Informe sostenibilitat ambiental

50 %
50 %
Information about Informe sostenibilitat ambiental

Published on July 25, 2009

Author: StopKart

Source: slideshare.net

FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME CIRCUIT DE KARTING DE CATALUNYA, S.L. INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LLINARS DEL VALLÈS. Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Ref: 09P1102-ANX1 Març de 2009 Xavier Masip i Otzet Esteve Costa Lluís Bosch Puig Enginyer de camins, canals i ports Enginyer Agrònom Enginyer agrònom Col·legiat núm. 8036 Col·legiat núm. 968 Col·legiat núm.1527

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor ÍNDEX 1.- CONSIDERACIONS GENERALS .............................................................................................3 2.- OBJECTIUS DE L’ESTUDI ........................................................................................................5 3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE ................................................................................................6 4.- DEFINICIÓ DE L’ENTORN DEL PROJECTE........................................................................8 5.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN EL SECTOR DE PLANEJAMENT...................................................................................................8 5.1.- DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR I DEL SEU ENTORN, D’ACORD EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL QUE ES DESENVOLUPA, I DELS ESTUDIS ADDICIONALS I CONSULTES EFECTUATS...................................................9 5.1.1.- Climatologia.......................................................................................................................9 5.1.2.- Qualitat atmosfèrica.........................................................................................................11 5.1.3.- Soroll................................................................................................................................13 5.1.4.- Hidrologia........................................................................................................................14 5.1.5.- Geologia i Geomorfologia ...............................................................................................16 5.1.6.- Edafologia........................................................................................................................17 5.1.7.- Fauna ...............................................................................................................................17 5.1.8.- Vegetació i Flora..............................................................................................................19 5.1.9.- Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic ....................................................19 5.1.10.- Usos del Sòl......................................................................................................................19 5.1.11.- Infraestructures i elements de l’entorn humà...................................................................20 5.1.12.- Aspectes socio-econòmics ................................................................................................21 5.1.13.- Risc d’incendi forestal......................................................................................................21 5.1.14.- Espais d’especial interès..................................................................................................21 5.2.- OBJECTIUS I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL FIXATS PEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL...........................................................................................................22 5.3.- CONCLUSIONS. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA, D’ACORD AMB ELS PUNTS ANTERIORS I AMB ELS PRINCIPIS I DIRECTRIUS ESTABLERTS PELS ARTICLES 3 I 9 DEL DL 1/2005...................................................................................................22 5.3.1.- Sostenibilitat global del model d’ordenació.....................................................................22 5.3.2.- Cicle de l’aigua. ...............................................................................................................23 5.3.3.- Ambient atmosfèric...........................................................................................................23 5.3.4.- Gestió dels residus ...........................................................................................................23 5.3.5.- Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació..........................................23 5.3.6.- Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general................24 5.3.7.- Qualitat del paisatge ........................................................................................................24 6.- ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES ...................................................................................................................24 6.1.- ALTERNATIVES GENERALS CONSIDERADES PER A L’ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR..............24 6.2.- AVALUACIÓ AMBIENTAL D’ALTERNATIVES ...............................................................................25 6.3.- JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA ..........................25 -1-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor 7.- DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADA ................................................................................................................................27 8.- DETERMINACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT....................................................................................................................................28 8.1.- QUALITAT ATMOSFERICA ..........................................................................................................28 8.2.- SOROLL......................................................................................................................................28 8.3.- HIDROLOGIA ..............................................................................................................................29 8.4.- GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA ...................................................................................................29 8.5.- FAUNA .......................................................................................................................................29 8.6.- VEGETACIÓ I FLORA...................................................................................................................29 8.7.- PAISATGE...................................................................................................................................30 8.8.- PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC ............................................................30 8.9.- ESPAIS D’ESPECIAL INTERÈS ......................................................................................................30 8.10.- PREVENCIÓ D’INCENDIS ........................................................................................................30 9.- AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS. ........................................................................30 10.- DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES ........33 11.- SÍNTESI .......................................................................................................................................33 12.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS FINALS (MESURES CORRECTORES)............34 ANNEX 1: SITUACIÓ A NIVELL COMARCAL................................................................................38 ANNEX 2: REPORTATGE FOTOGRÀFIC.........................................................................................38 Plànols 1 situació (1/25.000) 2 ortofotomapa 1 /25.000) 3 topogràfic (1/10.000) 4 ortofotomapa (1/10.000) 5 Mapa zones climàtiques (1/20.000) 6 Mapa impacte acústic xarxa viària (1/20.000) 7 Mapa zonificació lumínica (1/20.000) 8 Mapa hidrologia i punts control (1/20.000) 9 Mapa activitats extractives abandonades (1/20.000) 10 Mapa activitats extractives en funcionament (1/20.000) 11 Mapa gestors residus (1/20.000) 12 Mapa geològic (1/20.000) 13 Hàbitats de Catalunya (1/20.000) 14 Hàbitats d'interès comunitari (1/20.000) 15 Usos del sòl 1987 (1/20.000) 16 Usos del sòl 2002 (1/20.000) 17 Mapa model combustibilitat (1/20.000) 18 Mapa PEIN (1/20.000) 19 Mapa Xarxa Natura 2000 (1/20.000) 20 ordenació urbanística. Zonificació (1/25.000) -2-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor 1.- CONSIDERACIONS GENERALS L’objecte del present estudi és la redacció de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar per efectuar la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbana del municipi de Llinars del Vallès, a l’àmbit situat aproximadament entre el torrent del Fou i el torrent de la Figuera, a l’oest del municipi de Llinars, en una àrea d’unes 13,24 Ha, a la zona que es detalla en els plànols. El motiu pel qual es presenta la Modificació Puntual es modificar la qualificació urbanística d’aquesta zona, mantenint-la en sòl no urbanitzable, i qualificant-la amb una nova clau que permeti la construcció del circuit de karting de Catalunya, instal·lació que forma part de la xarxa de Centres de Tecnificació que preveu la Secretaria d’Esports de la Generalitat de Catalunya. La construcció del Circuit de Karting de Catalunya ha estat qualificada d’interès públic per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. S’han realitzat diverses gestions al Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, que han mostrat el seu interès en que la instal·lació es faci a la zona prevista. Igualment també s’han fet gestions prèvies amb el Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el qual ha manifestat, en principi que no veu cap inconvenient en que el Circuit de Karting de Catalunya pugui ubicar-se en els terrenys previstos. La construcció del Circuit de Karting de Catalunya està promoguda per la Federació Catalana d’Automobilisme i Circuit de Karting de Catalunya, S.L. Aquest projecte es desenvoluparà en el terme municipal de Llinars del Vallès, aproximadament en el límit oest del seu terme municipal, entre els nuclis de Llinars del Vallès i Cardedeu, a 15 km del nucli urbà de Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental, a 48 km de Barcelona, i a 23 km del Circuit de Catalunya (Montmeló). Un cop modificat el Planejament Urbanístic, es preveu poder-hi ubicar un circuit de Karting, amb els seus corresponents serveis i instal·lacions complementàries, homologat per la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA), per acollir-hi competicions internacionals. Actualment no existeix a Catalunya cap circuit de karting d’aquestes característiques. Per aquest motiu durant aquest temps s’han realitzat diverses gestions amb la FIA, encaminades a poder complir totes les directrius fixades per la normativa d’aquest organisme, que puguin permetre l’homologació tipus “A” internacional d’aquest circuit, apte per a la realització de campionats del món. També s’han realitzat gestions amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Llinars del Vallès, El Consell Comarcal del Vallès Oriental i amb les diverses companyies de serveis, que hauran d’abastir aquest sector. Per tal d’iniciar els treballs encaminats a la construcció de les instal·lacions del circuit de karting, s’està redactant la Modificació Puntual del planejament del municipi de Llinars del Vallès, amb l’objectiu de fer-lo compatible amb aquesta proposta, encaminada a la construcció del Circuit de karting Catalunya, Circuit Internacional que podrà albergar curses del campionat del món, que es preveu que disposi d’un circuit de velocitat, l’edifici administratiu i de serveis, l’àrea tècnica corresponent, la zona de paddock (circuit de lloguer quan no hi hagi cursa) i les instal·lacions complementàries necessàries per el desenvolupament de l’activitat. -3-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Per a la realització del present estudi es tindrà en compte la normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació al mateix. La normativa actualment vigent i aplicable que es tindrà en compte en la redacció d’aquest estudi és la següent. Normativa específica d’avaluació d’impacte ambiental - Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. Generalitat de Catalunya (DOCG 1000, 03/06/1988) - Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1320/1986, de evaluación de impacto ambiental. Normativa de l’Estat (BOE 239, 05/10/88). - Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Generalitat de Catalunya (DOCG 1807, 11/10/93). - Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 d’octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1320/1986, de 28 de juny, de evaluación del impacto ambiental (BOE nº 241, 06/10/2000) Normativa complementària - Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals. Generalitat de Catalunya (DOGC 556, 28/06/85), modificada pel D. leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOCG 1927, 29107/94). - Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. Generalitat de Catalunya (DOCG 1714/1993). - Llei 3/1988 de Protecció dels Animals. Generalitat de Catalunya (DOCG 967, 18/03/88), modificada parcialment per la Llei 3/1994, de 20 d’abril (DOCG 1890, 29/04/94). - Ordre de 16 de maig de 1993, per la qual s’amplia la relació d’Espècies Protegides a Catalunya (DOCG 1730, 5/4/93). - Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de Protecció de Plantes de la Flora Autòctona de Catalunya (DOCG 493, 12/12/1984). - Directiva 92/43CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i Flora Silvestres (DOCE L-206/7, 22/07/1992). - Decret 214/87, de 9 de juny, sobre Arbres Monumentals. Generalitat de Catalunya (DOCG 857, 29/06/87). - Decret 12/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’Arbredes Monumentals d’Interès Comarcal i d’Interès Local. Generalitat de Catalunya (DOCG 1150, 2/06/89). -4-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor - Decret 64/1995 de 7 de març de Prevenció d’Incendis Forestals. Generalitat de Catalunya (DOCG 2022, 10/03/1995). - Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. (DOCG 2656, 9/6/98). - Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya (DOCG 833, 29/04/87). - Directiva 97/62/UE, de 27 d’octubre, en relació al millor coneixement i definició dels hàbitats naturals i les espècies. - Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. - Directiva 2001/42, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. - Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Normativa urbanística - DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. - DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme Normativa municipal - POUM del Municipi del Llinars del Vallès. 2.- OBJECTIUS DE L’ESTUDI L’objectiu del present Informe de Sostenibilitat Mediambiental Preliminar (ISA) és realitzar l’avaluació ambiental de la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès, d’acord amb l’article 70 del Reglament de la LUC. En concret es preveu el següent: 1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l'àmbit del pla. 2. Justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa d'ordenació proposada. 3. Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa d'ordenació adoptada. 4. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i d'altres) de l'ordenació proposada sobre el medi ambient. -5-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor 5. L'avaluació global del pla, tenint en compte l'anàlisi comparativa dels perfils ambientals inicial i resultant de l'àmbit del pla, d'acord amb l'apartat anterior i les jerarquies entre objectius ambientals establertes 6. Síntesi de l'estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, i l'explicació justificada de l'avaluació global del pla El present informe ambiental s’adjunta a la documentació per a la tramitació de la Modificació Puntual del Pla General del municipi de Llinars del Vallès en sòl no urbanitzable d’acord amb la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE Es tracta d’una modificació puntual del POUM vigent del municipi de Llinars del Vallès, en la qual es preveu modificar la qualificació que tenen els terrenys que formen part de l’àmbit, actualment qualificats com a sòl no urbanitzable, claus 23 (protecció de les connexions biològiques), 26a (zona d’especial protecció de la biodiversitat punts forestals i 26b (zona d’especial protecció de la biodiversitat punts agrícoles). El sector que es preveu requalificar, d’aproximadament 13,24 Ha, té els terrenys repartits segons les claus indicades anteriorment, en la següent proporció: - Clau 23 (protecció de les connexions biològiques). .................................................. 6,62 Ha - Clau 26a (zona d’especial protecció de la biodiversitat punts forestals .................... 4,85 Ha - Clau 26b (zona d’especial protecció de la biodiversitat punts agrícoles).................. 1,77 Ha L’objecte de la Modificació Puntual del POUM és definir una nova zona, en sòl no urbanitzable, que correspondria íntegrament a l’àmbit que es requalifica, i que estaria qualificada com a “Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor”. Dins d’aquest àmbit és on es preveuria la construcció de les instal·lacions del Circuit de Karting de Catalunya. Per altra banda, cal fer esment que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona no indica que la zona en estudi tingui un especial valor ni paisatgístic ni mediambiental, qualificant-lo, espai de protecció preventiva del mosaic agroforestal. Les característiques generals de la Modificació Puntual que es proposa són les següents: Dades Generals Classe obra : Modificació Puntual del POUM en sòl no urbanitzable Qualificació actual : Sòl no urbanitzable, claus 23, 26a i 26b Nova Qualificació : Sòl no urbanitzable. Nova clau. Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Superfície : 13,24 Ha Localitat : Llinars del Vallès Comarca : El Vallès Oriental La Modificació Puntual afecta dues parcel·les cadastrals: -6-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor - 35 (a,b,c) del polígon 16 de Llinars del Vallès. - 36 (a,b,c,d) del polígon 16 de Llinars del Vallès. Figura 1. Ortofotomapa de la zona d’estudi Taula 1. Informació cadastral parcel·la 35 Localización Polígono 16 Parcela 35 PLA DE CARDEDEU. LLINARS DEL VALLES (BARCELONA) Superficie suelo 49.557 m2 Cultivos Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha) a CR Labor o labradio regadio 01 4,6516 b I- Improductivo 00 0,0985 c CR Labor o labradio regadio 01 0,2056 Taula 2. Informació cadastral parcel·la 36 Localización Polígono 16 Parcela 36 PLA DE CARDEDEU. LLINARS DEL VALLES (BARCELONA) Superficie suelo 84.185 m2 Cultivos Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha) a I- Improductivo 00 0,1085 b CR Labor o labradio regadio 01 2,4980 c I- Improductivo 00 0,2588 d CR Labor o labradio regadio 01 2,4385 e MM Pinar maderable 01 1,7777 f CR Labor o labradio regadio 01 1,3370 -7-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Àrees que s’integren La Modificació del planejament afecta majoritàriament a una superfície agrícola de conreu de secà i regadiu, delimitada pel sud, per la línia de Ferrocarril entre Barcelona i Portbou, pel nord per un camp de cultiu de secà, per l’est i l’oest per una zona boscosa de pi blanc i alzina. Els objectius del present Informe Mediambiental són els següents: - Definir les característiques fonamentals del medi físic i natural afectat per l’emplaçament. - Efectuar una previsió del tipus i magnitud dels impactes ambientals. - Efectuar una avaluació mediambiental - Donar una sèrie de recomanacions a tenir en compte per incorporar en la Modificació del POUM, a fi de minimitzar els efectes negatius sobre el medi. 4.- DEFINICIÓ DE L’ENTORN DEL PROJECTE La zona objecte d’estudi està situada al terme municipal de Llinars del Vallès, al oest del municipi entre els nuclis de Llinars del Vallès i Cardedeu, a 15 km del nucli urbà de Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental i a 48 km de Barcelona. La zona objecte del present document està formada per un mosaic agrícola de camps de conreu de secà (cereal) i regadiu, amb interaccions de bosc mixte de pi blanc (Pinus halepensis) i alzina (Quercus ilex). Es tracta d’un entorn molt influenciat per la presència humana, que té com a més properes, a la part nord, est i oest, les poblacions de Llinars i Cardedeu, i a la part sud un polígon industrial,,i diverses vies de comunicació, com són la línia de ferrocarril entre Barcelona i Portbou, l’autopista AP-7, el TGV i la variant C-251. La ubicació geogràfica de l’àrea d’estudi es presenta en els plànols de Situació (1/25.000). També s’adjunten els plànols d’Emplaçament topogràfic (1/10.000) i ortofotomapa (1/5.000). Les coordenades UTM de la zona (centre) d’estudi són les següents: UTM X: 448340 UTM Y: 4609416 5.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN EL SECTOR DE PLANEJAMENT La zona on es pretén ubicar el citat projecte, es troba qualificada com a No Urbanitzable, al POUM del municipi de Llinars del Vallès. Concretament tot aquest sector té les següents classificacions: - Clau 23 (protecció de les connexions biològiques) - Clau 26a (zona d’especial protecció de la biodiversitat punts forestals - Clau 26b (zona d’especial protecció de la biodiversitat punts agrícoles) -8-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor 5.1.- DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR I DEL SEU ENTORN, D’ACORD AMB EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL QUE ES DESENVOLUPA, I ELS ESTUDIS ADDICIONALS I CONSULTES EFECTUADES. El POUM del municipi de Llinars del Vallès, aprovat definitivament, condicionat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 18 de setembre de 2002, i en data 21 de gener de 2003, no disposa d’Informe de Sostenibilitat Ambiental. Atès que no es disposa d’aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental del Planejament Urbanístic, s’inclou a continuació l’estudi del medi físic. 5.1.1.- CLIMATOLOGIA La zona d’estudi participa de les característiques climàtiques del Vallès més proper que se situa a la falda del Montseny. L’estació meteorològica que situa més a prop a l’àmbit d’actuació és l’estació Montmeló, a partir de la qual s’ha procedit a realitzar la descripció climàtica d’aquests àrea, ja que té una similitud de clima amb l’àmbit del present estudi UTM X: 437165 UTM Y: 4600195 Altitud 75 m. Mesura del vent: 10 m Tot seguit es presenta una taula amb els valors de les temperatures mitjanes anuals, la mitjana de les temperatures màximes anuals i la mitjana de les temperatures mínimes anuals en aquesta estació. Taula 3. Principals dades climàtiques de l’estació de “Montmeló” (Gencat, 2002) Resum any 2002 Precipitació total acumulada: 545,0 mm Temperatura mitjana: 15,8 °C Mitjana de les temperatures màximes: 23,5 °C Mitjana de les temperatures mínimes: 9,7 °C Temperatura màxima absoluta: 38,5 °C ( 20/07/02 ) Temperatura mínima absoluta: -2,5 °C ( 20/01/02 ) Velocitat mitjana del vent: 1,9 m/s Direcció dominant: E Humitat relativa mitjana: 78 % Irradiació global mitjana diària: 14,3 MJ/m2 -9-

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor 30 150 25 125 Precipitació (mm) Temperatura (°C) 20 100 15 75 10 50 5 25 0 0 -5 -25 Precipitació T mitjana 35 30 peratura (°C) 25 20 15 10 Tem 5 0 -5 Mitjana de T mín. Mitjana de T màx. 45 40 35 Temperatura (°C) 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 T mín. absoluta T màx. absoluta Figura 2. Dades temperatura estació meteorològica. - 10 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Dies de glaçada (T mín =< 0°C) N N 7 30% NW 6 NE NW NE 5 20% 4 3 2 10% 1 W 0 E W 0% E SW SE SW SE S Velocitat mitjana del vent per a cada direcció S (m/s) Rosa dels vents Figura 3. Dades glaçades i vent estació meteorològica. El clima de la zona on s’ubica el present estudi és segons l’índex d’humitat de Thornwaite: 0 a 20 subhumit (C2) L’evaporació potencial de la zona d’estudi és de 712 a 855 mm Mesotèrmica II (B'2) 5.1.2.- QUALITAT ATMOSFÈRICA Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental, no hi ha cap estació de mesura de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) en el municipi de Llinars del Vallès. Les estacions més properes són les de Santa Maria de Palautordera (08259) i la de Sant Celoni (08202). L'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2 , NO2 , PST , O3 , CO, i PM10 per l’estació de Sant Celoni és el següent: - 11 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Figura 4. Dades Índex Català de Qualitat de l’Aire. Segons l’anuari 2008 de Qualitat de l’aire a Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la zona 2, corresponent al Vallès i Baix Llobregat, “els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur d’hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel, no s’han superat els valors objectiu establerts a la legislació. L’ozó troposfèric presenta valors inferiors als valors objectiu establerts per a la protecció de la salut humana i de la vegetació d’aplicació l’any 2010, però sí presenta superacions de l’objectiu a llarg termini de protecció de la salut humana i també de la protecció de la vegetació, ambdós d’aplicació l’any 2020. D’altra banda, en aquesta zona no s’ha superat en cap ocasió ni el llindar d’informació a la població ni el llindar d’alerta en aquesta zona. Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, s’ha detectat una disminució dels nivells d’immissió en general, tot i que s’han detectat 7 punts de mesurament (5 menys que l’any anterior) amb superació del valor límit anual i el valor límit diari respecte els 22 punts de mesurament de què es disposa en aquesta zona. La caracterització de les partícules denota que els factors que generen aquests valors són el transport (emissions de contaminants pels tubs d’escapament i resuspensió) i localment, determinades indústries i activitats extractives. Pel que fa als nivells de diòxid de nitrogen s’ha superat l’objectiu anual de qualitat de l’aire per a l’any 2008 (valor límit anual més marge de tolerància) en 3 punts de mesurament (1 més que l’any anterior), ubicats en àrees de trànsit i industrials, respecte els 11 punts de mesurament de què es disposa en aquesta zona. No s’ha excedit el nombre de superacions permeses del valor límit horari més marge de tolerància a cap punt de mesurament. Aquests nivells s’han mantingut sense canvis significatius respecte l’any anterior. - 12 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Per tal de restablir els nivells de qualitat de l’aire respecte les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres en aquesta zona, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 152/2007, de 10 de juliol, ha aprovat el Pla d'actuació per restablir la qualitat de l'aire per als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats zona de protecció especial pel Decret 226/2006, de 23 de maig”. El mapa de capacitat de CO del Vallès determina que la zona d’estudi té una capacitat alta. Figura 5. Mapa capacitat CO del Vallès. 5.1.3.- SOROLL El soroll es defineix com una alteració física de l’aire produïda per les vibracions mecàniques de la matèria. Quan aquesta alteració és susceptible de produir molèsties al receptor es defineix com a soroll. La magnitud de so percebuda pel receptor rep el nom de sonoritat i es defineix com la sensació subjectiva que percep l’oient i depèn, principalment, de la intensitat i la freqüència del so. La qualitat acústica d’una zona està determinada per les condicions físiques, urbanístiques i de les característiques de les activitats que es realitzen dins d’aquesta, per la qual cosa la caracterització dels nivells d’immissió obliga a analitzar les possibles relacions entre les fonts emissores i la propagació que afectin a un receptor determinat. La zona d’estudi s’ubica al costat l’eix Ferroviari i l’autopista AP7, amb uns nivells de soroll continu equivalent inferior a 65 dB de dia , tal i com es pot observar en el plànol que s’adjunta. - 13 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Figura 6. Mapa sorolls zona estudi. 5.1.4.- HIDROLOGIA L’àmbit de la Modificació Puntual pertany a la conca del Besós. Cardedeu i Llinars del Vallès desaigüen les seves aigües al riu Mogent efluent del Besós. La zona desguassa les seves aigües pertany a dues petites conques, que aboquen al riu Mogent. A la part oest es forma una petita conca de desguàs superficial, que no disposa d’aigües permanents i que conforma el torrent Figueres. A la part oest de la zona d’estudi desguassa al torrent del Fou, aquest sí amb aigües pràcticament permanents, que transcorre a uns 330 metres del sector objecte d’aquest informe. El riu Mogent es troba situat a la part sud dels terreny que s’estudien, i abans de l’autopista A-7, darrera la línia ferroviària i el polígon industrial, aproximadament a uns 300 metres, i seguint una traça més o menys paral·lela al sector, d’est a oest. El punt corresponent de la xarxa de control d’aigües superficials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya es troba situat al riu Mogent, al municipi de la Roca del Vallès (443563, 4604722). En la següent taula es descriuen les dades més significatives corresponents als controls efectuats en els últims anys. - 14 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Taula 4 Dades mitges dels controls d’aigües superficials del riu Mogent corresponents s l’any 2006. (Font: Gencat, 2009) Valor Any Estació Descripció variable Tipus Variable Origen Codi Valor Màxim Mínim Unitats Puntual 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,1,1-tricloroetà 1,1,1-tricloroetà Manual 2612283 0,25 (1) 0,25 0,25 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,1,2,2-tetracloroetà 1,1,2,2-tetracloroetà Manual 2073966 0,5 (1) 0,50 0,50 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,1,2-tricloretà 1,1,2-tricloretà Manual 1748472 2,5 (1) 2,50 2,50 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,1-dicloroetà 1,1-dicloroetà Manual 2032236 3 (1) 3,00 3,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,1-dicloroetilè 1,1-dicloroetilè Manual 2437017 1 (1) 1,00 1,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,2,3-triclorbenzè 1,2,3-triclorbenzè Manual 2211675 0,25 (1) 0,25 0,25 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,2,4-triclorobenzè 1,2,4-triclorobenzè Manual 2103177 0,25 (1) 0,25 0,25 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,2,4-trimetilbenzè 1,2,4-trimetilbenzè Manual 2028063 2 (1) 2,00 2,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,2-benzantracè 1,2-benzantracè Manual 2207502 5 (1) 5,00 5,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,2-Diclorobenzè 1,2-Diclorobenzè Manual 2374422 1 (1) 1,00 1,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,2-Dicloroetà 1,2-Dicloroetà Manual 2094831 3 (1) 3,00 3,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,2-dicloropropà 1,2-dicloropropà Manual 2658186 2 (1) 2,00 2,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,3,5-triclorobenzè 1,3,5-triclorobenzè Manual 1744299 0,25 (1) 0,25 0,25 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,3,5-trimetilbenzè 1,3,5-trimetilbenzè Manual 2061447 2 (1) 2,00 2,00 µg/l 1,3-diclorobenzè 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,3-diclorobenzè Manual 2136561 1 (1) 1,00 1,00 µg/l (método VOX) 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 1,4-Diclorobenzè 1,4-Diclorobenzè Manual 2203329 1 (1) 1,00 1,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 2,4'-DDD 2,4'-DDD Manual 1614936 0,5 (1) 0,50 0,50 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 2,4'-DDE 2,4'-DDE Manual 1422978 0,1 (1) 0,10 0,10 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 2,4'-DDT 2,4'-DDT Manual 1155906 0,5 (1) 0,50 0,50 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 2-butanona 2-butanona Manual 2332692 30 (1) 30,00 30,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 2-clorotoluè 2-clorotoluè Manual 1990506 1 (1) 1,00 1,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 2-hexanona 2-hexanona Manual 2274270 15 (1) 15,00 15,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 2-pentanona 2-pentanona Manual 1760991 30 (1) 30,00 30,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 3-pentanona 3-pentanona Manual 2395287 30 (1) 30,00 30,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 4,4'-DDD 4,4'-DDD Manual 1936257 0,5 (1) 0,50 0,50 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 4,4'-DDE 4,4'-DDE Manual 2558034 0,1 (1) 0,10 0,10 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 4,4'-DDT 4,4'-DDT Manual 1719261 0,5 (1) 0,50 0,50 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 4-clorotoluè 4-clorotoluè Manual 2541342 1 (1) 1,00 1,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent 4-metil-2-pentanona 4-metil-2-pentanona Manual 1811067 20 (1) 20,00 20,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acenaftè Acenaftè Manual 2441190 5 (1) 5,00 5,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acenaftilè Acenaftilè Manual 2641494 5 (1) 5,00 5,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetat de Butil Acetat de Butil Manual 2666532 15 (1) 15,00 15,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetat de Metil Acetat de Metil Manual 2007198 50 (1) 50,00 50,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetat de Propil Acetat de Propil Manual 2645667 30 (1) 30,00 30,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetat d'Etil Acetat d'Etil Manual 2633148 40 (1) 40,00 40,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetat de Vinil Acetat de Vinil Manual 2729127 150 (1) 150,00 150,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetat d'Isobutil Acetat d'Isobutil Manual 2595591 15 (1) 15,00 15,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetona Acetona Manual 2345211 175 (1) 175,00 175,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acetonitril Acetonitril Manual 1973814 125 (1) 125,00 125,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Acrilonitril Acrilonitril Manual 1890354 75 (1) 75,00 75,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent a-hexaclorociclohexà a-hexaclorociclohexà Manual 2574726 0,1 (1) 0,10 0,10 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Alaclor Alaclor Manual 2411979 2 (1) 2,00 2,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Alcohol Isobutílic Alcohol Isobutílic Manual 2224194 100 (1) 100,00 100,00 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Aldrin Aldrin Manual 2036409 0,1 (1) 0,10 0,10 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Alumini dissolt Alumini dissolt Manual 2416152 0,3383 (1) 2,96 0,10 mg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Amoni Amoni Manual 1669185 5,425 11,27 2,10 mg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Amoniac no ionitzat Amoniac no ionitzat Manual 2470401 0,2753 0,62 0,08 mg/l NH3 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Antimoni dissolt Antimoni dissolt Manual 1873662 0,005 (1) 0,01 0,01 mg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Antracè Antracè Manual 2178291 5 (1) 5,00 5,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Arsènic dissolt Arsènic dissolt Manual 2357730 0,0038 (1) 0,01 0,00 mg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Aspecte Aspecte Manual 2967031 3,8182 6,00 2,00 Unitats 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Atrazina Atrazina Manual 1944603 21 21,00 21,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Bari dissolt Bari dissolt Manual 2382768 0,3144 0,81 0,12 mg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Benzè Benzè Manual 1806894 0,875 (1) 1,00 0,75 µg/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Benzo(a)pirè Benzo(a)pirè Manual 1802721 5 (1) 5,00 5,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Benzo(b)fluorantè Benzo(b)fluorantè Manual 2307654 5 (1) 5,00 5,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Benzo(ghi)perilè Benzo(ghi)perilè Manual 2445363 5 (1) 5,00 5,00 ng/l 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Benzo(k)fluorantè Benzo(k)fluorantè Manual 2257578 5 (1) 5,00 5,00 ng/l b- 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent b-hexaclorcociclohexà Manual 1915392 0,5 (1) 0,50 0,50 ng/l hexaclorcociclohexà 2006 QLSup - La Roca Del Vallès - Riu Mogent Bicarbonats Bicarbonats Manual 2674878 304,94 394,50 242,70 mg/l HC03 - 15 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Referent als abocaments, els valors analítics de l’any 2006 determinen que el riu ja té una pressió important. La zona d’estudi correspon a la unitat hidrogeològia “Depressió del Vallès. Aqüífer al·luvial del Mogent”. No es tracta de cap aqüífer protegit. El pou més proper de la xarxa de control d’aigües subterrànies del DMAH es troba en el propi municipi Llinars del Vallès amb el codi 8106/1, corresponents als pous vells del municipi, i coordenades UTM: 450500, 4609900. Taula 5 Dades mitges dels controls d’aigües subterrànies dels pous vells de Llinars del Vallès corresponents als anys 2005/08. (Font: Gencat, 2009) Valor Any Estació Descripció variable Tipus Variable Origen Valor Màxim Mínim Unitats Puntual 2005 QLSub - P.Vells De Llinars Conductivitat (camp) Conductivitat Manual 1210 1.210,00 1.210,00 µS/cm 2005 QLSub - P.Vells De Llinars pH (camp) pH Manual 6,8 6,80 6,80 u.pH 2005 QLSub - P.Vells De Llinars Potencial Redox (lab) Potencial redox Manual 176 176,00 176,00 mV 2005 QLSub - P.Vells De Llinars Temperatura de l'aigua (lab) Temperatura de Manual 17,8 17,80 17,80 ºC 2006 QLSub - P.Vells De Llinars Amoni Amoni Manual 0,15 (1) 0,26 0,04 mg/l 2006 QLSub - P.Vells De Llinars Conductivitat (camp) Conductivitat Manual 1056,5 1.106,00 1.007,00 µS/cm 2006 QLSub - P.Vells De Llinars Nitrats Nitrats Manual 27,6 32,50 22,70 mg/l 2006 QLSub - P.Vells De Llinars Nitrits Nitrits Manual 0,025 (1) 0,03 0,03 mg/l N02 2006 QLSub - P.Vells De Llinars pH (camp) pH Manual 7,08 7,10 7,06 u.pH 2006 QLSub - P.Vells De Llinars Potencial Redox (lab) Potencial redox Manual 170,5 192,00 149,00 mV 2006 QLSub - P.Vells De Llinars Temperatura de l'aigua (camp) Temperatura de Manual 17,2 18,40 16,00 ºC 2007 QLSub - P.Vells De Llinars Amoni Amoni Manual 0,21 0,21 0,21 mg/l 2007 QLSub - P.Vells De Llinars Conductivitat (camp) Conductivitat Auto Generada 1075 1.075,00 1.075,00 µS/cm 2007 QLSub - P.Vells De Llinars Nitrats Nitrats Manual 26,1 26,10 26,10 mg/l 2007 QLSub - P.Vells De Llinars Nitrits Nitrits Manual 0,025 (1) 0,03 0,03 mg/l N02 2007 QLSub - P.Vells De Llinars Oxigen dissolt (camp) Oxigen dissolt Auto Generada 5,29 5,29 5,29 mg/l 2007 QLSub - P.Vells De Llinars pH (camp) pH Auto Generada 7,22 7,22 7,22 u.pH 2007 QLSub - P.Vells De Llinars Potencial redox (lab) Potencial redox Auto Generada 167 167,00 167,00 mV 2007 QLSub - P.Vells De Llinars Temperatura de l'aigua (camp) Temperatura de Auto Generada 15,8 15,80 15,80 ºC 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Amoni Amoni Manual 0,15 (1) 0,20 0,10 mg/l 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Conductivitat (camp) Conductivitat Auto Generada 1066 1.196,00 936,00 µS/cm 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Fosfats Fosfats Manual 0,16443 0,20 0,13 mg/l P2O5 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Nitrats Nitrats Manual 13,2 15,70 10,70 mg/l 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Nitrits Nitrits Manual 0,025 (1) 0,03 0,03 mg/l N02 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Oxigen dissolt (camp) Oxigen dissolt Auto Generada 1 2,00 0,00 mg/l 2008 QLSub - P.Vells De Llinars pH (camp) pH Auto Generada 6,5 7,00 6,00 u.pH 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Potencial redox (lab) Potencial redox Auto Generada 180 190,00 170,00 mV 2008 QLSub - P.Vells De Llinars Temperatura de l'aigua (camp) Temperatura de Auto Generada 16 16,00 16,00 ºC (1) Valors per sota del límit de detecció Destaca per ser una aigua amb una alta conductivitat i per tant amb un alt contingut de sals. El municipi de Llinars del Vallès, segons el Decret 476/2004, es troba inclòs en l`àrea 2, zona considerada vulnerable a la contaminació per nitrats. 5.1.5.- GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA El Vallès Oriental forma part del conjunt geològic Serraval·lià-Vallesana, que constitueix el sector central de la conca del Mogent, formada per materials geològics que pertanyen a la era del Quaternari, on afloren en especial roques sedimentàries. La zona d’estudi està formada per argiles, gresos i conglomerats del Paleogen en el període Oligocè-Miocè (NMag). - 16 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Figura 7 Mapa geològic de la zona d’estudi (Font: ICC) Llinars del Vallès no està inclòs en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Les activitats extractives més properes es troben a una distància superior a 3 km. 5.1.6.- EDAFOLOGIA El terreny on s’ubica la zona d’estudi està composat majoritàriament per argiles, gresos i conglomerats que el fan apte per al conreu. Una part de l’àrea d’estudi no es troba cultivada i es troba classificada com a erm. Una altra part, que havia estat un terreny de cultiu, es denota alguna antiga activitat de moviment de terres, amb una zona replenada, que no es troba contemplada el registre d’activitats extractives abandonades del Departament de Medi Ambienti i Habitatge. 5.1.7.- FAUNA • El sector d’estudi encerclat per poblacions, polígons industrials i vies de comunicació, fa que la fauna que es pugui trobar a la zona sigui escassa, pel fet de no disposar de connectors biològics amb altres zones. Cal considerar que al sud s’hi troba el polígon industrial de Can Capeta, la via fèrrea, l’autopista, el TGV i diverses carreteres, per l’oest el nucli del municipi de Cardedeu, per l’est el nucli del municipi de Llinars del Vallès i pel nord el nucli del municipi de Sant Julià d’Alfou. - 17 -

Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar per a la Modificació Puntual del POUM de Llinars del Vallès Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor Per aquest motiu la única fauna que pot coexistir en la zona d’estudi és fauna associada al curs del torrent del Fou, atès que pràcticament és la única via de comunicació faunística amb la resta d’espais faunístics, i per tant tot i que es tracta d’una àrea de camps de conreu envoltada de bosc de pi blanc i alzina no s’hi poden trobar totes les espècies presents al Vallès. • Rèptils: o Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) o Serp blanca (Elaphe scalaris) o Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida) o Gripau comú (Bufo bufo) • Mamífers: o Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) o Rata cellarda (Eliomys quercinus) o Musaranya (Crocidura russula) o Esquirol (Sciurus vulgaris) o Guineu (Vulpes vulpes) o Porc Senglar (Sus scrofa) o Talpó (Microtus duodecimcostatus) • Ocells: o Cucut (Cuculus canorus) o

Add a comment

Related pages

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL - Inici — Ajuntament ...

Informe de Sostenibilitat Ambiental Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi de Lloret de Mar EQUIP REDACTOR Joan Estevadeordal
Read more

Informe de sostenibilitat ambiental

8. MESURES CORRECTORES I PROGRAMA DE SEGUIMENT AMBIENTAL. VALORACIÓ ECONÒMICA ..... 46 8.1 Mesures correctores i de ...
Read more

Informe de Sostenibilitat Ambiental - Inici. Generalitat ...

Pla territorial metropolità de Barcelona. Informe de Sostenibilitat Ambiental Annex I. Fitxes dels àmbits supramunicipals: Avaluació de les millores d ...
Read more

Informe de sostenibilitat ambiental - Diputació de Girona

Informe de sostenibilitat ambiental - Diputació de Read more about palau, ambiental, poum, municipi, zona and sostenibilitat.
Read more

Informe de Sostenibilitat Ambiental - Inici. Generalitat ...

Pla territorial metropolità de Barcelona. Informe de Sostenibilitat Ambiental Annex III. Anàlisi dels espais de protecció preventiva Aprovació
Read more

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL Pla Parcial Sector Pa4.3 Prat Xirlo III 5 la determinació de les mesures adoptades per al foment de l'eficiència
Read more

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (ISA)

informe de sostenibilitat ambiental (isa) modificaciÓ puntual de les normes subsidiÀries de riudellots de la selva respecte l’ampliaciÓ de les
Read more

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Aniol de Finestres 3.1.1 ESTRUCTURA VIÀRIA ...
Read more

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR (ISAP)

ISAP Jorba Ecoestudis Territori i Medi Ambient sa C/ Catalunya 90, local 4. 08211 Castellar del Vallès Tel. 93.714.85.62 – 93.747.11.08 Fax. 93.747.11.09
Read more

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - ALLPE Medio Ambiente ...

El Informe de Sostenibilidad Ambiental es un documento exigido por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y ...
Read more