HN10103060187_FT_150216145207

50 %
50 %
Information about HN10103060187_FT_150216145207

Published on July 13, 2016

Author: MehdiBadri5

Source: slideshare.net

1. 1 ‫پتا‬ٌ‫حطر‬ ‫وسیل‬‫کطی‬‫تماسی‬‫پًست‬‫ي‬ ًٌ‫می‬ٍ‫ریط‬‫پًدر‬ٌ‫ضذ‬‫ی‬‫درخت‬‫اوار‬Punica granatumٍ‫ػلی‬‫زیان‬ ‫سًسک‬‫غالت‬ ‫آير‬Rhyzopertha dominica (F.) ‫کًچی‬ ‫ػسکری‬ ‫رضا‬ ‫ػلی‬1 ،‫اورجان‬ ‫بذری‬ ‫مُذی‬2 1 ٍ‫اريمی‬ ٌ‫داوطگا‬ ،‫کطايرزی‬ ٌ‫داوطکذ‬ ،‫گیاَپسضکی‬ ٌ‫گري‬ ‫ارضذ‬ ‫کارضىاسی‬ ‫سابق‬ ‫داوطجًی‬alireza.pdf26@gmail.com 2 ‫وباتات‬ ‫اصالح‬ ٌ‫گري‬ ‫ارضذ‬ ‫کارضىاسی‬ ‫داوطجًی‬ً‫بیًتکىًل‬ ‫ي‬‫ش‬‫گیاَی‬ ‫ی‬‫کطايرزی‬ ٌ‫داوطکذ‬ ،،ٌ‫داوطگا‬ ٍ‫اريمی‬m.badri2014@gmail.com ٌ‫چکیذ‬: ‫تاثیف‬ُ‫ضطف‬‫وطی‬‫تواسی‬ٍ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ِ‫ـیط‬،‫غطه‬ٍُ‫ضؽ‬ ‫پَؼـ‬‫ی‬‫اًاـ‬Punica granatum‫تالغیي‬ ‫ـٍی‬‫قیاى‬ ‫سَسه‬‫غالت‬ ‫آٍـ‬ Rhyzopertha dominica (F.)‫تا‬ ‫هػلَط‬ ‫صَـت‬ ِ‫ت‬20‫(هؼاؼل‬ ‫گٌؽم‬ ًِ‫ؼا‬ ‫گفم‬400‫ضاهل‬ ‫هتفاٍت‬ ‫غلظت‬ ‫پٌح‬ ‫تا‬ )‫ػؽؼ‬(5/0،1، 5/1،2،5/2‫قهاًی‬ ‫فَاصل‬ ‫ؼـ‬ ‫ضاّؽ‬ ‫تیواـ‬ ‫یه‬ ٍ ‫گفم‬ )3،5ٍ7ُ‫ضؽ‬ ‫وٌتفل‬ ‫ضفایط‬ ‫تطت‬ ُ‫ـٍق‬‫آقهایطگاّی‬ ‫ی‬‫ًسثی‬ ‫(ـطَتت‬5 ±60‫ضفاـت‬ ِ‫ٍؼـخ‬ ‫ؼـصؽ‬2±27‫هَـؼ‬ )‫آقهایص‬‫لفاـ‬.‫گففت‬‫تطمیك‬‫ؼـ‬‫لالة‬‫تصاؼفی‬ ‫واهال‬ ِ‫پای‬ ‫تف‬ ‫فاوتَـیل‬ ‫طفش‬‫ؼـ‬ِ‫س‬‫تىفاـ‬‫اًدام‬ .‫ضؽ‬‫غلظت‬ ‫ؼـ‬ ‫افكایص‬ ‫تا‬ ٍ ُ‫هطاّؽ‬ ‫ـٍق‬ ‫طَل‬ ٍ ‫تالغیي‬ ‫ضساسیت‬ ‫تیي‬ ‫هثثت‬ ِ‫ـاتط‬‫هیف‬ ٍ ‫هفي‬ ‫ؼـصؽ‬ ‫ّا‬‫آفت‬‫یافت‬ ‫افكایص‬.‫ًیاق‬ ‫هَـؼ‬ ‫قهاى‬ ‫ـٍق‬ ‫ؼـ‬ ‫هیف‬ ٍ ‫هفي‬ ‫ضؽاوثف‬ ‫تفای‬‫ّفتن‬.‫ضؽ‬ ُ‫ؼیؽ‬ ‫غلظت‬ ‫تاالتفیي‬ ‫ؼـ‬ ٍ‫خایگكیي‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ت‬ ‫تتَاًٌؽ‬ ‫است‬ ‫هوىي‬ ‫طثیؼی‬ ُ‫ضؽ‬ ‫تَلیؽ‬ ‫هَاؼ‬ ‫ایي‬ ُ‫ضطف‬ ‫ضیویایی‬ ‫هَاؼ‬ ‫تفای‬ ‫هٌاسثی‬ًِ‫ؼا‬ ‫ضفاظت‬ ‫خْت‬ ‫هٌاسة‬ ‫ـٍش‬ ‫یه‬ ٍ ‫وص‬‫اًثاـی‬ ‫وطاٍـقی‬ ‫هطصَالت‬ ‫ؼیگف‬ ٍ ‫اًثاـّا‬ ‫ؼـ‬ ‫گٌؽم‬ ‫ّای‬ ِ‫ػلی‬‫غالت‬ ‫آٍـ‬ ‫قیاى‬ ‫سَسه‬.‫ضًَؽ‬ ‫ٍالغ‬ ‫هَثف‬ :‫کلیذی‬ ‫کلمات‬‫اًاـ‬،ٍ‫آ‬ ‫قیاى‬ ‫سَسه‬ ،‫وطی‬ ُ‫ضطف‬‫ـغالت‬،،‫غلظت‬

2. 2 :ٍ‫مقذم‬ ‫ضطفات‬‫آفت‬‫اًثاـی‬‫ؼـ‬‫خْاى‬‫هطىالت‬ُ‫ػوؽ‬‫ای‬‫اق‬‫ًظفووی‬ٍ‫ویفی‬‫ؼـ‬ُ‫ففاٍـؼ‬‫ّای‬‫اًثاـ‬‫ی‬ِ‫ت‬‫ٍخَؼ‬‫هی‬‫آٍـًؽ‬‫هثال‬‫هیكاى‬‫غساـت‬‫ؼـ‬ ً‫َاضی‬‫هؼتؽل‬‫ضؽٍؼ‬%10-5ٍ‫ؼـ‬‫ًَاضی‬‫گفهسیفی‬‫ضؽٍؼ‬%30-20‫هی‬‫تاضؽ‬(Nakakita, 1998:49.)‫ضیویایی‬ ‫سوَم‬ ‫اق‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫ـٍش‬ ‫اق‬ ‫یىی‬‫تاضؽ‬ ‫هی‬ ‫اًثاـی‬ ‫آفات‬ ‫ؼـوٌتفل‬ ‫هفسَم‬ ٍ ‫ـایح‬ ‫ّای‬ِ‫و‬ ،‫غفیؽ‬ ‫خْت‬ ‫تایست‬ ‫هی‬ ‫ـا‬ ‫قیاؼی‬ ‫ّای‬ ٌِ‫ّكی‬ ‫وطاٍـقاى‬ ‫تیي‬ ‫ایي‬ ‫ؼـ‬ ‫ضًَؽ‬ ‫هتطول‬ ‫سوَم‬(Hidalgo et al., 1998:171.)ُ‫ضطف‬‫وص‬‫ضیویایی‬ ‫ّای‬‫هَخة‬‫قیاى‬‫غیف‬ ‫هَخَؼات‬ ‫تلفات‬ ِ‫خول‬ ‫اق‬ ‫خؽی‬ ‫ّای‬ ‫ّؽف‬،‫آف‬ ‫هدؽؼ‬ ‫طغیاى‬‫ا‬ً‫آ‬ ‫ؼـ‬ ‫هماٍهت‬ ‫ایداؼ‬ ٍ ‫ت‬‫هی‬ ‫ْا‬‫ؼـ‬ ‫سَء‬ ‫اثفات‬ ‫تاػث‬ ‫هطصَالت‬ ‫ـٍی‬ ‫سوَم‬ ‫تمایای‬ ٍ ‫ضًَؽ‬‫تلٌؽ‬ ‫ؼـ‬ ُ‫قًؽ‬ ‫هَخَؼات‬ ‫ضَؼ‬ ‫هی‬ ‫هطیط‬ ‫آلَؼگی‬ ‫هَخة‬ ‫آى‬ ‫ضؽ‬ ‫اق‬ ‫تیص‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫ّوسٌیي‬ ٍ ُ‫ضؽ‬ ‫هؽت‬(:395Tapondjou et al., 2002).‫گیاّاى‬‫تسیاـی‬ ‫ٍخَؼ‬ُ‫ضطف‬ ‫غاصیت‬ ‫ؼاـای‬ ِ‫و‬ ‫ؼاـًؽ‬‫تاضٌؽ‬ ‫هی‬ ‫وطی‬،‫گیاّی‬ ‫هطتمات‬َ‫ه‬ ‫تا‬ ِ‫همایس‬ ‫ؼـ‬‫تف‬ ‫ایوي‬ ‫اًثاـی‬ ‫هَاؼ‬ ٍ ‫هطیط‬ ‫تفای‬ ‫ضیویایی‬ ‫اؼ‬ ‫هی‬ ‫ایداؼ‬ ‫هطصَالت‬ ‫ـٍی‬ ‫ووتفی‬ ‫هاًؽگاـی‬ ٍ ‫ّستٌؽ‬‫وٌٌؽ‬،‫وطاٍـق‬‫اى‬‫ووتف‬ ٌِ‫ّكی‬ ‫تا‬‫ی‬‫هی‬ً‫تَا‬ًٌ‫آ‬ ‫ؽ‬‫ْا‬ِ‫تْی‬ ‫ـا‬‫ًوای‬ٌ‫ؽ‬Belmain et al., 2001:287))‫اًؽام‬ .‫تیفًٍی‬ ‫ّای‬‫ضاهل‬ ‫گیاّاى‬ ‫اق‬ ‫تؼؽاؼی‬ِ‫و‬ ‫ساًاى‬ ‫سپاسی‬ ‫گل‬ ِ‫ـاست‬ ‫اق‬ ‫غفي‬ ‫یا‬ ‫استثفق‬‫ؼاـؼ‬ ‫ًیك‬ ‫ؼاـٍئی‬ ‫غاصت‬ Calotropis proceraُ‫ضطف‬ ‫غؿائی‬ ُ‫هاؼ‬ ‫تا‬ ‫هػلَط‬ ٍ ‫تواسی‬ ‫صَـت‬ ِ‫ت‬‫هی‬‫تَاًٌؽ‬‫هَخة‬َ‫ض‬ ‫هیف‬ ٍ ‫هفي‬ًِ‫تَسؼ‬ ٍ ‫ـضؽ‬ ‫ؼـ‬ ‫ًیك‬ ٍ ‫ؽ‬ ‫ٍاـؼ‬ ‫اغتالل‬ ‫اًثاـی‬ ‫آفت‬ ‫ضطفات‬‫ًوایٌؽ‬Dwivedi& Garg, 2003)(.ُ‫ضؽ‬ ‫پَؼـ‬ ‫ّای‬ ‫تفي‬ ‫استؼوال‬‫تیؽ‬ ُ‫ٌّؽ‬ ‫ؼاـٍیی‬ ُ‫گیا‬Vitex negundo‫خْت‬‫ضفاظت‬‫اق‬‫تؿٍـ‬‫صَـت‬ ِ‫ت‬ ‫اًثاـ‬ ‫ؼـ‬‫ـضؽ‬ ‫ؼـ‬ ‫اغتالل‬،‫گففت‬ ‫لفاـ‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫هَـؼ‬ ‫ٌّؽ‬ ‫ؼـ‬ ‫تفًح‬ ‫سفغفطَهی‬ ‫ـٍی‬ ‫تف‬ (Prakash& Rao, 2006.)‫آقهایطات‬ ،‫پژٍّص‬ ‫ایي‬ ‫ؼـ‬ِ‫ػلی‬‫قیاى‬ ‫سَسه‬‫آٍـ‬‫غالت‬‫ػلوی‬ ‫ًام‬ ‫تا‬Rhyzopertha dominica (F.)ِ‫و‬ ‫اًثاـی‬ ‫هطصَالت‬ ِ‫ت‬ ‫قیاؼی‬ ‫غساـات‬ٍ ُ‫وفؼ‬ ‫ٍاـؼ‬‫سطص‬ ‫ؼـ‬‫تفغَـؼاـ‬ ‫قیاؼی‬ ‫گستفؼگی‬ ‫اق‬ ‫خْاى‬.‫گفؼیؽ‬ ‫اًدام‬ ‫است‬‫اًاـ‬‫اق‬َُ‫هی‬‫ّای‬‫تا‬ ‫لؽهت‬‫قیاؼ‬‫هی‬‫تاضؽ‬‫لسوت‬‫ّای‬‫هػتلف‬‫ؼـغت‬‫اًاـ‬‫اػن‬‫اق‬‫تفي‬،،ِ‫ضاغ‬‫پَست‬ِ‫ـیط‬ٍ،ٌِ‫ت‬‫گل‬ٍَُ‫هی‬‫ؼاـای‬‫اـقش‬‫ؼاـٍئی‬‫تاالیی‬ُ‫تَؼ‬ٍ ‫ّوسٌیي‬‫ؼاـای‬‫تاثیفات‬ُ‫ضطف‬،‫وطی‬‫لاـذ‬‫وطی‬ٍ‫ضؽ‬‫تاوتفیائی‬‫ًیك‬‫هی‬‫تاضٌؽ‬(157:Taylor, 1996.)‫تف‬‫ایي‬‫اساس‬‫ؼـ‬ِ‫هطالؼ‬‫ضاضف‬ ‫غاصیت‬ُ‫ضطف‬‫وطی‬‫تواسی‬ِ‫ـیط‬َُ‫هی‬ ‫پَست‬ ٍ‫ؼـغت‬‫اًاـ‬‫صَـت‬ ِ‫ت‬ٍ ‫غطه‬‫پَؼـ‬،ُ‫ضؽ‬‫غؿائی‬ ُ‫هاؼ‬ ‫تا‬ ‫هػلَط‬ِ‫ػلی‬‫قیاى‬ ‫سَسه‬‫آٍـ‬ ‫غالت‬‫ؼـ‬ِ‫س‬ِ‫فاصل‬‫قهاًی‬ًِ‫خؽاگا‬‫هَـؼ‬‫اـقیاتی‬‫لفاـ‬‫گففت‬ٍ‫تٌا‬‫تف‬‫ًتایح‬ِ‫ضاصل‬ِ‫ت‬‫طَـ‬‫هؼٌی‬‫ؼاـی‬‫تَاًست‬‫تاػث‬‫ایداؼ‬‫تلفات‬‫تیص‬ ‫تا‬ ‫اق‬90‫ؼـصؽ‬‫گفؼؼ‬.‫تف‬‫ایي‬‫اساس‬‫هی‬‫تَاى‬‫اظْاـ‬‫ؼاضت‬ِ‫و‬‫استؼوال‬‫پَؼـ‬ِ‫ـیط‬ ‫ّوسٌیي‬ ٍ َُ‫هی‬ ‫پَست‬‫ؼـغت‬،‫اًاـ‬‫هػلَط‬‫تا‬‫هطصَالت‬ ‫اًثاـی‬ِ‫ت‬ُ‫ٍیژ‬‫گٌؽم‬‫ؼـضطفات‬‫آفت‬‫اًثاـی‬‫هی‬‫تَاًؽ‬‫هَخة‬‫اغتالل‬‫ؼـ‬‫ـضؽ‬‫ٍوطٌؽگی‬.‫ضَؼ‬ :‫َا‬ ‫ريش‬ ‫ي‬ ‫مًاد‬

3. 3 ‫د‬ ٌ‫استفاد‬ ‫مًرد‬ ‫حطرات‬:‫آزمایص‬ ‫ر‬ ‫ضطف‬ُ‫آ‬ ‫ایي‬ ‫ؼـ‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫هَـؼ‬‫ق‬‫هایص‬‫قیاى‬ ‫سَسه‬‫غالت‬ ‫آٍـ‬Rhyzopertha dominica (F.)‫تػص‬ ‫ؼـ‬ ‫ضطفات‬ ‫پفٍـش‬ ‫اتاق‬ ‫اق‬ ِ‫و‬ ُ‫ضطف‬ِ‫تْی‬ ِ‫اـٍهی‬ ُ‫ؼاًطگا‬ ‫گیاّپكضىی‬ ٍُ‫گف‬ ‫ضٌاسی‬‫گف‬‫ؼ‬‫یؽ‬.‫ضطف‬ُ.‫تَؼ‬ ِ‫لفاـًگففت‬ ‫ضیویایی‬ ُ‫هاؼ‬ ‫ًَع‬ ‫ّیر‬ ‫تاثیف‬ ‫تطت‬‫هفاضل‬ ‫تواهی‬ ‫ؼـ‬ ‫اًىَت‬ ‫اق‬ ‫ضطفات‬ ‫پفٍـش‬‫اتَـ‬‫ؼهای‬ ‫تا‬ ‫ّای‬7±27‫ؼـ‬ٍ ‫ساًتیگفاؼ‬ ِ‫خ‬‫ـ‬‫ًسثی‬ ‫طَتت‬5±26‫آقهایطات‬ ‫تواهی‬ ‫ّوسٌیي‬ .‫ضؽ‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫ؼـصؽ‬ ‫ض‬ ‫ؼـ‬ ‫ّن‬‫ف‬‫اًدام‬ ‫هؿوَـ‬ ‫ایط‬‫گففت‬. :‫حطرات‬ ‫پريرش‬ ‫خْت‬‫پفٍـش‬‫غالت‬ ‫آٍـ‬ ‫قیاى‬ ‫سَسه‬‫اق‬‫لیتف‬ ‫یه‬ ‫ضدن‬ ِ‫ت‬ ‫گطاؼ‬ ‫ؼّاى‬ ‫ای‬ ِ‫ضیط‬ ‫ظفٍف‬ُ‫استفاؼ‬ ‫گٌؽم‬ ‫ضاٍی‬‫تفؼى‬ ‫تیي‬ ‫اق‬ ‫خْت‬ .‫ضؽ‬ ‫اضتوا‬ ‫آلَؼگی‬،‫ّا‬ ٌِ‫و‬ ٍ ‫ؼیگف‬ ‫ضطفات‬ ِ‫ت‬ ‫لی‬ًِ‫ؼا‬‫گٌؽم‬ ‫ّای‬‫هؽت‬ ِ‫ت‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫هَـؼ‬72‫ؼهای‬ ‫ؼـ‬ ‫ففیكـ‬ ‫ؼـ‬ ‫ساػت‬10‫لفاـ‬ ‫ساًتیگفاؼ‬ ِ‫ؼـخ‬ ُ‫ؼاؼ‬‫ضؽ‬‫ًؽ‬.‫سپس‬‫هٌظَـ‬ ِ‫ت‬‫ساقی‬ ‫ّوسي‬‫ضطف‬‫هؿوَـ‬ ُ‫طَـتصاؼفی‬ ِ‫ت‬100ُ‫ضطف‬ ‫خفت‬ً‫ـّا‬ ‫وطت‬ ‫ّای‬ ‫هطیط‬ ‫ـٍی‬ ‫تف‬ ُ‫ٍهاؼ‬ ‫ف‬ ‫تاـیع‬ ‫ضاهل‬ ‫تفزسثی‬ ‫ظفف‬ ‫ّف‬ ‫ـٍی‬ ‫تف‬ ٍ ‫گفؼیؽًؽ‬‫هٌتمل‬ ‫اًىَتاتَـ‬ ‫ؼاغل‬ ِ‫ت‬ ‫پفٍـش‬ ‫ظفٍف‬ ‫سپس‬ .‫ضؽ‬ ِ‫ًَضت‬ ًَِ‫گ‬ ‫ًام‬ ٍٍ‫واهل‬ ‫ضطفات‬ .‫ضؽًؽ‬ ‫خؽاساقی‬ ‫اله‬ ‫تَسط‬ ‫هفي‬ ٍ ‫ـیكی‬ ‫تػن‬ ‫اق‬ ‫پس‬‫سپس‬‫هطیط‬‫پفٍـش‬ ‫ظفٍف‬ ِ‫ت‬ ‫ؼیگف‬ ‫قیستی‬ ‫هفاضل‬ ٍ ‫تػن‬ ‫ضاٍی‬ ‫وطت‬ ‫ّای‬ ‫ضطف‬ ٍ ‫تاقؼیؽ‬ ًِ‫ـٍقا‬ ‫تصَـت‬ ‫پفٍـضی‬ ‫ظفٍف‬ .‫ضؽًؽ‬ ‫هٌتمل‬ ‫اًىَتاتَـ‬ ِ‫ت‬ ‫هدؽؼا‬ ٍ ُ‫تفگفؼاًؽ‬‫واهل‬ ‫ات‬1‫تا‬7‫ضطفات‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ت‬ ُ‫ـٍق‬ ‫ضؽًؽ‬ ‫خؽا‬ ‫آقهایطی‬Megaji et al., 2009:53)). ‫گیاَی‬ ‫مًاد‬ ‫سازی‬ ٌ‫آماد‬ ‫ي‬ ‫آيری‬ ‫جمغ‬‫گىذم‬ ‫َای‬ ٍ‫داو‬ ‫ي‬: ‫ؼـ‬ ‫تطمیك‬ ‫ایي‬‫قهستاى‬ ‫اٍایل‬‫سال‬1389ُ‫ضطف‬ ُ‫آقهایطگا‬ ‫ؼـ‬ًَِ‫ًو‬ ‫تواهی‬ .‫گففت‬ ‫اًدام‬ ِ‫اـٍهی‬ ُ‫ؼاًطگا‬ ‫وطاٍـقی‬ ُ‫ؼاًطىؽ‬ ‫ضٌاسی‬‫اق‬ ‫ّا‬ ‫هی‬ ‫تاغات‬َُ‫فسا‬ ‫ضْفستاى‬‫ضؽ‬ ‫آٍـی‬ ‫خوغ‬ ‫فاـس‬ ‫استاى‬ ‫ؼـ‬ ‫ٍالغ‬‫ًؽ‬.ًَِ‫ًو‬‫ّا‬،‫ؼاضت‬ ‫اهىاى‬ ِ‫و‬ ‫خائی‬ ‫تا‬‫اتتؽا‬‫تا‬‫آب‬‫همطف‬َ‫ضستط‬ٍ‫سپس‬ ‫ؼـ‬‫ؼهای‬26‫تا‬30ِ‫ؼـخ‬‫ساًتی‬‫گفاؼ‬‫ؼـ‬‫هطیط‬‫اتاق‬ٍ‫ـٍی‬‫یه‬ِ‫پاـز‬‫پْي‬ُ‫ؼاؼ‬ ‫لفاـ‬‫تا‬‫غطه‬‫ضًَؽ‬.‫پس‬‫ضؽٍؼ‬ ‫اق‬20‫ـٍق‬‫هَاؼ‬‫گیاّی‬ ً‫ال‬‫واه‬‫غطه‬،‫ّاٍى‬ ‫تَسط‬‫آسیاب‬ٍُ‫ضؽ‬ ‫اله‬ ‫سپس‬‫ضؽًؽ‬ ‫ًگْؽاـی‬ ‫َّا‬ ِ‫ت‬ ‫ًفَؾ‬ ‫لاتل‬ ‫غیف‬ ‫ظفٍف‬ ‫پَؼـؼـ‬ ‫صَـت‬ ِ‫ت‬ Lale,2002:204)).‫هیكاى‬ ِ‫ت‬ ‫تیواـ‬ ‫ّف‬ ‫ؼـ‬ ‫تؿٍـ‬ ‫هیكاى‬20‫ضؽٍؼ‬ ‫تغفیثا‬ ِ‫و‬ ‫گٌؽم‬ ًِ‫ؼا‬ ‫گفم‬400ِ‫گففت‬ ‫ًظف‬ ‫ؼـ‬ ‫تَؼ‬ ًِ‫ؼا‬‫ضؽ‬.ًِ‫ؼا‬ ‫اق‬ ‫ضؽ‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫ًیك‬ ُ‫ضؽ‬ ِ‫ضىست‬ ‫ّای‬‫غلظت‬ ‫پٌح‬ ‫اق‬ ‫آقهایص‬ ‫ایي‬ ‫ؼـ‬ .‫ـیط‬ ٍ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ُ‫ضؽ‬ ‫غطه‬ ِ( ‫گفم‬ ‫ضسة‬ ‫تف‬5/0،0/1،5/1،0/2 ،5/2)‫ضاّؽ‬ ‫تیواـ‬ ‫یه‬ ٍ،‫تَؼ‬ ُ‫ضؽ‬ ‫تؼییي‬ ‫وطی‬ ُ‫ضطف‬ ‫اثف‬ ‫وفؼى‬ ‫اـقیاتی‬ ‫اساس‬ ‫تف‬ ‫همؽهاتی‬ ‫آقهایطات‬ ‫تَسط‬ ‫ّا‬ ‫غلظت‬ ‫ایي‬ ِ‫و‬،ُ‫استفاؼ‬ ًٍِ‫ؼا‬‫ّای‬‫گٌؽم‬Triticum aestivum‫اق‬‫هكاـع‬‫اطفاف‬‫خوغ‬‫آٍـی‬ٍِ‫ت‬‫تاقاـ‬ِ‫ػفض‬ُ‫ضؽ‬،‫تَؼًؽ‬‫غفیؽاـی‬ٍ‫سپ‬‫س‬‫تا‬‫آب‬ِ‫ضست‬‫تا‬‫گفؼ‬ ٍ‫غان‬ٍ‫هَاؼ‬ُ‫آلَؼ‬‫تف‬‫ـٍی‬‫آًْا‬‫اق‬‫تیي‬‫تفٍؼ‬‫تا‬‫تفای‬‫اًدام‬‫آقهایص‬‫هطىلی‬‫ایداؼ‬‫ًىٌؽ‬.

4. 4 ‫آزمایص‬ ‫طراحی‬:‫آماری‬ ‫َای‬ ‫آوالیس‬ ‫ي‬ ‫قیاى‬ ‫سَسه‬ ‫تالغ‬ ‫ضطفات‬‫تؼؽاؼ‬ ِ‫ت‬ ‫غالت‬ ‫آٍـ‬20‫هتفاٍت‬ ‫غلظت‬ ‫پٌح‬ ‫ؼـ‬ ‫ػؽؼ‬(5/0،0/1،5/1،0/2،5/2)‫پَؼـ‬ ‫اق‬ ‫گفم‬ ‫ضسة‬ ‫تف‬ِ‫ـیط‬ٍ َ‫پ‬َُ‫هی‬ ‫ست‬‫اًاـ‬‫ضدن‬ ِ‫(ت‬ ‫وَزه‬ ‫پالستیىی‬ ‫ظفٍف‬ ‫ؼـ‬ ،‫ضاّؽ‬ ‫تیواـ‬ ‫یه‬ ٍ250‫ضاهل‬ )‫لیتف‬ ‫هیلی‬20ُ‫ًؽیؽ‬ ‫غساـت‬ ُ‫تاق‬ ًِ‫ؼا‬ ‫گفم‬ ‫(تمفیثا‬400‫اق‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫تؽٍى‬ ِ‫هفضل‬ ‫ّف‬ ‫تفای‬ ‫ضاّؽ‬ ‫تیواـ‬ .‫ضؽًؽ‬ ‫ـّا‬ )‫ػؽؼ‬ُ‫هاؼ‬ ‫ّیر‬،‫گٌؽم‬ ‫فمط‬ ٍ ‫ای‬‫اـقیاتی‬ ‫تفای‬ ‫سپس‬ .‫ضؽ‬ ُ‫ؼاؼ‬ ‫لفاـ‬ ُ‫هفؼ‬ ‫ضطفات‬ ‫هیف‬ ٍ ‫هفي‬ ‫ؼـصؽ‬‫قهاًی‬ ‫فَاصل‬ ‫ؼـ‬10،20ٍ30‫طفش‬ ‫ؼـلالة‬ ‫آقهایطات‬ .‫ضؽًؽ‬ ‫ثثت‬ ٍ ‫ضواـش‬ ،‫خؽا‬ ‫آقهایطی‬ ُ‫هاؼ‬ ‫اق‬ ُ‫ـٍق‬ ‫تصاؼفی‬ ‫واهال‬ ِ‫پای‬ ‫تف‬ ‫فاوتَـیل‬‫تىفاـ‬ ِ‫س‬ ‫ؼـ‬ ٍُ‫گف‬ ‫ّف‬ ‫تفای‬‫اق‬ ٍ .‫ضؽًؽ‬ ِ‫هطاسث‬ ‫تَوی‬ ‫آقهَى‬ ‫اساس‬ ‫تف‬ ‫ّا‬ ‫هیاًگیي‬ ‫همایسات‬ ٍ‫ًفم‬‫افكاـ‬ MSTATC‫هیا‬ ‫تٌؽی‬ ٍُ‫گف‬ ٍ ‫ٍاـیاًس‬ ِ‫تدكی‬ ‫خْت‬‫تَسط‬ ‫ًوَؼاـّا‬ ٍ ُ‫استفاؼ‬ ‫تیواـّا‬ ‫ًگیي‬EXCEL‫ـسن‬‫گفؼیؽ‬(Ghandi & Pillali, 2011:535; Okonkwo,1996:143). ‫وتایج‬‫بحث‬ ‫ي‬ ُ‫ؼاؼ‬ ‫آهاـی‬ ِ‫تدكی‬ ‫اق‬ ِ‫ضاصل‬ ‫ًتایح‬‫هی‬ ‫ًطاى‬ ‫ّا‬‫اطویٌاى‬ ‫تا‬ ِ‫و‬ ‫ؼّؽ‬99‫غلظت‬ ‫تیي‬ ‫ؼـصؽ‬‫قهاى‬ ٍ ‫ّا‬‫ؼاـؼ‬ ‫ٍخَؼ‬ ‫ؼاـی‬ ‫هؼٌی‬ ‫تفاٍت‬ ‫ّا‬ ‫(خؽٍل‬1ٍ2)‫اثف‬ ‫ّوسٌیي‬ .‫غلظت‬ ‫تیي‬ ‫هتماتل‬‫قهاى‬ ٍ ‫ّا‬‫اطویٌاى‬ ‫تا‬ ‫هػتلف‬ ‫ّای‬99‫تاضٌؽ‬ ‫هی‬ ‫هؼٌاؼاـ‬ ‫ؼـصؽ‬‫(خؽٍل‬2)‫اثف‬ ‫هَـؼ‬ ‫ؼـ‬ . ‫غلظت‬‫قهاى‬ ،‫ّا‬،‫غلظت‬ ٍ ‫قهاى‬ ‫هتماتل‬ ‫اثف‬ ٍ ‫ّا‬F‫اق‬ ُ‫ضؽ‬ ِ‫هطاسث‬F‫آهاـی‬ ‫اضتوال‬ ‫سطص‬ ‫ؼـ‬ ‫خؽٍل‬1ُ‫ضؽ‬ ‫تكـگتف‬ ‫ؼـصؽ‬‫است‬‫(خؽٍل‬1ٍ 2).‫ؼّؽ‬ ‫هی‬ ‫ًطاى‬ ‫تغییفات‬ ‫ضفیة‬‫آقهایط‬ ‫ایي‬ ِ‫و‬‫ات‬‫ؼاـ‬‫(خؽٍل‬ .‫است‬ ‫لثَلی‬ ‫لاتل‬ ‫ؼلت‬ ‫ای‬1ٍ2.) ‫جذيل‬1‫بالغیه‬ ‫تلفات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫َای‬ ٌ‫داد‬ ‫ياریاوس‬ ٍ‫تجسی‬ :‫غالت‬ ‫آير‬ ‫زیان‬ ‫سًسک‬‫استؼمال‬ ‫اثر‬ ‫در‬‫پًست‬ٍ‫ریط‬‫اوار‬ ‫تغییفات‬ ‫هٌثغ‬‫آقاؼی‬ ِ‫ؼـخ‬‫هفتؼات‬ ‫هیاًگیي‬‫همؽاـ‬F‫اضتوال‬ ‫قهاى‬2661/4937259/139**00/0 ‫غلظت‬4692/11675039/330**00/0 ‫غلظت‬ *‫قهاى‬8983/101085/3*00/0 ‫غطا‬30533/3 ‫ول‬44%03/4CV: ‫جذيل‬2:‫استؼمال‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫غالت‬ ‫آير‬ ‫زیان‬ ‫سًسک‬ ‫بالغیه‬ ‫تلفات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫َای‬ ٌ‫داد‬ ‫ياریاوس‬ ٍ‫تجسی‬‫پًست‬ًٌ‫می‬‫اوار‬ ‫تغییرات‬ ‫مىبغ‬‫آزادی‬ ٍ‫درج‬‫مربؼات‬ ‫میاوگیه‬‫مقذار‬F‫احتمال‬ ‫قهاى‬2586/987518/96**00/0

5. 5 ‫غلظت‬4572/2014887/196**00/0 ‫غلظت‬ *‫قهاى‬8630/598278/5**002/0 ‫غطا‬30232/10 ‫ول‬44%6/4CV: ‫هیاًگیي‬ ِ‫همایس‬ ‫اق‬ ُ‫آهؽ‬ ‫ؼست‬ ِ‫ت‬ ‫ًتایح‬‫اطویٌاى‬ ‫تا‬ ‫تَوی‬ ‫آقهَى‬ ‫اق‬ ُ‫استفاؼ‬ ‫تا‬ ‫ّا‬99‫هی‬ ‫ًطاى‬ ‫ؼـصؽ‬‫ضطفات‬ ‫تلفات‬ ‫تیطتفیي‬ ِ‫و‬ ‫ؼّؽ‬ ‫قیاى‬ ‫سَسه‬ ‫واهل‬‫ؼـ‬ ‫غالت‬ ‫آٍـ‬‫غلظت‬5/2‫قهاى‬ ‫ؼـ‬ ٍ7‫غلظت‬ ‫افكایص‬ ‫تیي‬ ‫هثثتی‬ ِ‫ـاتط‬ .‫است‬ ُ‫گفؼیؽ‬ ‫ایداؼ‬ ‫وفؼى‬ ‫تیواـ‬ ‫اق‬ ‫پس‬ ‫ـٍق‬‫ّا‬ ‫ضؽ‬ ُ‫هطاّؽ‬ ‫تالغیي‬ ‫ضساسیت‬ ٍ ‫ـٍق‬ ‫طَل‬ ،‫(خؽٍل‬3ٍ4)‫غلظت‬ ‫افكایص‬ ‫تا‬ .‫هفي‬ ‫ًفظ‬ ‫ّا‬‫یافت‬ ‫افكایص‬ ‫ًیك‬ ‫ٍهیف‬(‫خؽٍل‬ُ‫ضواـ‬3ٍ4.) ‫جذيل‬3‫زیا‬ ‫سًسک‬ ‫کامل‬ ‫حطرات‬ ‫تلفات‬ ‫َای‬ ‫میاوگیه‬ ٍ‫مقایس‬ :‫پًست‬ ‫استؼمال‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫غالت‬ ‫آير‬ ‫ن‬ًٌ‫می‬‫اوار‬ ‫قهاى‬ ‫غلظت‬‫گفم‬ ‫ضسة‬ ‫تف‬gr 50/2 00/2 50/1 00/1 5/0 3‫ـٍق‬ 1/146±72/27 J 07/1±32/16 IJ 96/0±18/41 EFG 957/0±94/46 DE 07/1±89/57 C 5‫ـٍق‬ 02/1±25/34 HIJ 98/0±28/37 GHI 95/0±07/44 EF 004/0±79/50 D 26/1±73/64 B 7‫ـٍق‬ 98/0±28/37 GHI 96/0±22/40 FGH 95/0±94/46 DE 07/1±89/57 C 45/1±44/73 A ‫آهاـی‬ ‫اضتوال‬ ‫سطص‬ ‫ؼـ‬ ‫ؼاـی‬ ‫هؼٌی‬ ‫اغتالف‬ ُ‫ؼٌّؽ‬ ‫ًطاى‬ ِ‫هطات‬ ‫غیف‬ ‫ضفٍف‬1.‫تاضؽ‬ ‫هی‬ ‫تَوی‬ ‫آقهَى‬ ‫ؼـ‬ ‫ؼـصؽ‬ ‫جذيل‬4‫میاوگیه‬ ٍ‫مقایس‬ :‫پًست‬ ‫استؼمال‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫غالت‬ ‫آير‬ ‫زیان‬ ‫سًسک‬ ‫کامل‬ ‫حطرات‬ ‫تلفات‬ ‫َای‬‫اوار‬ ٍ‫ریط‬ ‫قهاى‬ ‫غلظت‬‫گفم‬ ‫ضسة‬ ‫تف‬gr 50/2 00/2 50/1 00/1 5/0 3‫ـٍق‬ 219/2±79/28 I 954/1±24/38 HI 957/0±11/43 FGH 564/2±86/49 DEFG 084/4±27/59 CD 5‫ـٍق‬ 071/1±09/31 I 692/1±23/39 GHI 957/0±77/44 EFGH 021/1±78/54 CDE 856/2±99/71 B 7‫ـٍق‬ 957/0±07/44 967/0±83/49 987/0±77/52 146/1±18/61 01/0±00/90

6. 6 EFGH DEFG CDEF BE A ‫آهاـی‬ ‫اضتوال‬ ‫سطص‬ ‫ؼـ‬ ‫ؼاـی‬ ‫هؼٌی‬ ‫اغتالف‬ ُ‫ؼٌّؽ‬ ‫ًطاى‬ ِ‫هطات‬ ‫غیف‬ ‫ضفٍف‬1.‫تاضؽ‬ ‫هی‬ ‫تَوی‬ ‫آقهَى‬ ‫ؼـ‬ ‫ؼـصؽ‬ ‫غلظت‬ ‫اقای‬ ‫ؼـ‬ ‫تلفات‬ ‫ؼـصؽ‬ ‫هیاًگیي‬ ‫ًوَؼاـّای‬ ‫اساس‬ ‫ّویي‬ ‫تف‬‫قه‬ ِ‫س‬ ‫ؼـ‬ ِ‫ـیط‬ ٍ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ ‫پَؼـ‬ ‫استؼوال‬ ‫اق‬ ‫هػتلف‬ ‫ّای‬‫اى‬)3،5ٍ 7‫ـٍق‬‫غالت‬ ‫آٍـ‬ ‫قیاى‬ ‫سَسه‬ ‫تالغیي‬ ِ‫ػلی‬ )‫ت‬ِ(‫ؼـضىل‬ ‫تفتیة‬1)‫است‬ ُ‫آهؽ‬.‫تٌاتف‬ِ‫ضاصل‬ ‫ًتایح‬‫پَؼـ‬ ‫تا‬ ‫استؼوال‬ ‫ؼـ‬ ‫هیف‬ ٍ ‫هفي‬ ‫ؼـصؽ‬ ‫اًاـ‬ ِ‫ـیط‬‫تیي‬23‫تا‬100‫ـٍق‬ ‫ؼـ‬ ‫غلظت‬ ‫تفیي‬ ‫پاییي‬ ‫اق‬ ‫ؼـصؽ‬‫سَم‬‫ـٍق‬ ‫ؼـ‬ ‫غلظت‬ ‫تاالتفیي‬ ‫تا‬‫ّفتن‬‫ـسیؽ‬[‫ضىل‬1(a)]‫تا‬ ‫استؼوال‬ ‫ًیك‬ ٍ ‫پَؼـ‬‫پَست‬َُ‫هی‬‫تیي‬ ‫تفتیة‬ ِ‫ت‬ ‫ًیك‬15‫تا‬67/81‫افتاؼ‬ ‫اتفاق‬ ‫ؼـصؽ‬[‫ضىل‬1(b)]. ‫ضکل‬1‫غالت‬ ‫آير‬ ‫زیان‬ ‫سًسک‬ ‫بالغیه‬ ‫در‬ ‫میر‬ ‫ي‬ ‫مرگ‬ ‫درصذ‬ :R. dominica.‫گرم‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ،‫متفايت‬ ‫َای‬ ‫غلظت‬ ‫با‬(a)‫پًدر‬ ‫استؼمال‬ ‫با‬ ‫مخلًط‬ ‫اوار‬ ٍ‫ریط‬10‫گىذم‬ ٍ‫داو‬ ‫گرم‬(p<0.001)]،5035/330(=44،4)[ Anova F،(b)‫در‬ ‫اوار‬ ًٌ‫می‬ ‫پًست‬ ‫پًدر‬ ‫استؼمال‬10 ‫گىذم‬ ٍ‫داو‬ ‫گرم‬(p<0.001)]،630/55(=4،44).[Anova F ‫اًؽام‬ ‫استؼوال‬‫ّای‬‫غطه‬‫هَخة‬ ‫اًثاـی‬ ‫آفات‬ ِ‫ػلی‬ ‫تف‬ ‫گیاّی‬‫غَاظ‬‫هی‬ َ‫ًو‬ ٍ ‫ـضؽ‬ ‫ؼـ‬ ‫اغتالل‬ ٍ ،‫وٌٌؽگی‬ ‫ؼٍـ‬ ،‫ای‬ ِ‫تغؿی‬ ‫ضؽ‬ ،ِ‫ت‬ .‫ضَؼ‬ ٍ‫الـ‬ ‫ؼـ‬ ‫اهف‬ ‫ایي‬ ‫غصَظ‬‫ت‬ ‫قیاؼی‬ ‫غساـات‬ ِ‫و‬ ‫ضطفات‬ ‫ّای‬‫اًثاـ‬ ‫ؼـ‬ ُ‫ضؽ‬ ‫اًثاـ‬ ‫تؿٍـ‬ ِ‫هی‬ ‫ّا‬‫اغتالل‬ ‫تاػث‬ ‫تَاًؽ‬ ‫هی‬ ٍ ،‫است‬ ‫صاؼق‬ ‫ـساًٌؽ‬ ٍ ًِ‫ؼا‬ ‫ؼاغل‬ ِ‫ت‬ ‫ضؽى‬ ‫ٍاـؼ‬ ‫اق‬ ‫ًیك‬ ٍ ‫ـضؽ‬ ‫ؼـ‬ِ‫اؼاه‬‫خلَگیفی‬ ِ‫تغؿی‬‫وٌؽ‬‫لثل‬ ٍ‫الـ‬ ‫ضتی‬ ‫تاضٌؽ‬ ‫سوی‬ ‫تاثیفات‬ ‫ؼاـای‬ ‫گیاّی‬ ‫تفویثات‬ ِ‫زٌاًس‬ . ‫ٌّگا‬ ‫قٍؼ‬ ‫هفي‬ ‫تاػث‬ ِ‫زٌاًس‬ ٍ ،‫ضَؼ‬ ‫هی‬ ‫تلف‬ ، ‫ًوایؽ‬ ِ‫تغؿی‬ ِ‫و‬ ‫ایي‬ ‫اق‬‫اغتالل‬ ُ‫ضطف‬ ‫قًؽگی‬ ‫سیىل‬ ‫ؼـ‬ ‫ًطَؼ‬ ‫م‬ُ‫وفؼ‬ ‫ٍاـؼ‬ٍ‫طَل‬ُ‫ؼٍـ‬ ‫ـا‬ ‫الـٍی‬‫تف‬ ‫طَالًی‬‫هی‬‫وٌؽ‬‫آٍـؼ‬ ‫هی‬ ‫پائیي‬ ‫ـا‬ ‫آى‬ ‫غساـت‬ ٍ ِ‫واست‬ ٍ‫الـ‬ ‫ًیفٍی‬ ‫اق‬ ‫اهف‬ ‫ایي‬ ٍ(Jilani, 1984:6).‫پَست‬َُ‫هی‬‫اًاـ‬ِ‫ت‬ ‫قیاؼی‬ ‫هیكاى‬ُ‫هاؼ‬ ‫ضاٍی‬‫هػتلف‬ ‫آلىالَئیؽّای‬ ٍ ‫تاًي‬ِ‫و‬ ‫ـیي‬ ِ‫تی‬ ِ‫پل‬ ‫آلىالَئیؽ‬ ِ‫خول‬ ‫اق‬‫ت‬‫هایغ‬ ‫صَـت‬ ِ‫فٌل‬ ‫پلی‬ ‫هٌاتغ‬ ‫تفیي‬ ‫غٌی‬ ‫ًیك‬ ٍ‫ّا‬ ‫است‬‫هی‬‫تاضؽ‬((Tripathi and Singh, 2000:1351; Nawwar et al.,1994:793; Fuentes et al., 1985:13.‫تاثیفات‬ ‫آى‬ ‫ؼـ‬ ‫هَخَؼ‬ ‫آلىالَئیؽ‬ ِ‫ت‬ ‫هفتَط‬ ‫اًاـ‬ ‫سویتی‬‫است‬(Tripathi and Singh, 2000:1351)‫آلىالَئ‬ ‫هیكاى‬ ِ‫و‬ ‫است‬ ُ‫ضؽ‬ ‫گكاـش‬ .‫یؽ‬ ‫ؼاـؼ‬ ِ‫ـیط‬ ‫آلىالَئیؽ‬ ِ‫ت‬ ‫ووتفی‬ ‫ًسثت‬ ِ‫ت‬ ‫سویت‬ ،‫اًاـ‬ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ ‫ؼـ‬(Fuentes et al., 1985:13)‫هَخَؼ‬ ‫تاًي‬ ‫ؼیگف‬ ‫گكاـش‬ ‫اساس‬ ‫تف‬ ِ‫ػلی‬ ِ‫ـیط‬ ‫ؼـ‬ ‫هَخَؼ‬ ‫آلىالَئیؽ‬ ِ‫ت‬ ‫ًسثت‬ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ ‫ؼـ‬Entamoeba histolyticٍEntamoeba invaden‫هَثف‬ُ‫ضؽ‬ ‫ٍالغ‬ ‫تف‬ ‫است‬(Segura et al., 1990:235).ٍ ‫وفم‬ ‫ضؽ‬ ‫اثف‬ ،‫است‬ ِ‫ًْفت‬ ٌِ‫ت‬ ‫پَست‬ ٍ ِ‫ـیط‬ ‫ؼـ‬ ‫قیاؼتفی‬ ‫همؽاـ‬ ِ‫ت‬ ِ‫و‬ ‫ـیي‬ ِ‫تی‬ ِ‫پل‬ ‫آلىالَئیؽ‬

7. 7 ‫وفم‬ٍ ‫ؼاـؼ‬ ‫اًساى‬ ‫ؼـ‬ ‫وطی‬‫هیىفٍتی‬ ‫ضؽ‬ ‫غاصیت‬ ‫ؼاـای‬ ‫است‬ ‫تیطتف‬ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ ‫ؼـ‬ ِ‫و‬ ‫تاًي‬ ‫غصَظ‬ ِ‫ت‬ ‫اًاـ‬ ‫ؼـ‬ ‫هَخَؼ‬ ‫تفویثات‬ ‫اق‬ ‫تفغی‬ ‫است‬(Melendez and Capriles, 2006:272). ً‫ّوىاـا‬ ٍ ‫گاًؽی‬‫سال‬ ‫ؼـ‬ ‫ص‬2010‫وفؼًؽ‬ ‫اثثات‬،‫تفي‬ُ‫ضؽ‬ ‫پَؼـ‬ ‫سپس‬ ُ‫ضؽ‬ ‫غطه‬ ‫ّای‬‫اًاـ‬ ‫ؼـغت‬P. granatum‫طفیك‬ ِ‫ت‬‫هػلَط‬ ‫غؿایی‬ ُ‫هاؼ‬ ‫تا‬،‫هستمیو‬‫أ‬‫آـؼ‬ ‫لفهك‬ ِ‫ضپط‬ ‫تالغیي‬ ‫ؼـ‬ ‫هیف‬ ٍ ‫هفي‬ ‫هَخة‬castaneumTribolium.‫گفؼیؽ‬‫ّوسٌیي‬‫تطمیك‬ ‫ّویي‬ ‫ؼـ‬ ‫ـ‬ ‫گٌؽم‬ ‫تؿٍـ‬ ‫اق‬ ‫ضفاظت‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ِ‫تغؿی‬ ‫ضؽ‬ ‫غَاظ‬ ‫ّوكهاى‬ ‫طَـ‬ ِ‫ت‬ُ‫ضفیف‬ ٍ ٍ‫الـ‬ ‫ٍی‬،‫هؿوَـ‬ ‫آفت‬‫طَـ‬ ِ‫ت‬ ‫تَاًست‬ ٍ ‫ضؽ‬ ‫آقهایص‬ ًِ‫خؽاگا‬ .‫گفؼؼ‬ ‫آفت‬ ‫خوؼیت‬ ‫ؼـ‬ ‫ـضؽ‬ ‫واّص‬ ‫هَخة‬ ‫ؼاـی‬ ‫هؼٌی‬‫غلظت‬‫ول‬ ‫ؼـ‬ ‫ّا‬‫ی‬‫آقهایطات‬ ِ(‫ضاهل‬ ‫گفم‬ ‫ضسة‬ ‫تف‬05/0،1/0،15/0،5/0) ‫تا‬ ‫هػلَط‬10‫تا‬ ِ‫ت‬ ‫غلظت‬ ‫ووتفیي‬ ‫اق‬ ‫تفتیة‬ ِ‫ت‬ ِ‫و‬ ‫گففت‬ ‫صَـت‬ ‫آقهایطگاّی‬ ‫ضفایط‬ ‫ؼـ‬ ‫گٌؽم‬ ًِ‫ؼا‬ ‫گفم‬، ‫غلظت‬ ‫التفیي‬100‫هفي‬ ‫ؼـصؽ‬ ‫افتاؼ‬ ‫اتفاق‬ ‫هیف‬ ٍ616):(Ghandi et a.,l 2010‫غلظت‬ ‫ّویي‬ ‫ًیك‬ ‫تؼؽ‬ ‫سال‬ ‫ؼـ‬ .‫قیاى‬ ‫سَسه‬ ‫تالغ‬ ُ‫ضطف‬ ٍ ٍ‫الـ‬ ،ُ‫ضفیف‬ ‫وٌتفل‬ ‫ؼـ‬ ‫ّا‬ ‫غالت‬ ‫آٍـ‬Rhyzopertha dominica‫تَؼ‬ ‫تػص‬ ‫ـضایت‬)(Ghandi & Pillali, 2011:535.‫ًیك‬‫ًطاى‬ُ‫ؼاؼ‬‫ضؽ‬ِ‫و‬‫اساًس‬ ‫پَست‬َُ‫هی‬‫ا‬‫ًاـ‬‫ؼـپٌح‬‫تیي‬ ‫غلظت‬80‫تا‬250‫هیىفٍلیتف‬‫ؼـ‬250‫لیتف‬‫َّا‬‫تَاًست‬‫تا‬‫ضؽٍؼ‬‫قیاؼی‬‫هَخة‬‫هفي‬ٍ‫هیف‬‫ؼـ‬‫تالغیي‬ٍُ‫ضفیف‬ ٍٍ‫الـ‬ِ‫ضپط‬‫لفهك‬‫آـؼ‬T.castaneum H.‫ّوىاـاى‬ ٍ ‫وَزی‬ ‫(ػسىفی‬ ‫ضَؼ‬1389;‫وٌؽ‬ ُ‫تاق‬ ‫فَالؼی‬1389:431.)‫تطمیمات‬ ‫ؼیگف‬ ‫ؼـ‬ ‫سوی‬ ‫تاثیف‬ ‫ّوىاـاى‬ ٍ ‫ػسىفی‬ ‫تَسط‬ ِ‫هطات‬ِ‫ػلی‬ ‫اًاـ‬ ‫گلثفي‬ ‫اساًس‬ ‫تؽغیٌی‬ ‫ت‬‫قیاى‬ ‫سَسه‬‫آٍـ‬‫زْاـ‬ ‫سَسه‬ ٍ ‫غالت‬ِ‫ًمط‬- ‫ای‬Cllosobruchus maculatus F.‫ّای‬ ‫غلظت‬ ‫ؼـ‬ ‫تفتیة‬ ِ‫ت‬ ‫ضثَتات‬50‫ًا‬200ٍ30‫تا‬180‫ضؽ‬ ‫گكاـش‬ ‫َّا‬ ‫لیتف‬ ‫ؼـ‬ ‫هیىفٍلیتف‬ ‫ن‬ ‫ضؽ(ػسىفی‬ ُ‫ؼیؽ‬ ‫ضطفات‬ ‫ٍهیف‬ ‫هفي‬ ‫تا‬ ‫غلظت‬ ،‫قهاى‬ ‫تیي‬ ‫هثثت‬ ِ‫ـاتط‬ ‫تطمیك‬ ‫ًتایح‬ ‫تف‬ ‫تٌا‬‫.زی‬1390:427.‫ـٍی‬ ِ‫هطالؼ‬ ‫ؼیگف‬ ‫ؼـ‬ ‫تفي‬ُ‫ضؽ‬ ‫پَؼـ‬ ٍ ‫غطه‬ ‫ّای‬Datura alba‫و‬Calotropis procera‫ؼـ‬5/2ٍ5‫وٌتفل‬ ‫خْت‬ ‫ؼـصؽ‬R.dominica‫تا‬ ‫هػلَط‬ ًِ‫ؼا‬‫آقهایطگاّی‬ ‫ضفایط‬ ‫ؼـ‬ ‫تفًح‬ ‫ّای‬28ُ‫ضطف‬ ‫تالغیي‬ ‫ـضؽ‬ ‫ؼـ‬ ‫واّص‬ ‫ؼاـی‬ ‫هؼٌی‬ ‫طَـ‬ ِ‫ت‬ ‫تیواـّا‬ ِ‫ّو‬ ،‫گففت‬ ‫اًدام‬ ‫گفاؼ‬ ‫ساًتی‬ ِ‫ؼـخ‬ ٍ‫تلفات‬ ‫ایداؼ‬‫ًطاى‬ ‫ـا‬‫ؼاؼًؽ‬‫تیواـ‬ ‫ؼـ‬ ‫تؼؽاؼتلفات‬ ‫ووتفیي‬ .5‫استؼوال‬ ‫ؼـ‬ ‫ؼـصؽ‬procera.C‫افتاؼ‬ ‫اتفاق‬(Jacob& Sheila, 1993).‫تفي‬ ‫استؼوال‬ ‫ّوسٌیي‬‫ّای‬Chromolaena odorataَُ‫هی‬ ‫پَست‬ ٍCitrus limonِ‫س‬ ‫ؼـ‬ ُ‫ضؽ‬ ُ‫سائیؽ‬ ‫صَـت‬ ِ‫ت‬ (‫غلظت‬15،10،5‫ت‬ ‫هػلَط‬ ‫صَـت‬ ِ‫ت‬ ‫گفم‬ ‫ضسة‬ ‫تف‬ )‫ا‬100‫تالغیي‬ ِ‫ػلی‬ ‫تف‬ ‫ؾـت‬ ًِ‫ؼا‬ ‫گفم‬Sitophilus zeamais‫ؼـصؽ‬ ٍ ‫ضؽ‬ ‫اـقیاتی‬ ‫هؿوَـ‬ ‫آفت‬ ‫تؼؽی‬ ‫ّای‬ ‫ًسل‬ ‫ـضؽ‬ ‫ؼـ‬ ‫اغتالل‬‫استؼوال‬ ‫تا‬ ِ‫ّفت‬ ‫زْاـ‬ ‫اق‬odorataC.‫غلظت‬ ‫تاالتفیي‬ ِ‫ت‬ ‫ووتفیي‬ ‫اق‬ ‫تفتیة‬ ِ‫ت‬75/63، 70،75‫ؼـصؽ‬‫تلفات‬‫ؼـ‬ ‫هٌَال‬ ‫ّویي‬ ِ‫ت‬ ٍC. limon‫هیكاى‬ ِ‫ت‬50/47،50،60‫ؼ‬‫ـصؽ‬‫تَؼ‬(Mbah& Okoronkwo, 2008).‫تا‬ ‫هی‬ ‫ًطاى‬ ‫تطمیك‬ ‫ایي‬ ‫ؼـ‬ ِ‫ـفت‬ ‫واـ‬ ِ‫ت‬ ‫ّای‬ ‫تطلیل‬ ٍ ِ‫تدكی‬ ِ‫ت‬ ِ‫تَخ‬ ‫تا‬ ٍ ُ‫ػمیؽ‬ ‫ایي‬‫تاثیف‬ ِ‫و‬ ‫ؼّؽ‬‫ات‬‫پَست‬ِ‫ـیط‬ٍ ‫غطه‬ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ ٍ ‫سپس‬ُ‫ضؽ‬ ‫پَؼـ‬‫هؼٌی‬ ‫طَـ‬ ِ‫ت‬ ٍ ُ‫تَؼ‬ ‫گؿاـ‬ ‫تاثیف‬ ‫تسیاـ‬ ‫غالت‬ ‫آٍـ‬ ‫قیاى‬ ‫سَسه‬ ‫تالغیي‬ ِ‫ػلی‬ ‫اًاـ‬ ‫ؼـغت‬‫ؼاـی‬‫هَخة‬‫ای‬‫تاال‬ ‫هیف‬ ٍ ‫هفي‬ ‫داؼ‬ ‫غلظت‬ ‫ؼـ‬ ‫افكایص‬ ‫تا‬‫تیواـ‬ ‫ؼـ‬ ‫قًؽگی‬ ُ‫ؼٍـ‬ ‫سیىل‬ .‫است‬ ُ‫ضؽ‬ ‫ّا‬ُ‫ؼٍـ‬ ‫یه‬ ‫ؼـ‬ ‫ضاّؽ‬ ‫ّای‬30‫الـٍی‬ ُ‫ؼٍـ‬ ‫یه‬ ‫تا‬ ،‫افتاؼ‬ ‫اتفاق‬ ُ‫ـٍق‬20ٍ ُ‫ـٍق‬ ‫ضفیفگی‬ ُ‫ؼٍـ‬11.ُ‫ـٍق‬‫ا‬ ُ‫استفاؼ‬ ِ‫و‬ ‫ؼاضت‬ ‫اظْاـ‬ ‫تَاى‬ ‫هی‬ ٌِ‫قهی‬ ‫ایي‬ ‫ؼـ‬ ِ‫هفتَط‬ ‫ّای‬ ‫پژٍّص‬ ‫ؼیگف‬ ٍ ‫ضاضف‬ ِ‫هطالؼ‬ ‫ًتایح‬ ‫تٌاتف‬‫آفت‬ ‫ق‬-

8. 8 ‫وص‬‫هطیط‬ ‫ؼـ‬ ‫ضطفات‬ ِ‫ػلی‬ ‫تف‬ ‫گیاّی‬ ‫هٌطا‬ ‫تا‬ ‫ّا‬‫هی‬ ‫ٍالغ‬ ‫هفیؽ‬ ‫اًثاـ‬ ِ‫تست‬ ‫ّای‬‫تست‬ ‫تفویثات‬ ‫ایي‬ َُ‫اًث‬ ‫تَلیؽ‬ ٍ ُ‫استفاؼ‬ .‫ضًَؽ‬‫گی‬ِ‫ت‬ ‫آًْا‬ ‫اثف‬ ِ‫ًمط‬ ‫هَـؼ‬ ‫ؼـ‬ ‫اطالػات‬ ‫افكایص‬ ٍ ‫ضیویائی‬ ‫ساغتاـ‬ ‫ضٌاغت‬‫ؼاـؼ‬. :‫تطکر‬ ‫ي‬ ‫تقذیر‬‫اق‬‫ٍـٍؼی‬ ‫ًثاتات‬ ‫اصالش‬ ٍُ‫گف‬ ‫ؼاًطدَیاى‬88ُ‫ؼاًطگا‬‫قضوت‬ ‫لثَل‬ ٍ ‫تَؼًؽ‬ ُ‫تٌؽ‬ ‫هطَق‬ ِ‫و‬ ‫ؼٍستاًن‬ ‫تواهی‬ ٍ ِ‫اـٍهی‬ .‫هتطىفم‬ ‫ًْایت‬ ‫تی‬ ‫ًوَؼًؽ‬ :‫مىابغ‬ .‫م‬ ‫جمالی‬ ،.‫ا‬ ‫ضریفیان‬ ،.‫ع‬ ‫کًچی‬ ‫ػسکری‬1350.‫اًاـ‬ َُ‫هی‬ ‫پَست‬ ‫تؽغیٌی‬ ‫سویت‬ ‫تفـسی‬Punica granatum‫آـؼ‬ ‫لفهك‬ ِ‫ضپط‬ ِ‫ػلی‬ ‫تف‬ Tribolium castaneum Herbest.‫ضثَتات‬ ‫ای‬ ِ‫ًمط‬ ‫زْاـ‬ ‫سَسه‬ ٍF.Callosobruchus maculatus‫ای‬ ِ‫هٌطم‬ ‫ّوایص‬ ‫پٌدویي‬ )‫وطَـ‬ ‫(غفب‬ ‫وطاٍـقی‬ ‫پژٍّطی‬ ‫ّای‬ ِ‫یافت‬. ،.‫ح‬ ‫مُر‬ ٍ‫خًض‬ ‫پًر‬ ‫محمًد‬ ‫ي‬ ،.‫ر‬ ‫کىذ‬ ٌ‫تاز‬ ‫فًالدی‬ ،.‫ع‬ ‫کًچی‬ ‫ػسکری‬1350.‫تفي‬ ‫گل‬ ‫اق‬ ُ‫ضؽ‬ ‫استػفاج‬ ‫اساًس‬ ‫تؽغیٌی‬ ‫سویت‬ ‫تفـسی‬ ‫اًاـ‬ ‫ؼـغت‬Punica granatum‫آ‬ ُ‫ضطف‬ ‫ًَع‬ ٍ‫ؼ‬ ‫تالغیي‬ ِ‫ػلی‬ ‫تف‬.‫اًثاـی‬ ‫فت‬ُ‫ضواـ‬ .‫وطاٍـقی‬ ‫ًَیي‬ ‫ّای‬ ‫فٌاٍـی‬ ٍ ‫ػلَم‬ ‫هلی‬ ُ‫وٌگف‬ ‫اٍلیي‬427 ‫ع‬ ‫کًچی‬ ‫ػسکری‬ ،.‫ا‬ ‫يلیسادگان‬ ،.‫ر‬ ‫کىذ‬ ٌ‫تاز‬ ‫فًالدی‬،.‫مُر‬ ٍ‫خًض‬ ‫پًر‬ ‫محمًد‬ ‫ي‬،.‫ح‬1350.‫پَست‬ ‫اساًس‬ ‫تؽغیٌی‬ ‫سویت‬ ‫تفـسی‬ ‫اًاـ‬ َُ‫هی‬Punica granatum.‫آـؼ‬ ‫لفهك‬ ِ‫ضپط‬ ٍ‫الـ‬ ٍ ُ‫ضفیف‬ ِ‫ػلی‬ ‫تف‬Tribolium castaneum Herbest.ٍ ‫ػلَم‬ ‫هلی‬ ُ‫وٌگف‬ ‫اٍلیي‬ ُ‫ضواـ‬ .‫وطاٍـقی‬ ‫ًَیي‬ ‫ّای‬ ‫فٌاٍـی‬431. Belmain, S.R.; Neal, G.E.; Ray, D.E.; Golop, P. 2001. Insecticidal andvertebratetoxicity associated with ethnobotanicals used as postharvest protectants in Ghana. Food and Chemical Toxicology.39: 287-291. Dwivedi, S.C. and S, Garg., 2003. Toxicity evaluation of flower extracts of Lantana camaraon the life-cycle of Cocyracephalonica. I. J. Entomol., 65: 330–334. Fuentes, V., Rodr´ıguez, N., Poucheaux, M., Cabrera, L., Lara, B., 1985. Estudios en la Medicina Tradicional en Cuba II. Revista Plantas Medicinales 5, 13–40. Gandi, N and Pillali, S., 2011. Control of Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Pulverized Leaves of Punica granatum (Lythraceae) andBostrichidae) by Murraya koenigii (Rutaceae). Int. J. Agric. Biol, 13: 535–540.

9. 9 Gandhi, N., Pillai, s., Patel, p., 2010. Efficacy of pulverized punica granatum (Lythraceae) and Murraya koenigii (Rutaceae) Leaves against stored grain pest Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). International Journal of Agriculture& Biology. 12: 616- 620. Hidalgo, E.; Moore, D.; Patourel, L.E.1998. The effect of different formulations of Beauveria bassiana on Sitophilus zeamais in stored maize. Journal of Stored Products Research.34:171-179. Jilani, G., 1984. Use of Botanical Materials for Protection of Stored Food Grains against Insect Pest - A Review. Research PlanningWorkshop on Botanical pest control project, IRRI, Los Danos.. pp: 6–10. Lale, N.E.S (2002). Stored products Entomology and Acarology in Tropical Africa. Mole publications, 204pp. Magaji B.T, Dike M.C, Onu I and Amaatobi C.I. 2009. Effect of an essential oil extracted from the leaves of Eucalyptus Camalmodulensis and Neem seed oil as stored cowpea protectants against Callosobruchus maculatus infestations. BEST Journal 6(2): 53-56. Melendez, P.A. and V.A. Capriles, 2006. Antibacterial properties of tropical plants from Peurto Rico. Phytomedicine., 13: 272–276. Melendez, P.A. and V.A. Capriles, 2006. Antibacterial properties of tropicalplants from Peurto Rico. Phytomedicine., 13: 272–276. Nawwar, M., Hussien, S. and Merfort, I., 1994. NMR spectral analysis of polyphenols from Punica granatum. Phytochemistry, vol. 36, p. 793-798. Nakakita, H. 1998. Stored rice and stored product insects. In: NAKAKITA, H. (Ed.). Rice inspection technology. Tokyo: A.C.E. Corporation. 107: 49-65 Okonkwo, E.O. and W.I. Okoye(1996). the efficacy of Four seed powders and the essential oils as protectants ofcowpea and maize grains against infestation by Callosobruchus maculatus (F) (Coleoptera;Bruchidae) andSitophilus Zea mays (M) (Coleplera; curculionidae) in Nigeria inf.J. pest manage., 42:143-146. Segura, J.J., Morales-Ramos, L.H., Verde-Star, J., Guerra, D., 1990. Growth inhibition of Entamoeba histolytica and E. Invadens producedby pomegranate root (Punica granatum L.). Archivos de InvestigacionesMédicas 21, 235–239. Tapondjou, L.A.; Adler, C.; Bouda, H.; Fontem, D.A. 2002. Efficacy of powder and essential oil from Chenopodium ambrosioides leaves as post-harvest grain protectants against six-stored product beetles. Journal of Stored Productsv Research. 38: 395-402. Tapondjou, L.A., Adler, C., Bouda, H., Fontem, D.A., 2002. Efficacy of powder and essential oil from Chenopodium ambrosioides leaves as post-harvest grain protectants against six-stored product beetles. Journal of Stored Productsv Research.38, 395-402.

10. 11 Tripathi, S.M., Singh, D.K., 2000. Molluscicidal activity of Punica granatum bark and Canna indica root. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 33, 1351–1355. Taylor, R.S., Manandhar, N.P., Hudson, J.B., Towers, G.H., 1996. Anti-viral activities of Nepalese medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology. 52, 157–163.

Add a comment