Het bestuderen van teksten: Een hulpmiddel voor docent en leerling

100 %
0 %
Information about Het bestuderen van teksten: Een hulpmiddel voor docent en leerling
Education

Published on September 23, 2014

Author: Jurgen1965

Source: slideshare.net

Description

Het bestuderen van teksten:
Een hulpmiddel voor docent en leerling: http://youtu.be/FfzooHBow40

Een hulpmiddel voor docent en leerling Het bestuderen van teksten Een eerste aanzet tot een schoolbrede implementatie Jurgen Marechal

Inleiding Basistekst Stappenplan Implementatie Uitgangspunt: Leerlingen kunnen hulp gebruiken bij het bestuderen van teksten

Basistekst: LEERLINGENPROTOCOL VOOR HET BESTUDEREN VAN TEKSTEN TEKSTEN BESTUDEREN EN ONTHOUDEN – EEN HANDREIKING VOOR DE DOCENT Het proces

Inhoud van de basistekst Een eerste indruk van de teksten opdoen Globaal doornemen van de teksten Navertellen Actief lezen Onthouden: de werking van het geheugen Herhalen en oefenen

Stappenplan LEERLINGENPROTOCOL VOOR HET BESTUDEREN VAN TEKSTEN Teksten bestuderen en onthouden – een handreiking voor de leerling Een stappenplan n.a.v. de basistekst

Beste leerlingen, Het volgende stappenplan is voor jullie een hulpmiddel bij het bestuderen van de leerstof en het maken van toetsen!

STAP 1 De eerste indruk: Een eerste indruk van de tekst laten opdoen (aan de tekst snuffelen): titel(pagina), inhoudsopgave, inleiding, begrippenlijst, etc.

STAP 2 Scannen van de tekst: Globaal doornemen van de tekst: Een beetje vertrouwd raken met de stof, leerdoelen bekijken, welke vragen worden gesteld?

STAP 3 Navertellen: Ter afsluiting van een onderdeel de tekst in eigen woorden proberen samen te vatten.

STAP 4 Actief lezen: Vooraf afvragen wat er gelezen gaat worden, maak aantekeningen (belangrijke begrippen in kantlijn bijvoorbeeld), trek relaties in tekst, MARKEER!, sluit af met een schema en/of samenvatting.

STAP 5 Herhalen: Op basis van hoofdstuktitels en/of titels van paragrafen proberen zelf te bedenken wat de inhoud van de tekst is, actief bedenken welke vragen op een toets gesteld zouden kunnen worden, overleg met medeleerlingen.

1. Pen/potlood 2. Liniaal 3. Markeerstift 4. Leeswijzer 5. Verschillende kleurtjes Enkele hulpmiddelen

- Gebruik altijd de markeerstift als hulpmiddel, dus ook bij toetsen! - Schrijf op je toets! - Heb je last van het nietje in je toets, haal het nietje eruit! - Bij problemen met teksten: overleg niet alleen met je vakdocent, maar ook met je docent Nederlands! Enkele tips

Implementatie Uitgangspunt: Docenten en leerlingen zijn gebaat bij uniforme hulpmiddelen

Samenwerking Uitgangspunt: Leerlingen kunnen hulp gebruiken bij het bestuderen van teksten en die hulp moet uniform in de school geïmplementeerd zijn, waardoor de leerling (en docent) meteen het juiste gereedschap in handen heeft. Hierdoor gaat er minder tijd verloren van de les, de leerling weet waar hij of zij aan toe is en men (zowel docent als leerling) kan zich concentreren op de lesinhoud.

Stappen richting implementatie Stap 1: Binnen elke sectie moet het hierboven genoemde stappenplan besproken worden en de uiteindelijke vorm moet in de studiewijzers van elk vak vastgelegd worden als hulpmiddel. Tip: Met elke sectie afspreken dat leerlingen vanaf de brugklas op een toets mogen schrijven.

Stappen richting implementatie Stap 2: In de toekomst valt stap 1 uit te breiden door leerlingen ook op een toets hun naam te laten zetten en het beschreven werk te zien als bron van informatie tijdens het nabespreken van een toets. De lestekst, de toetstekst en het, door de leerling, zelf gemaakte proefwerk vormen allemaal een geheel van het onderwijsleerproces, die leerlingen met dezelfde leerstrategieën (het stappenplan) ‘te lijf’ gaan.

Stappen richting implementatie Stap 3: Er valt op onze school veel te winnen met professionele studielessen. Zolang we dat niet hebben, zou het stappenplan uitgedeeld en besproken kunnen worden tijdens het mentoruur. Bij de vakleerkracht zou hier naar verwezen kunnen worden, specifiek in relatie tot zijn of haar vak.

Stappen richting implementatie Stap 4: Bij het maken van klassikale samenvattingen deze niet zomaar geven aan de leerlingen, maar leerlingen (met behulp van het stappenplan) zelf actief laten meedenken in de samenstelling ervan.

Samenwerking Stap 5: Voorwaarde: Implementatie kan enkel succesvol zijn als het gehele team van docenten en directie achter het voorgestelde stappenplan voor het bestuderen van teksten gaat staan en daar actief een bijdrage aan wil leveren door middel van collegiale samenwerking en het consequent hanteren van het stappenplan tijdens de eigen les.

Tot slot Bovenbouwleerlingen moeten, met behulp van het besproken stappenplan, in staat zijn zelf het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken, door de structuur en de kern van teksten te ontrafelen, zeker als het stappenplan consequent gehanteerd wordt vanaf klas 1. Leerlingen leren op zoek te gaan naar het volgende: Opbouw alinea Alinea’s hebben altijd een kernzin; de rest is daarvan een uitwerking. Verbanden tussen alinea’s Alinea’s staan in verband met andere alinea’s (zoals er een verband bestaat tussen zinnen). Dat kan zijn: doel en middel; oorzaak en gevolg; reden of verklaring; samenvatting of conclusie; tegenstelling; tijdsvolgorde; vergelijking of voorbeeld/bewijs. Het is eenvoudig de verbanden te ontdekken tussen tekstdelen door te kijken naar de verbindingswoorden.

Tot slot Verbindingswoorden - dus, kortom, hieruit volgt = conclusie; - doordat, daardoor, waardoor, zodat, te wijten aan, te danken aan = oorzaak – gevolg; - ten eerste, ten tweede, ten derde, tenslotte, daarnaast, bovendien = opsomming; - omdat, daarom, want = redengevend; - samengevat, kortom, resumerend = samenvatting; - net als, evenals, in vergelijking met = vergelijking. Functies van tekstdelen Dit geeft vervolgens aan welke alinea’s bij elkaar horen en welke functie dat deel van de tekst heeft: - Inleiding: (kan dus uit meerdere alinea’s bestaan); - Kern: (opsomming/probleemstelling/kenmerken van iets noemen/ontwikkeling schetsen/samenvatting geven/ reden of verklaring geven van een gebeurtenis) of - Slot: (kan uit meerdere alinea’s bestaan: advies/conclusie/eigen mening schrijver/samenvatting/toekomstvisie).

Tot slot Er zijn zodoende trucjes genoeg te leren om macht te krijgen over tekst en de diepte te zien daarin. De relatie tussen de gegevens in een tekst moet uitgevogeld worden. Filter de structuur uit de tekst (inleiding/kern/slot, kernzinnen en het tekstdoel (voornamelijk betogend/beschouwend/uiteenzettend) en je hebt de kern te pakken. Die dient dan als kapstok voor de feitjes en voorbeelden. Het hierboven besproken stappenplan biedt leerlingen deze ‘trukendoos’ aan, maar als die enkel bij een sporadisch vak wordt ingezet heeft het niet de kracht die het in potentie heeft. Een schoolbrede implementatie van het stappenplan voor het bestuderen van teksten is dan ook een must om als docent en leerling hier daadwerkelijk profijt van te hebben. Ik zou zeggen: DOEN!

Ik zou zeggen: DOEN! Het bestuderen van teksten Een eerste aanzet tot een schoolbrede implementatie Jurgen Marechal

Add a comment

Related presentations

Related pages

Het bestuderen van teksten: een hulpmiddel voor docent en ...

Bij mijn vak moeten er veel teksten gelezen, verwerkt en ... Het bestuderen van teksten: een hulpmiddel voor ... het moeilijk vindt om een ...
Read more

Het bestuderen van teksten: Een hulpmiddel voor docent en ...

Download Het bestuderen van teksten: Een hulpmiddel voor docent en leerling
Read more

Nieuwsbegrip: modelen samenvatten tekst D - YouTube

Nieuwsbegrip: modelen samenvatten tekst D ... Kyra en Felix over het vak ... Het bestuderen van teksten: een hulpmiddel voor docent en ...
Read more

Leerlingen, literatuur en literatuuronderwijs | Taalunieversum

... tekst en op de respons van andere ... waar het om draait, en bij dat bestuderen van de ... een voor de docent. De leerlingen cd ...
Read more

Een verzameling van teksten - Entertainment & Humor

Het bestuderen van teksten: Een hulpmiddel voor docent en leerling Het bestuderen van teksten: Een hulpmiddel voor docent en leerling: ...
Read more

De relatie tussen docent en DODO

De relatie tussen docent en DODO Een casestudie naar de manier waarop een leerkracht van groep 7 omgaat met Tekster Eva van den Berg Bachelor ...
Read more

Sanctieladder leerlingen - Homepage - Stichting School en ...

De sanctieladder voor leerlingen is een hulpmiddel voor ... en afhankelijk van de persoon (docent, ... hulpmiddel voor het ontwikkelen van ...
Read more

itslearning - Wikipedia

... en het Hoger Onderwijs. Er is een speciale ... die een docent opgeeft om te maken. Een leerling kan ... bij het invoeren van teksten in de ...
Read more

Contact leraar en leerling - Dossiers - leraar24

... basisvoorwaarden voor het welbevinden van leerlingen: ... van een leerling zijn; relatie, autonomie en ... start in de relatie tussen docent en ...
Read more