Inestabilitats gravitatòries

50 %
50 %
Information about Inestabilitats gravitatòries
Education

Published on March 7, 2014

Author: mcalos

Source: slideshare.net

Description

Tipus d'inestabilitats. Factors condiconants

» Els fenòmens de vessants són processos naturals provocats per: – l’acció constant de la gravetat – l’afebliment progressiu dels materials. » Velocitat variable » L’aigua  facilita i/o accelera aquests fenòmens. » Tres processos bàsics: - Caigudes (despreniments i bolcades) - Els lliscaments - Els fluxos Recursos de Biologia y Geologia

» Variació en l’angle d‘estabilitat del pendent Angles d’estabilitat de materials diversos

» Què són? La caiguda de blocs amb un recorregut, com a mínim parcial, per l’aire. » On es produeixen? En pendents molt forts i roques compactes » Factors que els afavoreixen: Presència d’aigua Superfícies de discontinuïtat (esquerdes)

» Quins mecanismes els originen? - Despreniments per desplaçament: + El soscavament lateral originat per un torrent o un riu. + L’erosió provocada per una surgència d’aigües. - Gelifracció.

Tarteres

» Què són? Moviments de masses o blocs a través de diverses superfícies de discontinuïtat. Es pot tractar de: - Blocs sencers que llisquen sobre una superfície, - Materials que cauen al llarg d’una superfície inclinada. Estructurals / no estructurals. » Quins tipus de lliscaments hi ha? Rotacionals Translacionals.

» Es produeixen en superfícies còncaves i provoquen un moviment giratori. » roques situades sobre nivells argilosos.

- Moviment al llarg de superfícies més o menys planes i paral·leles al talús.

» Què són? Moviments fluïdals: els materials es comporten com un fluid, és a dir, no conserven la seva forma inicial. Materials poc consistents, amb un grau d’humitat alt. » Quins processos diferents hi ha? Tres processos diferents (segons tipus de materials i contingut d’aigua): - Reptacions - Solifluxió - Corrents de fang.

» Moviments gravitacionals del mantell superior vessant avall, que només afecta la capa més superficial.  - Descens produït alternant dos moviments: Expansió (hidratació) Retracció (deshidratació)

» Combinació de flux i reptació. » Fluxos lents i plàstics produïts intermitentment en cada cicle glaç-desglaç. » En llocs saturats d’aigua de domini periglacial.

» Materials argilosos » No necessita pendents pronunciat ja que els materials es comporten de manera plàstica » Fenòmens volcànics sísmics.

Add a comment

Related presentations