Idea -Contribución a la Historia de la Teoría del Arte- Erwin Panofsky

29 %
71 %
Information about Idea -Contribución a la Historia de la Teoría del Arte- Erwin Panofsky
Books

Published on February 21, 2014

Author: dediego

Source: slideshare.net

Description

IDEA
-Contribución a la Historia de la Teoría del Arte-
Autor: Erwin Panofsky
Ediciones Cátedra, 7º Ed, 1989, 136p.

Erwin r>unofsky [)i!'b:::lot dt' la ~: Antomo IJQn:t Corrru Idea Contribucion a Ia hiswria de Ia teoria del an e Traducci6n de Mnrl:. Tc•ea:• Pumarega UNIVERSIDAD NACIONAL OPEAIV~NTH t;Al lllltA l'N!o.A(;.1. Alilt DE L,$ 4~1F& UNEARTE

n:clo OfPnA.I de 11 obu lit• £m &t:r.q:. lk~rJ/Jtrltfw-l'tr kr Jiuua X.Jt:!~ indice genera l l•nodUOCloct L• 4.al~ad La Edld Mn!w U 11 .U El Rteao..~!ttiiO . . El Man:ensrt:.o . . El Clai!l.•nf:'IO... Migue-l An~l } Dm:rn ,, A J~nJ'tce I f;l cap tuln dr (:1 1 Lomano sobrr las beltu pro.r(lrdt>nt• y "1 • oom~ntu m• cabrc d Slmpo1to de Mnuilto Fic-1no . • . . . . , ,. "S 67 91 101 Cau11«L , Ind~ee or.omisuc:o y dr mattrill. . I 21 13l A I~.,J .ce I I. (lu). l"nnro nrll(lrl L• klca-dd pmtor. del rsct..ho• >,lcl •rqt.~uecto, c~O£id s rlt t'!llr< lu h~J!I(I.-r. mllt..raks. supe-tior a La Nn! IJr&leJ~~o A1 •tb11l .. .. • . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . II. indice de iluslraciones 2 5 Qc <:l1#1p!~ Rtfl<1u.. , 1l7~ S P'ctcrsburtQ). Esc:1.1da dt An,hn ~~~t• r..o: •lfl p;.ttuuP• {n:l}(,·edel C;uop.u~ih: d~ Fl<lrt llll:i.ll 0~rtt0" .. £1 d!b ljllllltl del 1..!d~ (Jrllbold Q b J.f1 d t .. (;rfiff'l'rit')Uollfl/, /1/tSJ:.ng t /Ui l lli'm z,r.-rl UIN( RJ(Iuulrt',H" . N(i rtmbt rt~. I SH I. Orabad o1 !m(>nhno: ;• h1~.ll~ flfe Ill ltoMiogfa d el Cfl'. Ct.lifl' R1p11, Venc ~ d a. 1643). .. . , • • , , , , , ... . .. . . .. . . .. . . . , , A. C&ou<;>,et '•l m'lllllo Sll' lofll'-" (dt Gio. Pttlro 8e!lon, IJ l "tu J,-' l •itt.,•l, 1 tldlnll, Rom11, 1672: ~ .. Mig1..eiA11£("l ~~~ ll'lttc" ~ 4 IJ• ..,.fl~• 1-lodlng Vtrl..tg. &.1111• ' 1.l ...IOIOU CitfdriJ. SA. 1 9$~ l vtcl • v..t~:~r.:r!, n. 1~0!1 "u<lud O~p(lo11 o kpl: M. l9.6S H ~8~ l!ii!IN: ,...}76-0101·0 _ Jllll'!tN Ill Sr-ull 11'1~ co: fffll'"'d« Cit~::bd, S. L A Ol)uw·ct ··ldra•tdotGtO 1ttro lklkm. b Viuodr'PirUNr lto!N,I6'71 lflls ol:imptco de FidQ, (rr.c,td• n:rr..~ ,.- de l:a ~poc-<1 de Adnh Adnano. . . .. ... . .. ... . .. ........ ll 17 H •s 61 93 103

Pro logo El prcscntc t:studio cst{l en tstre<:ha rc:laci6n con una confcr~n <:ia pro-. nunciada por cl profcsor E. Cii.ssirer en l.a Uibhoteca Warburg, ttla ldet~ de lo Bello en los P ii•lo,gosdc: f' l a t 6n t((~Dte ldcedcsSch6ncn in P latos Oiotlogen»). que aparrccril. en e l segundo volumen de las '<Confcrcneias de Ia Biblioteca Warburg» («Vonrti,ge der Bibliuthc:k Warburg»). Nuewa investigaci6n ilustmrit cl desarrollo hist6ricu de esc conccpto, cuyo valor sis.temitico puso de relic'c la conferencia de Ca~osircr. El dcsc:o de ambos :lutoreS- era ~1ue esta concxi6n se manifestase tambieo en lu pubhcaci6n, L >Ct'O el presentc estudto - SQbre todo pot Ia aiiadidura de notas en p.uu: :wznentodas en pequei'ias disresiones y por Jos e.xtraetos de fuente.s. en nuestro caso imp•·escindible!lic ha hecho dcrnasiado extenso para tcner cnbidn en las «Confercncias de Ia BibliQtcca Watburg~. Por clio, c:l nbajo linnantc debe lim i t~trse a remitir al lector a Ia oonferencia mendonudu antcrionne:nto, ogradeciendo de toc:lo C()ra.z6n al p- ofesor Cassirer sus mUltiples l)tllabras d e alienh) )' su prec:iosa r y gcnerosa :•)•ud:•. T~1m b iCn debe cxprc.s.nr su m:is sin<:ero ags~dcci miento a Ia seaorita doctota Gertrud Ding, que ha asumido ellmptOb(t trabajo de realizar el iudice final. Hamburgo. marzo de 1924. ll Panorsky

 • Prologo a Ia segunda edici6n la ~ugcrencia de ~·ol ver a edita r un libro a pa rccido haec trcimtl )' cinoo anos. )':.gotado desde haoc: mucho tiempo, re.<>ulla nlgo cxtraordinariamentc halagador para su autor. Sin c:mbm go. le plantea n Ia vc. un problcmo de z tondencia. Kc:sulta ob'lO que en tan largo pcriodo de tiempo no s6!Q ha nvan· l<•do Ia investigaci6n ~n si misma, sino tambic':n las idens del J )ropio :nnor, ·que. nur.que no hayan variado en lo fundnmcmal, si sc han modific:tdo en muchos aspectos. SOlo scria pl'lSible lcncr en cucntn csta e~·o l uci 6n si el attor p-udiero decl· dirsc: a escribir un libro totalmcnte nuc<O, QIC serl" probablemente ttes o cuatro vc:ccs mO extenso; pcro pan.t clio 1c fnha cl tiemJ)o, las fuet'UlS y - «ul s upertc loquar:.>-- Ins ganas. L:-t t"mi¢a ;hetn;uiva es esta reimpresi6n, (JUt no dificre de Ia primcra edici(m mf•s que en Ja ootteeci6n de nu•nefOSOS errores tipogr3Ucos )' de toda Indole y. sobre todo. en Ia etimjnaci6n del (•himo ~­ rrafo del capitulo «EI Manitl'i$1UO» 'l de Ia 10l<' 239 a reret't'nte a ~1: clio .se debe a que lr. noti<:1a r«ogida por Oit.llio Clovio sobre un encuent.ro con El Greco)' publi~da por llugo Ktbrer. a In que haei:t fcferc.ncia csie pilrrafo. h; •-esuhado ser una falsifkaci6n de canicter «.patri6ticO». Ha de quedar :'1 cargo del lecto•· la tare.a de <:Onpletar > corrtgir el t¢:<(0 antiguo -(<queslo saggio M tl<:o». como dil'ia uo <:ol::gt• itttliano- a Ia luz de publ ication~:$ mb recie-.ues. H tte.a q u ~ le queremos facilitar con :1lgur.as indkaciones. Para tl CSI)itulo «L:t AntigOodad» habria que remitirse a bt•stantes de los n umc roJ~OS un ~1jo s m:s recientes sobrc In I'C iaci6n de Plat6n oon el tll'le. cuy(l oon()Cimiento h:l)' que agmdcoer pnncipnlrnente nl profesor Harold F. Chen)iss: P. M Schul. PlmQJt ~~ l'arr dl! 5011 Temp.~. 1.• cd-. Paris, 1933 f !.• C1t , P:.ris. 1 952): H. J. M. Rroos, Plnw•.,. Bts<:hoi•wlng (.101 KwtSt ('•I 1 $Cli-Mni•tld, l ..eiden, 1 948: E. Hul>er· Abrabamowkl, Das Pr()bltm Jcr Kunst Q(:/ PlfllM, WitHt:nhur. 1954: D. Schweii7.Ct, Plato 1111d file Ml(/t>n(le K wliil (/lfr Gne(htlt, Tubinga, 1954: E. Wind, TJ1 tlos Plu>blJ$: Unrersuclm ngen Ubtr (/fe ,,f<,tu'liscl'e KllnSlr.•hllosopl:it:. Zc:itschtiO. Wr Ats1lle1ik und Allgell)cioe KUI)SI• wissensehaft. XXVI, 1932, pt.gs. 349 y ss : A. W. Oijvallk. Plmo•1"' f ort gr«., Oulletin ~oan de Voreeniging tot Oecordtrins der Keul)is van de ;ntiek¢ lli!'Chaving, lcidcn. XXX, 1 955, p{tg:s. 35 'j ss..~ idenl, De beeldcndt kltn$1 In ''"'u tljtlt•an PlorrJ, Mcdedcling.en der K. Ncder1andse Akl1d. van Weu:nschaJJ• p.;:n, rfd Lenerkund¢, N. R , XVIII, 1955, p~gs.. 429 y .ss. (oon lll' resumen ¢ n ftances}: l-1. F. Bouchery. Pfa.ro en rl,· bteldt·rnlt' lwn, , GMte, Bijdm@en d lt)t de K'lllStgeschicdenis. XI, 1954, p~gs. J2S y ss..; li . J M. Droos. Pl<zlon II

  ------ en Jt k•m.,·l. Bulletin van de Vcrccnig~ng h) l 6-xorderi•t& der Ke•lni$ van lie ; ntu:kc Bcschilving. XXIII, 1948, J). g!t. I )' ~.• R. Dianehi·Bandindli. Osse•·· i t•c.d oni storico-arrf:s.rir.he (J 1111 fJO.~.W tM So;1stu N«umico, Studi in onore di l!go l:nnc-o ?aoli. Florcncia, 19)1 11.~g.s. f< I )' ss. : T B. Webster. Plmo rm.i tlristorJo> as Cnu'r..~ 4 (ireeJ.. A N, Symbol~e Osloenses. XXIX, J9S2, p.:'•gs. 8 y si.: a demils: B. Schv..eilr.cr, X enokrilf('j t.'<>n Ath<'u (Schriften der KOnissbergcr Geleht1 c-n·Gc~cllsch:tft. Gcistcswissen.schaftliche Klasse. IX. I), Halle del S.1nlc, 1$32; H Juc}:cr, Vom Vrrh.fi!t11i$ fli'r R6mer :w· bttieiUitm t<wt.'f fl er fil'ief·hr.ll, Fr:tncfort, 1950, sobre tO<Io pi'l.gs. 126- 140. F.l c:tplluh.) «La &ltttl MeJi a~ habria q ue oomp!ctarJo sobre 1ofl o con Ia monumental obro de E. de Bru)'nS, Etudes d'esthftique mMittctd¢, Hrujt•s. 1946, 'I con !u bre~e pero brillante articulo de M. Sc::har im, Qu 1M t lt srhttic : .1 rt fl •u/e Q{rJu.' Rvm<r•:.rsqu~ Age. Arl a ndThougln. Londrcs, 1948, p:gs. I JO yss. los Cltphulo! «EI l~enad m icnto». c;EI Manicrismo» )' •·EI Cl;tsicismvJ • h"bti(l q"e ..:Ofnpletarlos oon : A Blunt, Anl.stic Tl:eory lnlwly, Oxford. 1940: Idem. Pou:s$i11'~ Notf's on P(ti11ti1:g, Journal of the Wnrburg (n:Uih•te. ), L93S. p!•gs. 344 )' $$.: y It W. lee, Ut Pictun: Poesi.$,' 1'Ju'! H•mw•:!Stk 1'1won· of Pm'11tmg. Arl Oullctin. XXJJ, 19•1 j').igs. 197 )' ss. ftero to n!ls unportimte 0, es el hecho de que la t~Ca rt a 1 <lagmm de l:t int¢rpretaci6n d;sica dd aftc:. que OOn-!.idcra c1 cstilo «ide-alisla'• de los C: l'rncci y de Oomcnid1ino como In l soluti6n dcfinitl'a del conOi<!tO entre cl Maoie rismo •«•j<:no o ta nalurateza,. y cl l((;fldo,• Naturalismo - l:l/dt!a del pltr()rt, tldlo :.dllf{Wt£', ~ (/eil'arcllilt!lto. d~ G iovanm Pu.'1ro Bdlon, que no f~•c pubtie<1d:t haSia 1672- . ha resuhado ser Ia recopiJacu)n y CQdtfrcsc-i6 n de ~111a serie de iJe~• s que ya c-ran comcntcs en c1 drculo de aqucllos rimNe~ )' q ue ya habian sido formuladas anterior· mente entre 1607 y 1615 ll'>t su COIIlJ)31riota. amigo y meoc:nas, e.l crud ito Mons1gnor.c G iovanni Agucchi (o Agucehia) en sus totas manuscritas: D. Mahon, SruJit .t lt1 S¢/(tllfO Arl (~rul Tlwory tStudies or the W:-trburg l nslitute, XVI). LOfl(h·es, 1947 ( par~ un trabajo de Agucchi sobrc Ia teorfo' del arte y para l.a.s Ol)initlnes cslini<:as de su umigo Gnliko. cfr. P.. Panofsk)'• (i(llift'O as a Crlrk of til(' A rts, Ulrec-ht, 1954). Tambitn p:H;:t el capitulo t(Miguel Angel )' Durcro» pcrmllasele a l a ulor remui r::c a dos de sus propios ~Titos : ,":l'tudies h1 I CQt:fJ1Qg)': Jllm•(mbtk Themes h1 tl1e t lrl of the f< t•nai$$C!IIC'e. Nue..,·a Ymk, 1939, p:i.gs. 242 )' sS. : )' ..tlbrer.hr Oilrer, 3.'" eel-. Princeton, 1 948. pftgs. 279 y ss. En resumen, e l lector de c~ta re1mpresi6n dcberi!l 1cncr COtHiiWtlnl<:nte prcscmc q ue S¢ tr<'lii d e una obra escrua haec mit$ de una gellctaci6n )' < 1uc no h:t sido en absoh•lO •1moderniwda». S1 los litno$ csm,·iemtl sujetos a la,lo m i ~mas diSfJ(ISiciones ltg<ale:s que los prcparados f:lrm:lciUticos. deberia llcvar c:ada ejenlJ)lar irnprcsu en Ia cubierta <•Utili7.:ar con l)tec;IUci6M • o. ronlt} decia en IO!i autaguos botes de- farmncia: CAUTIUS. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~- l ntrod ucci6n l'•inc:cton. (l(lubre de 1959 Pla t6n. que fu utl:t ul~fll6 el stntido u1Wt fi ~ico de la Uelle1.a de una forma v!•lidft para tollos: lvs tiempo:s. y cuya ltNia de las Ideas ba ido cobmndo <:ada 'e'~ ma yo• imp<.'liHmcia t:tmbii:n p.a•-a 1a estetita de las a.rtes figurativas. uo I08r6. :sin embargo. juz@.ar ~~a~ ecuitnimcmc:nle. De hecho. scrfa ir de· masiado lejos el querer defini r L filusofin pla l6nka como absolotamente a •<autiartislica» y pretender que ella hubitra negado oomplctamenle nl p:ntor )' nl escuhor La facultad de oontcmplar las Ideas•: porque nsi como Plnt6n d is.tinglle c.n todos Ius aspectos de lu aclividad humana, )' espedalmentC de Ia filo.so fia. entre un modo vcrdadero de ejerdtarla y uno (also, ~nt re uno recto y uno no recto, cuando habla de las artes figunuivas, contraponc a los rcprc· scntantQ - wn frecuentementc crihcados- de Ia JUJ111tl"'i ti'l.'~'l· que sOlo saben imnar hl aparieneia .sensib!e del mundo oorp6reo, a aquellos ~•rt istn,'> que -en Ia medida < clio es posiblc en una nclividnd <1ue nctl1a en Ia rclidtul JUC em pim-a- tnuan de hacer valer Ia Ide-a en su.s obras. y co yo trabaJo mcluso puc:.dc servir de •<Pitradigma* para c.l del lcgtstador: •<Cuarcdo Cstos p!!Snn despu~s (e:s decir, despuCs de pre parar Ia tabla )' csbozar las linetts prin· dpalcs) a Ia ejecuci6n>>, asi se dice de cstos pintorcs que, e n tCnnmos pl:at~ · nicos, podriamos quiza defi nu como •tp<nthros'} o o~~hcuri $1icos,), c1<k)nn a menudo que su v1sta se po..'>e ahernntivamcnte en uno y otro lad~), cs detir. • b !a n:.l~:t ad •'Ctt~no:P. ,u.,.e ll!l"'boia raru un• tfIJ ~d6n ha!JI.u, pub!kadl en Fbtoenrit en 19:~ llh 01' Col!tri!!lll<> nl'~ Slo.-111 ;Mf t lff'linr. intrqJuqdll ) ttad u~:hl~ 1 E. Ciouc. »1 ' S.:.bu Ia lloo:ui ~• plat6oto:n de kl bcllo en d U lc c(r. r~den!emt111c l?m •t C.Uit<t. I ('m'lllf o r O:bl, U'o1fi'll' tl• tl. 192-3. lt 1 2 ¢It 1 3

  una 'fCL •obre aquello que d 'erdaderan:.c:nte justo, bello. pi'Udtnle, r otra wbrt 1quella que es cons iderado com-o tal entre ~ ~orn bf~. ) ~1..:.. ~un metelu '1 c:ombmac:iones crean, eon sus propios matcnak-5, Ia imaJOCrl humana. para C:U)'I conccpcu)n sc dejan guiar por aquello que. Homero lbmabl dmn~t o scmcp.n1ea loc!t mo. cuando s.r mantfKSla entre los bombte:s-1 S1n em btu~. a pcsar de ••~ con,ic!eraci.;,ncs > o:ra.s par«ida1'. Ia filo~l'la pl.it6na ba de scr conlldcnttia. u fti) comp!ecamente anci:mi,tka. '' p,•t to rncrt~."K apa al anc. ) "" "tcmrrende q~e c::&$1 lodos k)J pOSter•'"' 'IObrc todo ()14.ll:nl) ha)lft ts.IO en ms frcx:uernC:$ aaques Q'Jntr-a Lu artc •numtll(l3h u r~ '-'Ufldtna J'C'ncral de las :snes ria.urnl.l"'25 en cuanto tab. Ya QUC. alaphc:ar flacOO (('md mcd1dJ del nl.ilrde Ia pc-oducciOn pUna y pict6rte.1 cl c»n«plo t~ttraAo 1 ella de una trdJtd conceptual. es dec:ir. de una oorKx.ud:ancl• o,)n h) ldc.&L $-U 1if1cma fi t()toOfiC) 00 puedt orroocr ninguna po~lbthda d ('I."Uoi un.- ttlt li(.J de In a n c' fi&l.lrath·;tS CO•)skJerada como campo CIIJ'I fiiUIII Jtt gr11('riJ 1 por otrJ parte, Ia aUionomla de Ia tjfera ~tCtica r~J)C(!h> " I" tc6tK,I ) Ctica no luc "k~mY.a,da amu del s. X'111 ). Por eiJo. ~I debit~~ nt'enllnumenlc IO~I •• r I'CdtJd l cl .unbno de nqucllas mani li:st~t eioncs :• rt i st i~tu '' II• lunhullu mod ida eu 1a ~u c cl, de!lde fiu pun It> de vista. r odi;'l r•J) I)barltu: t: tn Chi ~J . tl l'll· di¢ntlo" (.'jtC n ttocho oirt:ulo, e l an e tenia, en StJ Olliru6n, on llkH' Um iU• ~Ic' ~i In u1isa6n del lUte h11 de 'Cr b ~<vc rdad)l con ltSp«lt• {I 11 ldcli!l. <.:onttli· {) ticndu. rur llll'lh"l, en clcl'h) tu(ld('l C'(lll el rcconocimi.;•Hu n1dJul•l. )1 t. n~ahd 111l htne C ser ncceMh•mcntc el l'edueil' tl mu•tdo v•:stble ~· ronn~as m.nuutblc:!l. JllC gcneruk:s )' c:tcrnn~. rcnune:i:uH.k• as1 a aquelta ind•viduabd.ul y or•guwlld;td, en Ia C clltllfll('l~ AC:thlumbt<tdO'I {I ~tr el ~roiettr d1stmth ode su ~ crc.•c:•onc• JUC (P:lr c:llo l'l.1t6n t''l'llfiJ'o,)ilt 16{1:tC<un~nte al artc grtt'go bbrc: el de l;.l! Cllf'KI'"· SUJCIO • no.~rm•s. CU)•" 4'1brai d1: t.a..:e ditz nul aiios no c::ran m.u bl:lla) ui m.u rc:u 'tuc t.H actuale~~ ti nili. cswbcm trabajad.u en c:l m1smu e~11lo•.) f •ncl11~ ;!IIi d"ruk: )t: h).arom.egutdo estcu:kalde inmutabdklaJ,Icncr;.lt~t.l.•d ) ecernkJad de at1.:rdo o.tn la.s posiblttdaodes humana.s.. b obfa de art'" ,,., J"Ui."dc pll..~ rtcltndc:f akana.r una catqona mis alia que Ia de un tf&.,, ..., que, a ~~ deb ap;ar(ntc co~nmdad. est:a en muebos ~hl'1 en Qltltr.a d~a:lln oon •u lcb, )' q11e no puoede att:rcaJ"SC' a dla m.n. que el ~~'~"'·de C:lol)l a) uda !'h."(I~ cl fit6wfo pua expresar sus JU~. El ,-ak>r de una cre&4.1('m a.ll.tu "'' "" Ui.1t:nmna.. por tanlo. de distmta ronna que cl ulnr de ~n.1 i!'t-•1 pt:IC,n d(ntlftca para PlaiOn. scgUn la mt"dida e:n que h~ ,jdl,, ap!i~' en tJia cl cononm~~Cnto lcOnoo. )'. espe~atmcnte, cl matcm.liJOO•, LA ma)ona ' t•l•ll'>n, l< fr ! l1<11, VI ~ll. ' U r.. IIV• cj~l"l~ , 1 fl•rr•lcl .;14•d" Ctl b flt•l1 ~~ • l'hrt(llft, I.~H''• II, Mt> I). I' l'ld1bfl, l!rhtol>1 II, 34J• 4, • ( ) ~Jt•• CH I~ cl ~·fll~tpl • plnu)nKI) de Ia dJ""'" ~n•fi..:11 j~,~•me!IIC t.1 ~~·tlll llf..l 'llill 1 ,, ,.ue ''''k·INI ll( o lhllllhHI!'I'IN a Cl!llcfllkf (I()( •i•;•-cr.c:i~K~••: I• pl. ~t(MIIo.a, II'·'' .1 "'11 111.1. i iiVtncinn de f, 11 •~ n uc~a. t utd!~!Jualn, n l.lll dc...:~:bnutiwll) t il! r•ln~il'~'& clcfnt•4 )' •II• I· 'eu•ln~cnlc ••1..1.·•,11l )' Ct•nt,o lo•~ OO«:IItne SO.:•b•e Ia® b matcmiltic11, P.,r IJo!llt ~c1 l.a 1.1111•• a.IJIIdi..-r ll 1 ll!lll·l(,hl r-~ )' II Ill fllllltl(ll d p.u,:U(t m.b 11~11) ( II IUIII jfHI Itii)A plltMkllt!• I,., ,1 urt", L 'lfl4 prcp.ara 1111 tuh,jLI t.:'ltorc ~te t Will ,jf.,.,._ 11 de las obras que acncralmc:nle han sklu )'son (l)n.Sider~tJas ar tlstieas e inclusv ~J:ce~fllt:S. entra(l potra t l bljo d COt"l<;tptO de Ia JIIJ.l'1tll.."it rtz'nf, t.»nt.r~• l:a tual Lilll6 en elliblo X de la Rtpt.fbliCa ) en t l Sorl:sta tus fumosos ju.iao1 ronde· n•torios: o el at1isll ma c:upias e~ac:t/1., cauc:, en el K'nttdo de Ia idJUfG•.; tll..w:>· ;r...,f. reproduCtD el COI"'ItnJdO de La rtalkbd sensibk. si,guic:ndo lo 'etdadero. ' pUr tanto se t.:untenta <Un una innil dupbcad6n del ~uOCo lenomCmco que s6lo imita lou ldcu '. o bien ere~ J1mutacros lt!euctos y eogailo5os que.. end senttdo de la llifilfa'' •xuunte'Jf, empeque6e:ttn lo grande y agrand~n 1 ~ poqucilo. pua cnp.dar a nua1ra tmp«fccta • )' e:mon«S su obra a umerua Ia confusiOn en nucstra alma, y C$t1, en honor a Ia vc:rdad, en u.n ""u nw~l m!c1'1or al del mundo K"nsibk COm() f(Jitov u hb t,Y' ili:Oth;'' SegUn una oonoada poesia de Johann T1c:u•o, Joldias. ron(ideraodo O>mo 611!u..-6;)' ft.(I)Jd"tp•" la apare:nlc rcduc:ci6 n de loll ob;ttos si1Uado$ a gran altura, lt.abria dado a su Alc:nca pro1 >0rcioM' ob)Cth·,meruc crr6neJ.s, )' J )rooisamcnlc: por c:llo habri.n oblc.nido Ia •iatona 110brc Alkamcnesl 0 ; pars P1al6n cs.t obra habria sido un c;.:mJ IO lfpico de c:s" A11e f1ilso a t que b.CllS..'l y e:asi > rarccc que: SU llCU.SIIC:I6n O'tUV ICm rli riQldl !JfCCiSM lCiliC OOIIrll CSUI o b ra fidl.nca- de Cflnsi<1crar con ICS!)L'Ct(l '' 1 1$ Cunbios de petspec' i'-':t 1)0 (.' 1 uVu.x~ OI'JlJ'npb.c, :Ii iii) t.i~ 6o~ofoa'c r.lon11 Koc)t.ic 11 , Tambit1 de esto sc pucoJe 1 dedocir I)Ot que rcspondlan m(•s ~~ 11u idC1I Ias o,>brall lie a qucllos. pin tOrt$ y 1 cscul!ores egip~ios, que no ">61o '" milnlenian mmuta blemtntc lit les a .sui rigi<las f6tnwlal • .siuo que utmbll:n d<:teS.t:lbMI cu,•ll)uier ooncesi6n .- l.l pt:r· ,,;epctoll 'fi:Silill: y. l'in.•l!ncnte, l':u.t ~ I no cr~t et anbta ~ino d dlale..:t1 cl que ..:o debia re,·et.ar el mundo de 1.1 ~ Ideas. Y11 que, mietlltu que el a.rte r.o st detitne !n la reprodu(Ci6n l.k las imA&enc!l, Lt l'lt.J110fia posee cl supre-mo prhiltgw de ut.il.Jr.lr JaJ p.alabra.s ..Oiu <:un..o base: p.1111 1coedc-r al c.-onoc-.mi<:nto. acc.:ew que tcmuna para clart•.sta con Ia c:reacu')n del tfd.ulov11• Sa. en cambio. inleftt>pmos a un pcn~dor del s.igkl ).'I; I -es dedr.dc: UM <poca en ta que e:l arle: &Junt•'o era en1endtdo d .su ro1altd.1d co:no ,zjMot;. •«; si bx:n no sOlo como tm•tact6n en el M'nltdo dc:l-realismo-. si lc mte:rroga.mm sobrc su modo de conccb•r Ia aenda de Ia Idea pblMica.lctmos., por qempto. ~ Mda.nchti>n: ..Cc.rtum at, Pbtooem ubtque: ocare Ideas pc::rie:cum ct d!ustrem notiltatn, ul Ap:-llcs habt• tn antmo •ncl.aam p:.tk:httritram inu~l­ nem humani corporis- t. LJ•• uuc'."et.e.&a (que imptiatanlC':nle trata dt roo."neiliar a Jlblt6n oon Amt6tc~• ' . ~ d1fcrencia del oonoepro gcnuma· mente platlmtto sob•>t h.>do tn .;k I'Ull t'l~: en ptinw:r tugar, JlOrq t.~ e Ia; Idea~ 1 Cfr. al rn p«ll )cts a•r.a mell1•>~ lk l'n"t'to C'11JdM e11 la r. :-.u o1, ' i'b.!6n., 5<-IIJ •,f . ~p. 2Jl )' , ... : cfr ~tJIOCllllmer~~e I A. Jolleli, I J!Ju~·• A ,.,-~A.tnl.. I)IM fflbuf$0, IW6. 1 :;p," y ,.., SoiW 11 111ff!lfttltdOII cn".an que 1 d ~!!l .no:iOr. pb16ui« mtn1 11 }rf}l'f'lt' tl.-:·:ttwo:lf )' 1'/,!"I" IC .l:VtO"U"t illftl(l t ll li•• ;.!t;l<•( ).'1 t JC'11, d r DCI411f 14• y ;!j!J' t•lu6o, Rrptlbl~. X, 601 11 J..O•-cr~, l>it 4 1!flb•l $(/lr¢111"'1•'''' t (,1, fl ,i NIJ, 1io- "' 11,1'1 (il!o'o,.ootn, t!)()ll, n1'11n. 172 11 Pt.U01 .'Wjbut. 1JS I.•ll6A. 1;, I J Crr. G. CCJW>fct,op (il u Mclar.dlloo. l::lllf.VUiiu lllwl (, f) IUI'tor, Atnt., cap. ' I I Cotj• ft.tj. XY I. «ol.. l'Xlt. •• Mtlaa¢!111)1• rot;l•a.tll w~a plo.nv •clh.'l.:!ll'lioll t" de raut.l. Ia i"i'lCC!:<::<II !.k- Ia• ldf;.j Ollm•• ..(._h• lf)eiJl).K" J ,) -q1111A II'Jitflii ~Ur•Jo 11'-fl''' •• •"f*~Mn rla l11 4~- '" ~ a.Jc~11 11 Lu •lk""· IS

  no son )'a sustandn$ lllct;.lisicas. que C).iSten lUera del mundo fenomCmco sensible y tambiCn rucra del imelec•t) en uua i·ncpovp0.HO¥; -rO:t~, smo rcprescntacioncs o vis!l)nes. <JI.!C •iener) fu&<"•r en el propio esplntu humanll: )',en segundo lug:•r. porque al fi!Oso fo de esta i:pOOilc pareoe muuraJ ver a las ldea.s manifcsturse prefcrcntemcntc -t l) fa acti.,idad ani;)llctl. hs -tn d pinto•-. y n.:) y-11 en cl d i:•t~c1 i<:o, tn quten se piensa en primer Iugar. cuan-Jn se hablu de «lde<••t 1 :., t..;• mhirntl de Melanchwn H1ue no era un lc6rico_dcJ tu1e ptopiau1 ente dich(l, )' que no rnostr6 jamlis especial interCs llOf las ilft~s fi~u F.• hva $) es •loblemenu: signifi<:a1iva: pur una pane. nos haec suponer· )t•e en (tdclante lu h~orl:r especifi C(t del nrte se apropiari~ cada ~cr. con Olrt)'tW oclo de Ia doctrin<r de las lt.lea& u. mejor d icho, sera atraido oon mayor fuef7a hiieirt C)hl doctrina: , I)Ot oua, nol hate prcguntarnos cOmo fue posible que el contepto de Ia Idea, del cual d mismo Plat6n habia dcductd(l tamas vcoos lu inferioridad de 1a actividad ttrlbtica, sc canvirltera, en caruhio, en alg.Q <:asi cspecUkamentc c:;{etico. La respuesw nos lo facllita el propio McltHlChtou: p.1ra su interprc• ~ci 6n de la doetrina de las Ideas se UJ )(Iyn en Cicer6n16• y nos dcmucstm asi que lu pro pia Ant igUed:~d, prcparando cl tcrren(l n la:s <:onccpci-oncs rcnn· ceru i~ta$. habia com·en tdo Ia doctrinu de las Ideas de Plat6n en un arma Contra Ia teoria platOmctr del arte. n ~JOMS" O Il l;~.$ ltll«h)l31.on«.. d> Anlil6td« ~no>Sb) lundl.n:.etll.n ~ rtl"liu::al 0 11100« deC..-1.a''JII tbnc .r.bwt..,.u m e• ~r.a•n rei <1efwltll:lnw1 Plato> v.x-al ldearn . fh ex hac loco ClcttQfll• ju:l:.:nn pn-~eu. idu• ap.a:l l'u.I;)I)C;IJI lnteltl&el!<lll~ c:no •tun a:~im:u' au1 ronr.as codn d~l11pi11S. JNI ptrlcdam r.olilium ruua dialo:c!ie).ln" ($d,bat~tCk~•llft' O•¢llrt"'· c~rp. Rd XV I,;:ols. 711 . ~ > J!;r,~to:eh:n & l:lt;mrto:lltl'o cl q~;~ tambtm Mclanch1on aptique, «1 ;'lfill)tt tuaa1." IV• •up<(~QI.IU l'• <o~Xtp!o & ••AUc<.,, n,mnlllftttOIC enlt f'ldid" J10f U ild lt~oal (I()C I''-'' n.-Mern y l101) OCiltfiiCI.tii)Cnltc c~ d sc:n~hlo de. t(o;ti;l, mimUIIl q,IX', .....,, o:Jt••1pkl, Sl.neo l.:0111' ' de •qu. o, co.•• .,.n11 deflalel6u e.'lldtntlut 1 kl d~tli'Uh, lam:• oo.a1o cjmlplo ul ~t6n~eu~ m )}f JC< IU l ltt9; f-eunt.ll'l1 d To~ni1 1 (SIWIUIII 'I'Ju:or., II I, qu., S?, ; en Ja 00. Fttll~ ) ' M:uC, ll, t:il& 36:!): .,RetNI:.ICI.I< <I L.:enduUl. lllod an nilt..l abud no~. qu.am nul•.., tee•• 11~111IO.tu!ll <lJitrum fa· !)autO ~n aci'KioJililm..,, !• Mela•u.:IIUil. (!o ulM .i ... t•· r"I'.L.. Cor(' Rrl . XIII. oo! 1(1 $): t.lh.1 lll:itcm :n• ttt;l~ ra•lo r.cieno.l"fu. m Ut:l'tUIU, Ut UIIUII!iU tff111ffl lttl!c; !l'lii11m dinJU!lan man~. sclllpcr..sem lrnliJlllCifl It! ttallla. i'J 0:'1 puttJ 'IIIIIIIC tiiU•((:« (lh11· 1 !.!IICIII. d(t~ CIJ'XQIU r unuli1 " 11d.:0 C lltd•e. R! · ~pc.. {J ..cne ln1hiii•J", lo.squi.mW... <llolC irur.~o.fiiJo• Ill •lltltlll' thu(~oum ~ :'1':~t.~:b,.,l cuck:i ulllY, h Col-61!,1 ....,,,, <n Slel'tndo 1 Cnnioo 1 Subrc k ftlaciOn tn~rc- Mtlanochtu(l y t oC"I.}n,, G [)lll•c). Gt•at•l"'· .Srlj•!f't•l. IQI.l U lr r:.tli 16 171 r ~s . La An tigiiedad El ~orado..,. de CicerOn. <JUe cs una nutoapolog.la prcscnt:tda e n forM• de traludo 1cOrico 11 • compnra al perfecto orudor Cl) ll una «ldelm, que no pOOcmtlS haJlar empiricamentc, sino s61-(l irnaginar1a eo nucstto espiti1U. y tambiC fe com pam con el objcto de Ia t'CJ n )fCsernnci6n ~rtist ica . en cuanw que Csle tumpoco pucdc scr capuuJo con Ia vista en su total perfecci6n. smo que existe en el alma del artl<>ta sOlo como '~~'• l• imagen: «Creo l iUt en niug:Un 11Cnero c.xisle nada tan bello q uo, nq ~1cllo de donde ha sido oopiado -.eomt• e1 modelo respecto ul retrain- , no sea :nJn 1h iS belli): p¢ru .:ste moddo no !o podemos pcrc-ibir ni con Ia vista ni con cl oklo ni con nin8Un Citro :.en!ido, o smo s61 con d esplrhu y t l I)COs;ll~ lien to : por ..:so pOdernos imag.inar a lgo que superc en bcl!e7.a n las pro1>k~s csculhll'l!~ de F'idias, que tn su gCnew .son Ia mils perfecto,} UtmbiCn a Ins t> uras )'il mencit'lnadas": ya que. cuando im este artista erenba c) Zeus y Ia Aten~. no oonu:mpli1b<t ningUn hombre Irca It nt q ue pudicra rctrauar, sino que hrtbiUtblt en w cspiritu una i-dea .~u bJJmc de Ia Bcllcr.n; con lcm l>l5ndol~• . c inme•·so <:nella. dirigia su arte y su obra u la relncscntnci6n de esta i..J~. Del mismo modo que en d campo do las urtcs fi.gunllivas cxistc algo peTfecto )'superior·, a (...'Uya (ormu ideal se rcmiicn. on su rep ro(hl cci6n arllstica, todiS Ia~ C03;as tJue no cnen bajo cl oontrol scnroriaJ 1es de(if.los entes divinos u •-cprc.scntar) 9 , asi 'emos Ins forrnas de Ia pcrfcc1n '• <.:ft W Kro!l. /.J 1·ulli Ckt'""IJ Oratvr. lilll. lntuxl!.m:!On.. 1• f:.~~ ~cir (II,$): d Jpl'/.f.IJ de f•n;.IIIICil«(CII k uJfb, d~ndo ll.lo blv ~I 11'~pio CkaOal. !u ttfrmi!!a de Aptllet 1ea K ~»~ d 7..,,, de ftJ.~V )' el/)(o•l/<"f.l M Pdl~ 11lo~: PM I ~ l.t.nlo, de:>, f.'-' pnt1.1ru [ dos n«~hurn. 1" Ai i iCmPf( q~ sc uu r.h:G,ga e.l +lion• (alt:IOiq;udQ po."'lr los man tt«:nl(l'l ..-lel~o•e del "-old i.IU I~. Cl "'~n.ilrih'IOO l" ill ll til 'tt'VNinilttud n l Knbdo dado altl<'riomt~r.tc y o;11e dtbcmo.l; 11J rl,fCVII flt&1-efl·(-l ~!l~fe, del <>C., tt•e lHib lCIIk!~ !p~l 1)(11) ClldUfllh 1dtfido l llu 1tcpresml.l<IIIHlel de mtes d r.•inM... 1.111illYil~~ 1 11o'llbltu 1 SJI}Jt<11 ( Et"owJ, X IX, I~· IU 'I u.) ha dildo -1. ala mtt:lp:e~lldcin S1. CJI Cllmbio. ftSWtudo D Vtttoti (Vicl.onua, I Q#. f.«U~IItS, XI, 1-IJ t~optii!'II"H» d "1101~ ,!u O:OIIIM.,.Il prtl"PQUI• p..lr W . Fr:.:d1id), d~hrbr.ch f. klau. P.lulot..<.. XXIII, 1$81, pi~§. 1 8•~} ~S. 1ett1 lflmb.ttl u. k md•M <ondullli6cl.l. mtoll~f ptJl h» ~'<'OJ.U qo~t ..:: 1e-pro:un.uw • i.u o~" r,n':!lll <t o.~t CI'IIC'fllkt Ia ...,.,,..." •It lfl'lt rl•'"-'1,..., que ¢0rfUP("IIckfia 11! lltr.::UT.KJ uu.r.l!fr au UJ>Ic 1 7

  omtoritl sOlo con el cspiritu. y lo que captam-os a traves del oido cs su copia. A esta.s t'orma.s de. Las co.sas llamaba J' latOn - esc sumo cscritor y maestro no sOlo del pensamicnto, sino tam bien de ht palabra- «Ideas»; i:.l mega su tc.mporalidad, !ttirma su can!cter eterno. y las ronstdcra ubicadas en Ia mztm )'en e1 pensttmicnto. T odo lo demb nnoe )' muerc, :;c transf~'lrm n y p:asa, no pcrmaneciendo jami!s c.n un Unico )' mismo cstadm•20• En csttl cxptlsici6n rctOricamentc cxaltadn de Ia creaci6n artistica, Ia doc-trinn plntOniro de. Ins Ideas 'i-cne de hecho n in'alidar Ia conccpci6n C$tCtica de Plttt6n: aq~• l cl arusta no cs ni un tmitador del trh•ial y cngniloso nnmdo r~no m~n ico, ni ulyuien que, liyado a rigirlas norm:ts y ' 'uclto hacia 1ma o~ i01 mctafisica es. ~ 1 1'Jltim:a iMtancia. COJ ldenado a uo vnno esfue•·w. sino ~w e en su 1 >ropio e5"pi,·iw gt:Hd:t un sublime prototipo de beiJez:t, en cl cual, oomo cre~ d ot. puede fijar su mirada intetior: y aunque no J )ueda U'l•t~ sferirse ~· 1::t (lbr;. creada toda lil perfocci6n de esa imagen int<:tior, oontienu esw, sin l.!mb<'lr80. un ~ bellcza muy superior a Ia suuple copia d e una t(realjdad» <'l trac,iva, pero p•'t· sentada s61 a trav6s de los eng:aiiosos sentidos )'.sin embargo. muy distint;• o dd simple reflcjo de: una «vcrdad» Unicamente cognoseible por d intelc.cto. Es evrdentc liUC scmejantc mterpretaci6n del pens:.mjento plat6ni<:o t(Jue se rea1i't6 por primers vez en Cis:erOn) era posible s6lo bajo una doble condici6n: que tanto el ooncepto de ta esencia del ane como el de Ia csencia de ta I d e~• sc hubicran mod!li cado no )'a en sentido d1stinto, sino contrario al originarlo de l, lnt6n. Por lo que se rcficre a fo prirnero, Ia vaJoreci6n del nne )' de los nrtistas, en un princip;o mcrumente e.xtc.rna, habia aumentndo considerable· mente en e1 ambiente hdeni ~tieo-romano: primem, el pintor!l, y desputs, :~~~mmto '.;ttori, op. dt. P~U $t:.pun!o qno:dl. d.:,..:anado d pcns.u tjllt d 01u q 'lat .. " s.: ~r ~r.l a .!1 nWoJri<J tlll hlrll~~lle tJ ~omidll'l dt.Ktilx &qui p«tha.m.:~l c l:t e«<:td6n del arti~a. q x lttl:aja sla tiJ!l&.lna cla tMer~ Sobli: I ~ ltu «p,~tac•6c• <:a•a~tttiitica que d:t Gi..,, Pu:t•O 8cll011 ptowad'lc!'llc • «tc 1~1••f d r, mi:t tiJ(I:.ttl¢ pf'i· 9!1. t• (terou. Qto!QI uJ lftii(.IIW, n, 1 y » te.,1, Kr~l. I).)J:9. ::.s y $.$ . ~l l),l ,.d(l,l """l<~.h~tl' pm o,crbr.:k, np. m.., r.li m. 11TI: ••Atq ut ego in •nm m.:. ora to•~ fingoendo 1 a.lnn inro nuaOO, q !laks for!a:ut nun.:. fm1. no1: tn1 m q 1.1WU qu ~ fU(nl.>t:olqtud Jit iUud, quo mll!lcsse-pcll1h ~~s!anlilt, quod w petpelllliMtdKet:(h non .fiiCt. t ;Hque hllllll tei() an •11un~uam. i11 aiT.I*I a utau J':lt k ~:Wca.• alatuatt®. ida'11 ap..KI ' al to;~$ dtii6.111$.AI)IId a)JO$ (Ofi.U¢ f111lS. 5Cd- CJ(> SIC H&lUO, rtitLI :MoO ht 11tl1> tti!Ct (: la1~ l)llktU 'illl. qU<l non puldtrius k11i1, uode illud u1ex Qtt 11tiqno qu.asi iuu,o. I'XJ>IitllM qo •~que «:UII$ II.tr: 10d t11:qt1t 11t:1ibus ~»:~~ ullo scrJu r.<:-.;i~i r.otHI, cogi:11cionc tllnlltm tl mente oamplc.:dm ~Jr, 11:.1-~lt:ll' cl Pbditf S~mu!:Kri,, q 1.1ibu~ nihil in til.:. ~entre ptrlcd:.:" ~o•idem''· t l i;s pk1uris q !las notninav1 co;itAit tt~mcn put:tumu1 puktuio.lta. n~ ''C«' iJit••tifu. t"U:n f.t.r:crct k nis ron:.am 11.:1M h~tYit. Nnl.:•nplaba.n•r .tl:,llkh•, e 11U9 s.lllihludiM!II <1 ~10:1, .56d iptl ll m mtr::lc in)ii.lcb!t tpt'I.W" ' (WIIchrnudh•IJ c~lml:l < ll,lf,O(Jam, 'l.••llm lllto.ICM In tfl'l.tl¢ <lefJittn ad tthus flntlh l~lhntm a•ttll. tt manlllll d .rig.:ba• 1:1 iSJIU In form!$ e• flau riiut ahquld 1 r >«f1>:11.:u•t e• ex<diMt. Nl ll~ ~I «~t:t­ !tltllm sp«ic:m im1111n00 1derun1u: ea. quuc ~<t~b IX'UI•» ir.s11 n....n e~dutlt,-'io: rerfeune d...,~; nentu.e sr.c~:ictn 11nitOQ vtdcl:lllS. efr:gitm acrib~a qnuimu ~t- hu tnum fo.r•n~o~ .appc;bu f~U~ ilk non in!ttkv.o:•l<h w lu•n kd etiilnt dKc•:d a tl.fA~issimus a uo:!~•r d u:"iis.l'r Pblv. <ll~ut gigoi 1 xp1 <1 f1,t semper C a.c rlltiOI!eet wattlllJ:(c'llia rouiJtiC Ctl'ra nOO o!XWere, r...ert labi n1·(' diuuus $SC tl: lthln o.k (1110 ratione: (:1 ~o•l~ d o'Sputtl ll , 1>.1 (:t( od ulllmam wl Ci$t M4 e1 01)6¢ffi ~Uhl, QtHdqt.lid C$1 J«!tli ~ k)rmarn $.pCciemq~ tcdi~l!dl.!n~. H Cfr. ll} rtspc.:~o t1 n!JII)'O dt B~:;rd.hanh, De~ (;itlv<ileot tt••J tllr., K6.;Hrl~J +J:~l, R.:.rd:lur!,1 , I ''"''",. cil D!itr, 1918.. pitp. N)l y u. i. Que l:t romp:tn,iiln tk1 vnklr cn:t.tiWI cit l;o produccio)n .o llllth;a cu lo> quo: rnp«la a Ia pinlurll s~: habia l!l:t:~ifotlldo hada ) II litm po t~~ drm uen11. .:rtf". tambl-i:n <'I escuhor ~cu yo mtbaJO sucio y fa tigoso dcbia rCliultar sumamente ·ulga.r para Ia mcntnlidad griega del S1gfo de Oro)u. son rcconocidos, ce.da vcz mas. oomo pcrsonalidades eminentes, 1,1rivilcgiadas1 l; Ia pmtura cs ndmi!i· da e:plicuamcn!c.si damos cri:dno a PlinK>, en Ia categoria de lastm es lib res (es dectr, digna$ de scr proclitadas por ciudadnnos librcs):4; comicnzan :a np.arccer los cxpertos en artc: norcoc Ia litcnuura urti$ticn; surge kt p..'lsi~,in por el colcccionismo, )' cl ravor de los prineipcs y de los ricos oontrilmyc :a aumcntnr cl prcslig.io de las artcs: y si las <l'8 n cs mimC tica.s» de Plnt6 n d cbl:~n , l'~<~r amor a Ia vc-rdad. set· dcsterradas de su Estadou, en Ia introdocci61 :• 1 que las F.i..:6·e~ de Fil6strato et:ooturamos t$1M 1~a labras C present~ul ~1110 sin.. gular allnidad c(ln una conocida sente•lcia de LeoMrdo da Vinci)30 : 11EI que 1 ;tJntt In 1 inu.1ra hace ltgravio ;I l;l verdad y a Ia &~bidurla~o~n . Esta sen•e•!Cilt 10 > ida den•uestra ya <I ll~ a Ia mayor va i<>H~ci6n extcrna de las artes iba u11 una tello < Plt1t6n negaba OWlmente. Jtle m3yor ''aloraci6n irn ernn. del a.rte: qt•e aq1 o ndmilfa s6h) a ~·<mdici 6n de < fue,an s..'crilitadas- Ia libertad y Ia origi. 1ue nalidad arti.sti¢<ts, habia Uegado a obttner un reoonodmientv t~da vez mtt.S uni'ersal: demuestra. c:n deliniti·a, In autonomia del arcc frcnte a Ia rcalid:td tlp;trtnte e imperfecta. m pen:s.<uniento de h• J-ntigliedad (como dcspuh se h~trll. en el Kcnacimicnto) en lo que rcspecta n1 arte yuxtnpuso ingcnuumente dos pnncip:os contrndic. orios desdc cl primer momcnto: la idea de que ln. t 'l)tfOi. b•·wCOO~Ies c•1 ••n C~ do.nde.An~idpal!(lro rJ r~1~~~ -.itl ;,t)Cu$ PJ.:co,.,, ,·,·l)eull.~li!""'*'i ~'"• ·•Ot.:l~ Arufe~». ( Ompnn 1a stnctiJ: <lei <otmos a Ia tic una pill!l:ll (ll. Dieh, OU Fn eguwmr JtJ I'M•I'Ib.:'J/Mr. 192'2', I, pls. :!J-1. nun1- 2'3): "ni; ~·Jx6nv 7;''¥/Pi£( &.l,ihtJ>)'U Jtl'll:d.Uo.ocn ivip.c; .f~i ~·~VII" ixil plju~ 1{! Jrohl'lirc. uf•' ~ntf e~Y ,.;p~· Xl• x~i.{J[PM. <PiPJIU:ll xrvon·. .iPJ•fl•~ ~~(~"'t rO Joil' -:,o&r>.d;;. ;, : b: 6'0;oiJ.i·} r '" d<'-41 nt.f•v6l/flm &4MI"VOtdl, Jt'J<Spd Ul Kpi<Y~Tl &'«i tff.pj<; ~,U yt't.J..:-t; tlijpir r'olol.l00(; rt ,.;oi i>.btoilp.ip;w-wt; l:<ilt( >Xi a (}w(>; 6Dlll<Xinl~• nid,ilt~l !".'J'NOt<)(:; .0li10 J•>iv1'0:d.1•1 ~.n•>X O(>)!•~Vuu Wbik, d•w. Ovfl• :jo·.l~ll.t'(t ~,U )-4j'j.,T$r>'.iC=!ttt. t.'l~oJ¥, ,UU to,,r" t..sllt'!cttl•, 0.00 ndps pNld't ;!«•f.,,~ •· u l oJ l:liunos ugtm:~en !Oll qt;t en et ,SU,il., tl~ Lu;:iar..n oqolupant.."l 1 n .,,,k h, t~ ckdr, 11 b. cultu r.1 hl(r,uia. a ll 1'itr!l· o "~a. b ct~u ll ut;a. tl!lim d~p<~uis csg;rit:~idi)J en Ia. hlcm.tunt fet~ll • !Xttlina !d0111d>t lano abundruo143 p.:~l~tniclll dt ll(Ol~cucialp.:~r par~u d.:· I• pin~ur• at ~-onu• oSc l;o ~hull. <.. (:ipto."t..>ln'lclllt el ctl~btt " '""•II&O:.•IC,. tt~la cnl•lld uc;a6tt 3) hb'o o.k Lcon.utl(J 'tr, svbtt b l'l!lflol.l n San inlc«fflnu:c, ~cjcmplo, b ~ (1111'11Uian~od···•~ ~"bf" la i!'IQilrh de Alcj~t~d ro Matn" am rl'lpWn • Apcllc$ (Ovclbeck, ru:,m~ li).t..IS36). :~ r liniu. Uw. ,'Vo•~ XXXV, i1. El p:hnro io a ut, caa algllllali mod:fit1cioncs q~ rdiX!I"IIIfl 110111 t !lb M i:np<Jf'!3tl~ia. R~.Jtr.att.;o 1lbc~l.. ~~~ cl T1otuuo dtti:l tt0b1llft o l (c/1.1 rnrwu, ltom11. ISSS, ~'-AIIIAII 1 3. H l)latOO, 11. 1(1., 61)$ )' $to l~> M. Huddd, ~;ttdoJQ Y(ll.;t. JN /)Nti:H, FOI'M II"tl>llof PQoJ, 191 1.pia, U?, tdd M ~.,&,lo,, r~~l. U1 : otcomo o_q)1!1 qnt d"'pro:ia la pi;nuua no ~fll;l a i Ia lil~»~n nl Ia nu ua11~xa... 1} r Fd6.llrato., cd. 0 . 1 X1111t1rn ISS3. p~g. Ji9. f!J !ipko tle Ia er.oc.a tlc- CimOtt d u.mdu - {V•Ih)m.btt• til.' kl• I UIOrCI Ill cillll ISJ t'Uali O obJ(U de a ile <t!J.CI I!Ont 0:0100 C!Cttlplo at d Of4-i!~•l, h;t.I!U, d¢1 J ol!l)t)$ tofi•V nOtOitO$ b•blariau)(l!> de Ia Jh1 NllfiJI'""•(VII I" ()n'ICt.fl tlo.t o.to.le d flll'ttlbr,· 11of.:r ole) IIII<'U It$ ramdJJ.r a ~ ~lO«$ e' 1 9
 • .:ibra d·c lf1c t<~ inf(!tklr a Ia na1Uralc:.r:a. a Ia que im ua hasta loar:u, (!II e1 m 'I1Jl l l tl.: 1,,, c;'"'~· una pc:rrtcta ilu:s.i6n, )' Ia idea de que Ia obro de :ule c ' upocrK'I a b. prvpi..a nllur-~kz.a, )I q~.;e. at corre-gu ku. de!ectos de c.ad,&1110 d~ kh pr,"CIUC(''" de ~)LI, b )thla (rente a nu::Yos a.spec1os c.!c b Fkllc:ta Junto 1 l.l n':fllliii'J ,lfll.~~tu de todo Upo. como b. de las U'"U pinlil<b'J que (1LIII de a~a a L,, pnonn. b de los cabat!os pinladq..., a los ~.t~e rchntl1.1ban k"f 't&'1)1., b del tdon pantado que tnduso Uepba a cr:.aaaar al :Uh'J.l.&. Jlltlhl ~ kill aumerosot c-p:;ramu sobrc: b n:~1uratoa de Ia 't~ de hr6n". f'141 cl f'CII.VOO(lMICfttO cJc que las obru de un Policleco b.abbn ~I la (_,ura hum&M •una lf&N suptrklr a Ia '~ 1•: estl ta desapro1»ct611 de aquel DemtttiO que I ( habia Cloedldo C:ft l.a fJ&Ji<hd ol La natUr&kLa f habia antcpuotb cl parocldo a Ia be!lcu10 : )' es1in los tnOh1pk$ p.irtlfO~ de lo~ pi.lCUI!o. en k!~quc l• hellt-71Ciit Jnbrcnatural de una perso-naese&o,...d,. CVntJJM.1ndoll oon cKuhumi y ~l n t ura, Y11 SOcr.ttes oons.ideraba l61ico qo~;e I• plnllllll, aunquc fklf JH(lflll lliHUrRIO:ta th;xolx IJpwpj.''Wl', rucra autorw.adn e tnduw t"lhllgad11, 1)'lt QllO llO se encueotra f!icilmente una forma 10Uttmtntc .. rxcnu• ~h: imrc1fcoeiones••, 11 reunir en un t~ ligurn. pa ru lJUc c u, pudlot•u a p:trcccr bell,,, tl)~ rnA~ hellos elementos de dishntos cutrpi»u. l:)cl p t'llp i) 7..cuxts, nutor de hii f.unOiiaS uva11 que engaiiaban a loll gorrionc!l, 110 a~l tU !I bll IB rtlbul.,, tCJlCithl hii'Jhl 1.1 sr1ciedt1d, sobre todo en c1 ltcmu.:imlcnu-., d<: tiiiC p;tm rcprcscnu.u " I Ielena rog6 a las cmeo donocllMJO m:1 bcll•u de !.1 dudtul s 'lc C'fot<'ln (JU le pennuicran copia r to mas bello de cada unu de elias u C lu du~ l11 ,tt6n. cl (•cncm ig~l dc:ltutc_,., oomp; r6 en un p!ura!o liguu de scr 1 leJIKk' en )U <:ntol 'i1 JWihdu ptiltottpo del Es!ado perfecto, IUC en laa 1~ah,hl1 rttJ lit 1)0Jt,, reab~o•r jamB:~, con la cread6n de un pintor que hubkr.t uttcnutdl• d..tr .:1 p.mulljtna de un hombre de bdlaa absoluta ) fucra, por t.1n1o, d1~" de )tr ~timed-> como uc('kntc: anlsta. oo auoquc no pud~...-a dti'T";''"Ir.tr l1 ublerM;W crnpstk.il tk una ~:natura ran pc:rkaa. sino pt«bamcntc r->r clklu Anst6teb. con 11 c:a~tioo es~iio lapidario, rormul6 .a.sl ale '"'nctpll) fundamcnwl : •I.Ot. hombres crandt$ SC djftnncian d~ J.» CUrnC111C1' Cltnd los bclloi dc: los reos 'f ro.mo una butea pinrura deb ret-Wad. prt.tamcnte ,g,. porque •qucUo q~o~c: all muy disperso 5t mcutrura am re"nldo en un ~·" u 0nbcd. r.t .. 1 6<19,11-i~:~~L SSO) u. ,. Ou:tb«l., l'li"'l 961 tQtii~tl.lana, IIUl. -~ Xll, IQ, ll •• O~e• b«.l 1'6..,. 90J t(),.iehlano.l1ut. 411'«~ XH. 10.91 11 O,e, t»;J,, a0111 1101 tJtooLelc, 'Ar."'P""•.:. Lfl. tO. It: d.J lilt• d '"' tf ~ • .,.... ,..,,..,he.;, 1.-:u~ ;J/1 M1.tt!' lW jytipci!rw lllo'NUl4i• .X..•q•llff- llin:x r,orn. l,• "' H no' ,.,t)"·tf• ~ Til: io.kt •t' 'ctJ),,,, , Clhllll( lli.1 •t•f,)~~~ KliM IIQifn qoxioto:r!J:~~ ; O:A''"',UI"f r1,p. l..». t•l h~: v u Ove• bc~ll . •tlimt, J(.6'1•1M9 ( Plick lltu. Nm, XXXV, (14, ('~t.e• twl, rH fllt!'ul II, I I , OlonlJIO 11t U th~llriiiiJ't, D' :frrl,n. ttott. h. H 1 •1•16fl, }l.fp, <111 •Off! &-, a6v 1(-mtr n .ty.x&iv {wrptq~ilv U n o, "'o lv lPt~ ... n orhlloo•Y, ilrm tv ,r~ ·hUA,."•~ .f~9.,...•o:~~t. o t ~~~nx tl~ 16 rpitlJ• ~ i"'~·i:ld:"o.to' " M J);v ~~...61f(l•· •il, .,,,U 1"""" to:tl ,~,,.,Hih )1114t14i ro111nw~ j)/1~ Mi ~r uto; tJroyt, llo'II'JJ J• An_ IOttk,, 11 11111. Il l, I I (1231, :SJ; lo 'Crdadero pU<d¢ 3upcrat ~•1 li t• JIIIIIC d~tt11nlnad.a 1111 111fiftn klcu1 phu.a.~l;a, dcl •nll.'llf.l m;xlo ' I!X Ql bomb« corf'ietlte pu~!lc 111perar 111r..11 f I U,· t•r~ln•tlo ffl llflb captciJ.ul o •pctl'ld cs p.~-rtlru!.u. ctr. lillll'*'t • I ret~''' 11••/111'.,, XXV ,.tfl t6;t u,~,;.t.~;tl oM bt,..bm f~t«t Gd·~. oi<JC~; Zd(~o; h otq/n.• As1. <~l determinar cl t!JtH:cphl de JJ(I.~Io~. no fle dc1 todo aj:na aJ pen· samtento de Ia AntiaUed:uJ aneaa Ia idea de que el anlst.a 5e hal1asc frentc a ta naturak'la oo 54)11) cumo SV11"1&~) c:opi,la, s1no l.ltnb!en Cll.lmo un riul t:tck:pecdimtc que. ND til ltbrc f;Uullad crcado:a. rot'n&iera b:s impc.rftc· ct.lnes de Csla. y c;:on d <:ambM) c:ada '~' mi dt'Uiado de k> <is.ible .-. lo iotcll· gable. caracterlsttc;u del deurtUIId doc la fii-JSl>(~ Jtie8oa tardb (basaa ptJK."lr en l:u intCTpiiCiaQODCS ..-kJ6rG1 de lo) m1tOJ de Ia diauiba esroicaL St l'q.a mduso a la convkaon de que d 1ft<, tn su. t>rma mls eJe,.-da. puede PI~ c-.ndir total.mct~te dd modck> kft).lbic y cmanapane por con:pkto de Ia im· presiOn de kl realmente percepubk: Ll ttnnroo de esa scgunda linea det pensanuento g.rk:go. JU-nto a La cuL "" embargo, subsiste inahuada l.t otf"Oi rnmitu·a, lo sc:fialan sc:ntcndaJ. como II de Ilion CnsOs:lomo lque 00 sc reliere por casualidad prcct. menlt tll'--eus de HdtuJu en su di.scurso alim... l'ico: ...Ni siqutuJI un lo nl l ~~erla CIJ de crecr que c:l Leus olimpic:u de l: ldias "" i t ascmcja en tanuu'lo y bcllcll • O llltlquler monal:,.s.; o oomo aquclla m5s ~uu ig1.1 a do Fil6stnuo, cl tlal httcc < 1uc su AI}Oionio de T)'ana respond a a 1 .1 Sfucts1ica pregullln lie Ill cgJrLio 1robte ~· Fldtas •) l<'s mroJO ani.sta1; gnego.s habian tSHtdo en c1 ciclo y ob-.ct vnde'l n 118 diose~ en su verdndero a1;pocto, ' <::on las Si8ti!Cules palabntC: « E~"' IC'I hll renli1ad') In fantn ~ia, que cs meJOr artllittl que Ia imhact6n. Yl' tll'Ct~ l l repiC!ICntn l<l t)UC 'C, )' ta l'nntasia, cnc;lmbifl, lo que no ';t>•) 1 • Con csto hc:nlOilkgaJ o a un Jlunw 01 t l que comietl7il a ser comiHcn..-ihlc 1 Ia Klcntificac;(m realiwd,t por Ctotr6n de la Idea plat6nica <:Oil Ina de l.ts •·ideas a rtistlCil'1>J inhercntei ut es-piritu del p:nl"r o dc:l es<:uhor. Y.- qu-e. aunque Ia cntka e.stCt1ca rronuncllndoK apa.s.onadam~nte en e:ontr.a de aquc:!la tend;enda antlarhslkOI que Jill habia milni!C$Iado ya en Ia Antt. giJc:dad paganL y combatJ~ndob en cterlo modo con .su.s propios art;umeruos cspuiluslJSias- habl.a con~auldo clevar tl obJClo de Ia rcpt~t:te!~ de b catq.orb de una rc:alkbd tcnJible a b de u.na rcprescntaci6n esp•ntual. b fi!osor.a, por d contrario, ae Jr~cllnabil tilda 'n mis a rcbajar d pnnCiPlO "* .... tk CicerO., ....,._,_ Pf....U. u Si- cc.;waa tu tit«t;)IIM't. ~>'-•1 del r.""ralll) , ~ d viejO t~ &o '~- ~ • OW. ,. r IIOMra.t.,_ dl. lu IIOtU ~~:para~ ~;~~~~pla. t'l.par•Pktti•. plf. ~.pual,.bo.'IO.IIOU6J.. y...,..Sea«» pia. IUJ1e(l(lal· parwi b onpin.io. de K-roll ~qo nt, ""' U. Mitt, f!Mid.&IMIQ b &«i~ deb rJ!iCIIXU de :node· lot n lai ttpekltlcioott Maca• lk 4n I"~ ) lo'lbl ~ .000 clc Leos. tit &n1>ita ) u~:nd..dil tnldiCIOn Ha)' q;~e 1~ir tarnbibl 111 I N rllfta de Ia At~wtlftp Gnt'p tOverb«:k. aU11!... H6 ~ ), J.Obre 1....&., el ramo..:. rclfl&o. q~o~t quJ,,a •in•• de p11r.1:1 de panld• pll~ lt cuc:~i6JI. litJion d •...e 'U"" cual Filhu. al ptl'gllnlirwk eo -tut •l'ldiJIIt.-.• f'C8"ba illlpintuo para"" Zeu&. t11b1h1 f~l""l'· didoc "Kfl.'tl lu p•ki' a' d~ lfomcro> 4 ul .,·,~··•" ln' j}(,p6., •dtl .. KM"~" (0'<Nbed, ~ nll.n' 693'1 . 10 Jhon iJ.t t'f1$11, (d j{lh, ik l 11mn . 1kU, II ,~~ 11)1, f u• mbm~.& onrrcsponde al aii.Q COO«(ICO>qu.e 0 1"11 Utnede In ml:dbfl tk111.11h-., q,t(l ll.tt•~lc• lin "i*'PVf4; n);; 611)111¥i:u; ~o"-";• J~ F!l6m;m,_ 111!01.1.1••· I Jolll', ' I, Ill ud, Kuprr, ~~ 1111). 111,'1-)"n;~:"b ui'a dp'#tr~~rv II•.,_ """'tlfs JII}U.!II'l£11: 6'!$11 1)1flf« lli,UOJI11, l•.to' ~l!~t ljJ~tl J rf~IY, Y~f'1.xoix J4 o,;of 3 (»') 11-Hv, ~moii~Of1XI )'itJ-t(•t6 npiJC tptv h~tO>I-i~ tor•6•1 ~, ..~~ Jrill'llll ~ t4< ~:IMM,.,~.; ~'X~O fto·e.1J!!t.;41XYtUf.JI' -'itJi·,M•··lW#'tf l.,~, J•l.,llhro;t~ 111«1 !l(Cij ~.. La nttrpraac•on de Jul. W1lters fG.nc", d A r~~1iA t'ltt Alto'•ll"''• Ill,., I'MI ?'NI M I"'IC'C luull$t (lUr b mmus c~; e.l RfiUrtCndil a.tff.ll del 1ex:~' ""i"• w,,c.o" 21

  del conoc;imiemo, ts decir, Ia Jdea, de Ia cau:goria de una oitGiCl metafi& icu a Ia de un simple tvv61JJI"· Del mismo modo que eJ objeto a rtlstico habfu 1rascendido Ia esrera de Ja 1 ·talidad empiri <::~t . Ia lde<l filos6fica habiu descendido del i•:tr,puvpQnoo; Tl.hw~. y ~~ ambos Its babia sido .asignado como sedc 1 !Ulue Mill 1'10 e1 sentido psicol6gic..,) Ia com:ienC humana, dond:: podlan ) !Il i:IU C<lmpene.ttatse )' (undirse. Porque. si primero Ia Stoa lmbi.a <onsiderado las Ideas plilt6nicas como inna tas. <::omo il•vmiJ•na que preceden Ia cxpcriendu o «nOlfones (mticipaUtt» {que nosotros dificihnentC podemos eonsidcmr ·•su bjetiva~ en d sen lido actm•l. pero que, sin embargo, se oomraponcn n Ia.'> cse1 lCta.s trasc:;cndcntes de Vla t6n. oomo contenido inmancnte de fa c(ul· ~iencia) n. Arist6tetes despubi s.ustituyO (y csto es aUn m:i:; impQrtnnte pam nosotros) el dualismo antitCtko entre el mundo de las idea$ y cl mundo fcno· m6nko por In rc.Jac;6n sintCtica de redproddad entre CQn<:<:pto general y repre.sc:ntaci6n indh•idual. en el campo de Ia gno:;eologln, yen cl carnpo de Ia filoso fia de la naturaleza }'del nrte, por In rccfproca rc!aci6n sin{Ctica entre F'onna y Materia: !o que n:tec de lu na111ralc7.a o de ht mano del hombre no se produce }':l oomo imna ti6n de unu dctcru,inad<l Idea a t t<~vb de una de;errninada manifestacu'm . sino < nace de Ia introduoci6n de una dettr· 1uc mmadn forma en unn dctcrmin:.da materia : un i!ldividuo es «es:ta <letermin t~da fonna de cst.n carne r hueso!>»_j11• )' e n cunnt<t n lo obtas de arte. estas se disJS tingucn de los ptO<h.tCtOS de Ia n;llltalC'o!tl s61 p._.tque su (OI'Ill3. a ntes do: J)e· o nc1rnr e n In mau~ria, existe en el t1hna humana"0 , Bilj(l In influe1 de esta d efin i~i6u a ris.tot61ica del ar1e h)Ue. mciU)'C 1Cia ndo todas las ~o:tlrtfS». tambi<:n 138 de Ia mcdtcina y ll'l agriculturd. dcbia asumir um en Ia Edad Media un llignilicado inli1liH :.:nte m<i.s ampliu que los concc:ptos de Ia r o6tic.'l COI)CCI'nientes a las ants. en el sentido ts.tricto de Ia pal~1 b-m. )' no tesucitados h1Sta el Renacimientol I)Odla r('a li;:arse sin esrucn:o Ia iden1 eprew;:naci6rl Mtis1ica con Ia Idea. rn!tximc cuaudo Arist6tif.cDei61l de Ja 1 at6nioo de d~o~ ~l Ia •<forma». en gcnc.ral. teles babli~ d<:jado el si~ni fica.d o p1 )', tn particular, a esa 1;for-ma Int ima~ que hnbita en el alma dt l arttstu y que es.~e plasma en Ia materia con su a<..1.ividad. La (ormulaci6n de CroerOn COilS · titu)¢. por dtcirlo asi. un compromiso entre Arist6tclcs y PtatOn (pero un oompromiso que- por su p;me. presuponc Ia cxistencin de una concepciOn . esh!tica anttpla tOnka}: aquclla < •forma» o <csped~siJ prccxistentc en t l csplritu de: f id ias. oontemplundo Ia cuol e1 crc6 su Zcu.o;, cs semcjuntc al IUQduc-h) de: una hibndadOn entre e! uristotCI!co lrJ<>v d6o~ - con cl que ticne e n Cl)mUn " Cb Jclc :1b Aruntl, S:l'fitor . rtl } rfollll<•!tu. I. 1 505, p!ll!. !'), )'II. 1 p! lf. :!8. Adcllt.U, 90J.. II>. y Ut•b·O>, £dot.. I 1 JJ! ted Mtin<:o:k.-. 1800. p.IJ:. 891 :!. VII, 8 1103-la.. •!) Ari$:0~~. M •'1 4oJ'b.,. ' II , 1t l0 !l~ A6tflllidt I LI$ ~10' t~U ¢JVfltS f,_;,J) IIUPY•i (~, IJ/.1}, Mi ~:OI*" co1 es nbid..:t, ccaoce olr& In"~ (r oo s tlfis, d lq,;, t6 ql)(. tllfflbi~n $e revelan ap!ktbJn a la crtatiOn .ulistkr.. '! q l)f mas ~1udc r1.lt'fon J«'((sid.u par ~nccn "" ~It •tii1Jdo idr. .,.:,p. 2.l y l>l. y no l4 <I l l. Peru ,a Se~I !J«< rotonod6 Cl'll ann ncitno que t'!l ru l!dnd ~6lo ' "" ill~ ~·rimerII~ r.uc<hm "'"Nl:.shku.da.s III!Jt'l!dllk 'J.. ~ s6lo .. j;,., r Ia ,.ow' wr. C:mdtc!Or..C'l o II 1 'll'k;<l j'lllhl 11 t kttn«t, 1(; I;, <lb!a lk:l.rlt! Ti.loJi: )' KI Wi'I'JII)Si.~l !nfoli q tJe lat. llOClillt.il.!flCI "Cm pi · l'hllii K~ tl( pi XfJ, phfl<lt~ I. ( 1 • Mi"ll1~ Mttll,,.., '''I'V''' }, n.:a~., pn r;~ !ll rt:a!iu~l6n Ia l)t'Qpiedad de sor una rC I)rescntaci6n mmanente de Ia concienda- )' Ia Idea pl:tt6nica. de cuya absoh.1tn pcrfecci6n, de CU)'O (,tperfecmm t f exceii!'1U.,, ptu;jcipa ella. J)tro esw f6tnwla cicerooinnn de compromiso, precisnmente en cuanto ta1, ertcierra un problema J)3fticutar que. aunq_uc no sc prc.senta ba oonsdcnte· mente, recla m{1b<1 una soluciOn. Si aquella imagen Intima, que constitU)'C: el objeto propio de Ia. obrn de a.ne, no cs otro CQSa que una rcprcsentaci6n llue habita en el espirih1 del nrtistn, urut «C(}glcr.UJ specte-$~). j,qui: es lo que le ga rnnti·l::t enwnces esa perfe«i6n,:. travCs de Ia cunl debe·~upcrar los aspectos de Ia realidad? Y si. por tl oontr.tl'io, C.~~~ poscc realmcnte csa llerfecciOn. ~n o debe ser algo towlmelHe distitttO de urta simple ((C(}giraca .~pecie.~1 En U ltima insta ncia > u existla n dos ~ mi nos l)ara rcsoh·cr C!lta disyunth·a: 61 o bien se nc:gaba a Ia Idea. ya ideutilicada con Ia ..:.representatiOn a rtistica», ' su absoluta perrecci6n. o bien sc letilim;lba l'ltet<lfiSiC.llllente esta pcrfccd6n. La primera soluci6n es Ia de SCneca; Ia se&Utida, Ia del Neopla tonismo. seneca ad mite sin resel•a.s Ia posibilidad de que el artisla, en Iugar de un objeto natural 'lsible, puc:da imitar unl'l reprc:~entaci6n rorm:u.ht dentro de C mismo: C no $0)~) no ad'ic:rte entre aquCI y C$ta ninguna diferencia de vnto r. l l sino que t~ m poi.'IC'I 'e difer"Cneias en cuanto a Ia sustancia: que c.l artista ll'tlbaje segm -'ll ltlodelo real o ideal, que su o bjeto se pre-Sent<: ante sus ujos como un as.pec.to dt l::t re.<tlidnd. o que. habite en su cspiritu como una imagen interior. noes pam S6neca una c~1e.sti6n de valor ode intenciOn. sino simpleme:.nte una Ctlesti61 de hecho . La cpistoln 6$• 1, refi riC ) ndose a Arist6tetc:s. enumc.ra en 6 ., seneca. Cp<$tl)l()t', I,XV, 2 }' u.: «Dkun!, ul $Cis, Slokl nruui dun (~ ill ltTU naU tll f&, quib:CJ omnia fi11 ~1• .:n'ltll m c1 mn!crian1. ~b.h:rv i11~ iom. 1C$ ad Orttnia IK'ttl~. cewtIJU<. . r.emo fOOl'<li t. C11n1 IIIli en•. id c:il ralia , ma tt riatla fufmas tl <t ~till!(l l.lt 'uti '(f$o&I, CJC itla nria i oprra prodOOr. E1'e C ddxt. tn!dt tllll U~illd, dclnde o <J G~ fl.a1 Hoc GIII.'SA e~t. iltud 1 'l!" . :a1criL On1 ar~ nlturae lmh niJ .ttlo eu. ltaQue qtOd de r.mhU$0 dioebar.~, a:l haec u ar.dtr. quu ab ll4>1!dne ltcl¢1lda 'UI1 Staw~ C1 m:ueri.ln l11a~il, cp•n p.al m~cu.r anir.ocm. tl artifiuc~•. qui llat~rilt dun f1ciem.. Eq;,o in SJII Iur. mattru.anCu:t. A.uSsopif.:x. Eadtut t~.mdltlo rtrom ocnniWi! n 1: c. eo oonsllnl. q aod fi l. ct c-:c (10, <tood ftcll. SIO!cl$ ('IIII:C:I una:n t".tusa.rn e:ue.ld, (ltl¢d r~~il. Arist(l(tleJ I)Utal a,us.ura ttib11~ tnodu d.ta. "Pnnta", in41111. •CAuta Cfl ip"• m11terin,~~:inc qu11 nihil P<XCSl effld: $¢CI1 QCI3 Q~~lfex . Tertin e$1 rormn, quu naicuiq ~c opcri ir.ponllcr 1n.mqum $tl!lu~c: nllm IU~n.: Ari ~to1W id1» 'OCnt", "Q';l11n11 q ~:~oqtu... iuqu:1, "hi~ ~ed:1 . propo,!1um tuti'ua (Y,Ic· m."' Q:1!d sit boc. n;-t1i11 m. At$ prin:.a $lllt'llltcau,;s c~. Nu.n)ql.i!men.im fli.«a eue1. ni~i l';~l~ id. u q :ao fu. kn-tur du;;crcluf't". Soc'ulda ea:.aw atl.iftx t n . NOQ potoiu et enltl• a« l!ltld ifl l'~b.11oll m natua~ fig..::rl ri. t1isi ac«S1isstr~l t:cntac manoa. Tertia .:111»11 en f~rma. 1'-o'«<le. t •liffl $UIIIll iua D.lryphoti!f o,ut Oudutneuos '()(.:1,1~1lf, oi~J hac.: llll ~ lr.~'ft$SII ~. Q<umn O:IIU11 est fadtm.ll l)rOJ'l"1hWtt N3lll nlsa hoe f'oll,~, fACIAn.>n eu~t. Quid C$i p1"0pm:ihlm? Qwd i1n i1w il :. O<I t rli (!OCfl'l,<IO Itk$«U1US f« ll ;'CI ptct:ln i&t~t l:.u.:, ~i v~ndi w.rniC&brir.ni :, ~-.:t glofia, si llrbuR'il 111 1'1001~•>· ~cl rcliaio, U don~o 1er,1pln panvi1. ~« bate c11:.un t'JI. pruptu qua~u Iii: au ll:IIQ putu ir.ltt u uus (acli Oi*tis euc r.ummmdu~. q llO rcll)O(() (U(u.nt 0011 tSS<Cf lftl o]!o'h!f#!!l N .r!o aoiitil ~xtn!;kl•. 'f.MI'!I ip)t Mr_,. I'Onlll .' II« t'U (~,;,,, /JJ ilf"(XJ lnpk'lf'.o~.J ar~lft.~ ill. o }t!'OII dttli.'lnbort, 4/«il. N/Jiil !"'trM nJ •r_... j.l(!rlf!lff , " ' "'"' /(lf1.J A~t.:~ 4'.ti'M-pllll', Q;/ quo111 •tf~rllt il(~< .'Q$, lllf f1111 ~"(IJ illt 1 .C:Ili!.C:('J•fr 11r ~~~ H.v.o: excmp!arit rerum om~ium do:I.U /1., M., lrtlfa 'e l:abo:t numtr(li;t(iiiC tlAh'tt$0-f~U:n, quue II~Qd:& $11!l,t.t mud.u r::~ernc~rnpk.~ou• c$1 : pknw h,, fiauri• cu, Qllll$ Pl:n o i:!r;~., II PF<Ilel. i::·uoo.:n.k!$, inmuubiles, infn tl$flhlld. Jta~ac bcut•i&l'i qu!dcm pereu=:~1, fpt01 auttrn hu•r~nilu. ad qaru:~ b<omo d finp lur. t~trtnanel. et b<Knitllb'" h bo· r11ntiba11.. i!llcff.untibus illa nibil pa titu1. Qvii)CJt•t o:rJiJ <a usat 3Ulll, " l Plato dleh: )(I e. qu1, id • ~110. id in q ~m. id ad quod. ld proplu (tood. Nol#W•Ie I;J q,100 u hli: en.1'umqu;.arn in liltll11, 23

  pnml!:t '"""' tuatm -c:Mu.wa.n de: Ia <Jbra de a.rte: flJa mattfll, df' In ruul lhitgc esta: elani(tl, t'Of' lfltdlo Jd cu~l surse .LJ forma, t:" Ia qui' ~ur&e: )' Ia (mllidad, /'01' C"r.yo mt1ifw 'UI1C"' fpor CJCrtlJ)IO, elluero o b gloria o Ia de'OCiOn rch· Jll)"'l· •A t~as cuatro catuas ~ruinUa- PtatOn aAade lodnia una qunua, cl t:1nc!clo tCJ(11tpliUj. que cl mtsmo llama Idea: es10 cs rreciu~ntc iqwtl.,-, a to q1)0 cl ;~n,,tl mat• pan clectuar Ia obra que se pri>pOne. n.., ampnn1 que C$1C ntt'odtkl escf fucra ckl arlit~ )'que: &te P'.Jed:a diri.Jir su cuBda baa.1 it o "'OIC lo tt-r.p c!<enuo de: si conK) algo <;ue Cl mrsmo ha con«tmlo) c;olocad~ IIIII• fflltnd~o en cstc sauid(l, el tcntt"plo de Ia Idea artista concllerd.J IMatmc:ntc con cl di:J obftto representado, en COOitap>sK.bft a Ia fotnll de b reprc~ntact6n (.f.oC: Stneca <lenomma idos =de»;. uuJuando una tcr11, 1• n'I)LlJLI wrnplcta.mente dhhnta de ta pl.atOnioca). e inelu!lo puede .~er re(cntlo dndo~: lueao. al m~ dclo natuml. .Suponte que qutero pmtnr tu rccrato dK:c en u tr~ canll C'om'' ulodclo del cuadro te tengo a ti. y de ti r~d>t ( I ~pintu um1 ctoett.ll u,nasen Otabiuu). que e)Cprcsa en su obra; pot wniO, c11c tO)Ird que me m~ptru y me jUill, )' scgUn cl roal se ri.ge Ia 1mitnci6n, ei Ill Idea , .. : )' mtb ndchull4)! «1ntell me he rcrcrido al p:ntor. Si C!lte quasie••• phunr un retrnto de Vh& illoJ, lc contcmptaria :a ~1. Su idea scrin e1 t'Olitro de Vtrg 11fo d model<> de In obra de urtc:. Lo que el ~rllsta toma del 1nC'dd o e uHroduc~ en I~ •)b•·• de 1tlc d cl fclos (=d&lc; tambii:n aqul, como 1ntes, • fotnull. uqucl Ci el model~>. thta lu forml't. que es tomadu del mlo)dtl.., o introducida en Ill obrl&. H pnmero e11 imnado por cl art.ista: Ia ,;cgtnda es crcacaOn 10l)ll, La CIUIIUII ro~c un ro~t ro~ es c1 Jdos: tl modelo muura1 tontemf'lado pc'Jr e l . &111'il ll d~rantr ht. r.,tetuc:a6n de It' ($L atua. poS!!e un tOtw: cs Ia fdca»•l. s. para seneca Ia teJ UCSC!U3cl61 llllc:rna del objc:«o no tiene ntnguna pri· nM.. sobft su ·i:st6n eucrto~. c l nclu~ p ucde <ks1gn.u todistintamtntc ia tan:o una. tomo o tra co.n cl "'"Ca~o • ldt'a•' , Pluuno, en cambio. se esfuc:na en su fitosor~a en cle'lf a. I (¥&,, d6o, del arti.la a Ia categoria me1alitica de ua •proiOOpo perfecto ) il.lb:unu. Pk'Hino rechau los ataques platOnX'OI contra Ia p:;a:ruaf ti}llf •Si w: <k~rc'K'U la.s aue:s porquc son imuadcra.s de la natura..laa cs ceasano d«U que tambif:a tmita Ia propia rtaturalela: J'IOf lanto, ha) que tCCUI'l()(ll(f que ts.aj no ~11ej3n 561o ~ 'tisibk-. siJio qut sc rc:nontan a los pnncip10s ( .l6)(M ). tn k>s qut ~ natiJtalen, :a su V-. tk'nc su origt:n: )',3d~ C:SIU I tiC apotWR )" olfiddtn mte'ho l lJI <km<fl' (alta al.j.l tpara Ia. perfecciona,. )I que ella poKen Ia betkta. Ftdi:a$ no ha crtado su Zeus $CgUn una reahd.ad vts1bk, sin!l tal 'I c"mo el ptopio Zeus #IP'reot'rla si qui$icra mamfe.starsc nntc nucslros OJI.)3,...... CM <:!ItO ~ $1Uia IJ Ide-a artiSik.• en una po:uci6n IOtalmente nue.. u: ~t:i, contcmpl:td.la J'M c:1 anlt;"ta en 110 p.ropio espintu, despOja dJt t:n cicrw modo de L'l ria-ida inmovilidad ~ uc lc tltdbuha P1at6n. es Wtnsformftda. por el :ulista t~ una •. vi!li6n• vivitnlc• , )'sin e~••'ba rgo,!le c:lcvu, lle tonna tOt<'h•1en1e < mHnbbdcs s:ml. Quod u1 ilka, IJ ('U, jll1 l•llltl(li e'to 'ldcatur, 11wh : "ldtt~ tsl rt>flilll .q11ao' .11111111'<1 tstMplr.r <ltltr~ll"l ,"" A•~~'• (,,. of(ll'~ttll!llll bllrtjWtfllfiO!W"'· t(.IW lib! tr$ lf~ttim fin( }i'"''· 1oJo bu!tgill'tJII II«<Ift/IKtrt. f);t"l{fW• Jllo 1...-U!I (II l!alof1~ t1. 1jW0 l:llj!{J uliqiiC."I fs.rbiiWII " If'< l'(l)(rol, ~ <'l't'i _, ..,J'(III!!#, fll• lf/8 f h!!of l!lof ,t.•,,, rl f~t.WIIIf fnn..~, a filillprlilbT i'"iJ0.:$(1, fifl'il t)l 1'•411 <110 uen· p&au• 1 n'lr.i(a h..t.bc:t rtroltn •••urt., hl'ln!btum, tllte:illhlo 11tOOn ul, 11d q .111t '"ll'lli·lll f1«1 ab d!1 d.tbet, OJ~r•lrlhlt Q~anu:n IIX"JI:I lt&hcbil tcto.. Ou•J ul I 7'. l•l."- l'ltniUI Clfl< ml .r1 Pb.~«.i it.~X~ln.. m..h.i , lunc n:ru.. cblf~u!IJtcm. N ..l:.. "" ao~tn4 • lit d:'l"oe~ollllt u;bci!ia~o. Pa<;~lo ut11 ,wt~l' '"ll "l'"""" -"Mpllle cttb!.l.lilt, ~ rf'Mnr f~~t~:tt:'l./fltwiflromJ ~v~ I,,..,.,.,. 1'11lor'lh1 1v:kr, tt•r•IM ~ •rl/f~ tr.W. •;of- ~ ~ot. Qu.J •~"" ~ ~IIIW!Iorw.llt• ~ t.•· 4411 tf ,....ac:uii1 AhtrW~~ ~""'""' c:a., •~•• ~ lob c:u.plln ....ltl!U cc opc:ri ·~· AI~ wtk' ...,liJW, allen!'B faar ~~~ .dl.,- J«'tt-M_. .. _ W.. ~~~...-P.­ ..,..,...,., ,_, 'lfli1'l ,__ Of/lit• ••..._ ......,.., '-« IIIH ~~ f;j,I!JIMIIIC ti a!.a:m de!idcn.t di!M...,._ ~ • ~ ~ tt.ke ntta ~- r..u•• ntrallpll'f ell. .C U.e Of""-• ... u ~-- ....."'..... "'lftf6 ,.., •Wet. tnl 'a-J:b ._.....-~;Jilt lett d ~~.., C> cUo a lk *"~• J..t. c.._,~ WJ• hitb d UJ • • an~ "" lililitorlok$ .. E• "'""" lfiWIWo.l ~ "'*"'*'-.._.....<kat~(...,~.-.~, , ._...I'll • .. J~<kQSMCdaxt ...... -.•,..••f>•d""'~eeqi!IO•bblar•JU~l.-. <k "'' ~'"" (ftM ....,All...,.. 1111 •Jdatco libc:t lut '1dc:a. ta lclue o&ot&k• q.•~ 1Im!. l..t.kD wr'~-· ~•• -.JIQIIIW) fad libfo •~do-, ru ~ .obP ~npto. .. ~$&. C!ratio!Kla. Sicwl ._;,... r~ lfi<tif ,..,,,_ W.t..tt',.. Tto,t~ JJ_,...., I~ tl Bt~lrt /11. Ct~~tf.:r &lfo;J, 1..-u:l~tl_..,._, t•~S'" (.""",._"" .,J F~,...... ~Mu : GtM. d PIISL, <l.f, A, Oyrolf. vnl. XI. 19to&. pll.. 9. NC..,Ck)l,ot l'tta!Um«t~ q..:ot Scalii'ffi) eo tiliiJll IQII I c l lfn!'lirlo Oido!l•o ftl ICfll~ r!atbrfll;d. thW I !I wtlli41> Jc <&ijti.Oit, pero 110 ticonc CD CIICI!.lol Lt. eslttdia rcbtiOn wn sr. .. '1 k li•J·• ~~~lr a a'lrmar q'ilf: S:•!iacro 1:'100~ t l conccrtu •.:art"'iano deb +IJd» 1!t Kl Suflltfi) ,.,._.en t.:ldct • h liM6ldn. "lll'.;pcfltor•) •ollcta tol pnpehiW" de Ia f.10tot111: lde:rulfko~o Ia "'<1"11 I.'QII d dole.; am lMt lv.:o, 6lopc:~ &t <lo~"mn.! d.ot a. madJ~t Jt; Ill obra lk 1111c fiN' Ia l)tlll'lt~Ko't6otllk "'"a fl!rlltll at Ia ll'IIIICII:a {ll ''ltctul lid. Cill•1•1 " d 1f.ntll)e:: t. drJ Rluhll•, el ll!ftl lllatllfto l fl!l• d¢ blQCf OVIKlOfdar a P'!a16n CMI Am or dt•l'l'"' t6l~ .,r ~~~ ~nim c:.:ontmln MOA Ill) flll~• ofhtot d~ ikWI•' mllio1ni q uu itMtlipnlltl b!lnca ~pcdtll <'tfe. ~ ~ lln ut:O liCI~i (~1, 4111('!jUII I'U I.J,ih!C:Ioll~ IICilif..:~l0 (dl. a l f~J(X'tiU 8.nnttd to!l1!, pA· sin. 34). u PluHnV, l;tfN'ad V, ~. I ., S<J.bc.c. d "'ltl'if.-.4•• act 0.'"'-CPn l'!.tUfllll"u t.hl«iitoc, que Jin d iotd• nq ct ~u.,.f!M:fllt C<>fl· .CI'I ..al. ~" ~~~ O(>fri.:O J ...e~ Sd~t.!lt".llo t• cl d.!,CI.II.k "'"' •rt:•«~ lttlelocr.~at..,) ~1t tanl..,, 15
 • dn;tinla a 1 «<o-giwtu ~>ptdtn>'Jt de cuno :.. eicerotl~ no. por enclma de elita Cllb• 1cncia como contcnido de l11. concKneia humana. ala catea,orla de kls aklret mct~Os.icos )' abjctivos. Por lo tAnto. k> que da a las reprtsenlac.anc:• lntertercs dd an lila el defecbo de cnfrentane a ta realid:a.d COm() au16nomas y OOM() t!&, que ta suptran en bclk.u. cs ahora d hed-.o de que cllas son {O puedcn ser) teU•uicu a los pnncaptOs en los que La propta naturattza denc '" onacn. ) Qtt i.e rco.tbn al ttF.nlu dd anista en un &cto de contcmpba6n uuekctual, de que. aunquc C'MUtdcfadas desde c1 punlo ck llSla de ta ))$ioo"1P.a ardtltca s6lo como •rtprtstntaclon~. aa cl st:ntk!o de las .up«it:s• ode las •/Otmtlt• CK:eroniana~. pot«D. "" cmbarao. sqUn una cstetica mct.armca. una &l'ti.l trasccndmtal y :tuptaindi'~ual En boca dt: Ptotmo cs mucho mAs Qlte un.a '·aria afirmac:u)n rc16rit.;a que fidjas hubxm representado a Zeus tal r oomo ts1e aparcceria ,, C IUi:uera nl.:lnifcstarse a los mottalcs: la «ima.sen:. que Ftdl.a} U en liU intc:raor no«. ~ea,Lm l.a mctafislCS plotmi.ana, sOlo Ia repr~nua d6n c:va de Zeus, sino IIU ~ncin, El Hpirit~a ;artt!itico se ha com·crtid~. por !Into. p.arn J)lotino en un <:on- p.alero de Ia eser1cia y, si cs que $c:: put:dc dccir a$1 de lo.s • , destilh)ll del Nor~ ~;;rc:ador, el oual es. por su parte. Ia formn noiHtlitad:-. do lo lnfinito·Uno. de lo Absoluto. Ya Qllt cl Nc&( tambiOn cre1t, $t&Un f'lotirw. Ius ldcns ruem y dentro de 11i (miemms que el 6tJJtiOVI)'f6; pllat6nlco Ins (:On· tcmJllll 116lfl oomo e.w:nela ~ t:(ternas a C )' lambitn debe. «delibord~ ndo~CJ,, l), rnrundlr ~I S penll~ •mtahl) puro• e inoor1)6reos en un nwndo eip."'cit~l, dc:mro del cu11l" ic:fu•ran fonn11. y mt~h:ria. y se pierden Ia put't7.Jl )'Ia unkhtd de lu. umtgen orlgln~~l. De Ill ma1ma fo.rrna ql.le la belleza natural conils:tc pnra PW,uno en untran-.luc,nc:dc ta l d~ a tr.s.vtsde la materia Cormada • su iln11gen, pero msnca lntaln,entc mo lde~.blc46• asi IJI.mbieo la beU de ta obra do IU"te eu oonmte en •iruroducir.;~ una (ormil ideAl en la materia y, IUptl'al~ i u in.ercaa bn.na, Jk.'r as( dtarlo, anunarla o mejor aUn. inteottr animarta•' Ad SOtkne elartc la miimtluc:ha que cl Not7; -la luc:ba por eJ triu.nfo de Ia forma tl.'lbte k> tnforme•• • )' a dapo de S« tcrudo c:n ruenta c6mo ba)O «te nptcto til diS)UMi6n lliSIOI~k:a .r·;., y d&o,-. (porque cs arislotHic:a) adquttre un li'Jt!Jfteado h>talmtnle nut''0. Tambieo AristOtdes babia manift::tlado )a que Ia f()nna ardtlt<a pr«dsle en cl cspintu del acador, incluso ani« de: que Csta pc:nclrc en to. matcua••, y, para ma)''Or oomprc-nSl6a, babia adueido kl$ cjtmpJos, qle mls larde r~ Pkltino. de Ia casa ima.ginarla por cl arquii«10 et u!U •~i)NII~> llliliJo.ll, .,-J'"'Iio ~ eUo wr ~1llixat!.;a, polt ur.a pat1e, cc1r 1 ,l.lmo !HI COli• .._,, .. eepw •ldr.l•.j'tfl, (It~ Mr...,co~Jm 1inOn;mo dd wac:cpta .-popf't<>, dt. rtdcnteiM'!Ilt 0 W11 ll~l. p.,lfliU 8otl.tW ~~~· .,,.,, rtt.klltll J•Otl•l ("'o'cmClcistettebalalttr u!Ml t1tuC1 Ztk~ IUl. P.I'• I '/ tt,). Taml»in 3~h: cl pt.tlltl> dt "1.. llm~o~IOIIJ(O J(l pu~xk dtllWUIIlf, p;:.r lllnt1, Q11 11 enOl !c. de 1 1'1.:-Jino .Oio pg~lc 1C1 cnttndllt «11 liM (QIn1.lct~Cill de pctHan).it.nlllf., cl plnlo)n ~·~ y c1 ttlao l "0 11)1~111.:1), •• l"!<•tlltiO, fl•l•!l'llil, I, 6, 2 ""~" ootll';:,..tv-'1'; tilt f•J.,!; t6 MWl o::rd TA lf4o. JtiiP~otOhtll ot-. PliHIII''• Mw~...1 V, I, I u Plf•lii'ICI, fliM:ad. I, 6. l lu bclklll n IJ.ll ~kc <rt'l~til!ntlY uf ' I'JI-tU. ~~~ t,~foel/l'l<i ,_, t.-~ • ll•' 41.io-¥"'' !lho,... ., (.'ff, llniCitCifHICIIIC pla, lJ) D('ll ~ '/ atl P en su espit itu ) dt Ia cstatua nnllgimtda IX>f el cscultor' 0 : tambit-n t l habia oontrapues.to Ia indw1s1btlidad de l.t rotm:J rau01 a Ia divis.ibilidad de l.a misma fHC~ll rmtena!menteSI: )'llntb~n IJ forma era para et, bajo todooonoepto. s!Jpc:OOr a Ia tr.at~ria: u m.u ~r. mAs

 • Add a comment

  Related presentations

  Related pages

  Erwin Panofsky- Idea - Scribd - Read books, audiobooks ...

  Teoría del Arte. 22780613 Panofsky ... Erwin Panofsky IDEA. Pierre Hadot. Pierre Hadot. Cassin, ... HISTORIA DEL ARTE EN LA ANTIGÜEDAD. MARCHÁN FIZ, SIMÓN.
  Read more

  La mirada desjerarquizada sobre el arte de Erwin Panofsky ...

  La mirada desjerarquizada sobre el arte de Erwin Panofsky ... cimientos de la Historia del Arte que ... sobre la teoría del arte de ...
  Read more

  Panofsky Erwin - Idea (y otros 101529 libros en ...

  Panofsky Erwin - Idea ... la historia de la teoría neoplatónica del arte. ... tenido tal influencia en la historia del arte hasta el punto de ...
  Read more

  Renacimiento y renacimientos en el arte occidental ...

  Erwin Panofsky (Hannover, 30 de ... donde examina la historia de la teoría neoplatónica del arte. ... Para Panofsky la Historia del Arte es una ciencia ...
  Read more

  IDEA - ERWIN PANOFSKY, comprar el libro

  IDEA - ERWIN PANOFSKY. ... Historia general del arte ; Teoría y ... para la construcción de los cimientos de la Historia del arte que empieza a ...
  Read more

  Panofsky, Erwin - Renacimiento y Renacimientos en El Arte ...

  cias del curso pronunciado por ERWIN PANOFSKY ... e.ma del Renaam1ento en la Historia del Arte>>, ... por oposición a la teoría de devastación externa: ...
  Read more

  RENACIMIENTO Y RENACIMIENTOS EN EL ARTE OCCIDENTAL - ERWIN ...

  Historia general del arte ; Teoría y ... valores simbólicos de la obra de arte ... del curso impartido por Erwin Panofsky en el ...
  Read more

  Idea de Panofsky, Erwin 978-84-376-3203-2

  En 1924 se publica " Idea " de Erwin Panofsky, ... Teoría del arte ... para la construcción de los cimientos de la Historia del arte que empieza a ...
  Read more

  Sobre Gombrich y el arte contemporáneo - ResearchGate ...

  Sobre Gombrich y el arte contemporáneo. Sergio Rojas. Aisthesis. 12/2009; DOI: 10 ... Un puente entre la tradición y el arte contemporáneo.
  Read more

  El significado de las artes visuales de Erwin Panofsky ...

  Tresdecenios en la historia del arte en ... estudio sobre la historia de la teoría neoplatónica del arte. ... lenguas del genio Erwin Panofsky, ...
  Read more