Inf dan 2014 skupna predstavitev

50 %
50 %
Information about Inf dan 2014 skupna predstavitev
Education

Published on February 19, 2014

Author: mirkogorenc

Source: slideshare.net

ŠOLSKI CENTER Novo mesto www.sc-nm.si

SREDNJA STROJNA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA SREDNJA ŠOLA METLIKA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vizija šole je, da dijak/dijakinja SGLŠ v letih izobraževanja razvije sebe kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji izobraževalnih programov, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti. SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta GRADBENI TEHNIK SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta ZIDAR TESAR PEČAR – POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE

LESARSKI PROGRAMI ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta LESARSKI TEHNIK SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 2 leti SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2 leti LESARSKI TEHNIK MIZAR OBDELOVALEC LESA

ORGANIZACIJA POUKA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Začetek pouka 7:10 • Odmori 5 min • Malica 45 min • e-Asistent • Dopolnilni in dodatni pouk SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ORGANIZACIJA POUKA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Delež pouka v SSI 12% 7% Splošno-izobraževalni 3% 44% Strokovni PUD ID Odprti kurikul 34% SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ORGANIZACIJA POUKA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Delež pouka v SPI 15% 28% 4% Splošnoizobraževalni Strokovni PUD ID 25% 28% SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA Odprti kurikul

PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA (SSI in PTI) OBVEZNI DEL: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva/graditev objektov IZBIRNI DEL: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbira dijaka) • izdelek in zagovor SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

PO ZAKLJUČKU ŠOLANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLUČNI IZPIT (SPI in NPI) • pisni in ustni izpit iz slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

USPEH POM ŠOLSKI CENTER Novo mesto 95,0% 91,20% 90,0% POM SGLŠ 85,0% 84,16% 80,0% Uspešnost na POM 2012/2013 SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA POM SLO

USPEH ZI ŠOLSKI CENTER Novo mesto 100,00% 98,00% 97,75% 96,90% 96,00% ZI SGLŠ ZI SLO 94,00% 92,00% 90,00% Uspešnost na ZI 2012/2013 SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER Novo mesto S T R O K O V N O T E O R E T I Č N I SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA P O U K

ŠOLSKI CENTER Novo mesto P R A K T I Č N I P O U K SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š D L E O N A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA ZUNANJA ŠOLSKA IGRIŠČA Š T U K L J A

ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š O L S K A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA … že vrsto let gostimo znane literarne ustvarjalce… K N J I Ž N I C A

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE SODELOVANJE NA SEJMIH ŠPORTNI DNEVI GRADBENIADA LESARIADA TEKMOVANJA IZ ZNANJA KULTURNE DEJAVNOSTI RAZSTAVE AUTOCAD OLIMPIADA EUROSKILLS ŠOLSKO GLASILO LEGRA SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO … SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER Novo mesto S T R O K O V N E SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA E K S K U R Z I J E

ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š P O R T N I D N E V I SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER Novo mesto K U L T U R N E SREDNJA GRADBENA IN LESAESKA ŠOLA D E J A V N O S T I

ŠOLSKI CENTER Novo mesto S O D E L O V A N J E Z SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA O K O L J E M

ŠOLSKI CENTER Novo mesto G R A D B E N I A D A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA L E S A R I A D A

ŠOLSKI CENTER Novo mesto M E D N A R O D N A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA T E K M O V A N J A

ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š O L S K A K O Š A R K A Š K A SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA L I G A

DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKE ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Na SGLŠ organiziramo in izvajamo dodatno strokovno pomoč za dijake • Izvajajo jo večinoma učitelji in strokovni delavci ustrezne strokovnosti. • Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na Šolskem centru Novo mesto: Mirjam Ţnidarčič SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA Telefon: 07 39 32 165 E-naslov: mirjam.znidarcic@guest.arnes.si

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 4. 4. 2014 • Morebitni prenosi prijav za vpis do 25. 4. 2014 • Obveščanje o omejitvah in spremembah obsega razpisnih mest (MIZKŠ po internetu) do 30. 5. 2014 • Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa (omejitev vpisa ne pričakujemo) do 3. 6. 2014 • Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo (original in fotokopijo) od 17. 6. do 19.6.2014 SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV ŠOLSKI CENTER Novo mesto • OTROŠKI DODATEK • ŠTIPENDIJE (več vrst) • SUBVENCIJA MALICE ZA DIJAKE • SUBVENCIJA PREVOZA ZA DIJAKE Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo izključno pri krajevno pristojnem centru za socialno delo na predpisani enotni vlogi, ki jo lahko dobite na spletnih straneh Ministrstva za delo, druţno in socialne zadeve, SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA na CSD-jih, na portalu e-uprava in v knjigarnah.

ŠTIPENDIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto DRŽAVNA • upravičenci tudi mladoletni dijaki • vezana je na dohodek v druţinskih članov (lestvica) ZOISOVA • za nadarjene dijake • poziv za Zoisove štipendije objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto v juniju SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ŠTIPENDIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE • za dijake, ki se izobraţujejo na ravneh in področjih izobraţevanja, opredeljenih v politiki štipendiranja (sprejme vlada) • vlogo in razpis objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

ŠTIPENDIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto KADROVSKA • podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij • prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. OBČINSKA • pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase • občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA • več o štipendijah lahko pogledate na spletnih straneh občine, v kateri živite

MOŽNOSTI SESTAVLJANJA ŠTIPENDIJ ŠOLSKI CENTER Novo mesto 1. Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati. 2. Zoisova in drţavna štipendija se ne združujeta. 4. Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z drţavno ali Zoisovo štipendijo ali štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto Tel.: 07 39 35 587 E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si Splet: www.dijaskidom.org SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

INFORMACIJE IN POSTOPEK VPISA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šegova ulica 112 8000 NOVO MESTO Svetovalna služba na SGLŠ in koordinatorstvo za dijake s posebnimi potrebami za celotni Šolski center: Mirjam Žnidarčič, univ.dipl. soc. del. Tel.: (07) 39 32 165 http://www.sc-nm.si/ SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA http://www.sc-nm.si/sgls/

ZA KONEC…… ŠOLSKI CENTER Novo mesto “ZMAGA LE TISTI, KI UPA, KI SE BORI IN KI VZTRAJA.” SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

Add a comment

Related presentations

Related pages

Inf dan 2014 skupna predstavitev - Education - documents.tips

1. ŠOLSKI CENTER Novo mestowww.sc-nm.si 2. SREDNJA STROJNA ŠOLAŠOLSKI CENTER Novo mestoSREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA…
Read more

Predstavitev tc livarstva 2014 - Documents

Inf dan 2014 skupna predstavitev 1. ŠOLSKI CENTER Novo mestowww.sc-nm.si 2. SREDNJA STROJNA ŠOLAŠOLSKI CENTER Novo mestoSREDNJA ELEKTRO
Read more

Predstavitev novega radijskega teleskopa (inf. dan ...

Predstavitev novega radijskega teleskopa (inf. dan), Gimnazija Šentvid, ... 2014. Ob zaključku ... Video predstavitev prvošolcev in plesni ...
Read more

Predstavitev rezultatov 2013-14 Hotel Central, 25. 3. 2014

Predstavitev rezultatov 2013-14 ... Podatki so bili zbrani v obdobju od 1.6.2013 do 28.2.2014. Skupna velikost vzorca ... –Dan v tednu 9 a. Dnevniki 10 a
Read more

Info dan 2014 - YouTube

Info dan 2014 lesarska sola ... Predstavitev 2015/16 ... QF - MS - Lin Dan vs Zi Liang Derek Wong - 2014 China Masters Grand Prix Gold ...
Read more

Valentinovo predstavitev za oglaševalce skupna by Jasna ...

... Valentinovo predstavitev za oglaševalce skupna, Author: Jasna Oven, ... 17. februar 2014 (3 tedne natečaja in deljenja zgodbic, pesmic in razglednic)
Read more

DAN STEKLARJEV IN DOŽIVETIJ PRI GRADU NA GORIČKEM

DAN STEKLARJEV IN DOŽIVETIJ ... OKTOBER 2014 med 10. in 16. uro UGODNA SKUPNA VSTOPNICA ... predstavitev ŠC Rogaška Slatina,
Read more

www.skupna.si

2014) v sistem obveznega ... (info@skupna.si) ... gospodarske družbe Skupna pokojninska družba, dd. na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in
Read more