advertisement

Informanten Forår 2007

50 %
50 %
advertisement
Information about Informanten Forår 2007

Published on June 3, 2008

Author: jonassindal

Source: slideshare.net

Description

School magazine for department of Anthropology at Universty of Aarhus, where I have been training myself using Indesign. This is the Spring '07 issue. It's a pity, the frontpage is severely bruised by some of the Slideshare system. You can find the original frontpage in my Slideshare profile - it looks a lot nicer.
advertisement

d Ant ropolo gi o g E tno gr a f i INF RMANTEN fordi sandheden skal konstrueres april 07 Læs om... Lænestols- antropologi i Second Life Charlotte i Ghana Testsejlads i Stillehavet Jagten på verdens mest intelligente mennesker Hvorfor Hylland-Eriksen pisser mig af... Arven efter Geertz Inf rmanten d

informanten Leder Antropologien mistede i efteråret en af fagets ledende lyden til de afrikanske trom- og mest diskuterede personligheder, da Clifford Geertz mer med på praktikophold i (1926 – 2006) desværre åndede ud efter et liv med aka- Malawi eller Ghana og lad dig demisk bravour. Geertz har udbredt antropologisk teori inspirere af fotografier i antro- og metode både indenfor og udenfor faget, og vi kender pologien. Test dit nationale ham for en indædt kamp mod positivistiske tenden- tilførsforhold, sejl med fagets ser, for begreber som thick and thin description, samt sømænd på Galathea-ekspedi- det udødelige spin omkring det diffuse kulturbegreb. tionen og hør om dig selv og den Geertz er måske den mest refererede antropolog til dags danske identitet fra en tysk stude- dato, og han er for de fleste kendt som ophavsmanden rende. Dette blandt meget andet til den symbolske antropologi. Han var i 1980´erne og er en del af Informanten i nye klæder, 1990´erne udsat for en heftig kritik, og hans ideer blev forår 2007. tortureret og dødsdømt af den berygtede repræsen- På de indre redaktions-linier går tations-inkvisition. Trods denne retoriske rettergang rygterne om et generationsskifte, har Geertz fundet sin renæssance, og han bliver flittigt hvilket desværre afspejler sig i virke- brugt indenfor blandt andet organisationsantropolo- lighedens dystre ansigt. Vi siger med gien og har flere fingre med i feltarbejdets metodiske gråd i stemmen farvel til gamle men spil. I virvaret af kritik og lovprisninger er det svært, for ikke udbrændte redaktions-sjæle, ikke at sige umuligt, at sætte Geertz og hans livsværk i men hvad der er endnu vigtigere si- en teoretisk bås. En synd der ikke ville være i Geertz´ ger vi også HEJ til nye og entusiastiske ånd og gå direkte mod hans syn på videnskaben som et medlemmer af redaktionen. Vi har al- åbent fortolkningsunivers. Vi vil dog alligevel dedikere lerede fået flere fremragende skribenter dette blad til hanekampens mester med en kort nekro- med i logen, men der er altid plads til fle- log samt nogle artikler om hans forfatterskab og ellers re ildsjæle. Kom glad, til dig som vil gøre en opfordre til videre studier af en af antropologiens stør- forskel og med pennen som våben være med ste tænkere. til at konstruere sandheden. Ud over temaet præsenterer vi i dette lidt forsinkede forårsnummer meget andet, og gamle som nye skriben- Med mine sidste penne-strøg byder jeg velkommen til ter har glædet os med deres tanker og ord. Gør dig klar endnu et nummer af Informanten. til et eventyr om verdens klogeste mennesker, tag med Simon Lex Redaktion Ane Rolsted Rikke Jonas Sindal Bonde Nielsen Elisabeth (layouter) Poulsen Troels-Henrik Cecil Marie Simon Westergaard Schou Pallesen Balslev Krag Lex (ansv. redaktør) Informanten er Afdelingen for Antropologi og Etnografis studieblad Trykkeri: Fælles Trykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora Oplag: 200 eksemplarer Inf rmanten 2 d

tema Nekrolog Efter en kompliceret hjerteoperation døde antro- pologen Clifford James Geertz d. 31. Oktober 2006. Han blev 80 år. Gennem sin 50 år lange karriere, opnåede Geertz et betyd- ningsfuldt eftermæle blandt så forskellige faggrupper som geografer, økologer, statskundskabere, humanister og histo- rikere. For de fleste antropologistuderende er Geertz sandsyn- ligvis mest kendt for ”Interpretation of Cultures”. Værkets lyriske indledning er karakteristisk for Geertz´s skrivestil og kan ses som et levn fra hans tidlige drøm om at blive forfatter. I årenes løb har han modtaget en lang række litterære priser og æresgrader fra bl.a. universiteterne Harvard, Yale, Prince- ton og Cambridge samt Antichoch, Swarthmore og Williams collages. Hans værker er oversat til over 20 sprog. Geertz bevægede sig indenfor en række forskellige antro- pologiske felter, blandt andet arbejde, religion, med særligt fokus på islam, basarhandel, økonomisk udvikling, traditio- nelle politiske strukturer, samt landsby- og familieliv. Han var med til at ændre den gængse tænkemåde på mange om- råder ved at pege på kulturel kompleksitet og behovet for fortolkning. Sine feltarbejder koncentrerede Geertz omkring Java, Bali, Celebres og Sumatra i Indonesien, samt i Marokko. I vard universitet for at læse antropologi. maj 2000 blev han tildelt en ærespris i Marokko. 1952-56 Forskningsassistent Af nære efterladne er hans kone, antropologen Dr. Ka- 1956 Geertz modtager Ph.D. fra Afdelingen af Sociale ren Blu, børnene Erika og Benjamin Geertz samt ekskonen Relationer. Hildred Geertz, professor emeritus ved antropologi ved Prin- 1956-57 Henholdsvis lektor og instruktor på Harvard ceton. 1957-58 Lektor ved center for internationale studier ved Massachutes teknologiske institut Geertz CV 1960-61 Professor Assistent ved antropologi på Berkely, ef- 1926 Clifford James Geertz fødes d. 23. August, San Fran- terfølgende samme stilling i Chicago sisco. 1962 Promoveret til Assosiate professor 1943-45 Aftjener værnepligt i flåden 1964 Professor 1945 Begynder på Antioch College i Yellow Springs, 1968 Udnævnelse til afdelings professor i samfundsvi- Ohio med hovedfag i engelsk. Efter et praktikop- denskab hold som redaktions bud på The New York Post, 1970 Permanent ansættelse på samfundsvidenskabeligt finder Geertz ud af, at hans fremtid ikke er som fakultet på Institut for Fremskridts Studier medarbejder på en avis, og skifter til filosofi. 1982 Udnævnes til Harold F. Linder professor. 1950 Modtager A.B. i filosofi, hvorefter han tog til Har- 2000 Udnævnes til Professor Emeritus. Inf rmanten  d

tema I take nature to be (some of) those webs... Af Dennis Nørmark fordi den er meget mere fleksibel, end de emotionelle reakti- onsformer. Med kultur kan vi hurtigt distribuere ny viden til Det er velkendt, at Clifford Geertz skrev om kulturen, at den hinanden, og vi kan tilpasse vores kulturelle viden i forhold var et net af betydning som mennesket spandt om sig selv. til det, der gavner vores overlevelse. Menneskearten behøver Det er også velkendt, at han beskæftigede sig med kulturens ikke, at vente på at en fordelagtig genetisk mutation, breder offentlige former og fortolkningen af disse, men at Geertz sig til hvert enkelt individ og giver dem de egenskaber, der også havde en idé om, hvad kulturen kom af, er der nok ikke skal til for at dyrke jorden, nej, vi kan blot vente på at nogen mange der ved eller beskæftiger sig med. Den har også puttet får ideen, hvorefter vi igennem evnen til selektiv imitation sig godt, i hovedværket The Interpretations of Cultures i ka- kan viderebringe informationen, lige nu og her. Informatio- pitlet: ”The Impact of the Concept of Culture on the Concept nen skal ikke først overføres med digital præcision fra foræl- of Man”. dre til afkom igennem generne. Kultur bliver således, hvad Her ser vi noget så sjældent som en antropolog, der be- antropologen William H. Durham har kaldt en ”anden kanal skæftiger sig med menneskets evolutionshistorie (eller, det for informationsoverførsel indenfor en menneskegruppe, et er der sådan set masser af antropologer der gør, men sjældent sekundært system af arv.” dem vi beskæftiger os med på Moesgård), og giver et bud på, hvor kultur kommer fra. Det er blot ikke særlig præcist: ”en Putting all the eggs in one (cultural) basket eller anden form for genetisk ændring gjorde mennesket i Kultur er en biologisk mulighed for Geertz, og på samme stand til at producere og udøve kultur.” måde er den det, for den evolutionære psykologi. Nogle Vi får ikke af vide, hvilken mutation og hvor og vi får dyr har store horn, andre har ekkolokalisering og nogle kan ikke at vide. Men ok, det er heller ikke Geertz’ projekt. Hans finde vej ved hjælp af stjernerne . Mennesket har udviklet projekt er at vise os, hvad forholdet er mellem vores natur kultur. En neurobiologisk mulighed på grund af ændringer og vores kultur. Og det er her jeg tror at hans beskrivelse er i den menneskelige hjernebark som kan lokaliseres og kort- virkelig grundlæggende mangelfuld. lægges . En disposition som udvikler menneskets evne til at kunne håndtere mere og mere komplekse former for kultur Kultur som tilpasning op igennem den humane udvikling , hvorved det ”kulturelle Moderne evolutionære psykologer og antropologer ser ikke dyr” udvikler nervesystemer, der bliver bedre og bedre til at kulturens fremkomst som en enkel mirakuløs ”happening” håndtere denne nye evne. igennem evolutionen og på sin vis, er Geertz enig i dette Geertz har en enorm betydning i antropologien og er perspektiv. Heller ikke han ser kulturens fremkomst som en med rette blevet betragtet som den nok mest indflydelsesrige enkeltstående begivenhed, men som en proces, der har taget antropolog overhovedet. Men man kan også argumentere måske millioner af år. Det er umuligt at fastsætte et specifikt for, at hans forståelse af kultur netop er symptomatisk for en tidspunkt, hvor det hele skete. ”Mennesker har fødselsdage, fejlagtig forestilling om, at kultur er uafhængig af biologiske menneskeheden har ikke.” behov, og at kultur fuldstændig har udraderet alle former for Kultur er hos Geertz et semiotisk begreb. En viden om naturlig viden. Altså den naturlige betydningsdannelse som betydning som mennesker deler og som de overfører til hin- mennesket danner udenom kultur, og som skyldes vores per- anden. Den kognitive antropolog A. Kimball Romney skelner ceptuelle og neurale systems objektive beskaffenhed . imidlertid imellem ”Den Naturlige Viden” og ”Den Kultu- Kulturel viden er helt bestemt essentielt for mennesket, relle Viden” . Den naturlige viden er den, som vi bærer rundt men evnen til kulturel viden er blot en biologisk tilpasning, på i vores nervesystem, og som er opstået som en tilpasning der fungerer som et supplement til vores biologiske viden. til naturen. Til den virkelige fysiske verden. Den kulturelle Kultur kan ikke løfte os ud af vores biologi. Det mener viden er et supplement til vores natur, et kæmpesupplement, Geertz imidlertid, ja han mener ligefrem, at vi intet magter Inf rmanten 4 d

tema uden kultur: ”Uden anvisning fra vores kulturelle mønstre Geertz har ret og kultur virkelig fungerer helt uafhængigt af – organiserede systemer af betydningsfulde symboler – bliver biologi, er der potentielt ingen grænser for, hvad mennesker menneskets adfærd ganske simpelt ustyrlig, et rent kaos af kan finde på. Der er således ingen naturlig erfaringer eller meningsløse handlinger og eksploderende følelser og men- evolutionære mekanismer der kan betragtes som særligt pri- neskets erfaring bliver totalt uden form.” vilegerede, fordi al viden er et produkt af menneskelig kultur Det er en fuldstændig urealistisk stor magt at give til kul- og videreføres gennem traditionernes sociale nedarvning. turen og jeg vil nærmere sige, at det forholder sig omvendt. Gudskelov tager Geertz fejl. Kultur kan meget let føre os De udfordringer naturen stiller os over for, når vi skal have på katastrofekurs. Evolutionshistorien har givet os bestemte tilfredsstillet vores behov, og vore emotionelle reaktions- egenskaber og dem skal vi være meget glade for. mønstre har også i høj grad været med til at forme vores kul- tur. Kulturens utilstrækkelighed Hvis al fortolkning af information var afhængig af kultu- Menneskekulturer begår igennem historien dumheder, der rel viden og vi ingen automatiske reaktioner havde, ville vi udsletter dem fra jordens overflade. Det, som vi i dag ken- faktisk være temmelig ilde stedt. Hvis en ny kulturel viden der som Påskeøerne, er et sørgeligt vidnesbyrd om, hvor direkte modarbejder vores overlevelse, vil den kulturelle dumt og kortsigtet mennesket tænker. Øerne er i dag så godt evne gå fra at være en nyttig (nyttig, men ikke uundvær- som ribbet for træer. Midt i Påskeøernes mærkeligt golde lig) kapacitet, til at være en dødelig kilde til misinformation. og ufrugtbare landskaber står der mærkværdige stenstatuer, Forestil dig, at en ny tilegnet kulturel viden udslettede vores hvis gådefulde herkomst har givet både seriøse forskere og naturlige påpasselighed overfor højder, hvis en kulturel fore- mærkværdige fantaster noget at tænke over. Hvorfor bosæt- stilling fik os til at dræbe vores afkom, eller hvis det blev hø- ter folk sig og rejser statuer, midt i så ufrugtbart et landskab? jeste mode at stoppe alt indbyrdes samarbejde. Meget usand- Det virker bizart men ny arkæologisk forskning tyder på, at synligt ville de fleste nok mene. Men hvorfor egentlig? Hvis det afpillede landskab og statuerne i virkeligheden er for- Inf rmanten  d

tema bundet på en tragi(komi)sk måde. det på Påskeøerne, ikke klare alt. Clif- Meget tyder på, at der har været skov ford Geertz’ forestilling om, at kultu- på øen, men at den oprindelige befolk- ren er alt, er derfor ganske enkelt me- ning, faktisk fældede det hele, fordi get usandsynlig i strengt darwinistisk træstammerne blev brugt som forstand. ”transportbånd” og løftestænger For at sige det ligeud: En art, der kun- i befolkningens afsindige for- ne løsrive sig totalt fra den adfærd – der i søg på at rejse de mange– i et milliarder af år har sikret overlevelsen – i et praktisk perspektiv – ubru- overmodigt forsøg på at erstatte sine naturlige gelige statuer. Resultatet var præferencer og egenskaber med udelukkende kultu- erosion, jorden forsvandt, rel viden, ville ikke have udviklet den verdensdominans, og det gjorde brændet også. den har den dag i dag. Vi ville for længst være forsvun- Ingen ild og ingen jord, er en det fra jordens overflade. Hvis der ydermere økologisk katastrofe. var noget, der hed ”udelukkende kulturel Tragedien på Påskeøen er et viden” måtte vi også spørge om, hvor godt eksempel på, at kulturelle den kom fra og hvad den byggede på. forestillinger kan være ganske Det er et rent hokus pokus argument ødelæggende og kontra-adaptive. at hævde, at det hel begyndte med Hvis Påskeøens beboere, havde en kultur. Det er at opfatte kultur som biologisk nedarvet antipati mod at et mirakel, i stedet for dét, som det i ødelægge deres eget nærmiljø, ville det virkeligheden er: en tilpasningsform. næppe være kommet så vidt. Problemet er Geertz’s argument skal i virkelighe- blot, at mennesket kun i ganske få årtusinder har den vendes på hovedet. Hvis mennesket mi- haft tilstrækkelig teknologi til at kunne udvise en så altom- stede sin naturlige viden og erstattede den med en ren kultu- fattende destruktionskraft. Det er ikke længe nok til, at evo- rel viden, ville uregerlighed, kaos og meningsløse handlinger lutionen har kunnet bygge en naturlig viden ind i kroppen herske. Menneskehjernen er ingen tom tavle som kulturen, på os, der advarede os mod vores potentielle overgreb på na- kan skrive hvad som helst på, vi er en stærkt tilpasset or- turen. Derfor gik det galt. ganisme, med medfødte instinkter og en biologisk udviklet Grunden til at det sjældent går så galt er netop at vi gud- kapacitet for fleksibel viden: også kaldet kultur. I stedet for skelov har andet viden at trække på end den kulturelle. Igen- at adskille kultur og biologi fra hinanden, er det langt mere nem vores evolution har vi dannet en naturlig viden, der frugtbart at se på, hvordan de gensidigt påvirker hinanden får os til eksempelvis at respektere store højder , elske vores – til stadighed i dag, såvel som igennem den menneskelige børn, imitere samfundets dygtigste og værdsætte samarbejde evolution. . Det ligger altså lige for at konkludere, at dette er en adfærd, Vi er ikke kun et dyr, som er et hundrede procent afhæn- der ligger i vores gener, fordi det ser ud til at være et univer- gigt af det kulturelle net som vi til dagligt ligger og spræller selt fænomen. Det er universelt, fordi det er adaptivt. Kul- i. Der er nemlig et sikkerhedsnet under os, det hedder vores turer, hvor man ikke holder af sit afkom, ikke samarbejder, natur og det kunne være klædeligt hvis Geertz og andre an- og hvor ingen respekterer højder, har ganske enkelt mindre tropologer med ham, havde taget det bare en smule mere sandsynlighed for at overleve. Naturlig viden er en grund- alvorligt. d læggende adfærdsstyring, som garanterer et mindstemål af fornuftig adfærd hos homo sapiens, men den kan, som vi så Inf rmanten 6 d

tema Artiklen er en let redigeret uddrag af bogen Det Virke- - Boyd, Robert og Peter J. Richerson. 2005. The Origin lige Menneske – sjælens og kulturens naturhistorie, af Den- and Evolution of Cultures. Oxford University Press nis Nørmark og Lars Andreassen, som udkommer på forlaget - Bundgård, Peer. F. 2003. Indledning. I: Peer F. Bundgård, People’s Press til efteråret. Jesper Egholm, Martin Skov (red.): Kognitiv Semiotik. Kø- benhavn: Haase & Søns Forlag - Cosmides, Leda og John Tooby. 1992. “Cognitive Adap- tations for Social Exchange”. I: The Adapted Mind – Evo- lutionary Psychology and the Generation of Culture. New York: Oxford University Press - Diamond, Jared. 2005. Collapse – how societies choose to fail or survive. London: Allen Lane - Donald, Merlin. 2001. A Mind So Rare – The Evolu- tion of Human Consciousness. New York: W. W. Norton & Company - Durham, William H. 1991. Co-Evolution – Genes, Cul- ture, and Human Diversity. Stanford: Stanford University Press - Edgertron, R. B. 1992. Sick Societes – Challenging the myth of primitve harmony. New York: The Free Press - Geertz, Clifford. 1973: The interpretation of cultures. Basic Books, New York Menzies, Ross G. og J. Christopher Clarke. 1995. “The etiology of phobias: A Nonassociative account”. I: Clinical Psychology Review, Vol. 15, nr. 1 s. 23-48 - Nørretranders, Tor. 2002. Det Generøse Menneske – en naturhistorie om at umage giver mage. København: People’s Press - Panksepp, Jaak 1998 Affective Neuroscience: The fou- ndations of Human and animal Emotions. Oxford. NY: Ox- ford University Press.. - Romney, A. Kimball. 1999. “Culture Consensus as a Sta- tistical Model”. I: Current Anthropology vol. 40, supplement, s. 103-115 - Sewel Jr., William H. 1997. “Geertz, Cultural Systems, and History: From Synchrony to Transformation” I: “Repre- sentations” No. 59 (specialudgaven: The Fate of “Culture”: Geertz and Beyond) s. 35-55 - Tomasello, Michael. 1999. The Cultural Origins of Hu- man Cognition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press - Wilson, Edward O. 1989: Den Biologiske Følelse – om arternes uddøen. Viborg: Munksgaard Inf rmanten  d

tema Three ways of looking at Clifford Geertz (1926 – 2006) “Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun”: Weber or Geertz Af Poul Pedersen ikke – ligesom hans berømte kollega, Marshall Sahlins, hel- ler ikke gjorde det. Det er nu længe siden, at Sahlins gav be- 1 Da jeg hørte om Clifford Geertz’ død (han døde den 30. oktober 2006), reagerede jeg, som man vel gør, når folk dør efter et langt og rigt liv. Vi skal alle dø, og Geertz’ ende- grebspolitiet fingeren (Sahlins 1993). Her er de to berømte sætninger: ligt var ikke sørgeligt. Jeg havde kun set ham en enkelt gang (i 1996). På den anden side havde jeg gennem 36 år jeg læst The concept of culture I espouse, and whose utility the hans værker og været optaget af hans tanker, og de ville leve essays below attempt to demonstrate, is essentially a semio- videre uafhængigt af hans legemlige bortgang. Geertz citerer tic one. Believing with Max Weber, that man is an animal Malinowski: Som kilde til religionens opståen er døden den suspended in webs of significance he himself has spun, I take vigtigste. Ikke døden, siger Geertz, men kaos. Det er, når alt culture to be those webs, and the analysis of it to be the- mister sin mening, at vi tyr til religionen. Mening og kaos refore not an experimental science in search of law but an er yderpunkterne i Geertz’ antropologiske vision. Fra Weber interpretive one in search of meaning (Geertz 1973:5). fik han forestillingen om, at verden ville være fundamentalt meningsløs, hvis ikke det var fordi, at menneskene instink- Jeg har altid undret og ærgret mig over, at Geertz her tivt påduttede den en mening. I sine sidste år talte han om kun taler om sit kulturbegrebs semiotiske side. Beskrivelsen døden, som stoikerne gjorde det: Når jeg er, er døden ikke. af mennesket som dette dyr, der hænger udspændt i et net Når døden er, er jeg ikke, So, what’s the problem? For mit af betydning, rummer også dyret som spinder det net, hvori eget vedkommende tror jeg, at vi altid bliver mere berørt af dyret hænger udspændt. Hvis mennesket er et meningsdyr, døden, end vi aner. For selv om døden ikke er, taler vi om så er det samtidig et handlingsdyr. Vi har med andre ord i den, og dens mening bliver derfor altid et spørgsmål. Så langt Geertz’ billede kulturens, og menneskets to dimensioner, den tror jeg, at Geertz var med. Jeg tænkte dog også på et helt semiotiske og den pragmatiske, mening og handling. Måske andet spørgsmål. Mere om det nedenfor. læste man bedre indenad i 1973 og behøvede ikke at få pin- det alt ud som nu: Agency, agency og atter agency, hedder 2 Verdens to berømteste sætninger om kultur står i The Interpretation of Cultures, Geertz’ første artikelsam- ling og mest berømte bog. Læg mærke til titlens flertalsform: det fra det antropologiske begrebspoliti. I et interview fra 1999 (publiceret 2002) forklarer han, at den interpretative antropologi, som han siges at have stået fadder til, ikke er en Bogen hedder ikke The Interpretation of Culture, selvom disciplin, men et perspektiv: ”So interpretation in my view Google viser 24.100 poster med den titel. Heldigvis finder is fundamentally about getting some idea of how people vi 180.000, som anfører The Interpretation of Cultures. Men conceptualize, understand their world, what they are doing, glæden over de mange retfærdige dæmpes af de mange syn- how they are going about doing it, to get an idea of their dere. Det lille ”s” gør en stor forskel: ”Small facts speak to world” (Panourgia 2002:422, min fremhævning). large issues” (1973: 23). Det er Geertz’ bekendelse til diversi- For mange år siden fortalte Johannes Fabian mig, teten og den antropologiske ret til kulturbegrebet: Kulturer at den interpretative eller symbolske antropologi ikke var findes – de er organiseret kultur (Geertz 2000). I slutningen Geertz’ opfindelse. Geertz skabte baggrunden og inkarnere- af 1980’erne dukkede et selvbestaltet antropologisk begrebs- de den i The Interpretation of Cultures. Men det var Sherry politi op og forbød (under parolen ”Kritik af kulturbegrebet”) Ortner, som sammen med andre Chicago-antropologer, som ellers lovlydige borgere at anvende kulturbegrebet i andre mestendels var elever af Geertz, der gjorde det til en bevæ- sammenhænge end ”bakteriekultur”. Men Geertz gav sig gelse og til et alternativ til tidens åndløse neo-evolutionisme, Inf rmanten 8 d

tema kulturmaterialisme, kultur-økologi m.m. Fabian har uden tvivl ret, når han peger på tidsånden, for Geertz’ antropologi synes i god samklang med den post-1968’ske – og det i den grad at Geertz og hans fæller er blevet kaldt postmodernister avant la lettre. 3 Det spørgsmål, som jeg også tænkte på, var et, som jeg gerne havde stillet Geertz. For år tilbage kom jeg til at tænke på, hvad der egentlig lå i denne sætning: Believing with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimen- tal science in search of law but an interpretive one in search of meaning. I tredive år havde jeg læst dette, citeret det i mine arbejder og udlagt det i undervisningen uden at spe- kulere på, hvad Weber bestilte dér. Havde Weber sagt noget lignende? Hvorfor skjule citatet og undlade en reference? Da jeg sådan var begyndt at undres, prøvede jeg at finde ”cita- tet” i de Weberudgaver, jeg havde ved hånden – forgæves desværre. Så sendte jeg en mail til en britisk kollega, som er klog på Weber: ”Hvor skriver Weber noget med ’man is an animal suspended in webs of significance’?” Kollegaen vidste det ikke, men sendte spørgsmålet videre til nogle virkelige Weberfreaks. Den ene svarede, at han ikke lige kunne sted- fæste det, men at det sandsynligvis var fra Webers metodolo- ning. giske skrifter. Det vidste jeg, det ikke var, for dem havde jeg selv været igennem. Næste skridt var at finde egnede tyske I alle 194 tilfælde, som kædede citatet sammen med søgeord for om muligt at kunne lokalisere ”citatet” i de af Geertz, refereredes til Geertz 1973, The Interpretation of Webers værker, som var tilgængelige på internettet: Intet Cultures. Samtlige 24 tilfælde, som knyttede citatet sammen resultat. med Weber, havde ingen reference til noget værk overho- Nu tyede jeg til Google og søgte efter ”webs of signifi- vedet. Med andre ord var Webercitatet udokumenteret. Lad cance” og fik 567 poster, og ved at supplere med henholdsvis mig give nogle få eksempler på disse. De er fundet på Google ”-Weber” og ”-Geertz” fik jeg følgende resultater: (web-referencen er udeladt): 24 tilfælde kædede citatet utvetydigt sammen med 1. Ralph Levy har citatet på sin hjemmeside sammen med Weber meget andet. Sådan: 194 tilfælde kædede citatet utvetydigt sammen med Man is an animal suspended in webs of significance he Geertz himself has spun – Max Weber 249 tilfælde var så uklare, at jeg lod dem ude af betragt- Inf rmanten  d

tema 2. Den højt respekterede historiker Anatol Lieven skriver i Man is an animal suspended in webs of significance he sin bog America Right or Wrong: An Anatomy of American himself has spun (Max Weber). Nationalism, Oxford University Press, 2005, side 28: Like European imperialists of the past, any Americans 7. Joanne Tippet anfører: genuinely see their country’s national interests and am- Weber said, ”man is an animal suspended in webs of sig- bitions as coterminous with goodness, civilization, pro- nificance he (sic) himself has spun” (Weber in Geertz gress and the interests of all humanity. Communal self- 1973:5). deception among members of a shared political culture, driven by a mixture of ideology and self-interest, is the 8. Carol Berkenkotfer erklærer: issue here. In the wonderful phrase of Max Weber, ’Man The concept of verstehen can be inferred from Weber’s is an animal suspended in webs of significance’. maxim,”Man is an animal suspended in webs of signifi- cance he himself has spun. 3. Florence Chee, School of Communication, Simon Fraser University, præsenterer et abstract af sit paper, 23. februar Citaterne viser problemet: Der er ingen pålidelige refe- 2006: rencer til Weber, om nogen overhovedet. De foreliggende This paper is a vivid illustration of Max Weber’s famous referencer fører tilbage til Geertz. Alting syntes at køre ring utterance that, ’man is an animal suspended in webs of fra Geertz til Geertz. Jeg var nu klar over, at jeg ikke selv significance he himself has spun’, which has since been kunne løse problemet. Derfor sendte jeg en mail til Wolf- used in order to analyze various cultural settings (Geertz, gang Schluchter i Heidelberg. Han er en verdens førende 1973:5). Webereksperter, så han måtte kunne hjælpe. Jeg spurgte ham, om han vidste, hvor Weber havde skrevet noget i ret- 4. Jonathan Haidt, social- og moralpsykolog, fortæller: ning af ”Man is an animal suspended in webs of significance One of my favorite quotes is from Max Weber: ’Man is he himself has spun”, og at jeg selv havde søgt at spore det, og an animal suspended in webs of signification’. So I think at jeg hver gang kom tilbage til Geertz. Schluchter svarede that with morality, we build a castle in the air and then mig, at Weber aldrig har sagt noget lignende, og at ”citatet” we live in it, but it is a real castle. It has no objective fou- er en parafrase over weberske synspunkter. Det fører kun ndation, a foundation outside of our fantasy, but that’s tilbage til Geertz. true about money; that’s true about music; that’s true Her var det så, at jeg skulle have spurgt Geertz, hvor- about most of the things that we care about. for han i sin tid formulerede sin inspiration fra Weber på en måde, der gav anledning til at tro, at han citerede Weber og 5. NN skriver: derved ledte tusinde af mennesker – blandt andre mig – på You may ask why myth and ritual legitimise power? Max vildspor. Det var det spørgsmål, som faldt mig ind, da jeg Weber’s answer was that ‘man is an animal suspended in hørte, at Geertz var død. Og nu kan det aldrig besvares uan- webs of significance he himself has spun.’ set hvor grundigt, vi studerer hans værker, for han tog sin hemmelighed med sig i graven. Døden gør en forskel. d 6. En anden NN skriver: Inf rmanten 10 d

tema Litteratur Geertz, Clifford 1973 The Interpretation of Cultures: Selected Es- says by Clifford Geertz. New York: Basic Books. 2000 ”The Uses of Diversity”, i: Available Light: Anthropological Reflections on P h i l o - sophical Topics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 68-88 (først publ. 1986). Panourgiá, Neni 2002 ”Interview with Clifford Geertz”, Anthropo- logical Theory 2, 2, 421-431. Sahlins, Marshall 1993 ”Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History”, The Journal of Modern History, 65,1, 1-25. Inf rmanten 11 d

liminalt Med Geertz på feltarbejde Clifford Geertz har i de seneste årtier været en lige akt, og folk flygter fra dyrenes dødskamp. Jeg observerer, inspirationskilde ikke bare indenfor symbolsk an- hvordan kampens enhed splintres, og ud af organismen væl- tropologi og kulturalisme, men også når det kom- ter et syn fra en anden verden. Jeg tørrer forvirret mine øjne, mer til metodiske overvejelser og feltarbejdet. da der ud af støvet kommer en hvid skægget mand, og hvad Dette skinner tydeligt igennem i grundbogen for jeg formoder er hans kone. De spæner akavat forbi mig, og antropologisk metode Ind i Verden (2003), hvor jeg blinker endnu engang i dette forunderlige øjeblik. Som han flittigt bliver refereret og henvist til. Geertz fluen på væggen har jeg erfaret et af de vigtige øjeblikke i an- har hovedsageligt udøvet feltarbejde i Marokko tropologiens historie. Manden hedder Clifford, og vi er med (Sefrou) og i Indonesien (Pare) og er kendt især for Geertz på feltarbejde. den vilde flugt fra det balinesiske politi, som kan læses i ”The Raid” i Deep Play: Notes on the Ba- Accepten linese Cockfight. En flugt væk fra overmagten og Episoden, hvor Geertz løber for livet med de lokale baline- ind i balinesernes verden. sere for at undgå politiets brutalitet, er et symbol på antropo- logens kamp for at blive en del af et til tider lukket og frem- Af Simon Lex med fællesskab. Geertz mener, at netop denne oplevelse var en indgang til den balinesiske kultur, da det lokale samfund Blink med øjet på baggrund af hans direkte deltagelse accepterede ham som Jeg blinker dybt og sætter mig ind i en balinesisk mands be- en del af deres fællesskab. Accepten er netop vigtig, da det er vidsthed. Året er 1958, og jeg står på en støvet vej i en lille her antropologen åbner/lukkes ind ad vinduet til erkendelse landsby. Pludselig bryder helvede løs, og råb og skrig lyder af det kendte i det fremmede eller måske det fremmede i det fra pladsen, hvor en kamp mellem haner sætter sindene i kog, kendte. Er man ikke en accepteret del af dagligdagen, er det og hvor store beløb skifter hænder, som timerne går. Men næsten umuligt at skabe et helhedskendskab til det studerede det er ikke det sidste dødsstød, som skaber virvar og kaos. objekt. Selv om der i de fleste tilfælde ligger måneders forbe- Politiet har valgt at slå til imod denne på overfladen ulov- redelse og overvejelser inden et feltarbejde, viser Geertz med Inf rmanten 12 d

liminalt denne indledende anakdote (the raid), at adgangen til felten ikke eksisterer, og han modsætter sig på den måde den posi- er af essentiel betydning og i mange tilfælde skabes i kao- tivistiske videnskab: ”the aim of anthropological research is tiske og ikke kontrollerbare situationer. Episoder som disse the enlargement of human discourse” (Geertz, 1973, 14). I brænder sig ind i etnografens bevidsthed som essentielle og fortolkningen af symboler og handlinger, som udfolder sig altafgørende, og viser hvordan et moment i praksis kan blive i felten, er det på den måde muligt at tilegne sig ny viden udødeliggjort i en teoretiske vidensramme. og udvide horisonten epistemologisk såvel som ontologisk - både for den studerende og for de studerede. Tynd og tyk Geertz løber i det nævnte øjeblik væk fra rollen som en over- Med Geertz som inspiration fladisk observant, og han forcerer her den usynlige grænse Feltarbejdet er i de seneste år blevet sat i fokus, og ifølge den mellem os og de andre. Han er ikke længere bare en passiv nye studieordning sættes halvandet år på kandidatuddannel- videnskabelig overvåger, der beskriver slagets gang fra første sen af til metodeforberedelse, pilotprojekter, feltarbejde og skrab til vinderens triumferende ”kykkeliky”. Han forsøger speciale. Alle områder, som mere eller mindre, har at gøre at udvide den kalkulerende registrering, som entydigt be- med etnografien og antropologiens store kæphest – vores skriver begivenhedens overfladiske data (thin description). udødelige feltarbejde. Finder man det for flyvende at tage på Dette kan han opnå ved at være en accepteret del af kul- et kort og flygtigt fantasifeltarbejde med Clifford Geertz, er turen og ved at deltage i balinesernes hverdag. Ved at være det værd at grave ned i hans metodologiske overvejelser, som til stede som en aktiv deltager, er det altså muligt at under- skinner igennem i store dele af hans forfatterskab. Blandt an- søge, hvordan mennesker producerer betydning i et virvar det giver bogen After the Fact: Two Countries, Four Deca- af fortolkninger, meninger og motiver. Som antropologer des, One Anthropologist (af Geertz himself) et indblik i hans fortolker vi deres fortolkninger og graver os dybere ned i metodiske ideer og overvejelser. Overvejelser der stadig fun- de betydningslag, som ligger i den sociale interakton. Ved gerer som inspirationskilder for antropologer og etnografer, at opleve dagligdagens små begivenheder kan vi opbygge en der skal en tur ud i det ukendte. forståelsesramme, der i den teoretiske distancering kan blive Overgangen fra den usikre baby-etnograf i svøb (outsi- til store konklusioner. Denne form for dybere forståelse og der) til den erfarne og anerkendte antropolog (insider) er en fortolkning af objektets handlinger kalder Geertz for thick transformation, som alle antroploger skal igennem på feltar- description. At blive en del af objektets hverdag er, ifølge bejdet. Om det er rygende på en fredspibe i Amazonas eller i Geertz, ikke ensbetydende med, at man kan blive en fuldt kaffestuen på byggepladsen, er det værd at tænke tilbage på integreret del af ”de indfødtes” verden men nærmere, at man den hvide mand med skægget, som i flugten fra politiet ikke får muligheden for at fortolke et åbent univers af symboler bare løb sig ind i balinesernes hverdag men også ind i den og handlinger, som udfolder sig i feltens dagligdag. antropologiske hall of fame. d I studiet af kulturelle fællesskaber ønsker Geertz ikke at gengive eller lede efter en forsvunden sandhed, da den Inf rmanten 1 d

liminalt Et eventyr om jagten på verdens mest intelligente mennesker Lille spejl på væggen der, hvem er klogest i verden undersøgelsen var således klokkeklart: Metoden var forkert. her? Videnskabsmænd har efter intense under- Erfaringen herfra var, at når man skulle måle folks intel- søgelser endelig fundet frem til verdens klogeste ligens, skulle man starte med at fastlægge intelligenshierar- mennesker. kiet og så derefter definere intelligens og indrette metoden således, at man på fuld videnskabelig vis kom frem til det Af Ole Høiris ønskede resultat. Dette skulle naturligvis ikke kun bekræfte den hvide, europæiske mands intelligensmæssige overlegen- Engang i 1950’erne var 2. Verdenskrigs uhyrligheder kom- hed, for noget sådant blev med tiden ikke helt politik kor- met på så stor afstand, at der var forskere, der mente, at man rekt. godt igen – og nu helt objektivt – kunne undersøge, om der ikke var bare en lille sammenhæng mellem race og intelli- Hvem er den klogeste på jorden her? gens. Man foranstaltede en undersøgelse, og alt tegnede til, Så gik der mange år, og engang i 1980’erne ville man igen at den ville give et resultat i form af, at der virkelig var en prøve at finde frem til forholdet mellem racer eller folk/etni- ganske ringe forskel. I bunden var de sorte afrikanere, heref- ske grupper, som det lidt pænere hed nu, og så intelligensen. ter fulgte araberne og så kom asiaterne med europæerne som Man kunne nu konstatere, at det store eksperiment med at endnu mere intelligente. Så kom det sidste resultat ind. Det skabe et sovjetmenneske, der var det dekadente, kapitalisti- drejede sig om eskimoerne, som de hed dengang, og resul- ske, vesterlandske menneske overlegent, var slået fejl, så der tatet viste, at eskimoerne var mere intelligente end europæ- var ingen fare fra den kant – heller ikke på det forsknings- erne og således verdens mest intelligente race. Resultatet af mæssige plan, da den nye sovjetiske åbenhed havde elimine- Inf rmanten 14 d

liminalt ret denne mulighed. Nu samledes nogle kloge forskere for den hvide mand, og at det heller ikke ikke kunne være den at finde frem til den metode, der førte til det rigtige resultat, hvide mand. Det ville nemlig virke stærkt demoraliserende hvorfor de først måtte finde frem til dette resultat. Det var en på såvel forskernes selvfølelse som bevilgende fonde, hvis vanskelig sag, men som indledning blev de hurtigt enige om, de hvide var dummere end andre. Efter lang tids overve- at forskellene skulle formuleres gradvist – som en bakke og jelse gav løsningen sig: der kunne være mere end et folk, ikke som en trappe. Dertil skulle man af hensyn til besvær- der var det mest intelligente. Dette ville også passe med en lige, men indflydelsesrige medlemmer af de nederste intel- kurve, som ikke endte i en spids på toppen, men i en kurve, ligensgrupper markere, at resultatet her ikke gjaldt for det så det med det gradvise kunne fastholdes hele vejen igen- enkelte individ, men for hele befolkninger, og at der intet nem. Ved at gøre f.eks. to folk til de mest intelligente, kunne var i vejen for, at selv individer fra de folk, der scorede lavest, man give den ene plads til de hvide, og når man så så på kunne være lige så intelligente, ja endog mere intelli- verden, fondsadministratorer og på gamle gente end dem, der scorede højest. Man skulle fin- intelligensopfattelser, kunne der vel de et gennemsnit for hver gruppe, men der var ikke være tvivl om, at den anden inden for alle grupperne store variationer, og måtte gå til asiatere. Nu gav det således kunne man dække sig ind under, at ligesom ikke mening at operere i de seriøse kritiske bemærkninger, man det gamle racefelt, for så ville der fik fra medlemmer af de mindst intelli- være mange, hvis intelligens var gente grupper blot ved deres kritik, hvis tvivlsom, som ville komme med den havde effekt, demonstrerede den i slipstrømmen. Russere og an- pågældendes positive afvigelse fra dre slavere måtte udelukkes som sin races – undskyld, sit folks gen- kommunister. Tyskernes masse- nemsnit. Endelig var det også givet, psykose og robotagtige eksistens at det ikke skulle være en måling på under 2 verdenskrig havde man køn. Man skulle ikke have noget af at ikke helt glemt, så de var også ude- rode sig ud i det uvejr, som ville rejse lukket. Det samme gjaldt kineserne, sig, hvis man placerede mænd som som ud over at være massemennesker jo mere intelligente end kvinder, eller også var kommunister. Og her var der også med henvisning til sproglig formåen som et den fremtidige verdenshistorie at tage hensyn intelligent træk, kvinder som mere intelligente til. En femtedel af verdens befolkning kunne ikke end mænd. Begge resultater ville være et rent mi- være de mest intelligente, uden at de ville virke globalt nefelt og kunne sætte spørgsmålstegn ved den viden- truende, så man måtte altså operere på niveauet folk. skabelige undersøgelses seriøsitet og dermed ved for- skernes fondsmæssige fremtidsmuligheder. Hermed var Asiaterne tager teten fundamentet for undersøgelsen lagt, men tilbage stod Da dette nu forgik i USA var det let at finde frem til asia- det store spørgsmål, hvem skulle være mest intelligent. terne. Her var der heller ikke nogen i forsamlingen, der havde noget i klemme. Der var en klar tendens til, at de Den hvide mands dilemma frie stipendier til universiteterne, som blev givet til de mest Det første dilemma var, at det jo var for banalt at gøre lovende og intelligente unge mennesker, gik til asiater, og den hvide europæer, ja selv den hvide angloeuropæer til en nøjere undersøgelse viste, at det især var unge af japansk de mest intelligente. Det ville også vække unødig harme, oprindelse, der fik disse stipendier. Nu kunne man såle- så man var faktisk i den situation, at det ikke kunne være des udpege japanerne som det mest intelligente folk, men Inf rmanten 1 d

liminalt det kunne man jo alligevel ikke. Ikke bare stod 2. verdenskrig i vejen, men at udpege japanerne ville også føre til genopfriskning af to gamle videnskabe- lige debatter, som begge satte Amerikas renommé på spil. Den første stammede helt tilbage fra middelalderen og gik på, at udviklingen bevægede sig fra øst til vest. Det var den vej, kristendommen havde bevæget sig; spanierne havde støttet teorien i det 16. århundrede, englænderne i det 18. og 19. århund- rede og amerikanerne havde fundet teorien bekræftet i det 20. århundre- de. I slutningen af det 20. århundrede havde japanerne så fået øje på teorien og fundet den i overensstemmelse med historien, noget der dog fra amerikan- ske historikeres side var blevet heftigt kritiseret og tilbagevist. Japan-amerikanerne overhaler indenom Den anden debat, som intelligensfor- sen af en lang række amerikanere som værende på linie med skerne var oppe imod, blev i 1749 indledt af Comte de Buffon en Platon og en Aristoteles. Det var i forhold til denne debat, i Frankrig, og selv om den kun poppede op engang imellem, man ikke ville styrke modstandernes argumenter, så derfor så var den bestemt ikke glemt i den amerikanske forsknings- var japanere som de mest intelligente udelukket. Men der verden. Buffon påviste, at mennesker (indianerne) og dyr i var en løsning, som tvært imod styrkede den amerikanske Amerika stod langt tilbage i forhold til den gamle verdens side i debatten om Amerika som verdens mest kreative miljø. befolkning, og dette blev snart efter fulgt op af Cornelius de Man kunne gøre japanere, født i Amerika, til de mest intel- Pauw med en påvisning af, at de europæere, der slog sig ned ligente asiater. Så så det hele pludselig helt anderledes ud, i Amerika, også degenererede. Dette affødte århundredlange og legitimiteten fandt man hos den gamle tysk-amerikanske debatter, hvor amerikanerne forsøgte at påvise, at Amerikas antropolog, Franz Boas, der allerede i 1911 havde påvist, at land og klima skabte et kreativt miljø, der skabte intelligente racernes fysiske type som f.eks. forholdet mellem hovedets og kreative mennesker, der i fortiden var helt på højde med længde og bredde, ændrede sig, når de voksede op i USA. For den gamle verdens befolkninger, og som nu ville overgå den Boas var japanere netop et af eksemplerne, og selv om det gamle verdens historieskabende fremskridt, og i denne for- for Boas havde drejet sig om at afvise raceforskelle, så blev bindelse kunne man jo så også henvise til teorien om udvik- argumentet om de intelligente japan-amerikanere købt med lingens bevægelse mod vest. Dette havde ført til amerikanske det samme som et eksempel på intelligensforskel. ideer om statens og agerbrugets opfindelse i både den gamle og den nye verden uafhængigt af hinanden samt fremhævel- Inf rmanten 16 d

liminalt Hollowood tager prisen Man begyndte nu at tænke, om man ikke kunne finde et al- ment højt estimeret felt i Amerika, som kunne tilskrives en mindre, men identificerbar national gruppe, som ikke ville bringe forskningen og dens fremtidige bevillinger i fare, og som det i offentligheden ville være acceptabelt at tildele den fine karakteristik. Og efter forskellige forslag var der bid. Ud over krigsindustrien, som ikke kunne gøre sig forhåbninger på det intelligensmæssige område, ligegyldigt hvor intelli- gente dræbermaskiner de udviklede, var der underholdnings- industrien med Hollywood i spidsen. Det viste sig nemlig, at de folk, der i sin tid havde gjort Hollywood til filmens ver- denscentrum kombinerede to væsentlige ting: de var jøder og de var indvandret til Amerika fra Ukraine. Indvandrede ukrainske jøder! Det var løsningen. Ingen europæer kunne Europæerne taber terræn tillade sig at blive fornærmet eller i det mindste give udtryk Så var der det med europæerne, som skulle være lige så in- for det, når det var jøder, der var blevet udpeget; man slap telligente som de i Amerika fødte japanere. Hvem skulle uden om problemet med Israel og gjorde valget alment ac- man vælge her? Der var ikke tvivl om, at man ville gen- ceptabelt, for de ukrainske jøder var ikke nogen magtfaktor bruge ideen om, at det skulle være folk, der var kommet til i hverken Israel eller Amerika, og endelig kunne man med Amerika, men det var der jo mange forskellige folk, der var. føje hævde, at Hollywoods filmindustri var såvel en forret- At udvælge dem af engelsk afstamning, som sad centralt i

Add a comment

Related pages

Informanten Forår 2014 by Informanten - issuu

Title: Informanten Forår 2014, Author: Informanten, Name: informantenfor__r2014, Length: 80 pages, Published: 2014-05-26T00:00:00.000Z.
Read more

Informanten_DRØMME by Informanten Redaktion - issuu

Title: Informanten_DRØMME, Author: Informanten Redaktion, Name: dreams_f09, Length: 40 pages, Published: 2009-05-12T00:00:00.000Z. Forår 2009.
Read more

Indholdsfortegnelse - ucviden.dk

Bacheloropgave forår 2011 ... 2007 var tallet oppe på 40%, ... for spørgeskema da informanten som oftest er mere samarbejdsvillig i en ...
Read more

⭐Også ung i Århus - en etnografisk undersøgelse af unge ...

... InnoCamp - AU Center for Entreprenørskab og Innovation - refleksion EtnoStudieteknik - Informanten Efterår 06 - SlideShare - Jordensfolk.dk ...
Read more

Jonas Sindal - HubSlide

HubSlide is the easiest way to upload & share PowerPoint & PDF presentations online; embed in Blogs, Slideshows, Transcript & more
Read more

Update forår 2012_dag2_flere_sociale_platforme_og_modeller ...

Update forår 2012_dag2_flere_sociale_platforme_og_modeller_for_plan. by trine-maria-kristensen. on May 20, 2015. Report Category: Education. Download: 0 ...
Read more

trekkies.dk | Trekkies.dk | HTMLCorner.com

trekkies.dk is a danish Star Trek fan club. Check out our cool site.. Get reviews, whois and traffic for trekkies OR trekkies.dk. Is trekkies.dk a scam or ...
Read more