Infiltration on students

50 %
50 %
Information about Infiltration on students
Education

Published on March 9, 2009

Author: denniscana

Source: slideshare.net

Description

how they infiltrate the students sectors

What is Insurgency?

What is the Root Cause Of Insurgency

 

 

Impiltrasyon ng PKP/BHB/PNP sa Hanay ng Kabataan at Estudyante

Introduksyon Kaugnay nito, ang Partido Komunista ng Pilipinas, bagong Hukbong Bayan at Pambansa Nagkakaisang Prente ay tumatanaw sa mahalagang papel sa Kabataan at Estudyante sa pangkalahatang pagsulong ng rebolusyonaryong pakikibaka…

Backgrawnd Batay sa panulat ni Amado Guerrero(Jose Maria Sison) na Lipunan at Rebolusyong Pilipino ay may natatanging papel ang mga kabataan at estudyante sa pagbubuo at pagpapatatag ng rebolusyonaryong kilusan.

Backgrawnd Ang kauna-unahang kilusan ng kabataan at estudyante ay ang Unang Dakilang Propaganda na itinatag at pinamunuan ni Dr. Jose P Rizal Pangunahing layunin ay paglulunsad ng reporma noong panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas Kaiba ito sa Ikalawang Dakilang Kilusang Propaganda ni Jose Maria Sison kasama noong dekada sisenta.

Backgrawnd Sa mga unang panahon ng pagtatag ni Sison ng isang lihim na radikal na kilusan ng kabataang estudyante ay nagawa nilang makapagpalawak at makapagpatatag sa pamamagitan ng pagkakanlong sa sa ilalim ng mga ligal at hayag na mga organisasyon. Itinatag ni Sison ang Student Christian Alliance of University of the Philippines(SCAUP) noong 1960

Backgrawnd Itinatag ni Sison ang militante at palabang organisasyon ng mga kabataan noong Nobyembre 30, 1964, ang Kabataang Makabayan. Muling lumipas ang apat na taon at ang mga kabataang intelektwal na nagtatag ng kabataang makabayan ang muling nagtatag ng partido komunista ng pilipinas noong disyembre 26, 1968

Backgrawnd March 29, 1969 ay itinatag naman ni sison at Bernabe “Kumander Dante” Buscayno ang Bagong Hukbong Bayan(BHB) Nagsimula ng BHB sa anim na pung tauhan na armado lamang ng siyam (9) na awtomatikong riple at dalawampu’t limang (25) mahihinang kalibre ng baril.

Papel ng Kabataan at Estudyante sa Rebolusyonaryong Kilusan Pagpapalawig ng pambansa demokratikong linya sa pamamagitan ng propaganda upang abutin ang iba’t-ibang uri at sector ng lipunan

Papel sa larangan ng Pulitika Papel na gagampanan ng kabataan sa larangan ng pulitika partikular sa pag-abot sa iba’t-ibang uri at sector sa pamamagitan ng propaganda at gawaing pag-oorganisa. Pagiging bukal na pinagmumulan ng mga pampulitikang kadre ng partido at ng hukbong bayan

Ang mga kabataan din ang kinabukasan ng Rebolusyon . Kabataang magsasaka sa kanayunan naman ang malawak na pinagkukunan ng mga pulang mandirigma ng BHB. Papel sa larangan ng Pulitika

Impiltrasyon sa Hanay ng Kabataan at Estudyante Nakabatay ang pamamaraan ng PKP/BHB/PNP sa impiltrasyon sa kabataan at estudyante sa dokumentong Hakbang-Hakbang na Pag-Oorganisa (HHPO)

Impiltrasyon sa Hanay ng Kabataan at Estudyante Ang Paggamit sa prenteng organisasyon ng mga kabataan upang mas mapabilis itong makalapit sa mga kabataan. Sa kanayunan, mismong mga kasapi ng bhb ang nagsasakatuparan ng gawaing pag-oorganisa sa kanilang hanay.

Impiltrasyon sa Hanay ng Kabataan at Estudyante Nagsisimula ito sa pagkilala at pagtukoy ng indibidwal na maaring magsilbi bilang kanilang kontak. Matapos magkaroon ng ilang bilang ng kabataan ay itatatag ang grupong pang-organisa ng Kabataan(GPKBT)

Impiltrasyon sa Hanay ng Kabataan at Estudyante Ang pinaka-aktibong mga nakapaloob sa GPKBT ay bubuo sa isa komiteng pang-organisa(KPKBT) Ang pinaka-pursigidong kasapi ng KPKBT ay nirerekluta upang maging kandidatong kasapi ng partido(KK) at sa panahon ding ito ay itinatatag ang iregular na Sangay ng Partido sa Lokalidad

Impiltrasyon sa Hanay ng Kabataan at Estudyante Kapag ang kabataang nirekluta bilang mga KK ay naging mga ganap na kasapi ng partido ay itinatatag ang Regular na Sangay ng Partido sa Lokalidad(RSPL) Kapag naitatag na ang RSPL sa isang lugar ay masasabing malakas na ang impluwensya ng partido.

Mga Prenteng Organisasyon ng PKP/BHB/PNP sa Sektor ng Kabataan

ANAKBAYAN Organisasyon na nagbubuklod sa mga kabataan na nagmumula sa iba’t-ibang uri at Sektor.

League of Filipino Students(LFS) Hayag na organisasyon ng mga kabataang estudyante sa mga unibersidad at kolehiyo.

National Union Of Students Of The Philippines(NUSP) Ang organisasyon na nagbubuklod sa mga konseho ng mga mag-aaral sa mga unibersidad at kolehiyo at mga lider estudyante na nakapaloob dito.

College Editor’s Guild Of The Philippines(CEGP) Nagsisilbing samahan ng mga publikasyon ng mga unibersidad at kolehiyo at ng mga manunulat na nakapaloob dito.

SCMP and SCA Ang samahang ito ng mga kabataan ay karaniwang binubuo ng mga kabataang mula sa mga simbahan at mga relihiyoso at mga konserbatibo.

Mga Hakbangin At Pamamaraan Upang Maiwasang Malinlang At Marekluta ng PKP/BHB/PNP Tumutok lamang sa pag-aaral para sa kanilang kinabukasan at sa pagtulong sa pamilya Hindi nararapat na maging pabigla-bigla sa pagsapi sa anumang uri ng organisasyon o samahan ng mga kabataan Kinakailangan na pakasuriin mabuti ang mga samahang ito lalo’t higit ang kanilang mga layunin at programa

Tumutok lamang sa pag-aaral para sa kanilang kinabukasan at sa pagtulong sa pamilya

Hindi nararapat na maging pabigla-bigla sa pagsapi sa anumang uri ng organisasyon o samahan ng mga kabataan

Kinakailangan na pakasuriin mabuti ang mga samahang ito lalo’t higit ang kanilang mga layunin at programa

Maraming Salamat at Mabuhay tayong lahat

Add a comment

Related presentations

Related pages

NYPD-infiltration-of-colleges-raises-privacy-fears

NYPD infiltration of colleges raises privacy ... jeopardizing millions of dollars in federal research money and student aid. The infiltration was part ...
Read more

Runoff & Infiltration: Definition & Process - Video ...

Runoff & Infiltration: Definition & Process. ... Students' quiz scores and video views will be trackable in your "Teacher" tab. Premium Edition:
Read more

Water Infiltration Teacher Instructions - Ecoplexity

Water Infiltration Teacher Instructions Introduction: This protocol allows students to determine the water infiltration rates at selected sites.
Read more

Title - CSIP Student Inquiry Projects

Students measure runoff and infiltration once on each of their two soils as a team. They collaborate to figure out how to calculate total rainfall, ...
Read more

Watershed: Exploring Run-Off and Infiltration in the Classroom

This activity is a classroom based inquiry activity where students will observe how water changes when it is moved through a variety of different mediums.
Read more

An Infiltration Exercise for Introductory Soil Science

Infiltration exercise completed by Introductory Soil Science students working in groups of three or four. ... after students completed the infiltration exer-
Read more

Examining Infiltration Rates of Various Soil Types and the ...

Examining Infiltration Rates of Various Soil Types and the Scientific Method ... has the fastest rate of infiltration?” The students were put into groups
Read more

Effect of Resin Infiltration on Bleaching

Effect of Resin Infiltration on Bleaching . Student . Mentor . March 27, 2009 . A. Objectives and Specific Aims . The purpose of this in-vitro study is to ...
Read more

Google Answers: Student infiltration on college campuses

Subject: Student infiltration on college campuses Category: Miscellaneous Asked by: nosoup4u-ga List Price: $4.00: Posted: 15 Apr 2006 09:44 PDT Expires ...
Read more