advertisement

Ingelmunster in actieve handen (halfweg)

50 %
50 %
advertisement
Information about Ingelmunster in actieve handen (halfweg)
News-Reports

Published on March 11, 2009

Author: cdenv_ingelmunster

Source: authorstream.com

advertisement

Slide 3: Beste mensen van Ingelmunster, … Graag geven wij u tijdens de komende weken een kort overzicht van deze realisaties, en ook van hetgeen wij tijdens de komende jaren nog wensen te doen. Want er is nog heel wat werk voor de boeg. En samen met U willen wij er als CD&V-ploeg de komende 6 jaar opnieuw flink tegenaan gaan. … Beste dank voor het vertrouwen. Hartelijke groeten. Jean-Pierre De Clercq Burgemeester Een bruisende gemeente : Een bruisende gemeente Een bruisende gemeente : Een bruisende gemeente Ingelmunster heeft een bruisend verenigingsleven! Meer dan 120 verenigingen bieden aan jong en oud een waaier van ontspanningsmogelijkheden en vrijetijds- besteding. De CD&V-ploeg wil de vele honderden vrijwilligers die dit verenigingsleven in stand houden nog verder ondersteunen. Het sociaal contact tussen de mensen is immers de beste basis voor een aangename en verdraagzame samenleving. Een bruisende gemeente : Een bruisende gemeente Wij denken zeer concreet aan: Een sterkere financiële en materiële ondersteuning, ondermeer door het optrekken van de toelagen aan de verenigingen. Beter stimuleren van wijk- en straatfeesten, buurtcomités, enz.. Via een verhoogde betoelaging en een financiële tussenkomst voormateriële kosten zoals huren van tenten, stoelen en tafels. Juridische bijstand verlenen bij eventuele oprichting van een vzw. CD&V waardeert sinds lang het werk van de vrijwilligers in de verenigingen en zal dit in de toekomst nog sterker ondersteunen! halfweg : halfweg ‘Goede Buurt’-straat: 2007: 13 aanvragen voor een totaal van € 2125 2008: 15 aanvragen voor een totaal van € 2500 halfweg : halfweg financiële tussenkomst in huur feestmateriaal: 2007: 8 aanvragen voor 879 Euro 2008: 8 aanvragen voor 830 Euro halfweg : halfweg materiële ondersteuning van feestcomités: aankoop nieuwe podiumwagen vernieuwing feestmateriaal (vlaggen, masten, afsluiting, signalisatie, …) Gratis gebruik van alle materiaal halfweg : halfweg subsidiëring van 130 verenigingen: 2007: 85.000 Euro 2008: 85.000 Euro Een Sportieve gemeente : Een Sportieve gemeente Een sportieve gemeente : Een sportieve gemeente Ingelmunster beschikt over heel wat bloeiende sportclubs, klassieke en mindergekende sporten. Vanuit CD&V willen we die clubs verder blijven ondersteunen, dit zowel op financieel als op materieel vlak. Een sportieve gemeente : Een sportieve gemeente De voorbije 6 jaar werd er heel wat ondernomen om Ingelmunster een imago van sportieve gemeente tebezorgen. Met de nieuwe sporthal willen we een kader aanbieden waardoor clubs hun sport in optimale omstandigheden kunnen uitoefenen. In de komende jaren willen we de infrastructuur verder uitbouwen.Ook de omgeving van de sporthal zal een nieuwe look krijgen. halfweg : halfweg 2007: nieuwe polyvalente sporthal aanstelling sportpromotor onderhoud sportvelden carport winddicht maken ruimte onder tribunes sportfonds:€ 5000 halfweg : halfweg 2008: aanwerving extra ½ sportpromotor vervanging dakbedekking sportcentrum onderhoud sportvelden sportfonds: € 5000 Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente Het Ingelmunsterse jeugdwerk bloeide de voorbije zes jaar als nooit tevoren. Door de inspanning van die vele vrijwilligers als leid(st)er, losse medewerker, verantwoordelijke ouder, …hadden de Ingelmunsterse kinderen en jongeren keer op keer een fantastische tijd. Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente Het gemeentebestuur deed van zijn kant een fikse duit in het zakje door dit jeugdwerk en deze vrijwilligers zowel financieel als materieel te ondersteunen. Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente Via het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan worden ruim voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld, zodat iedere jeugdvereniging, de speelpleinwerking en het jeugdhuis een voortreffelijke jaarwerking kunnen uitbouwen. Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente De komende zes jaar willen we de inzet van al die mensen blijven steunen. Er zullen opnieuw ruime budgetten voorzien worden op de komende begrotingen. Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente Daarnaast werd ook de jeugddienst verder uitgebouwd. Een volledig nieuwe stek werd ingehuldigd en is momenteel niet meer weg te denken. Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente De jeugddienst coördineert activiteiten en ondersteunt jongeren met raad en daad.De komende legislatuur wil CD&V Ingelmunster dit beleid verder zetten en nog ruimer uitbouwen. Een jeugdige gemeente : Een jeugdige gemeente Kinderen en jongeren hebben recht op spel en op een eigen plek. Daarom wordt het lokalenbeleid verder ontwikkeld en krijgt iedere nieuwe verkaveling een aangepast speelterrein. halfweg : halfweg 2007: Aanstelling animator JD Renovatie cafetaria JC Aankoop grond speelbos halfweg : halfweg 2008: Uitvoeringsdossier speelbos Uitvoering speelterrein sportcentrum Speelterrein Mandelstraat Organisatie activiteiten ‘kleine vakanties’ Een culturele gemeente : Een culturele gemeente Een culturele gemeente : Een culturele gemeente De uitbouw van het cultureel aanbod kreeg de nodige aandacht. Met het nieuwe cultuurfonds maakt de gemeente het mogelijk voor de verenigingen om financieel moeilijk haalbare producties naar Ingelmunster tehalen. Een culturele gemeente : Een culturele gemeente Labadoux , het cultureel pareltje van Ingelmunster wordt in zijn verdere uitbouw niet alleen financieel, maar ook met veel materiële hulp ondersteund. In samenwerking met drie andere gemeenten werd het gezamenlijk project 4-slag opgestart. Een culturele gemeente : Een culturele gemeente Dank zij een uitstekende inzet van de bibliotheek-medewerkers draait de bib-werking als nooit te voren. Na de verhuis van de kunstacademie en de KLJ wordt het jeugd- en ontmoetingscentrum afgewerkt met de bouw van een ruim cafetaria waarin ook culturele activiteiten zullen kunnen georganiseerd worden. halfweg : halfweg 2007: Toetreding TERF Inrichting cafetaria Cultuurfonds: € 6000 halfweg : halfweg 2008: Aankoop meubilair cafetaria Aanstelling cultuurbeleidscoördinator Opmaak cultuurbeleidsplan Cultuurfonds Restauratie/instandhouding grafkapel Een feestelijke gemeente : Een feestelijke gemeente Een feestelijke gemeente : Een feestelijke gemeente Onder impuls van de huidige CD&V-beleidsploeg kregen de gemeentelijkeactiviteiten een nieuw uitzicht.Samen met heel wat geëngageerde inwoners van onze gemeente is het gemeentebestuur er in geslaagd om de feestelijkheden een nieuwe dynamiek te geven. Een feestelijke gemeente : Een feestelijke gemeente Heel wat verenigingen slaagden erin om de Kersthappening mee uit te bouwen tot een fantastisch eindejaarsfeest in onze gemeente.Het gemeentelijk feestcomité zorgde mee voor een vlekkeloos verloop van deze happening. Een feestelijke gemeente : Een feestelijke gemeente De braderie kreeg een duw in de rug van het gemeentebestuur.Samen met de zelfstandigen van Ingelmunster werd dit opnieuw een moment waar het aangenaam toeven is en waar de winkeliers en handelaars van onze gemeente zichzelf in de kijker kunnen plaatsen. Een feestelijke gemeente : Een feestelijke gemeente Het fietsfeest bracht reeds twee jaar op rij duizenden inwoners van Ingelmunster, en ver omliggende gemeenten op de wielen. Een ongeëvenaard succes. Een feestelijke gemeente : Een feestelijke gemeente En als klap op de vuurpijl werden de kermis en het afsluitend vuurwerk onder handen genomen. Kermismaandag moet verder uitgebouwd worden met als afsluiter het nu reeds fenomenale vuurwerkspektakel in het kasteelpark.Als CD&V-ploeg willen we nog verder gaan en moet ’Ingelmunster: er valt iets te beleven’ een begrip worden. halfweg : halfweg braderie: 11 juli viering Fietsfeest Kersthappening Kermis Een landbouwvriendelijke gemeente : Een landbouwvriendelijke gemeente Een landbouwvriendelijke gemeente : Een landbouwvriendelijke gemeente Via het goed te keuren structuurplan van Ingelmunster zal de CD&V-bestuursploeg erin slagen de dynamische land- en tuinbouwbedrijven in onze gemeente alle kansen te geven. Landbouw blijft een belangrijke economische activiteit. Een landbouwvriendelijke gemeente : Een landbouwvriendelijke gemeente Het goed onderhouden van en systematisch vernieuwen van onze landelijke wegen is niet alleen een zegen voor land - en tuinbouw maar ook voor de gehele Ingelmunsterse bevolking.(Krekelstraat , Beelshoek, Bollewerpstraat, Bijstandstraat, e.a.) Binnenkort wordt ook de Lente-akkerstraat aangepakt. Andere wegen zullen volgen indien dit nodig blijkt. Een landbouwvriendelijke gemeente : Een landbouwvriendelijke gemeente Landbouw en milieu zijn in onze gemeente geen tegenstellingen. De inzaai van groenbemesters om de erosie van gronden tegen te gaan en de landschapsinrichtingsplannen van Canal Link bewijzen dit. De subsidies die de gemeente hiervoor uittrekt zijn zeker een steuntje in de rug. Een landbouwvriendelijke gemeente : Een landbouwvriendelijke gemeente De CD&V-bestuursploeg zal tijdens de volgende legislatuur alle nodige administratieve steun verlenen om een vlotte vernieuwing van de milieuvergunningen, waarvan de meeste vervallen in 2011, mogelijk te maken. halfweg : halfweg 2007 & 2008: Herstel landelijke wegen Subsidie groenbedekkers Een werkende gemeente : Een werkende gemeente Een werkende gemeente : Een werkende gemeente Handelaars en winkeliers werden bedacht met een aantal nieuwe initiatieven. Daarenboven kent Ingelmunster een hoge tewerkstelling en een lage werkeloosheid. Een werkende gemeente : Een werkende gemeente “Met belgerinkel naar de winkel”, is een ondersteuning van het bestuur tot het winkelen op eigen gemeente. De kerstpakketten die het CD&V bestuur aanbood kregen een enorme respons van deelnemende zaken. Het werd tevens door de klanten erg gewaardeerd, want het was aangenaam en gezellig winkelen tijdens de eindejaarsperiode. Een werkende gemeente : Een werkende gemeente De heropleving van de braderie wordt door de gemeente langs alle kanten aangemoedigd en het entoesiasme slaat meteen over op de deelnemers. Het toekennen van de nieuwe winkelpremie is voor de zelfstandigen een hart onder de riem en een aanmoediging om een nieuwe zaak op te starten of om verder uit te bouwen. Een werkende gemeente : Een werkende gemeente Niet voor niets behaalde Ingelmunster de titel van 3° zakengemeente in België. Uiteraard valt deze eer de bedrijven zelf te beurt maar CD&V zorgt er sedert jaren voor dat bedrijven zich met alle nodige hulp makkelijk kunnen vestigen. Dit biedt immers een ruim aanbod aan nieuwe werkgelegenheid . Een werkende gemeente : Een werkende gemeente De gemeente Ingelmunster legt trouwens geen enkele belasting op aan de bedrijven Een werkende gemeente : Een werkende gemeente Straks zorgt de aanleg van het BPA Zandberg voor nieuwe ademruimte en de uitbouw van nieuwe bedrijven. Door middel van doelgerichte en gespecialiseerde opleiding van onze gemeentelijke ambtenaren kan iedere bedrijfsleider terecht voor alle info aan het KMO-loket in het gemeentehuis. halfweg : halfweg belgerinkel naar de winkel braderie winkelpremie: 1 keer in 2008: € 870 BPA Zandberg: 1 bedrijf reeds gestart, rest volgt eind 2009 KMO-loket met sterk onderlegd personeel Een hulpvaardige gemeente : Een hulpvaardige gemeente Een hulpvaardige gemeente : Een hulpvaardige gemeente Jaarlijks huldigt CD&V-Ingelmunster op zijn nieuwjaarsreceptie een vrijwilliger of een vrijwilligersvereniging.Daarmee willen we aangeven dat vrijwilligerswerk voor ons erg veel waarde heeft . Een hulpvaardige gemeente : Een hulpvaardige gemeente Vrijwilligerswerk staat voor gedrevenheid en idealisme en vormt het cement van de samenleving. Daarom hebben wij in het verleden en zullen wij in de toekomst de vele vrijwilligers en hun organisaties blijven ondersteunen, zodat zij in de best mogelijke omstandigheden hun inzet voor de ander kunnen blijven doen. halfweg : halfweg gemachtigd opzichters: 6 personen iedere dag, vrijwillig. minder mobielencentrale: vele vrijwilligers die rondvoeren. De vrijwilligerswerking van de Ermitage De Cirkel: voedselbedeling met hulp van vrijwillige handen. Een mooie gemeente : Een mooie gemeente Een mooie gemeente : Een mooie gemeente Wij koesteren de groene long in het centrum van de gemeente : het kasteelpark en de dreef. De bescherming en het onderhoud ervan is een permanente zorg. Nieuwe technieken worden aangewend om het bermdecreet te respecteren. Een mooie gemeente : Een mooie gemeente De dreef zorgt voor een aangename en veilige verbinding tussen het Rusthuis en de serviceflats en het centrum. Het is er aangenaam wandelen en recreanten voelen zich thuis in de Kanaalzone. Het project Canal Link zet de lijnen uit voor een toekomstgericht beleid, met spectaculaire ontwerpen. Een mooie gemeente : Een mooie gemeente Fietsers vinden hun gading in de nieuw uitgepijlde Weverijroute die bijna al de omliggende gemeenten naar Ingelmunster leiden.Het fietsknooppuntennetwerk dat onze gemeente doorkruist brengt fietsers op de mooiste plekjes van de streek. Een mooie gemeente : Een mooie gemeente En goede samenwerking met privé-initiatief maakt iedereen tevreden.Onze eigen streekproducten willen wij verder promoten, want wij kunnen deze iedereen aanbevelen. halfweg : halfweg de OCMW-tuin: € 150.000 in aanleg, sluit perfect aan bij de groene dreef verlichting dreef is aangepast om vandalisme te voorkomen halfweg : halfweg kasteelpark wordt verder toegankelijk gemaakt langsheen het kanaal zijn verschillende rustpunten ingericht groenzones worden met streekeigen groen ingericht Een groene gemeente : Een groene gemeente Een groene gemeente : Een groene gemeente Via de aankoop van de nodige gronden wil de huidige CD&V-bestuursploeg de mogelijkheid bieden om een speelbos aan te planten. De plannen liggen klaar en werden in samenspraak met de jeugd- en de milieuraad opgemaakt. De aanplanting komt er binnenkort. Een groene gemeente : Een groene gemeente Binnen 10 jaar moet dit gemeentelijke speelbos de nodige extra groene speelruimte bieden aan de kinderen van Ingelmunster.Daarenboven wordt dit speelbos een mooie aanvulling op de groene long die zich langs het kanaal ontwikkelt. De komende legislatuur wil CD&V-Ingelmunster ervoor zorgen dat dit speelbos effectief ontsloten kan worden voor alle Ingelmunsterse kinderen en jongeren. halfweg : halfweg Het speelbos nadert zijn realisatie. Gronden aangekocht Opdracht toegekend Aanplant door A.N.B.

Add a comment

Related presentations

Related pages

HAVAN @ OCC Ingelmunster • Bokt.nl

HAVAN @ OCC Ingelmunster. ... maar halfweg de eerste ... Dressuur zou ik enkel beetje letten op je polsen/handen en soms je tenen Maaaar ondanks ...
Read more

hulste.info : portaalsite van deelgemeente Hulste

... aantal leerlingen die richting Ingelmunster en/of Izegem naar school fietsen. ... Tijdens zijn actieve loopbaan was hij ... Helpende handen zijn ...
Read more

Melkerijonderwijs in West-Vlaanderen | Siagrius, weblog

De leiding was in handen van de ... Ramskapelle en Ingelmunster. ... Dergelijke verslagen verschenen om de drie jaar en dit tot halfweg de jaren 1920 en ...
Read more

Stond op de agenda in 2007 - ovk.be

Je weet dan perfect welke de actieve en passieve ... de handen in elkaar ... We wandelen langs de boorden van de Leie en halfweg is er een ...
Read more

Mijmeringen en Nostalgie over het Wielrennen van toen en nu

... namelijk op 2 augustus in Ingelmunster ... Raf Van Bruwaene stopte halfweg het seiz oen. ... zonder handen rijdend, ...
Read more

Visie 2015 nr23 NAT by beweging.net - issuu

De besmette druppeltjes kunnen ook op handen, bekers, ... , ruim over halfweg van de ... Het grootste deel van de 7,4 miljoen actieve Cambodjanen ...
Read more

Nieuws >> Uit de gemeente - Gemeente Wingene

Met een actieve werking van het ... Halfweg 2013 werd ook tussen de gemeente en het OCMW een ... Ardooie, Ingelmunster, Pittem, Ruiselede ...
Read more

Interview met Daphne in het Tielts Stadsmagazine by Daniel ...

... Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem ... platteland Ben je op zoek naar een actieve, ... is in handen van Bart Snauwaert en ...
Read more