IFAU, Niklas Kaunitz, Presentation om sänkta arbetsgivaravgifter, 2014-02-11

57 %
43 %
Information about IFAU, Niklas Kaunitz, Presentation om sänkta arbetsgivaravgifter,...
Investor Relations

Published on February 12, 2014

Author: VIRGOkonsult

Source: slideshare.net

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga Johan Egebark Niklas Kaunitz Stockholms universitet 2014-02-11

Introduktion Kan sänkta arbetsgivaravgifter användas för att stimulera sysselsättning för unga? Hur känslig är marginalgruppers sysselsättning m.a.p. arbetskostnad?

Innehåll 1 Bakgrund 2 Data 3 Metod 4 Resultat 5 Diskussion 6 Slutsatser

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Tidigare forskning En reform i två steg Bakgrund Hög och bestående arbetslöshet för OECD som helhet OECD unemployment Unemployment rate 20 15 10 5 0 1990 1995 2000 15−24 2005 2010 25−54 OECD har rekommenderat riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften för låginkomsttagare Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Tidigare forskning En reform i två steg Bakgrund Tidigare forskning Generella nedsättningar (mestadels USA) har gett små effekter på sysselsättning (men stora löneeffekter) Riktade nedsättningar i norden (Sverige, Finland) har gett små effekter på sysselsättning (små löneeffekter) Ingen tidigare studie har undersökt sänkningar riktade mot ungdomar Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Tidigare forskning En reform i två steg Bakgrund En reform i två steg 2007 års nedsättning 2009 års nedsättning Nedsättning: 11.1 procentenheter 15.9 procentenheter Period: 1 juli 2007 – 31 dec 2008 1 jan 2009 – 30 juni 2014 Berörda: 18–24 vid årets ingång ≤ 25 vid årets ingång Kohorter: 1982–1988; 1983–1989 Född efter 1983; 1984 etc. Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Tidigare forskning En reform i två steg Bakgrund En reform i två steg 35 Payroll tax rate (%) 30 25 20 15 10 2003 2004 2005 2006 >26 Johan Egebark, Niklas Kaunitz 2007 19-25 2008 2009 2010 <19/26 Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Tidigare forskning En reform i två steg Bakgrund Små förhoppningar om stora effekter IFAU: stora dödviktsförluster, varför subventionera just unga? Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Källor Deskriptiv statistik Data Källor För hela Sveriges vuxna befolkning 2001–2010: Registerdata (LOUISE, RAMS) För ett urval av alla anställda: Detaljerad anställningsdata över löner, arbetade timmar etc. (Lönestrukturstatistiken) samtliga offentliganställda stratifierat urval av privatanställda Data samkörs för att skapa sysselsättningsmått Vårt sysselsättningsmått: minst 25% av heltid Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Källor Deskriptiv statistik Data Deskriptiv statistik, hela populationen Age cohort, 2006 20 23 25 27 30 47.3 53.2 56.8 61.7 65.6 Employed, full-time 15.7 25.0 31.0 37.8 40.7 Educ. below HS 14.4 12.5 11.8 13.1 8.17 Educ. HS 77.0 53.5 46.2 42.3 46.1 Educ. above HS 8.61 34.1 42.0 44.6 45.7 Female 48.7 48.8 49.1 49.0 49.0 Foreign-born 12.4 16.6 17.7 18.3 19.0 112,618 105,303 108,174 110,202 112,582 Employed, ≥ quarter-time N Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Källor Deskriptiv statistik Data Sysselsättning över tid Employment, yearly average (%) 70 60 50 40 2001 2002 2003 2004 2005 20 27 2006 25 30 2007 2008 2009 2010 26 Notes: Employment is defined as working at least quarter−time. The two vertical lines indicate the reform years. Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Difference-in-Differences Utförande Oavsedda effekter av reformen Metod Difference-in-Differences (DiD) Vi jämför förändringen i sysselsättning över tid för den grupp som studeras (behandlingsgrupp) med motsvarande förändring för en grupp som inte berörs av reformen (kontrollgrupp) Metoden bygger på antagandet att kontrollgruppen fångar upp den sysselsättningsutveckling som behandlingsgruppen skulle ha haft om arbetsgivaravgiften inte skulle ha sänkts Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Difference-in-Differences Utförande Oavsedda effekter av reformen Metod Difference-in-Differences (DiD) Vi kontrollerar för (exogena) bakgrundsfaktorer för att göra behandlings- och kontrollgrupp jämförbara Vi använder två olika metoder 1 2 DiD med linjär regressionsmodell (den gängse metoden) DiD med exakt matchning – ickeparametrisk m.a.p. lokala arbetsmarknader (SCB:s def.) Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Difference-in-Differences Utförande Oavsedda effekter av reformen Metod 2007 års nedsättning År 2007–2008: Vi jämför tre olika par av behandlings-kontrollgrupper Lokalt vid brytpunkten: äldre 25-åringar mot yngre 26-åringar 25-åringar mot 26-åringar (hela kohorter) 19–25-åringar mot 26-åringar Resultat för undergrupper (utlandsfödda, arbetslösa, KY) Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Difference-in-Differences Utförande Oavsedda effekter av reformen Metod 2009 års nedsättning Oklart huruvida kontrollgruppen är giltig för denna period 2009 års nedsättning sammanfaller med en konjunkturnedgång (”the great recession”) Alla jämförbara åldersgrupper har behandlats något tidigare år Vi fokuserar på den kortsiktiga effekten Den långsiktiga effekten sannolikt mindre Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Difference-in-Differences Utförande Oavsedda effekter av reformen Metod Utförande, löner Kan förändring i relativlöner förklara effekterna på sysselsättning? Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Difference-in-Differences Utförande Oavsedda effekter av reformen Metod Oavsedda effekter av reformen Individer som inte ingår i målgruppen kan påverkas indirekt substitutionseffekter: äldre anställda blir relativt dyrare Förmodligen är substitutionseffekten viktig ⇒ vi kommer troligen att överskatta reformeffekten Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Difference-in-Differences Utförande Oavsedda effekter av reformen Metod Oavsedda effekter av reformen Eftersom vi mäter den relativa effekten överskattar vi förmodligen antalet skapade jobb 2007 är enda året med ”ren” reformeffekt – övriga år har individer i målgruppen behandlats även tidigare Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Grafisk representation: Vad händer vid gränsen 25-26? 62 Sysselsättningsgrad (%) 61 60 59 58 57 56 55 54 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Faktiskt utfall Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Grafisk representation: Vad händer vid gränsen 25-26? 62 Sysselsättningsgrad (%) 61 60 59 58 57 56 55 54 2001 2002 2003 Faktiskt utfall 2004 2005 2006 Kontrafaktisk utfall Johan Egebark, Niklas Kaunitz 2007 2008 2009 Konfidensintervall (95%) Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Huvudresultat: 2007 års nedsättning Local Linear Matched DD 2005 0.001 (0.003) −0.001 (0.004) 0.000 (0.004) DD 2007 0.006* (0.003) 0.006 (0.005) DD 2008 0.007* (0.003) 0.007’ (0.004) R2 N y TG 0.09 419,153 0.59 Matched 19–25 vs. 26 0.001 (0.004) DD 2006 25 vs. 26 Linear Linear Matched 0.11 419,153 0.59 *** p < 0.1%, ** p < 1%, * p < 5%, ’ p < 10% Notes: Years 2001–2008. Fixed effects included for year, gender, age, local labor markets (LLM), immigration status, and country of birth. Standard errors are clustered on LLM (Linear) or bootstrapped (Matched). Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Huvudresultat: 2007 års nedsättning Local 25 vs. 26 Linear Matched Linear Matched DD 2005 0.001 (0.003) 0.001 (0.004) 0.003 (0.002) 0.002 (0.002) DD 2006 −0.001 (0.004) 0.000 (0.004) −0.001 (0.001) −0.001 (0.002) DD 2007 0.006* (0.003) 0.006 (0.005) 0.008*** (0.002) 0.008*** (0.002) DD 2008 0.007* (0.003) 0.007’ (0.004) 0.005* (0.002) 0.005* (0.002) R2 N y TG 0.09 419,153 0.59 0.11 419,153 0.59 0.09 1,735,836 0.59 19–25 vs. 26 Linear Matched 0.10 1,735,836 0.59 *** p < 0.1%, ** p < 1%, * p < 5%, ’ p < 10% Notes: Years 2001–2008. Fixed effects included for year, gender, age, local labor markets (LLM), immigration status, and country of birth. Standard errors are clustered on LLM (Linear) or bootstrapped (Matched). Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Huvudresultat: 2007 års nedsättning Local 25 vs. 26 19–25 vs. 26 Linear Matched Linear Matched Linear Matched DD 2005 0.001 (0.003) 0.001 (0.004) 0.003 (0.002) 0.002 (0.002) −0.002 (0.002) −0.003’ (0.002) DD 2006 −0.001 (0.004) 0.000 (0.004) −0.001 (0.001) −0.001 (0.002) 0.003 (0.003) 0.002 (0.002) DD 2007 0.006* (0.003) 0.006 (0.005) 0.008*** (0.002) 0.008*** (0.002) 0.014*** (0.003) 0.013*** (0.001) DD 2008 0.007* (0.003) 0.007’ (0.004) 0.005* (0.002) 0.005* (0.002) 0.007* (0.003) 0.007*** (0.002) R2 N y TG 0.09 419,153 0.59 0.11 419,153 0.59 0.09 1,735,836 0.59 0.10 1,735,836 0.59 0.10 6,902,252 0.52 0.11 6,902,252 0.52 *** p < 0.1%, ** p < 1%, * p < 5%, ’ p < 10% Notes: Years 2001–2008. Fixed effects included for year, gender, age, local labor markets (LLM), immigration status, and country of birth. Standard errors are clustered on LLM (Linear) or bootstrapped (Matched). Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Huvudresultat: 2009 års nedsättning Inga tecken på större effekter på lång sikt Bör tolkas med försiktighet! Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Undergrupper: Utlandsfödda 25 vs. 26 19–25 vs. 26 Linear Matched Linear Matched DD 2005 0.001 (0.004) 0.002 (0.005) −0.004 (0.002) −0.004 (0.004) DD 2006 −0.002 (0.003) −0.002 (0.005) −0.001 (0.003) −0.002 (0.003) DD 2007 0.004 (0.004) 0.004 (0.005) 0.004 (0.003) 0.004 (0.004) DD 2008 −0.008* (0.004) −0.007 (0.005) −0.005 (0.004) −0.003 (0.004) R2 N y TG 0.18 291,125 0.37 0.20 291,125 0.37 0.17 990,850 0.32 0.18 990,850 0.32 *** p < 0.1%, ** p < 1%, * p < 5%, ’ p < 10% Notes: Years 2001–2008. Fixed effects included for year, gender, age, local labor markets (LLM), immigration status, and country of birth. Standard errors are clustered on LLM (Linear) or bootstrapped (Matched). Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Undergrupper: Arbetslösa och KY (25 mot 26) Unemployed Vocational Linear Matched Linear Matched DD 2005 −0.000 (0.006) −0.002 (0.007) −0.004 (0.009) 0.003 (0.013) DD 2006 −0.005 (0.006) −0.009 (0.007) −0.003 (0.014) 0.009 (0.014) DD 2007 0.004 (0.008) −0.001 (0.007) 0.024* (0.010) 0.024’ (0.014) DD 2008 −0.003 (0.009) −0.004 (0.007) 0.044** (0.014) 0.048*** (0.012) R2 N y TG 0.03 153,931 0.43 0.07 153,931 0.43 0.08 37,963 0.66 0.13 37,963 0.66 *** p < 0.1%, ** p < 1%, * p < 5%, ’ p < 10% Notes: Unemployed defined as having been registered at the unemployement office at least 100 days during the previous year. Vocational is conditioned on having 0.5–2 years of post high-school education. Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Löner Viss indikation på löneeffekter men effekten är liten (ca 1 procent) Inträffar redan samma år som nedsättningen införs, dvs 2007 tog facken hänsyn till reformen i 2007 års avtalsrörelse? (innan reformen implementerades) individuell löneförhandling? långsiktig underliggande trend? Effekten kan vara större på längre sikt Löneeffekter kan inte förklara de små effekterna på sysselsättningen! Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Elasticiteter (2007–08) Sysselsättningsökning ca 2 procent Löneökning ca 1 procent ⇒ kostnadssänkning på ca 6,5 procent Elasticitet för målgruppen som helhet: −0,31 Motsv för 25-åringar: −0,14 Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Kostnadsanalys: Intäktsbortfall Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Kostnadsanalys: Intäktsbortfall 3 Billions of SEK 2 Totalt 2008: 9,9 mdr. kr Totalt 2009: 17 mdr. kr 1 0 16−18 19 20 21 22 2008 23 24 25 26 2009 Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Kostnadsanalys: Antal nya jobb per år (2007–08) 19–25: 6 000 – 10 000 25: 250 – 1 100 Överskattar troligen antal nya jobb: substitutionseffekter + långsiktig löneanpassning Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Huvudresultat Undergrupper Löner Elasticiteter Kostnadsanalys Resultat Kostnadsanalys: Intäktsbortfall per skapat jobb och år (2007–08) 8 Millions of SEK 6 4 2 0 19−25 Estimate Johan Egebark, Niklas Kaunitz 25 Confidence interval (95%) Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Utbudsbegränsningar Efterfrågebegränsningar Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Diskussion Utbudsbegränsningar Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Utbudsbegränsningar Efterfrågebegränsningar Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Diskussion Utbudsbegränsningar Vi undersöker undergrupper där utbudsbegränsning torde vara mindre (ej i utbildning, villig att arbeta) betinga på arbetslöshet föregående år (minst 100 dagar) 25-åringar (har lekt rommen av sig) Inga signifikanta effekter Indikerar att det inte är en fråga om brist på arbetskraft Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Utbudsbegränsningar Efterfrågebegränsningar Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Diskussion Efterfrågebegränsningar Var arbetsgivarna inte medvetna om nedsättningen? ej sannolikt: reformen har fått relativt stort utrymme i media Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Utbudsbegränsningar Efterfrågebegränsningar Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Diskussion Efterfrågebegränsningar Var arbetsgivarna inte medvetna om nedsättningen? ej sannolikt: reformen har fått relativt stort utrymme i media Var arbetsgivarna osäkra på hur bestående nedsättningarna skulle bli? åtminstone kvar till nästa val fyra år senare många jobb kortvariga ytterligare avgiftssänkning 2009 Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Utbudsbegränsningar Efterfrågebegränsningar Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Diskussion Efterfrågebegränsningar Högt kapacitetsutnyttjande begränsade skaleffekten? talar för: 2007 års sänkning infördes mitt i en högkonjunktur talar mot: effekterna verkar ha varit små även inom detaljhandeln (Skedinger 2013) talar mot: effekten är inte större under lågkonjunkturåren 2009–2010 Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Utbudsbegränsningar Efterfrågebegränsningar Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Diskussion Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Utbudsbegränsningar Efterfrågebegränsningar Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Diskussion Fortfarande hög kostnad att anställa unga? Det är ett riskbeslut att anställa individer utan tidigare arbetslivserfarenhet osäker produktivitet Riskpremien på ung arbetskraft kompenseras inte av skillnad i anställningskostnad (sammanpressad lönestruktur) För många företag är efterfrågan på unga i en hörnlösning (0) ⇒ små kostnadsförändringar får då mkt liten effekt (dvs elasticiteten är lokalt 0) – stöds av nollresultat för utlandsfödda och arbetslösa ⇒ större effekt vid en inre lösning – stöds av de betydligt större effekterna för KY Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Slutsatser Nedsättningen har givit små effekter på sysselsättning, med stort intäktsbortfall per skapat jobb Förmodligen överskattar vi antal nya jobb (underskattar kostnad per jobb) substitution med kontrollgrupp substitution med äldre arbetare (se Adeccofallet) möjlig löneanpassning på lång sikt Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund Data Metod Resultat Diskussion Slutsatser Slutsatser Tack för uppmärksamheten! Johan Egebark, Niklas Kaunitz Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Add a comment

Related presentations

Gage-Cannon Investor Services

Gage-Cannon Investor Services

November 10, 2014

Gage-Cannon helps ventures accelerate organic growth or obtain equity funding, and...

Mavenir Analyst Day

Foro MAB Sevilla 13 de noviembre de 2014

ING Q3 2014 Earnings Report

ING Q3 2014 Earnings Report

November 5, 2014

Analyst presentation third quarter 2014 results. ING posts 3Q14 underlying net pro...

Related pages

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga - IFAU

IFAU – Sänkta arbetsgivaravgifter för unga 3 ... Om de sänkta arbetsgivar- ... Egebark Johan och Niklas Kaunitz ”Sänkta arbetsgivaravgifter för ...
Read more

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga - IFAU

Om IFAU; Forskning; Aktiviteter; ... Sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Lyssna ... Johan Egebark och Niklas Kaunitz; ...
Read more

IFAU sågar Reinfeldts jobbpolitik | Röda Berget

... det som dyrt att använda sänkta arbetsgivaravgifter som en åtgärd ... Niklas Kaunitz. ... arbetsgivaravgifter kritiseras av IFAU ...
Read more

Relining Kostnad - iZito Sökresultat

IFAU, Niklas Kaunitz, Presentation om sänkta ... www.slideshare.net/VIRGOkonsult/presentation-arbetsgivaravgifter. ... om ungdomsarbetslöshet, 2014-02-11.
Read more

Skatteverket förmedlar propaganda | SvD

Inte minst Timbro har återkommande lyft frågan om den ... och höjningar av arbetsgivaravgifter ... och Niklas Kaunitz att upp mot ...
Read more

The Institute for Evaluation of Labour Market and ...

... David Card, Mathias Ekstr om ... Egebark Johan and Niklas Kaunitz ”Sänkta arbetsgivaravgifter ... Egebark Johan and Niklas Kaunitz “Do ...
Read more