Ilakkanam

50 %
50 %
Information about Ilakkanam
Education

Published on July 23, 2014

Author: vickynitha

Source: slideshare.net

Description

Education

´Õ ¦À¡ÕÇ¢ý (±ØÅ¡ö) ¦¾¡Æ ¢¨Ä «øÄÐ ¦ºÂ¨Äì ¸¡ðÎõ ¦º¡ø Å¢¨É¡ø ±ÉôÀÎõ. ±. ¸¡: - þáÁý ¸¡ðÊüÌî ¦ºýÈ¡ý. - Á£ý ¿£Ã¢ø ¿£óи¢ÈÐ.

´Õ Å¢¨Éî ¦º¡øÄ¢ý ¸ÕòÐ ÓبÁ ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¨¾ Å¢¨ÉÓüÚ ±ý¸¢§È¡õ. ¸¡Äõ, ¾¢¨½, ±ñ, þ¼õ, À¡ø, ¬¸ ¢ÂÅü¨È Å¢¨ÉÓüÚ ¦¾Ç¢Å¡¸ì ¸¡ðÎõ. ±. ¸¡: - «Åû ¸¨¼ìÌî ¦ºýÈ¡û. - Á¡Î¸û Òø §Áö¸¢ýÈÉ.

Å¢¨ÉÓüÚ ¦ºýÈ¡û §Áö¸¢ýÈÉ ¸¡Äõ þÈ󾸡ÄõþÈ󾸡Äõ ¿¢¸ú¸¡Äõ¿¢¸ú¸¡Äõ ¾¢¨½ ¯Â÷¾¢¨½¯Â÷¾¢¨½ «·È¢¨½«·È¢¨½ ±ñ ´Õ¨Á´Õ¨Á Àý¨ÁÀý¨Á þ¼õ À¼÷쨸À¼÷쨸 À¼÷쨸À¼÷쨸 À¡ø ¦ÀñÀ¡ø¦ÀñÀ¡ø ÀÄÅ¢ýÀ¡øÀÄÅ¢ýÀ¡ø

±îºõ þÕŨ¸ôÀÎõ ±îºõ ±ýÀÐ ÓüÚô ¦ÀÈ¡¾ ¸ÕòÐ ±ÉôÀÎõ. ±îºõ ¦ÀÂ÷î ¦º¡ø¨Ä§Â¡ Å ¢¨É¡ø¨Ä§Â¡ Å ¢¨É¡ø¨Ä§Â¡ ²üÌõ. ¦À¦Ãîºõ Å¢¨É¦Âîºõ

¦ºöÅ¢¨É š츢Âò¾¢ø ±ØÅ¡öìÌ Ó¾ý¨Á ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. ¦ºöÅ¢¨É Å¡ì¸ ¢Âò¾¢ø “ÀΔ ±ýÀРިÉî ¦º¡øÄ¢ø ÅáÐ. ±. ¸¡: ¯ñ¸¢È¡ý

¦ºÂôÀ¡ðΠŢ¨É š츢Âò¾¢ø ¦ºÂôÀΦÀ¡ÕÙìÌ Ó¾ý¨Á ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ. ¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âò¾ ¢ø “ÀΔ ±ýÀРިÉî ¦º¡øÄ¢ø §º÷óÐ ÅÕõ. ±ØÅ¡ö (¬ø) ¯Õ¨À ²üÚ ÅÕõ. ±. ¸¡: ¯ñ½ôÀθ¢ÈÐ

Ũ¸Å¨¸ ±ÎòÐ측ðαÎòÐ측ðÎ ¦ºöÅ¢¨É¦ºöÅ¢¨É š츢Âõš츢Âõ ¸¾¢§Ãºý ÁÃò¨¾ ¦Åðθ¢È¡÷.¸¾¢§Ãºý ÁÃò¨¾ ¦Åðθ¢È¡÷. ¬º¢Ã¢Â÷ À¡¼õ §À¡¾¢ì¸¢È¡÷.¬º¢Ã¢Â÷ À¡¼õ §À¡¾¢ì¸¢È¡÷. ¦ºÂôÀ¡ðΦºÂôÀ¡ðΠŢ¨É š츢ÂõÅ¢¨É š츢Âõ ÁÃõ ¸¾¢§ÃºÉ¡ø ¦Åð¼ôÀθ¢ÈÐ.ÁÃõ ¸¾¢§ÃºÉ¡ø ¦Åð¼ôÀθ¢ÈÐ. À¡¼õ ¬º¢Ã¢Âáø §À¡¾¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ.À¡¼õ ¬º¢Ã¢Âáø §À¡¾¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ.

• ´Õ š츢Âò¾¢ø ¦ºÂôÀΦÀ¡Õû þø¨Ä¦ÂÉ¢ø «ùš츢Âò¾¢ÖûÇ Å¢¨ÉÓü¨Èì ÌýȢ Ţ¨É ±ýÀ÷. ÌýȢ ±ýÈ¡ø ̨Èó¾ ±ýÚ ¦À¡Õû. • ÌýȢ Ţ¨É¨Â ²üÚ ÅÕõ š츢Âí¸Ç¢ø “±¨¾” “±Åü¨È” “¡¨Ã” ±ýÛõ §¸ûÅ¢ìÌ Å¢¨¼ ¸ ¢¨¼ì¸¡Ð. ±ØÅ¡ö±ØÅ¡ö ÌýȢ Ţ¨ÉÌýȢ Ţ¨É (ÀÂÉ¢¨Ä)(ÀÂÉ¢¨Ä) À¡ÄýÀ¡Äý ÌǢ츢ȡýÌǢ츢ȡý ̾¢¨Ã̾¢¨Ã µÎ¸¢Èеθ¢ÈÐ «Ãº÷«Ãº÷ ¬û¸¢È¡÷¬û¸¢È¡÷ ÀȨŸûÀȨŸû ÀÈ츢ýÈÉÀÈ츢ýÈÉ

• ´Õ š츢Âò¾¢ø ¦ºÂôÀΦÀ¡Õû þÕìÌÁ¡Â¢ý «ùš츢Âò¾¢ÖûÇ Å¢¨ÉÓü¨Èì ÌýÈ¡ Å¢¨É ±ýÀ÷. ÌýÈ¡ ±ýÈ¡ø ̨È¡¾ ±ýÚ ¦À¡ÕûÀÎõ. • ÌýÈ¡ Å¢¨É ²üÚ ÅÕõ š츢Âí¸Ç¢ø “±¨¾” “±Åü¨È” “¡¨Ã” ±ýÛõ §¸ûÅ¢ìÌ Å¢¨¼ ¸ ¢¨¼ìÌõ. ±ØÅ¡ö±ØÅ¡ö ¦ºÂôÀΦÀ¡Õ¦ºÂôÀΦÀ¡Õ ûû ÌýÈ¡Å¢¨ÉÌýÈ¡Å¢¨É (ÀÂÉ¢¨Ä)(ÀÂÉ¢¨Ä) º¢ò¾¢Ã¡º¢ò¾¢Ã¡ Å£ð¨¼ìÅ£ð¨¼ì ÜðÊÉ¡ûÜðÊÉ¡û ¿¡ö¿¡ö â¨É¨Ââ¨É¨Â Å¢ÃðÊÂÐÅ¢ÃðÊÂÐ §Á¡¸É¡§Á¡¸É¡ Òò¾¸õÒò¾¸õ ÀÊò¾¡ûÀÊò¾¡û ÌÕÅ¢ÌÕÅ¢ Üð¨¼ìÜð¨¼ì ¸ðÊÂиðÊÂÐ

´Õ ¦º¡øÄ¢ý ¾ý¨Á¨Â «øÄÐ þÂø¨À Å¢ÇìÌÅÐ «¨¼ ±ÉôÀÎõ. «¨¼ þÕ Å¨¸ôÀÎõ. «¨Å : ±ÎòÐì ¸¡ðÎ :1) «Æ¸¡É ÀȨŠ(¦ÀÂè¼) (¦ÀÂ÷¡ø) 2) ¯ÂÃÁ¡É ÁÃõ (§Å¸Á¡¸) (¦ÀÂ÷¡ø) 3) §Å¸Á¡¸ µÊÉ¡ý (Å¢¨É¨¼) (Å¢¨É¡ø) 4) Å¢Çì¸Á¡¸ô §À¡¾¢ò¾¡÷ (Å¢¨É¨¼) (Å¢¨É¡ø) ¦ÀÂ輦ÀÂ輦ÀÂ輦ÀÂè¼ Å¢¨É¨¼Å¢¨É¨¼Å¢¨É¨¼Å¢¨É¨¼

¦ºÂôÀΦÀ¡Õû ¡¨Ã, ±¨¾, ±Åü¨È §À¡ýÈ Å ¢É¡ì¸¨Çô ÀÂÉ¢¨Ä Óý ±ØôÒõ §À¡Ð ¸¢¨¼ìÌõ Å¢¨¼§Â ¦ºÂôÀΦÀ¡Õû ¬Ìõ. º¢Ä Å¡ì¸ ¢Âí¸Ç¢ø ¦ºÂôÀΦÀ¡Õû þÕ측Ð.

• Ò½÷ ±ýÀ¾üÌ þ¨½¾ø «øÄÐ §º÷¾ø ±É ¦À¡Õû ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ¦º¡üÒ½÷¨Âî §º÷òÐ ±Øоø ±ýÚõ ÜÚÅ÷. ӾĢø ¿¢üÌõ ¦º¡ø ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ ±ýÚõ þÃñ¼¡ÅÐ ¿¢üÌõ ¦º¡ø ÅÕ¦Á¡Æ¢ ±ýÚõ ÜÈôÀÎõ. ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ ®Ú ±ýÈ¡ø ӾĢø ¿¢üÌõ ¦º¡øÄ¢ý þÚ¾¢ ±ØòÐ ±É ¦À¡ÕûÀÎõ. ҽâÂø

• Ò½÷ þÕ Å¨¸ôÀÎõ. «¨Å þÂøÒ Ò½÷Ôõ Å¢¸¡Ãô Ò½÷Ôõ ¬Ìõ. • þÂøÒ Ò½÷ ±ýÀÐ ¿¢¨Ä ¦Á¡Æ¢Ôõ ÅÕ¦Á¡Æ¢Ôõ ±õÁ¡üÈÁ¢ýÈ¢ þÂøÀ¡¸ §º÷ÅÐ ¬Ìõ.

Å¢¸¡Ãô Ò½÷ ãýÚ Å¨¸ôÀÎõ. «¨Å : §¾¡ýÈø (Ò¾¢¾¡¸ò §¾¡ýÈø ) ¾¢Ã¢¾ø ( Á¡Ú¾Ä¨¼¾ø ) ¦¸Î¾ø ( Á¨È¾ø )

§¾¡ýÈø Å¢¸¡Ãõ • §¾¡ýÈø Å¢¸¡Ãõ ±ýÀÐ ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢Ôõ ÅÕ¦Á¡Æ¢Ôõ §ºÕõ §À¡Ð µ÷ ±ØòÐ Ò¾¢¾¡¸ò §¾¡ýÚõ.

¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãõ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãõ • ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãõ ±ýÀÐ ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¾¢Ã¢¾ø Å¢¸¡Ãõ ±ýÀÐ ¿¢¨Ä¦Á¡Æ ¢Ôõ ÅÕ¦Á¡Æ¢Ôõ §ºÕõ §À¡Ð µ÷¢Ôõ ÅÕ¦Á¡Æ¢Ôõ §ºÕõ §À¡Ð µ÷ ±ØòÐ Áü§È¡÷ ±Øò¾¡¸ò ¾¢Ã¢óбØòÐ Áü§È¡÷ ±Øò¾¡¸ò ¾¢Ã¢óÐ ÅÕõ.ÅÕõ.

¦¸Î¾ø Å¢¸¡Ãõ • ¦¸Î¾ø Å¢¸¡Ãõ ±ýÀÐ ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢Ôõ ÅÕ¦Á¡Æ¢Ôõ §ºÕõ §À¡Ð ´ýÚ «øÄÐ ´ýÚìÌ §ÁüÀð¼ ±Øòиû Á¨Èž¡Ìõ.

Åø¦ÄØòÐ¸Ç¡É “ ì, î, ò, ô, ” Åá¾ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ÅÄ¢Á ¢¸¡ þ¼í¸û ±ý¸¢§È¡õ.

1. «Ð, þÐ, ±Ð, «¨Å, þ¨Å, ±¨Å, «ýÚ, þýÚ, ±ýÚ, «ò¾¨É, þò¾¨É, ±ò¾¨É, «ùÅÇ×, þùÅÇ×, ±ùÅÇ×, «ùÅ¡Ú, þùÅ¡Ú, ±ùÅ¡Ú, «í§¸, þí§¸, ±í§¸ ¬¸¢Â ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢¸ÙìÌô À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : «Ð + ¦ÀâÂÐ = «Ð ¦ÀâÂÐ «¨Å + ¦ºýÈý = «¨Å ¦ºýÈÉ þýÚ + §¸ð¼¡÷ = þýÚ §¸ð¼¡÷ ±ò¾¨É + âì¸û = ±ò¾¨É âì¸û ±ùÅÇ× + ¾ó¾¡÷ = ±ùÅÇ× ¾ó¾¡÷ þùÅ¡Ú + §Àº¢É¡÷ = þùÅ¡Ú §Àº¢É¡÷

2. ¬, µ, ², ¡, ±ýÛõ Ţɡ ±Øò¾¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : «ÅÉ¡ + ¦º¡ýÉ¡ý = «ÅÉ¡ ¦º¡ýÉ¡ý ±í§¸ + §À¡É¡ö = ±í§¸ §À¡É¡ö 3. ......ÀÊ,...... Á¡Ú ±ýÚ §º÷óÐ ÅÕõ Å¢¨É¦Âîºí¸Ç¢ý À¢ýÉ÷ ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : §ÀÍÁ¡Ú + ÜȢɡ÷ = §ÀÍÁ¡Ú ÜȢɡ÷ §¸ðÌõÀÊ + ¦º¡ýÉ¡÷ = §¸ðÌõÀÊ ¦º¡ýÉ¡÷

4. ......ýÚ,..... .....óÐ, .....ñÎ, .....öÐ ±ýÚ ÓÊÔõ Å¢¨É¦Âîºí¸Ç¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : ±ýÚ + ÜȢɡ÷ = ±ýÚ ÜȢɡ÷ ¸ÄóÐ + ¦¸¡ñ¼¡÷ = ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼¡÷ ¸ñÎ + À¢Êò¾¡÷ = ¸ñÎ À¢Êò¾¡÷ ¦ºöÐ + ¸¡ðÊÉ¡÷ = ¦ºöÐ ¸¡ðÊÉ¡÷ 5. ¯Â÷¾¢¨½ô ¦ÀÂ÷¸Ç¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : ¦À¡ýÉ¢ + ¸½Åý = ¦À¡ýÉ¢ ¸½Åý ¾õÀ¢ + º¢È¢ÂÅý = ¾õÀ¢ º¢È¢ÂÅý

6. ±Ð, ²Ð, ¡Ð, ¡¨Å ±ýÛõ Å¢É¡î ¦º¡ü¸Ç¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : ±Ð + §¸ð¼¡ö= ±Ð §¸ð¼¡ö ¡Р+ ÀÂý = ¡РÀÂý 7. ¦À¦Ãîºò¾¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : À¡÷ò¾ + À¼õ = À¡÷ò¾ À¼õ ÀÈó¾ + ¸¡¸õ = ÀÈó¾ ¸¡¸õ ¦º¡ýÉ + ¸¨¾ = ¦º¡ýÉ ¸¨¾

8. ±ØÅ¡öò ¦¾¡¼Ã¢ø ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : ÅñÊ + º¢È¢ÂÐ = ÅñÊ º¢È¢ÂР¡¨É + ¦ÀâÂÐ = ¡¨É ¦ÀâÂÐ ÜÄ¢ + §À¡¾¡Ð = ÜÄ¢ §À¡¾¡Ð 9. ŢǢò ¦¾¡¼Ã¢ø ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : «ñ½¡ + §À¡ = «ñ½¡ §À¡! ÓÕ¸¡ + §¸û = ÓÕ¸¡ §¸û!

10. þÃñ¼¡õ §ÅüÚ¨Á ¦¾¡¨¸Â¢ø ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ( “³” ¯ÕÒ Á¨ÈóÐ ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢. ±. ¸¡ðÎ : ÀȨŠ+ À¢Êò¾¡ý = ÀȨŠÀ¢Êò¾¡ý ¾Á¢ú + ÀÊò¾¡÷ = ¾Á¢ú ÀÊò¾¡÷ 11. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Ç ´Î, µÎ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý À ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : Á¨ÉÅ¢§Â¡Î + ¦ºýÈ¡ý = Á¨ÉÅ¢§Â¡Î ¦ºýÈ¡ý ¸É¢¦Á¡Æ¢§Â¡Î + À¡ÊÉ¡û = ¸É¢¦Á¡Æ¢§Â¡Î

12. ³ó¾¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸¨Ç þÕóÐ, ¿¢ýÚ ±ýÀÉÅüÈ¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : Å£ðÊÉ¢ýÚ + §À¡É¡÷ = Å£ðÊÉ¢ýÚ §À¡É¡÷ ÁÃò¾¢Ä¢ÕóÐ + ̾¢ò¾¡ý = ÁÃò¾¢Ä¢ÕóР̾¢ò§¾ý. 13. ¬È¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸Ç¡É «Ð, ¯¨¼Â ±ýÀÉÅüÈ¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : þáÁÉÐ + ¸¨¾ = þáÁÉÐ ¸¨¾ ¯ýÛ¨¼Â + Òò¾¸õ = ¯ýÛ¨¼Â Òò¾¸õ

14. ¬È¡õ §ÅüÚ¨Áò ¦¾¡¨¸Â¢ø ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ ¯Â÷¾ ¢¨½Â¡¸ þÕôÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. («Ð, ¯¨¼Â ¯ÕÒ¸û Á¨ÈóÐ ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢) ±. ¸¡ðÎ : ¾õÀ¢ + Òò¾¸õ = ¾õÀ¢ Òò¾¸õ Á¡Ä¡ + ¸½Åý = Á¡Ä¡ ¸½Åý. 15. ¯õ¨Áò ¦¾¡¨¸Â¢ø ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. (¯õ ±ýÛõ ¯ÕÒ Á¨ÈóÐ ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä¦Á¡Æ¢ - ÅÕ¦Á¡Æ¢ ±. ¸¡ðÎ : ¦ºÊ + ¦¸¡Ê = ¦ºÊÔõ ¦¸¡ÊÔõ ¿ý¨Á + ¾£¨Á = ¿õ¨ÁÔõ ¾£¨ÁÔõ

16. Å¢¨Éò ¦¾¡¨¸Â¢ø ÅÄ¢Á¢¸¡Ð. ±. ¸¡ðÎ : ÌÊ+ ¿£÷ = ÌÊ ¿£÷ ¦ºö + ¦¾¡Æ¢ø = ¦ºö¦¾¡Æ¢ø

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tamil grammar - Wikipedia, the free encyclopedia

Much of Tamil grammar is extensively described in the oldest available grammar book for Tamil, the Tolkāppiyam. Modern Tamil writing is largely based on ...
Read more

Ilakkanam - YouTube

The movie revolves around Ram who leaves his town to work as a journalist in the city. He comes across an underworld gang and ends up locking ...
Read more

Tamil Ilakkanam Arivoam - தமிழ் ...

Buy tamil book Tamil Ilakkanam Arivoam online, tamil book online shopping Tamil Ilakkanam Arivoam, buy Tamil Ilakkanam Arivoam online, free shipping with ...
Read more

Ilakkanam including Tolkapiyam - தமிழ் ...

tamil ilakkanam (grammatical works) including tolkapiyam. இலக்கியம் இன்றி இலக்கணம் இன்றே
Read more

tamil ilakkanam books pdf - Penmai | Tamil People Online ...

pls anyone share tamil ilakkanam books in pdf format. i am preparing for tnpsc exam, so i am very much need of it. Similar Threads: Computer Books in
Read more

TAMIL ILAKKANAM (1) uploads | Scribd

Drag and drop to rearrange the books in this collection. Ilakkana Vilakkavurai KBSM. Ilakkana Vilakkavurai KBSM
Read more

Ani Ilakkanam (Tamil Poetics) - Scribd - Read Unlimited Books

Ani Ilakkanam (Tamil Poetics) - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online. Poetics
Read more

Ilakkanam Maarudo – Nizhal Nijamakirathu – Kamal ...

Watch Kamal Haasan & Sumitra in the song Ilakkanam Maarudo from the film Nizhal Nijamakirathu also starring Sarath Babu & Shobha.
Read more

Addippadai Ilakkanam (For 6th, 7th & 8th Standards)

Addippadai Ilakkanam (For 6th, 7th & 8th Standards) அடிப்படை இலக்கணம் [6,7, & 8 வகுப்புகளுக்கு]
Read more