[ID231] Avant Garde Art

63 %
38 %
Information about [ID231] Avant Garde Art
Education

Published on February 19, 2014

Author: pkckidz

Source: slideshare.net

Description

ID231 : Drawing Technique

Avant-garde อาว็อง-การ์ด Alongkon Ammawongchit 56130010075

• การปฏิวัติความคิดในทุกวงการโดย เฉพาะวงการศิลปะและปรัชญา นาไป สู่อิสรภาพทางความคิดอย่างเต็มที่ซงข้ามพ้นไปจาก ึ่ ข้อจากัดต่างๆที่เคยมีในอดีต ทาให้ยุโรปในศตวรรษที่ 19 ก่อเกิดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมากมาย และ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นความคิดหนึ่งที่เป็น หัวใจสาคัญคือ Avant-gardism

What is “Avant-garde”? • Avant-garde (อาว็อง-การ์ด) เป็นคาในภาษาฝรั่งเศสหมายถึง ทหารกองหน้า และมันถูกใช้ในความหมายของผลสรุปใหม่ๆที่ มักจะเกิดขึ้นเสมอภายหลังจากการปฏิวัติหรือปฏิรูปสิ่งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบสิ่งใหม่ๆในวงการศิลปะ • นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส Henri de Saint-Simon (1760- 1825) ได้ใช้คานี้เรียกกลุ่มศิลปิน นักวิทยาศาสตร์รวมถึงนัก อุตสาหกรรมระดับแนวหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกแบบแผนทางสังคม ในยุคนั้น คาๆนี้จึงกลายเป็นกุญแจสาคัญอันหนึ่งที่จะนาไปสู่ ความเข้าใจในแก่นสารของความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า Modern art แท้จริงแล้วก็คือ Avantgarde art นั่นเอง Henri de Saint-Simon

• Avant-garde Art หรือ “ศิลปะก้าวหน้า” นั้นให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อ ผลผลิตอันเกิดจากอัจฉริยภาพของศิลปิน การริเริ่มสร้างสรรค์ส่วนตัว และคาดหวังไว้ สูงกับลักษณะเฉพาะตัวเหล่านั้นซึ่งเชื่อว่าจะทาให้ศิลปะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ไม่เคยปรากฏมา ก่อนคือ ความแปลกใหม่ ในโลกศิลปะ • ผลงานศิลปะกลุ่มนี้จึงแฝงสถานะ ของความพิเศษ สูงส่ง มีความเป็น ต้นฉบับที่บ่งถึงลักษณะเฉพาะในตัว ผลงานเหล่านั้นที่ไม่อาจพบได้ในวัตถุ อื่นหรือในงานศิลปะชิ้นอื่นๆ หรือ แม้แต่ผลงานที่ถูกสร้างโดยศิลปิน คนเดียวกันก็ตาม เนื่องจากลักษณะ เฉพาะของความเป็นต้นฉบับไม่อาจ จะปรากฏซ้าหรือถูกสร้างขึ้นซ้าได้

The Beginning Of Avant-garde Art • จุดเริ่มต้นในการใช้คาว่า avant-garde ในวงการศิลปะนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่า เริ่มใช้โดยศิลปินฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่ง ในปี 1863 • เชื่อกันว่าถูกกาหนดมันในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1863 ในงานเปิด Salon des Refusés ในปารีส ซึ่งจัดโดยกลุ่มจิตรกร

• มีหลายผลงานที่ถูกปฏิเสธไม่ให้แสดง ทั้งงานที่ฝีมือไม่ถึงจนไม่สมควรติดบน ผนังของ Salon และเป็นงานแบบใหม่ ไม่ใช่งานตามขนบเกลี่ยสีได้สวยใส ที่เห็นได้ชัดก็คืองานของกลุ่มศิลปิน Impressionist เช่น Pierre-Auguste Renoir (ปีแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์), Claude Monet (โกลด มอแน) , Édouard Manet (เอดัวร์ มาแน) • กลุ่มศิลปินที่งานถูกคณะกรรมการของ Paris Salon ปฏิเสธไม่ให้จัดแสดงในงาน ครบรอบได้รวมตัวกันจัดแสดงผลงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1863 และถูก เรียกว่า Salons des Refusé สามารถแปลได้ว่า “ผลงานที่ถูก Salon ปฏิเสธ” ตัวอย่างภาพอื้อฉาวที่ถกจัดแสดง ได้แก่ ภาพ Le déjeuner sur ู l'herbe ของ Manet

Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe, 1862–1863, o/c, 208 × 265.5 cm, Musée d'Orsay, Paris.

• มีหลายผลงานที่ถูกปฏิเสธไม่ให้แสดง ทั้งงานที่ฝีมือไม่ถึงจนไม่สมควรติดบน ผนังของ Salon และเป็นงานแบบใหม่ ไม่ใช่งานตามขนบเกลี่ยสีได้สวยใส ที่เห็นได้ชัดก็คืองานของกลุ่มศิลปิน Impressionist เช่น Pierre-Auguste Renoir (ปีแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์), Claude Monet (โกลด มอแน) , Édouard Manet (เอดัวร์ มาแน) • กลุ่มศิลปินที่งานถูกคณะกรรมการของ Paris Salon ปฏิเสธไม่ให้จัดแสดงในงาน ครบรอบได้รวมตัวกันจัดแสดงผลงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1863 และถูก เรียกว่า Salons des Refusé สามารถแปลได้ว่า “ผลงานที่ถูก Salon ปฏิเสธ” ตัวอย่างภาพอื้อฉาวที่ถกจัดแสดง ได้แก่ ภาพ Le déjeuner sur ู l'herbe ของ Manet

• คาว่า avant-garde ถูกนามาใช้ในความหมายนี้อีกครั้ง ในบทความชื่อ L'artiste, le savant et l'industriel ของ Saint Simonian Olinde Rodrigues ในปี ค.ศ. 1825 โดยใช้ในการกล่าวถึงศิลปะ และคาว่า avant-garde ก็ได้ นามาใช้อีกกับขบวนการศิลปะซึ่งเรียกว่า "l'art pour l'art" (ศิลปะเพื่อศิลปะ) • ดังนั้น avant-garde จึงให้ sense ของการ ผลัก หรือท้าทายกับกรอบหรือขนบ

• สรุป Avant-garde หมายถึง ศิลปินกลุ่มหัวก้าวหน้าที่มแนวคิด ี และสร้างผลงานแบบใหม่ๆ หรืออาจจะใช้กับแนวคิดหรือผลงาน ทีเป็นการคิดค้นใหม่กได้ ่ ็

Expulsion of Adam and Eve from Paradise (1426) by Masaccio • มาซัชชีโอ หรือ ตอมมาโซ มาซัชชีโอ (Masaccio; Tommaso Cassai) 21 ธันวาคม ค.ศ. 1401 - ฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1428 • มาซัชชีโอ เป็นจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคนสาคัญของ ประเทศอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 15 มีความเชี่ยวชาญทาง การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง และบานพับภาพ จิตรกรรมฝา ผนังของมาซัชชีโอเป็นงานเชิงมนุษยนิยมซึ่งทาให้แสดงให้ เห็นความยืดหยุ่นที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน

The Burial of Count Orgaz (1586) by El Greco • เอลเกรโก (El Greco หรือ The Greek) ค.ศ. 1541 - 7 เมษายน ค.ศ. 1614 • เป็นจิตรกร ประติมากร และสถาปนิกสมัยเรอเนซองซ์คน สาคัญของประเทศสเปนในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 มี ความเชี่ยวชาญทางการเขียนภาพสีน้ามัน เอลเกรโกมักจะลง นามในภาพเขียนด้วยชื่อเต็มเป็นภาษากรีก

Man and Woman Contemplating the Moon (1835) by Caspar David Friedrich • คาสปาร์ เดวิด ฟรีดริช (September 5, 1774 – May 7, 1840)

Les Demoiselles d’Avignon (1907) by Pablo Picasso • ปาโบล รุยซ์ ปิกัสโซ (Pablo Ruiz Picasso) • จิตรกรเอกของโลก เป็นบุคคลที่นิตยสาร TIME ยกย่องให้เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ ในการสร้างสรรค์มากที่สุดใน คริสต์ศตวรรษที่ 20 งานของปิกัสโซ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ยังคงความ เป็นเอกลักษณ์

Broadway Boogie Woogie (1942-3) by Piet Mondrian • พีท มงเดรียน (Piet Mondrain หรือ Pieter Cornelis Mondriaan, Jr.) • ผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาศิลปะแบบ นามธรรม ในปี ค.ศ.1915 โดยสร้างงาน สไตล์เรขาคณิตอันมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเจริญเติบโตขึ้นจากแนวทางของนีโอ– พลาสติซิสม์

Add a comment

Related presentations

Related pages

Page de Garde - Documents

5 Retailers à l’avant garde de l’innovation ... [ID231] Avant Garde Art ID231 : Drawing Technique Garde 6 Mathematics Circle 1. ก.–ข.
Read more

Deviant South Avant-Garde Boutique | Hello Pretty. Buy design.

Deviant South is a boutique based in Uitenhage, Eastern Cape. We create our own range of fashion accessories.
Read more

January - MORBID CURIOSITY

... Read more

GuiaRapida CJ1G H - scribd.com

CJ1W-ID231 CJ1W-ID232 CJ1W ... A Walker’s Guide to the Art of Observation. by ... and the American Avant Garde. by Lewis MacAdams. Girl Reading: A Novel.
Read more

Bugatti 35 Biplace 1925, voitures anciennes de collection, v2.

Chri-Art, des jouets en bois ... son pilote doit prendre garde à ne pas brusquement accélérer sous peine de voir l’arrière dériver. ... Les ancetres ...
Read more

About - Chamizo Arquitectos

... color y la transparencia confiere a la parada un singular atractivo que recuerda las parisinas paradas de metro estilo Art-Decó.
Read more

4 Tech Spec Work 1 and 3 Part El Annex - Scribd

... and any other charges and mastery for giving the complete work and working to perfect rule of art. Technical Information ...
Read more

Pau Commerces - Actualités

Association de commerçants Palois, retrouvez les fiches commerces avec leurs bons plans, chèques cadeaux et toutes l'actualités de Pau.
Read more