Ictic2

50 %
50 %
Information about Ictic2
Education

Published on December 2, 2008

Author: direcciotic

Source: slideshare.net

Description

La integració curricular de les TIC en els centres educatius (2na part)

Reflexions sobre el procés d'integració curricular de les TIC en els centres educatius (II) Sebastià Vidal Vicens [email_address] TIC i Funció Directiva novembre , 2008

Aspectes a incloure (I)

La tecnologia informàtica actua com a element mediador en situacions comunicatives / col·laboratives entre alumnes-alumnes, alumnes-professor, professor-alumnes, ... ...i altres situacions comunicatives (escola-món) Aspectes a incloure (II) APORTA   ELEMENTS MOTIVACIONALS EINES POTENTS DE REPRESENTACIÓ SIMBÒLICA I SIMULACIÓ CANALS D’EXPRESSIÓ DE LES PROPIES IDEES VEHICLE PER A LA CONSTRUCCIÓ INDIVIDUAL I SOCIAL DE CONEIXEMENT EN COMUNITATS D'APRENENTATGE ELABORACIÓ I/O IMPLEMENTACIÓ PER PART DE PROFESSORAT I ALUMNAT D’OBJECTES D'APRENENTATGE EN FORMAT HIPERMÈDIA / MULTIMÈDIA ON LES TIC ACTUEN COM A INSTRUMENTS COGNITIUS, ELEMENTS MEDIADORS EN LA NEGOCIACIÓ DE SIGNIFICATS I/O PLATAFORMES DE COMUNICACIÓ INTEGRACIÓ DE LES TIC EN EL PROCÉS D’E/A A C T U A COM   INSTRUMENTS COGNITIUS AL SERVEI DE L'APRENENTATGE PROMOU I POSSIBILITA L'AUTOCONTROL DE L'APRENENTATGE

Aspectes a incloure (III)

Aspectes per a incloure (IV) Finalitats genèriques Proporcionar al centre la infraestructura tecnològica necessària per a integrar les TIC a la pràctica docent des de les dues ves- sants: Prioritàriament, com a eina didàctica i recurs per a l'aprenentatge. Com a objecte d'estudi, en la mesura que determini el currículum Promoure la integració de les TIC en el currículum de totes les àreas i en tots els nivells educatius.

Proporcionar al centre la infraestructura tecnològica necessària per a integrar les TIC a la pràctica docent des de les dues ves- sants:

Prioritàriament, com a eina didàctica i recurs per a l'aprenentatge.

Com a objecte d'estudi, en la mesura que determini el currículum

Promoure la integració de les TIC en el currículum de totes les àreas i en tots els nivells educatius.

Aspectes per a incloure (V) Consecució d'objectius relacionats amb o Integració curricular de les TIC o Ú s de les TIC com a recurs en el procés d'aprenentatge o Promoció d' ac titud positiva cap a les TIC en tota la comunitat educativa o Alfabetització tecnològica o Ú s de les TIC com una nova forma de pensament i construcció de la realitat o “Lectura” de les TIC de forma activa i crítica

Consecució d'objectius relacionats amb

o Integració curricular de les TIC

o Ú s de les TIC com a recurs en el procés d'aprenentatge

o Promoció d' ac titud positiva cap a les TIC en tota la comunitat educativa

o Alfabetització tecnològica

o Ú s de les TIC com una nova forma de pensament i construcció de la realitat

o “Lectura” de les TIC de forma activa i crítica

Aspectes a incloure (VI) La millora dels recursos tècnics informàtics del centre. La sistematització de les activitats d'ensenyament i aprenentatge amb les TIC. L'experimentació de models organitzatius innovadors que potenciïn l'ús de les TIC en tots els àmbits de l'entorn educatiu La formació del professorat que ho desitgi en l'ús de les eines informàtiques, les xarxes telemàtiques i la seva integració en un model d' investigació / acció

La millora dels recursos tècnics informàtics del centre.

La sistematització de les activitats d'ensenyament i aprenentatge amb les TIC.

L'experimentació de models organitzatius innovadors que potenciïn l'ús de les TIC en tots els àmbits de l'entorn educatiu

La formació del professorat que ho desitgi en l'ús de les eines informàtiques, les xarxes telemàtiques i la seva integració en un model d' investigació / acció

Aspectes per a incloure (VII) F. Bibliogràfica: BELTRÁN, MARTÍN Y PÉREZ. 2003 APORTEN INSTRUMENTS PER A L'EXPLORACIÓ DEL CONEIXEMENT (NAVEGACIÓ SOCIAL I MOTORS DE CERCA. INTERNET) APORTEN LES BASES DE DADES COM A INSTRUMENTS PER L'ORGANITZACIÓ DEL CONEIXEMENT FACILITEN LA COMPRENSIÓ DEL CONEIXEMENT AMB SISTEMES EXPERTS, SIMULACIONS, MICROMONS, ... EXPLOTEN ELS FORMATS MULTIMÈDIA/HIPERMÈDIA COM A INSTRUMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT APORTEN INSTRUMENTS COGNITIUS PER A LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT: ESPAIS TELEMÀTICS DE COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ PODEN ACTUAR COM AMPLIFICADORS I MEDIADORS DE LA INTERSUBJECTIVITAT COMPARTIDA EN LES “SITUACIONS“ CONCRETES D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE EXPERIENCIADES EN L’AULA, PERMETEN LA REPRESENTACIÓ DEL CONEIXEMENT A TRAVÉS DELS INSTRUMENTS DE PRESENTACIÓ I MAPES CONCEPTUALS LES TIC EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE

( *) Marquès i Graells, P. I Ruiz Tarragó, F. “Les TIC a l'ensenyament obligatori” Aspectes per a incloure (VIII) Necessitat de Sistematització: Ús de les TIC com a competència instrumental bàsica (*) En acabar l'escolarització obligatòria, l'alumnat ha de - ser usuari informat de les possibilitats de les TIC - estar capacitat per aplicar selectivament els instruments TIC apropiats en els àmbits personal, laboral, social i com a suport bàsic per a l'aprenentatge continuat al llarg de la vida. Dimensions Impacte històric i social Alfabetització tecnològica Instruments de treball intel·lectual Eina comunicacional Control i modelització

(*) Marquès i Graells, P. I Ruiz Tarragó, F. “Les TIC a l'ensenyament obligatori” Competències bàsiques en TIC Coneixements bàsics dels sistemes informàtics Ús bàsic del sistema operatiu Cerca i selecció d'informació a través de la Internet Comunicació interpersonal i treball col·laboratiu en xarxes Processament de textos Tractament de la imatge Utilització de full de càlcul Ús de bases de dades Entreteniment i aprenentatge amb les TIC Telegestions Actitud general davant de les TIC

Coneixements bàsics dels sistemes informàtics

Ús bàsic del sistema operatiu

Cerca i selecció d'informació a través de la Internet

Comunicació interpersonal i treball col·laboratiu en xarxes

Processament de textos

Tractament de la imatge

Utilització de full de càlcul

Ús de bases de dades

Entreteniment i aprenentatge amb les TIC

Telegestions

Actitud general davant de les TIC

Competències bàsiques en TIC: Estudi del IAQSE

 

Aspectes a incloure (IX) SOFTWARE COMERCIAL INTERNET/INTRANET NAVEGADOR EDUCATIU (client / servidor): Editor de continguts web, gestor de recursos educatius i meta-cercador Compartició recursos MEDIATEQUES CORREU ELECTRÒNIC Allotjament planes WEB PERSONAL FÒRUM, “XAT” Serveis de GESTIÓ i INFORMACIÓ RECURSOS CURRICULARS DISTRIBUÏTS Continguts WebQuest Quadern de bitàcola, bloc WEIB XTEC edu365.com CNICE Altres... El programari EINES D'AUTOR PRESENTACIONS INTERACTIVES CLIC / JAVA CLIC HOTPOTATOES WIN-ABC 32 JAVA SCRIPTS NEOBOOK FLASH APLICACIONS OFIMÀTIQUES Web2.0 MODELS EN ARQUITECTURA OBERTA

Aspectes a incloure (IX)

Àmbits d'aplicació possibles en els centres AVALUACIÓ DIDÀCTICA I PEDAGÒGICA DEL MODEL D'IMPLEMENTACIÓ DE LES TIC

PER A UNA CERTA RENDIBILITAT PEDAGÒGICA CAL ROMPRE ALGUNS MITES *) F. Bibliográfica. “PICARDO JOAO, O. LA TECNOLOGIA MAI FUNCIONA L'ORDINADOR ESTALVIA TREBALL L'ORDINADOR SUBSTITUIRÀ EL PROFESSOR/A LA CULTURA DIGITAL PROVOCARÀ LA DESAPARICIÓ DELS LLIBRES

QUE LA REALITAT ES TORBA EN REVELAR, MALGRAT L'OBVIETAT ...PRIMER CAL LLEGIR EL MANUAL, DESPRÉS ENDOLLAR: ...I SOL FUNCIONAR ;-) ELABORAR MATERIALS MULTIMÈDIA EDUCATIUS Y “SITUATS” IMPLICA UN ESFORÇ IMPORTANT... L'AFECTIVITAT, L'EMOTIVITAT I L'EMPATIA NO ÉS SUSTITUIBLE PER UNA COMPUTADORA LA CULTURA DIGITAL APORTA NOVES FORMES DE TREBALL, COMPATIBLES AMB LA “CULTURA ANALÓGICA” IMPRESA.

 

Exemplificacions: L'ORDINADOR A L'AULA: ENS COMUNICAM AMB ALTRES LA HISTÒRIA PERSONAL: L'ORLA DIGITAL Tipologies textuals: TALLERS D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA. POEMARI VIRTUAL / NARRACIONS COMPARTIDES LES WEBQUEST I L'ÚS D'INTERNET PER A LA RECERCA I PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ TIC COM A CONTEXT PER AL TREBALL PER PROJECTES I CONSULTA D'EXPERTS CORREU ELECTRÒNIC, WEB Y PRESENTACIONS INTERACTIVES LA WEB DE CENTRE COM A FIL CONDUCTOR DEL PROCÉS D'INTEGRACIÓ CURRICULAR LA REVISTA ESCOLAR O EL DIARI DE CENTRE I LA SEVA PUBLICACIÓ A INTERNET

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mijn verhaal: Heb ik Tourette? - Iktic Tourettevereniging ...

ictic2 14 januari 2014 — 14:31. Ik was omtrent 35 toen deze niet zelf gevraagde conclusie in mijn strot werd gestileerd. Take it or leave it ...
Read more

Comentarios en: Responsabilidad Social Corporativa ¿una ...

Por: ictic2's Bookmarks on Delicious ...
Read more

MINISTERIO DE JUSTICIA' - boe.es

... ictic2. de 10~. pje!·ci!..'io~, d~ l:~~ 0posi(.'~o;~e~ !'e~,t!'i!~gidH~ er:t!'c SecreLarios de ios Tribııııules. coııvocadas POl' Orden de ...
Read more

MINISTERIO DE JUSTICIA' - boe.es

... ictic2. de 10~. pje!·ci!..'io~, d~ l:~~ 0posi(.'~o;~e~ !'e~,t!'i!~gidH~ er:t!'c SecreLarios de ios Tribııııules. coııvocadas POl' Orden de ...
Read more

Dobun Ñ Ñ‚ÑƒÐ´Ð¸Ñ || ПОРТРЛ ЯКУТСКОЙ МУЗР...

ID3 vTCON BluesGEOB SfMarkers dÿû’ Pm0 YÄ)ÿ¤” Yq¸÷€ ‘‹.w ð ÒÆÛ$’J*L —Ž “± ÌHªõïÓ› * ”p!Ê: A D P T>#?ü¹ÿå ...
Read more

Full text of "An Historical Treatise on the Practice of ...

Full text of "An Historical Treatise on the Practice of the Court of Chancery of the State ..." See other formats ...
Read more

Mijn verhaal: Heb ik Tourette? - Association Tourette ...

Heb ik Tourette? Ik weet het niet. Voel ik mij als een Touretter? Ik weet het niet. Heb ik elke dag last van tics en bevelen uit mijn hoofd? Ja, dat wel.
Read more