Information Technology Project Management Persian

50 %
50 %
Information about Information Technology Project Management Persian
Technology

Published on December 16, 2008

Author: canopusoheil

Source: slideshare.net

Description

Information Technology Project Management Persian Chapter One

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات by Jack T. Marchewka ترجمه از سهيل اكبرزاده دانشگاه پيام نور گنبد كاووس Power Point Slides by Jack T. Marchewka, Northern Illinois University Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. all rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express permission of the copyright owner is unlawful. Request for further information information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc. The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale. The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein.

بخش اول : ماهیت پروژه های فناوری اطلاعات

هدف های آموزشي توصیف بحران نرم افزاری و چگونگی طبقه بندی بهینه داده های پروژه های فناوری اطلاعات ( IT ) و ایجاد تحرک برای تغییرات در چگونگی نمایش و مدیریت آنها . توضیح تکنولوژی فنی، مدیریت پروژه و شناخت خط مشی مدیریتی تحت پشتیبانی ITPM . تعریف چیستی پروژه فناوری اطلاعات و بیان خواص آن . تعریف نظم بیان شده در مدیریت پروژه . شرح نقش و اثر پروژه فناوری اطلاعات شکل گرفته در سازمان . تشخیص تفاوتهای بین وظایف و علایق در سرمایه گذاریهای پروژه . تعریف چرخه زیست پروژه، چرخه زیست سیستمهای توسعه و ارتباط آنها . شرح نهایی مدیریت پروژه . تشخیص بدنه شناخت مدیریت پروژه ( PMBOK ) و هسته دانش بخشهای دیگر .

توصیف بحران نرم افزاری و چگونگی طبقه بندی بهینه داده های پروژه های فناوری اطلاعات ( IT ) و ایجاد تحرک برای تغییرات در چگونگی نمایش و مدیریت آنها .

توضیح تکنولوژی فنی، مدیریت پروژه و شناخت خط مشی مدیریتی تحت پشتیبانی ITPM .

تعریف چیستی پروژه فناوری اطلاعات و بیان خواص آن .

تعریف نظم بیان شده در مدیریت پروژه .

شرح نقش و اثر پروژه فناوری اطلاعات شکل گرفته در سازمان .

تشخیص تفاوتهای بین وظایف و علایق در سرمایه گذاریهای پروژه .

تعریف چرخه زیست پروژه، چرخه زیست سیستمهای توسعه و ارتباط آنها .

شرح نهایی مدیریت پروژه .

تشخیص بدنه شناخت مدیریت پروژه ( PMBOK ) و هسته دانش بخشهای دیگر .

مقدمه پروژه های فناوری اطلاعات ( IT ) از نظر سرمایه گذاریهای سازمانی شامل موارد زیر هستند : زمان پول و سرمایه سایر منابع مانند نیروی انسانی، فناوری، امکانات و غیره تولیدات تشکیلات و سازمانها به انواع و ارزشها در سرمایه گذاری باز می گردد . مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات یک رشته ی نسبتا جدید است که مدیریت پروژه ی سنتی را با مهندسی نرم افزار و سیستمهای اطلاعات مدیریت، برای ایجاد پروژه های موفق تر فناوری اطلاعات ترکیب می کند .

پروژه های فناوری اطلاعات ( IT ) از نظر سرمایه گذاریهای سازمانی شامل موارد زیر هستند :

زمان

پول و سرمایه

سایر منابع مانند نیروی انسانی، فناوری، امکانات و غیره

تولیدات تشکیلات و سازمانها به انواع و ارزشها در سرمایه گذاری باز می گردد .

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات یک رشته ی نسبتا جدید است که مدیریت پروژه ی سنتی را با مهندسی نرم افزار و سیستمهای اطلاعات مدیریت، برای ایجاد پروژه های موفق تر فناوری اطلاعات ترکیب می کند .

دیدگاه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات منابع سازمانی محدود هستند، پس سازمانها باید با انتخاب از میان عوامل برگزیده اقدام به حفظ و ذخیره سرمایه پروژه ها نمایند . این تصمیمات مبنی بر ایجاد ارزش و رقابت در پروژه منجر به پیشرفت و توسعه ی سازمان می شوند .

منابع سازمانی محدود هستند، پس سازمانها باید با انتخاب از میان عوامل برگزیده اقدام به حفظ و ذخیره سرمایه پروژه ها نمایند .

این تصمیمات مبنی بر ایجاد ارزش و رقابت در پروژه منجر به پیشرفت و توسعه ی سازمان می شوند .

کدام بدتر است؟ ایجاد بنای موفقیت آمیز و تولید سیستمی که تولیدات کمی دارد یا ارزشی برای سازمان ندارد . یا ... ضعف اجرایی یک سیستم اطلاعاتی که می توانست منجر به ایجاد ارزش برای سازمان شود، اما در توسعه و پیشرفت یا مدیریت ضعف دارد .

ایجاد بنای موفقیت آمیز و تولید سیستمی که تولیدات کمی دارد یا ارزشی برای سازمان ندارد .

یا ...

ضعف اجرایی یک سیستم اطلاعاتی که می توانست منجر به ایجاد ارزش برای سازمان شود، اما در توسعه و پیشرفت یا مدیریت ضعف دارد .

بحران نرم افزاری مطالعات CHAOS در سال 1995 توسط گروه Standish منتشر شد و نشان می داد که اگر چه ایالات متحده بالغ بر 250 بیلیون دلار در طرح های فناوری اطلاعات خرج کرده، اما تقریبا ... 31 ٪ پیش از تکمیل پروژه لغو شده اند 53 ٪ تکمیل شده اند اما با بودجه ای بیش از اندازه، با جدول زمانی افزایش یافته، و بدون مطابقت با مشخصات اولیه . برای نیمی از شرکت ها، میانگین سرمایه ی اضافه شده 182 ٪ بوده، در حالی که میانگین زمانی اضافه شده 202 ٪ بود !

مطالعات CHAOS در سال 1995 توسط گروه Standish منتشر شد و نشان می داد که اگر چه ایالات متحده بالغ بر 250 بیلیون دلار در طرح های فناوری اطلاعات خرج کرده، اما تقریبا ...

31 ٪ پیش از تکمیل پروژه لغو شده اند

53 ٪ تکمیل شده اند اما با بودجه ای بیش از اندازه، با جدول زمانی افزایش یافته، و بدون مطابقت با مشخصات اولیه .

برای نیمی از شرکت ها، میانگین سرمایه ی اضافه شده 182 ٪ بوده، در حالی که میانگین زمانی اضافه شده 202 ٪ بود !

 

چرا پروژه های فناوری اطلاعات عمل نمی کنند؟ پروژه های بزرگتر نرخ موفقیت کمتری دارند و نیازمند ریسک بیشتری نسبت به پروژه های متوسط و بزرگ هستند . فناوری، مدلهای کسب و تجارت و بازار به سرعت تغییر می کنند به گونه ای که پروژه ای که بیش از یک سال به طول می انجامد می تواند قبل از تکمیل منسوخ شود . همچنین مطالعات Chaos بینشی را ایجاد می کند که نمایانگر عوامل برتری در موفقیت پروژه هاست .

پروژه های بزرگتر نرخ موفقیت کمتری دارند و نیازمند ریسک بیشتری نسبت به پروژه های متوسط و بزرگ هستند .

فناوری، مدلهای کسب و تجارت و بازار به سرعت تغییر می کنند به گونه ای که پروژه ای که بیش از یک سال به طول می انجامد می تواند قبل از تکمیل منسوخ شود .

همچنین مطالعات Chaos بینشی را ایجاد می کند که نمایانگر عوامل برتری در موفقیت پروژه هاست .

 

آیا آخرین اطلاعات رسمی پروژه های فناوری اطلاعات از سال 1995 تغییر کرده؟ گروه Standish سال ها به مطالعه پروژه های فناوری اطلاعات ادامه دادند به طور کلی، پروژه های فناوری اطلاعات درجه موفقیت بیشتری را نسبت به وجود علل زیر نشان می دهند : ابزارهای مدیریت پروژه بهتر و فرآیندها ارتباطات بهتر در طول سرمایه گذاری مهارتهای بیشتر مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات اما وجود آرامش بیش از اندازه فرصتیست برای پیشرفت !

گروه Standish سال ها به مطالعه پروژه های فناوری اطلاعات ادامه دادند

به طور کلی، پروژه های فناوری اطلاعات درجه موفقیت بیشتری را نسبت به وجود علل زیر نشان می دهند :

ابزارهای مدیریت پروژه بهتر و فرآیندها

ارتباطات بهتر در طول سرمایه گذاری

مهارتهای بیشتر مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

اما وجود آرامش بیش از اندازه فرصتیست برای پیشرفت !

ده عامل برتر جدید برای موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات Table 1.3 Source: Extreme Chaos. The Standish Group International, Inc. 2001. http://www.standishgroup.com/sample_research/index.php سایر 10 تخمین های قابل اتکا 9 متودلوژی رسمی 8 پاسخگویی نیازهای اساسی شرکت 7 زیرساخت نرم افزاری استاندارد 6 دامنه کمینه 5 اهداف روشن کسب و کار 4 مدیر پروژه مجرب 3 مشارکت کاربر 2 پشتیبانی اجرایی 1 عامل موفقيت درجه

نتایج مطالعات Chaos از 1994 تا ثلث سال 2004 Figure 1.1 Sources: www.standishgroup.com

بهبود احتمال موفقیت دیدگاه رو به فناوری دیدگاه مدیریت پروژه روند پیشرفت و پیدایش ( متودلوژی ) منابع توقعات رقابت سودمندی و تاثیر گذاری دیدگاه مدیریت دانش درسهای آموخته شده تکرار و تمرین دانسته های اشتراک گزاری شده

دیدگاه رو به فناوری

دیدگاه مدیریت پروژه

روند پیشرفت و پیدایش ( متودلوژی )

منابع

توقعات

رقابت

سودمندی و تاثیر گذاری

دیدگاه مدیریت دانش

درسهای آموخته شده

تکرار و تمرین

دانسته های اشتراک گزاری شده

مفهوم مديريت پروژه تعريفات : يك پروژه كوشش و تعهدي موقتي براي انجام دادن يك هدف مشخص است . مديريت پروژه برنامه و كاربرد دانش، مهارتها، ابزار و اصول فعاليت پروژه در پرداختن يا نپرداختن به نيازمنديهاي پروژه است .

تعريفات :

يك پروژه كوشش و تعهدي موقتي براي انجام دادن يك هدف مشخص است .

مديريت پروژه برنامه و كاربرد دانش، مهارتها، ابزار و اصول فعاليت پروژه در پرداختن يا نپرداختن به نيازمنديهاي پروژه است .

مفهوم مديريت پروژه - خواص پروژه چارچوب زمان هدف ( براي ايجاد ارزش ) مالكيت منابع ( محدوديتهاي سه گانه ) وظايف . مدير پروژه . مسئول پروژه . قلمرو و صنعت ( SME ) ريسك و فرضيات وظايف به هم پيوسته تغيرات سازماني با برنامه فعاليت در محيط بيش از نياز پروژه

چارچوب زمان

هدف ( براي ايجاد ارزش )

مالكيت

منابع ( محدوديتهاي سه گانه )

وظايف

. مدير پروژه

. مسئول پروژه

. قلمرو و صنعت ( SME )

ريسك و فرضيات

وظايف به هم پيوسته

تغيرات سازماني با برنامه

فعاليت در محيط بيش از نياز پروژه

محدوديت هاي سه گانه Figure 1.2 جدول زماني هدف بودجه هدف پروژه و انتظارات

چرخه زيست پروژه و پيشرفت فناوري اطلاعات چرخه زيست پروژه ( PLC ) مجموعه اي از طبقات منطقي يا بخش هايي از نقشه هاي زيست يك پروژه از زمان شروع تا پايان آن به صورت تعريفي، ساخت و تحويل محصول پروژه سيستم اطلاعاتي پروژه ها براي پيشرفت مديريتي و كاهش ريسك به بخش هاي مختلفي تقسيم مي شوند . فاز خروجي، بخش ورودي، يا حذف نكات تصميم گيري شده در پايان هر فاز براي ارزيابي كارايي، تصحيح ايرادات يا ابطال پروژه رديابي صحيح به شكل همپوشي بخش ها براي كم كردن برنامه زماني پروژه توان ريسك

چرخه زيست پروژه ( PLC )

مجموعه اي از طبقات منطقي يا بخش هايي از نقشه هاي زيست يك پروژه از زمان شروع تا پايان آن به صورت تعريفي، ساخت و تحويل محصول پروژه سيستم اطلاعاتي

پروژه ها براي پيشرفت مديريتي و كاهش ريسك به بخش هاي مختلفي تقسيم مي شوند .

فاز خروجي، بخش ورودي، يا حذف نكات تصميم گيري شده در پايان هر فاز براي ارزيابي كارايي، تصحيح ايرادات يا ابطال پروژه

رديابي صحيح به شكل همپوشي بخش ها براي كم كردن برنامه زماني پروژه

توان ريسك

چرخه كلي زيست پروژه نقشه پروژه تعريف هدف اجراي طرح بستن پروژه ارزيابي پروژه شروع پايان

چرخه پيشرفت سيستم ها ( SDLC ) نمايش مداوم فازها يا بخش هاي سيستم اطلاعاتي در پيروي از تمامي عمر مفيد آن فايده ادراك توسعه محصولات كاري بزرگ پروژه – سيستم كاربردي بخشها / مراحل طرح كلي تحليل طراحي پياده سازي نگهداري و پشتيباني

نمايش مداوم فازها يا بخش هاي سيستم اطلاعاتي در پيروي از تمامي عمر مفيد آن

فايده ادراك توسعه محصولات كاري بزرگ پروژه – سيستم كاربردي

بخشها / مراحل

طرح كلي

تحليل

طراحي

پياده سازي

نگهداري و پشتيباني

چرخه پيشرفت سيستم ها ( SDLC ) طرح كلي تحليل طراحي پياده سازي نگهداري و پشتيباني

رابطه بين چرخه زيست و چرخه پيشرفت پروژه چرخه پيشرفت سيستم ( SDLC ) شامل قسمتي از چرخه زيست پروژه ( PLC ) است . چرخه زيست پروژه روي بخش هاي مديريتي، پردازش، ابزارها و تكنيكهاي موثر مديريتي پروژه تمركز دارد . چرخه پيشرفت سيستم روي بخش هاي مهندسي نرم افزار، پردازش، ابزارها و تكنيكهاي ساخت يا اجراي راه حلهاي فناوري اطلاعات تمركز دارد .

چرخه پيشرفت سيستم ( SDLC ) شامل قسمتي از چرخه زيست پروژه ( PLC ) است .

چرخه زيست پروژه روي بخش هاي مديريتي، پردازش، ابزارها و تكنيكهاي موثر مديريتي پروژه تمركز دارد .

چرخه پيشرفت سيستم روي بخش هاي مهندسي نرم افزار، پردازش، ابزارها و تكنيكهاي ساخت يا اجراي راه حلهاي فناوري اطلاعات تمركز دارد .

رابطه بين چرخه زيست و چرخه پيشرفت پروژه

قرارگيري چرخه پيشرفت سيستم در تمرين ديدگاه ساختاري در پيشرفت سيستم ها شيوه آبشاري پيشرفت سريع ابزارها ( RAD ) نمونه سازي رشد پيچشي برنامه ريزي براي آينده

ديدگاه ساختاري در پيشرفت سيستم ها

شيوه آبشاري

پيشرفت سريع ابزارها ( RAD )

نمونه سازي

رشد پيچشي

برنامه ريزي براي آينده

ساختار حركتي : شيوه آبشاري طرح كلي انجام دادن بنا نهادن طراحي تحليل

انتهاي مديريت پروژه ( XPM ) يك ديدگاه جديد و تجربي از مديريت پروژه عمومي شدن آن به طور گسترده است . خواص بسياري از پروژه هاي امروزي به طور مثال شامل سرعت، ابهام، شرايط متغير و ريسك زياد آن است . مديريت پروژه هاي سنتي اكثرا بر اساس حركات منظم در مسير پايان پروژه شامل اينكه پروژه ها پرهرج و مرج و غيرقابل پيشبيني اند . انتهاي مديريت پروژه بر روي انعطاف پذيري، سازگاري و نوآوري تمركز دارد . سنتگرايي و ديدگاه هاي جديد هر دو ما را به گونه اي پيش مي برند كه با يك فهم بهتر ذر چگونگي درست نمايي پروژه، بهبود بخشيده و موفق شويم .

يك ديدگاه جديد و تجربي از مديريت پروژه عمومي شدن آن به طور گسترده است .

خواص بسياري از پروژه هاي امروزي به طور مثال شامل سرعت، ابهام، شرايط متغير و ريسك زياد آن است .

مديريت پروژه هاي سنتي اكثرا بر اساس حركات منظم در مسير پايان پروژه شامل اينكه پروژه ها پرهرج و مرج و غيرقابل پيشبيني اند .

انتهاي مديريت پروژه بر روي انعطاف پذيري، سازگاري و نوآوري تمركز دارد .

سنتگرايي و ديدگاه هاي جديد هر دو ما را به گونه اي پيش مي برند كه با يك فهم بهتر ذر چگونگي درست نمايي پروژه، بهبود بخشيده و موفق شويم .

شناخت پيكره مديريت پروژه ( PMBOK® ) راهنمايي براي شناخت پيكره مديريت پروژه بر اساس 9 سند مديريت پروژه شكل مي گيرد . راهنماي شناخت پيكره مديريت پروژه توسط موسسه مديريت پروژه ( PMI ) منتشر و ثبت شده است . http:// www.pmi.org موسسه مديريت پروژه يك گواهي نامه در مديريت پروژه با نام متخصص مديريت پروژه آماده كرده كه امروزه بسياري از مردم معتقدند با يك گواهي رسمي عمومي ( CPA ) مطابقت خواهد داشت . گواهي PMP نيازمند اين است كه شما يك امتحان گواهي PMP را براي اثبات مراحل درك درباره مديريت پروژه را گذرانده باشيد، بعلاوه اثبات آموزش و تجربيات مورد نياز، و دريافت دستورالعمل رفتار حرفه اي .

راهنمايي براي شناخت پيكره مديريت پروژه بر اساس 9 سند مديريت پروژه شكل مي گيرد .

راهنماي شناخت پيكره مديريت پروژه توسط موسسه مديريت پروژه ( PMI ) منتشر و ثبت شده است .

http:// www.pmi.org

موسسه مديريت پروژه يك گواهي نامه در مديريت پروژه با نام متخصص مديريت پروژه آماده كرده كه امروزه بسياري از مردم معتقدند با يك گواهي رسمي عمومي ( CPA ) مطابقت خواهد داشت .

گواهي PMP نيازمند اين است كه شما يك امتحان گواهي PMP را براي اثبات مراحل درك درباره مديريت پروژه را گذرانده باشيد، بعلاوه اثبات آموزش و تجربيات مورد نياز، و دريافت دستورالعمل رفتار حرفه اي .

PMBOK® مديريت يكپارچگي پروژه مديريت حيطه پروژه مديريت زمان پروژه مديريت هزينه پروژه مديريت كيفيت پروژه مديريت منابع انساني پروژه مديريت ارتباطات پروژه مديريت ريسك پروژه مديريت تداركات پروژه

مديريت يكپارچگي پروژه

مديريت حيطه پروژه

مديريت زمان پروژه

مديريت هزينه پروژه

مديريت كيفيت پروژه

مديريت منابع انساني پروژه

مديريت ارتباطات پروژه

مديريت ريسك پروژه

مديريت تداركات پروژه

Project Management Body of Knowledge Areas

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Information Technology Project Management

Title: Information Technology Project Management Author: Canopusoheil Keywords: Information Technology Project Management Description: Download From: http ...
Read more

Bandar Abbas Suef El-Minya Persian Gu i Beni e Al Ma mah r ...

Persian Gu M e d i t e r r a n ... in project management, ... at information systems and information technology project:
Read more

Information Technology Project Management 5th Edition

Download : Information Technology Project Management 5th Edition ... english persian law dictionary a dictionary of legal political and, ...
Read more

Science and technology in Iran - Wikipedia

Science and technology in Iran ... Trying to revive the golden time of Persian science, ... Tehran Software and Information Technology Park (planned) ICT
Read more

Information Systems Project Management How To Deliver ...

Information Systems Project Management ... In Persian (Amsterdam ... and value in information technology, information systems project management how to ...
Read more

Information technology — Security techniques — Information ...

Information technology ... ISMS project should be carried out using standard project management ... of an Information Security Management ...
Read more

EBOOK DOWNLOAD INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT ...

ebook download information technology project management organizational free pdf download ... download persian wars ii classical library , ...
Read more

[Download] Project Management: Management, Control and ...

http://mildnessebooks.site/pdf/?book=1530131103 Project Management: Management, Control and Planning (Persian ... in Information Technology ...
Read more

Persian PM (All topics related to Project Management)

Persian PM (All topics related to Project ... your expertise in Information Technology Project Management, ... ۱) ms project (۱) persian ...
Read more