Ifrs vs rtj 2014

50 %
50 %
Information about Ifrs vs rtj 2014
Finance

Published on March 6, 2014

Author: VDonoway

Source: slideshare.net

Description

Kas RTJ või IFRS, millal ja kellel on mõistlikum üle minna IFRS raamistikule “uute RTJ-e” asemel?

IFRS standardite mõju aruannetele ja arengusuunad raamatupidamises Madis Valk Villems Donoway 31. jaanuar 2014 Audit | Tax | Advisory Audit | Tax | Advisory 1

Põhiteemad  Hetkeolukord Eestis  IFRS vs RTJ  IFRS aruanne – kellele, milleks ja millal?  IFRS areng Audit | Tax | Advisory 2

Aruandlus Eestis IFRS (EU) IFRS RTJ(2011) SME IFRS Audit | Tax | Advisory 3

Firmaväärtus IFRS (IAS 36.10) RTJ (RTJ 11.47, RTJ 5. 44-49) Iga-aastane väärtuse languse Amortisatsioon test + väärtuse languse test indikatsiooni olemasolul Firmaväärtus 01.01.2013: 100 000 eurot Kajastamine konsolideeritud aruandes 31.12.2013: Bilanss : 100 000 eurot (*) Kasumiaruanne: 0 (*) 1: Edasiulatuvalt: Bilanss: 90 000 eurot (*) Kasumiaruanne: amortisatsioonikulu 10 000 eurot (*) 2. Tagasiulatuvalt: Parandame eelmised perioodid!! Audit | Tax | Advisory 4

Laenukulutused IFRS (IAS 23) RTJ 5.16 IFRS nõuab teatud juhtudel kapitaliseerimist Ei kapitaliseerita Mõju aruandlusele: Varade suurendamine Kulude suurendamine Audit | Tax | Advisory 5

IAS 23 Laenukulutused Laenukasutuse kulutused: a) intress arvelduskrediidilt ning lühi- ja pikaajalistelt laenudelt; b) laenudiskontode või -preemiate amortisatsioon; c) laenuvõtmisega kaasnevate lisakulutuste amortisatsioon; d) IAS 17 „Rendid” kohaselt kajastatud kapitalirendiga seotud finantskulud; ja e) välisvaluutalaenudest tekkivad valuutakursi vahed määral, mil neid on võimalik käsitleda intressikulu korrigeerimisena. Kapitaliseerimiskõlblikud laenukasutuse kulutused, mis on otseselt seotud tingimustele vastava vara soetamise, ehitamise või tootmisega, on sellised laenukasutuse kulutused, mida ei oleks tekkinud, kui tingimustele vastavale varale ei oleks kulutusi tehtud. Audit | Tax | Advisory 6

Mittefinantsvarad (1) Mittefinantsvarad RTJ arvestuspõhimõte IFRS arvestuspõhimõte Materiaalne Põhivara ● Soetusmaksumus miinus akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused ● Soetusmaksumus miinus akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused ● Ümberhindluse mudel ● Õiglane väärtus (kui on võimalik hinnata) ● Ümberhindluse mudel ● Soetusmaksumus miinus akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused (kui pole hinnata võimalik) Kinnisvarainvesteering ● Soetusmaksumus miinus akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused Audit | Tax | Advisory 7

Mittefinantsvarad (2) Mittefinantsvarad RTJ arvestuspõhimõte Immateriaalne põhivara ● Soetusmaksumus miinus akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused IFRS arvestuspõhimõte ● Soetusmaksumus miinus akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused ● Ümberhindluse mudel Müügiks hoitavad põhivarad ---------------- ● Madalaim: bilansiline (jääk)maksumus või õiglane väärtus, millest on maha arvatud müügikulutused. Audit | Tax | Advisory 8

IAS 16 Põhivara Arvestuspõhimõte: ümberhindlus  Põhivara regulaarne ümberhindlus Positiivne tulemus Negatiivne tulemus Koondkasumiaruanne Kasumiaruanne ● Kumuleerunud ümberhindluse tulu kajastatakse omakapitalis ümberhindluse reservi real. ● Ulatuses, milles väärtuse suurenemine katab sama vara varasemat väärtuse vähenemisest tulenenud kahjumit, kajastatakse kasumiaruandes. Audit | Tax | Advisory 9

Informatsiooni avalikustamine Eesti Hea Raamatupidamistava: RTJ 15 Taksonoomia Aastaaruande kontroll-leht IFRS: Avalikustamise nõuded igas standardis Avalikustamisele kuuluva info kontroll-leht (Disclosure checklists) - Riskid - Uute/muudetud standardite mõju aruandlusele Audit | Tax | Advisory 10

Riskid IFRS 7 Finantsinstrumendid:  likviidsusrisk RISK krediidirisk tururisk ... ... ...  Riskide määratlemine  Riskide juhtmise poliitika  Muutused võrreldes eelmise perioodiga  Kvantitatiivsed andmed Audit | Tax | Advisory 11

IFRS areng 2013 IFRS 13 Õiglase väärtuse hindamine 2014 IFRS 10 Konsolideeritud finantsaruandlus IFRS 11 Ühistegevus (Joint Arrangements) IFRS 12 Info avalikustamine osaluste kohta muudes ettevõtetes (Disclosure of Interests in Other Entities) Audit | Tax | Advisory 12

IFRS aruanne – kellele?  Seadusandluse nõue  Rahvusvaheliste kontsernide tütred  Äri laienemine väljaspool Eestit  Välisinvestorid  ..... Audit | Tax | Advisory 13

IFRS ülevaade  Koostaja - International Accounting Standards Board (IASB)  EL-s kinnitamise protsess ≥ 6 kuud  Erinevused IFRS ja IFRS (EU) vahel:  Püsivad (IAS 39)  Ajutised http://ec.europa.eu/internal_market/ac counting/ias/index_en.htm  Terminoloogia: «Vanad» standradid – IAS «Uued » standardid – IFRS Tõlgendused – IFRIC, SIC Audit | Tax | Advisory 14

Kust leida informatsiooni? www.ifrs.org Audit | Tax | Advisory 15

Standardite ja tõlgenduste formaat  Blue book – ainult kehtivad standardid, ei sisalda vastu võetud standardeid, isegi kui neid on lubatud varem rakendada  Red Book – kehtivad + vastu võetud, tulevikus jõustuvad standardid  Green Book – A Guide through IFRS – kehtivad standardid ja tõlgendused, samuti väljatöötamisel kasutatud teoreetilised alused, pluss ristviited jm annotatsioonid. Ei sisalda dokumente, mis kuuluvad tühistamisele ega neid, mis on asendatud uuemate standarditega, kuid on formaalselt veel kehtivad Audit | Tax | Advisory 16

EL direktiiv Eesmärk:  Administratiivkoormuse vähendamine  Aruannete võrreldavuse suurendamine Eristamine: Ettevõtted jaotatakse 4ks gruppiks => 98% Eesti ettevõtetest väiksed või mikroettevõtted Aruandlus: • Bilanss ja kasumiaruanne • Informatsiooni avalikustamine minimaalses ulatuses • Tegevusarunded – väiksed ja mikroettevõtted võivad olla vabastatud Audit Audit | Tax | Advisory 17

EL direktiiv Eesti: 98% - väiksed või mikroettevõtted Aruandlus pole informatiivne => investorid, kreeditorid, pangad... Taksonoomia? IFRS? Statistika... Audit | Tax | Advisory 18

Villems Donoway OÜ Crowe Horwath International liige donoway@crowehorwath.ee www.donoway.eu www.crowehorwath.ee Tel +372 68 25 750 Audit | Tax | Advisory 19

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Ifrs vs rtj 2014 - Economy & Finance - Discover, share ...

Kas RTJ või IFRS, millal ja kellel on mõistlikum üle minna IFRS raamistikule “uute RTJ-e” asemel?
Read more

IFRS - 2014 IFRS (Red Book)—now available

2014 IFRS (Red Book)—now available. 12 March 2014. The IFRS Foundation is pleased to announce that the 2014 International Financial Reporting Standards ...
Read more

IFRS Update - Advisory, Assurance, Tax, Transaction ...

IFRS Update of standards and interpretations in issue at 28 February 2014 3 IFRS Core Tools This publication provides an overview of new pronouncements
Read more

Swiss GAAP FER vs. IFRS Overview of main differences

© 2014 Deloitte AG. ... Swiss GAAP FER vs. IFRS Overview of main differences IFMA Lunch meeting – 11 February 2014 ... Swiss GAAP FER vs. IFRS
Read more

IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 9 Financial Instruments | July 2014 Implementation Hedge accounting Mandatory effective date IFRS 9 is effective for annual periods beginning on
Read more

IASB Update - IFRS Foundation

Archive of IASB Update Newsletter For archived copies of past issues ... The IASB received an update from the January 2014 meeting of the IFRS ...
Read more

IASB Update - IFRS Foundation

IASB Update From the International Accounting Standards Board January 2014 Welcome to the IASB Update The IASB met in public from 21–23 January 2014 at ...
Read more

Comparison and basics - Advisory, Assurance, Tax ...

US GAAP IFRS RAP Debt vs. equity ... recognition standard for all contracts with customers in 2014. ... 44 IFRS, US GAAP and RAP . Comparison and basics
Read more