bi u tư ng c a kho n m c Outlook g n kèm ư c hi n th trong h p Attach. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n so n thư, g n m t nh vào thư này và g i thư này cùng t p tin ính kèm cho ngư i nh n. 1. Trên thanh công c chu n, nháy nút New Mail Message. C a s thư ư c hi n th . 2. Trong h p To, gõ a ch thư i n t c a ngư i nh n. 3. Nh n Tab hai l n và gõ M i i dã ngo i vào h p Subject. 4. Nh n Enter. Trong vùng thư, gõ Mong ư c g p b n t i bu i dã ngo i vào lúc 1 gi chi u ngày mùng 6 tháng sáu. V chi ti t a i m t ch c, xin vui lòng xem b n kèm theo. H n g p b n bu i dã ngo i! 5. Nháy nút Insert File trên thanh công c Message trong c a s thư. H p tho i Insert File tin ư c hi n th . 6. Nháy mũi tên Look In, chuy n sang thư m c Unlimited Potential trên ĩa c ng và nháy úp vào thư m c này. 7. Nháy úp vào thư m c Computer Fundamentals Practice. 8. Nháy úp vào thư m c Part III, r i vào thư m c Lesson05. 9. Nháy úp vào t p tin Map g n nó vào thư i n t c a b n. Outlook g n t p tin Map vào thư i n t và h p tho i Insert File óng l i. Màn hình c a b n ph i trông tương t như sau.

G i thư i n t b ng Outlook 7 10. Trên thanh công c Message trong c a s thư, nháy nút Send. Thư kèm t p tin ư c g i n ngư i nh n. Ki m tra thư i n t Ng m nh c 10 phút Outlook g i thư i n t và t ng ki m tra thư m i m t l n. Trong ph n sau, b n s bi t cách i kho ng th i gian này. Nhưng b n có th ki m tra thư m i m t cách th công vào b t kỳ lúc nào. Ch c n nháy nút Send/Receive trên thanh công c chu n b t kỳ thư nào ang trên máy ch thư i n t u xu t hi n trong Inbox c a b n. Khi b n g i thư i n t qua Internet, máy ch thư i n t c a nhà cung c p d ch v Internet x lý nhi u thư cùng lúc và thư ng ưa thư vào hàng i. i u này có nghĩa b n ph i i vài phút nh n thư g i qua Internet. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n ki m tra các thư i n t t i. 1. N u c n, nháy thanh Outlook Shortcuts trên thanh Outlook và nháy bi u tư ng Inbox. N i dung c a thư m c Inbox ư c hi n th . Tiêu nh ng thư b n nh n ư c hi n th trên cùng c a c a s thư.

2. Nháy nút Send/Receive trên thanh công c chu n. Thanh ti n ch ra r ng Outlook ang g i và nh n thư ư c hi n th . Các thư ư c g i t i cho b n xu t hi n trong Inbox. c thư Theo ng m nh, ngăn Preview bên dư i Inbox ư c hi n th khi b n m thư m c Inbox. c thân c a thư trong ngăn Preview, nháy vào tiêu thư trong Inbox. Các thư ã c ư c hi n v i bi u tư ng phong bì m bên trái tiêu thư, bi u tư ng phong bì óng là các thư chưa c. N u ngăn Preview không ư c hi n th , nháy úp vào tiêu thư m thư này trong c a s riêng bi t. Trong Inbox, ba dòng u tiên c a thư s ư c hi n th dư i tiêu thư. i u này cho b n kh năng duy t qua các thư quan tr ng và c thư trong ngăn Preview mà không c n m thư trong c a s tách bi t. Ngăn Preview cho phép b n xem h t thư. B n cũng có th m t p g n kèm b ng cách nháy bi u tư ng k p gi y góc trên bên ph i và nháy tên t p ính kèm.

G i thư i n t b ng Outlook 9 Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n c thư b n cùng l p ã g i cho b n. 1. Nháy tiêu thư Vui hè. Thư này ư c hi n th trong ngăn Preview. 2. Nháy úp tiêu thư M i tham gia dã ngo i “Vui hè”. Thư này ư c hi n th trong c a s tách bi t. ý t i bi u tư ng ính kèm trong thư. 3. Nháy úp bi u tư ng ính kèm Map trong c a s thư. B n ư c hi n th trong c a s tách bi t. 4. Nháy nút Close góc trên bên ph i c a c a s có b n . ng d ng óng l i. 5. góc trên bên ph i c a c a s thư, nháy nút Close. B c thư óng l i. Tr l i và chuy n ti p thư B n có th tr l i thư i n t khi c thư mà không c n l p l i thao tác t o thư m i. tr l i thư b n hãy nháy nút Reply. Thư tr l i g i m t b n sao c a thư g c và văn b n b n gõ vào tr l i, n u có. Ngư i nh n thư s th y hai ch RE: và ch nguyên g c trong tiêu thư. Khi tr l i thư, thư tr l i t ng i n a ch

c a ngư i g i vào ô To. N u thư g c ư c g i cho b n và nhi u ngư i nh n khác, b n có th ch n ch tr l i cho ngư i g i ho c g i cho t t c nh ng ngư i nh n khác. Sau khi b n nh n thư i n t , b n có th chuy n ti p thư này cho nh ng ngư i khác. Chuy n ti p thư là cách b n g i m t thư t i các cá nhân không có trong danh sách ngư i nh n ban u. chuy n ti p thư b n nháy nút Forward trên thanh công c chu n trong thư m c Inbox, gõ a ch thư i n t c a ngư i nh n trong h p To và nháy nút Send. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n tr l i thư nh n ư c và chuy n ti p thư này cho cá nhân khác. 1. Trong Inbox, ch c ch n r ng tiêu thư M i tham gia dã ngo i “Vui hè” ư c ch n. 2. Nháy nút Reply trên thanh công c chu n. C a s tr l i ch a thư g c ư c hi n th . i m chèn ã n m trong vùng thư này. 3. Trong vùng thư, gõ Có, tôi s tham gia bu i dã ngo i. 4. Nháy nút Send trên thanh công c chu n trong c a s thư. Thư tr l i ư c g i cho b n c a b n. 5. Nháy nút Send/Receive trên thanh công c chu n. Thư tr l i t b n cùng l p t i trong Inbox. 6. Trong Inbox, nháy tiêu thư M i tham gia dã ngo i “Vui hè” l n n a. 7. Nháy nút Forward trên thanh công c . C a s chuy n ti p m ra v i thư g c ư c hi n th . 8. Trong h p To, gõ a ch thư i n t c a b n cùng l p khác ngư i b n trư c. 9. Trên thanh công c chu n trong c a s thư, nháy nút Send. Thư này ư c chuy n ti p cho b n cùng l p kia. 10. Trên thanh công c chu n, nháy nút Send/Receive. Thư ư c chuy n ti p t ngư i b n cùng l p t i trong Inbox. Lưu ý B n cũng có th tr l i hay chuy n ti p thư b ng vi c nháy Reply hay Forward trên b ng ch n Actions.

G i thư i n t b ng Outlook 11 In thư Vi c in thư thư ng thu n ti n cho vi c c thư khi không có máy tính. B n cũng có th in t p ính kèm thư n u ng d ng dùng t o b n ính kèm ư c cài trên máy tính. B n in b n ính kèm b ng cách m b n ính kèm và dùng l nh Print c a chương trình. B n cũng có th nháy nút chu t ph i vào bi u tư ng b n ính kèm trong c a s thông báo và nháy Print trên b ng ch n t t. Outlook có nhi u tùy ch n in thư i n t khi b n trong thư m c Inbox. Thư có th ư c in theo ki u Table hay ki u Memo. N u in theo ki u Table, tài li u này là danh sách các thư trong nh d ng b ng gi ng như Inbox. N u in theo ki u Memo, tài li u này in tên b n trên nh trang, thông tin v thư ( a ch ngư i g i, th i gian g i, a ch ngư i nh n và ch c a thư); thư th c t ư c in sau cùng. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n in thư i n t theo ki u Memo và thi t l p Outlook in m t thư i n t và b n ính kèm c a nó. 1. Trong Inbox, nháy tiêu thư M i tham gia dã ngo i. Tiêu thư M i tham gia dã ngo i ư c ch n. 2. Trên thanh công c chu n, nháy nút Print. M t b n sao c a thư i n t ư c in ra.

3. Nháy tiêu thư g c c a Thư m i tham gia dã ngo i “Vui hè”. 4. Trên b ng ch n File, nháy Print. H p tho i Print ư c hi n th . Tùy ch n trong h p tho i s khác i n u b n ch n Table Style. 5. Trong ph n Print Options c a h p tho i, ch n ô ánh d u Print Attached Files With Item(s) và nháy OK. Outlook in thư i n t theo ki u Memo và in b n ính kèm. Tìm thư N u b n g i và nh n nhi u thư u n, Inbox c a b n và thư m c Sent Items có th ch a hàng trăm thư. B n có th c n tìm m t thư c bi t ư c g i cho ngư i nh n hay m t thư nh n ư c t m t a ch thư i n t c bi t. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n tìm thư có ch a t directions. 1. Trên thanh công c chu n, hãy nh n nút Find. Thanh Find Items In Inbox ư c hi n th . 2. Trong h p Look for, gõ directions. 3. Ch n v trí tìm. 4. Nháy nút Find Now. K t qu ư c hi n th . Thư có ch a directions ph i là thư duy nh t ư c li t kê. 5. Nháy nút Close trong thanh Find Items, thanh Find Items óng l i.

G i thư i n t b ng Outlook 13 G i l i thư N u b n ư c n i v i m t m ng dùng Microsoft Exchange Server, b n có th g i l i m t thư và g i m t thư ã c p nh t. Dùng tính năng này thu h i thư có th ã ư c g i không úng hay thư ư c g i sai ngư i nh n. ư c g i l i, thư ph i áp ng b n tiêu chí: (1) Ngư i nh n ph i ăng nh p vào m ng. (2) Ngư i nh n ph i dùng Microssoft Outlook. (3) Thư ph i trong Inbox c a ngư i nh n. (4) Thư ph i là chưa c. g i l i m t thư, th c hi n các bư c sau: • M thư m c Sent Items và nháy úp vào thư c n ư c g i l i. • Nháy Recall This Message trên b ng ch n Actions. • Ch n xóa thư chưa c hay xóa thư chưa c và g i i m t thư thay th . • Nháy OK g i l i thư này. Xóa thư Sau khi c các thư m i, b n có th chúng trong Inbox. Qua th i gian Inbox c a b n s y và c n lo i b u n các thư. B n có th ch n xóa i b t kỳ thư nào b ng vi c nháy tiêu thư và nh n phím Delete. Thư b xóa không b lo i h n kh i Outlook ngay. Chúng ư c t vào thư m c Deleted Items cho t i khi b n quy t nh xóa h n nó i. Bi n pháp an toàn này t o kh năng khôi ph c l i các thư n u b n ng u nhiên xóa chúng hay nh n ra r ng b n v n c n các thư b xóa. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n xóa m t thư t Inbox và làm tr ng thư m c Deleted Items. 1. Trong Inbox, nháy tiêu thư M i tham gia dã ngo i. 2. Trên thanh công c chu n, nháy nút Delete. Thư này chuy n vào thư m c Deleted Items. 3. Trong Folder List, nháy Deleted. Thư m c Deleted Items m ra, hi n th thư b n ã xóa. 4. Nháy thư này và thư ư c ch n.

5. Nh n Delete. H p c nh báo yêu c u b n xác nh n vi c xóa. 6. Nháy Yes. Thư b lo i kh i thư m c Deleted Items và b xóa vĩnh vi n. Lưu gi b n th o N u ang so n m t thư d dang, b n có th lưu gi nó trong thư m c Drafts. Thư này có th hoàn thành và g i vào lúc sau. B n có th t o ra b n th o c a thư theo hai cách: góc trên bên ph i c a c a s thư, nháy nút Close, Outlook s h i li u b n có mu n lưu gi thư này không. Nháy Yes lưu gi thư này mà không g i nó. Ho c nháy nút Save trên thanh công c chu n trong c a s thư và sau ó nháy nút Close góc trên bên ph i c a c a s thư. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n tìm l i b n th o thư và g i i. 1. Hi n th Folder List và nháy vào thư m c Drafts. 2. Nháy úp vào thư m nó. 3. Hoàn thành hay biên t p thư này và g i nó như bình thư ng b n v n làm. T ng k t bài h c Bài h c này ã gi i thi u cho b n m t s kh năng c a thư i n t Outlook bao g m so n, lưu và g i thư i n t . B n ã h c cách c thư, cách tr l i và chuy n ti p thư. B n cũng h c ư c cách ưa b n ính kèm vào thư i n t , tìm thư, xóa thư và chuy n các kho n m c gi a hai thư m c. Câu h i ki m tra 1. Làm th nào b n ki m tra m t cách th công các thư trong Outlook mà không ph i ch các thư ư c g i hay ư c nh n theo t ng kho ng th i gian t s n? 2. B n th c hi n nh ng bư c nào t o ra thư i n t ? 3. i u gì x y ra v i m t thư khi b n xóa nó kh i Inbox? 4. Thông tin nào ư c ch a trong tiêu c a thư?

G i thư i n t b ng Outlook 15 5. B n c thư i n t như th nào? 6. Làm cách nào b n lưu thư mà không g i nó i cho b n có th hoàn ch nh hay s a i thư này v sau? 7. Inbox là gì? 8. B n có th thêm cái gì vào thư i n t Outlook? 9. Giá tr c a AutoPreview là gì? Th c hành Bài t p 1: Giám c ào t o c n g i m t thông báo v l p h c Outlook cho nh ng ngư i ã ăng ký tham d l p này. Ngày, gi và a i m c a l p h c ph i ư c ưa vào thư này. Chương trình d y ư c g i như m t b n ính kèm. B n có th tìm th y chương trình d y thư m c Part III, Lesson05 trong thư m c Computer Fundamentals Practice trên ĩa c ng c a b n. Hãy g i thư cho l p h c cùng chương trình gi ng d y - và k c m t c - cho i tác c a b n, cho thành viên khác trong l p c a b n và cho b n thân b n. Khi b n nh n ư c thư này, hãy in ra chương trình gi ng d y. Bài t p 2: Sau khi b n ã g i thông báo l p h c, b n phát hi n ra r ng a i m c a l p ã thay i. Hãy lưu ý nh ng ngư i nh n r ng a i m c a l p ã thay i. Sau khi b n ã hoàn thành nhi m v này, xóa thư i. Bài t p 3: T o ra thư mô t ích l i c a vi c dùng Outlook. Dùng thanh công c nh d ng t o ra m i quan tâm tr c quan. Thi t l pm tc yêu c u tr l i trong 10 ngày. G i thư. Bài t p 4: Chuy n m t thư ã g i t thư m c Sent Items sang thư m c Deleted Items. Xóa thư. Bài t p 5: M t ng nghi p phàn nàn r ng ph i m t nhi u phút cho thư c a anh ta ư c g i và anh ta thư ng nh n thư ch m tr . Hãy dùng Microsoft Outlook Help gi i thích s ch m tr trong vi c g i và nh n thư. Mô t cách ngư i ó có th kh c ph c v n này.

G i thư i n t b ng Hotmail Sau khi hoàn thành bài h c này, b n s có th : ăng ký m t tài kho n thư i n t mi n phí trên Hotmail. ăng nh p vào h p thư Hotmail. S d ng Hotmail g i và nh n e-mail. ôi nét v Hotmail Hotmail là d ch v g i nh n thư i n t d a trên web và mi n phí c a Microsoft. Gi ng như Microsoft Outlook, ngoài g i và nh n thư, Hotmail còn có th giúp b n qu n lý các thông tin cá nhân như l p l ch ho t ng hàng ngày, lưu gi các thông tin liên h (contact), v.v. i u khác bi t là t t c u di n ra trên môi trư ng web, b n có th g i nh n thư, truy c p các thông tin cá nhân này t i b t c âu, mi n là có liên k t v i Internet. Ngư c dòng l ch s , Hotmail ư c Sabeer Bhatia và Jack Smith thành l p năm 1995, và chính th c cung c p d ch v m t cách r ng rãi vào tháng 7 năm 1996. Ý tư ng c a Jack Smith là xây d ng m t h th ng trao i thư i n t trên web, qua ó ngư i ta có th g i thư t b t kỳ máy tính nào trên th gi i. Khi tham gia vào d án này, Sabeer Bhatia c g ng tìm m t cái tên thích h p, nhưng ph i k t thúc b ng t "-mail". Cu i cùng Hotmail ư c l a ch n vì nó bao g m các ch cái "HTML" – ngôn ng cơ b n t o ra các trang web (HoTMaiL). Năm 1997, Hotmail chuy n thành s h u c a Microsoft như là m t thành ph n c a MSN (Microsoft Network) v i hơn 30 tri u ngư i s d ng vào năm 1999. Hotmail hi n di n t i nhi u qu c gia, h tr 17 ngôn ng và cho n nay v n là m t trong s nhà cung c p d ch v webmail l n nh t th gi i v i 35,5% th ph n tính n tháng 7 năm 2005. Vói Hotmail, b t c ai cũng có th g i và nh n thư i n t (e-mail) t m i máy tính có k t n i Internet và m t trình duy t h tr hi n

Các bài c tham kh o 17 th các thành ph n h a như Microsoft Internet Explorer ho c Netscape Navigator. Ch ng h n, b n có th c thư i n th g i cho mình trong thư vi n, trong quán Internet cafe, ho c sân bay. Hotmail c bi t h u ích i v i nh ng ngư i s d ng không ch m t máy tính, hay thư ng xuyên di chuy n, th m chí v i c nh ng ngư i không có máy tính. Thư i n t g i t i b n ư c lưu tr m t cách t p trung, vì th h p thư c a b n luôn ư c c p nh t, b t k b n ang âu. Vi c g i và nh n thư i n t cũng th c s ơn gi n. B n ch c n truy c p website c a MSN Hotmail b ng cách gõ a ch www.hotmail.com trong thanh a ch c a trình duy t và ăng nh p vào tài kho n c a mình. s d ng Hotmail trên máy tính nhà, b n c n s d ng d ch v k t n i Internet thông qua nhà cung c p d ch v Internet (ISP). ăng ký tài kho n Hotmail s d ng Hotmail, trư c h t b n ph i ăng ký m t tài kho n,. Tài kho n này ư c s d ng như là a ch e-mail c a b n trên Hotmail. Hotmail cung c p hai ki u tài kho n và dung lư ng h p thư c a b n trên Hotmail tùy thu c vào ki u tài kho n b n ăng ký: Free: Tài kho n thư i n t Hotmail mi n phí. N u ăng ký v i ki u tài kho n này b n có t i a 250 MB lưu tr và có th g i nh n thư i n t v i dung lư ng lên t i 10 MB, bao g m c các t p g n kèm. Hotmail Plus: V i ki u tài kho n Hotmail Plus, b n có t i a 2 GB không gian lưu tr và có th g i nh n thư i n t v i dung lư ng lên t i 20 MB, bao g m c các t p g n kèm. Hotmail có th xóa các thư cũ c a b n trong h p thư n u t ng dung lư ng các thư trong h p thư c a b n vư t quá dung lư ng t i a. Thư i n t và các t p g n kèm s không th khôi ph c l i sau khi b xóa. tránh tình tr ng này b n nên lưu các t p g n kèm có dung lư ng l n trên máy tính c a mình.

Tên tài kho n Tên tài kho n ư c s d ng b n ăng nh p h p thư c a mình. Tên tài kho n c a b n là m t ph n c a a ch e-mail address trư c ph n uôi @hotmail.com. Ví d , n u a ch e-mail c a b n là someone@hotmail.com thì tên tài kho n là someone. Khi ăng ký tên tài kho n c n tuân th các quy t c sau: Tên tài kho n ph i ư c b t u b ng ký t và ph i ng n hơn 64 ký t . Có th s d ng t h p các ký t (a-z, A-Z), s (0-9), và ký hi u g ch dư i (_) trong tên tài kho n. Tên tài kho n không ư c ch a d u cách, d u ch m, ho c các ký t khác. Tên tài kho n ( a ch e-mail) không phân bi t ch hoa và ch thư ng. Vì v y b n có th s d ng ch hoa hay ch thư ng khi ăng nh p. B n không th thay i tên tài kho n sau khi ăng ký. N u b n c n m t tên tài kho n khác, b n c n ăng ký l i. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n ăng ký m t tài kho n thư i n t trên Hotmail. 1. Kh i ng trình duy t c a b n, gõ www.hotmail.com vào thanh a ch và nh n Enter. 2. Nháy nút Sign Up. 3. Ch n ki u tài kho n và sau ó nháy nút l nh tương ng v i ki u tài kho n ó.

Các bài c tham kh o 19 4. i n các thông tin c n thi t trên m u ăng ký, sau ó nháy nút l nh ng ý v i h p ng s d ng d ch v . 5. Nháy Continue b t u s d ng d ch v e-mail. Lưu ý Không nên trao m t kh u thư i n t c a mình cho b t c ai. Các thành viên qu n lý Hotmail s không bao gi h i m t kh u c a b n. B n ch có th có m t tên ăng nh p duy nh t v i m i tài kho n Hotmail.

Duy trì tài kho n c a b n D ch v Hotmail mi n phí có chính sách thích h p qu n lý t i ưu dung lư ng lưu tr dành cho các tài kho n ã ăng ký. B i v y: Tài kho n c a b n s ư c chuy n sang tr ng thái không ho t ng, n u trong kho ng th i gian 30 ngày, ho c trong vòng 10 ngày u k t khi b n ăng ký, b n không ăng nh p vào tài kho n (không s d ng d ch v ). Sau khi chuy n sang tr ng thái không ho t ng, m i thư i n t , thư m c và các thông tin liên h (contacts) s b xóa, song tên tài kho n v n ư c duy trì. N u tài kho n c a b n ti p t c không ư c s d ng (không ho t ng), trong kho ng th i gian 90 ngày ti p theo, tài kho n s b xóa vĩnh vi n. Thư ã g i ư c lưu trong thư m c Sent Messages (Thư ã g i) cũng b xóa sau 30 ngày. ăng nh p h p thư c a b n Tương t như b t kỳ chương trình thư i n t nào khác, nh n và g i thư i n t , b n c n ăng nh p vào h p thư c a mình. Tài kho n và m t kh u là chìa khóa m b o s riêng tư trên môi trư ng Internet nói chung và bí m t thư i n t nói riêng. Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n ăng nh p vào h p thư Hotmail c a b n. 1. Kh i ng trình duy t c a b n, gõ www.hotmail.com vào thanh a ch và nh n Enter. 2. Gõ a ch e-mail và m t kh u ã ăng ký c a b n vào ô E-mail address và ô Password.

Các bài c tham kh o 21 3. Nháy nút Sign In. H p thư c a b n s m ra v i trang Today cho bi t có bao nhiêu thư g i cho b n. Lưu ý B n có th ánh d u các l a ch n lưu l i a ch e-mail và m t kh u (Save my e-mail address and password), ch lưu l i a ch e-mail (Save my e-mail address) trên máy tính b n ang s d ng ki m tra h p thư, ho c không lưu l i gì c (Always ask for my e-mail address and password). L n sau, khi b n truy c p Hotmail, máy tính s t ng i n các thông tin ã ư c lưu cho b n. Tuy nhiên, t t nh t b n không nên lưu l i b t c thông tin gì phòng ngư i khác có th truy c p vào h p thư c a b n.

Các thư m c c a Hotmail Hotmail giúp b n qu n lý thông tin s v i các thư m c sau ây: Today: Thư m c này cho bi t b n nh n ư c bao nhiêu thư b n chưa c k t l n cu i cùng b n truy c p h p thư c a mình, k c thư rác. Ngoài ra nó cho bi t dung lư ng lưu tr trong h p thư c a mình và dung lư ng ã ư c s d ng. Hotmail thư ng xuyên tăng dung lư ng lưu tr c a các h p thư nâng cao ch t lư ng d ch v c a mình, tuy nhiên h p thư c a t t c m i ngư i u ư c tăng dung lư ng, có th c n m t th i gian nh t nh. Calendar: Thư m c này giúp b n l p l ch ho t ng hàng ngày c a mình. Contacts: ây là thư m c lưu tr các thông tin quan h cá nhân c a b n. Nó chính là s a ch e-mail c a b n và giúp b n ghi nh , nhanh chóng i n a ch e-mail khi g i thư cho ngư i khác. Mail: ây là thư m c chính giúp b n nh n và g i thư i n t b ng Hotmail. Thư m c này ư c chia làm các thư m c con ư c mô t dư i ây: o Inbox: H p thư n. o Junk E-mail: H p thư rác. Thư rác s b xóa sau b y ngày dù b n có c nó hay không. o Draft: Thư m c này lưu gi các thư b n ã so n, nhưng chưa g i cho ngư i nh n. o Sent Messages: Thư m c này g m các thư i n t b n ã g i cho ngư i nh n. Lưu ý r ng thư ã g i ư c lưu trong thư m c Sent Messages s b xóa sau 30 ngày. o Trash Can: Thư m c này óng vai trò như Recycle Bin (S t rác) trong Windows. M i khi b n xóa thư, thư b xóa ó s ư c lưu gi t m th i ây. N u xóa nh m, b n có th khôi ph c l i i tư ng ó. Thay i m t kh u ăng nh p qu n lý t t hơn tài kho n c a mình, b n nên thay i m t kh u ăng nh p Hotmail sau m t kho ng th i gian nh t nh.

Các bài c tham kh o 23 Các bư c th c hi n Trong bài t p này, b n thay i m t kh u ăng nh p vào h p thư Hotmail c a b n. 1. Nháy Options. 2. Nháy Personal thanh bên trái và nháy Password. 3. Gõ m t kh u hi n t i c a b n và sau ó nh p m t kh u m i vào các ô ti p theo (hai l n). 4. Nháy Continue, và sau ó nháy Continue l n n a quay tr l i tài kho n c a b n.

G i thư G i thư i n t b ng Hotmail cũng tương t như trong Outlook. t o ra thư m i, nháy nút New khi b n ang trong thư m c Mail. Nhưng b n cũng có th t o thư i n t m i t b t kỳ thư m c nào: Nháy New Message trong thư m c Today ho c nháy New và ch n Message n u b n ang b t kỳ thư m c nào khác. C a s so n thư s m ra. Thư có th dài tùy ý và ch a b t kỳ thông tin nào. Minh h a dư i ây hi n th c a s ư c dùng t o ra thư i n t . B n nh p a ch ngư i nh n thư vào ô To (và ô Cc n u c n thi t). Sau ó nh p ch thư và gõ n i dung thư. Cu i cùng b n nháy nút Send trên thanh công c phía trên. B n có th g i t i a 100 thư m i ngày. B n có th g i m t thư ng th i t i 50 a ch e-mail, bao g m c các a ch trong các ô To, Cc và Bcc. B n có th g i thư v i dung lư ng t i a 10 MB, k c các t p tin g n kèm. G n kèm t p tin vào thư Cũng tương t như trong Outlook, g n kèm t p tin như m t ph n c a thư và g i thư cùng t p ính kèm cho t t c ngư i nh n, b n so n thư như bình thư ng và nháy nút Attach. M t h p tho i s

Các bài c tham kh o 25 ư c m ra b n ch nh t p tin g n kèm. Các thao tác ti p theo tương t như các thao tác ính kèm t p tin v i thư trong Outlook. Lưu ý Trư c khi chuy n thư t i a ch ngư i nh n, Hotmail th c hi n vi c ki m tra vi rút trong các t p tin g n kèm. N u vi rút ư c phát hi n, b n không th g i ư c thư. Lưu gi b n th o N u ang so n m t thư d dang, b n có th lưu gi nó trong thư m c Drafts b ng cách nháy nút l nh Save As Draft. Thư này có th hoàn thành và g i vào lúc sau. Ki m tra thư i n t trong Hotmail Khi b n truy c p vào trang ch c a Hotmail, trang Today s hi n th cho bi t b n có hay không các thư m i ư c g i n. Máy ch thư i n t c a nhà cung c p d ch v Internet x lý nhi u thư cùng lúc nên thư ng ưa thư vào hàng i và có th b n ph i i vài phút nh n thư. c thư Ng m nh, trang Today ư c m ra u tiên sau khi b n truy c p trang ch c a Hotmail thông qua a ch www.hotmail.com. c thư, b n ch c n nháy chu t liên k t trên thư c n c. hi n th t t c các thư (k c ã c ho c chưa c) trong h p thư c a b n, b n nháy chu t m trang Mail và sau ó nháy chu t liên k t trên thư c n c.

V i m i thư nh n ư c, trư c khi c thư b n có th th c hi n: Xóa thư b ng nút l nh Delete. Chuy n thư sang thư m c Thư rác b ng nút l nh Junk. Chuy n thư sang m t thư m c khác b ng nút l nh Put in Folder. ánh d u như là thư không c n c b ng nút l nh Mark as UnRead. Sau khi c m t thư c th , b n còn có th : So n thư tr l i cho ngư i g i b ng nút l nh Reply, ho c so n thư tr l i cho nhi u ngư i (trong trư ng h p thư ban

Các bài c tham kh o 27 u ư c g i cho nhi u ngư i, k c ngư i nh n có a ch trong ô Cc hay Bcc) b ng nút l nh Reply All. Chuy n ti p thư cho ngư i khác b ng nút l nh Forward. Tr l i và chuy n ti p thư tr l i thư b n hãy nháy nút Reply hay nút Reply All. Khi tr l i thư, thư tr l i t ng i n a ch c a ngư i g i vào ô To. Ngư i nh n thư s th y hai ch RE: và ch nguyên g c trong tiêu thư. Sau khi nh n thư i n t , b n có th chuy n ti p thư cho nh ng ngư i khác b ng cách nháy nút l nh Forward. Các thao tác th c hi n tương t như b n ã làm quen trong Outlook. In thư Khi b n c thư trong Hotmail, thư là m t thành ph n c a trang web. Do ó b n cũng có th in c trang web hi n th i trong ó có thư b n nh n ư c. Tuy nhiên, trang web còn ch a các i tư ng h a hay n i dung khác, ví d như các qu ng cáo hay hình nh trang trí, vì v y in c trang web như th thư ng m t nhi u th i gian và m c in. N u ch c n in n i dung thư, b n có th hi n th n i dung thư dư i d ng m t trang web ơn gi n hơn b ng cách nháy nút l nh

Print Preview. Sau ó b n th c hi n các thao tác in trang web như bình thư ng. Xóa thư Cũng gi ng như b t kỳ ph n m m qu n lý thư i n t khác, sau khi c các thư m i, b n có th chúng trong Inbox c a Hotmail. Tuy nhiên Inbox c a b n s y sau m t th i gian nh t nh và b n c n xóa chúng i kh i vư t quá dung lư ng lưu tr cho phép. xóa thư, b n có th không c n m thư mà ch c n ánh d u và nháy nút l nh Delete. Thư b xóa s ư c lưu t m th i trong thư m c Trash Can cho t i khi b n quy t nh xóa h n nó i. B n có th khôi ph c l i các thư n u b n ng u nhiên xóa chúng hay b n v n c n các thư b xóa. B o v h p thư c a b n tránh trư ng h p ngư i khác có th s d ng tài kho n Hotmail c a mình, sau khi k t thúc phiên làm vi c b n nên óng h p thư c a mình b ng cách nháy nút l nh Sign Out. Hotmail ngăn ng a các thư rác g i n b n b ng cách thư ng kỳ yêu c u b n ki m tra l i các thông tin v tài kho n. Vi c ki m tra có th bao g m gõ các ký t mà b n th y trên màn hình xác nh n th c m t ngư i nào ó ang ăng nh p ch không ph i là m t ph n m m ang ư c kích ho t t ng . Trong a s các trư ng h p, các ph n m m như th không th nh n bi t các ch s và ký t ư c hi n th trên màn hình, nh t là ư c yêu c u th c hi n l p l i m t vài l n. i u này s giúp b n nh n ư c nhi u thư rác không mong mu n.

Các bài c tham kh o 29 T ng k t bài h c Bài h c này ã gi i thi u cho b n cách s d ng Hotmail so n và g i thư i n t . B n ã h c cách c thư, cách tr l i và chuy n ti p thư cũng như g n kèm t p tin vào thư. Câu h i ki m tra 1. Mu n s d ng Hotmail b n có c n ăng ký và tr phí không? 2. S d ng Hotmail g i nh n thư i n t có gì khác bi t v i Outlook? 3. V i Hotmail, b n có th g i bao nhiêu thư trong m t ngày, g i m t thư t i a n bao nhiêu a ch và t p tin g n kèm có dung lư ng t i a bao nhiêu Mb? Th c hành Bài t p 1: Hãy ăng ký m t tài kho n mi n phí trên Hotmail và s d ng g i thư cho chính mình. Bài t p 2: G i thư b ng Hotmail cho các b n ng nghi p thông báo a ch e-mail c a b n trên Hotmail và ích l i c a vi c s d ng Hotmail.

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc NG¤ TrÇn ¸i Phã Tæng Gi¸m ®èc kiªm Tæng Biªn tËp NguyÔN Quý Thao Biªn tËp néi dung v chÕ b¶n: Ban Biªn tËp s¸ch Tin häc (NXB gi¸o dôc t¹i Hµ néi) Tin häc c¨n b¶n Internet v sö dông Internet M· sè: PTK62B6 In ... cuèn (Q§....), khæ 17 x 24 cm, t¹i ...... Sè in: ... Sè xuÊt b¶n: .... In xong v nép l−u chiÓu th¸ng .... n¨m 2006.

Add a comment

Related pages

Internet căn bản - khotailieu.com

Định dạng: pdf | Số trang: 16 | Loại: Tài liệu chuyên ngành | Kích thước: 492 Kb | Thành viên upload: nhungnh2808
Read more

Internet Căn Bản: Google Earth - YouTube

Internet Căn Bản: Google Earth Thụy Nguyễn. ... Hướng dẫn xuất bản đồ Microstation lên Google Earth - Duration: 11:24.
Read more

Kiến Thức Seo, Internet Marketing Căn Bản

Kiến Thức Seo, Internet Marketing Căn Bản, Các bước tiếp cận khách hàng thông minh, hiệu quả, trên mạng Internet.
Read more

Học Internet Marketing tại Biên Hòa Đồng Nai

Học Internet Marketing tại Biên Hòa Đồng Nai. SEO căn bản, seo nâng cao. Học Internet Marketing tại Biên Hòa Đồng Nai uy tín, chất ...
Read more

Điện Toán Căn Bản và Internet | Cộng Đồng Việt Mỹ

Chương Trình Lớp Điện Toán Căn Bản và Internet Phụ Trách: GV Lynda Phan 1- Học cách mở hộp thư .( inbox:hộp thư đến ...
Read more

Rumba Can Ban - YouTube

Bai hoc khieu vu: Rumba Can Ban. Phi Long. Skip navigation Upload. Sign in. Search. Loading... ... Bebop căn bản - Gia Định - Duration: 1:49.
Read more

Sử dụng internet căn bản - key.com.vn

Biết các ứng dụng chính của Internet: truyền thông - liên lạc, chuyển tệp, tra cứu và cung cấp thông tin, làm việc và kinh ...
Read more

Tin học căn bản - Mind42

Mind map: Tin học căn bản -> Previous main topic attachments, Cơ bản về tin học (Thông tin, Máy tính, Sử dụng máy tính, Quản lý ...
Read more