Hfd 26mei2016 accountantsbolwerk vertoont scheuren

0 %
100 %
Information about Hfd 26mei2016 accountantsbolwerk vertoont scheuren

Published on May 26, 2016

Author: choyer

Source: slideshare.net

1. Jeroen Piersma Amsterdam De toekomstige structuur en rol van de beroepsorganisatie voor accountants,deNBA,staatterdis- cussie. Teken aan de wand is dat deVerenigingvanRegistercontrol- lers(VRC)vandaagbesluitofzijde nauwesamenwerkingmetdeNBA nog wil voortzetten. Maar ook in- ternrommelthet.Uitverschillende geledingen van de achterban van de NBA klinkt kritiek op de koers van het NBA-bestuur. De VRC houdt vandaag een le- denvergadering waar een knoop moet worden doorgehakt over de samenwerking met de NBA. Ze delen nu een kantoorpand aan de Zuidas en werken sinds jaren sa- menbijopleidingenenbijeenkom- sten.Bijderegistercontrollersstaat desamenwerkingallangerterdis- cussie.Eendeelvanhenwildeban- den met de NBA doorsnijden. Dat komtneeropeenverhuizingende oprichting van een eigen bureau. Een ander deel wil juist nauwer samenwerken met de NBA. Volgens VRC-voorzitter Hen- ri van Horn, zelf voorstander van eenbreuk,isdevoornaamstesteen desaanstootsdatdeNBAeennieu- weopleidingvoorcontrollersinde markt wil zetten die concurreert metdeeigenopleidingvandeVRC. Dieopleidingzourechtgevenopde accountantstitelRA,waardoorveel meer controllers aangesloten ra- kenbijdeNBAdannuhetgevalis. VanHornvindtditeenvormvan landjepikwaarbijhetbegripregis- teraccountantveelteverwordtop- gerekt.‘IkvinddatdeNBAzichbij zijn leest moet houden. Dat is het beroepvanopenbaaraccountant.’ Het ongenoegen van de VRC staat tot op zekere hoogte op zich- zelf, maar heeft ook raakvlakken metdeinternediscussiebijdeNBA. Ook daar gaat het uiteindelijk om de vraag of de NBA een brede be- roepsorganisatiemoetzijnvoorver- schillendefinanciëleberoepen,of dat zij zich vooral moet richten op de accountants die controles uit- voeren. Opvallend is dat de meer- derheid van de NBA-leden (ruim 58%) een ander beroep heeft dan dat van controlerend accountant. Katalysatorvoordeinternediscus- sieishetplanvanhetNBA-bestuur vooreennieuwebestuursstructuur. Metnamedemkb-accountants binnen de NBA zijn bang dat hun belangenbinnendenieuwestruc- tuur niet meer voldoende worden behartigd.Debelangenclubvande mkb-accountants, de Novak, pleit daarom voor omvorming van de NBA tot een federatie waarin alle ledengroepen tot op grote hoogte hun eigen gang kunnen gaan. Steen des aanstoots is dat de NBA een nieuwe opleiding voor controllers in de markt wil zetten BEROEPSORGANISATIE Accountantsbolwerk vertoontscheuren ACHTERGROND Pagina14&15 $ pagina 13, 26-05-2016 © Het Financieele Dagblad

Add a comment