Infdid 4: Informaatika kui lõimiv ja lõimitav

50 %
50 %
Information about Infdid 4: Informaatika kui lõimiv ja lõimitav
Education

Published on April 27, 2014

Author: martlaa

Source: slideshare.net

Informaatika didaktika 4.loeng: Ekraanivideo ja testi koostamine. Õpiobjekti lisamine repositooriumisse. Informaatika kui lõimiv ja lõimitav õppeaine. Mart Laanpere

 Õpiobjektid: väikesed terviklikud õpetusliku väärtusega digitaalsed objektid (nt esitlus, interaktiivne harjutus, testiküsimus), mida saab ühendada suuremateks sidusateks õppematerjalideks ning taaskasutada erinevates õppekontekstides ja õpikesk-kondades. Õpiobjektid on varustatud standardsete metaandmetega, mis võimaldavad automatiseerida õpiobjektide otsingut, neist tervikliku õppematerjali koostamist ja selle esitamist (nt igale õpilasele unikaalse kontrolltööküsimuste komplekt või interaktiivne töövihik).

Ülesanne: ekraanivideo  Valige AKU õpikust (box.com/aku12, AKUopik_v2.pdf) üks teema/näide MS Excel või Word kasutamisest uurimistöös, mille kohta tehke max 1 minuti pikkune ekraanivideo Jing v. ScreenCastOMatic abil  Tehke sama teema kohta ekraanivideo ka teist tarkvara kasutades (nt. Google Docs või OpenOffice)  Laadige mõlemad videod Youtube või Vimeo keskkonda ja lisage nende metaandmed Koolielu õppematerjalide varamusse.

Veebipõhise testi koostamine TATSi abil  Looge endale kasutajakonto TATS keskkonda: tats.opetaja.ee  Koostage kolm testiküsimust samal teemal, mille kohta tegite ekraanivideo  NB! Täitke põhjalikult testiküsimuste metaandmed, märgendage sildiga aku12  Koostage neist küsimustest test, määrake sooritajaks rühm aku12

Ainetevaheline lõiming  Milliste teiste õppeainete tundidesse tuleks informaatika elemente integreerida ja kuidas?  Kuidas lõimida teiste ainete teemasid ja ülesandeid informaatika tundidesse?  Läbivad teemad: kohustuslikud teemad, millel puudub “oma õppeaine”  Üldpädevused informaatikas

RÕK 2011 läbivad teemad  LT “Teabekeskkond” suunab õpilast  mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi  valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit  määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;  kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja teabekeskkondi;  arendama kriitilise teabeanaluusi oskust.̈ ̈

RÕK 2011 läbivad teemad  LT “Tehnoloogia ja innovatsioon” suunab:  omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades;  mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale …  aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastastikustest mõjudest …;  …kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes kusimustes;̈  kasutama IKT-d eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;  arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates projektides.

Näiteid T&I arendusprojektidest  Kooli kodulehe sidumine Facebooki, hm.ee, tiigrihype.ee ja EHISega  Kohalikule ökoturismitalule geopeituse raja loomine  Kohalikule palkmajatootjale mitme- keelne interaktiivse koduleht  Veebipõhine küsitlus ja kooskõlastus- keskkond kohalikule omavalitsusele  Ühisuuring ülikooli laboriga http://tiiger1.havike.eenet.ee/tehnoinno/

Projektõpe – üks lahendus läbiva teema õpetamisel  Projekt – ühekordne, pretsedendita, piiratud ressurssidega ja täpselt defineeritud tulemiga ettevõtmine, mis viiakse läbi meeskonnatöös  Projektmeetod kui rutiinse ja loomingulise töö vahevariant  Projektmeetodi plussid: tulemuslikkus, efektiivsus, paindlikkus, uued lahendused

Pedagoogilised alused  Sotsiaal-konstruktivistlik õppimisteooria:  õppides inimene loob (“ehitab”) ise enda maailmapildi  konteksti ja probleemide autentsus  õppimine on sotsiaalne fenomen, koostöö  Aktiivõpe (Learning by doing), kogemuslik õpe (Experiential learning)  Probleemid: raskesti sobituv traditsioonilise õppetöö korraldusega, õppekavaga, koolikultuuriga; hindamine keeruline; toob õpetajale palju mittestandardset lisatööd

Näiteid õpiprojektide liikidest  Interneti-jaht (Internet Hunt, WebQuest)  Kirjasõbrad (nt. Image of the Other)  Virtuaalne reis (TravelBug, Marco Polo)  Õpilasvabrik (Miksike, ThinkQuest)  eTwinning  Uurimused (GLOBE, AquaDucks)  Simulatsioonimängud (Simuvere, KomPress, Tiigriretk), vt. www.math.ut.ee/simud  “Küsi asjatundjalt” (Ask-an-expert)  Kogu kooli projektipäev  Veel näiteid?

Ülesanne  Moodustage 2-3 liikmelised rühmad (kasutades iMapper keskkonda http://cl.tlu.ee/INI/) ja genereerige rühmatöös ainetevahelise õpiprojekti idee, mis seob vähemalt 3 õppeainet ja läbivat teemat Tehnoloogia ja innovatsioon  Kodutööna looge selle projekti veebileht, kava ja lisamaterjalid

Add a comment

Related presentations

Related pages

Informaatika didaktika 4: õppevara koostamine, lõiming ...

Informaatika didaktika 4.loeng: Ekraanivideo ja testi koostamine. Õpiobjekti lisamine repositooriumisse. Informaatika kui lõimiv ja lõimitav õppeaine.
Read more

Kas Oled Targem Kui 5 B TõNn Ja Karl Marti - Education

Klassi emakeel 4. Klassi matemaatika ... Marketing; Design; More Topics. Search; Home; Education; Kas Oled Targem Kui 5 B TõNn Ja Karl Marti; Download. of 12
Read more