advertisement

Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos

0 %
100 %
advertisement
Information about Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes...

Published on July 3, 2008

Author: alexmaceira

Source: slideshare.net

Description

Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos
advertisement

Alejandro Maceira Rozados Responsable de estudios sobre la DMA Directiva Marco da Auga Instrumentos económicos nos Programas de Medidas Escola Galega de Administración Pública Santiago de Compostela, 11 de octubre de 2006

Índice Recuperación de custes na DMA. Cumplimento da Directiva 91/271 Situación en Galicia Tarifas municipais Canon de Saneamento Tributos estatais. Os outros tributos autonómicos.

Recuperación de custes na DMA.

Cumplimento da Directiva 91/271

Situación en Galicia

Tarifas municipais

Canon de Saneamento

Tributos estatais.

Os outros tributos autonómicos.

Recuperación de costes “ Os Estados membros terán en conta o principio da recuperación dos custes dos servizos relacionados coa auga, incluidos os custes medioambientais e os relativos ós recursos, á vista da análise económica efectuada dacordo co anexo III, e en particular de conformidade co principio de que quen contamina paga.” Directiva Marco del Agua. Artículo 9 ¿Por qué?

“ Os Estados membros terán en conta o principio da recuperación dos custes dos servizos relacionados coa auga, incluidos os custes medioambientais e os relativos ós recursos, á vista da análise económica efectuada dacordo co anexo III, e en particular de conformidade co principio de que quen contamina paga.”

Directiva Marco del Agua. Artículo 9

Recuperación de custes Os Estados membros garantirán, a máis tardar en 2010: que a política de prezos da auga proporcione incentivos adecuados para que os usuarios utilicen de xeito eficiente os recursos hídricos e, polo tanto, contribuan ós obxectivos medioambientais da presente Directiva, unha contribución adecuada dos diversos usos da auga, desglosados, polo menos, en industria, fogares e agricultura, á recuperación dos custes dos servizos relacionados coa auga. Directiva Marco da Auga. Artígo 9 ¿Canto?

Os Estados membros garantirán, a máis tardar en 2010:

que a política de prezos da auga proporcione incentivos adecuados para que os usuarios utilicen de xeito eficiente os recursos hídricos e, polo tanto, contribuan ós obxectivos medioambientais da presente Directiva,

unha contribución adecuada dos diversos usos da auga, desglosados, polo menos, en industria, fogares e agricultura, á recuperación dos custes dos servizos relacionados coa auga.

Directiva 91/271. Definicións Esta directiva refírese á recolleita, tratamento e vertido das augas residuais urbanas, así como ao tratamento e vertido das augas residuais dalgúns sectores industriais. A finalidade da Directiva é protexer o medio ambiente contra todo deterioro debido ao vertido desas augas. A 31 de decembro de 2005 todas as aglomeracións urbanas de mais de 2000 habitantes equivalentes debían dispoñer dun sistema colector e de tratamento.

Esta directiva refírese á recolleita, tratamento e vertido das augas residuais urbanas, así como ao tratamento e vertido das augas residuais dalgúns sectores industriais.

A finalidade da Directiva é protexer o medio ambiente contra todo deterioro debido ao vertido desas augas.

A 31 de decembro de 2005 todas as aglomeracións urbanas de mais de 2000 habitantes equivalentes debían dispoñer dun sistema colector e de tratamento.

Directiva 91/271. Situación actual Ó redor dun 40% da poboación suxeita á directiva non cumple actualmente cos objetivos fixados. Estimacións das necesidades económicas para o cumprimento:

Ó redor dun 40% da poboación suxeita á directiva non cumple actualmente cos objetivos fixados.

Estimacións das necesidades económicas para o cumprimento:

Directiva 91/271. Simulación

Políticas de Tarificación. Ideas básicas Retos Cumprimento da Directiva 91/271 Novas esixencias Directiva Marco del Agua (art. 4, art. 9) Situación actual Tarifas municipais Canon de saneamento de Galicia Propostas en estudio Intervención na tarificación municipal Redefinición do Canon de Saneamento Deseño dun novo Canon da Auga Impostos á produción de enerxía Aplicación das figuras recollidas no T.R. da Lei de Augas

Retos

Cumprimento da Directiva 91/271

Novas esixencias Directiva Marco del Agua (art. 4, art. 9)

Situación actual

Tarifas municipais

Canon de saneamento de Galicia

Propostas en estudio

Intervención na tarificación municipal

Redefinición do Canon de Saneamento

Deseño dun novo Canon da Auga

Impostos á produción de enerxía

Aplicación das figuras recollidas no T.R. da Lei de Augas

Tarifas municipais. Recopilación de datos Traballos de recopilación: Disponse de tarifas de 142 concellos dos 156 que se encontran na demarcación hidrográfica. En 15 non se cobra nada pola auga, ben porque non se presta o servizo, ou porque este é gratuíto. Estes concellos con servizo de balde, soen ser municipios pequenos, nos que só se abastece o núcleo ou núcleos principais, e o mesmo é prestado directamente polo concello.

Traballos de recopilación:

Disponse de tarifas de 142 concellos dos 156 que se encontran na demarcación hidrográfica.

En 15 non se cobra nada pola auga, ben porque non se presta o servizo, ou porque este é gratuíto.

Estes concellos con servizo de balde, soen ser municipios pequenos, nos que só se abastece o núcleo ou núcleos principais, e o mesmo é prestado directamente polo concello.

Tarifas municipales. Mínimos e Tramos Mínimos e tramos de facturación: En concreto son 92 os concellos que empregan estes consumos mínimos, un 74 % dos municipios que facturan en función do volume consumido. Eses consumos serán facturados, se empregue auga ou non.

Mínimos e tramos de facturación:

En concreto son 92 os concellos que empregan estes consumos mínimos, un 74 % dos municipios que facturan en función do volume consumido. Eses consumos serán facturados, se empregue auga ou non.

Tarifas municipais. Conclusións Inexistencia de información adecuada para os organismos xestores. Gran disparidade nas tarifas que varían segundo os usos, os bloques establecidos, etc... Existencia de mínimos e estruturas de prezos pouco ou nada incentivadoras do aforro (falta de progresividade).

Inexistencia de información adecuada para os organismos xestores.

Gran disparidade nas tarifas que varían segundo os usos, os bloques establecidos, etc...

Existencia de mínimos e estruturas de prezos pouco ou nada incentivadoras do aforro (falta de progresividade).

Tarifas municipais. Propostas Características que de debe reunir toda estrutura tarifaria que aspire a ser incentivadora do aforro e un uso sostible do recurso: Debe de ser unha tarifa progresiva: o prezo debe de aumentar a medida que aumente o consumo, nunha maior medida, a fin de penalizar o despilfarro. Deben de fixarse suficientes tramos de prezos, de modo que o consumo excesivo estea penalizado. Serían preferibles as cotas fixas ós mínimos de consumo. As tarifas deben de transmitir ó usuario o custe efectivo do recurso. Tarifación por persoa residente en cada vivenda.

Características que de debe reunir toda estrutura tarifaria que aspire a ser incentivadora do aforro e un uso sostible do recurso:

Debe de ser unha tarifa progresiva: o prezo debe de aumentar a medida que aumente o consumo, nunha maior medida, a fin de penalizar o despilfarro.

Deben de fixarse suficientes tramos de prezos, de modo que o consumo excesivo estea penalizado.

Serían preferibles as cotas fixas ós mínimos de consumo.

As tarifas deben de transmitir ó usuario o custe efectivo do recurso.

Tarifación por persoa residente en cada vivenda.

Intervención na tarificación municipal Vía menos intervencionista mantense a plena competencia da administración local, e séguese o camiño das recomendacións políticas. (un camiño para isto podería atoparse en pactos coa FEGAMP, a fin de autoimpoñerse un modelo de tarifas progresivo e con varios bloques de consumo). Vía máis intervencionista a través da Comisión de Prezos, ditaminar que tarifas se axustan ós principios buscados, e en función de elo, aprobar ou non as tarifas propostas. Reforma legal establecer con caracter obrigatorio algunhas das características que deberían ter as estruturas de prezos que se pretenden fixar.

Vía menos intervencionista

mantense a plena competencia da administración local, e séguese o camiño das recomendacións políticas. (un camiño para isto podería atoparse en pactos coa FEGAMP, a fin de autoimpoñerse un modelo de tarifas progresivo e con varios bloques de consumo).

Vía máis intervencionista

a través da Comisión de Prezos, ditaminar que tarifas se axustan ós principios buscados, e en función de elo, aprobar ou non as tarifas propostas.

Reforma legal

establecer con caracter obrigatorio algunhas das características que deberían ter as estruturas de prezos que se pretenden fixar.

Canon de Saneamento. Definición Ingreso de dereito público da Comunidade Autónoma. Creado e regulado nos seus aspectos esenciais pola Lei 8/1993, da Administración Hidráulica de Galicia. No ano 1996 empezouse a aplicar ós usuarios industriais. En 1998 aprobouse a aplicación do tributo ós usuarios domésticos. En 1999 foron regulados aspectos como a intervención das entidades subministradoras e os correspondentes á determinación do canon por volume e por medición directa da carga contaminante.

Ingreso de dereito público da Comunidade Autónoma.

Creado e regulado nos seus aspectos esenciais pola Lei 8/1993, da Administración Hidráulica de Galicia.

No ano 1996 empezouse a aplicar ós usuarios industriais.

En 1998 aprobouse a aplicación do tributo ós usuarios domésticos.

En 1999 foron regulados aspectos como a intervención das entidades subministradoras e os correspondentes á determinación do canon por volume e por medición directa da carga contaminante.

Canon de Saneamento. Tarifas As tarifas do Canon de Saneamento sufriron importantes incrementos d ende a súa creación: O rendemento do canon debe destinarse integramente ó financiamento de gastos de investimento e de explotación de infraestruturas de evacuación “en alta” e de tratamento de augas residuais. 1998 2006

As tarifas do Canon de Saneamento sufriron importantes incrementos d ende a súa creación:

O rendemento do canon debe destinarse integramente ó financiamento de gastos de investimento e de explotación de infraestruturas de evacuación “en alta” e de tratamento de augas residuais.

Canon de Saneamento. Facturación

Tributación Estatal Canon de Vertidos Canon de Regulación Tarifa de Utilización Canon de Aproveitamento Hidroeléctrico Canon de Utilización do Dominio Público Hidráulico

Canon de Vertidos

Canon de Regulación

Tarifa de Utilización

Canon de Aproveitamento Hidroeléctrico

Canon de Utilización do Dominio Público Hidráulico

Canon de control de vertidos Grava os vertidos ó dominio público hidráulico. Está destinado ó estudo, control, protección e mellora do medio receptor de cada cunca hidrográfica. O importe correspondente a un tributo autonómico poderase deducir ou reducir do importe a satisfacer en concepto de canon de control de vertidos . O prezo básico por metro cúbico fíxase en 0,01202 euros para a auga residual urbana e en 0,03005 euros para a auga residual industrial .

Grava os vertidos ó dominio público hidráulico.

Está destinado ó estudo, control, protección e mellora do medio receptor de cada cunca hidrográfica.

O importe correspondente a un tributo autonómico poderase deducir ou reducir do importe a satisfacer en concepto de canon de control de vertidos .

O prezo básico por metro cúbico fíxase en 0,01202 euros para a auga residual urbana e en 0,03005 euros para a auga residual industrial .

Canon de utilización dos bens do dominio público hidráulico Destinado á protección do dominio público hidráulico . O feito impoñible é a ocupación, utilización e aproveitamento dos bens do dominio público hidráulico seguintes: Os leitos de correntes naturais, continuas ou descontinuas. Os leitos dos lagos e lagoas y os dos embalses superficiais en leitos públicos que requiran concesión ou autorización administrativa .

Destinado á protección do dominio público hidráulico .

O feito impoñible é a ocupación, utilización e aproveitamento dos bens do dominio público hidráulico seguintes:

Os leitos de correntes naturais, continuas ou descontinuas.

Os leitos dos lagos e lagoas y os dos embalses superficiais en leitos públicos que requiran concesión ou autorización administrativa .

Canon de regulació n Recae nos beneficiados polas obras de regulación das augas superficiais ou subterráneas, financiadas total ou parcialmente con cargo ó Estado Destinado a compensar os custes da inversión que soporte a Administración estatal e atender os gastos de explotación e conservación de tales obras.

Recae nos beneficiados polas obras de regulación das augas superficiais ou subterráneas, financiadas total ou parcialmente con cargo ó Estado

Destinado a compensar os custes da inversión que soporte a Administración estatal e atender os gastos de explotación e conservación de tales obras.

Tarifa de utilización Exacción que recae nos beneficiados por outras obras hidráulicas específicas financiadas total ou parcialmente a cargo do Estado, incluídas as de corrección do deterioro do dominio público hidráulico, derivado da súa utilización. Destinada a compensar os custes de inversión que soporte a Administración estatal e a atender os gastos de explotación e conservación de tales obras.

Exacción que recae nos beneficiados por outras obras hidráulicas específicas financiadas total ou parcialmente a cargo do Estado, incluídas as de corrección do deterioro do dominio público hidráulico, derivado da súa utilización.

Destinada a compensar os custes de inversión que soporte a Administración estatal e a atender os gastos de explotación e conservación de tales obras.

Tributación Autonómica. Modelos básicos. Canon da auga (Catalunya). Canon ecolóxico (País Vasco). Cánones de saneamento (Aragón, Comunidad Valenciana). Imposto ecolóxio da auga (Andalucía). Impostos que gravan o uso da auga na produción de electricidade (Castilla La-Mancha, Extremadura).

Canon da auga (Catalunya).

Canon ecolóxico (País Vasco).

Cánones de saneamento (Aragón, Comunidad Valenciana).

Imposto ecolóxio da auga (Andalucía).

Impostos que gravan o uso da auga na produción de electricidade (Castilla La-Mancha, Extremadura).

Canon da Auga de Cataluña. Definición Grava o uso real ou potencial da auga e a contaminación que, unha vez utilizada, se poida producir. Obxectivos: Incitar ó consumidor para que realice un consumo racional e eficiente da auga, fomentando o aforro e penalizando o consumo. Favorecer a innovación tecnolóxica e a mellora dos procesos industriais e a actividade económica. Dotar ó organismo xestor da política hidráulica, de suficiencia financieira mediante a asignación dos recursos necesarios, para acometer os fines ós que se destina. P ermitir á Agència Catalana de l`Aigua, autonomía de xestión debido ó fluxo constante de fondos, independentemente das flutuacións presupostarias.

Grava o uso real ou potencial da auga e a contaminación que, unha vez utilizada, se poida producir.

Obxectivos:

Incitar ó consumidor para que realice un consumo racional e eficiente da auga, fomentando o aforro e penalizando o consumo.

Favorecer a innovación tecnolóxica e a mellora dos procesos industriais e a actividade económica.

Dotar ó organismo xestor da política hidráulica, de suficiencia financieira mediante a asignación dos recursos necesarios, para acometer os fines ós que se destina.

P ermitir á Agència Catalana de l`Aigua, autonomía de xestión debido ó fluxo constante de fondos, independentemente das flutuacións presupostarias.

Canon da Auga de Cataluña. Usos domésticos Uso doméstico Existencia dun consumo mínimo mensual: 6m3. Tramos de consumo variables (3) en función das persoas por vivenda Multiplicadores (de 1 a 5) en función Coeficiente de concentración demográfica, segundo o tamaño do municipio Canon da auga (€) = Base impoñible (m³) x Tipo de gravame x multiplicador x coeficiente de concentración demográfica

Uso doméstico

Existencia dun consumo mínimo mensual: 6m3.

Tramos de consumo variables (3) en función das persoas por vivenda

Multiplicadores (de 1 a 5) en función

Coeficiente de concentración demográfica, segundo o tamaño do municipio

Canon da auga (€) = Base impoñible (m³) x Tipo de gravame x multiplicador x coeficiente de concentración demográfica

Canon da Auga de Cataluña. Usos domésticos

Canon da Auga de Cataluña. Usos industriais Tipo de gravame = Tipo xeral + Tipo especifico

Canon Ecolóxico. País Vasco Destinado a compensar os danos ambientais derivados da extracción, uso e contaminación da auga. Obxectivos: A prevención en orixe da contaminación e a preservación, protección, mellora e restauración do medio hídrico e dos ecosistemas vinculados a él, incluíndo o mantemento dos caudais ecolóxicos. A consecución dun bo estado ecolóxico das masas de auga, segundo o establecido na Directiva Marco 2000/60/CE. As infraestruturas declaradas de interese xeral na planificación hidrolóxica. A atribución de axudas ou recursos económicos ás corporacións locais, a outras entidades e a particulares para o cumprimento dos obxectivos da planificación hidrolóxica, e inversións destinadas a aforrar auga, con especial incidencia na minimización das perdas nas redes de distribución.

Destinado a compensar os danos ambientais derivados da extracción, uso e contaminación da auga.

Obxectivos:

A prevención en orixe da contaminación e a preservación, protección, mellora e restauración do medio hídrico e dos ecosistemas vinculados a él, incluíndo o mantemento dos caudais ecolóxicos.

A consecución dun bo estado ecolóxico das masas de auga, segundo o establecido na Directiva Marco 2000/60/CE.

As infraestruturas declaradas de interese xeral na planificación hidrolóxica.

A atribución de axudas ou recursos económicos ás corporacións locais, a outras entidades e a particulares para o cumprimento dos obxectivos da planificación hidrolóxica, e inversións destinadas a aforrar auga, con especial incidencia na minimización das perdas nas redes de distribución.

Canon Ecolóxico. País Vasco Usos domésticos: fíxase un mínimo exento de 130 l/persoa/día , e a partires dese mínimo, cóbrase 0,06 €/m3 consumido. Usos industriais: as empresas non pagarán canon nos casos de reutilización da auga que non supoña unha alteración da súa calidade. no resto dos casos, cóbrase 0,06 €/m3 consumido. Usos agrarios: cóbrase 0,06 €/m3 dende o primeiro m3 consumido. Existe unha bonificación de ata o 95 % nos usos agrarios en industriais, en función da súa contribución ó uso sostíbel.

Usos domésticos:

fíxase un mínimo exento de 130 l/persoa/día , e a partires dese mínimo, cóbrase 0,06 €/m3 consumido.

Usos industriais:

as empresas non pagarán canon nos casos de reutilización da auga que non supoña unha alteración da súa calidade.

no resto dos casos, cóbrase 0,06 €/m3 consumido.

Usos agrarios:

cóbrase 0,06 €/m3 dende o primeiro m3 consumido.

Existe unha bonificación de ata o 95 % nos usos agrarios en industriais, en función da súa contribución ó uso sostíbel.

Anteproxecto de Lei do ciclo integral da auga de Andalucía Tasas de aducción e depuración o feito impoñible destas taxas a prestación pola Agencia Andaluza del Agua do servizo de abastecemento da auga en alta ou adución así como da depuración das augas residuais os suxeitos pasivos serán os entes locais ou os seus substitutos. Imposto da auga o feito impoñible do imposto é o uso real ou potencial da auga de calquera procedencia, subministrada por redes de abastecemento municipais ou supramunicipais ou realizada por captación propia e a contaminación que o vertido poida producir ó dominio público hidráulico ou ó marítimo-terrestre.

Tasas de aducción e depuración

o feito impoñible destas taxas a prestación pola Agencia Andaluza del Agua do servizo de abastecemento da auga en alta ou adución así como da depuración das augas residuais

os suxeitos pasivos serán os entes locais ou os seus substitutos.

Imposto da auga

o feito impoñible do imposto é o uso real ou potencial da auga de calquera procedencia, subministrada por redes de abastecemento municipais ou supramunicipais ou realizada por captación propia e a contaminación que o vertido poida producir ó dominio público hidráulico ou ó marítimo-terrestre.

Lei do ciclo integral da auga de Andalucía. Tarifas Tasas de aducción e depuración Pola taxa de aducción: 0,46 €/m3 Pola taxa de depuración: 0,32 €/m3 A cota pola taxa de depuración, estará afectada por un coeficiente de contaminación Imposto da auga O tipo impositivo é de 0,20 euros por metro cúbico.

Tasas de aducción e depuración

Pola taxa de aducción: 0,46 €/m3

Pola taxa de depuración: 0,32 €/m3

A cota pola taxa de depuración, estará afectada por un coeficiente de contaminación

Imposto da auga

O tipo impositivo é de 0,20 euros por metro cúbico.

Canon de saneamento de Aragón Imposto de finalidade ecolóxica, no cal a súa recadación está destinado á financiación das actividades de prevención da contaminación, saneamento e depuración. A creación do Canon de Saneamento fíxose veu motivada pola necesidade de facer fronte ós obxectivos marcados pola Directiva 91/271/CEE .

Imposto de finalidade ecolóxica, no cal a súa recadación está destinado á financiación das actividades de prevención da contaminación, saneamento e depuración.

A creación do Canon de Saneamento fíxose veu motivada pola necesidade de facer fronte ós obxectivos marcados pola Directiva 91/271/CEE .

Canon de saneamento de Aragón. Tarifas Consideraranse usos domésticos aqueles que consuman un volume total anual de auga inferior a 1.000 m3. A Tarifa do Canon diferenza un compoñente fixo e un tipo aplicable. Compoñente fixo para usos domésticos= 3,66 € por suxeito pasivo e mes. Tipo aplicable por volume de auga de 0,44 €/m3 . Para os usos industriais a base impoñible determínase mediante estimación por cálculo da carga contaminante. A Tarifa do Canon diferenza un compoñente fixo e un tipo aplicable. Compoñente fixo= 14,63 € por suxeito pasivo e mes. Tipo aplicable = en función da carga contaminante que declare o suxeito pasivo industrial.

Consideraranse usos domésticos aqueles que consuman un volume total anual de auga inferior a 1.000 m3.

A Tarifa do Canon diferenza un compoñente fixo e un tipo aplicable.

Compoñente fixo para usos domésticos= 3,66 € por suxeito pasivo e mes.

Tipo aplicable por volume de auga de 0,44 €/m3 .

Para os usos industriais a base impoñible determínase mediante estimación por cálculo da carga contaminante.

A Tarifa do Canon diferenza un compoñente fixo e un tipo aplicable.

Compoñente fixo= 14,63 € por suxeito pasivo e mes.

Tipo aplicable = en función da carga contaminante que declare o suxeito pasivo industrial.

Canon de saneamento da Comunidade Valenciana Grava a produción de augas residuais, manifestada a traveso do consumo de auga. Obxectivos: a xestión e explotación de instalacións públicas de evacuación, tratamento, depuración e, no seu caso, reutilización de augas residuais procedentes das redes de alcantarillado de titularidade local. a realización de obras de infraestructura para abastecemento de augas de caracter xeral e de construción de instalacións públicas de depuración de augas residuais procedentes das redes de alcantarillado de titularidade local así como de colectores xerais que unan as redes de alcantarillado de titularidad local a ditas instalacións.

Grava

a produción de augas residuais, manifestada a traveso do consumo de auga.

Obxectivos:

a xestión e explotación de instalacións públicas de evacuación, tratamento, depuración e, no seu caso, reutilización de augas residuais procedentes das redes de alcantarillado de titularidade local.

a realización de obras de infraestructura para abastecemento de augas de caracter xeral e de construción de instalacións públicas de depuración de augas residuais procedentes das redes de alcantarillado de titularidade local así como de colectores xerais que unan as redes de alcantarillado de titularidad local a ditas instalacións.

Canon de saneamento da C.Valenciana. Tarifas Usos domésticos Suma das cotas de: servizo (de 14,66 a 26,26€/ano) Consumo (de 0,145 a 0,262 €/m3). Ambas cotas dependen do tamaño do municipio Usos industriais (mais de 3000 m3) Canon de saneamento= (Cota de servizo [€/ano] + cota consumo [€/m3] x volume auga consumida [m3/ano]) x coeficiente corrector carga contaminante). Cota de servizo: depende do calibre do contador (de 64,69 a 2.262,91 €/ano). Cota de consumo: 0,316 €/m3

Usos domésticos

Suma das cotas de:

servizo (de 14,66 a 26,26€/ano)

Consumo (de 0,145 a 0,262 €/m3).

Ambas cotas dependen do tamaño do municipio

Usos industriais (mais de 3000 m3)

Canon de saneamento= (Cota de servizo [€/ano] + cota consumo [€/m3] x volume auga consumida [m3/ano]) x coeficiente corrector carga contaminante).

Cota de servizo: depende do calibre do contador (de 64,69 a 2.262,91 €/ano).

Cota de consumo: 0,316 €/m3

Tributos e recadación autonómica sobre a auga (*) Importe mensual cun consumo de 17 m3, nunha vivenda de 3 persoas, situada nun concello de 20.000 hab

Simulación da recadación promedio por tributos sobre a auga

Tributos sobre o uso da auga na produción eléctrica A nivel estatal Canon de aproveitamento hidroeléctrico A nivel autonómico Extremadura: “Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía que incidan sobre el Medio Ambiente” Castilla La Mancha: “Imposto sobre determinadas actividades que inciden en el Medio Ambiente” Baleares: “Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente” (declarado inconstitucional)

A nivel estatal

Canon de aproveitamento hidroeléctrico

A nivel autonómico

Extremadura: “Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía que incidan sobre el Medio Ambiente”

Castilla La Mancha: “Imposto sobre determinadas actividades que inciden en el Medio Ambiente”

Baleares: “Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente” (declarado inconstitucional)

Moitas grazas pola súa atención Estou á súa disposición en [email_address] Convidolles a seguir a actualidade da Directiva Marco da Auga no meu blog: http://directivamarco.blogspot.com

Add a comment

Related pages

Relaciones entre los instrumentos de gestión de los LIC ...

Aspectos económicos y recuperación de costes de los ... Integración de instrumentos LIC/ZEC Planes Hidrológicos 2015 ... estas medidas en los programas ...
Read more

La recuperación de costes, los instrumentos económicos y ...

... de los Programas de medidas de los planes el ... Los planes hidrológicos de cuenca en ... en cuanto al uso de instrumentos económicos ...
Read more

Sequías en la España peninsular y medidas de prevención ...

SEQUÍAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR Y MEDIDAS DE ... la sequía en los planes hidrológicos de cuenca ... programas de ahorro de agua en usos ...
Read more

Depuración de pequeños núcleos en los PPHH | Acuademia.com

Pero los programas de medidas de los planes no ... los instrumentos económicos y el ... Inversiones de depuración de los planes hidrológicos en ...
Read more

Qué dice realmente el Parlamento Europeo sobre los planes ...

... dentro de los programas de medidas de los planes hidrológicos de ... agua y en los planes hidrológicos ... los intereses económicos y ...
Read more

I.5.1. Propuesta del Programa de Medidas

Página intencionalmente dejada en blanco . I. Memoria ... MEDIDAS BÁSICAS ... MEDIDAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE LOS COSTES DE ...
Read more

Los Planes Quinquenales - Education - documents.tips

Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos Instrumentos Económicos en los Programas de Medidas de los Planes ...
Read more

I - Marcos de planificación estratégica. Políticas y ...

el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y ... en los ámbitos de los Planes Hidrológicos ... medidas previstas en los Planes ...
Read more