IBT Eko Stit za Hemijski udes u Naftnoj industriji i Petrohemiji .Prevencija Intervencija Sanacija i Remedijacija voda i zemljista Bioversal Elastec SPC SPILLSORB CANSORB

0 %
100 %
Information about IBT Eko Stit za Hemijski udes u Naftnoj industriji i Petrohemiji...

Published on September 23, 2008

Author: IBTdooNoviSad

Source: slideshare.net

International Business Team ltd U saradnji sa prirodom Ekološki programi Industrijsko odmašćivanje Preventiva i sanacija kod akcidenata i industrijskih udesa Gašenje požara Klase A i B ekološkim sredstvom Program organskih Absorbenata Remedijacija voda i zemljišta Spaljivanje opasnog otpada Servisne intervencije kod ind.udesa Oprema za akcidente na vodi i kopnu

Ministarstvo podržalo ekološke projekte NIS a

ODGOVORI NA AKCIDENT –HEMIJSKI UDES U NAFTNOJ INDUSTRIJI ZAKONSKA REGULATIVA PREDUSLOV ZA USPEH U BORBI PROTIV HEMIJSKOG UDESA Blagovremena nabavka adekvatne opreme i sredstava za Intervencije Zaustavljanja,Absorbcije,Prikupljanja,Privremenog i Trajnog zbrinjavanja opasnog otpada kao produkta hemijskog udesa Akcidenta na kopnu ili vodama Obveštavanje –dojavljivanje o nastanku akcidenta Procena rizika Identifikacija izvora Identifikacija ifluenta Procena izlivene količine i dotoka Zaštitna odeća Zaustavljanje izvora Sprečavanje širenja Prikupljanje i uklanjanje razlivenog ifluenta Čišćenje lokaliteta Odlaganje prikupljene materija i absorbenata Dekontaminacija-remedijacija zagađenih voda i zemljišta

ZAKONSKA REGULATIVA

PREDUSLOV ZA USPEH U BORBI PROTIV HEMIJSKOG UDESA

Blagovremena nabavka adekvatne opreme i sredstava za Intervencije Zaustavljanja,Absorbcije,Prikupljanja,Privremenog i Trajnog zbrinjavanja opasnog otpada kao produkta hemijskog udesa Akcidenta na kopnu ili vodama

Obveštavanje –dojavljivanje o nastanku akcidenta

Procena rizika

Identifikacija izvora

Identifikacija ifluenta

Procena izlivene količine i dotoka

Zaštitna odeća

Zaustavljanje izvora

Sprečavanje širenja

Prikupljanje i uklanjanje razlivenog ifluenta

Čišćenje lokaliteta

Odlaganje prikupljene materija i absorbenata

Dekontaminacija-remedijacija zagađenih voda i zemljišta

IBT program je u potp u nosti kompatibilan sa Zakonskim odredbama I propisima u oblasti ZA ŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZAŠTITE ,BEZBEDNOSTI NA RADU ZAŠTITE OD POŽARA TRETMANA OPASNOG OTPADA REMEDIJACIJE VODA I ZEMLJIŠTA SVI PROGRAMI SU U SAGLASNOSTI SA EU DIREKTIVAMA I ISO STANDARDIMA SA NEOPHODNIM CERTIFIKATIMA PORED MEĐUNARODNIH REFERENCI PROGRAMI SU PRISUTNI U NAFTNOJ INDUSTRIJI SRBIJE EPS u PETROHEMIJI

Obaveštavanje dojavljivanje o nastanku akcidenta Neophodno Obezbediti operativan i efikasan sistem dojavljivanja ,koordinacije i stavljanja u operativnu funkciju subjekata neposredno angažovanih na sanaciji akcidenta U okviru sistema Naftne Industrije Srbije- Vatrogasne brigade-adekvatni opremljene za ovu vrstu intervencije Servisne službe opremljene za intervenciju u slučaju Akcidenta Na relaciji NIS- MUP –Vatrogasne brigade NA relacii NIS – resorne Inspekcijske službe Na relaciji NIS –Specijalizovane zdravstvene ustanove Na relaciji NIS –Specijalizovane servisne kompanije za intervencije Na relaciji NIS – Lokalna samouprava-resorni sekretarijati Na relaciji NIS – Građanstvo –putem lokalnih medija i NVO

Neophodno Obezbediti operativan i efikasan sistem dojavljivanja ,koordinacije i stavljanja u operativnu funkciju subjekata neposredno angažovanih na sanaciji akcidenta

U okviru sistema Naftne Industrije Srbije-

Vatrogasne brigade-adekvatni opremljene za ovu vrstu intervencije

Servisne službe opremljene za intervenciju u slučaju Akcidenta

Na relaciji NIS- MUP –Vatrogasne brigade

NA relacii NIS – resorne Inspekcijske službe

Na relaciji NIS –Specijalizovane zdravstvene ustanove

Na relaciji NIS –Specijalizovane servisne kompanije za intervencije

Na relaciji NIS – Lokalna samouprava-resorni sekretarijati

Na relaciji NIS – Građanstvo –putem lokalnih medija i NVO

Procena rizika REDOSLED AKTIVNOSTI Identifikacija izvora Poznat izvor Nepoznat izvor Identifikacija ifluenta Poznat Nepoznat-Blagovremeno obezbediti adekvatnu opremu , Pribor,Servis za identifikaciju opasnih materija Procena količine ispuštenog ifluenta-Vizuelno- na osnovu te procene se dobavlja adekvatna količina absorbenta Procena dotoka ifluenta –Na osnovu nosivosti cisterni ili kapacitetu postrojenja Procena Uže i Šire Zone ugroženosti Ljudskog zdravlja i Životne sredine –voda ,vazduh,životinjski svet

REDOSLED AKTIVNOSTI

Identifikacija izvora

Poznat izvor

Nepoznat izvor

Identifikacija ifluenta

Poznat

Nepoznat-Blagovremeno obezbediti adekvatnu opremu , Pribor,Servis za identifikaciju opasnih materija

Procena količine ispuštenog ifluenta-Vizuelno- na osnovu te procene se dobavlja adekvatna količina absorbenta

Procena dotoka ifluenta –Na osnovu nosivosti cisterni ili kapacitetu postrojenja

Procena Uže i Šire Zone ugroženosti Ljudskog zdravlja i Životne sredine –voda ,vazduh,životinjski svet

Zona rizika ,pozicioniranje i evakuacija

Zaštitna odeća Obezbediti zaštitnu odeću,obuću i pribor u skladu sa izvršenom procenom rizika na lokalitetu ,u procesu transporta ,skladištenja ili proizvodnje Zaustavljanje izvora zagađenja-Inertizacija opasnog otpada Spre čavanje isparenja- Cansorb Spillsorb Bioversal Sprečavanje zapaljenja i explozije Cansorb Spillsorb Bioversal Eliminacija zagađenja - Cansorb Spillsorb Bioversal Remedijacija - Cansorb Spillsorb Bioversal

Zaustavljanje izvora zagađenja-Inertizacija opasnog otpada

Spre čavanje isparenja- Cansorb Spillsorb Bioversal

Sprečavanje zapaljenja i explozije Cansorb Spillsorb Bioversal

Eliminacija zagađenja - Cansorb Spillsorb Bioversal

Remedijacija - Cansorb Spillsorb Bioversal

Zaustavljanje izvora razlića Vozila- Ugasite motor Primenite raspoložive tehnike ili sredstva za zaustavljanje daljnjeg razlivanja Opremite Vozila ADR kompletima Stabilni rezervoari i procesna oprema Zatvorite ventile, O krenite probušene sudove ili burad Z ačepite pukotine Začepite cevi gdje god je to moguće i sigurno Opremite Pogone Sorbentskim Kompletima

Vozila-

Ugasite motor

Primenite raspoložive tehnike ili sredstva za zaustavljanje daljnjeg razlivanja

Opremite Vozila ADR kompletima

Stabilni rezervoari i procesna oprema

Zatvorite ventile,

O krenite probušene sudove ili burad

Z ačepite pukotine

Začepite cevi gdje god je to moguće i sigurno

Opremite Pogone Sorbentskim Kompletima

IBT-Vetter Sistem za zaustavljanje curenja opasnih hemikalija iz cevovoda pod radnim pritiskom do 10 bara Program Razvijen u Saradnji sa HENKEL ovom Vatrogasnom Brigadom Dizeldorf

Spečavanje širenja razlića na kopnu 1. Postavite SPC Absorbentske Brane visokog upijajućeg kapaciteta cca 23 litre ulja ili hemikalija po m. Dužnom Postavljanje na vodi i kopnu ,Priobalje ,Izlazni šahtovi otpadnih voda 1.2 Postavite SPC-PVC hem.rezistentne barijere na tlo radi zaustavljanja razlića. Sprečavate daljnje zauljenje i zagađenje vode,priobalja,objekata i zemljišta 2.Postavite SPC –PVC hem.rezistentne pokrove na šahtove oborinske kanalizacije Sprečavate oticanje hemikalija u kanalizacionu mrežu i obezbeđujete lakše prikupljane 3.Postavite Absorbcione CANSORB brane ili Izvršite posipanje razlivene hemikalije CANSORB-SPILLSORB om organskim Absorbentom visoke upijajuće moći 1kg absorbenta upije 8-10 lit ulja-hemikalija 4.Bioversal om Istretirati filmove na vodi i kopnu radi Uklanjanja i Sprečavanja daljnjeg zauljenja I štetnog uticaja na biodiverzitet i ljudsko zdravlje Tretirati radi prevencije od zapaljenja a U slučaju požara Bioversalom gasiti požar

SPC –PVC Barijere i Pokrovi –hemijski rezistentne ► SPC Spill Barrier … smanjuje kontaminaciju prostora na minimum i omogućava prikupljanje,absorbciju hemikalija i ispumpavanje kontaminirane vode . ► SLIKSTOPPER... zaustavljanje izlivanja, blokiranje izlivanja na ravnoj površini . Sprečava odlazak hemikalija u oborinsku kanalizaciju i kontaminaciju voda

Zaustavljanje i Absorbcija razlića na kopnu SPC Sorbentske Brane CANSORB Absorbentske Brane SPC Pvc brane CANSORB SPILLSORB UPIJA ZA 2-10 sekundi Ikg upije 8do 10 litara hemikalija Trajno vezuje hemikalije Sprečava isparavanje preko98% Srečava zapaljenje do 260C Koristi se za remedijaciju tla i voda –filteri- SPC BRANE Visoka upijajuća moć 1m upije do 23 litre ulja i hemikalija Lako postavljanje Ne upija vodu Hemijski rezistentne Zaustavljaju razliće Omogućavaju ispumpavanje i absorbciju Pogodne za ind.pogone

Prikupljane ,uklanjanje razlića i čišćenje lokaliteta Nakon lokalizovanja ,zaustavljanja razlića pristupiti sledećim aktivnostima 1.Razlivene hemikalije-naftne derivate posuti absorbentom CANSORB-SPILLSORBom i nakon nihovog zasiženja prikupiti lopatama ili Elastek vakum sistemom i adekvatno odložiti Potrebna kolicina 1000 kg Cansorba Spillsorba za 10.000 lit naftnog derivata 2.Razlivene hemikalije-naftne derivate .. Prikupiti uz pomoč ELASTEC opreme za prikupljanje razlića U SLUCAJU LAKOG RAZLIVANJA SPRATI DERIVATE SA BIOVERSALOM QF/FW ELASTEC MINI VACUM Sa Direjtnim ubrizgavanjem U Burad ELASTEC PACS 1000 Tank , SNAZNA PUMPA SA SEPARATOROM BIOVERSAL uklanja tragove razlivanja sa puteva zemljista I voda . Vrsi remedijaciju

Upija či .Brane Absorbentske -SPC 1 m Brane upija do 23 litra ulja i hemikalija Koristi se na vodi i kopnu Ostaje na vodi i nakon zasićenja Ne upija vodu Nakon spaljivanja ostaje o,2% pepela Sekcije od 3 i 5 metara sa lakom manipulacijom i povezivanjem

Absorbent Cansorb Spillsorb

Prikupljanje razlića Elastec Marine Mini Vakum II Drumit Vakum glava Direktnu pretakanje u burad Automatsko isključivanje zatvaranje Poštedite svoje cisterne opasnih materija i skupog pranja i dekontaminacije MINI VAKUM 509 cm.h Vacum Pumpa 500 mbar vacuum 15kw dizel motor Na vodeno hlađenje Za opasne materije,isplaku,muljeve Na suvom i na vodi Široka primena u naft.industriji Direktno uz Drumit pumpa u burad čime izbegavate zauljenje cisterni radi manjih količina Mobilno i lako za upotrebu Za intervencije kod akcidennih situacija ZA PRETAKANJE BURADI

Elastec PACS 1000 Vakum kompresor pumpa 339, 498 in 770 cfm 1 cfm –28,3 lit Hidrauli čno istovaranje Brzo Pražnjenje Lako i brzo oduljavaje čišćenje Ciklonski Separator otpadnih voda Dizel ili benzinski motor Tank zapremine 3,7 m3 Pokretna vrata na otklon lako pražnjenje Extra čvrst ram za terensku upotrebu Posebna sigurnosna oprema Hemijski rezisteno zaptivanje Dupli epoksi premaz na postrojenju Uklanja Iplaku.Muljeva,Praškaste i zemljane nečistoće ,Pesak,Šljnak,Pljevinu.. Vakum idealan za dugačka creva i veće udaljenosti U skladu sa DOT I I.C.C regulativom Težina 2268 kg Automatizovano upravljanje Prikupljanje i manipulacija tečnim i čvrstim otpadom

Privremeno Skladištenje Tankovi Montažni Balon tankovi Za prikupljenu naftu i ulja Pogodni za Vodu i suvu podlogu Laka manipulacija na vodi i suvom Kapacitet 1,893 lit to 9463 lit Montažni privremeni tank U 5 veličin Kapacitet 1,893 lit to 9463 lit a Kvalitetni hem.rezistentni i antikor.materijal Lako i brzo postavljanje i održavanje Rešite problem sa nedostatkom skupih cisterni Ekonomično i Operativno rešenje za operacije na terenu i u industrijskom krugu   Fabric Sheltherite XR-5 Style 6730   Base Fabric 7.5 oz/sq yd woven polyester   Finished Weight 30 oz/ sq yd   Tongue Tear 70/50 lbs   Grab Tensile 550/525 lbs   Strip Tensile 425/400 lbs   Adhesion 10 lbs/inch   Cold Crack Minus 30 degrees F   Hydrostatic Resistance 500 psi   Color Black

Bioversal Bioversal QF,FW,HC Certifikovano eko biološko sredstvo za neutralizaciju i uklanjanje ulja sa puteva, vodotokova I zemljišta I Remedijaciju voda i zemljišta Gašenje požara Klase A i B

Bioversal U sradnji sa prirodom Uklanja ulja i goriva sa asfalta Rastvara ulja na vodi i ne dozvoljava zauljavanje obale Remedijacija zemljišta Tehničko vatrogastvo Eko Gašenje požara INSITU Preventiva od zapaljenja                                         

Spalionice Konačno rešenje BEZ DIMA I ZAGAĐENJA Smart Ash Spaljuje Cca 23kg na sat Netoksicni materijal Absorbentske zasićene materijale Korišćene filtere Otpadno mašinsko ulje Otpadno trafo I motorno ulje- Drvni otpad Organski otpad Papirni otpad Zauljene tkanine,Rukavice,Odeću Masti Kuhinjski –restoranski otpad OSTATAK 3% PEPELA Test zagađenja vazduha Smart Ash je testiran prema EPA formatu .Federalna Agancija za zaštitu životne sredine EPA PUBLIKACIJA FED .Registar 40 CFR part 60- BESPLATNO GREJANJE Toplotna energija Obezbeđuje 4 00,000 btu –sat 1 BTU – 1054,35 đula za potrebe grejanja objekata -radionica ,hala ..... Napuni bure otpadom Priključi vazdušno crevo Zapali otpad PRETVORITE OTPAD U ENERGIJU SMANITE TROŠKOVE MANIPULACIJE SKLADIŠTENJA I KONAČNOG ZBRINJAVANJA IND.OTPADA

Preventiva Intervencija Oduljavanje Eliminacija Spill Sorb Canada Inc.                                         

Opremanje Vatrogasnih Vozila i Brigada BIOVERSAL QF – Cansorb Spillsorb Eko gašenje požara U stabilnim sistemima U vatrogasnim vozilima U zelenim bocama U priručnim aparatima Uklanjanje razlića sa kopna i voda Pranje asfalta od goriva i maziva Ručno i Mašinski Štiti biodiverzitet EU NORMATIVE Tretman zauljenog zemljišta Tehničke Intervencija brigade Tretman zauljenih voda iz vatrogasnih vozila Zaustavljanje razlića Absorbcija nafte,hemikalija Bioversal u saradnji sa prirodom Laka manipulacija

Opremanje Vozila i Cisterni Gašenje požara Odmašćivanje Absorbcija razlića BIOVERSAL CANSORB SPILLSORB

Opremanje Pumpi I Pretakaonica Bioversal QF Zelena Boca 10 lit Oduljava čisti od razlivenog goriva i ulja Sprečava isparenjenje i zapaljenje Stvara eko prihvatljivu-biorazgradivu otpadnu emulziju Gasi požar klase AI B CANSORB SPILLSORB Absorbent 1kg Upija 8-10 litara 25 kg pakovanje – upija 250 lit goriva -hemikalija U periodu 2- 15 sek Sprečava isparenja do 98 % Sprečava zapaljenje do 260C Ostavlja suvu podlogu SPC Sorbentski komplet 20 do 800 litara upijajućeg kapaciteta SPC Sorbentski kompleti GASI POŽAR Upija i Uklanja goriva i maziva Uklanja i spira goriva i maziva Sprećava odlivanje Absorbentski komplet Sprećava razlivanje

Opremanje Marina i Pretakaonica na Vodama IBT Kompletno eko rešenje Plutajuće absorbentske SPC Brane Zaustavljaju,upijaju cca 23 lit-m,sprečavaju širenje Plutaju i kod punog zasićenja SPC rolne upijaju maziva i goriva sa površine voda i kopna Bioversal QF razbija strukturu goriva i maziva,sprečava zauljenje obale,sprečava potonuće i zagađenje tla i voda Odmašćuje podlogu ,čamce.delove ,ruke... Gasi Požar A I B Klase Sprečava ponovno zapaljenje

Opremanje radionica za potrebe čišćenja,odmaščivanja ,prevencije i gašenja požara Bioversal Odmaščivanje cevnog materijala i alata od tragova nafte Sprečava trovanje radnika isparenjima emulzija i maziva Sprečava parafinizaciju i zagađenje zemljišta Mašinsko i ručno pranje Bioversalom Sprečava zapaljenje i isparavanje Ubrzava bioremedijaciju ugljovodonika Rasterećuje tretman otpadnih voda Prventivni tretman prilikom varenja ili radova gde postoji mogućnost zapaljenja onemogučava zapaljenje Zelena Bioversal boca 7% rastvor gasi poćar klase A I B Odmašćivanje teško zauljenog alata ,podnih i zidnih obloga Pranje ruku i odmašćivanje životinja zauljenih naftenim derivatima CANSORB SPILSORB Upija i uklanja razlivene hemikalije velika absorbciona moć,sprečava isparenja i zapaljenje Lako se uklanja i spaljuje ili bioremedira 1 kg upija 8 do 20 lit hemikalije,goriva ili maziva NIS NAFTAGAS Kikinda

Odmaščivanje cevnog materijala i alata

od tragova nafte

Sprečava trovanje radnika isparenjima emulzija i maziva

Sprečava parafinizaciju i zagađenje zemljišta

Mašinsko i ručno pranje Bioversalom

Sprečava zapaljenje i isparavanje

Ubrzava bioremedijaciju ugljovodonika

Rasterećuje tretman otpadnih voda

Prventivni tretman prilikom varenja ili radova gde postoji mogućnost zapaljenja onemogučava zapaljenje

Zelena Bioversal boca 7% rastvor gasi poćar klase A I B

Odmašćivanje teško zauljenog alata ,podnih i zidnih obloga

Pranje ruku i odmašćivanje životinja zauljenih naftenim derivatima

Tretman otpadnih voda Filteri CansorbSpillsorb i SPC ► SPC SF mi kro vlakna filter ulja ( pre izlivanja u kanalizaciju ) za ispuštanje kišnice pre ispuštanja u prostor za sabiranje slivnih voda. SPILL-SORB ULOŽAK SPILLSORB CANSORB Izrada Filtera za pročišćenje voda od zauljenja i hemikalija

Remedijacija zagađenog Zemljišta IBT saradnji sa Institutom za Ratarstvo i Povrtarstvo Poljoprivrednim Fakultettom Institutom za zaštitu bilja i životne sredine BG

ELASTEC Čvrste brane Postavljanje između doka i boka broda FLEXI BOOM Brane za brze vode,zaustavne,protupožarne,duboke zavesne i absorbcione zaustavne JAVITE SE IBT Rešenje prema Vašim potrebama, Pretakališta Akcidenti na vodama

SKIMERI ELASTEC PRIKUPLJANJE ULJA I NAFTE SA VODA Uklanja od 15 do 45 m3 ulja na sat Svega 2% vode Lako postavljanje Sa kopna i sa vode Radi i u uslovima sa ledom Radi u potocima Basenima Brzim vodama U kombinaciji sa PACS 1000

Zahvaljujemo na pažnji IBT doo Novi Sad – Srbija Bioversal International Austria SPILL SORB –CAN SORB Canada Elastec Marine USA SPC - USA Novi Sad,Bulevar Narodnog Fronta 71,tel fax 021 6367 238 Mob o645100780 e mail INTERNATIONALBUSINESSTEAM @YAHOO.COM

SADRŽAJ FILMOVA I PREZENTACIJA BIOVERSAL Filmovi Tretman razlivenog ulja na pumpama Tretman voda Dunav Gašenje požara trafo Gašenje požara automobil Gašenje požara basen sa gorivom Uniververzalni video Firekiller Oilkiller gašenje sedišta Firekiller Oilkiller gašenje uniforme Power Point Prezentacije Prospektni materijali Spillsorb Cansorb FILM SPILLSORB Power Point SPILLSORB CANSORB PDF CANSORB Prospektni materijali SPILSORBENT SPC POWERPOINT PREZENTACIJA ELASTEC FILMOVI BOOM WANE DRUG TERMINATOR ELASTEC SKIMMER HEAVZ OIL PUMP FLEXIBOOM HIDROFIREBOOM MEDIBURN SMARTASH POWER POINT PREZENTACIJE HIDRO FIRE BOOM PUMPLINE UP TANKSLINE UP BRANE I DODATCI BOOM WANE POSTAVLJANJE BRANA SKIMMER TDS 118 GROWED SMARTASH INFLATABLE BOOM SKIMMERLINE UP VACUUM SYSTEM MEDIBURN NEATSWEP SILT MAX PRESENTATION SKIMMER GROWED AMOP PDF

BIOVERSAL

Filmovi

Tretman razlivenog ulja na pumpama

Tretman voda Dunav

Gašenje požara trafo

Gašenje požara automobil

Gašenje požara basen sa gorivom

Uniververzalni video

Firekiller Oilkiller gašenje sedišta

Firekiller Oilkiller gašenje uniforme

Power Point Prezentacije

Prospektni materijali

Spillsorb Cansorb

FILM

SPILLSORB

Power Point

SPILLSORB CANSORB

PDF

CANSORB

Prospektni materijali

ELASTEC

FILMOVI

BOOM WANE

DRUG TERMINATOR

ELASTEC SKIMMER

HEAVZ OIL PUMP

FLEXIBOOM

HIDROFIREBOOM

MEDIBURN

SMARTASH

POWER POINT PREZENTACIJE

HIDRO FIRE BOOM

PUMPLINE UP

TANKSLINE UP

BRANE I DODATCI

BOOM WANE

POSTAVLJANJE BRANA

SKIMMER TDS 118 GROWED

SMARTASH

INFLATABLE BOOM

SKIMMERLINE UP

VACUUM SYSTEM

MEDIBURN

NEATSWEP

SILT MAX PRESENTATION

SKIMMER GROWED AMOP

PDF

Add a comment