HN10103060178_FT_150215124800

50 %
50 %
Information about HN10103060178_FT_150215124800

Published on July 13, 2016

Author: MehdiBadri5

Source: slideshare.net

1. 1 ‫تأث‬‫ی‬‫ر‬ٌ‫حشر‬‫اساو‬ ‫کشی‬‫س‬ًٌ‫می‬ ‫پًست‬‫يگلبرگ‬‫واروج‬Citrusaurantium (L.)ٍ‫علی‬ ‫بروج‬ ٍ‫شپش‬Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) ‫کًچی‬ ‫عسکری‬ ‫رضا‬ ‫علی‬1 ‫اورجان‬ ‫بذری‬ ‫مُذی‬ ،2 1 ِ‫اسٍهي‬ ُ‫داًطگب‬ ،‫کطبٍسصی‬ ُ‫داًطکذ‬ ،‫گيبّپضضکی‬ ٍُ‫گش‬ ‫اسضذ‬ ‫کبسضٌبسی‬ ‫التحصيل‬ ‫كبسؽ‬alireza.pdf26@gmail.com 2 ‫ٍثيَتکٌَلَطی‬ ‫ًجبتبت‬ ‫اصالح‬ ٍُ‫گش‬ ‫اسضذ‬ ‫کبسضٌبسی‬ ‫داًطدَی‬‫گيبّی‬ُ‫داًطگب‬ ،‫کطبٍسصی‬ ُ‫داًطکذ‬ ،ِ‫اسٍهي‬m.badri2014@gmail.com ‫چ‬ٌ‫کیذ‬ ‫اسبًس‬‫خبیگضیي‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬ ‫هبدسًذ‬ ِ‫ک‬ ‫ّستٌذ‬ ‫تشکيجبتی‬ ‫ّب‬ُ‫حطش‬ ‫اص‬ ُ‫استلبد‬ ‫دس‬ ‫هٌبست‬‫کص‬‫ضيويب‬ ‫ّبی‬‫ی‬‫ی‬‫اًجبسی‬ ‫آكبت‬ ِ‫ػلي‬‫ثکبس‬ ًٍ‫س‬‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ .‫ذ‬Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)‫كش‬ ‫هْن‬ ‫آكبت‬ ‫اص‬‫آ‬ُ‫ٍسد‬‫اًجبسی‬ ‫ّبی‬‫هی‬ ‫ضوبس‬ ِ‫ث‬‫سٍد‬. ‫ایي‬ ‫دس‬‫تحو‬‫ي‬‫ن‬‫تأث‬‫ي‬‫ش‬ُ‫حطش‬‫اص‬ ُ‫ضذ‬ ‫استخشاج‬ ‫اسبًس‬ ‫کطی‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬‫گلجشگ‬ ٍ‫دسخت‬‫ًبسًح‬(Citrus aurantium L..)‫ػ‬ِ‫لي‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫کبهل‬ ‫حطشات‬‫(دسخ‬ ‫آصهبیطگبّی‬ ‫ضشایظ‬ ‫دس‬ِ‫حشاس‬‫ت‬C°2±27ٍ‫ًسج‬ ‫سعَثت‬‫ی‬5±60‫دسص‬‫ذ‬)‫تبسیکی‬ ‫دس‬‫ثشسسی‬ ‫هَسد‬ ‫گشكت‬ ‫هشاس‬.‫استخشاج‬‫اسبًس‬ُ‫ثباستلبد‬ُ‫اصدستگب‬Clevengerِ‫ث‬‫سٍش‬‫توغي‬‫ش‬‫ثب‬‫اًدبم‬ ‫آة‬‫ضذ‬.‫اسبًس‬ ‫ضيويبیی‬ ِ‫تدضی‬‫تَسظ‬ ‫ّب‬ ‫سٍش‬‫گبصی‬ ‫کشٍهبتَگشاكی‬‫عيق‬‫خشهی‬ ‫سٌدی‬.‫ضذ‬ ُ‫داد‬ ‫تطخيص‬‫آصهبیص‬‫سٌدی‬ ‫صیست‬ ‫ّبی‬ِ‫ػلي‬‫کبهل‬ ‫حطشات‬‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬،24،48 ٍ72‫سبػت‬ٍ ‫تيوبس‬ ‫اص‬ ‫پس‬‫اًدبم‬ ‫تکشاس‬ ِ‫س‬ ‫دس‬‫ضذ‬ٍ‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬‫اسبًس‬ ٍ‫د‬‫هَسد‬ِ‫هوبیس‬‫گشكت‬ ‫هشاس‬.‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬ ‫اسصیبثی‬ ‫دس‬ ‫اص‬ ‫پس‬24‫سبػت‬،‫اسبًس‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬(μl/l air602/30LC50=)ِ‫ث‬ ‫ًسجت‬‫اسبًس‬‫گلجشگ‬(μl/l air658/39LC50=)‫هؤثشتش‬ .‫ضذ‬ ‫ٍاهغ‬ :‫کلیذی‬ ‫کلمات‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬‫گلجشگ‬ ،‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ،،‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬

2. 2 ‫م‬ٍ‫قذم‬ ‫آكبت‬‫پس‬ ‫اًجبسی‬‫اصثشداضت‬‫هحصَالت‬‫هصشف‬ ‫صهبى‬ ‫تب‬ ‫کطبٍسصی‬،‫اًجبس‬ ‫هحصَالت‬ ‫سٍی‬‫ضذ‬ُ‫خسبست‬‫چطن‬ ‫ّبی‬‫هی‬ ‫ثبس‬ ِ‫ث‬ ‫گيشی‬‫آٍسًذ‬. ‫هذست‬،‫تکثيشثبال‬ِ‫ّو‬‫خبص‬‫ی‬ٍ‫خَاس‬ ‫چٌذ‬‫ثَدى‬‫دسثسيبسی‬‫اصایي‬‫آكبت‬،‫ػلت‬‫خسبست‬ ُ‫ػوذ‬‫ثبالی‬‫آى‬‫ّب‬‫است‬(Sepasgozarian, 1978.)ُ‫اهشٍص‬‫خْت‬‫تأه‬‫يي‬‫ؿزای‬‫خوؼيت‬ِ‫سٍث‬‫سضذخْبى‬‫سٍش‬‫ّبی‬‫دسکٌتشل‬ ‫هتلبٍتی‬‫آكبت‬‫اًجبسی‬‫کبسهی‬ ِ‫ث‬‫سٍد‬‫ٍلی‬ َ‫ثيطتشاصسو‬‫م‬‫ضيويبیی‬‫گبصی‬ُ‫استلبد‬‫هی‬ِ‫ضَدک‬‫اثشات‬‫ًبپزیشی‬ ‫خجشاى‬‫ثشاًسبى‬‫صیست‬ ‫ٍهحيظ‬‫پی‬ ‫دس‬‫داس‬ً‫ذ‬.(Lee et al., 2001) ‫ح‬ُ‫طش‬‫کص‬‫ضيويبیی‬ ‫ّبی‬‫هَخت‬‫صیبى‬‫خذی‬ ‫ّبی‬‫اص‬‫هوبٍهت‬ ‫ایدبد‬ ٍ ‫آكبت‬ ‫هدذد‬ ‫عـيبى‬ ،‫ّذف‬ ‫ؿيش‬ ‫دسهَخَدات‬ ‫تللبت‬ ِ‫خول‬‫هی‬ ‫ضًَذ‬.‫ّوچٌيي‬‫هحصَالت‬ ‫سٍی‬ ‫ثش‬ ‫سوَم‬ ‫ثوبیبی‬،‫ثبػث‬‫ث‬‫شٍص‬‫حذ‬ ‫اص‬ ‫ثيص‬ ُ‫استلبد‬ ٍ ُ‫ضذ‬ ‫هذت‬ ‫ثلٌذ‬ ‫دس‬ ُ‫صًذ‬ ‫هَخَدات‬ ‫دس‬ ‫سَء‬ ‫اثشات‬ ‫اص‬‫آى‬‫ّب‬‫هی‬ ‫هحيظ‬ ‫آلَدگی‬ ‫هَخت‬‫گشدد‬(Tapondjou et al,, 2002).‫اخ‬‫ي‬ً‫ا‬‫ش‬‫اص‬ ُ‫استلبد‬ ‫دس‬ ‫هثجتی‬ ‫ًگشش‬ ‫اًجبسی‬ ‫آكبت‬ ‫کٌتشل‬ ‫دس‬ ‫آكت‬‫کص‬( ‫است‬ ُ‫ضذ‬ ‫ایدبد‬ ‫خْبى‬ ‫دس‬ ‫گيبّی‬ ‫هطتوبت‬ ‫ّوچَى‬ ‫ضيويبیی‬ ‫ؿيش‬ ‫هٌطبء‬ ‫داسای‬ ‫ّبی‬Isman, 2006.)‫اص‬ ‫گيبّی‬ ‫هطتوبت‬ ِ‫خول‬‫اسبًس‬‫ّبی‬ُ‫ضذ‬ ‫استخشاج‬‫اصگيبّبى‬ً‫ال‬َ‫هؼو‬‫دسعجيؼت‬ِ‫صٍدتشتدضی‬‫هی‬،‫ضًَذ‬‫ثٌبثشایي‬‫ثشای‬‫اًسبى‬‫ٍسبیشپستبًذاساى‬‫سويت‬ ‫ًبچيضی‬‫داسًذٍاثش‬‫ات‬‫هخشة‬‫کوتشی‬‫صیست‬ ‫دسهحيظ‬‫ثشخبی‬‫هی‬ً‫گزاس‬‫ذ‬.(Isman, 2000; Isman 2006; Park et al.,2003) ‫اسبًس‬‫تشکي‬ ‫ّب‬ّ‫ش‬‫ك‬ ٍ ُ‫پيچيذ‬ ‫عجيؼی‬ ‫جبت‬ِ‫ٍسيل‬ ِ‫ث‬ ِ‫ک‬ ‫ّستٌذ‬ ‫اسی‬ِ‫ّو‬‫اًذام‬‫ّبی‬‫گل‬ ‫هجيل‬ ‫اص‬ ‫هؼغش‬ ‫گيبّبى‬‫ثشگ‬ ،‫ّب‬ِ‫ضبخ‬ ،‫ّب‬‫ثزٍس‬ ،‫ّب‬ َُ‫هي‬ ٍ‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬ ‫ّب‬‫گيبّی‬ ِ‫ثبًَی‬ ‫تشکيجبت‬‫هی‬ ‫سٌتض‬‫ضًَذ‬(Bakkali et al., 2008).‫اًذام‬ ‫کشدى‬ ِ‫ل‬ ٍ ‫کشدى‬ ‫خشد‬‫خٌس‬ ‫ّبی‬ Citrus‫سّبیی‬ ‫هَخت‬‫اص‬ ‫صیبدی‬ ‫هوذاس‬‫تشکيجبت‬( ‫هًََتشپٌَئيذی‬Monoterpenoids)‫هی‬‫گشدد‬Ismannٍ‫ّوکبساى‬(2006) ‫دادًذ‬ ‫ًطبى‬ِ‫ک‬‫هًََتشپٌَئ‬‫ي‬‫ذّب‬‫استيل‬ ‫آًضین‬ ‫كؼبليت‬ ‫ثبصداسًذگی‬ ِ‫ٍسيل‬ ِ‫ث‬‫کَليي‬‫استشاص‬(Acetyl cholinesterase)‫ه‬‫َخت‬ٍ ‫هشگ‬ ‫هی‬ ‫هيشحطشات‬‫ضًَذ‬.‫دس‬‫آصهبیص‬‫ّبی‬‫ه‬ ‫ثب‬ ‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬َ‫ًَتشپي‬ًَ‫(ليو‬ ‫ّب‬‫ي‬(Limonen)‫لي‬ ،‫ٌبلَل‬(Linalool)‫هٌتَل‬ ، (Menthol)‫هٌتَى‬ ،(Menthon)‫آللب‬ ،-‫پيٌي‬(α-Pinene)‫ثتب‬ ٍ-‫پيٌي‬(β-Pinene))‫تأث‬‫ي‬‫ش‬‫کطٌذگی‬‫آى‬‫ّب‬‫ثش‬ ‫سا‬‫ثبلـيي‬ ‫سٍی‬ ً‫ثش‬ ‫سشخشعَهی‬‫ح‬ُ‫داد‬ ‫ًطبى‬‫اًذ‬.(Lee et al., 2001)‫كؼبل‬‫ي‬‫ت‬‫ّبی‬‫اصل‬‫ی‬‫سو‬ ِ‫ث‬ ‫هشثَط‬‫ي‬‫ت‬‫خٌس‬ ‫اسبًس‬Citrus sp.ِ‫ث‬ ‫هشثَط‬ ‫ل‬‫ي‬‫وًَي‬‫آى‬ ‫دس‬ ‫هَخَد‬‫ه‬‫ی‬‫آصهب‬ ‫عجن‬ ِ‫ک‬ ‫ثبضذ‬‫ی‬‫طبت‬‫خبص‬ ِ‫گشكت‬ ‫اًدبم‬‫ي‬‫ت‬‫سو‬‫ی‬ٍ‫س‬ ‫ثش‬‫ی‬‫اًجبس‬ ‫آكت‬ ‫حطشات‬‫ی‬‫پبساص‬ ٍ‫ی‬‫تَئ‬‫ي‬‫ذ‬‫ّبی‬‫ح‬‫ي‬‫َاًبت‬ ‫داسد‬(Hint and Fee, 1986; Isman, 2000; Isman, 2006; Lee et al.,2001).ِ‫ساثغ‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ِ‫ث‬ ‫حبضش‬ ‫تحوين‬‫ثشسسی‬ ُ‫حطش‬ ‫خبصيت‬ ‫سٍی‬‫کطی‬‫اسبًس‬‫ّبی‬‫استخشاخ‬‫ی‬‫اص‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬‫گلجشگ‬ ٍ‫ًبسًح‬ ‫دسخت‬Citrus aurantium‫ثبلـيي‬ ‫سٍی‬ ‫ثش‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬(S. oryzae)‫تذخيٌی‬ ‫صَست‬ ِ‫ث‬‫است‬ ِ‫پشداخت‬. ‫ريش‬ ‫ي‬ ‫مًاد‬‫َا‬ ‫پريرش‬ٌ‫حشر‬

3. 3 ‫آصهبیص‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ ُ‫استلبد‬ ‫هَسد‬ ُ‫حطش‬،‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬S. oryzae،ُ‫حطش‬ ‫ثخص‬ ‫دس‬ ‫حطشات‬ ‫پشٍسش‬ ‫اتبم‬ ‫اص‬‫گيبّپضضکی‬ ٍُ‫گش‬ ‫ضٌبسی‬ ‫ضذ‬ ِ‫تْي‬ ِ‫اسٍهي‬ ُ‫داًطگب‬.‫ا‬ ‫حطشات‬‫تحت‬ ِ‫ٍلي‬‫تأث‬‫ي‬‫ش‬‫ضيويبیی‬ ُ‫هبد‬ ‫ًَع‬ ‫ّيچ‬ِ‫ًگشكت‬ ‫هشاس‬‫اص‬ ‫حطشات‬ ‫پشٍسش‬ ‫هشاحل‬ ‫توبهی‬ ‫دس‬ .‫ثَدًذ‬ ‫دهبی‬ ‫ثب‬ ‫اًکَثبتَس‬2±27‫س‬ ِ‫دسخ‬‫لسيَس‬ٍ‫س‬‫ًسجی‬ ‫عَثت‬5±60ُ‫استلبد‬ ‫دسصذ‬‫گشدیذ‬‫ض‬ ‫دس‬ ‫ّن‬ ‫آصهبیطبت‬ ‫توبهی‬ ‫ّوچٌيي‬ .‫ش‬‫ایظ‬ ‫هزکَس‬‫تبسیک‬ ‫كضبی‬ ‫دسٍى‬ ٍ‫اًدبم‬‫کبهل‬ ‫حطشات‬ ٍ7‫تب‬14‫ح‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬ ُ‫سٍص‬‫آصهبیطی‬ ‫طشات‬‫ضذًذ‬ ‫تؼييي‬. ٌ‫آماد‬‫گیاَی‬ ‫مًاد‬ ‫سازی‬ ًَِ‫ًو‬ ‫توبهی‬‫ّبی‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬‫دسخت‬ ‫ٍگلجشگ‬‫ًبسًح‬C. aurantium‫صهبى‬ ٍ‫د‬ ‫دس‬‫اص‬‫كبسس‬ ‫دساستبى‬ ‫كسبٍاهغ‬ ‫ضْشستبى‬ َُ‫هي‬ ‫ثبؿبت‬ ‫خوغ‬‫آ‬‫ٍسی‬‫ضذ‬‫ًذ‬‫گلجشگ‬ .‫ّب‬‫دس‬‫اسدیجْطت‬‫سبل‬ ُ‫هب‬90ِ‫ک‬ ِ‫پبسچ‬ ‫سٍی‬ ‫ثش‬ ‫ضذى‬ ِ‫سیخت‬ ٍ ‫دسخت‬ ‫دادى‬ ‫تکبى‬ ِ‫ٍسيل‬ ِ‫ث‬‫دسخت‬ ‫پبی‬ ‫دس‬ ‫ثَد‬ ُ‫ضذ‬ ‫پْي‬‫خ‬‫وغ‬‫ضذ‬ ‫آٍسی‬ِ‫ک‬ ‫حبلی‬ ‫دس‬ ‫ًذ‬‫خوغ‬ ‫دس‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬ ‫آٍسی‬‫دس‬‫آرس‬ُ‫هب‬90‫اص‬َُ‫هي‬‫ّبی‬ً‫ال‬‫کبه‬ُ‫استلبد‬ ُ‫ضذ‬ ‫صسد‬ ٍ ُ‫سسيذ‬ ‫ضذ‬.ًَِ‫ًو‬‫ّب‬‫اثتذاثب‬‫آة‬َ‫هوغشضستط‬،‫دسدهبی‬ ‫سپس‬5±25ِ‫دسخ‬‫س‬‫لسيَس‬‫دسهحيظ‬ِ‫سبی‬‫ٍسٍی‬‫یک‬ِ‫پبسچ‬‫پْي‬ٍ‫خطک‬‫ض‬.‫ذًذ‬ ‫پس‬‫حذٍد‬ ‫اص‬7‫سٍصهَادگيب‬‫ّی‬‫ًخطک‬‫ال‬‫کبه‬،ُ‫ضذ‬.‫ضذًذ‬ ‫آسيبة‬ ‫استخراج‬‫اساوس‬ ‫هَاد‬‫خوغ‬‫آٍسی‬ُ‫ضذ‬ً‫خذاگب‬ِ‫تَسظ‬ُ‫دستگب‬‫کلًَدش‬(Clevenger)‫اسبًس‬‫گيشی‬.‫ضذًذ‬‫اسبًس‬ ‫دسّشثبس‬‫گيشی‬100‫گشم‬ُ‫گيب‬ ُ‫ّوشا‬ ِ‫ث‬ ُ‫خشدضذ‬‫یک‬‫ليتشآة‬ُ‫دسدستگب‬ِ‫سیخت‬‫ٍاسبًس‬‫گيشی‬‫دسهذت‬ِ‫س‬‫سبػت‬‫اًدبم‬‫گشدیذ‬.‫اسبًس‬‫ّبی‬ُ‫ضذ‬ ِ‫تْي‬‫یخچبل‬ ‫دس‬ ‫ٍدسدهبی‬4‫تب‬6ِ‫دسخ‬‫سلسيَس‬‫ٍدسٍى‬‫ض‬‫ي‬ِ‫ط‬‫ّبی‬‫سًگ‬ ُ‫تيش‬‫ًگْذاسی‬‫گشدیذ‬. ‫شیمیایی‬ ٍ‫تجسی‬ ‫اسبًس‬‫ّب‬‫ی‬‫حبصل‬‫ٍس‬ ِ‫ث‬‫ي‬ِ‫ل‬‫گبصی‬ ‫کشٍهبتَگشاكی‬ ُ‫دستگب‬‫عيق‬‫خشهی‬ ‫سٌدی‬(GC-MS)‫کطبٍسصی‬ ‫تحويوبت‬ ‫هشکض‬ ‫دس‬ِ‫تدضی‬ ‫هَسد‬ ‫عيق‬ ُ‫دستگب‬ ‫کبس‬ ‫ضشایظ‬ .‫گشكت‬ ‫هشاس‬ ‫ضٌبسبیی‬ ٍ( ‫سٌح‬Thermo Finnigan MS 2000, Trace GC).‫است‬ ُ‫ثَد‬ ‫صیش‬ ‫هشاس‬ ِ‫ث‬ ‫عَل‬ ِ‫ث‬ ٌِ‫هَئي‬ ‫ستَى‬30‫آى‬ ‫داخلی‬ ‫هغش‬ ٍ ‫هتش‬25/0‫هيلی‬‫آى‬ ‫سبکي‬ ‫كبص‬ ‫ضخبهت‬ ٍ ‫هتش‬25/0‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬ ‫ّليَم‬ .‫است‬ ُ‫ثَد‬ ‫هيکشٍهتش‬ ‫سشػت‬ ‫ثب‬ ٍ ِ‫سكت‬ ‫کبس‬ ِ‫ث‬ ‫حبهل‬ ‫گبص‬5/1‫هيلی‬‫اص‬ ‫آٍى‬ ‫دهبی‬ .‫است‬ ُ‫کشد‬ ‫حشکت‬ ِ‫دهيو‬ ‫ثش‬ ‫ليتش‬70‫ث‬ ٍ ُ‫ضذ‬ ‫ضشٍع‬ ‫سلسيَس‬ ِ‫دسخ‬ِ ِ‫ث‬ ‫تذسیح‬250‫آى‬ ‫آٌّگ‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ُ‫سسيذ‬ ِ‫دسخ‬80‫سلسيَس‬ ِ‫دسخ‬‫ده‬ ‫ثش‬‫ي‬ِ‫و‬‫ضٌبسبگش‬ ٍ ُ‫کٌٌذ‬ ‫تضسین‬ ‫دهبی‬ ‫ّوچٌيي‬ .‫است‬ ُ‫ثَد‬ 250.‫است‬ ُ‫ثَد‬ ‫سلسيَس‬ ِ‫دسخ‬ ‫آزم‬‫ایش‬‫زیست‬ ‫ات‬‫سىجی‬ ‫اسبًس‬ ‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬ ‫ثشسسی‬ ‫ثشای‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬ٍ‫دسخت‬ ‫گلجشگ‬‫ًبسًح‬‫سٍی‬ ‫ثش‬‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬‫ظ‬ ‫یک‬ ‫اص‬ ‫آصهبیطی‬ ‫ٍاحذ‬ ‫ّش‬ ‫دس‬ ،‫شف‬ ِ‫ضيط‬‫داسای‬ ‫ای‬‫حدن‬ ِ‫ث‬ ‫پَش‬ ‫دس‬280‫ليتش‬ ‫هيلی‬.‫ضذ‬ ُ‫استلبد‬‫اثش‬ ‫اسصیبثی‬ ‫ثشای‬‫تذخيٌی‬‫اسبًس‬‫توبسی‬ ‫اثش‬ ‫حزف‬ ٍ‫آى‬‫سٍی‬ ‫ثش‬ ،‫حطشات‬‫كيلن‬ ‫هَعی‬ ‫اص‬‫ّب‬‫ی‬‫ػکبسی‬‫عشف‬ ‫یک‬ ِ‫ک‬‫آى‬‫ّب‬.‫گشدیذ‬ ُ‫استلبد‬ ‫ثَد‬ ُ‫ضذ‬ ُ‫پَضبًذ‬ ‫تَسی‬ ‫ثب‬ ٍ ُ‫ثشیذ‬20‫کبهل‬ ُ‫حطش‬ ‫ػذد‬7 ‫تب‬14‫كيلن‬ ‫هَعی‬ ‫ّش‬ ‫داخل‬ ‫دس‬ ُ‫سٍص‬ُ‫داد‬ ‫هشاس‬‫گشدیذ‬ ُ‫پَضبًذ‬ ‫تَسی‬ ‫ثب‬ ‫آى‬ ‫دسة‬ ‫ضذ‬ٍ‫سپس‬‫ظش‬ ‫دسداخل‬ٍِ‫ضيط‬ ‫ف‬‫ای‬280‫هيلی‬ ‫ضذ‬ ِ‫اًذاخت‬ ‫ليتشی‬‫ًذ‬.‫ؿلظت‬‫کبس‬ ِ‫ث‬ ‫ّبی‬ِ‫سكت‬‫دس‬‫گلجشگ‬ ٍ َُ‫هي‬ ‫پَست‬‫تشتيت‬ ِ‫ث‬(4/35،2/29،1/24،9/19،5/16( ٍ )8/17، 243/32،6/43،3/59)‫َّا‬ ‫ليتش‬ ‫دس‬ ‫هيکشٍليتش‬ِ‫ک‬ ‫ثَد‬‫ثشداض‬ ‫سوپلش‬ ِ‫ٍسيل‬ ِ‫ث‬ِ‫ت‬‫ضذًذ‬‫کبؿز‬ ‫سٍی‬ ٍ‫اثؼبد‬ ِ‫ث‬ ‫صبكی‬ ‫ّبی‬5×4‫سبًتی‬‫هتش‬

4. 4 ‫دسٍى‬ ٍ ِ‫سیخت‬‫ّبی‬ ِ‫ضيط‬280‫ليتشی‬ ‫هيلی‬‫دس‬ .‫ضذًذ‬ ِ‫گزاضت‬‫ضبّذ‬ ٍُ‫گش‬‫هب‬ ‫ّيچ‬‫یؼ‬‫ی‬‫صبكی‬ ‫کبؿز‬ ‫سٍی‬.‫ًطذ‬ ُ‫استلبد‬ِ‫ضيط‬ ‫دسة‬- ‫ّب‬‫چست‬ ‫اص‬ ُ‫استلبد‬ ‫ثب‬ ‫ثؼذ‬ ٍ ‫هحکن‬ ‫اثتذا‬5‫سبًتی‬‫هتشی‬‫ث‬ِِ‫ک‬ ‫صَستی‬ً‫ال‬‫کبه‬‫ثبض‬ ‫َّا‬ ِ‫ث‬ ‫ًلَر‬ ‫هبثل‬ ‫ؿيش‬ٌ‫ذ‬‫ا‬‫گشدیذ‬ ‫ًذٍد‬.‫اسصیبثی‬ ‫ثشای‬ ُ‫حطش‬ ‫هيضاى‬،‫اسبًس‬ ‫کطی‬‫دس‬‫آصهبیص‬‫ّبی‬ًِ‫خذاگب‬‫صهبى‬ ‫دس‬ ‫تللبت‬‫ّبی‬24،48ٍ72‫اص‬ ‫پس‬ ‫سبػت‬‫ت‬‫ي‬‫وبس‬‫کشدى‬‫ضوبسش‬‫ضذ‬. ‫تحلیل‬ ‫ي‬ ٍ‫تجسی‬‫آماری‬ ِ‫پبی‬ ‫ثش‬ ‫كبکتَسیل‬ ‫عشح‬ ‫دسهبلت‬ ‫آصهبیطبت‬‫عشح‬ً‫ال‬‫کبه‬‫تصبدكی‬.‫گشكت‬ ‫صَست‬ُ‫داد‬ ‫آهبسی‬ ِ‫تدضی‬‫ًشم‬ ‫اص‬ ُ‫استلبد‬ ‫ثب‬ ‫ّب‬‫اك‬‫ضاس‬SPSS 20.0 ٍMSTATC‫هوبدیش‬ ‫تؼييي‬ ‫ثشای‬ .‫گشكت‬ ‫صَست‬LC50‫ًشم‬ ‫دس‬ ‫پشٍثيت‬ ٌِ‫گضی‬ ‫اص‬‫اكضاس‬SPSS 20.0‫اكضاس‬ ‫ًشم‬ ‫اص‬ .‫ضذ‬ ُ‫استلبد‬ MSTATCٍُ‫گش‬ ٍ ‫ٍاسیبًس‬ ِ‫تدضی‬ ‫خْت‬‫تيوبس‬ ‫هيبًگيي‬ ‫ثٌذی‬‫هيبًگيي‬ ِ‫هوبیس‬ ‫ثشای‬ .‫گشدیذ‬ ُ‫استلبد‬ ‫ّب‬‫سغح‬ ‫دس‬ ‫تَکی‬ ‫آصهَى‬ ‫اص‬ ‫ّب‬ ‫آهبسی‬ ‫احتوبل‬1‫است‬ ‫دسصذ‬‫ضذ‬ ُ‫لبد‬‫ًوَداس‬ ٍ‫تَسظ‬ ‫ّب‬‫اكضاس‬ ‫ًشم‬EXCEL 2007.‫ضذ‬ ‫سسن‬ ‫وتایج‬ ‫ًتب‬‫ی‬‫ح‬‫تدض‬ ‫اص‬ ‫حبصل‬‫ی‬ِ‫ض‬‫ي‬‫و‬‫ي‬‫ب‬‫یی‬‫ه‬ ‫پَست‬ ‫اسبًس‬‫ي‬َُ‫گلجشگ‬ ًٍ‫ًبس‬‫ح‬‫کشٍهبتَگشاك‬ ‫ثب‬‫ی‬‫گبص‬‫ی‬-‫ع‬‫ي‬‫ق‬‫سٌد‬‫ی‬‫خشه‬‫ی‬‫ه‬ ‫سا‬‫ی‬‫تَاى‬‫دس‬‫خذٍل‬ ُ‫ضوبس‬1‫ًوَد‬ ُ‫هطبّذ‬.‫ل‬‫ي‬ًَ‫و‬‫ي‬(Limonene)(2/93)‫دسصذ‬‫تٌْبیی‬ ِ‫ث‬ً‫اسب‬ ‫اصلی‬ ‫تشکيت‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬‫ليٌبلَل‬ ٍ ‫ًبسًح‬ ‫پَست‬ ‫س‬ (65/33‫ليٌبليل‬ ،)‫دسصذ‬‫استبت‬(Linalyl acetate)(33/28( ‫ليوًَي‬ ،)‫دسصذ‬08/8‫تشپيٌَل‬ ‫آللب‬ ٍ )‫دسصذ‬(α-Terpineol) (38/6)‫دسصذ‬‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬‫چٌذ‬‫تشک‬‫ي‬‫ت‬‫اصل‬‫ی‬‫ضذًذ‬ ‫تؼييي‬ ‫ًبسًح‬ ‫ثْبس‬ ‫اسبًس‬‫(خذٍل‬1) ‫جذيل‬1-‫وار‬ ًٌ‫می‬ ‫پًست‬ ‫ي‬ ‫گلبرگ‬ ‫اساوس‬ ‫شیمیایی‬ ‫ترکیبات‬‫وج‬C. aurantium Table 1. Chemical components of fruit peel and petals of C. aurantium Fruit peel essential oil Petal essential oil Components % RI* Components % RI α-Pinene Sabinene Β-Pinene 0.351 0.062 0.201 934 974 679 α-Pinene 0.241 934 Sabinene 0.487 974 β-Pinene 3.897 978 Myrcene 1.648 991 Myrcene 2.189 990 N-octanal Limonene (E)–B–Ocimene oxide 0.286 1006 Limonene 8.081 1029 93.202 1045 1,8-cinene 0.878 1036 0.568 1051 (E)-β-Ocimene 4.598 1046 Cis- Llinalool oxide 0.195 1075 Trans-Linalool oxide 0.401 1079 Terpinolene 0.448 1080 Cis-Linalool oxide 0.434 1089 Linalool Terpine-4-ol 0.174 1096 Terpinolene 0.183 1096 0.920 1105 Linalool 33.654 1103 α-Terpinole 0.134 1182 α-Terpineol 6.385 1195

5. 5 n-Decanal 0.343 1196 Neral 1.458 1233 Trans-carveol 0.224 1207 Linalyl acetate 28.332 1258 Cis-carveol Carvone Linalyl acetate 0.056 1214 Thymol 0.282 1295 0.135 1224 Carracrol 0.219 1305 0.135 1250 Neral acetate 2.183 1367 Perilla aldehyde 0.090 1259 Geranyl acetate 4.223 1387 Geranyl acetate 0.084 1279 (E)-Caryophyllenf 0.237 1421 (E)-Caryophyllene 0.107 1387 (E)-Nerolidol 1.635 1566 (E)-Nerolidol 0.064 1421 ------ --- --- Nootkatone 0.087 1566 ------ --- --- *Retention Index ‫هوبدیش‬ ِ‫هحبسج‬LC50‫پشٍثيت‬ ِ‫تدضی‬ ‫اص‬ ُ‫استلبد‬ ‫ثب‬‫تللبت‬ ‫دسصذ‬‫صهبى‬ ‫دس‬‫ّبی‬24،48ٍ72‫هی‬ ‫ًطبى‬ ‫سبػت‬‫صهبى‬ ‫گزضت‬ ‫ثب‬ ِ‫ک‬ ‫دّذ‬ ‫ًيبص‬ ‫هَسد‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثبلؾ‬ ‫حطشات‬ ‫کٌتشل‬ ‫ثشای‬ ‫اسبًس‬ ‫اص‬ ‫کوتشی‬ ‫ؿلظت‬ ِ‫ًتيد‬ ‫دس‬ ٍ ِ‫یبكت‬ ‫کبّص‬ ‫هوبدیش‬ ‫ایي‬‫است‬ ُ‫ثَد‬.‫هوبدیش‬ LC50‫دس‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬‫ٍگلجشگ‬ً‫ًبس‬‫دس‬ ‫ح‬24،48ٍ72‫تشتيت‬ ِ‫ث‬ ‫سبػت‬(602/30،132/25ٍ497/21)ٍ(658/39،418/29 ٍ772/26)‫َّا‬ ‫ليتش‬ ‫دس‬ ‫هيکشٍليتش‬‫هی‬.‫ثبضذ‬ِ‫ضپط‬ ‫کبهل‬ ‫حطشات‬‫آسد‬‫ًبسًح‬ َُ‫هي‬ ‫پَست‬ ‫اسبًس‬ ‫تذخيي‬ ِ‫ث‬(μl/l air602/30LC50=)‫گلجشگ‬ ‫تذخيي‬ ‫اص‬ ‫تش‬ ‫حسبس‬(μl/l air658/39LC50=)‫ثَدًذ‬.‫ه‬ ِ‫ث‬ ِ‫تَخ‬ ‫ثب‬ ‫ّوچٌيي‬‫وبدی‬‫ش‬χ2 ‫احتوبل‬ ٍ ‫هشثَط‬‫آى‬ ِ‫ث‬‫گشدیذ‬ ‫هطخص‬ِ‫ک‬‫یکٌَاختی‬ ‫ؿيش‬ُ‫داد‬ ‫دس‬‫ًذاسد‬ ‫ٍخَد‬ ‫ّب‬ُ‫داد‬ ٍ‫ّستٌذ(خذٍل‬ ‫ّوگي‬ ‫ّب‬2). ‫جذيل‬2-‫اساوس‬ ‫تذخیىی‬ ‫سمیت‬‫َای‬ٍ‫علی‬ ‫واروج‬ ًٌ‫می‬ ‫پًست‬ ‫ي‬ ‫گلبرگ‬‫بروج‬ ٍ‫شپش‬S. oryzae‫در‬22،24‫ي‬22‫ساعت‬ Table 2. Fumigant toxicity of fruit peel and petal essential oil of C. aurantium against S. oryzae in24, 48 and 72h Fumigant toxicity variablesEssential oil ρχ2 b ± S.E.LC50( µlL-1 )Time 0.2314.2940.464±3.49139.65824 0.3903.010.428±2.13929.41848Petal 0.3203.5020.438±2.56026.77272

6. 6 ‫آهبسی‬ ِ‫تدضی‬ ‫اص‬ ِ‫حبصل‬ ‫ًتبیح‬ ُ‫داد‬‫هی‬ ‫ًطبى‬ ‫ّب‬‫دس‬ ِ‫ک‬ ‫دّذ‬ ‫اعويٌبى‬ ‫ثب‬ ،‫ًبسًح‬ ‫گلجشگ‬ ‫اسبًس‬ ‫کبسثشد‬99‫ؿلظت‬ ‫ثيي‬ ‫دسصذ‬( ‫ّب‬1/434F=ِ‫دسخ‬ ٍ‫آصادی‬=4‫صهبى‬ ‫ثيي‬ ٍ )( ‫ّب‬6/107F=ِ‫دسخ‬ ٍ ‫آصادی‬=2‫هؼٌی‬ ‫تلبٍت‬ )‫ثي‬ ‫هتوبثل‬ ‫اثش‬ ‫ّوچٌيي‬ .‫داسد‬ ‫ٍخَد‬ ‫داسی‬‫ي‬‫ؿلظت‬‫صهبى‬ ٍ ‫ّب‬( ‫هختلق‬ ‫ّبی‬46/3F=‫آصادی‬ ِ‫دسخ‬ ٍ=8‫ثب‬ ) ‫اعويٌبى‬99‫هی‬ ‫هؼٌبداس‬ ‫دسصذ‬‫اعويٌبى‬ ‫ثب‬ ،‫ًبسًح‬ َُ‫هي‬ ‫پَست‬ ‫اسبًس‬ ‫کبسثشد‬ ‫دس‬ ‫ّوچٌيي‬ .‫ثبضٌذ‬99‫ؿلظت‬ ‫ثيي‬ ‫دسصذ‬‫ّب‬ (89/290F=‫آصادی‬ ِ‫دسخ‬ ٍ=4‫صهبى‬ ‫ثيي‬ ٍ )( ‫ّب‬32/48F=‫آصادی‬ ِ‫دسخ‬ ٍ=2‫هؼٌی‬ ‫تلبٍت‬ )‫هتوبثل‬ ‫اثش‬ ‫ّوچٌيي‬ ‫داسد‬ ‫ٍخَد‬ ‫داسی‬ ‫ثي‬‫ي‬‫ؿلظت‬‫صهبى‬ ٍ ‫ّب‬( ‫هختلق‬ ‫ّبی‬68/3F=‫آصادی‬ ِ‫دسخ‬ ٍ=8‫اعويٌبى‬ ‫ثب‬ )99‫هی‬ ‫هؼٌبداس‬ ‫دسصذ‬.‫ثبضٌذ‬ ‫ًتبی‬‫ح‬‫هيبًگيي‬ ِ‫هوبیس‬ ‫اص‬ ُ‫آهذ‬ ‫دست‬ ِ‫ث‬‫استلب‬ ‫ثب‬ ‫ّب‬‫اعويٌبى‬ ‫ثب‬ ‫تَکی‬ ‫آصهَى‬ ‫اص‬ ُ‫د‬99‫هی‬ ‫ًطبى‬ ‫دسصذ‬‫حطشات‬ ‫تللبت‬ ‫ثيطتشیي‬ ِ‫ک‬ ‫دّذ‬ ‫کبهل‬‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬‫دس‬‫ؿلظت‬4/35ٍ َُ‫هي‬ ‫پَست‬ ‫دس‬3/59‫دسگلجشگ‬‫صهبى‬ ‫دس‬72‫سبػت‬.‫است‬ ُ‫گشدیذ‬ ‫ایدبد‬ ‫کشدى‬ ‫تيوبس‬ ‫اص‬ ‫پس‬ ‫ؿلظت‬ ‫اصای‬ ‫دس‬ ‫تللبت‬ ‫دسصذ‬ ‫هيبًگيي‬ ‫ًوَداسّبی‬‫اسبًس‬ ‫اص‬ ‫هختلق‬ ‫ّبی‬‫ّبی‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬‫گلجش‬ ٍ‫هختلق‬ ‫صهبى‬ ِ‫س‬ ‫دس‬ ‫ًبسًح‬ ‫دسخت‬ ‫گ‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثبلـيي‬ ‫ثش‬S. oryzae‫اضکبل‬ ‫دس‬ ‫تشتيت‬ ِ‫ث‬1ٍ2‫ؿلظت‬ ‫ثيي‬ .‫است‬ ُ‫آهذ‬‫صهبى‬ ٍ ‫هختلق‬ ‫ّبی‬‫اص‬ ‫تيوبسّب‬ ‫هختلق‬ ‫ّبی‬ ‫هشگ‬ ‫لحبػ‬‫(سغح‬ ‫هؼٌبداسی‬ ‫اختالف‬ ‫حطشات‬ ‫دس‬ ُ‫ضذ‬ ‫ایدبد‬ ‫هيش‬ ٍ‫اعويٌبى‬99ٍ ‫است‬ ِ‫داضت‬ ‫ٍخَد‬ )‫تَکی‬ ‫آصهَى‬ ‫دسصذ‬‫استجبط‬ ‫ثي‬ ‫هثجت‬‫ؿلظت‬ ‫اكضایص‬ ‫ي‬ٍ ‫ّب‬‫صهبى‬‫حطشات‬ ‫هيش‬ ٍ ‫هشگ‬ ‫ثب‬ ‫تيوبسّب‬‫است‬ ِ‫داضت‬ ‫ٍخَد‬(‫ضکل‬‫ّبی‬1ٍ2.) 1.00.360±2.22930.60224 3.4160.372±2.82425.13248Fruit peel 4.1990.376±2.98221.49772

7. 7 ‫شکل‬1-‫غلظت‬ ‫ومًدار‬-ٍ‫علی‬ ،‫واروج‬ ‫گلبرگ‬ ‫میراساوس‬ ‫ي‬ ‫مرگ‬ ‫درصذ‬S.oryzae‫در‬22،24‫ي‬22‫ساعت‬ *‫معىی‬ ‫اختالف‬ ٌ‫دَىذ‬ ‫وشان‬ ،ٍ‫مشاب‬ ‫غیر‬ ‫التیه‬ ‫حريف‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫دار‬01/0‫می‬ ‫تًکی‬ ‫آزمًن‬.‫باشىذ‬ Figure 1. Concentration-Mortality percent diagram of C. aurantium petal essential oil, against S. oryzae in 24, 48 and 72h *different letters in each column are significantly different at 1% level (using Tukey test). ‫شکل‬2-‫غلظت‬ ‫ومًدار‬-‫اساوس‬ ‫میر‬ ‫ي‬ ‫مرگ‬ ‫درصذ‬‫وارو‬ ًٌ‫می‬ ‫پًست‬‫ج‬ٍ‫علی‬S.oryzae‫در‬22،24‫ي‬22‫ساعت‬ *‫معىی‬ ‫اختالف‬ ٌ‫دَىذ‬ ‫وشان‬ ،ٍ‫مشاب‬ ‫غیر‬ ‫التیه‬ ‫حريف‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫دار‬01/0‫می‬ ‫تًکی‬ ‫آزمًن‬.‫باشىذ‬ Figure 2. Concentration-Mortality percent diagram of C. aurantium fruit peel essential oil, against S. oryzae in 24, 48 and 72h *different letters in each column are significantly different at 1% level (using Tukey test). ‫بحث‬ ‫ّوکبساًص‬ ٍ ‫سبًتض‬ ‫تحويوبت‬ ‫اسبس‬ ‫ثش‬‫اسبًس‬ ‫اصلی‬ ‫تشکيت‬‫ثشگ‬Eucalyptus camalaulensisٍَُ‫هي‬ ‫پَست‬Citrus aurantium‫تشتيت‬ ِ‫ث‬))‫سيٌئَل‬((Cyneol)‫ٍ(ليوًَي‬(Limonene)‫ضذ‬ ‫هؼشكی‬ُ‫است‬ِ‫ک‬‫سٍش‬ ِ‫ث‬ٍ ‫تذخيٌی‬ ،‫توبسی‬ ‫ّبی‬ ‫گَاسضی‬‫هؼٌی‬ ‫عَس‬ ِ‫ث‬‫داسی‬‫آسد‬ ‫هشهض‬ ِ‫ضپط‬ ‫ٍهيشدس‬ ‫هشگ‬ ‫هَخت‬Tribolium castaneum‫کطيص‬ ‫سَسک‬ ٍRhyzopertha

8. 8 dominicaٍ ُ‫ضذ‬‫ّوچٌيي‬ِ‫ث‬ ‫آسد‬ ‫هشهض‬ ِ‫ضپط‬‫ليوًَيي‬ِ‫ث‬ ‫ًسجت‬‫کطيص‬ ‫سَسک‬‫است‬ ِ‫داضت‬ ‫ثيطتشی‬ ‫حسبسيت‬(Santos et al., 1997).َُ‫هي‬ ‫پَست‬ ‫اسبًس‬ ‫ضيويبیی‬ ِ‫تدضی‬ ِ‫ًتيد‬ ‫دس‬C. aurantifulia‫تَسظ‬‫کشٍهبتَگشاكی‬ ‫گبص‬ِ‫ٍسيل‬ ِ‫ث‬ٍ ‫پبالکيس‬ ،‫ّوکبساًص‬‫اصلی‬ ‫تشکيت‬،‫ليوًَي‬(Limonene)(94.07‫ضذ‬ ِ‫ضٌبخت‬ )‫دسصذ‬‫است‬ ُ،‫آصهبیطگبّی‬ ُ‫ضذ‬ ‫کٌتشل‬ ‫ضشایظ‬ ‫دس‬ ِ‫ک‬ ِ‫تَاًست‬‫تب‬‫اص‬ ‫ثيص‬90‫دس‬ ‫تللبت‬ ‫دسصذ‬‫خبًگی‬ ‫هگس‬Musca domestica‫ایدبد‬‫کٌذ‬(Palacios et al., 2009).ِ‫ًتيد‬ ‫دس‬ ‫ضيويبیی‬ ِ‫تدضی‬‫اسبًس‬ ‫اصلی‬ ‫تشکيجت‬ ،‫کشٍهبتَگشاكی‬ ‫گبص‬ ‫تَسظ‬C. aurantifulia،‫ليوًَي‬ ‫ضبهل‬(Limonene)(1/50)‫دسصذ‬ ‫آللبتشپيٌئَل‬ ،(α-Terpinole)(2/14‫ثتب‬ ٍ )‫دسصذ‬‫پيٌي‬Pinene) β-()6/6)‫دسصذ‬ُ‫ضذ‬ ِ‫ضٌبخت‬.‫اًذ‬‫اسب‬ ِ‫ک‬‫پبیيي‬ ‫دس‬ ‫هزکَس‬ ‫ًس‬- ‫ؿلظت‬ ‫تشیي‬(7/6)( ‫َّا‬ ‫ليتش‬ ‫دس‬ ‫هيکشٍليتش‬44/48(‫ؿلظت‬ ‫ثبالتشیي‬ ‫دس‬ ٍ(7/16‫َّا‬ ‫ليتش‬ ‫دس‬ ‫هيکشٍليتش‬ )100ِ‫ٍهيشػلي‬ ‫هشگ‬ ‫دسصذ‬ ‫سَسک‬ِ‫ًوغ‬ ‫چْبس‬‫حجَثبت‬ ‫ای‬Callosobruchus maculatus‫ایدبد‬‫کشد‬ُ‫ا‬‫ًذ‬.(Aboua et al., 2010)‫اسبس‬ ‫ثش‬‫تحوين‬ ‫ًتبیح‬ ‫تشکيجبت‬ ‫دس‬ ،‫حبضش‬‫ليوًَي‬ ،‫ًبسًح‬ َُ‫هي‬ ‫پَست‬ ‫اسبًس‬(Limonene)(202/93.‫گشدیذ‬ ‫هؼشكی‬ ‫اصلی‬ ‫تشکيت‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬ )‫دسصذ‬ ‫ّوچٌيي‬‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬‫اسبًس‬َُ‫هي‬ ‫پَست‬Citrus reticulateِ‫ػلي‬‫کبهل‬ ‫حطشات‬‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬Sitophilus oryzaeٍ ٍ ٍ‫الس‬‫کبهل‬ ‫حطشات‬‫آسد‬ ‫هشهض‬ ِ‫ضپط‬،T. castaneum‫تَسظ‬‫هيطشا‬1 ‫ّوکبساى‬ ٍ‫دس‬‫آصهبیطگبّی‬ ‫ضشایظ‬‫ضذ‬ ‫اسصیبثی‬ُ‫است‬ِ‫ک‬ ، ‫هيضاى‬LC50‫ه‬ُ‫ضذ‬ ِ‫حبسج‬ِ‫ػلي‬‫آسد‬ ‫هشهض‬ ِ‫ضپط‬ ٍ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثبلـيي‬‫تشتيت‬ ِ‫ث‬336/19ٍ638/21‫ثَد‬ ‫َّا‬ ‫ليتش‬ ‫دس‬ ‫هيکشٍليتش‬ُِ‫ک‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثيطتش‬ ‫حسبسيت‬ ُ‫دٌّذ‬ ‫ًطبى‬‫آسد‬ ‫هشهض‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثب‬ ِ‫هوبیس‬ ‫دس‬‫هی‬‫ثبضذ‬.(Mishra et al.,, 2011)‫ا‬ ‫رکش‬ ‫ضبیبى‬‫ست‬ ُ‫ضذ‬ ِ‫هحبسج‬ ‫هوذاس‬LC50‫هی‬ ‫تلبٍت‬ ‫ایي‬ ِ‫ک‬ ُ‫ثَد‬ ‫حبضش‬ ‫تحوين‬ ‫اص‬ ‫کوتش‬ ‫هزکَس‬ ‫تحوين‬ ‫دس‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثشای‬‫تلبٍت‬ ِ‫ث‬ ‫هشثَط‬ ‫تَاًذ‬ ‫سٍش‬ ‫دس‬ ‫تلبٍت‬ ٍ ِ‫سكت‬ ‫کبس‬ ِ‫ث‬ ‫خوؼيت‬ ٍ‫د‬ ‫ثيي‬ ‫كيضیَلَطیک‬‫آصهبیط‬ ‫ّبی‬‫گبّی‬.‫ثبضذ‬،‫دیگش‬ ‫تحويوی‬ ‫دس‬‫پَست‬ ‫اسبًس‬ ‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬ ‫اص‬ ‫هشکجبت‬ ‫اص‬ ‫ثشخی‬ َُ‫هي‬ِ‫خول‬C. paradise،C. aurantium،C.limoniumٍC. sinensisِ‫ػلي‬‫کبهل‬ ‫حطشات‬1‫تب‬2 ُ‫سٍص‬‫ی‬‫سَسک‬‫چْبس‬ِ‫ًوغ‬‫حجَثبت‬ ‫ای‬،C. maculatus‫گشكت‬ ‫هشاس‬ ‫اسصیبثی‬ ‫هَسد‬ِ‫ثَد‬.‫ًتبیح‬ ‫اسبس‬ ‫ثش‬،‫ؿلظت‬ ‫دس‬ ‫اكضایص‬ ‫ثب‬‫ّبی‬ ‫اسبًس‬‫یبكت‬ ‫اكضایص‬ ‫ًيض‬ ‫ٍهيش‬ ‫هشگ‬ ‫هيضاى‬ ‫ّب‬ِِ‫ک‬ ‫عَسی‬ ِ‫ث‬‫تأثيش‬‫اسبًس‬C. paradise‫اص‬ ‫ثيطتش‬C. aurantiumُ‫ضذ‬ ‫ٍاهغ‬ ‫هَثش‬ ‫ثَد‬(Moravvej and Abbar, 2008.)‫سٍصهي‬‫سويت‬ ‫ّوکبساى‬ ٍ1ٍ8-‫سيٌئَل‬(1,8-Cineol)،( ‫کبهلَس‬Camphor،) ‫اٍطًَل‬(Eugenol)‫ليٌبلَل‬ ،(Linalool،)‫کبسٍاکشٍل‬(Carvacrol)‫تيوَل‬ ،(Thymol)‫ثَسًئَل‬ ،(Borneol)‫استبت‬ ‫ثَسًيل‬ ، (Bornyl acetate)‫ليٌبليل‬ ٍ‫استبت‬(Linalyl acetate)‫سَسک‬ ٍ ‫آسد‬ ِ‫ضپط‬ ٍ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثبلـيي‬ ‫سٍی‬ ‫سا‬‫کطيص‬ 1 Mishra

9. 9 Rhyzopertha dominica.‫کشدًذ‬ ‫ثشسسی‬‫آى‬ ‫تحوين‬ ‫ًتبیح‬ ‫ثش‬ ‫ثٌب‬،‫ّب‬‫حسبس‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ًَِ‫گ‬ ‫تشیي‬‫است‬ ُ‫ضذ‬ ِ‫ضٌبخت‬‫اص‬ ‫ثؼذ‬ ٍ ‫آى‬‫کطيص‬ ‫سَسک‬ِ‫ضپط‬ ٍ‫آسد‬T. castaneum.‫گشكتٌذ‬ ‫هشاس‬‫کبهلَس‬‫لي‬ ٍ‫پبیيي‬ ‫دس‬ ‫ٌبلَل‬‫دص‬ ‫تشیي‬14(‫ليتش‬ ‫دس‬ ‫هيکشٍليتش‬)‫صهبى‬ ٍ 24‫ثَد‬ ‫سوی‬ ‫ثسيبس‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ِ‫ػلي‬ ‫سبػت‬ُ‫ا‬‫ًذ‬(Rozman et al., 2007).‫ًيض‬ ‫حبضش‬ ‫تحوين‬ ‫دس‬(‫ليٌبلَل‬( )) (Linalool654/33)‫دسصذ‬( )‫استبت‬ ‫ٍ(ليٌبًيل‬(Linalyl acetate(332/28)‫دسصذ‬‫گلجشگ‬ ‫اسبًس‬ ‫اصلی‬ ‫تشکيت‬ ‫ػٌَاى‬ ِ‫ث‬ ‫ًبسًح‬‫ضٌبسبیی‬ُ‫ضذ‬.‫است‬ِ‫ک‬‫هی‬ ‫تبیيذ‬ ‫سا‬ ُ‫آهذ‬ ‫ثذست‬ ‫ًتبیح‬‫ًوبیذ‬.‫ادلش‬ ٍ ‫اٍخيولَکَی‬‫سا‬ ‫گيبّی‬ ‫خبلص‬ ‫تشکيت‬ ‫چٌذیي‬ ‫سويت‬ ‫اثشات‬ ‫آسد‬ ِ‫ضپط‬ ‫سٍی‬T.confusum‫کش‬ ‫ثشسسی‬‫د‬ً،‫پيٌي‬ ‫ثتب‬ ،‫پيٌي‬ ‫آللب‬ ‫ضبهل‬ ‫تشکيجبت‬ ‫ایي‬ .‫ذ‬4-‫آًيسَل‬ ‫آليل‬(4-Allylanisole)، ،‫کبهلَس‬1ٍ8-‫ليٌبلَل‬ ،‫اٍطًَل‬ ،‫سيٌئَل‬‫ٍتيوَل‬‫ثَد‬ُ‫اًذ‬،‫سٍص‬ ‫ّلت‬ ‫اص‬ ‫ثؼذ‬ ِ‫ک‬1ٍ8-‫سيٌئَل‬5/92‫آٍسد‬ ‫ٍخَد‬ ِ‫ث‬ ‫هيش‬ ٍ ‫هشگ‬ ‫دسصذ‬ٍُ ‫کبهلَس‬ ‫آى‬ ‫اص‬ ‫ثؼذ‬‫ثب‬5/77ٍ ‫دسصذ‬‫ليٌبلَل‬‫ثب‬70‫داضتٌذ‬ ‫هشاس‬ ‫دسصذ‬(Ojimelukwe and Adler, 1999).‫خبًی‬ ‫تحويوبت‬ ‫عجن‬ ‫دس‬ ‫ساّذاسی‬ ًٍِ‫دا‬ ‫اسبًس‬ ‫ضيويبیی‬ ِ‫تدضی‬Coriandrum sativum‫اصلی‬ ‫تشکيجبت‬ ‫کشٍهبتَگشاكی‬ ‫گبص‬ ‫تَسظ‬،‫ليٌبلَل‬ (Linalool)(57/57)‫دسصذ‬( ‫استبت‬ ‫گشاًيل‬ ٍ(geranil acetate(9/15)‫دسصذ‬‫ك‬ ‫دس‬ ِ‫ک‬ ِ‫ضٌبخت‬‫صهبًی‬ ِ‫بصل‬3‫تب‬24‫ثب‬ ‫سبػت‬ ‫اكضایص‬‫دس‬‫ؿلظت‬‫ّب‬‫کبهل‬ ‫حطشات‬ ‫دس‬ ‫ٍهيش‬ ‫هشگ‬ ‫هَخت‬1‫تب‬7ِ‫ضپط‬ ُ‫سٍص‬‫آسد‬T. confusumٍ‫سَسک‬‫چْبس‬ِ‫ًوغ‬‫حجَثبت‬ ‫ای‬ C. maculates‫ضذًذ‬(Khani and Rahdari, 2012.)‫ًتبیح‬‫تحوين‬‫حبضش‬‫هی‬ ‫ًطبى‬ِ‫ک‬ ‫دّذ‬‫تأثيش‬‫پَست‬ ٍ ‫گلجشگ‬ ‫اسبًس‬ ً‫ًبس‬ َُ‫هي‬‫ح‬‫ث‬ ِ‫تَاًست‬‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫ثبلـيي‬ ‫سٍی‬ ‫ش‬‫تأثيش‬‫ثبضٌذ‬ ‫گزاس‬‫ًبسًح‬ َُ‫هي‬ ‫پَست‬ ‫اسبًس‬ ‫تذخيي‬ ِ‫ث‬ ‫ثشًح‬ ِ‫ضپط‬ ‫کبهل‬ ‫حطشات‬ . (μl/l air602/30LC50=‫حسبس‬ )( ‫گلجشگ‬ ‫تذخيي‬ ‫اص‬ ‫تش‬μl/l air658/39LC50=.‫ثَد‬ )‫اسبًس‬ ‫ایي‬ ‫ؿلظت‬ ‫دس‬ ‫اكضایص‬‫ّب‬‫عَس‬ ِ‫ث‬ ‫هؼٌی‬‫داسی‬‫هشگ‬ ‫ایدبد‬ ‫هَخت‬‫ثبال‬ ‫هيش‬ ٍ‫هزکَس‬ ‫آكت‬ ‫سٍی‬ ‫تشی‬‫ضذ‬.‫است‬ ُ‫هی‬ ‫ًْبیت‬ ‫دس‬‫تَاى‬َُ‫هي‬ ‫ٍپَست‬ ‫گلجشگ‬ ِ‫ک‬ ‫گلت‬‫دسخت‬ ٍ ُ‫ثَد‬ ‫اًجبسی‬ ‫آكبت‬ ِ‫ػلي‬ ‫تذخيٌی‬ ‫سويت‬ ‫داسای‬ ‫ًبسًح‬‫ثيطتش‬ ‫تحويوبت‬ ‫ثب‬ ِ‫ک‬ ‫است‬ ‫اهيذ‬‫اًجبس‬ ‫دس‬ ‫آكبت‬ ‫ثب‬ ُ‫هجبسص‬ ‫دسهذیشیت‬ُ‫آیٌذ‬ ‫دس‬ ‫ّب‬ ً‫ثتَا‬ٌ‫ضيويب‬ ‫هَاد‬ ‫هٌبست‬ ‫خبیگضیي‬ ‫ذ‬‫یی‬.‫ضًَذ‬ ‫مىابع‬ Aboua, L.R.N., Seri-Kouassi, B.P. and Koua., H.K. 2010. Insecticidal activity of essential oils from three aromatic plants on Callosobruchus maculatus F. in Côte D’ivoire. European Journal of Scientific Research39:243-250. Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D. and Idaomar, M. 2008. Biological effects of essential oils. Food Chemical Toxicology 46: 446-457. Best, G.A. and Ruthven, A. D. 1995. Pesticides- development, impacts and controls. Royal Society of Chemistry. UK.

10. 11 Don-Pedro, K. N. 1996. Fumigant Toxicity of citruspeel oils against adult and immature stages of storage insect pests. Pesticide Science 47: 213-223. Hint, W. F. and Fee, B. J. 1986. Toxicity of D. Limonene, the major component of citrus peel oil, to all life stages of cat flea Ctecephalids felis (Siphonaptera: Pulicidae). Journal of Medical Entomology 23(4):400-404. Houghton, P. J., Ren, Y. and Howes, M. J. 2006. Acetylcholinesterase inhibitors from Plant and fungi. Natural Products Reports 23: 181-199. Isman, M. B. 2000.Plant essential oils for pest and disease management. Crop Protection 19: 603-608. Isman, M. B. 2006.Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and an increasingly regulated world. Annual Review of Entomology 51: 45-66. Karr, L. L. and Coats, J.R, 1988. Insecticidal properties of d-limonene. J. Pesticide Sci. 13: 287-290 Khani, A. and Rahdari, T. 2012. Chemical Composition and Insecticidal Activity of Essential Oil from Coriandrum sativum Seeds against Tribolium confusum and Callosobruchus maculates. ISRN Pharmaceutics. Volume 2012 (2012), Article ID 263517, 5. Lee, S., Lee, B., Choi, W., Park, B., Kim, J. and Campbell, B. 2001.Fumigant toxicity of volatile naturalproducts from Korean spices and medicinal plants towards the rice weevil, Sitophilus oryzae (L). Pest Management Science 57: 548-553. Mishra, B.B., Tripathi, S.P. and Tripathi, C.P.M. 2011. Contact toxicity of essential oil of Citrus reticulate fruits peels against stored grain pests Sitophilusoryzae (Linnaeus) and Triboliumcastaneum (Herbst). World Journal of Zoology 6(3): 307-311. Moravvej, G. and Abbar, S. 2008. Toxicity of citrus oils against cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae). Pakistan Journal of Biological Science11(1):48-54. Ojimelukwe, P. C. and Adler, C. 1999. Potential of Zimtaldehyde, 4-Allyl-anisol, Linalool, Terpineol and other Phytochemicals for the Control of the Confused Flour Beetle(Tribolium confusum) (Col: Tenebrionidae). Journal of Pest Science 72: 81-86. Palacios,S. M. et al., 2009. Essential oils from edible plant as insecticides against the house fly.Natural Product Radiance. 14(5), 1938-47 Park, C., Kim, S. and Ahn, Y. J. 2003.Insecticidal activity of asarones identified in Acorus gramineus rhizome against three coleopteran stored-product insects. Journal of Stored Products Research 39: 332-334 Rozman, V., Kalinovic, I. and Korunic, Z. 2007. Toxicity of naturally occurring compounds of Lamiaceae and Lauraceae to three stored-product insects. Journal of Stored Products Research 43(4): 349-355. Santos, J. P., H .T. Prates, J. M. Waquil and A.V. Oliveria, 1997. Evalution of plantorigin substances on the control of stored product pest. Pesq. Andamento. Cent. Nave. Pes.Mil. Sargo., 19: 8. Sepasgozarian, H. 1978. Stored product pests of Iran and their control. Tehran University Press. pp. 278. (in Farsi) Tapondjou, L. A., Adler, C., Bouda, H.and Fontem, D. A. 2002. Efficacy of powder and essential oil from Chenopodium ambrosioides leaves as post-harvest grain protectants against six-stored product beetles. Journal of Stored Products Research38:395-402. Weiss, E. A.,1997. Essential oil crops. CAB International, Walingford,UK

Add a comment