Infiltrating the youth sector

50 %
50 %
Information about Infiltrating the youth sector
Education

Published on March 9, 2009

Author: denniscana

Source: slideshare.net

Description

how to infiltrate the youth sector

 

Inpiltrasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Hanay ng Kabataan-Estudyante

Ayon sa Seksyon 2 ng “Youth in Nation-Building Act 1994” ang kabataan ay ang mga indibidwal na may edad na labing-lima (15) hanggang tatlumpo (30). - NATIONAL YOUTH COMMISSION

Sa ibat-ibang sektor ng burgis, ang kabataang estudyante, guro, mabababang sahod na manggagawa, at mga intelektwal ang pinakamahalaga sa paghahanda ng publikong opinyon na aayon sa Pambansang Rebolusyon

Patuloy ang isinasagawang inpiltrasyon ng CPP/NPA/NDF sa sektor ng kabataan maging ang paghihikayat sa mga ito na umanib sa rebolusyunaryong pakikibaka.

Ang Kabataan/Estudyante ay maaring maging kasapi ng pangunahing hanay ng Rebolusyon sa pagwasak ng bansa May angking mapanuring pananaw sa pulitika Bakit kabataan at mga estudyante?

Ang Kabataan/Estudyante ay maaring maging kasapi ng pangunahing hanay ng Rebolusyon sa pagwasak ng bansa

May angking mapanuring pananaw sa pulitika

Kalat sa buong bansa at matatagpuan sa mga paaralan sa mga probinsiya man o syudad. Madaling makakapagpalaganap ng mga rebolusyunaryong propaganda at maipaabot sa mga masa. Bakit Kabataan at mga Estudyante?

Kalat sa buong bansa at matatagpuan sa mga paaralan sa mga probinsiya man o syudad.

Madaling makakapagpalaganap ng mga rebolusyunaryong propaganda at maipaabot sa mga masa.

Ang kabataan at estudyante ang pinakamarami sa populasyon ng Pilipinas at karamihan ay nabibilang sa uring mangagagawa at magsasaka. Ang pagorga- nisa at pagmomobilisa sa kanila ay ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng mga tagapagmana at taga-pagpatuloy sa Rebolusyong Bayan . Bakit Kabataan at mga Estudyante?

Ang kabataan at estudyante ang

pinakamarami sa populasyon ng Pilipinas

at karamihan ay nabibilang sa uring

mangagagawa at magsasaka. Ang pagorga-

nisa at pagmomobilisa sa kanila ay ang

pagsisiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng mga

tagapagmana at taga-pagpatuloy sa

Rebolusyong Bayan .

Paano ginagamit ng CPP/NPA/NDF ang mga kabataan at estudyante?

( Batay sa mga dokumentong nakuha sa CPP/NPA/NDF) - Iorganisa ang mga kabataan sa mga lalawigan para sa rebolusyon - Itaas ang pang-unawa hinggil sa rebolusyon sa pamamagitan ng mga pagtuturo.

(Batay sa mga dokumentong nakuha sa CPP/NPA/NDF) - Pangunahan ang malawakang implementasyon ng kulturang rebolusyunaro sa pamamagitan ng pagtatanghal pangkultura, sinematograpiya, awit, sayaw, panulat, sining, atbp.

(Batay sa mga dokumentong nakuha sa CPP/NPA/NDF) - Pangunahing mapagkukunan ng mga kadre sa pagbuo ng armadong sangay ng CPP. - Pahintulutang makiisa sa mga protesta laban sa mga kaaway na uri.

Ano ang mga paraan upang maisakatuparan nila ang mga ito?

1. Ideolohikal na Inpiltrasyon Makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga propaganda tulad ng mga talakayan, room-to-room campaign, paglilimbag at pamamahagi ng mga underground publications, pagpapakalat ng mga walang basehang kwento at pagkakabit ng mga rebolusyunaryong slogan sa mga pader. 2. Pisikal na Inpiltrasyon Paglalagay ng mga mahuhusay na kadre sa mga student/youth organizations at panghihikayat sa mga leaders nito na sumapi sa kanila.

Hihikayatin ang kanilang mga kadre na lumahok at hawakan ang mga mahahalagang posisyon sa mga target na organisasyon. Kapag nahulog na sa bitag at nasa kontrol na ng CPP ang target magiging madali na ang pagpapakalat ng mga propaganda at pagrecruit ng mga bagong kadre mula sa mga grupong ito.

Hihikayatin ang kanilang mga kadre na lumahok at hawakan ang mga mahahalagang posisyon sa mga target na organisasyon.

Kapag nahulog na sa bitag at nasa kontrol na ng CPP ang target magiging madali na ang pagpapakalat ng mga propaganda at pagrecruit ng mga bagong kadre mula sa mga grupong ito.

Ang Hakbang-hakbang na Pagoorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan

Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY Ang panimulang pag-organisa ay isinasagawa sa pamamagitan ng pangangalap ng mga kontak sa paaralan at aktwal na paglubog at pakikisalamuha sa masa at mga institusyon sa paaralan

Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY GP o Grupong Pang- organisa - binubuo ng 3-5 na katao mula sa abanteng elemento sa hanay ng masa. - Tuwirang pinapasapi sa rebolusyunaryong organisasyong masa.

Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY KPE o Komiteng Pang-Organisa sa Eskwelahan - Binubuo sa paaralang mayroon nang naitayong mga GP - Pinapamunuan at pinapakilos ang mga GP

Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan PAGSISIYASAT SA PAARALAN SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN Lihim na grupo na binubuo sa loob ng mga organisasyong masa at mahahalagang legal na tradisyunal na organisasyon.

Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan PAGSISIYASAT SA PAARALAN SISTEMA NG PAGGA- WA NG GP, KPE AT GOMA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA Pinaiiral ang sistema ng kolektibong Paggawa at pamumuno sa loob ng mga GP, KPE at GOMA.

Pinaiiral ang sistema ng

kolektibong Paggawa at

pamumuno sa loob ng

mga GP, KPE at GOMA.

Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan PAGSISIYASAT SA PAARALAN SISTEMA NG PAGGA- WA NG GP, KPE AT GOMA PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA Tinatakda rin ang sistema ng hatian ng mga gawain: Team Leader Pangalawang Team Leader Opisyal sa Edukasyon Opisyal sa Pinansiya Opisyal sa Integrasyon

Tinatakda rin ang sistema ng hatian ng mga gawain:

Team Leader

Pangalawang Team Leader

Opisyal sa Edukasyon

Opisyal sa Pinansiya

Opisyal sa Integrasyon

Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa mga Paaralan PAGSISIYASAT SA PAARALAN PAGBUBUO AT PAG KILOS NG SANGAY PAGBUBUO NG GRUPONG PANG-ORGANISA AT KOMITENG PANGORGA- NISA SA ESKWELAHAN ANG GRUPO SA ORGA- NISASYONG MASA SISTEMA NG PAGGAWA NG GP, KPE AT GOMA Pinauunlad ang ugnayan sa pagitan ng partido at ng mga masa.

Mga target ng CPP: fraternities and sororities. academic clubs and varsities student councils student publications F F F F

Sa kasalukuyan may mga grupo na ng kabataan ang sinusuportahan ng CPP…

Ito ay ang mga sumusunod: Nagkakaisang Kabataan Para sa Bayan (ANAKBAYAN) League of Filipino Students (LFS) Student Christian Movement of the Philippines (SCMP) College Editor’s Guild of the Philippines (CEGP) National Union of Students in the Philippines (NUSP)

Nagkakaisang Kabataan Para sa Bayan (ANAKBAYAN)

League of Filipino Students (LFS)

Student Christian Movement of the Philippines (SCMP)

College Editor’s Guild of the Philippines (CEGP)

National Union of Students in the Philippines (NUSP)

" Only through militant struggle can the best in the youth emerge. Only through the struggle can the fighting forces be constantly replenished by the ceaseless inflow of new blood." - Sison-

Ibang paraan ng militanteng pakikibaka: Operation Dikit (OD) - pagdidikit ng mga poster sa pader, gusali, at mga bakod. Operation Siksik (OS) – pagsiksik ng mga slogans sa mga upuan ng bus, simbahan, dyaryo,atbp. Operation Pentel Pen (OPP) - Pagsusulat ng mga slogan sa mga poste, gusali, pampublikong sasakyan, atbp.

Operation Dikit (OD) - pagdidikit ng mga poster sa pader, gusali, at mga bakod.

Operation Siksik (OS) – pagsiksik ng mga slogans sa mga upuan ng bus, simbahan, dyaryo,atbp.

Operation Pentel Pen (OPP) - Pagsusulat ng mga slogan sa mga poste, gusali, pampublikong sasakyan, atbp.

Ibang paraan ng militanteng pakikibaka: Operation Painting (OP) - Pagguhit at pagpinta ng malalaking slogan sa mga poste at mga patsada ng mga gusali. Operation Telephone (OTEL) - Pagtawag sa telepono sa mga taong may kinikimkim na sama ng loob sa pamahalaan. Operation Mailbox (OMB) - pagpapadala ng mga sulat at propaganda sa papamagitan ng koreo.

Huwag hayaang maging biktima at mapabilang sa mga sumusunod na talaan ng mga kabataan na inabuso at nilinlang ng mga komunistang terorista para sa kanilang madilim na layunin.

Lilibeth Roel – 13 taong gulang ng sumapi sa kilusan - estudyante ng Olongtao National High School sa Macalelon, Quezon - napatay sa isang encounter noong ika-17 ng Pebrero 2001 sa Gumaca, Quezon

Ana Marie Borbon - 18 taong gulang - napatay sa isang enkwentro noong ika-2 ng Setyembe 2001 sa Brgy Kenagunan, Padre Burgos, Quezon

PINAKABAGONG BIKTIMA

The Enemy Killed Andelo Lupangco @ JEBOY 16 yrs old ; GRADE 4 , NAGSUSUMIKAP MAGARAL NGUNIT PINAGHAWAK NG ARMAS UPANG MAGING REBELDE

M I N D A N A O 24 Jan 00 20 Feb 00 11 Feb 00 11 Feb 05 - 15 Jan 00 31 JAN 00 31 Jan 00 31 Jan 00 PAGALIS O PAGSUKO 1999 Brgy San Mariano, Loreto, Agusan del Sur 15 Ben/Jack/Arman Arman P Subla 1998 Rajah Cabunsuan, Lingig, Surigao del Sur 15 Ronnie/Lucas Ronnel Oga-A 1983 Loreto, Agusan del Sur 13 Rameni Renante G Casal 1993 Salay, Mis Or 10 Bhebs / John Arman G Marianas 1996 Brgy San Vicente, Loreto, Agusan del Sur 13 Gilbert Ryan C Alvarez 1999 San Fernando, Bukidnon 16 Maricel Mely D Cortez 1999 Claveria, Mis Or 15 IVY Ailyn C Ilogon 1999 Claveria, Mis Or 18 Renan/ Roroy Ronal Dizon 1999 Claveria, Misamis Oriental 16 TOTONG Allan C Ilogon TAON NG PAGANIB GRUPO/LUGAR EDAD ALYAS PANGALAN

M I N D A N A O 25 Oct 05 8 Nov 05 05 Nov 04 26 May 04 26 May 04 22 May 00 PAGALIS O PAGSUKO Brgy Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental 15 Ikan Rudy Ayuma Dahunay 1989 Davao City 14 Jelyn Analiza Revilla Y Mait 1987 Brgy Tama, Magsaysay, Misamis Oriental 15 Louie Renante Mandahinog 1999 Brgy Galong-Galong, Binicalan, San Luis, Agusan del Sur 11 Alas Jerwin Torres 2000 Brgy Galong-Galong, Binicalan, San Luis, Agusan del Sur 14 Jiman Ruben Tigbawan Brgy Upper Mahayahay, Kitcharao, Agusan del Norte 16 Ben Ben Lapyaan TAON NG PAGANIB LUGAR/GRUPO EDAD ALYAS PANGALAN

V I S A Y A S 25 May 05 PAGALIS O PAGSUKO Brgy Canaponte, San Jose De Buan, Samar 16 James Pacimos Brgy Mahangcao, Pinabacdao, Samar 16 Brian A Nablo Brgy Banaba and Brgy Lale, Pinabacdao, Samar 17 Alfred C Bayani Brgy Lale, Pinabacdao, Samar 15 Danilo O Dela Peña Brgy Canlubo, Pinabacdao, Samar 17 Shirly P Nablo Brgy San Mauricio, Calbiga, Samar 13 Marilou L Dacallus Manuel L Quezon University 17 Manuel Cabrigas 2001 Lantay, Pangantucan, Bukidnon 13 An-An/Rusty Jovelyn C Banga TAON NG PAGANIB LUGAR/GRUPO EDAD ALYAS PANGALAN

TIMOG LUZON AT BICOL PAGALIS O PAGSUKO Mbr KSSI 14 Ted Edwin Amenta Mbr SYP Joey 17 Bunso/Esteban Christian Alcantara KSSI Boyet, KSPN 2 18 Rey Rolly Leron Mbr RYG Joey 17 Jomar Anthony Borabien KLG 77 16 Che-Che Cherry Jane Arellano KSSI, KLG 77 14 Ted Eddie Sarmienta ESPF-KLG78 17 Dennis Allan Llames KSSI, SYP PL KSPN Kalayaan, KLG Maxwell 10 Cris Christian Amolar TAON NG PAGANIB LUGAR/GRUPO EDAD ALYAS PANGALAN

Ano ang dapat mong gawin?

1. Maging mapanuri at mapagmasid sa paligid . Pagaralang mabuti ang tunay na layunin ng isang organisasyon bago umanib dito. 2. Maging responsableng kabataan . Ipagbigay alam agad sa kinauukulan ang mga gawaing ilegal o kaya ay mga gawaing magdudulot ng hindi magandang epekto sa lipunan.

Kung kayo ay may anumang impormasyon, katanungan, suhestiyon, o kumentaryo magtext agad sa 09187284922.

Mabuhay ang Kabataang Pilipino! 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Confronting the Cyber Threat - Council on Foreign Relations

Confronting the Cyber Threat. Author: Jonathan Masters, Deputy Editor Updated: May 23, 2011 This publication is now archived.
Read more

Neglected facilities & 12 defeats in a row: Why Man United ...

While results at youth ... it is perhaps understandable that some within the youth sector at ... with the club’s former youngsters infiltrating ...
Read more

Online tools and their impact on Young People.”

“Online tools and their impact on Young People. ... are aimed at infiltrating their thoughts ... process for the youth sector to match the professional ...
Read more

Youth Entrepreneurs Kansas - Wikipedia, the free encyclopedia

Youth Entrepreneurs Kansas was founded in ... to infiltrating public schools in the solidly Republican, yet poorest and least educated sectors ...
Read more

Guided Socialbots: Infiltrating the Social Networks of ...

Page 1. Guided Socialbots: Infiltrating the Social Networks of Specific Organizations’ Employees Aviad Elyashar, Michael Fire, Dima Kagan, and Yuval Elovici
Read more

PUBLICATIONS - NCJRS Abstract - National Criminal Justice ...

PUBLICATIONS NCJRS Abstract ... Most experts on youth gangs believe that the most effective approach ... Because gangs no longer shy away from infiltrating ...
Read more

The new age of food marketing: How companies are targeting ...

The new age of food marketing: ... The impact of food marketing on ethnic minority youth is a particular concern. ... Infiltrating social networks;
Read more