IBT Eko Stit Bioversal ekolosko sredstvo za Uklanjanje i Neutralizaciju naftenih derivata i Gasenje Pozara

50 %
50 %
Information about IBT Eko Stit Bioversal ekolosko sredstvo za Uklanjanje i Neutralizaciju...
Business & Mgmt

Published on September 24, 2008

Author: IBTdooNoviSad

Source: slideshare.net

Description

Bioversal eko sredstvo na bazi bioaktivatora koje se rastvara vodi i koristi za inertizaciju naftenih derivata, ciscenje i odmascivanje zauljenih lokaliteta ,tretman filmova derivata nafte na vodama i kopnu uz najvise eko standarde domaceg zakonodavstva i EU direktiva.Gasenje pozara klase AI B bez mogucnosti ponovnog zapaljenja uz izuzetne efekte rashladjivanja povrsine i bez stetnog uticaja na biodiverzitet.Koristi se i za remedijaciju zemljista i voda od zagadjenja naftnim derivatima.www.bioversal.com

® Bioversal I N A S S O C I A T I O N W I T H N A T U R E Sistem, koji u√inkuje na elemente ∂ivota. Vatra u tunelu! Gori objekat! Gori πuma! Iz prevrnutog kamiona isti√e gorivo i hidravli√no ulje! Iz nasukanog tankera isti√e nafta u vodu! Brza pomo√! U slu√aju nepogoπtina svi stru√njaci znaju πto im je √initi: brzo reagirati i najprije spasiti ljude. U onome trenutku malo tko pomisli na poslijedice za prirodu, koje mogu pri tome nastati. Uobi√ajena, ili u prvom trenutku po naπem miπljenju primjerna sredstva onemogu√uju prirodne sile za samoo√iπ√enje. Zbog toga su potrebna ponovna √iπ√enja i sanacije okoliπa, koje zahtijevaju nerazmijerno mnogo sredstava. Uz upotrebu BIOVERSAL proizvoda bila bi nepotrebna, ili pak bitno smanjena. BIOVERSAL proizvodi posijeduju posebne substance, koje su prihvatljive za okolini blagonaklono dijelovanje povodom po∂ara i onesna∂enja uljima. Ti izuzetni BIOVERSAL proizvodi temelje se na dobro razgradljivih povrπinski aktivnim substancama. Te poti√u mikroorganizme prema brzome bioloπkom procesu razgradnje. Na taj na√in πtitimo prirodu ve√ ob samoj upotrebi i ponovna prirodna ravnote∂a je vrlo brzo uspostavljena. BIOVERSAL proizvode su razvili stru√njaci za stru√njake. HR_4_2004

Bioversal QF VI∏ENAMIJENSKI PROIZVOD NAMIJENJEN GA∏ENJU PO™ARA BIOVERSAL QF je me∫unarodno priznat proizvod za gaπenje, primjeren za u√inkovito gaπenje po∂ara vrste A i B, te proizvod namijenjen ekoloπkom odstranjivanju one√iπ√enja uljima. Sposobnost hla∫enja πtiti ljudi, stabilizira konstrukcije zgrada i ograni√ava razvoj dima. Sprije√ava ponovno zapaljivanje. BIOVERSAL QF ne rastvara materiale i nije dermatoloπki upitan. Pored svega u√inkuje BIOVERSAL QF prilikom stru√ne upotrebe kod gaπenja okolini naklono i s time premaπuje sva konvencionalna sredstva za gaπenje sredstvo za gaπenje pijenom pijenom. primjereno za √iπ√enje i preventivu u po∂arnoj zaπtiti Pri stru√noj upotrebi BIOVERSAL QF πtiti se ∂ivotni prostor biljaka, ∂ivotinja i mikroorganizama, jer se sprije√ava uticaj πtetnih tvari i zbog toga ostane nikakvih ekoloπko toksi√nih kvaliteta vode nepromijenjena. Na prirodnu ravnote∂u vodnog re∂ima i onoga efekata poslije upotrebe u √istilnim napravama upotreba BIOVERSAL QF ne uti√e. BIOVERSAL QF proizvodi su jedinstveni i poti√u vlastite obrambene snage prirode po gaπenju omogu√uje dodatnu bioloπku i onesna∂enjih s uljima! Zbog toga ima BIOVERSAL QF prednost kod upotrebe razgradnju ulja i masti – zna√i u prirodnoj okolini. najviπi stupanj zaπtite okoline! Posebno primjeran i okolini prihvatljiv je BIOVERSAL QF prilikom preventivne upotrebe, npr. sprije√avanju po∂ara i opasnosti eksplozije pri radovima gdje je opasnost sklizavanja zbog prisutna visoka vru√ina (okolini naklonjen „tepih“ iz pijene). ostataka ulja i masti je u trenutku otklonjena pH neutralno, ne uzrokuje koroziju dermatoloπki neπtetno me∫unarodne dozvole: DIN 14272-2 / UL-162 pr EN 1568-3 / GOST / ICAO www.itpp.si www.bioversal.com

Bioversal FW PROIZVOD ZA UPOTREBU U TEHNI◊KOM VATROGASTVU BIOVERSAL FW je priznat √istilni proizvod za √iπ√enje, ekoloπko spaπavunje i otklanjanje opasnih ostataka ulja i masti na prometnim povrπinama, za rijeπavanje problema s uljima na zemlji i na vodama. Kod opasnosti zbog ones- na∂enja prometnih povrπina s uljima i maπ√u uz stru√nu upotrebu BIOVERSAL FW odmah otklonimo opasnost sklizavanja. Istovremeno posti∂emo i to, da se onesna∂ena prometna ili druga povrπina ne povrijedi i ne promijeni (npr. zaπtita asfalne povrπine). opasnost sklizavanja zbog BIOVERSAL FW omogu√uje √iπ√enje u dubinu pora. ◊esto se prilikom ostataka ulja ili masti je otklanjanja ulja na prometnim povrπinama ob upotrebi granulata deπava, da se neposredno poslije pore zatvore, odnosno zamazuju. Mo∂emo si veoma pomo√i tako, da upotrebe otklonjena upotrebimo BIOVERSAL FW i njegove okolini naklonjene povrπinski aktivne sastojke. To potvr∫uje i kontrolni iskaz, kojeg je izradio Institut za kontrolu u trenutku sprije√ava opasnost materiala Nordrhein-Westfalen (D). Pored toga upotreba BIOVERSAL FW po∂ara I eksplozije smanjuje opasnost po∂ara i eksplozije. Bio aktivator, koji se nalazi u BIOVERSAL FW brine se za iznimno brzu bioloπku izuzetno ubrzava bioloπku razgradnju ostataka πtetnih tvari. To zbog jednostavnog i brzog stvaranja razgradnju uljnih πtetnih tvari uvijeta dijelovanja omogu√uje skoro 100% otklanjanje ulja iz povrπine. Iz toga slijedi, da se vrijeme dijelovanja smanjuje i da su onesna∂ena mijesta ubrzo poslije zaga∫enja uljem vrlo brza primjerena za daljnju upotrebu. Dodatna prednost je u tome, da se BIOVERSAL uspostava ekoloπke ravnote∂e FW mo∂e upotrebljavati i u kiπi. Kod stru√nog vladanja je BIOVERSAL FW izu- zetno u√inkovito sredstvo za upotrebu u prostoj prirodi i pravi proizvod za dermatoloπko nesporan uspostavljanje potrebnih prirodnih uvijeta. dijelovanje potvr∫uju VA™NO: najprije je potrebno πtetne tvari ( npr. ulje) otkloniti mehanskim postupcima i tek nakon toga upotrebiti BIOVERSAL FW za otklanjanje ostataka. me∫unarodno priznati testi i atesti Foto: Freiwillige Feuerwehr Payerbach (NÖ) www.itpp.si www.bioversal.com

Bioversal HC ◊ISTILNI PROIZVOD NAMIJENJEN UPOTREBI NA VODI, BRIJEGOVIMA I OBALI BIOVERSAL HC je vrlo u√inkovit proizvod za otklanjanje teπko√a vezanih na ulja u okolini, te istovremeno neposredno otklanjanje opasnosti i sprije√avanje katastrofa zbog izlivanja ulja na velike vodne povrπine, brijegove i obale. BIOVERSAL HC obavija oljne √estice i sprije√ava zdru∂ivanje i talo∂enje na brijeg, obale, biljke i ∂ivotinje. ◊iπ√enje pregrada i drugih vodnih objekata je mogu√a s upotrebom BIOVERSAL HC. BIOVERSAL HC je pH neutralan i stabilni omota√ uljnih √estica dermatoloπki besprijekoran. BIOVERSAL HC-ulje-voda Prilikom upotrebe na vodama smjesa BIOVERSAL HC - ulja - voda ostaje na mijeπavina ostaje na povrπini povrπini. To omogu√uje posebno dobru bioloπku razgradnju tankih filmova ulja i kao rezultat razgradnje H20 in CO2. Bio aktivator, koji se nalazi u izuzetno ubrzava bioloπku BIOVERSAL HC, brine se za iznimno brzu bioloπku razgradnju ostataka ulja. razgradnju uljnih πtetnih tvari S time se veoma smanjuje opasnost, koja izvire iz onesna∂enja s uljima. ponovna uspostava Tamo, gdje upotreba klasi√nih sredstava prilikom otklanjivanja ulja mo∂e prirodnih uvijeta prouzrokovati πtetne poslijedice, stru√na je upotreba BIOVERSAL HC u takvim primjerima za okolinu potpuno bezopasna i bez poslijedica. dermatoloπki besprijekoran BIOVERSAL HC je bioloπki izuzetno dobro razgradljiv, te poma∂e ∂ivotinjama dijelovanje potvr∫uju i biljkama da ponovo dosti∂u prirodne uvijete za ∂ivot. me∫unarodno priznati VA™NO: Upotreba BIOVERSAL HC je mogu√a samo u suglasnosti sa stru√nim vlastima, koje testi i atesti raspola∂u vodama, odn. brinu o njima. Foto: APA/Herbert Pfarrhofer www.itpp.si www.bioversal.com

® Bioversal I N A S S O C I A T I O N W I T H N A T U R E Bioversal skupine proizvoda BIOVERSAL je zajedni√ko ime za πiroku paletu visoko u√inkovitih sredstava za √iπ√enje i gaπenje, koji izuzetno pove√uju bioloπku razgradnju onesna∂enja QF, FW, HC mineralnim uljima. U BIOVERSAL proizvodima nalaze√i se bio-aktivatori vatrogasci dijeluju kao katalizator. U suprotnosti s do sada poznatim sradstvima za zaπtita okoliπa √iπ√enje i gaπenje imaju BIOVERSAL proizvodi prednost u tome, da nisu MANTEQ toksi√ni za okolinu i okrepljuju prirodne sile. ru√no √iπ√enje √iπ√enje s visokim tlakom BIOVERSAL proizvodi vrlo brzo pretvaraju onesna∂enja uljma u lako √iπ√enje dijelova upotrebljive izvore energije za u prirodi ∂ivu√e brojne mikroorganizme. Kao krajnji proizvod procesa razgradnje ostaju prirodna proizvoda CO2 i H2O. SOILTEQ, AQUATEQ Bioaktivator skupa sa prirodnim povrπinskim substancama BIOVERSAL sanacija tla i voda proizvoda saveznici su prirode. sanacija starih ekoloπkih tereta TWIN REACTOR, BIOREAKTOR Za svaku upotrebu na podru√ju √iπ√enja ostataka ulja kao i pri gaπenju po∂ara bioloπko procesno √iπ√enje vode u prirodi BIOVERSAL proizvodi daju visoko kvalitetnu i ekonomi√nu alternativu. Korisnici Bioversal BIOVERSAL proizvodi su zbog svojih osobina i sastojaka najbolje reπenje za proizvoda: okoliπu sklone intervencije prilikom √iπ√enja i gaπenja. slu∂be za interveniranje prilikom katastrofa i vatrogasci vodne i druge centrale organizacije za otklanjivanje S E R V I C E ruπevina i slu∂be kod nesre√a Cijelovita upotreba za obrtni√ko √iπ√enje i sanaciju. Informacije na web civilni in∂eniri i savjetnici stranici www.bioversal-service.com. organizacije za zaπtitu voda ob√ine i jedinice dr∂avne uprave javna prijevozna poduze√a zra√ne luke, ∂eljezni√ke postaje ∂eljezni√ke pruge i ∂i√are rije√ne i morske luke rafinerije mijesta pre√rpavanja i naftovodi vojska www.itpp.si www.bioversal.com

Na√ini dijelovanja Bioversal proizvoda Netaknuta priroda U dijeluju√i netaknut ekoloπki sistem s faunom i florom svrstavaju se i mikroorganizmi, koji su u stabilnom odnosu s okolinom. Ispunjuju veoma zna√ajnu zada√u za odr∂avanje ekoloπkog ravnomijerja. Onesna∂enja uljima su smetnja u sistemu Ulja, masti i druge organske πtetne tvari imaju razoran u√inak na ekoloπko ravnomerje tako u vodi kao na zemlji. Prirodna obnova je dugotrajna Prirodna obnova vrπi se i bez upotrebe Bioversal proizvoda. Ali takva obnova traje predugo i ekoloπke poslije- dice su neizbje∂ne. Detoksikacija Bioversal tehnologija ubrzava bioloπku regeneraciju na taj na√in, da ovija uljne √estice i istovremeno pove√ava povrπinu ulja, te onemogu√uje ponovno skupljanje. Prirodne povrπinski aktivne substan- ce proizvode bioloπki lako razgradljive dijeli√e na velikoj povrπini. Omogu√ena izmjena kisika Sprije√ava se stvaranje velikih uljnih povrπina in s time omogu√uje prirodna izmjena kisika. ™ivotinje i biljke mogu pre∂ivjeti. Po√etak bioloπkog procesa razgradnje U proizvodu Bioversal se nalaze substance i biljna u√inkovina (aktivator), πto proizvode ugodne uvijete za ubrzano razmno∂avanje raspolo∂ljivih mikroorganizama. Tok procesa razgradnje Dva zna√ajna faktora razgradnje su sudjelovanje pove√anih povrπina πtetnih tvari uz istovremeno pove√anom razm- no∂avanju mikroorganizama. Ubrzana razgradnja πtetnih tvari Zbog gore navedenih faktora se prirodna obnova onesna∂enih podru√ja veoma pove√ava, tako da se brzo uspos- tavlja prirodno ravnomijerje. Ponovna uzpostava prirodnog ravno- mijerja! S pomo√u Bioversal tehnologije je mogu√e sa√u- vati netaknut ekoloπki sistem, odnosno mogu√e ga je u√inko- vito ponovno uspostaviti.

Opremanje Pumpi I Pretakaonica Ispunite sve bezbednosne Bioversal QF I zakonske normative Zelena Boca 10 lit Oduljava čisti od razlivenog goriva i ulja Sprečava isparenjenje i zapaljenje Stvara eko prihvatljivu- prihvatljivu- biorazgradivu otpadnu emulziju Rasterecuje separator Gasi požar klase A I B I 3D CANSORB SPILLSORB Absorbent 1kg Upija 8-12 8- Absorbentski komplet litara hemik.goriva I maziva hemik. 25 kg pakovanje – upija 250 lit goriva -hemikalija Uklanja i spira goriva i maziva U periodu 2- 15 sek 2- Upija i Uklanja goriva i Sprečava isparenja do 98 % GASI POŽAR maziva Sprećava razlivanje Sprečava zapaljenje do 260C Ostavlja suvu podlogu Sprećava odlivanje SPC Sorbentski kompleti SPC Sorbentski komplet od 20 do 800 litara upijajućeg IBT doo Novi Sad,021 6367238/0645100780 kapaciteta internationalbusinessteam@yaho.com Eeko Bioloski Certifikovani Program

mlji šta Bioversal ze ija cija Re med nja riv a alje o zap ig od vo iva a ulj alta ast ent ja s f rog Pre v vat la n s a a ko Uk nič Teh i e odi obal na v nje u lja ljava a r a za u INSITU stv ja va Ra o l zv do ne a požar nje U sradnji sa aše Ek oG prirodom

Bioversal Bioversal QF,FW,HC Certifikovano eko biološko sredstvo za neutralizaciju i uklanjanje ulja sa puteva, vodotokova I zemljišta I Remedijaciju voda i zemljišta Gašenje požara Klase A i B

Gašenje Inicijalnih Požara klase A i B I 3D –Prevencija od zapaljenja,Sprečavanje širenja požara Bioversal QF Eko sredstvo za gašenje požara klase AiB DIN 141272-2-UL162 pr EN 1568-3-GOST –ICAO,OECD301 C, 7% Rastvor koncentrata sa vodom pod 15 bara. Nije štetan za ljudsko zdravlje,disajne organe,kožu,oči Koristi se i za oduljavanje površina i prevenciju zapaljenja jer onemogučava zapaljenje nakon tretmana. Sprečava širenje ,prelazak požara preko tretiranih površina Inertizuje ,vezuje čestice sagorevanja tj eliminiše otrovan dim Drastično smanjuje temperaturu površne koja se tretira 10 litarska BV 1,5litarka BV Firekiller Oilkiller Bioversalom i u te svrhe može se preventivno koristiti. 15 bara 15 bara 0,5 litara Koriste gaMUP EU,Kfor,Auto trke,Specijalne jedinice,Naftna Obezbedite život putnika i sigurnost vozila industrijaMINIMUM ULAGANJA SA MAKSIMUMOM SIGURNOSTI zbedite Lako pozicioniranje Trenutno aktiviranje Trenutno gasi Ne dozvoljava širenje požara i ponovno zapaljenje Brza intervencija Vozač ima slobodnu ruku za otvaranje poklopca dok drugom interveniše i Gasi Požar Suvozač trenutno interveniše Bioversalom sa bocom koja S tip Aparata zahteva više vremena za aktiviranje Omogućava jednostavan i lak pristup mestima na kojim Potrebno je angažovati obe ruke čime se smanjuje uglavnom dolazi do zapaljenja tj inicijalnih požara. efikasnost i mogučnost kontrole situacije Kod gašenja B klase požara i gume prahom dolazi do Preventivno tretiranje ponovnog paljenja, Bioversal Rashla uje površinu ,oduljava i nanošenjem Prah sprečava širenje klase B požara sprečava zapaljenje zauljenih delova . Kod inicijalnih požara sekunde odlučuju a prah uzima Vaš sigurni partner Bioversal –IBT doo Novi Sad dragoceno vreme i nepruža efekt koji Bioversal sa Narodnog Fronta 71,tel fax o21 367238,mob 0645100780 sigurnošću postiže.

Zaštitimo Vode Srbije I Vojvodine BIOVERSAL gmbh IBT doo Novi Sad U saradnji sa Republickom Vodoprivrednom Inspekcijom, Vodoprivrednom Pokr.Sekreterijatom za zastitu ziv sredine i odrzivi razvoj, JVP Vode Vojvodine Grad Novi Sad MUP Srbije, Vatrogasna Brigada Novi Sad Viša Tehnička Škola Novi Sad . Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Laza Kostić Kostić

Bioversal u saradnji sa prirodom ulja na otpadna eB ioversala Delovanj r20 06,Kikind a agas Janua NIS Naft

• na Mediteranu • u Podunavskim zemljama • u Naftnoj industriji • Minist.Unutr Poslova zemalja EU • u svim segmentima procesa proizvodnje gde je potrebno ukloniti tragove ugljovodonika,sintetickih ,biljnih i zivotinjskh tragova zauljenja • Pogledajmo sledeću stranu -akcidenti

Incidenti na vodi Rećni brodski saobracaj Reć Izlivanje goriva prilikom punjenja rezervoara Havarijska izlivanja goriva I maziva Sapiranje ulja I naftnih derivata sa brodova Izbacivanje otpadnog ulja iz brodova –U Lukama i na otvorenom --Izlivanje industrijskog tecnog otpada /emulzija u vodotokove --Izlivanje Industrijska zagadjenja Nezakonito odlaganje industrijskog otpada u rečna I korita kanala reč Havarijska izlivanja uljnih emulzija I naftnih derivata u vodotokove Onečišcenja nastala izlivanjem otpadnih voda kao nuzprodukta ispiranja Oneč brodskih tankova na lokacijama Novi Sad/Beograda –ispiranje rezervoara Sad/Beograda se vrsi sredstvima koja takodje zagadjuju zivotnu sredinu I kontaminiraju vodotokove . Incidenti oneciscenja nastali dotokom iz susedne Madjarske Pozari na vodi Mnogi gradovi nemaju adekvatnu opremu I opremljen plovni objekat za gasenje pozara na vodi ili sa vode Uvodjenjem BIOVERSAL a na nase reke obezbedicemo sigurno I ekolosko gasenje Vatrogasne jedinice mogu intervenisati sa kopna vatrogasnim kolima u cilju eliminisanja uljnuh tragova na vodi i priobalju

vodu mlju u Kroz ze • Ovde mozemo videti efekte tretmana kontaminiranog zemljišta pre i posle tretmana Bioversalom QF - metoda jezgrovanja s tim da biosistem nije poremećen već naprotiv • Rok razlaganja 14-21 dan 14- • Rastvor 2-7% 2- Mnogo je puteva prodiranja otrovnih substanci kroz zemlju do vodotokova •Bioversal taj put preseca, •Obezbedjuje idealno mikrobiolosko okruzenje za razgradnju ugljovodonika •Inkapsulira i neutralise ugljovodonike •Povecava nutritivnost zemljista •Omogucava nesmetani dotok kiseonika sa povrsine vode •Bioversal stvara ekoloski prihvatljivu otpadnu vodu stiti prirodno okruzenje i ljudsko zdravlje

Naša realnost VODOPRIVREDA: Informacija o havarijskom zaga enju reke Kolubare u VODOPRIVREDA: ValjevuDatum: 06/02/06 Poslato ministarstvo ValjevuDatum: • Dana 30.01.2006. godine na reci Kolubara nizvodno od uliva reke Gradac, a kod preduzeća Gradac, “Austroterm”, primećeni su tragovi mazuta u vodotoku. O ovoj pojavi repubičkog Austroterm ”, vodotoku . vodoprivrednog inspektora obavestio je predstavnik ribolovaca OOSR “Kolubara” iz Valjeva. “Kolubara” Valjeva. Po dobijanju informacije izvršen je pregled vodotoka uzvodno i utvr eno da mazut ističe iz izlivnog kanala na desnoj obali reke Kolubare, a koji vodi iz FV “Gradac” AD iz Valjeva. Kolubare, “Gradac” Valjeva. Došlo je do curenja mazuta iz cevi koja od rezervoara vodi prema kotlarnici. kotlarnici. Mazut je kroz tampon zonu koja je povezana sa kišnom kanalizacijom prošao u otvoreni kanal iz koga se izliva u reku Kolubaru. Količina mazuta koja je istekla u Kolubaru. otvoreni kanal i u vodotok nije utvr ena kao ni brzina isticanja. isticanja. Republički vodoprivredni inspektor obavešten je od direktora FV “Gradac” AD, da “Gradac” su preduzete sve mere i da je sprečeno dalje isticanje mazuta, pokupljen je mazuta, istekli mazut u burad, izvršeno sakupljanje mazuta u otovorenom kanalu na burad, izlivu u reku Kolubaru, kao i da će se izvršiti detaljno čišćenje ovog objekata. Kolubaru, objekata. Nakon dostavljanja izveštaja o ispitanim karakteristikama zaga enja koncentracija opasnih i štetnih materija u vodotoku, preduzeće se dalje mere od vodotoku, strane ove inspekcije. inspekcije. Republička vodoprivredna inspekcija

VODOPRIVREDA: Informacija o preduzetim merama republičkog vodoprivrednog VODOPRIVREDA: inspektoraDatum: 21/11/05 Poslao ministarstvo inspektoraDatum: • Postupajući po navodima telefonske prijave republičkog inspektora za zaštitu životne sredine o deponovanju buradi, u kanal u Obrenovcu, od strane n.n lica, republički vodoprivredni inspektor je inspekcijskim pregledima buradi, Obrenovcu, lica, dana 17.11.2005. i 19.11.2005. godine utvrdio i preduzeo sledeće... sledeće... Postupajući po navodima usmene (telefonske) prijave republičkog inspektora za zaštitu životne sredine o telefonske) deponovanju buradi, u kanal u Obrenovcu, od strane n.n lica, republički vodoprivredni inspektor je inspekcijskim buradi, Obrenovcu, lica, pregledima dana 17.11.2005. i 19.11.2005. godine utvrdio i preduzeo sledeće: sledeće: - u korito melioracionog kanala K-1 stacionaža km 5+400 u Obrenovcu – potez Skela, deponovano je 20 Skela, metalnih buradi, kapaciteta od po 200 lit. sa materijama neutvr enog sastava; buradi, sastava; - zapisnikom br. 325-09-240 od 19.11.2005. godine naloženo je JVP “Srbijavode”, VPC “Sava-Dunav” da ukloni br. 325-09- “Srbijavode”, “Sava-Dunav” burad iz kanala i preduzme mere za sprečavanje zaga ivanja kanalske vode i reke Save; - iz preliminarnih rezultata ispitivanjem jednog uzorka, ra enog od strane GZZZ, identifikovano je prisustvo uzorka, policikličnih aromatičnih jedinjenja, kao i lako isparljivih organskih jedinjenja; jedinjenja, jedinjenja; - dana 20.11.2005. godine radnici “Eko-tanka” uklonili su burad, iz kojih je iscrpljeno oko 4000 lit. zauljanih Eko-tanka” burad, materija. materija. - dana 21.11.2005. godine republički vodoprivredni inspektor je podneo krivičnu prijavu protiv n.n. lica zbog n.n. napred navedenog učinjenog dela. dela. REPUBLIČKA VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Izveštaj inspektora u vezi havarijskog zaga enja reke Ralje Republička vodoprivredna inspekcija je postupajući po navodima U.S. Steel Serbia, d.o.o. d.o.o. Smederevo, u sredu 7. septembra, utvrdila havarijsko zaga enje na reci Ralja kod Smederevo, septembra, kod Smedereva Datum: 12/09/05 Poslato ministarstvo Poslat • Postupajući po navodima usmene (telefonske) prijave U.S. Steel Serbia, d.o.o. Smederevo, dana telefonske) d.o.o. Smederevo, 07.09.2005.godine, u 15:45 časova o havarijskom zaga enju reke Ralje, vodoprivredni inspektor je izašao na Ralje, teren u 16:10 i utvrdio i preduzeo sledeće: sledeće: - da je do zaga enja došlo prethodnog dana 06.09.2005. Po izjavi predstavnika U.S. Steel Serbia, d.o.o. d.o.o. Smederevo, preduzete su mere za identifikaciju i uzrok zaga enja, prijava je izvršena 27-28 sati kasnije; Smederevo, enja, 27- kasnije; - od 18.00 sati izvršeno je uzorkovanje vodotoka reke Ralje od strane RHMZ u saradnji sa republičkom inspekcijom za zaštitu životne sredine na tri lokacije; lokacije; - na osnovu izvršenog inspekcijskog pregleda doneto je usmeno, a 08.09.2005. i pismeno rešenje kojim je usmeno, nare eno da: da: 1. U.S. Steel Serbia, d.o.o. Smederevo odmah preduzme mere za smanjenje zaga enja i sprečavanje daljeg d.o.o. zaga ivanja reke Ralje; Ralje; 2. da U.S. Steel Serbia, d.o.o. Smederevo odmah preduzme mere za otklanjanje posledica zaga enja; d.o.o. enja; 3. da U.S. Steel Serbia, d.o.o. Smederevo odmah preduzme mere za pojačani nadzor kvaliteta sirove vode iz d.o.o. bunara. bunara. - 09.09.2005. postavljena je vodena zavesa, a 10.09.2005. još dve plutajuće pregrade sa tri linije zavesa, adsorbenata; adsorbenata; - svakodnevno se vrši uzorkovanje na uspostavljenim profilima i vodotok osmatra vizuelno i prati od strane republičke vodoprivredne inspekcije. inspekcije. Republička vodoprivredna inspekcija

Postupajući po navodima usmene prijave Rečne policije, dana 14.11.2005.godine, u 12.45 časova, o policije, časova, havarijskom zaga enju reke Save, na lokaciji TENT-A u Obrenovcu, vodoprivredni inspektori su TENT- Obrenovcu, odmah izašli na teren i utvrdili i preduzeli sledeće • Postupajući po navodima usmene (telefonske) prijave Rečne policije, dana telefonske) policije, 14.11.2005.godine, u 12.45 časova, o havarijskom zaga enju reke Save, na lokaciji TENT-A u časova, TENT- Obrenovcu, vodoprivredni inspektori su odmah izašli na teren i utvrdili i preduzeli sledeće: Obrenovcu , sledeće: - da je do zaga enja vodotoka reke Save zauljenim vodama, došlo preko tunela povratne vodama, rashladne vode kao posledica akcidenta na hladnjaku turbinskog ulja bloka 2; - po saznanju da je došlo do izlivanja zauljenih voda u vodotok reke Save TENT je preduzeo mere za smanjenje i sprečavanje zaga enja korišćenjem adsorpcionih sredstava i plivajuće zavese u vodotoku reke Save. Po otkrivanju mesta nastanka akcidenta hladnjak turbinskog ulja je izolovan (stavljen van funkcije); funkcije); - izvršeno je uzorkovanje voda reke Save, od strane RHMZ, na tri lokacije; lokacije; - na osnovu izvršenog inspekcijskog pregleda doneto je 15.11.2005. pismeno rešenje kojim je naloženo da JP ''TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA'' prati stanje vodotoka i nastavi sa preduzimanjem mera sanacije i sprečava zaga enje vodotoka reke Save. REPUBLIČKA VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Srbobran - Predstavnik Instituta za vode quot;Nivaquot; iz Norveške Medbo izjavio je da su me unarodni donatori spremni da Nivaquot; za realizaciju projekta quot;Revitalizacija Velikog bačkog kanalaquot; obezbede 80 odsto neophodnih sredstava. kanalaquot; sredstava. - Preostalih 20 odsto mora biti prona eno u Srbiji, na svakom nivou vlasti, od Republike do opštine, mora se izvršiti Srbiji, vlasti, opštine, pritisak da se obezbedi taj novac i ova šansa se ne sme propustiti. Ako želimo očistiti ovu državu, Vrbas je grad iz koga propustiti. državu, treba krenuti - naglasio je Medbo na sednici opštinske Komisije za zaštitu voda. voda. Norveški stručnjak je rekao da se iz vrbaskih fabrika u kanal sliva oko 10 hiljada tona zaga enih materija,materija, dok iz Novog Sada u Dunav stiže oko šest hiljada tona. tona. ru in a ulja ul e i i pri tisak rnaquot; iz K or a i zvrši t žaru quot;Ete ne em ,k o ve otpad . Po eo da s ura quot;Istraquot; a će nji ho strojenju dbo je nav armat d ksquot;, a ntralnom po Me u abri k ri ju quot;Karn e og quot;, F na ce centraln jeg quot;Vi tal indust čiš ćene vršetak , bez ko na M esnu biti pre tuta, za za i h voda ,5 od atno i ns ti pa dn oo ko 13 ekta v ode d orveškog ava nje ot e potrebn de pr oj io pro ceni n za prečiš kanal a, bić ršetak i zr ć a ila i izraz oj enja e nju o zav kr aj apr quot;Nivaquot;. postr ri če o čišć o je najavi anal aquot; za tavnika p b k s nema evra. Med og bačkog laska pred a li k d mili on lizacija Ve n akon o quot;Re vita ta će biti ov anje š strah Dali smo sve ucinili da do ovog ne dolazii

BIOVERSAL Tabela procentualnog koriscenja proizvoda Bioversala u tretmanu Voda Zemljista I Pozara Using on water Using for In situ tretman Using for fire A/B surface Using on earth Package roads g/ml pH Industrijsko Gasenje pozara Upotreba na Upotreba na zemlji I Pakovanje Upotreba odmascivanje klase A I B vodenoj priobalnom pojasU na putvima povrsini 20 kg 210 Q kg 1,02 7,5 1-5 % 7% 1 - 10% 0,5 – 3% 0,5 – 3% F 1000 kg 20 kg 210 F kg 1,02 7,0 - 1 - 4% 1 - 4% 1 - 10% W 1000 kg Laka ulja: 20 kg 1:200- 210 H 1:300 kg 1,02 7,5 - - 0,5 – 3% C Laka ulja : 1000 1:50- kg 1:100

Realnost Evropske Unije ‘ problemi su identični ali su preventiva i metode resavanja preventiva drugaćiji BIOVERSAL ćini tu kvalitetnu razliku Tirol 9.5.2005 . Vatrogasna služba je pozvana na jedan veliki uljani izliv izme u Inzbrukai Hala. uljani Veliki uljani tepih je krenuo na Inn.Do dana današnjeg se ne zna o kojoj se kolicini zapravo radi • Ustanovljeno je da je izliv krenuo iz Raum Hola u Tirolu.Preko jedne rečice se ulje izlilo I Inn gde se onda proširilo na celu površinu reke.Nije bilo moguće skinuti uljane mrlje pošto je je reka izuzetno brza.Odlučeno da se koristi Bioversal baš brza.Odlučeno zbog svoje svestranosti.Skup od vise vatrogasnih službi je učestvovalo u ovom poduhvatu,kao I vatrogasna škola.Oko 13.30 uljane naslage su stigle do kamenog most a,baceni su vrece sa peskom u reku.Bioversal je pomocu vodenih topova nabacan na uljane mrlje.Sve je to MUP kontrolisao iz vazduha helikopterima. • Tako je širenje uljane površine potpuno zaustavljeno i neutralizovano • Vatrogasne Brigade koje koriste Bioversal QF kao lako penilo ya gasenje pozara Klase A i B pored gore nevedene intervencije sa ovim sredstvom tretiraju ujljne ostatke na putevima nastalim usled izlivanja ili saobracajnih incidenata . Bioversal potpuno otklanja tragove ulja sa puteva ,bioloski ga razgradjuje cime cuva okolni zivi svet i otklanja kliziste na putu .

Oil leaked into the Danube during the refuelling of a cruis ship. There was an oil film that stretched from the ship. landing stage of the ship close to the “Reichsbrücke” (bridge to the Vienna International City) till the way to the fire brigade base at “Leopoldstadt”. The oil film extended continuously. continuously. Fire fighters treated the oil film with BIOVERSAL using a multi-purpose boat along the riverbank. This product multi- is ecologically harmless and accelerates the natural dismantling of the oil. Because of the high water level and the associated flow rate it was not possible for the fire brigade to run out the oil barrier. At the beginning of the two harbour basin only were deployed. The fire brigade assigned 16 men for 3 hours The approximately to deal with that potential disaster. The pollution was minimized by steps taken in the pictures pollution . Fire fighters treated the oil film with BIOVERSAL using a multi-purpose boat along the riverbank. multi- This product is ecologically harmless and accelerates the natural dismantling of the oil natural Austrija- Curenje goriva prilikom punjenja broda gorivom-Intervencija sa vode .Vatrogasna jedinica koristi Austrija- gorivom- Bioversal u otklanjanju –biorazgradnji ulja-naftre sa povrsine Dunava. ulja- Dunava.

NA BILO KOM SVETSKOM JEZIKU ZAGA ENJE PRIRODE IZGLEDA IDENTIČNO ST.WOLFGANG. A two square-kilometre oil slick on the Wolfgangsee has caused alarm. ST.WOLFGANG. square- An estimated 2000 litres of oil has seeped into the Wolfgangsee from a broken fuel oil tank in an empty hotel in St. Wolfgang. • A pair of swans was breeding close to the point where the oil leaked into the lake. The male was patrolling in front of leaked the nest and was very badly contaminated with fuel oil. With the energetic assistance of the fire brigade, the swan was thoroughly cleaned several times with a biotenside and was moved together with the female into an animal home away from the danger zone. Otherwise the breeding female would have been in danger the next time she entere next • Newspaper report in the quot;Ischler Wochequot;:d the water. quot;Ischler Wochequot;:d Austrian TV - ORF: [OÖ-Heute...] Austrian TV - ORF: [OÖ-Heute...] OÖ-Heute...] • According to the manufacturer's description only very special products for removing products residual organic pollutants such as mineral oil on water (BIOVERSAL products such as (BIOVERSAL Bioversal QF, which is used by the fire brigade as fire-extinguishing foam or as an oil fire- combatting product), should be used for these purposes. Conventional oil binding agents are not to be recommended for removing residual oil from waterways because animals, mainly fish, confuse these granules with food or these granules sink to the bottom and then release the pollutant again very much later . Dali zelimo ovakva jezera ????? • Uklanjanje ugljovodonika sa povrsine jezera i priobalja – Spasava floru faunu i zivotinjski svet

• BIOVERSAL • BIOVERSAL Proizvodi se koriste skladu sa specificnim karakteristikama kontaminiranog zemljista.voda . • BIOVERSAL Proizvodi se koriste u skladu sa odrednicama odrzivog razvoja I svojim prisustvom blagotvorno uticu na prirodno okruzenje pored toga sto doprinose ubrzanom prirodnom razlaganju tragova oneciscenja ugljovodonicima /prirodnog ili sintetickog porekla/ porekla/ • Bitan preduslov za adekvatnu upotrebu Bioversala je odrediti predmet tretmana • Oneciscenja Voda • Oneciscenja Zemljista/Puteva • Industrijskog odmascivanja • Gasenje pozara Klase A i B • Pozitivni efekti koriscenja BIOVERSAL a su sledeci • Svi proizvodi sadrze Bioaktivator koji u sprezi sa povrsinskim agensima uspesno uklanjaju I razgradjuju ostatke ugljovodonika • nafte,parafina,mazuta, nafte,parafina,mazuta, benzina ,loz ulja, ulja, • trafo ulja • manoca biljnog I zivotinjskog porekla za razliku od ostalih sredstava koja samo prebacuju problem bioloske razgradnje na drugo mesto dok istovremeno deluju destruktivno na zivotnu sredinu u kojoj deluju. deluju. • Kompletna tehnicka dokumentacija I certifikati se nalaze u prilogu prezentacije na posebnom CD u.

Toliko malo je potrebno da vodotokove i sve zivotne oblike u njima zaštitimo Projekat Bioversal na Vodama Srbije zahteva skromna ulaganja kratak vremenski period dat po fazama • Snabdevanje Vatrogasnog Drustva I Brigade Bocama I Koncentratom Bioversala čime se odmah omogućava dejstvovanje na kopnu i na vodi kako sa kopna tako i čamca upotrebom Bioversal Boca • Izrada Projekta opremanja plovnog objekta adekvatnom vatrogasnom opremom- nosioc aktivnosti Visa Tehnicka Skola Novi Sad • Obezbe enje plovnog objekta koji bi se u skladu sa projektom opremio adekvatnom opremom za gašenje i prskalicama za dejstvo neutralisanja na površinska zauljenja voda • EFEKTI - EKOZAŠTITA VODOTOKOVA I OMOGUĆENA INTERVENCIJA GAŠENJA POZARA NA VODI

BIOVERSAL potpuna uskladjenost sa direktivama i standardima EU • BIOVERSAL ispunio najviše standarde HOCNF BIOVERSAL tehnologija proizvoda-čistač ulja-požari proizvoda - ulja- BIOVERSAL HC je procenjen sa fokusiranog aspekta uticaja na okruženje u skladu sa Harmonised Offshore Chemical Notification Format –HOCNF Harmonizovanim Pomorskim Hemijski Notifikovanim Formatom kao delom PARCOM Odluke 96-3 96- izdate od TNO - Institute of Environment Sciences Energy Research and Process Innovation, Department for Ecological Risk Studies, in 1780 AB Den Helder, Helder, Netherlands. The Reference Number is: ER/99/0322CCK The institute TNO is mentioned on the sheet quot;HOCNFquot; part 5 as Testing Laboratory.

Pokrajnski Sekreterijat za Zaštitu Zivotne Sredine I Odrzivi Razvoj MIŠLJENJE ,,BIOVERSAL – Sa aspekta zaštite zivotne sredine podoban za adekvatnu primenu imajuci u vidu kompatibilnost sa smernicama odrzivog ravoja..

Decreto 2 agosto 2005 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Autorizzazione all'impiego del prodotto Bioversal HC come prodotto disinquinante, ai sensi del decreto 11 dicembre 1997. (GU n. 199 del 27-8-2005) Considerato il parere dell'ICRAM in riferimento alla composizione del prodotto Bioversal HC, che evidenzia che «la sua composizione prevede tuttavia l'aggiunta di nutrienti per facilitare/accelerare il metabolismo batterico e pertanto il suo eventuale utilizzo necessiterebbe particolare cautela in acque a bassa profondita/scarso idrodinamismo ed elevato livello trofico»; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche; Ritenuto di dover concedere autorizzazione all'uso del prodotto Bioversal HC, quale prodotto disinquinante per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi, ai sensi del decreto direttoriale 11 dicembre 1997; Ritenuto necessario tenere conto dell'indicazione dell'ICRAM sulle cautele nell'utilizzo del prodotto in acque ad elevato livello trofico in determinati ambiti; Visto l'art. 18 e l'allegato 6 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 che individua tra le aree sensibili le acque «esposte ad eutrofizzazione o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione» monitorate ai sensi dell'allegato 1 allo stesso decreto; Ritenuto necessario in via cautelativa vietare l'utilizzo del prodotto Bioversal HC all'interno di dette aree sensibili; ………… Izdati DEKRETI ITALIJANSKE i ŠPANSKE VLADE O UPOTREBI BIOVERSALA NA SREDOZEMLJU Uz poštovanje najviših standarda zaštite zivotne sredine i odrzivog razvoja EU.

Medjunarodne Konvencije Drzavna zajednica SCG ,R.Srbija I APVojvodina u okviru medjuregionalne saradnje su ,R.Srbija potpisnice niza medjunarodnih konvencija o zastiti zivotne sredina I posebno vodotka I sliva reke Dunav • Osnovi cilj projekta “Smanjenje zaga enja reke Dunav iz industrije u Srbiji” je Srbiji” • širenje i promovisanje održive proizvodnje i dobre privredne prakse kojom se ne ugrožava životna sredina u području Dunavskog basena, a to bezmalo obuhvata celu teritoriji Republike Srbije. Srbije. Neposredni cilj ovog projekta je, pre svega, smanjenje zaga enja vodotokova Dunava i je, svega, njegovih pritoka • Direktor Republičke direkcije za vode Nikola Marjanović rekao je na konferenciji za novinare, novinare, koja je održana posle potpisivanja memoranduma, da je suština tog dokumenta unapre enje memoranduma, zaštite vodnih resursa i kvaliteta usluga za korisnike u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja gubitaka kako bi se dostigli me unarodni standardi • . Marjanović je rekao da je Srbija jedna od 14 zemalja u Evropi koja koristi vodu iz reke Dunav i ukazao na to da je neophodno usaglasiti napore, naročito kada se radi o prečišćavanju napore, otpadnih voda. voda. • Srbija je dužna da uspostavi evropske standarde kada je reč o odvo enju i prečišćavanju otpadnih voda, kao i proizvodnji i snabdevanju vodom za piće jer je to jedan od preduslova za voda, evropske integracije naše zemlje. zemlje.

• Spisak medjunarodnih ugovora iz oblasti zastite zivotne sredine koje je ratifikovala Jugoslavija / Srbija i Crna Gora • List of international Convention in the field of the environment, ratified by FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro environment, 1. Convention Concerning the Use of the White Lead in Painting (1921) - Konvencija o upotrebi otrovnog belila u (1921) bojadisanju 2. Agreement for the Establishment of a General Fisheries Council for the Mediterranean (1949) - Sporazum o Council osnivanju Generalnog Saveta za ribarstvo za Mediteran 3. International Convention for the Protection of Birds (1950) - Medjunarodna konvencija o zastiti ptica 4. Convention for the Establishment of the European and Mediterranean Plant Protection Organization (1951) - Mediterranean Konvencija o ustanovljenju Evropske i Mediteranske organizacije za zastitu bilja 5. International Plant Protection Convention (1952) - Medjunarodna konvencija o zastiti bilja 6. International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (1954) - Medjunarodna konvencija o the specavanju zagadjivanja mora uljem 7. Convention on Protection of Cultural Goods in Case of Armed Disputes (1954) - Konvencija o zastiti kulturnih Disputes dobara u slucaju oruzanih sukoba 8. Agreement Regarding Financial Support of the North Atlantic Ice Patrol (1956) - Sporazum o finansijskom Ice doprinosu Severnoatlanskoj sluzbi za zastitu od leda 9. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) (1957) - Dangerous Evropski sporazum o medjunarodnom drumskom prevozu opasne robe 10. Treaty on Fishery in the Danube River Waters between Government of FNRY, Peoples Republic of Bulgaria, Government Romanian Peoples Republic and USSR (1958) - Sporazum o ribarstvu u vodama Dunava izmedju Vlade FNRJ, Narodne Republike Bugarske, Rumunske Narodne Republike i Saveza Sovjetskih Socijalistickih Republika Bugarske, 11. Convention on the High Seas (1958) - Konvencija o otvorenom moru 12. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (1958) - Konvencija o Resources ribolovu i ocuvanju bioloskih bogatstava otvorenog mora 13. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone (1958) - Konvencija o teritorijalnom moru i spoljnom morskom pojasu 14. Convention on the Continental Shelf (1958) - Konvencija o epikontinentalnom pojasu 15. International Convention for the Safety of Life at Sea (1960) - Medjunarodna konvencija o zastiti ljudskog (1960) zivota na moru

• 16. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (1963) - Becka konvencija o gradjanskoj odgovornosti (1963) za nuklearne stete 17. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere in Outer Space and under Water (1963) - Ugovor o Outer zabrani eksperimentima sa nuklearnim oruzjem u atmosferi, svemiru i pod vodom atmosferi, 18. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR); Annex A - Provisions Concerning Dangerous Substances and Articles; Annex B - Provisions Concerning Transport Equipment and Transport Operations (1967) - Aneks A i B Evropske konvencije o medjunarodnom prevozu opasne robe u drumskom prevozu 19. European Convention for the Protection of Animals During International Transport (1968) - Evropska International konvencija o zastiti zivotinja u medjunarodnom prevozu 20. European Convention on the Protection of Archaeological Heritage (1969) - Evropska konvencija o zastiti Heritage arheoloske bastine 21. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (1969) - Medjunarodna konvencija o Pollution gradjanskoj odgovornosti za stetu pricinjenu zagadjivanjem naftom 22. International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Case of Oil Pollution Casualties (1969) - High Medjunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru za slucaj nesreca koje prouzrokuju zagadjivanje naftom 23. Convention on Measures for Banning and Preventing illegal Import, Export and transfer of Properties of Import, Cultural Goods (1970) - Konvencija o merama za zabranu i sprecavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa uvoza, svojine kulturnih dobara 24. Convention on Wetlands of International Importance Especially as Water flow Habitat (1971) - Konvencija o Especially mocvarnim podrucjima koja su od medjunarodnog znacaja, narocito kao stanista ptica mocvarnica znacaja, 25. Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on Weapons the Sea-Bead and Ocean Floor and in the Subsoil Therefore (1971) - Ugovor o zabrani smestaja nuklearnog i Sea- drugog oruzja za masovno unistavanje na dno mora i okeana i u njihovo podzemlje 26. Convention Concerning Protection Against Hazards of Poisoning Arising from Benzene (1971) - Konvencija o Poisoning zastiti od opasnosti trovanja benzolom 27. International Convention for Compensation for Oil Pollution Damage (1971) - Medjunarodna konvencija o osnivanju medjunarodnog fonda za naknadu stete nastale usled zagadjivanja naftom 28. Convention and Stock poling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (1972) - Konvencija o zabrani usavrsavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakterioloskog (bioloskog) i toksicnog usavrsavanja, bioloskog) oruzja i o njihovom unistavanju

• 29. International Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea (1972) - for Medjunarodna konvencija o medjunarodnim pravilima o izbegavanju sudara na moru 30. Convention Concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972) – and • Konvencija o zastiti svetske kulturne i prirodne bastine 31. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter (1972) – • Konvencija o sprecavanju zagadjivanja mora putem izbacivanja otpadaka i drugih materija 32. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (1973) - Medjunarodna konvencija o from sprecavanju zagadjivanja sa brodova 33. Protocol Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances other than Oil (1973) - Protokol o intervencijama na otvorenom moru u slucajevima zagadjivanja mora supstancama kojenisu nafta 34. Yugoslav-Italian Treaty on Cooperation on Pollution Protection of the Adriatic Sea Waters an

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Rosamond Richardson - Organski Dom

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Read Microsoft Word - TU Nacrt Prerada mesa.doc

... sredstvo za pjenjenje se u vidu spreja rasprsi po ... neutralizaciju, filtraciju, ... te takoer propise za zastitu na radu i zastitu od pozara. ...
Read more