HR 3.0. Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie

33 %
67 %
Information about HR 3.0. Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie
Business & Mgmt

Published on December 6, 2008

Author: jelledijkstra

Source: slideshare.net

Description

Hoe ontwikkelen organisaties en mensen zich in relatie tot Web 3.0? Wat betekent dit voor HRM / P&O?

HR 3.0 ONTWIKKELING VAN SOCIAAL KAPITAAL DOOR CO-CREATIE Auteurs: Jelle Dijkstra en Paul-Peter FeldEXIT PRINT INHOUD

Inhoud versie 1.0U kunt door deze pdf navigeren door middel van de onderstaande buttons.Of door op de hoofdstukken te klikken op deze pagina.Voorwoord pagina 3Kennisontwikkeling pagina 4De context van ‘het nieuwe werken’ pagina 8Wat betekent dit alles voor HR? pagina 10Wat is nodig om vooruit te komen? pagina 12Welke eisen stelt dit aan HR? pagina 14HR van 1.0 naar 3.0 en verder pagina 15Verdere uitwerking van HR 3.0 pagina 16Eisen aan de infrastructuur voor HR 3.0 pagina 19Literatuur pagina 21Bijlage pagina 22Curriculum vitae pagina 24Colofon pagina 25 P 2EXIT PRINT INHOUD

VoorwoordIn april 2008 heeft het comité van aanbeveling ‘Verfrissende inzichten en visies op Human Resources’ uitgebracht metals doel het nieuwe boek ‘Handboek Human Resources Management’ van Jelle Dijkstra vanuit diverse perspectievente belichten. Het doel was om boeiende HR-inzichten te delen om zo het vakgebied vooruit te brengen door hetbewustzijn van en kennis over Human Resources te vergroten bij HR- professionals en andere beroepsgroepen.Naar aanleiding van de uitgave hebben wij veel positieve reacties ontvangen en meer dan 1200 boeken in omloopgebracht. De feedback die wij hebben ontvangen ging veelvuldig over het hoe en wat van HR 3.0 en de verbindenderol die HR kan spelen tussen de diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie.Deze uitgave heeft als doel om HR 3.0 verder inhoud te geven door onze visie te delen en de lezer uit te nodigen omsamen met ons, door ‘co-creatie’, dit thema verder te ontwikkelen. De toekomst staat namelijk niet vast, maar wordtdoor ons samen gecreëerd.De titel ‘HR 3.0. Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie’ geeft een visie op een mogelijke toekomst die, naarwij hopen, aanzet tot nieuwe ideeën en inzichten. HR als verbindende factor in én tussen organisaties is een scenariodat aan betekenis zal toenemen indien HR-professionals zich hierop concentreren. Wij willen dit proces graag faci-literen door het knooppunt te zijn waar reacties bij elkaar komen en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Stuur jeinzichten, visie, meningen en ideeën naar hr3.0@live.nlDordrecht / Breukelen, 8 december 2008 Sociaal kapitaal: de kwaliteitJelle Dijkstra / Paul-Peter Feld van sociale relaties, formele en informele netwerken, gedeelde normen en vertrouwen. P 3EXIT PRINT INHOUD

Kennisontwikkelingen het belang van (sociale) innovatieKennisontwikkeling en (sociale) innovatie zijn processen die voor de ontwikkeling van de samenleving en de economie steeds belangrijker worden. Tegelijkertijd is de informatiedie nodig is om kennis te kunnen ontwikkelen en innovaties te kunnen doorvoeren niet meer op één plaats beschikbaar maar op veel plaatsen, soms zelfs op wereldschaal,verspreid aanwezig. Hierdoor is het vrijwel niet meer mogelijk kennisontwikkeling en (sociale) innovatie binnen de grenzen van één organisatie uit te voeren. Waar dat nog welgebeurt ontstaan risico’s omdat kennis en ervaring bij enkele individuele kennisdragers (‘key players’) geconcentreerd worden. In dat geval kunnen organisaties te afhankelijkworden van een betrekkelijk klein aantal sleutelpersonen. Als die vertrekken kunnen organisaties in grote problemen komen. Daar komt bij dat er in tal van gebieden groteschaarste is aan met name technisch geschoolde specialisten. De schaarste aan gespecialiseerd personeel, nu enigszins getemperd door recente economische ontwikkelingen,zal zich in versterkte mate doorzetten omdat het steeds moeilijker zal worden specialisten te vinden die het geheel van hun specialisme overzien en tegelijkertijd in staat zijnvoldoende diepgang te bereiken om gebruikers van hun kennis (managers, medewerkers, etc.) voor te blijven. Organisaties zullen effectiever zijn, naarmate ze in staat zijnrelevante gespecialiseerde kennis- en innovatienetwerken te ontwikkelen en hier optimaal gebruik van te maken. P 4EXIT PRINT INHOUD

vervolg Kennisontwikkeling HR alsTraditionele hiërarchische organisaties met hun eendi- ken, bestuurd en geleid worden. De toegevoegde waardemensionale inrichtingsprincipes belemmeren de voor van de individuele leider of professional is meestal nietkennisontwikkeling en (sociale) innovatie vereiste net- meer gelegen in het beheersen van een of ander speci-werkvorming.De toenemende complexiteit van kennisontwikkeling en alisme of het beschikken over leiderschapskwaliteiten, maar in het vermogen een voldoende breed en interes- verbindende factor(sociale) innovatie heeft grote consequenties, niet alleen sant (kennis)netwerk op te bouwen waar op elk momentvoor HR maar ook voor andere specialismen en uitein- een beroep op gedaan kan worden voor de oplossing vandelijk ook voor de wijze waarop organisaties samenwer- complexe vraagstukken. Waarom kennisontwikkeling niet meer uitsluitend het domein van op zichzelf staande organisaties kan zijn Kennis kent steeds meer dimensies en facetten die niet of nauwelijks meer door afzonderlijke individuen beheerst kunnen worden. Mondiaal zien we dat individuele specialisten over de hele wereld over een algemeen referentiekader én over facetkennis beschikken. Afhankelijk van de vraagstukken die zij tegenkomen gaan ze verbindingen aan met andere specialisten die naast over hetzelfde referentiekader ook over aanvullende of verdiepende facetkennis beschikken. Profitorganisaties kampen steeds vaker met het dilemma dat in een zo kort mogelijke tijd een product ontwikkeld en in de markt gezet moet worden terwijl de complexiteit van het ontwikkelingsproces steeds groter wordt en de kosten voor marktintroductie steeds hoger (ongeveer een factor 5 van de ontwikkelkosten). Dit dilemma geldt ook voor overheden en andere non-profit organisaties. Kijk bijvoorbeeld naar de fileproblemen en de tijd die nodig is om hiervoor oplossingen te vinden en te realiseren. P 5EXIT PRINT INHOUD

vervolg Kennisontwikkeling De noodzaak om de ‘time to market’ (bedrijfsleven) of Aanstellingsvormen en arbeidsvoorwaarden zullen op maatschappelijke ontwikkelingen (overheid) steeds individueel niveau creatief worden bepaald, afhankelijk meer te verkorten terwijl het processen steeds com- van de beschikbare financiële ruimte en het belang van plexer en daardoor tijdrovender worden, impliceren dat het individu voor het resultaat. Op deze manier kan veel gezocht moet worden naar nieuwe vormen van com- tijdrovend overleg over centrale wet- en regelgeving (o.a. municatie en organisatie. Traditionele, meestal sterk CAO’s) tot een minimum worden beperkt. hiërarchische organisaties kunnen dit niet meer leve- ren omdat ze de grenzen van hun paradigma hebben Om deze en andere aspecten in de dagelijkse bedrijfsvoe- bereikt. Autonome professionals die met andere profes- ring te kunnen integreren, is het nodig het streven naar sionals verbonden zijn, moeten razendsnel de vereiste centrale sturing los te laten en op decentraal niveau bij ‘connecties’ kunnen maken, de vereiste hulpbronnen de locale situatie passende arrangementen te laten ont- kunnen organiseren, in staat zijn zeer diverse commu- staan. Een researchafdeling vraagt bijvoorbeeld om een nicatie- en samenwerkingsprocessen te managen, etc. veel opener en dynamischer benadering dan een finan- Zo’n proces kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van ciële administratie. Het is voor grote organisaties die een tijdelijke start-up (vergelijk Mintzberg’s adhocracy) vaak binnen één bepaalde CAO werken, onmogelijk om die als vehikel voor samenwerking fungeert en weer uit een gedifferentieerd beleid te voeren voor verschillende elkaar valt als het resultaat, bijvoorbeeld de ontwikke- doelgroepen op verschillende locaties. ling en introductie van een nieuw product, is afgerond. Kennis kent steeds meer dimensies en facetten P 6EXIT PRINT INHOUD

vervolg Kennisontwikkeling Waarom hiërarchische organisaties door dynamische, open Moderne en netwerkorganisaties vervangen zullen worden succesvolle Hiërarchische organisaties maken het door hun eenzijdige fixatie op het bereiken van financiële resultaten (winstmaximalisatie) onmogelijk om adequaat rekening te houden met andere aspecten zoals sociale cohesie (draagvlak), duurzaamheid, ‘work life balance’, etc. Om organisaties hieraan invulling te kunnen geven is het nodig de doelstellingen niet alleen in financiële termen te vertalen maar ook in bijvoorbeeld sociale, maatschappelijke termen. opereren niet meer ‘Responsible leadership’ gaat aan betekenis in organisaties winnen en is een vertrekpunt als gesloten maar om op een bewuste, oprechte, integrale en duurzame manier invulling te geven aan verantwoordelijkheid op het gebied van strategie, organisatie, mensen en de omgeving als open systemen (context). Moderne en succesvolle organisaties opereren niet meer als gesloten maar als open systemen en zien hun personeel niet meer uitsluitend als binnen de grenzen van de organisatie opgesloten eigen ‘human resources’ of ‘human capital’. Eigen medewerkers maken deel uit van internationale netwerken en vormen zo de nucleus van sociaal kapitaal dat duurzame groei en maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk maakt. Dit draagt vervolgens bij aan wat Schoemaker heeft genoemd een dynamische organisatie- identiteit die zichzelf voortdurend aanpast en de basis vormt voor het aantrekken en behouden van de beste mensen en het ontwikkelen van de meest productieve netwerken (Schoemaker e.a., 2006).Door hun hang naar centralisme bieden organisa- dige zonder personeel (ZZP’er). Recent onderzoekties meestal te weinig ruimte aan individuen voor toont aan dat het aantal ZZP’ers de komende jareneen proactieve en creatieve inbreng. Om die reden enorm zal toenemen. Op dit moment is al 45% vanworden grote organisaties steeds minder aantrekke- de advocaten, 50% van de accountants, 60% van delijk voor met name jongere ambitieuze professionals. architecten en 80% van de bedrijfsadviseurs ZZP’erVelen van hen kiezen voor een toekomst als zelfstan- (ABN AMRO, 2008). P 7EXIT PRINT INHOUD

De context van ‘het nieuwe werken’In het verlengde van de teruggang van hiërarchische organisaties en het ontstaan van dynamische netwerken van individuele professionals zal ook de aard van leiderschap sterkveranderen. In de prehistorie vormden zich groepen die grotendeels volgens de principes van ‘flocking behavior’ tot stand kwamen, wel een hiërarchie kenden maar geen vastleiderschap (Resnick,1994). Afhankelijk van de situatie namen één of meer leden van de groep het voortouw. De activiteit (jacht, bescherming, blussen van een brand) voltrok zichop basis van een collectief proces, vergelijkbaar met hoe een groep vogels plotseling naar de grond gaat om te fourageren. In zo’n groep kan er één vogel zijn die voedsel ziet en deduik inzet en anderen mee naar beneden gaan. De vogel die voorop vloog is dan onmiddellijk leider af. De principes van ‘Flocking Cohesion: behavior’ nader verklaard Stuur naar gemiddelde Bij een verzameling individuen, positie van bijvoorbeeld een team, dient er een goede de teammaten balans te zijn tussen het collectieve proces en het individuele gedrag. Als er te weinig eigen initiatief is (teveel ‘cohesion / Separation: alignment’ en te weinig ‘separation’), vermijd klontering zijn er te weinig impulsen om verder te ontwikkelen of te veranderen en stagneren de ontwikkeling en verandering en daardoor de Alignment productiviteit van het team. Als er teveel initiatief is (teveel ‘separation’ Alignment: en te weinig ‘cohesion / alignment’), is stuur in dezelfde er misschien wel veel ontwikkeling en verandering maar gaat de productiviteit richting als je teammaten leidt tot verbinding toch ook omlaag. P 8EXIT PRINT INHOUD

vervolg De context van ‘het nieuwe werken’Vanaf het moment waarop stedelijke samenlevingen en Eind 20ste eeuw zien we een aantal belangrijke ontwik- Leiders hebben hierop gereageerd door delen van hunorganisaties (bijvoorbeeld overheid en leger) ontstonden kelingen die de effectiviteit van het individuele, centra- leiderschapstaak te delegeren aan directie, middle- c.q.is ook de roep om vast leiderschap ontstaan. Het blijkt listische leiderschapsmodel onder druk zetten: lijnmanagement en allerlei staffuncties waaronder ookhandig te zijn om één of enkele leden te belasten met HR. Het probleem van deze ontwikkeling is dat de gede-formeel leiderschap zodat duidelijk is wie de richting, • Technologische ontwikkelingen: de opkomst van de legeerde bevoegdheden vanuit een centrale ‘mindset’strategie, inzet van manschappen, e.d., regelt. PC, bedrijfsnetwerken en internet en de daaruit resul- zijn ingevuld, verschillend, fragmentarisch en niet geco- terende informatie-‘tsunami’. ordineerd worden uitgeoefend en daardoor per definitie niet effectief en efficiënt zijn. Centralistisch denken is ons • Schaalvergroting: door fusies en overnames ontstaan met de paplepel ingegeven steeds grotere organisaties die steeds meer moeite krij- De ineffectiviteit en inefficiëntie van sturing vanuit gen om de informatiestromen in goede banen te leiden een centrale ‘mindset’ nemen toe naarmate de organi- In de Romeinse tijd is het formele en op basis van die informatie de juiste beslissingen te saties en de vraagstukken waarmee zij te maken heb- leiderschap zodanig doorontwikkeld nemen. ben omvangrijker en daardoor complexer worden. Dit dat het onderdeel is geworden van verklaart het door Strikwerda in een recent voor de • De democratiseringsgolf: gezagsverhoudingen en de Stichting Management Studies uitgevoerd onderzoek ons denken: als er een groep mensen door gezagsdragers genomen beslissingen zijn niet geconstateerde tekortschieten van unitmanagement en bijeen is en iets moet ondernemen, meer vanzelfsprekend. de daarbij behorende ‘linear chain of command’ (Strik- is er een geformaliseerd leiderschap werda, 2008). nodig. Resnick noemt dit ‘centralized • Internationalisering / globalisering: werknemers zijn mindset’. In de vroege middeleeuwen, steeds meer gedwongen met elkaar samen te werken Een groot deel van de vraagstukken die zich in een na het verval van het Romeinse rijk is over de nationale en zelfs continentale grenzen heen. organisatie voordoen vereist volgens Strikwerda een dit denken wat meer op de achtergrond unitoverstijgende en multidimensionale aanpak. Om geraakt, maar in de renaissance kwam • Individualisering: als gevolg van de steeds complexer problemen op unitniveau effectief en efficiënt aan het opnieuw op in combinatie met de wordende omgeving ontstaat er steeds meer behoefte te kunnen pakken is vaak een verbinding nodig met nadruk op kracht van de individu. Bij de bij individuele werknemers om als persoon grip te krij- andere bronnen binnen en buiten de unit en de organi- opkomst van de overheidsbureaucratieën gen op de context en de eigen rol daarbinnen. satie. Als voorbeeld noemt Strikwerda het introduceren begin 19de eeuw en de grote industriële van een nieuw product of het aanboren van een nieuw ondernemingen in de 20ste eeuw wordt • People management: als gevolg van het vervagen van marktsegment. de grenzen tussen werk- en privéleven hebben bedrij- het individuele leiderschap de kern van ven meer aandacht nodig voor het welzijn van hun het besturingsmodel. werknemers (PWC, 2008). P 9EXIT PRINT INHOUD

Wat betekent dit alles voor HR? HR is in veel organisaties terechtgekomen in de positie van uitvoerder van een centraal vastgestelde visie, missie, strategie en doelstellingen, vaak ook nog binnen de kaders van afzonderlijke units zoals divisies of andere onderdelen van de organisatie. In de toekomst wordt van HR-professionals met name een actieve rol verwacht bij het business alignment en vergroten van het ontwikkel- en verandervermogen van de organisatie en het personeel. Om dit te kunnen waar maken is een oriëntatie op de organisatie als geheel en ook op de bredere maatschappelijke en economische context nodig. In onderstaande figuur is weergegeven welke HR-verantwoordelijkheden binnen Xerox (Nederland) B.V. onderscheiden worden en hoe HR hiermee met name streeft naar de ontwikkeling van de organisatie en het personeel.focus on strategy Business Aligment Creating and creating development a strategic and change HR approach capabilitiesfocus on support HR planning and HR advise and result measurement service delivery Verantwoordelijkheid focus on processes and policy focus on people nemen voor strategie, Figuur 1: Mogelijke HR-verantwoordelijkheden binnen organisaties organisatie en mensen P 10 EXIT PRINT INHOUD

vervolg Wat betekent dit alles voor HR?Als HR-professionals niet in staat zijn een proactieve en Nu reageren HR-professionals bij schaarste van perso-unitoverstijgende rol te vervullen bij het bepalen van de neel nog te vaak met het nog agressiever doelgroepenkoers en de structuur van de organisatie of de samen- benaderen of nog slimmere advertenties plaatsen in destelling van het personeelsbestand kwalitatief of qua media. Soms is het mogelijk de moeilijke specialistischekostenstructuur grondig aan te passen, dan kan HR wei- taken over de huidige medewerkers te verdelen (iederenig betekenen voor het vergroten van het ontwikkel- en ervaren medewerker die binnen een bepaald kennisdo-verandervermogen van de organisatie en het personeel. mein opereert heeft tenslotte wel enige specialistischeVeel directeuren en lijnmanagers verwachten weinig kennis opgedaan), resterende superspecialistische takentoegevoegde waarde van HR waar het gaat om het oplos- uit te besteden en eventueel de oplossing te zoeken insen van ingewikkelde organisatievraagstukken of het ‘strategic partnering’ als specialistische kennis ontwik-realiseren van ingrijpende veranderingen in het perso- keld moet worden.neelsbestand. Zij zoeken dan hun toevlucht tot gespeci-aliseerde externe bureaus. Binnen het kader van centralistisch leiderschap en gede- legeerde verantwoordelijkheden die vanuit een centraleBlijkens recent onderzoek van Deloitte spendeert HR op ‘mindset’ worden uitgeoefend is er eigenlijk te weinigdit moment nog vrijwel uitsluitend aandacht aan het ruimte om innovatief bezig te zijn en nieuwe ontwik-beperkt houden van de kosten die met HR-activiteiten kelingen zoals ‘new business development’, productin-zelf te maken hebben, terwijl die kosten slechts 0,6% novatie, ’process redesign’ te ondersteunen, laat staanvan de totale bedrijfslasten uitmaken (Deloitte, 2006). te entameren. De basis van deze innovatie ligt bij creë-In de toekomst zal volgens de onderzoekers het accent ren c.q. mogelijk maken van sociale innovatie door HR.meer komen te liggen op verbetering van ‘business and Doel hiervan is andere en betere manieren te vindenworkforce performance’: effectiever maken van fusies om traditionele samenwerkingsvormen te doorbrekenen acquisities, aanboren van nieuwe markten, het en nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen.werven, ontwikkelen en behouden van gekwalificeerd (HR Strategie, November 2008)personeel, talentmanagement, verandermanagement,governance, risk & compliance, learning & Develop-ment. Door te investeren in het menselijk kapitaal vanorganisaties kan HR direct bijdragen aan ‘shareholdersvalue’ (Enterprise Value Map v2.0, Deloitte, 2008). P 11EXIT PRINT INHOUD

Wat is nodig om vooruit te komen?Als de huidige generatie (lijn)managers en ‘leading professionals’ (waaronder HR) zich niet kan ontworstelen aan de druk om zich te conformeren aan de centrale ‘mindset’ enniet in staat is (sociale) innovatie en andere veranderingen te ondersteunen en daar soms zelfs een stuwende rol in te vervullen, zal zij in toenemende mate veroordeeld wordenzich uitsluitend nog bezig te houden met het ondersteunen van de lopende productie. Overigens valt daar de komende tientallen jaren nog wel een goede boterham mee teverdienen. Ontwikkeling van collectief innovatief leiderschap • ‘Networking capability’: ontwikkeling van één groot, wereldwijd voor het creëren van ontwikkelings- en actief netwerk van potentieel relevante contacten; benoemen van veranderingsvermogen ‘areas of interest’, ‘content experts’, ‘nodes’ (knooppunten), ‘brokers’ (‘linking pins’), etc. Zorgen dat er bij de brokers ook generalisten De ‘innovation leader’-rol kan het best uit de verf komen als zij op zitten die in staat zijn relevante ontwikkelingen in niet bestreken basis van individuele capaciteiten wordt verdeeld over meerdere ‘content areas’ waar te nemen en door te geven. nauw met elkaar samenwerkende individuen. Leiderschap • ‘Knowledge building capability’: slim gebruik van systemen ontwikkelt zich dynamisch vanuit een gezamenlijk holistisch (d.w.z. (‘intelligent agents’) die continu of op aanvraag potentieel relevante niet domeinspecifiek) kader en op basis van een grensverleggende, informatie doorspelen (nieuwsbrieven, RSS-feeds, etc). Hierbij non-conformistische attitude. Afhankelijk van de vereisten van gebruik maken van slimme filters (‘markers’, etc.). de situatie zullen individuen die over bepaalde sterk ontwikkelde • ‘Remote anchoring capability’: het vermogen om leiderschapskwaliteiten beschikken wisselend het voortouw nemen. netwerkontwikkeling en innovatie buiten de eigen organisatie, De volgende leiderschapskwaliteiten zijn in de praktijk relatief vaak ergens in of rond het netwerk organisatorisch te verankeren. Savage nodig: (1996) gebruikt hiervoor de term ‘virtual enterprising’. • ‘Learning capability’: op individueel niveau ontwikkelen van kennis, • ‘Team building capability’: in staat zijn samenwerking over vaardigheden en attitudes die gunstig zijn voor het snel en effectief de grenzen van de organisatie heen feitelijk vorm te geven en creëren en benutten van netwerk-opportunities. productief te maken. Savage (1996) noemt dit ‘dynamic teaming’. • ‘Sourcing capability’: het vermogen om direct (‘on the fly’) • ‘Coaching capability’: professionele autonomie: geen directe hulpbronnen aan te boren en vereiste financiële, organisatorische, supervisie maar professionele coaching op afstand. menselijke en ICT-hulpbronnen beschikbaar te krijgen. P 12EXIT PRINT INHOUD

vervolg Wat is nodig om vooruit te komen?Het feit dat managers en ‘leading professionals’ in veelsituaties niet of moeilijk om kunnen gaan met de dub- De rol van HR 3.0 als onderdeel van innovatief leiderschapbele claim (exploratie vs exploitatie, innovatie vs pro-ductie), in de literatuur wel ‘ambidexterity’ genoemd De HR-component van de ‘(social) innovation leadership’–rol laat zich als volgt omschrijven:(Birkinshaw & Gibson, 2004; O’Reilly & Tushman, 2004) • Het analyseren van aanwezige leiderschapskwaliteiten en ontwikkelingen die daarinmaakt het anders beleggen van ‘innovation leadership’ plaatsvinden (nulmeting): met name gericht op het organiseren van kennis- ennoodzakelijk (Barsh, Capozzi & Davidson, 2008). informatieuitwisseling tussen peers, het signaleren van nieuwe marktmogelijkheden, het entameren en organiseren van interorganisationele samenwerking, etc.; leiderschapsanalysesNaast lijnmanagers zullen ‘innovation leaders’ ont- zijn ook nodig om managers en medewerkers te leren welk leiderschapsgedrag gewenst enstaan: innovatoren, ‘brokers’ (= makelaars), etc. die het het meest effectief is en op welke manieren het best vorm kan krijgen.best in de periferie (= witte vlekken = ‘loop holes’) van • Het ontwerpen en implementeren van programma’s voor het ontwikkelen vande organisatie gelokaliseerd kunnen worden zodat zij leiderschapskwaliteiten; programma’s die het mogelijk maken beter gebruik te maken vangemakkelijker binnen en buiten de organisatie aan net- beschikbaar leiderschapspotentieel.werkactiviteiten kunnen deelnemen. Deze rol zal tijde-lijk dienen te zijn om te voorkomen dat zij deel uit gaan • Het analyseren van belemmeringen en opportunities in de organisatie en het personeel enmaken van de leiderschapsstructuur die gedomineerd mogelijkheden om die belemmeringen weg te nemen c.q. de opportunities te benutten.wordt door een centrale ‘mindset’. • Op basis van analyses opstellen van een lange termijnprogramma om de organisatie en het personeelsbestand beter geschikt te maken om optimaal gebruik te kunnen van netwerk-opportunities (bijv. opsplitsen van de organisatie in een deel waarin de huidige productie effectief en efficiënt kan worden voorgezet en delen waarin innovatie en netwerksamenwerking optimaal kunnen worden bevorderd zodat zij de basis kunnen vormen van verdere maatschappelijke en economische groei). • Het (mede) ontwikkelen van organisatie-, communicatie- en samenwerkingsvormen (bijv. dat afspraken over gewenste resultaten, leiderschap, uitwisseling, besluitvorming en investeringen van deelnemers op papier worden gezet). • Analyseren van interactie- en samenwerkingsprocessen en de mate waarin en wijze waarop zij bijdragen aan het creëren van nieuwe innovatiemogelijkheden.Er zullen innovation • De vertaling van innovatiemogelijkheden naar bestaande en / of nieuwe bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, personeelsontwikkeling, etc.leaders ontstaan • Vormgeven van sociaal kapitaal en een aantrekkelijke organisatie-identiteit. P 13EXIT PRINT INHOUD

Welke eisen stelt dit aan HR?Naar verwachting zullen de traditionele rollen zoals bijvoorbeeld werving & selectie, mobiliteit, ontwikkeling, training, etc. door managers worden overgenomen, hierbijondersteund door online HR-systemen waarin overigens nog wel permanent HR-expertise moet worden ingebracht1. Ontwikkeling van online systemen (ESS en MSS2) is nodig omruimte te creëren voor het vervullen van ‘innovation leadership’-rollen en daaruit voortvloeiende taken en activiteiten.Bij grote organisaties zal deze rol grotendeels in huiskunnen worden opgebouwd. Middelgrote en kleinereorganisaties hebben een te kleine ‘economy of scale’.Hier verdient het aanbeveling de vereiste expertise metandere organisaties te delen (‘employee sharing’) of, alsook dat niet mogelijk is of te kostbaar wordt, extern inte huren. Voor een deel zal deze expertise ook bij indivi-duele managers of medewerkers belegd worden. Zo zijner bedrijven waar een secretaresse of een commercieelmedewerker een actieve rol vervult op HR-gebied.1 Deze inbreng zal vanuit diverse meest externe bronnen afkom- stig zijn (online communities, internationale databanken, nieuwsbrieven van adviesbureaus, etc.) en via weblogs, links, etc., toegankelijk worden gemaakt.2 ESS is ‘Employee Self Service’ en MSS is ‘Manager Self Service’ P 14EXIT PRINT INHOUD

HR van 1.0 naar 3.0 en verderTraditioneel HR-werk noemen we HR 1.0 en is sterk uitvoerend. In deze fase wordt reactief ingespeeld op vragen van leidinggevenden en medewerkers volgens het adagium“u vraagt, wij draaien!”. Het accent ligt op het uitvoeren van registratieve en administratieve taken: contracten opstellen, brieven concipiëren en na ondertekening door deverantwoordelijke manager versturen, gegevens invoeren, salarisstroken maken, etc. Een en ander op basis van wet- en regelgeving. Anno 2008 is naar schatting nog meer dan50% uitvoerend van aard. Dit werk zal steeds meer worden ondergebracht in online ESS- en MSS-systemen. HR 2.0 is hoogwaardiger en transactioneel van aard. prioriteit aan de ontwikkeling van nieuwe verbindende HR-professionals voeren zelfstandig professionele werk- waarden zoals persoonlijke betrokkenheid en inzet, zaamheden uit zoals werving & selectie, opleiding & ‘social responsibility’, duurzaamheid, ‘great place to training, kleinschalige organisatieadviezen, etc. HR-pro- work’, persoonlijk leiderschap, integriteit / ethiek. fessionals fungeren meer als adviseur van het manage- Deze integrale en universele verantwoordelijkheid heb- ment. Medewerkers worden afhankelijk van informa- ben wij eerder ‘responsible leadership’ genoemd. In de tiesystemen voor vragen waar ze eerder mee naar HR moderne sociale waarde creërende organisatie gaan gingen. De leidinggevende wordt primair verantwoor- werknemers spontaan en met groot enthousiasme par- delijk voor het nemen van HR-gerelateerde beslissin- ticiperen in de activiteiten van op co-creatie gerichte gen. Hij krijgt ook meer beslissingsruimte door het sociale netwerken. afnemend belang van wet- en regelgeving. De leidingge- vende heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid te kiezen uit Om dit mogelijk te kunnen maken is het nodig de orga- verschillende aanstellings- en contractvormen in plaats nisatie permanent aan te passen aan veranderende van één of enkele centraal voorgeschreven varianten. omstandigheden en ruimte te scheppen voor (sociale) HR-professionals besteden hieraan gemiddeld 30 tot innovatiegerichte activiteiten. Deze ruimte zal moeten 40% van hun tijd. worden gecreëerd in goede balans en samenhang met activiteiten die primair gericht zijn op productie enHR-werk (1.0) HR 3.0 gaat een stap verder en HR-ondersteuning krijgt ondersteunende transactionele werkzaamheden. Op dit een transformationeel karakter. Deze ondersteuning is moment wordt slechts ongeveer 10% van de HR-capaci- in de eerste plaats gericht op het creëren van een orga- teit besteed aan HR 3.0-gerelateerde activiteiten.is sterk nisatie- of groepsidentiteit door het terugdringen van traditionele elementen zoals hiërarchische structuren,uitvoerend functioneel en autoritair leiderschap, formele parti- cipatie en medezeggenschap. Ook het geven van hoge P 15EXIT PRINT INHOUD

Verdere uitwerking van HR 3.0Ontwikkelen en implementeren van structuren, processen en procedures die bijdragen aan het ontstaan van een flexibele zichzelf voortdurend transformerende organisatieop basis van maximale betrokkenheid en drive van individuele professionals. Het gaat erom het veranderingsvermogen tot grote hoogten op te voeren en tegelijkertijd ervoorte zorgen dat de balans en integratie met bestaande, bijvoorbeeld op productie of sales gerichte activiteiten gehandhaafd blijven (‘ambidexterity’) en dat er balans is tussenbedrijfsresultaat en ’social reponsibility’, tussen werk en privé en tussen organisatie- en individueel belang (op een bewuste en duurzame manier verantwoordelijkheid nemenvoor ontwikkeling en vooruitgang). Wat komt er na HR 3.0? Balans tussen In een volgende fase is er ook nog een ontwikkeling naar HR 4.0 mogelijk. Is de HR- bedrijfsresultaat professional bij HR 3.0 co-leader, bij HR 4.0 vervult de HR-professional regelmatig de rol van ‘business leader’ en fungeert hij of zij als aanjager van nieuwe business ontwikkelingen. Voorlopig is dit nog toekomstmuziek. Incidenteel zien we soms wel dat een individuele HR- en ‘social professional de rol van ‘business leader’ weet te vervullen en op die manier zijn organisatie door een periode van transformatie te loodsen (vergelijk voormalig directeur Sociale Zaken responsibility’ is en later bestuursvoorzitter Peter Elverding bij de transformatie van DSM van een klassiek productiebedrijf van chemische materialen naar een hoogwaardig chemisch technologie belangrijk concern en Jan Mul die als HR-manager van het gemeentelijk was- en schoonmaakbedrijf Amsterdam de overgang naar een succesvol commercieel was- en schoonmaakbedrijf heeft geleid en daarna algemeen directeur werd van de nieuwe organisatie). Van HR-directeuren wordt verwacht dat zij de organisatie en het personeel permanent laten ontwikkelen zodat continue aanpassing aan de veranderende omstandigheden mogelijk wordt gemaakt. P 16EXIT PRINT INHOUD

vervolg Verdere uitwerking van HR 3.0HR zal te maken krijgen met een steeds wisselende cliën-tèle: nu eens management, dan weer informele leiders De HR-professional nieuweof professionals die met innovatie bezig zijn, dan weerinterorganisationele netwerkgroepen, dan weer mana- stijl kan strategisch denken,gers of medewerkers van netwerkpartners. Als gevolg niet alleen op HR-gebiedhiervan zullen HR-professionals ook wisselende rollenvervullen: onderzoeker / analist van organisatie-, perso-neels- en contextontwikkelingen, bedenker van moge-lijkheden voor netwerkontwikkeling, ontwikkelaar vaneen coherente business strategie, initiator / organisatorvan netwerkbijeenkomsten, coach / stimulator van inno- strategievatiewerkers, teambuilder, leiderschapsontwikkelaar,kennismanager, etc. (nu we dit zo opschrijven blijkt het (Inter)nationaleprofiel dicht te komen bij dat van de externe organisa- economische,tieadviseur zoals wij die op dit moment zien bij grote maatschappelijke en technologischeprofessionele organisatieadviesbureaus). ontwikkelingenDe HR-professional nieuwe stijl kan strategisch den- HRMken, niet alleen op HR-gebied maar ook op organisa-tie-, groeps- en individueel niveau. Hij of zij is ook instaat vanuit het algemene strategische niveau de eigenopgaven in lijn te brengen met die van andere spelers individu / groep organisatieen tegelijkertijd ook invloed uit te oefenen op hoe deandere spelers op hun vakgebied acteren. Zo ontstaat‘Concerted Action’: niet vanuit een centrale regie maardoor optimaal gebruik te maken van de mogelijkhedendie sociale netwerken en nieuwe technologieën biedenom snel en effectief tot hoogwaardige integrale oplos-singen te komen voor complexe vraagstukken. Dit steltorganisaties in staat steeds optimaal en snel te kunnen Figuur 2: Samenhang tussen HR-aspecten enreageren op veranderingen die zich voordoen. ontwikkelingen in de omgeving P 17EXIT PRINT INHOUD

vervolg Verdere uitwerking van HR 3.0Om deze strategische bijdrage te kunnen leveren, zal deHR 3.0-professional ook excelleren op gebieden als ver- ‘Key issues’ voor HR 3.0-professionalsandermanagement, programma-, proces- en projectma-nagement, onderzoek en analyse, advies- en coaching- Concreet zullen HR-professionals zich bezighouden met het beantwoorden van de volgendevaardigheid, ethiek, branding etc. HR zal betekenis vragen:kunnen geven aan een cultuur en moet deze kunnen • Welke ontwikkelingen in de omgeving zijn interessant?voeden / ontwikkelen. Hij zal een grondige analyse kun- • Welke medewerkers (leidinggevend en / of professional) beschikken over competentiesnen maken van de kwaliteit van de HR-organisatie, de om op de nieuwe ontwikkelingen in te spelen?HR-medewerkers, de HR-processen en het HR-instrumen- • Welke medewerkers kunnen als brokers en / of leiders fungeren?tarium (analoog aan de financial audit in de financiële • Hoe stimuleren we dat op netwerkontwikkeling en innovatie gerichte medewerkers oversector en de EDP-audit in de ICT-sector). uitstekende sociale en innovatieve capaciteiten beschikken en deze capaciteiten optimaalQua postuur zal de HR-professional een even stevige kunnen inzetten?positie innemen en een even sterke persoonlijkheid heb- • Wat is nodig om deze medewerkers optimaal in stelling te brengen om deben als bijvoorbeeld de controller, de marketing & sales netwerkontwikkeling en innovatie op gang te brengen en productief te maken?manager en het hoofd ICT, Doel hiervan is voldoende • Welke targets kunnen hiervoor worden afgesproken en hoe zal het uiteindelijke resultaat‘agenda setting power’ te kunnen ontwikkelen om HR- worden beoordeeld (welke beoordelaars, welke criteria, welke beoordelingsprocedure)?thema’s die ertoe doen hoog op de agenda van het stra- •Hoe kan er aan performance management worden bijgedragen?tegisch management te krijgen. Het is duidelijk dat het • Hoe benutten wij het talent dat wij hebben?ontwikkelen van deze professionele stevigheid in de • Hoe kan ‘high performance’ worden bereikt met ‘high integrity’?praktijk de nodige investeringen zal vergen en niet in • Hoe kan invulling worden gegeven aan responsible leadership?alle sectoren en organisaties gemakkelijk gerealiseerdzal kunnen worden. Het is ook spannend in hoeverre dehuidige HR-professionals de switch willen en kunnenmaken3.3 In de komende periode zullen wij een proces van kennis- en HR 3.0 zet ervaringsuitwisseling op gang brengen met en tussen HR- professionals en andere betrokkenen. Doel hiervan is concrete voorbeelden en handelingsaanwijzingen te verzamelen, te sociaal kapitaal bundelen en aan geïnteresseerden beschikbaar te stellen. hoog op de agenda P 18EXIT PRINT INHOUD

Eisen aan de infrastructuur voor HR 3.0Eén van de problemen waardoor HR op dit moment blijft steken in een uitvoerende en transactionele rol, is het ontbreken van een voldoende sterk ontwikkelde infrastructuur diehet mogelijk maakt een stevige positie in het krachtenveld te verwerven. Deels is dat het gevolg van het Calimero-denken en de zwakke professionele basis van de individuele HR-medewerkers die op dit moment in het HR-vak werkzaam zijn. Deels is er ook nog maar weinig energie gestoken in het ontwikkelen van een voldoende krachtige basis.Om de bovenstaande ontwikkelingen van de grond te nalisering van HR kan fungeren. Beter benutten van • Publicaties en seminars / congressen van goed niveaukrijgen, zijn minimaal de volgende activiteiten nodig: systemen die online beschikbaar zijn voor het catego- rond thema’s die de nieuwe tijd aansnijden: veel riseren van interessante kennisbronnen, websites, etc. van de huidige publicaties en seminars / congressen• Meerdere portals die met elkaar gelinkt zijn en elkaar (hier is nog weinig aan gedaan: eerste pogingen zijn te ondersteunen de heersende cultuur die in hoge mate versterken: op dit moment zijn er enkele in ontwik- vinden bij Wikipedia). versterkend is voor de centrale ‘mindset’ ten aanzien keling die veelbelovend leken maar die meer van het- van de gewenste bijdragen van HR. zelfde zijn en sterk gericht zijn op de mainstream van • Gespecialiseerde HR-opleidingen die op een nieuwe HR op dit moment, namelijk een combinatie bieden leest worden geschoeid: kortcyclisch, modulair, the- van uitvoerende en transactionele ondersteuning magericht, gedeeltelijk online, met gebruikmaking (Gids voor Personeelsmanagement, HR Support, HR van moderne leerconcepten zoals ‘workplace lear- Praktijk, Personeelsnet, HRLinkedNL, etc.). ning’, intervisie, etc. Een voorbeeldcurriculum van een vierjarige HR-bachelor opleiding is opgenomen• In lijn van het voorgaande: doordenking en eventu- als bijlage bij dit artikel. eel aanpassing van de status en rol van de huidige beroepsverenigingen zoals de Vereniging van Per- • Ontwikkeling van een geïntegreerd en op weten- soneelsmanagement en Organisatieontwikkeling schappelijk onderzoek gefundeerde ‘body of know- (NVP), de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa) en de ledge’ (‘frame of reference’) voor HR 3.0: er worden Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionaris- wel interessante boeken en artikelen geschreven en sen (NVO2). Deze organisaties vertegenwoordigen sub- onderzoeksprojecten uitgevoerd, maar er is weinig specialismen binnen HR, zijn soms erg behoudend of uitwisseling en vrijwel geen voortbouwen op wat excentriek en worden door velen uit de eigen profes- voorgangers gedaan hebben (iedere auteur voert zijn sionele gemeenschap niet meer als serieuze vertegen- of haar eigen kunstje op en vindt steeds weer opnieuw woordiger van hun beroepsgroep gezien. Wellicht is het wiel uit). het nodig een nieuwe (virtuele) HR-beroepsorganisatie op te zetten die als vehikel voor de verdere professio- P 19EXIT PRINT INHOUD

vervolg Eisen aan de infrastructuur voor HR 3.0Op (inter)nationaal niveau zijn de volgende ondersteu- • Permanente dialoog met netwerken van andere dis- ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessnende ontwikkelingen nodig die de netwerkontwikke- ciplines, bijv. financiën, logistiek, marketing & sales, strategieën en incidenteel en op onderdelen een busi-ling tussen professionals en hun collectieve geconcer- communicatie, advocatuur, etc. ness leaderrol kunnen vervullen.teerde innovatiepogingen op een hoger niveau kunnenbrengen: • Ontwikkeling van metatheorie, dat wil zeggen HR- • Het ontwikkelen c.q. moderniseren van internatio- inzichten die een universeel karakter hebben of – naal erkende topopleidingen op HR-gebied die nu nog• Ontwikkeling van nieuwe HR-netwerken op nationaal anders uitgedrukt – die in veel situaties geldig zijn en gedomineerd worden door wetenschappers en guru’s en regionaal niveau die meer contentgestuurd (the- een integrerende werking hebben. van de 20ste eeuw: van deze topopleidingen mag wor- matisch) zijn dan functie- of rolgestuurd (bijv. organi- den verwacht dat zij aansluiting vinden bij mondiale satieadviseurs, opleiders en trainers, recruiters, inte- • Op landelijk niveau ontwikkelen van moderne hoog- ontwikkelingen en aanknopingpunten bieden aan rimmanagers, arbeidsjuristen, etc.). waardige MBA- en MSC-opleidingen op HR-gebied talenten om zich tot topprofessionals met ‘business waar studenten worden opgeleid tot top-HR-professi- leader’-potentieel te ontwikkelen. onals die in staat zijn een bijdrage te leveren aan het P 20EXIT PRINT INHOUD

LiteratuurABN AMRO (2008). Feld, Paul-Peter en Dijkstra, Jelle (2008).• Visie op sectoren 2007/2008, Amsterdam: ABN AMRO. • Verfrissende inzichten en visies op Human Resources.Al, Toine & Moll,Hetty (2008). 14 interviews met HR-professionals en wetenschappers.• ‘Groei realiseren wij door te investeren in het sociaal Assen / Breukelen: Van Gorcum / Xerox. kapitaal’. HR Strategie, nummer 5: 36-41. O’Reilly, C.A., & Tushman, M. (2004).Barsh, Joanna, Capozzi, Marla M. & Davidson, Jonathan • The ambidextrous organization. Harvard Business(2008). Review, 82 (2): 74-81.• Innovation and Leadership. McKinsey Quarterly, Num- PriceWaterhouseCoopers (2008). ber 1: 37-47. • Managing People in a Changing World. Key trends in humanBeinhocker, Eric D (2006). capial, a global perspective – 2008• The adaptable organisation. McKinsey Quarterly, • Managing tomorrow’s people (connected thinking). The Nummer 2: 76-87. future of work to 2020.Birkinshaw, J.M. & Gibson, C. (2004). Resnick, Mitchel (1997).• Building Ambidexterity into the Organization, Sloan • Turtles, Termites and Traffic Jams; Explorations in Massively Management Review, 45 (4): 47-55. Parallel Microworlds. Camebridge Massachusetts: MITCross, Robbert L., Parise, Salvatore & Weiss, Leigh M Press (Massachusetts Institute of Technology).(2007). Savage, Ch.M. (1996).• The role of networks in organisational change. • 5th Generation Management: Co-creating through Dynamic McKinsey Quarterly, Web exclusive, April. Teaming, Virtual Enterprising and Knowledge Networking.Deloitte (2006). Newton MA, Butterworth-Heinemann (revised edi-• HR That Means Business. Focusing on Value Creation. USA: tion). Deloitte Touche Tohm, CHRO and Steward Series, Schoemaker, Michiel, Nijhof, André & Jan Jonker, Jan Booklet 2. (2006).Deloitte (2008). • Human Value Management. The Influence of the Con-• Enterprise Value Map for Human Capital v2.0. Delivering temporary Developments of Corporate Social Respon- Shareholders Value Through Investments in Human Capital. sibility and Social Capital on HRM. Management Revue,Dijkstra, Jelle (2008). Vol. 17, Issue 4: 448-465.• Handboek Human Resources Management. Assen: Konink- Strikwerda, Hans (2008). lijke uitgeverij Van Gorcum. • De multidimensionale organisatie. Holland Manage- ment Review, nr. 118: 26-37. P 21EXIT PRINT INHOUD

BijlageVoorbeeldcurriculum van een vierjarige HR-bachelor opleiding.Eerste jaar: Tweede en derde jaar: (3) Maatschappelijke invalshoek: kunnen analyseren vanEen mix van de volgende vier onderdelen: Een mix van kennis- en vaardigheidsmodules uit drie internationalisering / globalisering, internationale invalshoeken (waarbij enige specialisatie mogelijk moet culturen, netwerkontwikkeling, sociaal-economische(1) Algemene introductie in HR. zijn, maar niet zover dat overgespecialiseerde, eendi- ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen mendionale professionals ontstaan zoals bijvoorbeeld (met name internet en ‘virtual communities’), (soci-(2) Basisvakken zoals psychologie, sociologie, organi- loopbaanadviseurs of arbeidsvoorwaardenspecialisten: ale) innovatie / duurzaamheid / diversiteit / ’social satiekunde, bedrijfskunde, bedrijfseconomie, alge- multi-inzetbaarheid is ook voor HR-professionals een responsibility’, politiek / overheidsbeleid / wet- en meen- en arbeidsrecht, etc. harde eis om flexibele inzet mogelijk te maken). regelgeving, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.(3) Algemene kennis en vaardigheden zoals onderzoek (1) Sociale invalshoek: veel aandacht voor het stimule- Afhankelijk van de gekozen invalshoek in de afzon- en analyse, opsporen en gebruiken van (online) infor- ren van individuele ontwikkeling van werknemers derlijke vakken aandacht besteden aan concrete HR- matiebronnen, opbouw van een relatienetwerk, pro- en ondersteuning van groepsprocessen (sociale psy- instrumenten zoals organisatieontwerp, planningstech- jectmanagement, etc. chologie, sociologie, groepsdynamica, etc.); nieken, recruitment, HRD (opleiding en ontwikkeling / informeel leren), persoonlijke (traject)begeleiding,(4) Ontwikkeling van persoonlijkheid en persoonlijke (2) Bedrijfsmatige invalshoek: van organisatieanalyses, teambuilding, beoordeling van competenties en resul- kwaliteiten (social responsibility, drive voor het HR- strategiebebepaling, organisatieontwerp, cultuurver- taten, loopbaanontwikkeling, door- en uitstroomma- vak, sociale en communicatieve vaardigheiden, leer- andering; algemeen: ontwikkeling van professionele nagement, reorganisatie (inclusief fusie, sourcing en vermogen, plannen en organiseren, etc.). attitude, meer complexe vaardigheden zoals advi- outsoucing), beloningsmanagement, etc. sering, presenteren, effectief vergaderen, coaching, werken met ken- en stuurgetallen (planning & con- Tweede helft derde jaar uitvoeren van een stage en trol), (project)budgettering, etc.; daarin analyseren van de organisatiestrategie, de organisatie en het personeelsbestand, formuleren van HR-prioriteiten, opstellen van een verander- of realisa- tieplan en opzetten van enkele HR-activiteiten in het bedrijf of de non-profit organisatie waar de stage plaats- vindt. Tijdens of parallel aan de stage ontwikkelen van een integratieve visie op het HR-vak. P 22EXIT PRINT INHOUD

vervolg Bijlage voorbeeldcurriculum van een vierjarige HR-bachelor opleiding.Vierde jaar:In het eerste half jaar verbreding van HR naar andere Afstudeeronderzoek + eindscriptiedisciplines (bijvoorbeeld marketing & sales, logistiek of VIERDE JAAR >financieel management, etc.) ter verbreding en verdie- Verbredende en verdiepende vakken + voorbereiding onderzoekping van de integratieve HR-expertise zoals bijvoorbeeldmet de minor `balanceren tussen mens en organisatie” DERDE JAAR > Ontwikkeling van een integratieve HR-expertise + uitvoeringbij InHolland beoogd wordt.Ter ondersteuning van het integratieproces introductie Micro: Meso: Macro:in enkele kenniselementen en vaardigheden die belang- TWEEDE JAAR > persoons- en bedrijfskkundige maatschappelijkerijk zijn: leiderschap, (sociale) innovatie, veranderma- groeps aspecten aspecten van HR aspecten van HRnagement, proces- en programmamanagement, inrich-ting van de HR-organisatie, business strategy alignment, Introductie in HR, algemene basisvakken, algemene beroepsgerichteontwikkeling van HR-beleid, etc. EERSTE JAAR > kennis, vaardigheden en ontwikk eling van persoonlijke kwaliteitenIn het tweede helft van het vierde jaar voorbereiden en Figuur 3: Opleidingsmodel bachelor HRuitvoeren van een afstudeeronderzoek en opstellen enverdedigen van een eindscriptie.De basisleggen voorhr 3.0 P 23EXIT PRINT INHOUD

Curriculum vitaeJelle Dijstra Paul-Peter FeldDr. Jelle Dijkstra is gepromoveerd tot doctor in de sociale wetenschappen. Hij is direc- Paul-Peter Feld (39) volgde zijn HRM-opleiding aan de Fontys Hogeschool in Eindhoventeur van Dijkstra Organisatieadvies en Personeelsmanagement, een bureau dat gespe- en doorliep enkele postdoctorale opleidingen op het gebied van management, orga-cialiseerd is in innovatie en met

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

HR 3.0 Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie ...

De publicatie 'HR 3.0. Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie' van auteurs Jelle Dijkstra en Paul-Peter Feld heeft als doel om HR 3.0 verder ...
Read more

HR 3.0. Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie

HR van 1.0 naar 3.0 en verder HR 1.0 is traditioneel HR werk: sterk uitvoerend en reactief op vragen van leidinggevenden en medewerkers. HR 2.0 is ...
Read more

www.kennisbanksocialeinnovatie.nl

www.kennisbanksocialeinnovatie.nl
Read more

O&O 04 2010 - Dijkstra Organisatieadvies ...

... de ontwikkeling van Web 1.0 tot Web 4.0? HR(D) 3.0 ... HR 3.0: Ontwikkeling van Sociaal kapitaal door co ... van sociaal kapitaal door co-creatie.
Read more

HR Praktijk Rapportencentrum | Rapportencentrum

HR 3.0 Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie. ... Ontwikkeling van sociaal kapitaal door co-creatie' van auteurs Jelle Dijkstra en Paul-Peter ...
Read more

Alleen maar vragen stellen, dat is HR-strategie’ | HR ...

... wijst in dit verband op de ontwikkeling van HR ... van de boeken HR 3.0, ontwikkeling van sociaal kapitaal door co creatie en ...
Read more

Jelle Dijkstra | LinkedIn

+ Exploratief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van ... HR 3.0 Ontwikkeling van sociaal kapitaal door ... HR 3.0 Developing ...
Read more

Remco Mostertman | Remcomostertman.nl | WebCompanyInfo.com

... invent kapitaal mostertman never ontwikkeling organisaties predict quotes remco remcomostertman sociaal ... HR 3.0 Remco Mostertman. Ontwikkeling van ...
Read more