Innovatív oktatási stratégiák az információs társadalomban

100 %
0 %
Information about Innovatív oktatási stratégiák az információs társadalomban
Education

Published on March 23, 2014

Author: ollejanos

Source: slideshare.net

Description

TUDÁS – TANULÁS – SZABADSÁG,
NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA
Kolozsvár, 2014. március 21-23.

Innovatív oktatási stratégiák az információs társadalomban Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet TUDÁS – TANULÁS – SZABADSÁG, NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Kolozsvár, 2014. március 21-23.

Az információs társadalom iskolátlanítása ● népszerű félelmek ○ online egyetem ○ tanárok nélküli iskola ● lebontás vagy egy másik rendszer felépülése? ● elszemélytelenedés online vs. passzivitás offline? ● a minőség vagy a megszokás féltése?

Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés Nagy Sándor 1981 Falus Iván 2003

Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés nemzedék- elméletek iskolátlanítás web2, OER technológia

Utak, tévutak és hiányok ● iskolai belső világa és társadalmi szerepe ○ iskolátlanítás helyett nyitott tudásgyár tanuló hálózat ● technológiai hype effektus ○ csodavárás és csalódás ○ technológia =/= módszer ● spekulatív nemzedékelméletek ○ elvárás és ürügy ○ a kompetenciafejlesztés elnyomása ● reformpedagógiai párhuzam ○ korlátozott hatás

a web2 magyarázó erejű példája ● oktatás helyett a piac, a szolgáltatás, a brand és az ego világa ● hétköznapok praktikuma vagy altruizmus? ● védekezések és vesztességek: ○ tananyag minősége - információbőség ○ oktatási tartalom rendszere - cselekvés pedagógiája ○ nyomtatott könyv - közösségi olvasás, kereshetőség ○ kézírás - automatikus gépírás ○ wikipédia - kollaboratív tudásépítés ○ online közösségek - hálózatba kötött magányos tanuló ● a bizalmatlanság diadala vagy óvatosság?

Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés nemzedék- elméletek iskolátlanítás web2, OER technológia

Innovatív oktatási stratégiák ● digitális elbeszélés (digital storytelling) ● játék alapú oktatás (gamification) ● tükrözött osztályterem (flipped classroom) ● nyílt, online kurzusok (MOOC) ● módszertani lehetőségek - realitás

1. A digitális elbeszélés ● “a médium maga az üzenet” (McLuhan) ● személyes narratíva digitális eszközökkel ● interaktív, egyéni produktum ● publikus digitális lábnyom ● web2 technológia értékteremtő használata ● digitális állampolgárság kompetencia része ● példa: ○ digitalizáló eszközhasználat iPad ○ komplex blog

1. A digitális elbeszélés ● előnyök: ○ életortól független ○ intézményes és informális tanulás része ○ énkifejezés hatása ○ alkotó tevékenység ○ közösségi értékelés - publicitás értékelő hatása ● hátrány, kockázatok: ○ személyesség

2. A játék alapú oktatás ● a játék motivációs erejének felhasználása tanulási feladatok megoldásában ● tevékenységek felosztása és tanulói feladatok játék alapú szervezése ● a játékalapúság nem a tartalomra és nem az oktatási folyamatra irányul ● formai kerete: ○ szabályok, feladatok, pontszám, stb. ○ egyéni stratégia lehetősége

Példa játék alapú oktatásra ● a hallgató saját maga állítja össze a gyakorlati feladatait ● bármely feladat bármely témakörhöz ● feladatok: ○ szakirodalmi ZH dolgozat ○ online megosztott tanórai prezentáció - podcast ○ blogbejegyzés, tananyagfejlesztés ○ fókuszcsoportos interjú, önálló kutatómunka ○ tanórai aktivitás ● félév végi osztályzat - pontszámok alapján

2. A játék alapú oktatás ● előnyök: ○ tanulás felelősségének tanulói aránya ○ személyre szabott tanulási folyamat ○ gyors, pozitív megerősítés ○ tanulási feladatok korlátlan variálhatósága ○ motiváció mértékéhez igazodó tanulási ütemezés ○ monitorozott teljesítmény viszonyítási pontokkal ● hátrányok, kockázatok: ○ szokatlan adminisztráció ○ önszabályozás hiánya, presztizsmotiváció ○ kíméletlen következetesség

Flipping the Classroom Illustration by Peter Hoey

3. Tükrözött osztályterem ● ciklikus, a tanórai és tanórán kívüli tanulásszervezés újratervezése ● hagyományos órán mire nem jut elég idő? ○ közös feladat, csoportmunka, egyéni produktivitás, feladatok értékelő megbeszélése, egyéni megoldások bemutatása, kísérlet, megfigyelés, stb. ● tanórai interaktív kontakt tevékenység megnövelése ● “amit lehet órán kívül, azt órán kívül kell”

3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás

3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás

3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás

3. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás

3. Tükrözött osztályterem ● előnyök: ○ személyes, kontakt oktatás érvényesülése a legfontosabb szervezési szakaszokban ○ tágan értelmezett tanulási környezet ○ tevékenység és aktivitás alapú tanulás ○ hatékonyabb időgazdálkodás ○ naprakész, minőségi forrás és tartalom ● hátrányok, kockázatok: ○ megváltozott kontrollviszonyok ○ önszabályzoás szükségessége

4. Nyílt, online kurzusok ● realista konnektivizmus? ● online kurzus + tudásközösség ● nagy létszám (tetszőleges) ● nyílt oktatás (szabadon elérhető) ● online (szervezés) ● kurzus (tematizálás)

4. Nyílt, online kurzusok ● előnyök: ○ intézményes oktatás tartalmán és keretén túlmutató kurzusszervezés ○ közösségszervezés, inspiráló környezet ○ hozzáférhető minőségi tudás és képzés ○ jelentős tanulási felelősség a tanulónál ● hátrányok, kockázatok: ○ szervezett oktatás kultúrájának ismétlése ○ divat, összehasonlítások alapja ○ tanulás és eredményesség illuziója ○ extrém lemorzsolódás (?)

Innovatív oktatási stratégiák ● digitális elbeszélés (digital storytelling) ● játék alapú oktatás (gamification) ● tükrözött osztályterem (flipped classroom) ● nyílt, online kurzusok (MOOC)

Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet TUDÁS – TANULÁS – SZABADSÁG, NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Kolozsvár, 2014. március 21-23. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos

Add a comment

Related presentations