Idrottens föreningslära ekonomi

50 %
50 %
Information about Idrottens föreningslära ekonomi
Education

Published on March 5, 2014

Author: annalenamoberg

Source: slideshare.net

Description

Utbildarstöd för ekonomiutbildning inom Idrottens föreningslära. SISU Idrottsutbildarnas material.

Idrottens föreningslära – ekonomi

Idrottens finansiering Offentlig sektor Ex. stat, kommun, landsting Idrotten Kommersiell sektor Frivilliga sektor Ex. sponsring, publikintäkter Ex. medlemsavgifter IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Idrottens föreningslära - ekonomi  Den ideella föreningen  Revision  Styrelsens ansvar  Hjälpmedel  Bokföringsskyldighet  Skatter & avgifter  Att avsluta den löpande bokföringen  Försäkringar  Budget & avstämningar IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Gillar du ekonomi? IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Den ideella föreningen IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Meningen med föreningen Det är medlemmarna som avgör hur det ska vara i föreningen, som genom sitt engagemang, sina demokratiska rättigheter avgör vilka gemensamma överenskommelser som ska finnas i föreningen. Meningen med föreningen är den gemensamma föreningsidén som svarar på frågorna vad, varför och för vem man vill göra något. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Ideell förening - formalia Ingen speciell lag för ideell förening som samverkansform. Enligt praxis gäller att;  Stadgar skall antas  Styrelse skall utses att företräda föreningen  Namn/firma på föreningen IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI Juridisk person!

Föreningen har blivit en juridisk person och kan… …äga saker …ha skulder …ingå olika typer av avtal och t.ex. vara …arbetsgivare …vara part inför domstol …försättas i konkurs IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Stadgarna – ett medlemsavtal Varför stadgar?  Grundstomme  Hjälpmedel  Trygghet  Uppslagsverk  Medlemmarnas skydd  Möta samhällets krav IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Den formella hierarkiska strukturen IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

En sektion är ingen juridisk person En styrelse! Föreningen är en juridisk person! Ett årsmöte! Ett namn! En ”ägare”! Medlemmarna IF-styrelsen står över sekt.styrelserna! Föreningen svarar med sina tillgångar för samtliga skulder! IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI En avtalspart! Gemensamma tillgångar! Gemensamma skulder!

Viktiga val av årsmöte IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Firmateckning - Attestordning Firmateckning: Attestordning:  Styrelsen i sin helhet företräder alltid föreningen   Några i styrelsen kan få fullmakt lämpligen två i förening Med attest menas att någon annan än den som betalar godkänner utbetalningen innan den sker. Speciellt viktigt när det gäller egna utlägg.  Förbättrar den interna kontrollen i föreningen och är en trygghet för kassören  Lämpligen tas beslut om attestordning vid det konstituerande styrelsemötet  Intygar att betalningsunderlaget är korrekt  Bra med speciell attestordning  Samma person kan inte attestera och betala  Möjligt att ge fullmakt utanför styrelsegruppen  Generell fullmakt eller begränsad fullmakt IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Styrelsens ansvar IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Styrelsens ansvar Som styrelseledamot kan man bli ansvarig i två situationer:  Dels för något man har gjort och som visar sig strida mot årsmötesbeslut, stadgar, lag eller bindande regler  Dels för något man inte har gjort men borde ha gjort i relation till årsmötesbeslut, stadgar, lag eller bindande regler IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Styrelsens ekonomiska ansvar  Gemensamt ansvar för föreningens ekonomi  Se till att föreningen följer lagstiftning och bindande regler  Följa den ekonomiska utvecklingen i föreningen  Göra budgetuppföljningar  Betala skatter och avgifter IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Att vara arbetsgivare Arbetsgivare (styrelsen)  Leder och fördelar arbetet  Styr föreningens verksamhet mot uppsatta mål  Stimulerar medarbetarens insatser och ger möjlighet till utveckling  Är tydlig med krav och förväntningar hur arbetet ska utföras  Är tydlig med vilka regler som gäller på arbetsplatsen kring arbetstider, närvaro, sjukanmälan, tjänsteresor, ledigheter etc. www.arbetsgivaralliansen.se IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Ansvarsfrihet  Ansvarsfrihet beviljas av årsmötet (medlemmarna) för den tid som räkenskapsåret omfattar  Innebär att föreningen förbinder sig att inte väcka skadeståndsanspråk för sådant som kommit till stämmans kännedom IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Konsekvenser om styrelsen inte tar sitt ansvar  Skadeståndsansvar  Straffrättsligt ansvar  Personligt betalningsansvar IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Bokföringsskyldighet IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Bokföringsskyldighet Alla som är medlemmar i idrottsrörelsen är bokföringsskyldiga genom de regler som finns inom idrottsrörelsen: …årligen upprätta en verksamhetsberättelse som innehåller en ekonomisk redogörelse. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Vilka är bokföringsskyldiga? 1 januari 2001 började nya bokföringslagen att gälla. Alla ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet omfattas av lagen. Till näringsverksamhet räknas intäkter från t.ex.  Entréavgifter till olika arrangemang  Försäljning av tex souvenirer, utrustning och förtäring  Lotter  Intäkter via reklam och sponsring  Kursavgifter IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Lagar och anvisningar som föreningen måste känna till  Bokföringslagen (BFL) en ramlag  Bokföringsnämnden (BFN) ”fyller” ramlagen med råd och anvisningar Livsmedelsl. IL Upphovsrätt Reklamskattel. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI Avtalsrätt PUL

Regler för den löpande bokföringen  Varje ekonomisk händelse upprättas i en verifikation  Varje verifikation ska bokföras i en grundbokföring  Grundbokföringen sammanställs i en huvudbok ordnat efter konton  Har föreningen bokförda inventarier ska de registreras i speciellt anläggningsregister  Det finns olika bokföringsmetoder: - kontantmetoden - bokföringsmässiga metoden  Det finns regler för hur länge föreningens bokföring och dess underlag ska arkiveras IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Lagkassor Lagen är en del av föreningens verksamhet. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Kontanthantering  Bra att minska kontanthanteringen  Utbetalning/inbetalning i första hand till bank- eller plusgirokonto  Rutiner för hantering av kontanter i föreningen IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Att avsluta den löpande bokföringen IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Att avsluta den löpande bokföringen 2011 - Anvisningar för hur ett förenklat årsbokslut ska upprättas. 2007 - En ändring av bokföringslagen. Detaljstyrda  I vissa delar tvingande t.ex. uppställningsform för resultat- och balansräkning.  Årsredovisning  Årsbokslut  Förenklat årsbokslut 2001 - Ny bokföringslag Så gott som alla ideella föreningar är bokföringsskyldiga enligt lag. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI Enligt lag  En löpande bokföring ska avslutas med årsbokslut alt. årsredovisning

Avslut av räkenskaperna Ideell förening som bedriver näringsverksamhet med en nettoomsättning om högst 3 mnkr. 2011 - Anvisningar för hur ett K1 Förenklat årsbokslut förenklat årsbokslut ska upprättas. Ideell förening som bedriver näringsverksamhet med en nettoomsättning om mer än 3 mnkr. K2 Årsbokslut Ideell förening som har en balansomslutning över 40 mnkr eller nettoomsättning över 80 mnkr och mer än 50 anställda. K3 Årsredovisning IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Förenklat årsbokslut  Resultaträkning  Balansräkning  Underskrift av samtliga i styresen  Revisionspåskrift IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Förenklat årsbokslut Namn på SDF eller förening:……………………………………….…… Organisationsnummer Resultaträkning Kontogrupp Årets Föregående år - - INTÄKTER Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter 3890 3810-3889 3010-3399 3510-3799 3910-3999 KOSTNADER Verksamhetskostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga kostnader Summa kostnader VERKSAMHETENS över-/underskott Finansiella intäkter Finansiella kostnader Över-/underskott efter finanisella poster Bokslutsdisposition Årets över-/underskott IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI 4010-4399 +4890-4899 4510-4599 5010-6999 7010-7699 7810-7839 7910-7990 8210-8330 8410-8490 8890 8999

Förenklat årsbokslut forts. Balansräkning Kontogrupp Årets Föregående år TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Finansiella placeringar Kassa och Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL Balanserat över-/underskott Årets över-/underskott Summa eget kapital SKULDER Låneskulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder 1010-1090 1110-1139 1210-1249 1400 1510 1610-1799 1800-1809 1910-1959 2060-2079 (ej 2069) 2069 2330-2399 + (2840-2870) 2410-2459 2510-2660 2710-2910 (ej 2972) Summa skulder Summa eget kapital och skulder Datum Underskrift av styrelsen Min (vår) revisionsberättelse har avgivits 20XX-XX-XX IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Årsboksluts/årsredovisningens innehåll Ett årsbokslut ska innehålla: En årsredovisning ska innehålla:  Resultaträkning  Förvaltningsberättelse  Balansräkning  Resultaträkning  Tilläggsupplysningar  Balansräkning  Underskrift av samtliga i styrelsen  Tilläggsupplysningar  Revisorpåskrift  Underskrift av samtliga i styrelsen  Revisorpåskrift IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Budget & avstämningar IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Budget - en ”ekonomisk plan” där man siffersätter sin verksamhetsplan Olika former av budget:  Resultatbudget  Likviditetsbudget  Balansbudget  Investeringsbudget  Marknadsföringsbudget  Projektbudget  Prognos IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Resultatbudget …knutet till arbetet med verksamhetsplan  Nollbasbudgetering - verksamhetsplan som man sedan fyller med siffror  Backspegelmodellen - utgår från föregående års och sen ökar eller minskar vissa poster Viktigt att man upprättar budget på samma sätt som man redovisar i bokföringen. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Ekonomiska rapporter och avstämningar Resultaträkning  Visar föreningens intäkter och kostnader under en viss period Balansräkning  Visar föreningens tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt  Skillnaden mellan tillgångar och skulder är föreningens kapital IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Revision IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Medlemmarnas kontrollant Genom sin revisionsberättelse ”berättar” revisorn för medlemmarna vid årsmötet hur styrelsen skött sitt uppdrag. Viktigt att tänka på: En bristande bokföring kan leda till ansvar för bokföringsbrott. Om föreningens revisor inte sköter granskningen korrekt kan det ”underlätta” för styrelsen att begå bokföringsbrott. En bristande revisorgranskning kan leda till att revisorn döms till ansvar för medhjälp till bokföringsbrott. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Vad innebär en revision Förvaltningsrevision Räkenskapsrevision  Stämmer styrelsens  Hur har styrelsen handskats förvaltning med föreningens stadgar, ändamål och årsmötesbeslut?  Är styrelsebesluten formellt riktiga? med föreningens pengar  Finns rutiner för redovisning av medlemsavgifter och lotterier  Har föreningen lotteritillstånd  Är skatter och avgifter betalda  Att bokslut är korrekt upprättat  Lämnande av kontrolluppgifter IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Hjälpmedel IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Hjälp vid ekonomisk hantering Idrottens redovisning med idrottens BAS-kontoplan:  Konteringsinstruktioner  Mallar för bokslut  Information om ny BFL  Information om revision  Skatteregler  Hämtas hem via www.svenskidrott.se (Administrativt stöd – idrottens redovisning) IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Datorprogram för ekonomihantering Idag vanligen förekommande ekonomiprogram:  Speedledger - e-bokföring med koppling till IdrottOnline  Visma Spcs  BL (Björn Lunden)  Hogia  Fortnox IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Skatter & avgifter IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Skattskyldighet Grundregel En ideell förening - är oinskränkt skatteskyldig Men… en allmännyttig ideell förening kan undantas från beskattning för vissa inkomster om fyra villkor är uppfyllda IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Undantag för skattskyldighet Krav som måste uppfyllas:  Allmännyttigt ändamål - främja idrott  Tillgodose det allmännyttiga ändamålet genom verksamhetens art  Alla som vill måste kunna få bli medlem  Minst 80% av inkomsterna ska användas för den allmännyttiga verksamheten IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Skattefria inkomster  Inkomster med en direkt anknytning till föreningens idrottsliga ändamål  Inkomster med en indirekt anknytning till föreningens ändamål  Hävdvunna inkomster IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Både skattepliktiga och skattfria inkomster Skattepliktig IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI Skattefri Skattepliktig

Deklarationsskyldighet  Föreningen ska årligen lämna en inkomstdeklaration - blankett 3 Föreningar med bokslutsdatum: • 31/1-30/4 ska lämna sin deklaration senast 1 november • 31/5-30/6 ska lämna sin deklaration senast 15 december • 31/7-31/8 ska lämna sin deklaration senast 1 mars • 30/9-31/12 ska lämna sin deklaration senast 1 juli  En allmännyttig ideell förening som inte är skyldig att betala inkomstskatt ska inte deklarera och betala moms  Förening som offentliggör reklam och erhåller ersättning över 20 000 kr/år är skatte- och redovisningsskyldig för reklamskatt För mer info: www.skatteverket.se IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Skattepliktiga ersättningar  Kontant ersättning (lön, arvode)  Bidrag till enskild person  Nyttopriser över viss beloppsgräns  Presentkort  Prispengar  Förmåner (kost, endagstraktamenten) IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Skatter och avgifter på skattepliktiga ersättningar Arbetsgivaravgift  För alla skattepliktiga ersättningar på totalt 1 000 kronor och däröver Preliminärt skatteavdrag  På ersättningar 1 000 kronor per år eller mer  30% skatteavdrag Löneskatt  Föreningar som har anställda och betalar tjänstepension ska enligt lag också betala särskild löneskatt på pensionskostnaderna IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Kontrolluppgifter Föreningen har en skyldighet att lämna kontrolluppgift på alla ersättningar från 100 kr/år. Straffbart att inte lämna kontrolluppgift. Föreningens styrelse är ansvariga. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Undantag att betala avgifter och skatter För ersättningar till idrottsutövare max ett halvt prisbasbelopp/år behöver inte föreningen betala arbetsgivaravgift eller göra preliminärt skatteavdrag. Idrottsutövare: Idrottsaktiva Tränare Instruktörer Domare Materialförvaltare Tävlingsfunktionärer IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Skattefria ersättningar Om den enda ersättningen som utbetalas är reseersättning och ersättningen inte överstiger den statliga skattefria bilersättningen är ersättningen skattefri. …men om annan skattepliktig ersättning utbetalats blir reseersättningen i sin helhet skattepliktig. Kostnadsersättningar ska alltid styrkas med kvitton annars är det att betrakta som skattepliktig ersättning. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Försäkringar IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Försäkringar RF:s tecknade försäkring i Folksam:  Ansvarsförsäkring  Förmögenhetsbrottsförsäkring  Rättsskyddsförsäkring  Patientförsäkring  Olycksfall- och krisförsäkring för ledare, funktionärer och domare Styrelsens ansvar att kontrollera om försäkringen räcker eller måste kompletteras. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI Vill du veta mer om försäkringar? www.rf.se www.folksam.se

Försäkringar för anställda Genom kollektivavtal är föreningen skyldig att teckna försäkringar för sina anställda. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Viktigt att fler börjar ”gilla ekonomi”  Fler idéer i föreningen om hur man kan spara pengar och öka inkomsterna  Fler som förstår varför det kostar som det gör  Fler som aktivt engagerar sig i intäktsarbete  En mer ”avslappnad” styrelse - pga. mer delat ansvar  Mindre ”gruff” kring intäktsarbete IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

Vart går pengarna? Antagande:  Människor hjälper till att dra in pengar om de vet vad de används till Vad kostar en aktiv?  Er egen kunskap?  Vet föreningarna detta? IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

När du har frågor  www.rf.se  www.skatteverket.se  www.folksam.se  www.sisuidrottsutbildarna.se IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI

sisuidrottsutbildarna.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

Föreningslära - SISU Idrottsutbildarna

Föreningslära. Teman. Läs mer. På gång. Framtidens idrottsförening. ... Ekonomi. Öka dina kunskaper om föreningslärans ekonomiska del. Läs mer ...
Read more

Idrottens föreningslära ekonomi grund

Idrottens finansiering IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA –EKONOMI Offentlig sektor Idrotten Ex. stat, kommun, landsting Kommersiell sektor Ex. sponsring ...
Read more

Idrottens föreningslära fortsättning - Idrottens ekonomi

De flesta tycker att det där med ekonomi är kul, enkelt och något man gillar så länge ekonomin är god och det är ordning på den. Däremot är det ...
Read more

IDROTTEnS fÖREnIngSläRa - Hem | Ålands Idrott

IDROTTEnS fÖREnIngSläRa fORTSäTTnIng ... En del lyser upp när man talar om ekonomi. Andra får en bekymrad rynka i pannan och tycker det blir jobbigt.
Read more

Idrottens föreningslära – ekonomi. Idrottens ...

Idrottens föreningslära – ekonomi. Idrottens finansiering IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – EKONOMI Offentlig sektor Idrotten Ex. stat, kommun, landsting ...
Read more

Kalendarium - Örebro Läns Idrottsförbund

Som deltagare i kursen erhåller du "gröna" pärmen Idrottens Föreningslära - Grund, vilken ... föreningsutveckling samt kring ekonomi som skatter ...
Read more

Idrottens föreningslära | Framtid Pite

Idrottens föreningslära. Posted on 10 juni, 2011 by framtidpite. ... ekonomi och föreningsorganisation. Utbildningen leds av Karin Wennström ...
Read more

Idrottens ekonomihandbok | SISU Idrottsböcker

Idrottens ekonomihandbok finns också som e-bok i vår widgetshop Öka föreningens kunskap om ekonomi Idrottens ekonomihandbok vill bidra till att fler ...
Read more

Idrottens Ekonomihandbok | Ålands Idrott

Idrottens ekonomihandbok har till syfte att bidra till att fler idrottsföreningar har en god ekonomi med god ordning. När ekonomin är god och det är ...
Read more